Page 123

Hkrati pa je še pred nastopom velikih geopolitičnih sprememb na zemljevidu evropskega kontinenta, ki jih je označevala na eni strani združitev obeh Nemčij, na drugi strani pa bolj ali manj kontrolirani razpad ali razdružitev vseh treh, na leninski matrici reševanja narodnega vprašanja osnovanih socialističnih federacij (SFRJ, ČSSR, ZSSR), na Inštitutu in v širši javnosti znova oživelo vprašanje nemške manjšine na Slovenskem.243 Na področjih raziskovanja narodnega vprašanja so se te epohalne družbene spremembe odrazile na različne načine. Med drugim so s seboj prinesle nujnost posodobitve nekaterih raziskovalnih konceptov in opustitev nič več adekvatne strokovne terminologije. Skupni strokovni in raziskovalni forum, na katerem so bile evidentirane in artikulirane tovrstne potrebe in hkrati predlagane nove rešitve, sta predstavljali dve etnični delavnici, ki ju je INV ob sodelovanju slovenskih manjšinskih inštitutov iz zamejstva organiziral že leta 1989, torej še pred razpadom SFRJ. Ob tej priložnosti je takratni direktor dr. Miran Komac najavil tudi zamisel o odprtju podružnice inštituta INV v Prekmurju. S tem bi – čeprav sam tega ni formuliral dobesedno tako – manjšina iz objekta raziskovanja postala subjekt tudi na tem področju. V zvezi z načrtovano »etnično opazovalnico« v Lendavi je namreč dejal, da je v njej načrtovana nastavitev pripadnikov manjšin, »s čimer želimo trasirati pot prehoda – nekako tisto, kar je popularni politični žargon strnil v slogan ‘manjšina-most med narodi’ – manjšine od objekta razvoja v subjekt lastnega razvoja. Ne gre nam torej le za kopičenje znanja o manjšini, temveč tudi za povečevanje znanja manjšine o nji sami«.244 Leta 1990 je Inštitut priredil okroglo mizo na temo »Narodnost – manjšina ali skupnost, urejanje, uresničevanje in varstvo narodnosti (narodnih manjšin) v Republiki Sloveniji«, ki je bilo vsekakor zadnje slovensko znanstveno srečanje na to temo pred državno osamosvojitvijo (vendar že po prvih demokratičnih volitvah in zmagi koalicije DEMOS) in na katerem so bila obravnavana temeljna izhodišča in splošne značilnosti manjšinske zaščite. Hkrati je bila prav na tem znanstvenem srečanju posebej izpostavljena tudi nujnost podrobnejše opredelitve in ureditve položaja romske skupnosti in njenih pripadnikov v Sloveniji,245 torej tematiki, ki ji je Inštitut v marcu 1991 posvetil tudi prvi strokovni posvet z delovnim naslovom »Romi na Slovenskem«. Dr. Renata Mejak je na tej okrogli mizi nastopila z epistemološko kritiko dotedanjega raziskovanja nasploh, za katerega naj bi bil značilno predvsem osredotočanje na kognitivno dimenzijo sodelovanja manjšine z matico in kvantitativni, torej merljivi vidik tega sodelovanja, zanemarjena pa afektivna in vrednostna dimenzija tega odnosa.246 Leta 1988 je v sodelovanju z avstrijskimi zgodovinarji izšel dvojezični zbornik »Geschichte der Deutschen im Bereich des heutigen Slowenien 1848–1941/Zgodovina Nemcev na območju današnje Slovenije 1848–1941« (Ed. Helmut Rumpler in Arnold Suppan, München 1988), v začetku devetdesetih let pa se je na INV pričel sondažni projekt »Nemci na Slovenskem«, ki je bil leta 1993 uspešno zaključen, nato pa je doživel nadgraditev v obliki projekta »Nemci« na Slovenskem 1941–1955, izvajanega v okviru Znanstvenega inštituta Filozofske fakultete v Ljubljani. Na INV sta se z omenjeno tematiko podrobneje ukvarjala Samo Kristen in Danijel Grafenauer. 244 Cf.: Razprave in gradivo, Ljubljana, 23, str. 102. Od ustanovitve leta 2005 lendavsko dislocirano enoto inštituta dejansko vodi pripadnik madžarske manjšine v RS in sodelavec INV dr. Attila Kovács, ki je doktoriral leta 2002 v Pécsu z disertacijo Földreform és kolonizáció a Lendvavidéken a két világháború között (Agrarna reforma in kolonizacija na obmejnem območju Lendave med obema vojnama), ki je izšla tudi v obliki znanstvene monografije leta 2004. Med glavna področja njegovega raziskovalnega dela sodi zgodovina madžarske manjšine v Sloveniji, s tem povezano ostale zamejske madžarske skupnosti, agrarne reforme in kolonizacije v Srednji Evropi v 20. stoletju in madžarsko begunsko vprašanje leta 1956. 245 Vera Klopčič, Sonja Novak Lukanovič, ur.: Romi na Slovenskem. Razprave in gradivo 25. INV, Ljubljana 1991, str. 10. 246 Renata Mejak: O vprašanjih sodelovanja narodne manjšine z matico. V: Narodnost – manjšina ali skupnost, urejanje, uresničevanje in varstvo narodnosti (narodnih manjšin) v Republiki Sloveniji. Razprave in gradivo 24. Ljubljana 1990, str. 91. 243

122

90 let Inštituta za narodnostna vprašanja  
90 let Inštituta za narodnostna vprašanja  

Inštitut za narodnostna vprašanja je naslednik Manjšinskega inštituta, ki je bil kot ena prvih tovrstnih raziskovalnih institucij v svetu us...

Advertisement