Page 1


CONTENTS

สารอวยพรปีใหม่จากคณบดี 03 บก. แถลง

MEDTU

04

เปิดบ้านแพทย์โดม : รางวัลหน่วยงานประกันคุณภาพการศึกษา

06

MedDREAM : ค่ายฝันเป็นหมอขอได้ไหม

08

รายงานพิเศษ : ความคืบหน้าศูนย์ปฐมภูมิ

11

สังคมแพทย์โดม

14

แพทย์โดม...สรรหามาเล่า

15

งานประชุมวิชาการรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าฯ

EDITOR’STEAM ที่ปรึกษา / Consultant รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ปรีชา วาณิชยเศรษฐกุล รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ศักดิ์ชัย วงศกิตติรักษ์ บรรณาธิการ / Editor ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ณวพล กาญจนารัณย์ กองบรรณาธิการ / Editorial staff รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ไวพจน์ จันทร์วิเมลือง สุดารักษ์ สิริอังควรา สุนทรี ทับเที่ยง สุพัตรา เอี๋ยวสกุล นภาภรณ์ จันทร์สอง ปัทมาพร ส้มไทย กราฟิก - รูปเล่ม / Graphic Design บริษัท ศิริวัฒนา อินเตอร์พริ้นท์ จำกัด (มหาชน) พิมพ์ / Printing บริษัท ศิริวัฒนา อินเตอร์พริ้นท์ จำกัด (มหาชน) 125 ซอยจันทน์ 32 ถนนจันทน์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพ 10120 โทร. 0 2675 5600

“ ใฝ่รู้ คู่คุณธรรม ท�งานเป็นทีม ”


EDITOR’STALK

สารจากคณบดี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในวัยที่ กำลังย่างเข้าสู่ปีที่ 23 และ ย่างเข้าสู่ศักราชใหม่ 2556 เรายัง คงเดิ น หน้ า พั ฒ นาในทุ ก ๆ ด้ า น ทั้ ง ด้ า นวิ ช าการ วิ จั ย

การบริการสังคม และด้านการมุ่งสู่นานาชาติ เรากำลังจะมี หลั ก สู ต รใหม่ เ ปิ ด ในปี ห น้ า 4 หลั ก สู ต ร ได้ แ ก่ หลั ก สู ต ร แพทยศาสตร์บณ ั ฑิต (ภาคภาษาอังกฤษ) หลักสูตรมหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตเภสัชวิทยา และ หลักสูตรดุษฎีบัณฑิตแพทย์ แผนไทยประยุกต์ ด้านวิจัย เรามีกองทุนวิจัย มีการปรับด้าน กายภาพ และ โครงการศูนย์วิจัยทางคลินิกกำลังเริ่มต้นขึ้น ด้านบริการสังคม ทั้งปฐมภูมิ (ศูนย์บริการคูคต) และตติยภูมิ (โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ฯ) กำลังมีการขยายตัวด้านกายภาพ ศูนย์บริการปฐมภูมใิ หม่ทคี่ คู ต น่าจะเปิดอย่างเป็นทางการได้ใน ปีหน้า ในขณะเดียวกัน ต้นปี 2556 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุ ม ารี จะเสด็ จ พระราชดำเนิ น มาทำพิ ธี เ ปิ ด อาคารกิตติวัฒนาระยะที่ 2 ในวันที่ 25 มกราคม 2556 ในส่วน ของงานวิเทศสัมพันธ์ปีทผี่ ่านมาเราได้ทำข้อตกลงความร่วมมือ

ทางวิ ช าการกั บ คณะแพทยศาสตร์ ที่ ม หาวิ ท ยาลั ย Mie ประเทศญี่ปุ่น มีจำนวนนักศึกษาแลกเปลี่ยน และมีอาจารย์ ชาวต่ า งประเทศแวะเวี ย นมาที่ ค ณะมากขึ้ น และคณะยั ง มี แผนการในการทำความตกลงร่ ว มมื อ ทางวิ ช าการกั บ มหาวิทยาลัยในต่างประเทศอีกหลายที่ในปีหน้า ผลงานต่าง ๆ ยังมีหลายรายละเอียดอีกมาก ซึ่งผมและคณะผู้บริหารจะได้ นำเสนอในโอกาสต่อ ๆ ไป เนื่องในโอกาสเข้าสู่พุทธศักราชใหม่ 2556 ผมในนาม ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ จึ ง ขอส่ ง ความปรารถนาดี และคำอวยพรมาให้ คณาจารย์ บุคลากร และศิษย์เก่า ทุกๆท่าน ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย และ

