__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

ํ ร า ยงา นปร ะ จา ป2561 ์ คณะ แ พทยศา สตร

ิยา ันร ิา ิทร ์ มหา วท ลย า ธว สร า ชนคร น

ANNUAL REPORT 201 8

F ACUL TY OFMEDI CI NE PRI NCESSOFNARADHI WASUNI VERSI TY


ปณิธาน

เพื่อบุตรหลานและบ้านเมืองของเรา

วิสัยทัศน์

เป็นคณะแพทยศาสตร์ชั้นน�ำด้านผลิตบัณฑิต บริการและวิจัยในสังคมพหุวัฒนธรรม An Excellence Medical School for Multicultural Society:

Produce medical graduate, Provide healthcare service, Perform research

พันธกิจ • • • • •

ผลิตบัณฑิตแพทย์ที่มีคุณภาพ พัฒนาองค์ความรู้ด้านสุขภาพและงานวิจัย บริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม ท�ำนุบ�ำรุงศิลปวัฒนธรรม พัฒนาระบบการบริหารจัดการ

ค่านิยมขององค์กร

MORNARA • M : Morality • O : Opportunity • R : Respect • N : Network • A : Agility • R : Rural • A : Achievement motivation

มีคุณธรรม สร้างโอกาสทางการศึกษา เคารพและให้เกียรติ สร้างเครือข่าย มีความคล่องตัว เข้าถึงชนบท มุ่งความส�ำเร็จ


สารจากคณบดี

“รายงานประจ�ำปี 2561 (ตุลาคม พ.ศ. 2560 - กันยายน พ.ศ. 2561) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์” จัดท�ำขึ้นเพื่อรายงานผลการด�ำเนินงาน รวมถึงกิจกรรมที่ส�ำคัญที่ ได้ด�ำเนินการในรอบปีงบประมาณ 2561 ที่ผ่านมา เป็นปีที่ 11 แห่งการด�ำเนินงานของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ นับตั้งแต่ได้รับรองผ่านการอนุมัติหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตจาก แพทยสภา เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 โดยมีการพัฒนาและความเจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องเรื่อย มาจนถึงปัจจุบัน ภายในรายงานประจ�ำปีเล่มนี้ ประกอบด้วย ผลการด�ำเนินงานด้านต่าง ๆ ของคณะฯ ทั้ง ด้านการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ การท�ำนุบ�ำรุงศิลปวัฒนธรรม และด้านการบริหาร จัดการ ทางคณะฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้เกี่ยวข้องและผู้ที่สนใจได้รับ ทราบผลการด�ำเนินงานของคณะฯ และถือโอกาสนี้ขอขอบคุณผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน ทุกฝ่าย นักศึกษาทุกระดับ ตลอดจนคณะผู้จัดท�ำทุกท่านที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ท�ำให้กิจกรรมทั้ง หลายส�ำเร็จลุล่วงด้วยดีในรอบปีที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ พลเอกชุมพล เปี่ยมสมบูรณ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

รายงานประจ�ำปี 2561

2

ANNUAL REPORT 2018


สารบัญ

2

สารจากคณบดี

4

ประวัติความเป็นมา

8

เกี่ยวกับคณะ

9

โครงสร้างองค์กร

10

คณะผู้บริหาร

11

ทรัพยากร

12

แผนผังคณะ

13

เครือข่ายความร่วมมือ

14

โรงพยาบาลกัลยาณิวัฒนาการุณย์

15

ผลการด�ำเนินงาน

50

เหตุการณ์ส�ำคัญอื่น ๆ


ประวัติความเป็นมา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548 โดยเป็นสถาบัน การศึกษาที่ จัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สุขภาพ และสังคมศาสตร์ จากแนวทางดังกล่าว มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ได้เสนอความเห็นเกี่ยวกับการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ เพื่อเป็นการแก้ปัญหาการ ขาดแคลนแพทย์ในพื้นที่และเป็นการกระจายโอกาสทางการศึกษา โดยส่งเสริมให้นักเรียนที่มีผลการเรียนดีมีโอกาสเข้า ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตและเป็นการสนับสนุนนโยบายของ รัฐบาลในด้านความมั่นคง โดยใช้การศึกษาเป็นกลยุทธ์หลักในการแก้วิกฤติการณ์ปัญหาความรุนแรงพื้นที่ 3 จังหวัด ชายแดนใต้อันน�ำมาซึ่งความสมานฉันท์ ลดความขัดแย้งรุนแรงและอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขภายใต้ความหลากหลาย ทางวัฒนธรรม

