Page 101

2.2 Inštitut za narodnostna vprašanja v časovnih in idejnih koordinatah dveh držav – druge Jugoslavije in Republike Slovenije, članice Evropske unije 2.2.1 »Inštitut za narodnostna vprašanja pri Univerzi v Ljubljani«; nekaj konceptualnih dilem prvega desetletja po drugi svetovni vojni. Leta 1949 je predstojnik severnega oddelka INV UL Lojze Ude v Popotniku, glasilu Pedagoškega društva, takole razmišljal o razlogih za ustanovitev predvojnega Manjšinskega instituta: »Narodnoobrambni položaj slovenskega naroda, zlasti situacija, kakor je nastala že po prvi svetovni vojni, razkosanost slovenskega naroda na štiri države je pač diktirala ustanovitev inštituta, ki bi znanstveno sistematično obdeloval vprašanja, ki so v zvezi z življenjsko borbo Slovencev, živečih pod tujo oblastjo izven mej jugoslovanske Slovenije.« Neposredno po tej konstataciji pa je Ude vzpostavil tudi temeljno statusno in konstitutivno razliko med Manjšinskim institutom in njegovim povojnim univerzitetnim naslednikom: »Kot stalna republiška, znanstvena ustanova s takim delokrogom, z novimi pogledi na stvar, pa je INV pri univerzi v Ljubljani šele pridobitev osvobodilne borbe.«165 Inštitut za narodnostna vprašanja pri Univerzi v Ljubljani (INV UL) je leta 1948 postal neposreden dedič dveh institucionalnih tradicij – v začetek leta 1925 segajoče tradicije predvojnega MI, ukinjenega ob napadu sil Osi na Kraljevino Jugoslavijo, in tradicije partizanskega ZI, neke vrste »gozdne akademije«, v začetku leta 1944 nastale v Kočevskem Rogu. Inštitut, ki je neposredno izšel iz Znanstvenega instituta in njegovega povojnega Oddelka za meje, oziroma iz Inštituta narodne osvoboditve (v kar se je brez formalnega sklepa kasneje preimenoval ZI), je bil za razliko od predvojnega MI ustanovljen v okviru Univerze v Ljubljani in bil programsko vezan na uredbo vlade Ljudske republike Slovenije (LRS) o ustanovitvi, izdano 7. februarja 1948. Uredba mu je določila tudi delokrog, ki je segal, kot je leta 1950 v Slovenskem poročevalcu ugotavljal dr. Lavo Čermelj, »na področja različnih fakultet«.166 Kljub temu da je Janez Stergar leta 1995 v marsičem upravičeno ugotavljal, da so bile tudi nove inštitutske naloge v marsičem podobne tistim iz leta 1925, le da so bile »nekaj posodobljene in manj določno narodnoobrambno formulirane,«167 ustanovitvena uredba vlade LRS ni omenjala nikakršne oblike proučevanja domačih avtohtonih manjšin. Ustanovitveni akt, ki je stopil v veljavo z dnevom objave v Uradnem listu LRS 10. februarja 1948, je namreč določal, da je INV samostojna državna ustanova, ki se vzdržuje iz posebne proračunske postavke Univerze v Ljubljani, njegova naloga pa je, »da podrobno proučuje politični, gospodarski, socialni in kulturni položaj in razvoj ob mejah in onstran meja živečih Slovencev ter objavlja izsledke tega proučevanja – zlasti med učečo se mladino – s tiskom in predavanji.«168 Lojze Ude: Institut za narodnostna vprašanja pri Univerzi v Ljubljani. (Kratek informativni prikaz). Popotnik (Ljubljana), 1949, št. 5–7, str. 154–155. 166 Lavo Čermelj: Institut za narodnostna vprašanja pri univerzi v Ljubljani. Slovenski poročevalec, 26. januar 1950, str. 4. 167 Stergar: Op. cit., str. 30. 168 Stergar: Op. cit., str. 29–30. 165

100

90 let Inštituta za narodnostna vprašanja  
90 let Inštituta za narodnostna vprašanja  

Inštitut za narodnostna vprašanja je naslednik Manjšinskega inštituta, ki je bil kot ena prvih tovrstnih raziskovalnih institucij v svetu us...

Advertisement