สิ่งศักดิ์สิทธิที่ทุกท่านเคารพนับถือ จงดลบันดาลให้ทุกท่าน ประสบแต่ ค วามสุ ข ความเจริ ญ สุ ข ภาพร่ า งกายแข็ ง แรง

ปราศจากโรคภัย ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน และ สมหวังตามที่ท่านปรารถนาทุกประการ

บก. แถลง

วั ส ดี ปี ใ หม่ ค รั บ ก้ า วเข้ า สู่ ปี 2556 จดหมายข่ า ว

คณะแพทยศาสตร์ จะยั ง คงทำหน้ า ที่ เ ป็ น สื่ อ กลาง

ในการนำเสนอ เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ของหน่วยงานในคณะแพทยศาสตร์ นอกจากนี้ยังจะนำเสนอ ข้ อ มู ล นวั ต กรรม ความรู้ ใ หม่ ท างด้ า นการแพทย์ ที่ เ ป็ น ประโยชน์ต่อสมาชิกอีกด้วย ภายในเล่มนี้มีเรื่องที่น่าสนใจ เช่น การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาในปี ที่ ผ่ า นมา ศู น ย์ ป ฐมภู มิ

แห่งใหม่ กิจกรรมค่ายฝันเป็นหมอขอได้ไหม และกิจกรรมของ พวกเราชาวคณะแพทยศาสตร์ในช่วงที่ผ่านมา เป็นต้น หวังว่าจดหมายข่าวนี้จะเป็นสื่อกลางที่เป็นประโยชน์ต่อ ทุกท่าน หากท่านต้องการติดต่อสือ่ สารแลกเปลีย่ น ประชาสัมพันธ์

ข้อมูลข่าวสารกับคณะแพทยศาสตร์

หรื อ มี ข้ อ เสนอแนะใด โปรดส่ ง มาทาง pr_medtu@hotmail.com

เพื่อช่วยกันสร้างสรรค์จดหมาย ข่ า วให้ เ ป็ น สื่ อ กลางที่ ช่ ว ยให้ ค ณะแพทยศาสตร์ ใ กล้ ชิ ด กั บ

ทุกท่านมากยิ่งขึ้น ในวาระดิถีวันขึ้นปีใหม่ ผมในนามของกองบรรณาธิการ

ขออารธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ปกป้องให้

ทุกท่าน มีสุขภาพที่แข็งแรง และสมประสงค์ในสิ่งดี ๆ ที่มุ่งหวัง ประสบแต่ความสุขความรุ่งเรือง ตลอดปีใหม่นี้

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 3


เปิดบ้านแพทย์โดม

รางวั ล หน่วยงานประกันคุณภาพการศึกษา โครงการจัดตั้งภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คว้ารางวัลชนะเลิศ การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

เสร็จสิ้นไปแล้วสำหรับการตรวจประเมินคุณภาพ ภายในคณะแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2554 และ เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2555 ที่ห้องสโมสรชั้น 4 อาคาร

คคุ ณ ากร คณะแพทยศาสตร์ มธ. ได้ จั ด ให้ มี พิ ธี ม อบ รางวั ล หน่ ว ยงานคุ ณ ภาพจากการประเมิ น คุ ณ ภาพ

การศึ ก ษาภายใน ประจำปี 2554 ให้ กั บ หน่ ว ยงานที่ มี

แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ โดย รศ.นพ.ปรีชา วาณิชยเศรษฐกุล คณบดี เป็นประธานมอบรางวัลแก่หน่วยงานทีไ่ ด้รบั คัดเลือก ให้ได้รับรางวัลดังกล่าว การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะแพทยศาสตร์ ให้ความสำคัญอย่างมาก เพราะเป็นการประกันคุณภาพ ของคณะทุกด้าน ซึ่งระบบประกันคุณภาพเป็นเงื่อนไขที่

4 จดหมายข่าว แพทย์โดม

หน่ ว ยงานทุ ก แห่ ง ต้ อ งมี เ พื่ อ เป็ น เครื่ อ งมื อ ในการรั ก ษา มาตรฐาน ควบคุมคุณภาพการทำงาน และปรับปรุงการ ปฏิ บั ติ ภ ารกิ จ ทุ ก ๆ ด้ า นอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ซึ่ ง งานประกั น คุณภาพการศึกษาในฐานะหน่วยงานที่มีหน้าที่ขับเคลื่อน พั ฒ นาระบบการทำงานได้ เ ห็ น ถึ ง ความพยายามของ