รายงานประจ�ำปี 2561

4

ANNUAL REPORT 2018


จากการประชุมของสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2548 จึงมีมติให้ มีการจัดตั้งโครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ขึ้น โดยมีนายแพทย์สมัย ขาววิจิตร รักษาการในต�ำแหน่งคณบดีคณะ แพทยศาสตร์ และเปิดรับนักศึกษาที่มีภูมิล�ำเนาในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดนราธิวาส จังหวัด ยะลาและจังหวัดปัตตานี ต่อมาในปี พ.ศ. 2550 นายแพทย์สมัย ขาววิจิตร ประสบปัญหาด้านสุขภาพ ท�ำให้ไม่สามารถ ปฏิบัติหน้าที่ได้เต็มความสามารถ คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯภายใต้การน�ำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงรัก พลาศัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ในขณะนั้น จึงแต่งตั้งให้ พลอากาศเอกนายแพทย์อวยชัย เปลื้องประสิทธิ์ ด�ำรงต�ำแหน่งรักษาการในต�ำแหน่งคณบดีคณะแพทยศาสตร์ ด้วยความมุ่งมั่นในอุดมการณ์และ กัลยาณมิตรของท่านที่มีมากมาย ประกอบกับได้รับความช่วยเหลือและสนับสนุนจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัฒน์ ศรีสวัสดิ์ ท�ำให้หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ผ่านการอนุมัติ จากแพทยสภา เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2550

นายแพทย์สมัย ขาววิจิตร รักษาการในต�ำแหน่งคณบดี (พ.ศ. 2548 - 2549)

รายงานประจ�ำปี 2561

พลอากาศเอกนายแพทย์อวยชัย เปลื้องประสิทธิ์ รักษาการในต�ำแหน่งคณบดี (พ.ศ. 2550 - 2558) คณบดี คนที่หนึ่ง (พ.ศ. 2558 - 2560)

5

ANNUAL REPORT 2018


โดยเปิดรับนักศึกษาแพทย์ รุ่นที่ 1 จ�ำนวน 16 คน และรุ่นถัดไปรุ่นละ 24 คนในช่วง 3 ปีแรก มีการจัดการ เรียนการสอนช่วงชั้นเตรียมแพทย์และชั้นปรีคลินิก ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต หาดใหญ่ และในปีการศึกษา 2553 ได้เริ่มจัดการเรียนการสอนในชั้นเตรียมแพทย์ โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ส่วนชั้นปรีคลินิกยังคงจัดการเรียนการสอนโดยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ส�ำหรับชั้นคลินิกมีจัดการเรียนการสอน ณ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรง พยาบาลสงขลา ต่อมาได้มีการปรับปรุงหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปี พ.ศ. 2555 และได้ผ่านการรับรองจาก แพทยสภา เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 และใช้จนถึงปัจจุบัน ซึ่งคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราช นครินทร์ ได้ด�ำเนินการเปิดรับนักศึกษาแพทย์ติดต่อกันมาเป็นเวลา 12 ปี มีบัณฑิตแพทย์ที่ส�ำเร็จการศึกษาแล้ว 6 รุ่น จ�ำนวน 132 คน

ในปี พ.ศ. 2553 เริ่มก่อสร้างโรงพยาบาลในสังกัดโครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาส ราชนครินทร์ (ต่อมาได้รับพระราชทานนามว่า โรงพยาบาลกัลยาณิวัฒนาการุณย์) เพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอน นักศึกษาแพทย์ และนักศึกษากลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพที่จะมีการจัดตั้งในอนาคตและเป็นการรองรับหน่วยงานต่าง ๆ ที่ก�ำลังเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อเป็นสถานบริการด้านสุขภาพแก่ประชาชนโดยทั่วไป โดยได้เปิดบริการแผนกผู้ป่วยนอก (OPD) เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2557

