Page 111

Naslovnica prve številke Razprav in gradiva (1960)

Paradigmatični prelom v partijsko-državnem odnosu do narodnih manjšin, inavguriran z marčnimi sklepi CK ZKJ leta 1959, je na široko odprl vrata tudi sprejemanju nove manjšinske zakonodaje, vzporedno s tem pa tudi elaboriranju različnih vidikov v položaju madžarske in italijanske narodne manjšine v Sloveniji tudi na samem Inštitutu za narodnostna vprašanja v Ljubljani. Leta 1959 je bilo uzakonjeno dvojezično šolstvo v Prekmurju, na pomen letnice na področju zakonskega urejanja manjšinskega varstva pa je v začetku šestdesetih let v enem izmed prvih obsežnejših inštitutskih tekstov, namenjenih analizi pravnega položaja madžarske in italijanske narodne manjšine, opozoril takratni inštitutski sodelavec Ernest Petrič: »Že bežen pogled na obravnavano problematiko pokaže, da v glavnem do leta 1959 ni mogoče govoriti o kakem sistematičnem in podrobnejšem juridičnem sankcioniranju naše konkretne manjšinske politike. Sicer številni pravni akti, ki urejajo posamezna vprašanja, so pretežno le drobci, ki nesistematično dopolnjujejo okvirna ustavna načela … Temu ustrezno je bila konkretna praksa zelo pestra glede na čas in kraj dogajanja, v splošnem je prehitevala in presegla normativno ureditev in sčasoma izoblikovala določena splošna načela.«209 Do novosti je že kmalu zatem v okviru priprav na novo zvezno ustavo prišlo tudi na terminološki ravni, kjer se je do tedaj uporabljani pojem narodne manjšine začel počasi opuščati in zamenjevati s pravno nikoli natančno definiranim pojmom narodnosti, in sicer na temelju nekoliko nenavadne obrazložitve, da ima sicer mednarodno uveljavljen pojem narodne manjšine že sam po sebi pejorativen prizvok. Pri tem je seveda šlo predvsem za politično in manj strokovno odločitev, del stroke zlasti na Inštitutu za narodnostna vprašanja v Ljubljani pa je še naprej zagovarjal ohranitev ustaljenega termina.210 Tako se je decembra 1962 kolegij znanstvenih in strokovnih sodelavcev odzval na predosnutek ustave FLRJ in v njegovem uvodnem delu prvič uporabljeni pojem »skupnosti svobodnih in enakopravnih narodov in narodnosti«. Izoblikoval je svoj lasten predlog in se v njem iz razlogov znanstvene rigoroznosti in terminološke preciznosti zavzel za nadaljnjo uporabo ustaljenega izraza »narodna manjšina«.211 Ernest Petrič: Analiza položaja madžarske in italijanske narodne manjšine ob upoštevanju dinamike razvoja za obdobje 1953 do 1962. Pravni del. Tipkopis. INV 1962, str. 1–2. 210 Kristen: Op. cit., str. 61 211 Da bi svoj »spreminjevalni predlog« zavarovali pred morebitnimi ideološkimi očitki, so se v tej zvezi sklicevali tudi na Edvarda Kardelja in njegov »Razvoj slovenskega narodnega vprašanja«. 209

110

90 let Inštituta za narodnostna vprašanja  
90 let Inštituta za narodnostna vprašanja  

Inštitut za narodnostna vprašanja je naslednik Manjšinskega inštituta, ki je bil kot ena prvih tovrstnih raziskovalnih institucij v svetu us...

Advertisement