Page 30

Sodelovanje z drugimi institucijami Raziskovalke in raziskovalci na Inštitutu se vključujejo v številne mednarodne raziskovalne in strokovne projekte in programe, kot eksperti in svetovalci pa sodelujejo z različnimi nacionalnimi in mednarodnimi institucijami in organizacijami. Raziskovalci so bili v zadnjem desetletju vključeni v mnoga svetovalna državna, javna in mednarodna telesa/institucije, na primer: Komisija Državnega zbora RS za narodnosti, Komisija Državnega zbora RS za odnose s Slovenci v zamejstvu in po svetu, strokovna komisija Ministrstva za kulturo RS za kulturo manjšin, romske skupnosti in priseljenskih skupnosti, vladna koordinacija in delovna skupina za Rome, strokovni svet Ministrstva za notranje zadeve RS za nadzor policije in področje človekovih pravic, medresorska delovna skupina za človekove pravice (za spremljanje mednarodnih instrumentov na področju človekovih pravic), delovna skupina Ministrstva za notranje zadeve za migracijsko politiko in azil, delovna skupina za človekove pravice in manjšine Ministrstva za zunanje zadeve za Pakt stabilnosti v JV Evropi, delovna skupina Pakta stabilnosti za JV Evropo za človekove pravice in manjšine, delovna skupina Ministrstva za zunanje zadeve za pripravo Ekonomskega foruma OVSE 2005 ter predsedovanja RS OVSE, posebne natečajne komisije za izvedbo javnih natečajev za Uradniški svet, sodelovanje v strokovnih telesih Sveta Evrope in svetovanje Visokemu komisarju za narodne manjšine OVSE, svetovalna skupina za arbitražni sporazum pri Ministrstvu za zunanje zadeve Republike Slovenije, Odbor za proučevanje narodnih manjšin SAZU. Prav tako posamezne raziskovalke in raziskovalci kot univerzitetni učitelji, predavatelji, mentorji in asistenti sodelujejo v pedagoškem procesu na slovenskih univerzah ter na univerzah in visokih šolah v tujini. Inštitut za narodnostna vprašanja ima sklenjene pogodbe o sodelovanju z naslednjimi institucijami iz Slovenije, zamejstva in drugod: • Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani (1998), • Univerza na Primorskem/Universit`a del Litorale (2005), • Slovenski znanstveni inštitut (SZI) iz Celovca (2005), • Slovenski narodopisni inštitut »Urban Jarnik« iz Celovca (2005), • Slovenski raziskovalni inštitut (SLORI) iz Trsta (2005), • Narodna in študijska knjižnica iz Trsta (2005), • Ustanova dr. Šiftarjeva fundacija, Petajnci (2011), • Sveuličište Jurja Dobrila u Puli/Univerza Jurja Dobrila v Pulju (2013), • Univerza u Rijeci/Univerza na Reki (2013), • Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu (2014), • Center for Applied Linguistics, Washington, D.C. (2014).

29

90 let Inštituta za narodnostna vprašanja  

Inštitut za narodnostna vprašanja je naslednik Manjšinskega inštituta, ki je bil kot ena prvih tovrstnih raziskovalnih institucij v svetu us...

90 let Inštituta za narodnostna vprašanja  

Inštitut za narodnostna vprašanja je naslednik Manjšinskega inštituta, ki je bil kot ena prvih tovrstnih raziskovalnih institucij v svetu us...

Advertisement