รายงานประจ�ำปี 2561

6

ANNUAL REPORT 2018


จากผลการด�ำเนินงานตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา โครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ได้ด�ำเนินการขอจัดตั้งเป็น ส่วนราชการของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ และมีมติจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2558 จน กระทั่งวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 จึงได้รับอนุมัติให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2558 เล่ม 132 ตอนที่ 54 ก หน้า 3-4 ให้โครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ เป็นคณะแพทยศาสตร์ ซึ่งเป็นส่วนราชการหนึ่งของ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2558 ที่สมบูรณ์ เพื่อรองรับการผลิตบุคลากรทางการ แพทย์ ซึ่งขาดแคลนและมีความจ�ำเป็นต่อการให้บริการทางวิชาการและการแพทย์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ ได้มีการสรรหาคณบดี เพื่อด�ำรงต�ำแหน่งคณบดีคณะแพทยศาสตร์ ท�ำให้พลอากาศเอกนายแพทย์ อวยชัย เปลื้อง ประสิทธิ์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณบดีคนแรกของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ต่อมาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ได้ด�ำเนินการขอรับนักศึกษา แพทย์เพิ่มจากจ�ำนวน 24 คนเป็น 36 คน โดยเพิ่มศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นศูนย์แพทย์อีกแห่งส�ำหรับการเรียนการสอนระดับชั้นคลินิก ซึ่งได้ผ่านการรับรองจากคณะผู้ตรวจประเมิน ความ พร้อมในการรับนักศึกษาแพทย์เพิ่มจากแพทยสภา เมื่อวันที่ 26 - 28 มิถุนายน พ.ศ. 2559 ท�ำให้ในปีการศึกษา 2560 คณะแพทยศาสตร์ สามารถเริ่มรับนักศึกษาแพทย์จ�ำนวน 36 คน ในปี พ.ศ. 2560 พลอากาศเอกนายแพทย์ อวยชัย เปลื้องประสิทธิ์ ประสบปัญหาด้านสุขภาพจากการท�ำงาน เป็นเวลายาวนานตลอดระยะเวลา 10 ปี จึงต้องหยุดพักรักษาสุขภาพและลาออกจากต�ำแหน่งคณบดี ในวันที่ 30 เมษายน 2560 และได้มี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัฒน์ ศรีสวัสดิ์ รักษาราชการแทนคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ระหว่างการสรรหาคณบดีคนใหม่ และต่อมาในวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 รองศาสตราจารย์ พลเอกชุมพล เปี่ยมสมบูรณ์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณบดีคนที่สองของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

รองศาสตราจารย์ พลเอกชุมพล เปี่ยมสมบูรณ์ คณบดี คนที่สอง (พ.ศ. 2560 - ปัจจุบัน)

รายงานประจ�ำปี 2561

7

ANNUAL REPORT 2018


เกี่ยวกับคณะ ตราสัญลักษณ์ ตราสัญลักษณ์ประจ�ำคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นตราสัญลักษณ์ที่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาส ราชนครินทร์ มีพระวินิจฉัยและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานอนุญาตให้ อัญเชิญพระสัญลักษณ์ประจ�ำพระองค์ “กว.” ล้อมรอบด้วยอักษรชื่อมหาวิทยาลัย นราธิวาสราชนครินทร์สีน�้ำทะเล ใต้ตราสัญลักษณ์ระบุ คณะแพทยศาสตร์ ด้วยตัวอักษร สีเขียวเทอร์คอยซ์

สีประจ�ำคณะ สีเขียวเทอร์คอยซ์ รหัสสี #07AA9E

ต้นไม้ประจ�ำคณะ ต้นพะยอม ชื่อสามัญ Shorea, White meranti ชื่อวิทยาศาสตร์ Shorea roxburghii G.Don ต้นพะยอม (ต้นพยอม) มีถิ่นก�ำเนิดในประเทศไทยและเอเชีย เช่น ประเทศ พม่า ลาว ศรีลังกา และฟิลิปปินส์ จัดเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ ผลัดใบ มี ความสูงประมาณ 15-20 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลางของล�ำต้นอาจยาวถึง 300 เซนติเมตร เปลือกต้นมีสีน�้ำตาลหรือสีเทาเข้ม แตกเป็นร่องตามยาวและเป็นสะเก็ดหนา ส่วนเนื้อไม้ มีสีเหลืองถึงสีน�้ำตาล ลักษณะของต้นเป็นทรงพุ่มกลมสวยงามมาก แตกกิ่งก้านจ�ำนวน มาก

ดอกไม้ประจ�ำคณะ ดอกพะยอม (ดอกพยอม) ออกดอกเป็นช่อใหญ่ ออกดอกตามส่วนยอดของต้น ดอกมีสีเหลืองอ่อนและมีกลิ่นหอม ดอกมีกลีบ 3 กลีบ กลีบดอกเรียบโค้งเล็กน้อย ยาว ประมาณ 4-6 เซนติเมตร โคนกลีบดอกติดกับก้านดอก มีลักษณะกลม ออกดอกพร้อม กันเกือบทั้งต้น โดยจะออกดอกในช่วงเดือนธันวาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์

รายงานประจ�ำปี 2561

8

ANNUAL REPORT 2018


โครงสร้างองค์กร

* โครงสร้างรอการอนุมัติ ปี 2568 รายงานประจ�ำปี 2561

9

ANNUAL REPORT 2018


คณะผู้บริหาร

(ตุลาคม พ.ศ. 2560 - กันยายน พ.ศ. 2561)

