Page 103

V tekočem arhivu INV iz začetka petdesetih let pa je mogoče naleteti tudi na nekoliko drugačno opredelitev. »Na slovenskem ozemlju žive pripadniki treh narodnih manjšin: nemške, italijanske in madžarske«, je v sestavku »Slovenci in Madžari«174 zapisal kasnejši inštitutski sodelavec iz Dolnje Lendave Rudolf Čeh. V nedatiranem prispevku, dokončanem konec leta 1949 ali v začetku leta 1950, mu je torej poleg madžarske uspelo »identificirati« vsaj še dve manjšini, namreč nemško in italijansko. Rudolf Čeh je svoj prispevek sprva poslal v objavo uredništvu Popotnika. Uredništvo ga je nato skupaj z avtorjevim spremnim dopisom, datiranim 18. januarja 1950, naslovilo na Inštitut za narodnostna vprašanja pri Univerzi v Ljubljani, kjer pa je dr. Julij Felaher, kot smo že videli, zastopal bolj restriktivno stališče. V elaboratu z naslovom »Madžarska manjšina v Jugoslaviji« z dne 6. maja 1950 je sicer ugotavljal, da je »narodnoosvobodilna borba« jugoslovanskih narodov »popolnoma razčistila pojme in načela v pogledu narodnih manjšin« in s svojo rešitvijo »zadovoljila njihove pripadnike«, a je hkrati omenil tudi eno izjemo: »Od teh blagodatij so zgolj izvzeti Nemci, ki so sodelovali v borbenih formacijah za časa nacifašistične okupacije, bodisi v vojski ali pri gestapu, ali pa podpirali in se udejstvovali v Hitlerjanskih (sic!) organizacijah kot bivši člani Kulturbunda. V svesti svoje krivde je večina teh itak zbežala, zavedajoč se, kako ogromno škodo in kako velike žrtve je njihovo delovanje povzročilo jugoslovanskim narodom in da je njih zadržanje in delo v dobi narodnoosvobodilne borbe jugoslovanskih narodov bilo kriminalnega značaja.«175 Sedemdeset let po koncu druge svetovne vojne, ko je povojne dogodke mogoče raziskovati s časovno večje distance, že nekoliko bolje poznamo tragično povojno usodo tistega dela predvojne nemške manjšine, ki se iz različnih razlogov ni odločil za beg. Katastrofa druge svetovne vojne je namreč s svojimi globokimi, daleč v povojno obdobje segajočimi nasledki, povzročila, da sta z ozemlja današnje Slovenije zaradi zelo različnih okoliščin skoraj v celoti izginili kar dve avtohtoni narodni skupnosti, namreč dokaj številna in ekonomsko močna nemška manjšina v prvem obdobju po vojni in maloštevilna judovska, pred vojno po večini živeča v Prekmurju.176 Ko je bil januarja 1944 v Rogu ustanovljen Znanstveni institut pri Izvršnem odboru Osvobodilne fronte (ZI IO OF), ki je pod vodstvom dr. Frana Zwittra nadaljeval tudi delo v tradiciji predvojnega MI, ga je že kmalu po ustanovitvi obiskal tajnik Protifašističnega sveta narodne osvoboditve Jugoslavije Rodoljub Čolaković in njegove člane seznanil z odločitvijo o izgonu vseh Nemcev iz Jugoslavije.177

INV, t.a., 258. INV, t.a., 259. 176 Tamkajšnji Judje, ki so bili v letu 1944, ko so na Madžarskem po nemški intervenciji prevzeli oblast Szálasijevi puščičasti križarji, množično odpeljani v Auschwitz, so bili v predvojnih statistikah prebivalstva v Dravski banovini prišteti bodisi k nemški, bodisi k madžarski manjšini, preživeli pa so bili po koncu vojne dostikrat preprosto obravnavani kot pripadniki nemške manjšine in v skladu s tem razlaščeni in/ali pregnani z ozemlja Slovenije. 177 Fran Zwitter: Diplomatski problem jugoslovansko-avstrijske meje. Zgodovinski časopis, 1979, 2/33, str. 145–146. 174

175

102

90 let Inštituta za narodnostna vprašanja  
90 let Inštituta za narodnostna vprašanja  

Inštitut za narodnostna vprašanja je naslednik Manjšinskega inštituta, ki je bil kot ena prvih tovrstnih raziskovalnih institucij v svetu us...

Advertisement