Page 120

Še zlasti potem, ko je leta 1979 vodstvo Inštituta prevzel pravnik Silvo Devetak, ki je bil pred tem posebni svetovalec za manjšine, balkansko sodelovanje in mejna vprašanja (1974–1978) na zveznem sekretariatu za zunanje zadeve v Beogradu, zatem pa še svetovalec Izvršnega sveta Skupščine SRS (1978–1981), se je INV že nekoliko bolj »elastično« prilagajal »potrebam družbene prakse«, proučevanje različnih aspektov položaja madžarske in italijanske narodne manjšine pa je poleg ostalih vsebin, med katerimi sta bil seveda na prvem mestu položaj slovenskih manjšini v Italiji, Avstriji in na Madžarskem, postajalo vse bolj del njegovega »železnega repertoarja«. Poleg samega Devetaka, pisca številnih prispevkov s tega področja, velja v tej zvezi omeniti zlasti Vero Klopčič, Albino Nećak Lük, Sonjo Novak Lukanovič in Sašo Žabjek. Omenjeni avtorji so tako med drugim pripravili tudi dokument o položaju obeh zakonsko priznanih manjšin v Sloveniji, ki je nastal v okviru inštitutskega sodelovanja s Komisijo za kulturne in socialne zadeve Evropskega sveta in kot del njene študije o decentralizaciji kulturnih politik in o regionalnih in etničnih jezikih v Evropi. Poročilo, sestavljeno v skladu z navodili omenjene komisije in na posebno povabilo izvršnega sekretarja Konference o lokalnih oblasteh in regijah Rinalda Locatellija (Permanent Conference on Local Authorities and Regions), je leta 1983 izšlo tudi v angleškem jeziku.234 Začetek osemdesetih let je z novim vodstvom in novim načinom financiranja raziskovalnih projektov na Inštitut vnesel precej nemira, nedvomno, kot se je mogoče prepričati iz takratnih bibliografij, »tudi ustvarjalnega«.235 Iz preglednih bibliografij inštitutskih objav za leta 1979– 1986 in kasnejših bibliografskih prikazov za krajša obdobja, objavljenih v inštitutski reviji, je namreč razvidno, da se je delež objav, povezanih z madžarsko in italijansko narodnostjo izrazito povečal, narastlo pa je tudi število prispevkov tistih znanstvenih disciplin, ki so bile še do konca sedemdesetih v očitnem zaostanku. Sociolingvistki Albini Nećak Lük, ki je leta 1984 doktorirala na temo »Družbene razsežnosti dvojezičnosti na narodnostno mešanem območju Prekmurja« in se posvečala problemom funkcionalne dvojezičnosti in slovensko-madžarske dvojezičnosti v Prekmurju, se je v začetku osemdesetih let pridružila jezikoslovka Sonja Novak Lukanovič s podobno tematiko, a dodanim fokusom na t.i. »vzgojo za sožitje«, ki naj bi preko šolskega kurikula vcepila osnovne vrednote sožitja tako pripadnikom večinskega naroda kot pripadnikom obeh manjšin – slednjim seveda z nekaterimi specifičnostmi v šolskih programih. Problematiko dvojezičnega izobraževanja je umestila v širši družbeni kontekst. Problematiki dvojezičnega izobraževanja ob madžarsko-slovenski meji se je strokovno posvečala tudi Renata Mejak, nekdanja direktorica Pedagoškega inštituta, ki je leta 1977 doktorirala na Filozofski fakulteti Univerze Eotvos Lorant v Budimpešti, nato pa bila v letih 1986 do upokojitve leta 1990 kot svetovalka Izvršnega sveta Skupščine SRS oz. vlade RS zaposlena na INV.

The Italian and Hungarian Nationalities in the Socialist Republic of Slovenia. Some Characteristics of the Legal and Political Status as well as the Status of Language and Culture. INV, Ljubljana 1983. 235 Stergar: Op. cit., str. 36. 234

119

90 let Inštituta za narodnostna vprašanja  
90 let Inštituta za narodnostna vprašanja  

Inštitut za narodnostna vprašanja je naslednik Manjšinskega inštituta, ki je bil kot ena prvih tovrstnih raziskovalnih institucij v svetu us...

Advertisement