ทุกหน่วยงานที่จะพัฒนาการทำงานเพื่อตอบสนองความ ต้องการของบุคคลภายนอกให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงได้ จั ด ให้ มี ก ารมอบรางวั ล เป็ น ประจำทุ ก ปี เพื่ อ เป็ น การ ประกาศเกียรติคณ ุ และสร้างขวัญ กำลังใจให้กบั ผูป้ ฏิบตั งิ าน และหน่วยงาน รวมทัง้ ตอบแทนผลการทำงานทีด่ ำเนินการ เพื่อประโยชน์ของส่วนรวม


การตรวจประเมิ น คุ ณ ภาพภายในของคณะ แพทยศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ ร ะดั บ สถาน/

โครงการฯ/สาขา/ศูนย์การแพทย์ ได้เริ่มกันตั้งแต่เดือน กรกฎาคมและสิ้นสุดที่สิงหาคม 2555 ซึ่งทุกหน่วยงานได้ เตรี ย มพร้ อ มสำหรั บ การตรวจประเมิ น ไว้ เ ป็ น อย่ า งดี สำหรั บ ปี นี้ ห น่ ว ยงานที่ ค ว้ า รางวั ล ชนะเลิ ศ ได้ แ ก่ โครงการจัดตั้งภาควิชากุมารเวชศาสตร์ ด้วยคะแนน เต็ม 5 รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ โครงการจัดตั้งสถาน เวชศาสตร์ ชุ ม ชนและเวชศาสตร์ ค รอบครั ว ด้ ว ย คะแนน 4.91 และรางวั ล ชมเชย ได้แก่ สถานวิ ท ยา ศาสตร์พรีคลินิก ด้วยคะแนน 4.73 และภายในงานมอบ รางวัลปีนี้ยังมีการนำเสนอแนวปฏิบัติที่ดีโดยหน่วยงาน คุณภาพในหัวข้อ “ระบบและกลไกในการจัดทำรายงาน การประเมิ น ตนเอง การจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล การกำกั บ ติดตามผล และการนำผลการประเมินมาปรับปรุง” เพื่อให้ทุกหน่วยงาน (สถาน/โครงการฯ/สาขา/ศูนย์การ แพทย์ ) ได้ ท ราบถึ ง แนวคิ ด และรู ป แบบการทำงานที่ ประสบผลสำเร็จ นอกจากนี้หากหน่วยงานใดสนใจแนว ปฏิบัติที่ดีของหน่วยงานที่ได้รับรางวัลสามารถดาวน์โหลด เอกสารได้ที่ www.med.tu.ac.th

การที่ ห น่ ว ยงานที่ ผ่ า นการประเมิ น คุ ณ ภาพ

ภายในครั้ ง นี้ เป็ น เพี ย งจุ ด เริ่ ม ต้ น เท่ า นั้ น ยั ง มี ภ ารกิ จ ที่

ยิ่ ง ใหญ่ จ ะต้ อ งทำ คื อ การประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา ภายนอกของสำนั ก งานรั บ รองมาตรฐานและประเมิ น คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. จะเข้ามา ประเมิน ในปี 2556 ซึ่งทุกภาคส่วนของคณะแพทยศาสตร์ จะต้องร่วมมือกัน นำมาซึ่งความมีมาตรฐานในระดับที่ เป็นที่ยอมรับในระดับสากล

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 5


MedDREAM คอลัมน์พิเศษ

ค่ายฝันเป็นหมอ...ขอได้ไหม

ครั้งที่

11

“หากชีวิตนี้...มีหลายทางให้เดิน แต่บังเอิญไม่รู้จะไปทางไหนอาจจะล้ม หลายคนสับสนในจิตใจแล้ว เมื่อใดจะถึงจุดหมาย” เสียงเพลงฝันเป็นหมอ...ขอได้ไหม ดังกึกก้องซึ่งเป็นเสียงของพี่ ๆ ที่กำลังสอน น้องๆ ที่จัดขึ้นทุกปีช่วงปิดเทอม