รองศาสตราจารย์ พลเอกชุมพล เปี่ยมสมบูรณ์

คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัฒน์ ศรีสวัสดิ์

ผศ.ดร.พนม สุขจันทร์

รักษาราชการรองคณบดี ฝ่ายนโยบายและแผน

ดร.ก่อเกียรติ ธีระกิตติ์ธนากุล รักษาราชการแทนรองคณบดี ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ

รักษาราชการแทนรองคณบดี ฝ่ายวิจัยและเวชศาสตร์ชุมชน

ดร.โตมร นุ่นแก้ว

รักษาราชการแทนรองคณบดี ฝ่ายบริการวิชาการและท�ำนุบ�ำรุงศิลปวัฒนธรรม

นางนิภาพันธ์ เรืองสุวรรณ

รักษาราชการแทนหัวหน้าส�ำนักงานคณบดีฯ รายงานประจ�ำปี 2561

10

ANNUAL REPORT 2018


ทรัพยากร

(

)

28 29 60 (

300,000

)

ปีงบประมาณ 2561 คณะแพทยศาสตร์ได้รับงบประมาณ ส่วนใหญ่จากงบประมาณเงินสนับสนุนจากกระทรวงสาธารณสุข จากโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท (CPIRD) และเงินรายได้ทั้ง จากการลงทะเบี ย นเรี ย นของนั ก ศึ ก ษาส� ำ หรั บ ด� ำ เนิ น การการ จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรและจากโรงพยาบาลกัลยาณิ วัฒนาการุณย์

*ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 **นับรวมอาจารย์ที่ลาศีกษาต่อด้วย รายงานประจ�ำปี 2561

11

ANNUAL REPORT 2018


แผนผังคณะ

รายงานประจ�ำปี 2561

12

ANNUAL REPORT 2018


เครือข่ายความร่วมมือ

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก

โรงพยาบาลสงขลา

เป็นหน่วยงานหนึ่งของโรงพยาบาลสงขลา กระทรวงสาธารณสุข จัดตั้งขึ้นเมื่อ ปีพุทธศักราช 2549 และเป็น สถาบันร่วมผลิตแพทย์กับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เพื่อจัดการเรียนการสอนระดับชั้นคลินิก (ชั้นปีที่ 4 ชั้นปีที่ 5 และชั้นปีที่ 6) ให้แก่นักศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาส ราชนครินทร์ โดยเริ่มจัดการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย นราธิวาสราชนครินทร์ รุ่นแรก ในปีการศึกษา 2553 เป็นต้นไป

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์

เป็นหน่วยงานหนึ่งของโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ ที่จัดตั้งขึ้นเมื่อ ปีพุทธศักราช 2547 และ เป็นสถาบัน ร่วมผลิตแพทย์กับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เพื่อจัดการเรียนการสอนระดับชั้นคลินิก (ชั้นปี ที่ 4 ชั้นปีที่ 5 และชั้นปีที่ 6) ให้แก่นักศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราช นครินทร์ โดยเริ่มจัดการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย นราธิวาสราชนครินทร์ รุ่นแรก ในปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป

รายงานประจ�ำปี 2561

13

ANNUAL REPORT 2018


โรงพยาบาลกัลยาณิวัฒนาการุณย์ โรงพยาบาลกัลยาณิวัฒนาการุณย์จัดตั้งและเริ่มการก่อสร้างเมื่อ ปีพุทธศักราช 2552 ณ เขตการศึกษาโคกเคียน มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ หรือบริเวณศูนย์ราชการแห่งใหม่ จังหวัดนราธิวาส ซึ่งสังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ลักษณะเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 12 ชั้น และชั้นหลังคาเป็นที่จอด เฮลิคอปเตอร์ เดิมโรงพยาบาลใช้ชื่อ “โรงพยาบาลคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์” ต่อมาได้รับ พระราชทานนามว่า “โรงพยาบาลกัลยาณิวัฒนาการุณย์” เมื่อวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2558 และได้พระราชทานนาม ภาษาอังกฤษว่า “Galyani Vadhana Karun Hospital” เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2558 โรงพยาบาลกัลยาณิวัฒนาการุณย์ เริ่มเปิดให้บริการแผนกผู้ป่วยนอก (OPD) เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ในเวลาต่อมาเริ่มเปิดให้บริการแผนกผู้ป่วยใน (IPD) การตรวจสมรรถภาพหัวใจ (EST) และศูนย์เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ เมื่อ วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2561 การบริการผู้ป่วยนอก: ปัจจุบันเปิดให้บริการทั้งสิ้น 4 คลินิก (ข้อมูล ณ กันยายน พ.ศ. 2561) 1. คลินิกเวชกรรมทั่วไป 2. คลินิกเฉพาะทาง - คลินิกโรคหัวใจ - คลินิกนรีเวช 3. คลินิกกายภาพบ�ำบัด 4. คลินิกแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก การให้บริการผู้ป่วยใน: สามารถรองรับผู้ป่วยในได้ทั้งสิ้น 22 เตียง (ข้อมูล ณ กันยายน พ.ศ. 2561) ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ได้แก่ 1. ห้องปฏิบัติการ บริการตรวจ Lab ทั่วไป การบริการอื่น ๆ ได้แก่ 1. X-ray / CT Scan 2. การตรวจสมรรถภาพหัวใจ ด้วยการวิ่งสายพาน Exercise Stress Test: EST

