Page 1

Kamien MedTaf

4

4

b

œ œ œ. Œ

? b 2 ˙ b 4 Fa

a

a

5

? b b œ œ œj œ JJ J a a a a

a

52

dzień

a

a

a

œ Œ

ka - żdą czę - ścią,

73

glą - dam cia - ło

twe

5

a

a

˙

me -go cia

-

? b b

bœ œ œ j J J J œ

a

a

chwi-la i ten

˙

œ

œ Œ

dam,

dło - nie,

spę - dzić

˙

a

a

gdzie sło - ńce

130

˙

wszy

Œ

œ Œ -

stko,

œ œ œ 142b ˙ ‰JJ J by ra - zem

być.

œ. œ.

79

˙

-

œ.

tam,

a

a

œ. œ .

˙

się

a

a

a

Pię - kny

˙

˙

‰ œ œ œj J J

chce, 70

˙

kie-dy o -

˙

Po - dzi - wiam

œ nœ

‰ b œJ n œJ œJ

˙

5

œ J œJ Jœ Jœ

. Œ bœ

tak

Œ œ

czas

a

61

Œ

a

109

o - ddam ci

139 ? b b ‰ b Jœ n œJ œJ œ œ

a

w mo- jej du

‰ b œJ n œJ œJ

˙

a

a

Po - dzi - wiam cię,

œ œ bœ J J

118

127

na - sze

67

chcę.

97

a

żyć

z to - bą

czas,

Pó - jdźmy

te

œ

a

a

5

œ. œ. œ œ œj œ J J J

5

58

˙

106 ? b b ‰ œ œ œj œ œ œ œ ˙ J J J J J J

? bb ˙

˙

88 bœ nœ ‰ œ œ œ J J J

przy mym bo - ku,

a

ła.

a

a

œ œ œj œ J J J

5

5

œ œ œj œ J J J

5

a a a a

a

œ nœ

œ Œ

œ.

a

œ œ J J bœ

85

œ.

a

a a a a

a

a a

? b œ. œ b .

? bb

5

5

a

5

œ œ œj œ JJ J

5

j 76 ‰ Jœ œ œ œj œj œj œj ˙ J

? bb œ œ œ œ ˙ J J J J

wspa-nia - ła

œ œ œj œ JJ J

a

a

a a

64

? b b œ œ œ œj J J J

5

55 œ bœ nœ bœ ˙ œ b œ n œ ‰J JJ J J J J

˙

Cu - dny

œ œ œj œ J J J a

œ œ œj œ J J J

5

? bb b ˙

5

œ

100

˙

œ

94

œ. œ .

Œ

Œ

a

œ œ œ. J J

103

œ œ

œ. œ.

co w du-szy

œ Œ

gra.

œ.

œ.

Daj

mi

œ.

Chwy - ćmy

˙ znak,

˙

115

˙

œ Œ

trwa.

œ.

145

nas,

nas.

gdzie ci - sza

133 œ œ ‰ J J œJ ˙

˙

˙

œ œ œ 124b ˙ ‰ J J J

świe - ci,

˙

˙

˙

po - łą - czy

121

œ Œ

tu,

112

. Œ bœ

˙

Je - steś

Po - łą - czy

a

91

j j œ. œj ‰ œ. œ . a

˙

cię.

szy.

a

82

˙

œ.

œ.

Sie - bie 136

˙

˙

tak,

œ 148˙ b œ n œ ‰ J J J ten

je - den

u

-


2?

œ

bb

œ œ œ 151˙ ‰J J J

Œ

ja tak chcę

śmiech, 160 ? b œ œ ˙ b

wzy - wa

? b Œ œ b

Ca - ły

żyć.

a

? b œ. œ. b a

a

˙

a

œ œ ˙

˙

172

już ten

˙

ten świat

ty - lko

cze

œ œ

œ œ

Bą - dźmy

dla

˙

157

˙

-

175

on

169

˙

jak

˙

rze

-

czas.

œ Œ

ka,

178

Œ œ

ka,

œ œ

nie - go

œ Œ

181

œ. œ.

œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.

a

a

a

p 187

a

a

a

a

a

190

a

a

a

a

193

œ. œ.

œ. œ.

œ. œ.

œ. œ.

œ. œ.

œ. œ.

œ. œ.

œ. œ.

œ. œ.

œ. œ.

œ. œ.

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

196

a

a

œ. œ.

œ. œ. œ. œ.

a

a

a

a

a

a

a 199

a

œ. œ. ˙

a

a

˙

œ. œ. ˙

a

a

a

a

a

a

a

œ. œ.

a

a

a

œ. œ. a a

a

‰ œ. œ. J

a

œ. œ. ˙

œ. œ.

a

a

˙

a

a

a

a

œ. œ.

a

a

a

a

œ. œ. ˙ a

œ. œ.

a

a

a

œ. œ.

a

a

a

˙ a

P

œ. œ.

a

232

5

œ. œ. a a

a

217

œ. œ.

a

a

205

6

œ. œ. a a

a

nn c ˙ .

a

214

˙

235

a

202

223

œ. œ. a

a

œ. œ.

œ. œ. a a

220

a

a

211

œ. œ.

? b ˙ b ? bb

œ œ 166

˙

208

? b ˙ b

œ œ

163

184

a

œ œ

nas.

to

? b œ. œ. b

Akt 2154

œ Œ

a

˙

˙

a

a

a

238

Œ

‰ œ. œ. J

˙.

Ó

a

a

a

Œ

Ó

a

241

‰ œ. œ. J

? ˙. a

a

Œ

˙.

Ó

a

a

‰ œ. œ. J a

a

a 247

˙. a

‰ œ. œ. Œ Ó J a

a

bbbbb

‰ œ. J

bb ˙ .

Ó

a

244

? b œ. Œ Ó b

Œ ˙. a

Œ

œ. J

a

œ. Œ Ó J

a a


250

? b b ˙. bbb

Œ

a

œ. J

Akt 2

œ. Œ Ó J

a a

256

? b ˙ b

˙

a

a

˙ a

253

b 2 nnnb 4 ˙ a

259

15 5

˙

˙

a

a 274

bbbb c w a P

3

˙

˙

a

a

63 5

b. part  

aaaa aaaa aaaa aaaa œ œ n œ. œ. 5 a a a MedTaf aaa a aaa a aaa a ˙ b ˙ b ˙ b a a a a a a Cu dny Daj mi ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙...

b. part  

aaaa aaaa aaaa aaaa œ œ n œ. œ. 5 a a a MedTaf aaa a aaa a aaa a ˙ b ˙ b ˙ b a a a a a a Cu dny Daj mi ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙...

Advertisement