สำหรั บ ครั้ ง นี้ เ ป็ น ครั้ ง ที่ 11 เปิ ด ค่ า ยเมื่ อ วั น ที่ 8-10 ธันวาคม 2555 โดยมีน้อง ๆ ร่วมทางฝัน จำนวน 100 คน พี่ๆ ร่วมสร้างฝัน 399 คน ร่วมกิจกรรม กิน นอนกันที่บ้านหลังนี้ เช้าตรู่วันเสาร์ที่ 8 น้อง ๆ ร่วมทางฝันเริ่มทยอยเดินทางมาถึง หน้าอาคารคุณากร พี่ ๆ ร่วมสร้างฝันได้ออกมาต้อนรับทักทาย น้อง ๆ หลังจากลงทะเบียนเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ได้เริ่มพิธีเปิด ค่ า ย พิ ธี สั ก การะพระราชบิดา และชี้แจงกฎระเบีย บที่ ต้ อ ง ปฏิบัติเมื่ออยู่ในค่ายเพื่อสร้างระเบียบวินัยการอยู่ร่วมกันแล้ว ต่อด้วยกิจกรรมละลายพฤติกรรม 3 วัน ของค่ายฝันเป็นหมอ ฯ นั้นไปด้วยสาระ เรื่องราว และกิ จ กรรมมากมาย เริ่ ม วั น แรกของค่ า ยด้ ว ยการจำลอง

6 จดหมายข่าว แพทย์โดม

การเรียนแบบ Problem-based learning จำลองการเรียนใน ห้องเรียนของนักศึกษาแพทย์ กิจกรรมฐาน Pre-clinic แนะนำ การเรียน+การเป็นแพทย์ธรรมศาสตร์ จำลองการเรียนโดยใช้ self-directed learning และกิจกรรมปิดท้ายของวันแรกด้วย กิ จ กรรมจากชุ ม นุ ม ดนตรี ส ากล วั น ที่ ส องกิ จ กรรมทั้ ง โหด

มัน ฮา เริ่มจากแบ่งกลุ่มเข้าฐาน Clinic ในช่วงเช้า บ่ายต่อ ด้วยกิจกรรมฐานกายวิภาคศาสตร์และพยาธิวิทยา ตกเย็น เป็นงาน Mednight วันที่สามช่วงเช้าเป็นการจำลองการเรียน แบบ PBL พร้อมทั้งทำการทดสอบและเฉลยข้อสอบ นอกจาก นี้หมอโดมรุ่นพี่ยังได้แนะนำการสอบเข้าคณะแพทยศาสตร์ งานนี้แม้น้อง ๆ จะเหนื่อยเมื่อยล้ากันบ้างแต่น้อง ๆ ทุกคน


ก็ตงั้ ใจเรียนรูแ้ ละให้ความร่วมมือร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดี หลายคน

ทีไ่ ม่เคยทราบว่าเรียนแพทย์ตอ้ งเจอะเจออะไรบ้าง ก็จะได้ทราบ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ก่อตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2533 เป็นคณะแพทยศาสตร์ลำดับที่ 9 ของประเทศไทย สำหรับค่ายฝันเป็นหมอ...ขอได้ไหม เกิดขึ้น เกิดขึ้นในปี 2544 เป็นค่ายที่นักศึกษาแพทย์เคยมีความฝันร่วม กันจัดขึ้น เพื่อให้น้อง ๆ ได้มีข้อมูลเพิ่มเติมได้มาเห็นเรียนรู้ของ จริงและได้ฟังประสบการณ์จริงจากพี่ ๆ หมอโดม เพื่อให้น้อง ๆ ที่เรียนอยู่ในชั้นมัธยมได้นำไปคิดและตัดสินใจในการเลือกเรียน และเลือกอนาคตของตนเอง พี่ เ ก้ า (ณั ช ชา ศรี ช มภู ) พี่ เ อกซ์ (ชุ ติ พ งศ์ ขวั ญ ทอง) ประธานค่ายฝันเป็นหมอขอได้ไหม ครั้งที่ 11 ได้กล่าวถึงสาเหตุ ของการจัดค่ายไว้ว่า “ความฝัน” เป็นสิ่งที่ทุกคนมี แต่ไม่ใช่ทุก คนที่ จ ะไปถึ ง ฝั น นั้ น ได้ ระหว่ า งทางอาจมี อุ ป สรรคมากมาย ทำให้หลายคนเลือกที่จะทิ้งความฝันของตนเองไป มีเพียงคนที่ มีความมุ่งมั่นตั้งใจและพยายามเท่านั้นจึงจะสามารถไปสู่ฝัน ของตนเองได้ เมื่อห้าปีที่แล้วพี่ก็เคยเป็นน้องค่ายหมอเหมือนกัน ทำให้รู้ว่าชีวิตหมอเป็นอย่างไรการเรียนหมอหนักแค่ไหน ต้อง