6,566

12,410

-

46

6,566

12,456

รายงานประจ�ำปี 2561

14

ANNUAL REPORT 2018


ผลการด�ำเนินงาน ด้านวิชาการ ACADEMIC SECTION

ปัจจุบัน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี จ�ำนวน 1 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (6 ปี) โดยเปิดรับนักศึกษา รุ่นที่ 1 ในปีการศึกษา 2550 จ�ำนวน 16 คน และรุ่นถัดไป รุ่นละ 24 คน และตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 ได้เพิ่มจ�ำนวนรับนักศึกษาเป็น 36 คนต่อรุ่น

จ�ำนวนนักศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

23

25

26

23

37

36

170

จ�ำนวนผู้ส�ำเร็จการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 2555

2556

2557

2558

2559

2560

12

26

23

26

23

22

รายงานประจ�ำปี 2561

15

ANNUAL REPORT 2018

132


โครงการ / กิจกรรมด้านวิชาการ โครงการตรวจเยี่ยมและติดตามบัณฑิตแพทย์ รุ่นที่ 5 ปีการศึกษา 2560 ร่วมกับศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้น คลินิก โรงพยาบาลสงขลา เพื่อพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับบัณฑิตแพทย์และผู้ใช้บัณฑิตเพื่อพัฒนาคุณภาพ หลักสูตรในการผลิตบัณฑิต วันที่ 22 มกราคม 2561 ณ โรงพยาบาลสุไหง โก-ลก และโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงพยาบาลยะลา และโรงพยาบาลปัตตานี วันที่ 1 - 2 มีนาคม 2561 ณ โรงพยาบาลเบตง และโรงพยาบาลรามัน

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ครั้งที่ 3 (3rd Medical Science Quiz) เนื่องในโครงการเปิดบ้านคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 3 เพื่อเป็นเวทีให้นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา ตอนปลายได้แสดงออกถึงความสามารถทางวิชาการ

รายงานประจ�ำปี 2561

16

ANNUAL REPORT 2018


โครงการ / กิจกรรมด้านวิชาการ โครงการความร่วมมือด้านวิชาการระหว่างประเทศ เพื่อแลกเปลี่ยนบุคลากรและพัฒนาความรู้ด้านวิชาการ ระหว่างสถาบัน ตามข้อตกลงความร่วมมือของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ กับ University of Illinois at Chicago (UIC) ประเทศสหรัฐอเมริกา วันที่ 23 เมษายน - 11 พฤษภาคม 2561 โดยมีบัณฑิตแพทย์จากประเทศสหรัฐอเมริกา จ�ำนวน 1 คน ได้แก่ Mina Tanaka เข้าฝึกประสบการณ์ ณ ภาควิชาอายุรศาสตร์ แผนกโรคติดเชื้อ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า และโรง พยาบาลสงขลา และวันที่ 27 สิงหาคม - 13 กันยายน 2561 โดยมีอาจารย์แพทย์และนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 6 จ�ำนวน 3 คน ได้แก่ พญ.กชกร พรหมโสภา นศพ.ปริญญาพร ดิษฐ์ประเสริฐ และ นศพ.ดารีนา ยาเมาะ เข้าฝึกประสบการณ์ ณ Medical College of Wisconsin (MCW), Green Bay Campus ประเทศสหรัฐอเมริกา

รายงานประจ�ำปี 2561

17

ANNUAL REPORT 2018


โครงการ / กิจกรรมด้านวิชาการ วันที่ 31 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2561 ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติ “การสอนแบบ Active Learning และกลยุทธ์การประเมินผล” วิทยากรโดย รองศาสตราจารย์ นพ.อานุภาพ เลขะกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านแพทยศาสตรศึกษา จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ พลเอกบุณยรักษ์ พูนชัย จากวิทยาลัยแพทยศาสตร์ พระมงกุฎเกล้า เพื่อพัฒนาความรู้ทางวิชาการให้อาจารย์และบุคลากรที่สนใจ

