Page 23

Znotraj štirih omenjenih sklopov se raziskovalci Inštituta ukvarjajo z naslednjimi vsebinami, ki so del leta 1999 ustanovljenega raziskovalnega programa Etnične in manjšinske študije ter slovensko narodno vprašanje: 1 Tradicionalne narodne manjšine v posameznih državah, zlasti položaj slovenskih narodnih skupnosti v sosednjih državah ter položaj narodnih skupnosti v Republiki Sloveniji, pravice, položaj in varstvo manjšin; 2 Slovensko narodno vprašanje v kontekstu zgodovinskega razvoja in aktualne situacije, evropskih integracijskih procesov in globalizacije; 3 Narodi brez držav ter njihove emancipacijske težnje in urejanje njihovega položaja in statusa znotraj obstoječih držav ali alternativnih aranžmajev ter vpliva na mednarodno skupnost; 4 Migracije, migranti in migrantske skupnosti, zlasti v navezavi s prostorom Republike Slovenije, kot recimo proučevanje vključevanja migrantov v slovenski izobraževalni sistem ter proučevanje integracije tujih državljanov v Sloveniji; 5 Multikulturnost, transkulturnost, multukulturalizem in interkulturalizem kot specifični pristopi, politike, ideologije in programi; 6 Jezik in jezikovne politike: jezik v vseh dimenzijah (vključno z ekonomsko), jezikovne politike in politike večjezičnosti, kot denimo proučevanje perspektiv slovenščine kot prvega ali drugega tujega jezika, raziskovanje pomena večjezičnosti za gospodarsko učinkovitost; 7 Identitete in identitetni procesi: identitete ter procesi njihovega oblikovanja, ohranjanja in razvoja; 8 (Med)etnični procesi in odnosi v pluralnih družbah v vseh njihovih dimenzijah in soodvisnostih, skupaj s proučevanjem deviantnih pojavov in primerov pozitivnih praks družbenega vključevanja;

Managing the mix thereafter: comparative research into mixed communities in three independent successor states. 2000. Ur. Albina Nećak Lük, George Muskens in Sonja Novak Lukanovič. Ljubljana: Inštitut za narodnostna vprašanja

22

90 let Inštituta za narodnostna vprašanja  

Inštitut za narodnostna vprašanja je naslednik Manjšinskega inštituta, ki je bil kot ena prvih tovrstnih raziskovalnih institucij v svetu us...

90 let Inštituta za narodnostna vprašanja  

Inštitut za narodnostna vprašanja je naslednik Manjšinskega inštituta, ki je bil kot ena prvih tovrstnih raziskovalnih institucij v svetu us...

Advertisement