เตรียมพร้อมอย่างไรบ้าง ซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้พี่ฝันอยากเป็นหมอ และเป็นแรงใจที่ทำให้พี่มุ่งมั่นทุ่มเทอ่านหนังสือจนได้เรียนหมอ อย่างที่ฝันไว้ ดังนั้นพี่จึงอยากจัดค่ายนี้ให้น้อง ๆ ได้สัมผัสกับ ชีวติ และการเรียนของนักศึกษาแพทย์ เพือ่ น้อง ๆ เรียนรู้ เก็บเกีย่ ว ประสบการณ์ พร้อมความสนุกสนาน มิตรภาพ และกำลังใจ เพื่อให้น้อง ๆ ได้ตัดสินใจเลือกเส้นทางชีวิตที่ใช่สำหรับน้อง เพราะการตัดสินใจในครั้งนี้ถือเป็นการตัดสินใจที่สำคัญที่สุด ครั้งหนึ่งในชีวิต 3 วันแห่งการเรียนรู้ชีวิตการเรียนแพทย์ น้อง ๆ ก็ได้เก็บ ประสบการณ์ชีวิตกลับไปมากมาย ถึงแม้ว่าพี่ ๆ ชาวหมอโดม ไม่สามารถถ่ายทอดสิ่งต่าง ๆ ได้หมด แต่ก็เชื่อได้ว่าสิ่งที่น้อง ๆ ได้รับไปจะเป็นคำตอบและมีประโยชน์กับน้อง ๆ เพื่อตามหา ทางฝันของตนเองเจอ เติบโตเป็นผู้ใหญ่พร้อมที่จะทำประโยชน์ ให้ประเทศชาติต่อไป ฝากถึง น้อง ๆ ที่พลาดค่ายครั้งนี้ไม่ต้องเสียใจ ^-^ และน้อง ๆ ที่สนใจอยากร่วมตามหาฝันกับเราปีหน้ายังมี ติดตามได้ทาง www.med.tu.ac.th, facebook.com/ webmedtu

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 7


รายงานพิเศษ

ความคืบหน้าศูนย์ปฐมภูมิ “คณะแพทยศาสตร์ มธ.” จัดตั้งศูนย์การแพทย์ แห่งใหม่ ด้วยมูลค่ากว่า 53 ล้านบาท ตอกย้ำศักยภาพ การบริการการสู่ความเป็นเลิศ ทางการแพทย์ของไทย

8 จดหมายข่าว แพทย์โดม


คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดตั้งงานบริการสังคมขึ้นให้บริการวิชาการแก่

สั ง คมทั้ ง ในด้ า นการแพทย์ วิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ แ ละการแพทย์ แ ผนไทยประยุ ก ต์ โดยมี ง านอยู่

ในความรับผิดชอบ 3 โครงการ ได้แก่ • โครงการบริการสังคม • โครงการศูนย์บริการปฐมภูมิ • โครงการคลินิกแพทย์แผนไทยประยุกต์

โครงการศูนย์บริการปฐมภูมิ ได้สร้างศูนย์บริการปฐมภูมิ โดยเปิดให้บริการรักษาพยาบาลผู้ป่วยทั่วไปและผู้ป่วยตาม โครงการหลั ก ประกั น สุ ข ภาพถ้ ว นหน้ า (ผู้ ป่ ว ยนอก) ตั้ ง แต่ ปีงบประมาณ ๒๕๔๕ จนถึงปัจจุบัน โดยในปัจจุบันเปิดให้ บริ ก ารผู้ ป่ ว ยตั้ ง แต่ เ วลา ๗.๐๐ – ๒๐.๐๐ น. รั บ ผิ ด ชอบ ประชาชนในเขตพื้ น ที่ ต ำบลคู ค ต อำเภอลำลู ก กา จั ง หวั ด ปทุมธานี หมู่ ๑- ๑๘ จำนวนประมาณ ๘๓,๐๓๓ คน และมี

ผูข้ นึ้ ทะเบียนบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า จำนวน ๔๒,๓๘๓ คน (ข้อมูล ณ วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๔)

ศู น ย์ บ ริ ก ารปฐมภู มิ ได้ ใ ห้ บ ริ ก ารวิ ช าการแก่ สั ง คม

แบบไม่เก็บค่าธรรมเนียม ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๕๒ ถึง ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ จำนวน ๖๙ โครงการ ซึ่งส่วนใหญ่เป็น โครงการด้านการคัดกรองด้านสุขภาพ ได้แก่โครงการคัดกรอง และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงต่อโรคเรื้อรัง เพื่อให้ผู้นำ ชุมชน อสม.และประชาชนได้เรียนรู้และสามารถนำไปพัฒนา สังคมหรือชุมชนได้อย่างต่อเนื่อง โครงการอบรมให้ความรู้ เรื่องต่าง ๆ เช่น โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก โครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์ในชุมชน โครงการเฝ้าระวัง การระบาด ของโรคไข้หวัดนกและไข้หวัดใหญ่และการเยีย่ มบ้าน