รายงานประจ�ำปี 2561

18

ANNUAL REPORT 2018


โครงการ / กิจกรรมด้านวิชาการ วันที่ 23 มิถุนายน - 8 กรกฎาคม 2561 ได้จัดโครงการ English Campus for Medical Students 2018 ส�ำหรับนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 2 จ�ำนวน 36 คน ศึกษาหลักสูตรระยะสั้น English for University Success ของสถาบัน The Intensive English Language Institute (IELI), Flinders University ณ เมือง Adelaide, South Australia ประเทศออสเตรเลีย เพื่อพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถและสร้างโอกาสฝึกประสบการณ์การใช้ภาษาอังกฤษให้แก่ นักศึกษาแพทย์ โดยวันที่ 2 มิถุนายน 2561 ได้จัดการประชุมผู้ปกครอง เพื่อชี้แจงและท�ำความเข้าใจรายละเอียด โครงการ

รายงานประจ�ำปี 2561

19

ANNUAL REPORT 2018


โครงการ / กิจกรรมด้านวิชาการ วันที่ 9 - 11 กรกฎาคม 2561 ได้จัดโครงการพัฒนาผู้บริหารและบุคลากรตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อ การด�ำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) วิทยากรโดย อ.ธีรเสฏฐ์ ศิรธนานนท์ เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจเกณฑ์ ประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อการด�ำเนินการที่เป็นเลิศและทราบแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะฯ เพื่อไปสู่ความเป็นเลิศ

โครงการจัดท�ำหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เพื่อ ให้การปรับปรุงหลักสูตรเป็นไปตามวงรอบและพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยตามศาสตร์สาขาวิชาแพทยศาสตร์ วันที่ 9 - 10 สิงหาคม 2561 จัดการประชุมวิพากษ์หลักสูตรโดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก วันที่ 7 - 8 กันยายน 2561 จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร

รายงานประจ�ำปี 2561

20

ANNUAL REPORT 2018


การแข่งขันวิชาการ การแข่งขันตอบปัญหาจุลชีววิทยา ปรสิตวิทยา และวิทยาภูมิคุ้มกันทางการแพทย์ ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 7 ประจ�ำปี 2561 (SIMPIC 2018) ณ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ระหว่างวันที่ 16 - 19 มีนาคม 2561 โดยมี อ.กฤติกา ด�ำมุณี น�ำทีมนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 3 จ�ำนวน 4 คน เข้าร่วมการแข่งขัน ประกอบด้วย นศพ.อัย นาอ์ หวังแอ นศพ.โนเรียณี มามะเร นศพ.อาซีกีน ศิริพิทยานนท์ และ นศพ.ฟัตนีน เจะมะ

การแข่งขันตอบปัญหาทางสรีรวิทยาระดับนานาชาติ “16th Inter-Medical School Physiology Quiz” ณ University of Malaya, Kuala Lumpur ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 15 - 16 สิงหาคม 2561 โดยมี ดร.สมฤดี ยอ ศิลป์ และ อ.สุดารัตน์ รองปาน น�ำทีมนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 2 จ�ำนวน 4 คน เข้าร่วมการแข่งขัน ประกอบด้วย นศพ. ชุษฎาภัค ลือวิศวกุล นศพ.ณิชกานต์ นิเลาะ นศพ.นลพรรณ พิทักษ์สาลี และ นศพ.นัศรีญา ไชยลาภ

รายงานประจ�ำปี 2561

21

ANNUAL REPORT 2018


ผลการด�ำเนินงาน ด้านวิจัย RESEARCH ADMINISTRATION SECTION

6 14 1

รายงานประจ�ำปี 2561

Publications ผลงานตีพิมพ์

Conferences

ผลงานวิจัยน�ำเสนอที่ประชุมทางวิชาการ

Activity

โครงการ / กิจกรรมด้านวิจัย

22

ANNUAL REPORT 2018


ผลงานวิจัยและบทความทางวิชาการ Publication: ฐานข้อมูล PubMed ชื่อผลงานวิจัย / บทความทางวิชาการ

คณะผู้วิจัย

รายละเอียด

Ellagic acid inhibits HIV-1 infection in vitro: Potential role as a novel microbicide.

Promsong A, Chuenchitra T, Saipin K, Tewtrakul S, Panichayupakaranant P, Satthakarn S, Nittayananta W.

Oral diseases. 2018:24:249-252

DI* A and DI* B allele frequencies among Southern Thai blood donors.

Chesor M, Mitundee S, Nathalang S, Thattanon P, Intharanut K, Tobunluepop P, Nathalang O.

