Page 115

Prvič po koncu druge svetovne vojne je v drugi polovici šestdesetih let predmet resne znanstvene pozornosti postala tudi usoda nekdanje nemške manjšine oziroma nekatera mednarodnopravna vprašanja, povezana z njo. Ernest Petrič, do leta 1965 višji strokovni sodelavec na Inštitutu za narodnostna vprašanja, je leta 1966 doktoriral na katedri za mednarodno pravo Pravne fakultete v Ljubljani z disertacijo »Das Recht auf die Heimat kot pojem mednarodnega prava (s posebnim ozirom na usodo nekdanje nemške manjšine v Jugoslaviji)«. Pomembno vlogo je INV odigral tudi pri organizaciji mednarodnih konferenc. Leta 1965 je v Ljubljani potekal prvi Seminar OZN o človekovih pravicah v večnacionalnih skupnostih, leta 1974 je imel Inštitut odločilno strokovno vlogo pri izvedbi seminarja OZN v Ohridu, le nekaj mesecev po sprejemu nove ustave v letu 1974, s katero sta italijanska in madžarska narodnost pridobili status konstitutivne populacije v SRS, pa je bilo v Trstu organizirano največje mednarodno srečanje manjšinskih strokovnjakov po drugi svetovni vojni nasploh. Na njem je bilo tudi po zaslugi prizadevanj slovenskih organizatorjev sprejeto načelno stališče, naj bo ta široki mednarodni posvet »konferenca ‘o manjšinah in z udeležbo manjšin’«.220 Referati z omenjene konference so bili vsaj delno ponatisnjeni v obsežnem zborniku »Slovenci v Italiji po drugi svetovni vojni«, ki je izšel leta 1975.221 Če je INV odigral izjemno pomembno vlogo pri organizaciji omenjene konference, pa je imel velike zasluge tudi pri izgradnji ustrezne manjšinske znanstveno-raziskovalne infrastrukture v zamejstvu, med drugim zlasti za osnovanje Slovenskega raziskovalnega inštituta v Trstu (SLORI). Ta je bil leta 1974 ustanovljen prav v zvezi z omenjeno konferenco, do smrti leta 1986 pa ga je vodil nekdanji sodelavec INV (1971–1972) novinar in publicist Karel Šiškovič – Mitko. Oba dogodka v Ljubljani in Trstu sta predstavljala začetek v dolgi inštitutski tradiciji organizacije pomembnih mednarodnih znanstvenih srečanj. Med njimi bi do današnjega dne po njihovem pomenu lahko izdvojili vsaj naslednje: Seminar o mednarodnem varstvu človekovih pravic na Brdu pri Kranju (1981), Seminar OECD/CERI o vzgoji in izobraževanju v večkulturnih družbah v Ljubljani (1985), Posvet Narodnost – manjšina ali skupnost: urejanje, uresničevanje in varstvo pravic narodnosti (narodnih manjšin) v RS v Ljubljani (1990), Kongres o položaju manjšin v prostoru Alpe-Jadrana v okviru Delovne skupine za manjšine Alpe-Jadran na Bledu (1992), Seminar UNESCO o večplastni identiteti v Ljubljani (1994), Posvet Manjšina kot subjekt: urejanje, uresničevanje in varstvo pravic slovenske narodne skupnosti v zamejstvu v Ljubljani (1995), mednarodno konferenco Nation-States and Ethnic Pluralisms: Constitutions, Legislation and Policy on Ethnic Relations nad Protection of Minorities v Ljubljani (1996), mednarodno konferenco The Regulation and Monitoring of Ethnic Relations and Conflicts v Ljubljani (1997), mednarodno konferenco Transnacionalne etnične skupnosti: država in njena diaspora v Ljubljani (2008), mednarodno konferenco Slovenski jezik v stiku – sodobne usmeritve Janko Jeri: Manjšinska konferenca v Trstu. Razprave in gradivo, 6, 1974, str. 123. O samem specialnem statutu je že leto prej v angleškem jeziku izšla brošurica na 35 straneh Janka Jerija, Gorazda Kušeja in Svetozarja Poliča, v kateri je bil upoštevan tudi pravni okvir zaščite italijanske narodne skupnosti v Jugoslaviji in s tem tudi v Sloveniji: The Special Statute (Annex to the London Memorandum of Understanding) and some Elements of the Legal Situation of the Slovenian Ethnic Group in Italy and of the Italian in Yugoslavia. Ljubljana 1974.

220 221

114

90 let Inštituta za narodnostna vprašanja  

Inštitut za narodnostna vprašanja je naslednik Manjšinskega inštituta, ki je bil kot ena prvih tovrstnih raziskovalnih institucij v svetu us...

90 let Inštituta za narodnostna vprašanja  

Inštitut za narodnostna vprašanja je naslednik Manjšinskega inštituta, ki je bil kot ena prvih tovrstnih raziskovalnih institucij v svetu us...

Advertisement