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 9


รายงานพิเศษ

บริเวณด้านในศูนย์การแพทย์ปฐมภูมิ

จากการทีป่ ระชาชนเข้ามาใช้บริการทีศ่ นู ย์การแพทย์ ปฐมภูมิเป็นจำนวนมาก ทำให้ทางคณะกรรมการบริหาร คณะมี ม ติ ที่ จ ะดำเนิ น โครงการจั ด สร้ า งอาคารศู น ย์ -

การแพทย์ปฐมภูมิแห่งใหม่ ในพื้นที่ใกล้กับศูนย์บริการ ปฐมภู มิ ปั จ จุ บั น ตั้ ง แต่ ปี 2553 เพื่ อ ให้ เ ป็ น ศู น ย์ บ ริ ก าร ทางการแพทย์ ชั้ น นำที่ มี ค วามพร้ อ มทั้ ง ด้ า นการบริ ห าร และความเป็นเลิศในมาตรฐานทางการแพทย์โดยเป็นที่ ยอมรับในระดับสากล ศู น ย์ บ ริ ก ารปฐมภู มิ แ ห่ ง ใหม่ เ ป็ น อาคาร 2 ชั้ น มี พื้นที่ใช้สอย 7,000 ตารางเมตร โดยใช้งบลงทุนกว่า 53 ล้ า นบาท ซึ่ ง แบ่ ง เป็ น งบประมาณจากภาครั ฐ และเงิ น ลงทุนจากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยศูนย์การแพทย์ปฐมภูมิตั้งอยู่ซอยลำลูกกา 19 ติดกับ พื้ น ที่ เ ทศบาลเมื อ งคู ค ต โดยมี ก ำหนดเปิ ด ให้ บ ริ ก าร ประมาณเดือนมิถุนายน ปี 2556 นี้

10 จดหมายข่าว แพทย์โดม

อี ก ไม่ น านเกิ น รอประชาชนในเขตพื้ น ที่ ต ำบลคู ค ต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี และเขตใกล้เคียงจะได้ใช้ บริ ก ารสถานพยาบาลแห่ ง ใหม่ สั ง กั ด คณะแพทยศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ ซึ่ ง ศู น ย์ บ ริ ก ารปฐมภู มิ ถื อ เป็ น

อี ก หนึ่ ง ทางเลื อ ก เพื่ อ ให้ บ ริ ก ารด้ า นสุ ข ภาพกั บ ประชาชน

ในอนาคตอาคารแห่งนี้จะเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยด้วย เช่นเดียวกัน เพราะเป็นสถาบันการแพทย์ที่ให้บริการทางด้าน การแพทย์ที่ได้มาตรฐานแล้วยังเป็นศูนย์การศึกษาและรองรับ การปฏิบัติงานของนักศึกษาแพทย์ นักศึกษาแพทย์แผนไทย ประยุกต์ โดยนักศึกษาเหล่านี้จะได้นำองค์ความรู้ที่ได้รับจาก ศูนย์แห่งนี้ไปสร้างเสริมสุขภาพของประชากรไทยซึ่งเป็นพลัง สำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป


สังคมแพทย์โดม วั น ที่ 3 ธ.ค. 2555 ที่ ล านปรี ดี มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ รศ.นพ.ปรีชา วาณิชยเศรษฐกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วม พิธีกล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี เนื่อง ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2555 โดยมี ข้าราชการซึ่งเป็นผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมกว่า 100 คน โดยข้าราชการได้ปฏิญาณว่าจะประพฤติปฏิบัติตน เป็นข้าราชการที่ดี มีความซื่อสัตย์สุจริตเจริญรอยตามเบื้อง พระยุคลบาท มุ่งมั่นแน่วแน่แก้ไขปัญหาของชาติและของ ประชาชน สร้างสรรค์คุณประโยชน์แก่แผ่นดิน ดำเนินชีวิต โดยยึดมัน่ ในหลักธรรมคำสอนแห่งศาสนา และตามแนวทาง ในพระบรมราโชวาทตลอดไป

เมื่อวันที่ 4 ธ.ค. 55 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาส

วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เพื่อเทิดพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล

ณ อาคารคุณากร โดยมี รศ.นพ. ปรีชา วาณิชยเศรษฐกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ เป็นประธาน ภายในงานมีกิจกรรม ต่าง ๆ มากมาย อาทิ เช่น ทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป พิธีถวายพระพรชัยมงคล และ ประกวดพานพุ่มดอกไม้ จากนั้นคณบดี คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาแพทย์ได้ร่วมกันร้องเพลง “พ่อแห่งแผ่นดิน” และ “สรรเสริญพระบารมี”