Indian Journal of Hematology and Blood Transfusion 2018. 34(3): 506-509.

Diacerein alleviates kidney injury through attenuating inflammation and oxidative stress in obese insulin-resistant rat.

Chueakula N, Jaikumkao K, Arjinajarn P, Free Radical Biology & Pongchaidecha A, Chatsudthipong V, Medicine 2018 Feb Chattipakorn N, Lungkaphin A 1;115:146-155.

Dapagliflozin, a sodium-glucose co-transporter-2 inhibitor, slows the progression of renal complications through the suppression of renal inflammation, endoplasmic reticulum stress and apoptosis in prediabetic rat.

Jaikumkao K, Pongchaidecha A, Diabetes, Obesity and Chueakula N, Thongnak LO, Wanchai K, Metabolism 2018 Nov;20 Chatsudthipong V, Chattipakorn N, (11):2617-2626. Lungkaphin A

Renal outcomes with sodium glucose cotransporter 2 (SGLT2) inhibitor, dapagliflozin, in obese insulin-resistant model.

Jaikumkao K, Pongchaidecha A, Chueakula N, Thongnak L, Wanchai K, Chatsudthipong V, Chattipakorn N, Lungkaphin A

Biochimica et Biophysica Acta - Molecular Basis of Disease (2018 Jun;1864 (6 Pt A):2021-2033)

Publication: ฐานข้อมูล TCI ชื่อผลงานวิจัย / บทความทางวิชาการ Effects of young coconut juice for prevention of cerebellar lobule atrophy.

คณะผู้วิจัย

รายละเอียด

Payanglee K.,Yuenyong C., Laipanngam Chula Med J 62(3): 2018: P., Jindawong M., Santiparadon M. 282-284. Sukchan P., Taemamu H., Sukchai K., Manosan K., Suwannit W., Radenahmad N.

รายงานประจ�ำปี 2561

23

ANNUAL REPORT 2018


ผลงานวิจัยและบทความทางวิชาการ Conference: Proceeding ชื่อผลงานวิจัย / บทความทางวิชาการ

คณะผู้วิจัย

รายละเอียด

Effects of young coconut juice on prevention of Purkinje neurons atrophyin the cerebellum of ovariectomized rats.

Payanglee K., Yuenyong C., Laipanngam P., Jindawong M., Santiparadon M., Sukchan P., Taemamu H., Sukchai K., Manosan K., Suwannit W., Somsap O., Piboonpol K., Radenahmad N.

The 10th Rajamangala University of Technology National Conference. August 1-3, 2018. Trang, Thailand.

ประสิทธิผลของโปรแกรมการให้ความรู้โดยใช้กระบวนการกลุ่ม ต่อความรู้และพฤติกรรมการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองของ ประชากรกลุ่มเสี่ยง บ้านบือราเป๊ะ ต�ำบลโคกเคียน อ�ำเภอเมือง นราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

อรอนงค์ สมทรัพย์, วนิตา ปานทอง, อนุสรา ค�ำเนตร และ จิตรวดี อินทกาศ

ฤทธิ์ยับยั้งแบคทีเรียของสารสกัดผลมะขามคางคก

ค่อลิฟ ปะหยังหลี,จารุวรรณ แดงโรจน์ และ อรอนงค์ สมทรัพย์

การศึกษาและคัดเลือกสายพันธุ์แบคทีเรียจากผลิตภัณฑ์บูดู

จุฑามาส หงส์วัฒนะ,ณัฏฐา หัสบดีสุนทร, ภูริทัต แจ้งศิริ, อรอนงค์ สมทรัพย์, กฤติกา ด�ำมุณี และ พนม สุขจันทร์

การส�ำรวจเชื้อมาลาเรียแฝงในโลหิตบริจาคใน 5 อ�ำเภอในจังหวัด จิตรวดี อินทกาศ, อรอนงค์ สมทรัพย์, นราธิวาส วนิตา ปานทอง, มุสลีฮาวาตี วอเงาะ, อนุสรา ค�ำเนตร และ พัชรินทร์ สิงห์ด�ำ

รายงานประจ�ำปี 2561

24

ANNUAL REPORT 2018

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7 ประจ�ำปี 2561 เรื่อง การวิจัยและนวัตกรรม เพื่อขับ เคลื่อนประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ในยุค Thailand 4.0. ณ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราช นครินทร์. 21 มิถุนายน 2561.


ผลงานวิจัยและบทความทางวิชาการ Conference: Poster Presentation ชื่อผลงานวิจัย / บทความทางวิชาการ

คณะผู้วิจัย

Antibacterial activity of Prismatomeris tetrandra K. Schum root extract against antibiotic resistance bacteria.

