Page 21

Raziskovanje INV je usmerjeno v štiri glavne tematske sklope:

(Slovensko) narodno vprašanja Sklop slovensko narodno vprašanje je tradicionalna raziskovalna tema INV. V zadnjem desetletju posebno pozornost namenjamo spremenjenim družbenopolitičnim okoliščinam in razvoju po vstopu Slovenije v EU in schengensko območje. V teh novih okoliščinah proučujemo zlasti spremenjeno vlogo mej. Posebno pozornost namenjamo dogajanju in razvoju na območju drugih držav naslednic SFRJ z vidika ohranjanja, promocije in razvoja slovenske identitete, jezika in kulture.

Manjšinske študije V sklopu manjšinskih študij stremimo k zagotavljanju kontinuitete in razvoja raziskovanja. Posebno pozornost namenjamo proučevanju položaja tradicionalnih in novih manjšin oz. priseljencev v Sloveniji, proučevanju slovenskih manjšin v sosednjih državah in državah naslednicah SFRJ. V manjšem obsegu pa se posvečamo tudi manjšinski tematiki v Evropi ter proučevanju slovenskih izseljencev (diaspore) po svetu. Med specifičnimi raziskovalnimi temami omenjamo manjšinsko zaščito, njeno uresničevanje in probleme pri tem v Sloveniji in v drugih okoljih, manjšinsko organiziranje in (zlasti politično) participacijo, integracijo oz. integracijske politike ter njihove učinke itd.

Študije etničnosti, nacionalizma in mejnosti V sklopu študije etničnosti, nacionalizma in mejnosti proučujemo konceptualna in teoretska vprašanja ter analiziramo njihove družbene implikacije. Proučujemo: kategorična družbena razlikovanja; oblikovanje, izražanje, izrekanje in preobražanje kolektivnih identitet; nacionalizem, njegove pojavne oblike in družbene posledice; pojave ksenofobije; družbeni spomin (memorije) ter njegov (trans) generacijski transfer itd. Pozornost pa namenjamo tudi proučevanju različnih teoretskih vprašanj opredeljevanja ter političnega in pravnega varstva manjšin, mobilnosti in migracijam ter pojavu novih (imigrantskih) manjšin.

Upravljanje različnosti V sklopu etnični odnosi in konflikti – urejanje in upravljanje (med)etničnih odnosov, preprečevanje, zgodnje zaznavanje, upravljanje in/ali razreševanje kriz in konfliktov je pozornost namenjena razvoju teorije in konceptov ter razvoju strategij, pristopov, metod in tehnik upravljanja odnosov ter preprečevanja, upravljanja in razreševanja kriz in konfliktov.

20

90 let Inštituta za narodnostna vprašanja  

Inštitut za narodnostna vprašanja je naslednik Manjšinskega inštituta, ki je bil kot ena prvih tovrstnih raziskovalnih institucij v svetu us...

90 let Inštituta za narodnostna vprašanja  

Inštitut za narodnostna vprašanja je naslednik Manjšinskega inštituta, ki je bil kot ena prvih tovrstnih raziskovalnih institucij v svetu us...

Advertisement