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 11


สังคมแพทย์โดม

เมือ่ วันที่ 2 ตุลาคม 2555 รศ.นพ.ปรีชา วาณิชยเศรษฐกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พร้อมด้วย รศ.นพ.ศั ก ดิ์ ชั ย วงศกิ ต ติ รั ก ษ์ ผู้ ช่ ว ยคณบดี ฝ่ า ยพั ฒ นาคุ ณภาพ รศ.นพ.ประกิตพันธุ์ ทมทิตชงค์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และ ทีมผูบ้ ริหารคณะแพทย์ เข้าตรวจเยีย่ มการก่อสร้างศูนย์ปฐมภูมแิ ห่ง ใหม่ (ลำลู ก กา) ซึ่ ง คาดว่ า จะเปิ ด ให้ บ ริ ก ารประชาชนได้

ในเร็ว ๆ นี้

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ ร่ ว ม กิจกรรมงาน “มหกรรมรวมพลคนรักสุขภาพ ประจำปี 2555” (Thailand Medical Expo 2012) เมื่อวันที่ 31 ต.ค.-2 พ.ย.55

ณ Hall 103 ศูนย์นิทรรศการ ศูนย์การประชุมไบเทค บางนา ซึ่ง แพทยสภา ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ทุกแห่ง ราชวิทยาลัยแพทย์

ผู้เชี่ยวชาญสาขาต่าง ๆ โรงพยาบาลของรัฐและเอกชน หน่วยงาน ด้านสุขภาพต่าง ๆ ร่วมกันจัดขึ้นเพื่อนำเสนอความรู้ความก้าวหน้า ด้านการบริการสุขภาพ ด้านการศึกษาและส่งเสริมจริยธรรมแพทย์

เมือ่ วันที่ 24 ธันวาคม 2555 รศ.นพ.ปรีชา วาณิชยเศรษฐกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์นำทีมผู้บริหารไปกราบขอพรปีใหม่จาก ศ.คุณหญิงนงเยาว์ ชัยเสรี อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้ ก่ อ ตั้ ง โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ เ ฉลิ ม พระเกี ย รติ แ ละคณะ แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

12 จดหมายข่าว แพทย์โดม


รศ.นพ.ปรี ช า วาณิ ช ยเศรษฐกุ ล คณบดี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็น ประธานในงานเลี้ยงสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับ

ปี ใ หม่ 2556 ซึ่ ง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ จัดขึ้นเมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม 2555 ณ ห้ อ งสโมสรชั้ น 4 อาคารคุ ณ ากร คณะ แพทยศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ กิ จ กรรม ภายในงานประกอบด้วยการประกวดร้องเพลงพร้อม แดนเซอร์ ประกวดแต่งกายสไตล์ลูกทุ่ง และจับฉลาก ของขวัญ

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 13


แพทย์โดม...สรรหามาเล่า โดย....กองบรรณาธิการ ข้อมูลจาก บ้านมหา ดอทคอม

ปีเก่าไป....ปีใหม่มา สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๖ วันเวลาผ่านไปไวเสียจริง ปีเก่าผ่านไป ปีใหม่ก้าวเข้ามา เทศกาลแห่งความสุขนี้หลายคน

ถือเป็นฤกษ์งานยามดีเริ่มต้นสิ่งดี ๆ ให้กับชีวิต ซึ่งเทศกาลปีใหม่ได้กำเนิดเกิดขึ้นมาช้านาน ประวัติ ความเป็นมาวันปีใหม่ไทยนั้นในอดีตวันขึ้นปีใหม่ของไทยได้มีการเปลี่ยนแปลงมาแล้ว 4 ครั้งคือ ครั้งแรกถือเอาวันแรม 1 ค่ำ เดือนอ้าย เป็นวันขึ้นปีใหม่ซึ่ง ตรงกับเดือนมกราคม ครั้งที่ 2 กำหนดให้ วันขึ้นปีใหม่ตรงกับวันขึ้น 1 ค่ำ เดือน 5 ตามคติพราหมณ์ ซึ่งตรงกับเดือนเมษายน การกำหนดวันขึน้ ปีใหม่ใน 2 ครัง้ นี้ ถือเอาทางจันทรคติเป็นหลัก ต่อมาได้ถอื เอาทางสุรยิ คติแทน โดยกำหนดให้วันที่ 1 เมษายน เป็นวันขึ้น ปี ใ หม่ ตั้ ง แต่ พ.ศ.2432 เป็ น ต้ น มา อย่ า งไรก็ ต าม ประชาชนส่วนใหญ่โดยเฉพาะตามชนบทยังคงยึดถือเอาวันสงกรานต์เป็น วันขึ้นปีใหม่อยู่ ต่อมา เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองมาเป็นระบอบประชาธิปไตย ทางราชการเห็นว่าวันขึ้นปีใหม่

