Page 15

1.1 Organizacijska struktura Inštituta za narodnostna vprašanja UPRAVNI ODBOR Upravni odbor nadzira delovanje Inštituta. Sestavlja ga 5 članov. ZNANSTVENI SVET Znanstveni svet je najvišje strokovno telo Inštituta, vanj so vključeni raziskovalci z najvišjimi nazivi, vodje enot in direktor.

DIREKTOR Direktor zastopa in predstavlja Inštitut, organizira in vodi delo ter skrbi za strokovnost in zakonitost. Za svoje delo je odgovoren upravnemu odboru in Vladi Republike Slovenije. Znanstveno raziskovalna enota

Enota Lendava – Lendvai Kutatócsoport

Mednarodni center za medetnične odnose in manjšine v Jugovzhodni Evropi

Specializirani INDOK center s knjižnico

Enota uprave

Enota uprave Enota uprave, ki jo vodi direktor, opravlja strokovno-pravna, računovodska, administrativna in vzdrževalna dela. Znanstveno raziskovalna enota Znanstveno raziskovalno enoto sestavljajo raziskovalci, ki opravljajo svoje naloge kot interdisciplinarna raziskovalna skupina, v okviru programske skupine, na raziskovalnih ali aplikativnih projektih. Enota Lendava – Lendvai Kutatócsoport Enota Lendava – Lendvai Kutatócsoport, ustanovljena leta 2005, se ukvarja zlasti z raziskovanjem medetničnih odnosov na slovensko-madžarskem obmejnem prostoru. V okviru enote Lendava – Lendvai Kutatócsoport nastajajo raziskave, ki osvetljujejo zgodovino manjšin oz. prostora, kjer živijo oziroma so živele različne etnične skupnosti (Slovenci, Madžari, Romi, Hrvati, Nemci itd.), in raziskave, ki obravnavajo različne dimenzije življenja manjšin, kot so šolstvo, kultura, mediji, manjšinska politika itd. Pomembne naloge enote Lendava – Lendvai Kutatócsoport so še zbiranje arhivskih in drugih gradiv ter dokumentacije, zajemanje relevantnih in predvsem primarnih podatkov ter vzpostavljanje podatkovne baze. V času svojega obstoja je enota Lendava – Lendvai Kutatócsoport vzpostavila učinkovito sodelovanje z lokalnimi skupnostmi ter z organizacijami in institucijami manjšinskih skupnosti, ki živijo v severovzhodni Sloveniji in na sosednjih območjih. Izpostaviti velja tudi sodelovanje in povezovanje z različnimi institucijami, ki delujejo v regiji in s svojim delom posegajo tudi na znanstveno-raziskovalno področje, zlasti še z znanstvenimi in raziskovalnimi institucijami v Sloveniji, sosednjih državah, pa tudi drugje po svetu. Enota Lendava – Lendvai Kutatócsoport ima prostore na Glavni ulici/Fő utca 124 v Lendavi/ Lendva.

14

90 let Inštituta za narodnostna vprašanja  
90 let Inštituta za narodnostna vprašanja  

Inštitut za narodnostna vprašanja je naslednik Manjšinskega inštituta, ki je bil kot ena prvih tovrstnih raziskovalnih institucij v svetu us...

Advertisement