วันที่ 1 เมษายน ไม่สู้จะมีการรื่นเริงอะไรมากนัก สมควรที่จะฟื้นฟูขึ้นมาใหม่ จึงได้ประกาศให้มี

งานรื่นเริงวันขึ้นปีใหม่ในวันที่ 1 เมษายน 2477 ขึ้นใน กรุงเทพฯเป็นครั้งแรก การจัดงานวันขึน้ ปีใหม่ทไี่ ด้เริม่ เมือ่ วันที่ 1 เมษายน ได้แพร่หลายออกไปต่างจังหวัดในปีตอ่ ๆ มา และในปี พ.ศ.2479 ก็ได้มีการ จัดงานรื่นเริงปีใหม่ทั่วทุกจังหวัด วันขึ้นปีใหม่วันที่ 1 เมษายน ใน สมัยนั้นทางราชการเรียกว่า วันตรุษสงกรานต์ ต่อมาได้มีการพิจารณาเปลี่ยนวันขึ้นปีใหม่อีกครั้งหนึ่ง โดยคณะรัฐมนตรีได้แต่งตั้งคณะ กรรมการขึ้น ซึ่งมีหลวงวิจิตรวาทการ เป็นประธานกรรมการ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้เปลี่ยน วันขึ้นปีใหม่เป็นวันที่ 1 มกราคม โดยกำหนดให้วันที่ 1 มกราคม 2484 เป็น วันขึ้นปีใหม่เป็นต้นไป

กิจกรรมใน วันขึ้นปีใหม่

วันที่ 1 มกราคม ของทุกปี จะมีการทำบุญตักบาตรและอุทิศส่วนกุศลผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว

ฟังเทศน์ ปล่อยปลา ปล่อยนก อวยพรซึ่งกันและกัน หรืออาจจะส่งการ์ดบัตรอวยพร ของขัวญ

ไหว้ผใู้ หญ่เพือ่ รับพร และสรงน้ำพระพุทธรูป ประดับธงชาติ และจะเตรียมทำความสะอาดบ้าน และ ที่พักอาศัย

14 จดหมายข่าว แพทย์โดม


คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 15


วิสัยทัศน์

พันธกิจ

“คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นสถาบันผลิตแพทย์และ วิจัยชั้นนำ ๑ ใน ๓ ของประเทศ เป็นผู้นำในการเรียนการสอนแบบ PBL, CBL และแพทย์แผนไทย เป็นสถาบันทีม่ งุ่ สูค่ วามเป็นนานาชาติทง้ั ในระดับปริญญาตรี แพทย์หลังปริญญา และ บัณฑิตศึกษา”

1. ผลิตบัณฑิตแพทย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ และ แพทย์แผนไทยประยุกต์ทม่ี คี ณ ุ ภาพ และคุณธรรม 2. ผลิตงานวิจยั ทางการแพทย์ระดับสากล และสร้าง องค์ ค วามรู้ ใ หม่ ด้ า นการแพทย์ วิ ท ยาศาสตร์ การแพทย์ และการแพทย์แผนไทย 3. ให้บริการทางวิชาการแก่สังคมด้านการแพทย์ วิทยาศาสตร์การแพทย์และการแพทย์แผนไทย ประยุกต์

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 95 หมู่ 8 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

ชำระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน ใบอนุญาตที่ 4/2537 ปทฝ.ธรรมศาสตร์ รังสิต 12121

เหตุขัดข้องที่นำจ่ายผู้รับไม่ได้

(นางนภาภรณ์ จันทร์สอง) เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

1. จ่าหน้าไม่ชัดเจน 2. ไม่มีเลขที่บ้านตามจ่าหน้า 3. ไม่ยอมรับ 4. ไม่มีผู้รับตามจ่าหน้า 5. เลิกกิจการ 6. ไม่มารับภายในกำหนด 7. เลขที่ไม่มีทับ 8. เลขที่ขาดหาย 9. บ้านรื้อถอน 10. ย้ายไม่ทราบที่อยู่ 11. อื่นๆ................................

ลงชื่อ................................

MEDTU vol.03  

MEDTU vol.03

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you