On-Anong Somsap.

การศึกษาและคัดเลือกสายพันธุ์แบคทีเรียจากผลิตภัณฑ์บูดู.

จุฑามาส หงส์วัฒนะ, ณัฏฐา หัสบดีสุนทร, ภูริทัต แจ้งศิริ, อรอนงค์ สมทรัพย์, กฤติกา ด�ำมุณี และ พนม สุขจันทร์

ประสิทธิผลของโปรแกรมการให้ความรู้โดยใช้กระบวนการกลุ่ม ต่อความรู้และพฤติกรรมการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองของ ประชากรกลุ่มเสี่ยง บ้านบือราเป๊ะ ต�ำบลโคกเคียน อ�ำเภอเมือง นราธิวาส จังหวัดนราธิวาส.

อรอนงค์ สมทรัพย์, วนิตา ปานทอง, อนุสรา ค�ำเนตร และ จิตรวดี อินทกาศ

ฤทธิ์ยับยั้งแบคทีเรียของสารสกัดผลมะขามคางคก.

ค่อลิฟ ปะหยังหลี, จารุวรรณ แดงโรจน์ และ อรอนงค์ สมทรัพย์

รายละเอียด International Conference on Biomedical Sciences-ICBMS 2018” ในหัวข้อ “Innovation and Natural Products for Health and Well-Being”ระหว่างวันที่ 22 - 23 มีนาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัย วลัยลักษณ์

การประชุมวิชาการระดับชาติ จุฑามาส หงส์วัฒนะ, ณัฏฐา หัสบดีสุนทร, ครั้งที่ 7 ประจ�ำปี 2561 เรื่อง ภูริทัต แจ้งศิริ, อรอนงค์ สมทรัพย์, กฤติกา ด�ำ การวิจัยและนวัตกรรม เพื่อขับ มุณี และ พนม สุขจันทร์ เคลื่อนประเทศสู่ความมั่นคง การส�ำรวจเชื้อมาลาเรียแฝงในโลหิตบริจาคใน 5 อ�ำเภอในจังหวัด จิตรวดี อินทกาศ, อรอนงค์ สมทรัพย์, วนิตา มั่งคั่ง และยั่งยืน ในยุค นราธิวาส. ปานทอง, มุสลีฮาวาตี วอเงาะ, อนุสรา ค�ำเนตร Thailand 4.0. ณ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราช และ พัชรินทร์ สิงห์ด�ำ นครินทร์. 21 มิถุนายน 2561. ประสิทธิภาพของสมุนไพรพื้นบ้านต่อการยับยั้งการฟักตัวของไข่ ทักษิณ อรรคฮาด, ณัฐณิชา ขวัญซ้าย, พยาธิปากขอ. ศิลา วีรเมธปกรณ์, มุสลีฮาวาตี วอเงาะ, เครือวัลย์ ห้วนก้ง การศึกษาและคัดเลือกสายพันธุ์แบคทีเรียจากผลิตภัณฑ์บูดู.

ความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อทางศาสนาและความรู้ทั่วไปของ ประชาชนมุสลิมในพื้นที่อ�ำเภอเมืองนราธิวาส กับการบริจาค โลหิต

ทัศนีม อาลี, ฟัตนีน เจะมะ, พนม สุขจันทร์ และ แวนูรมา เจ๊ะเมาะ

Anxiety and stress levels on the violent situation in Southernmost Provinces of Thailand of Princess of Naradhiwas University students.

Sirisang T, Jenkunprasoot S, Aeidten S, Sukchan P, Rongpan S.

รายงานประจ�ำปี 2561

25

ANNUAL REPORT 2018


โครงการ / กิจกรรมด้านวิจัย วันที่ 11 มิถุนายน 2561 ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่ความเป็นนักวิจัยมืออาชีพ ครั้งที่ 2 หัวข้อ “เทคนิคการสืบค้น Citation และตัวชี้วัดคุณภาพวารสารเพื่อการเลือกวารสารตีพิมพ์“ โดย ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ผู้อ�ำนวยการหอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล และ “เทคนิคและประสบการณ์การเขียนผลงานวิชาการเพื่อ การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ“ โดย ศาสตราจารย์ ดร.นพ.กิตติศักดิ์ สวรรยาวิสุทธิ์ มหาวิทยาลัย ขอนแก่น เพื่อพัฒนาความรู้ทางการวิจัยให้อาจารย์และบุคลากรที่สนใจ

รายงานประจ�ำปี 2561

26

ANNUAL REPORT 2018


ผลการด�ำเนินงาน ด้านกิจกรรมนักศึกษา

STUDENT ACTIVITIES SECTION

รายงานประจ�ำปี 2561

27

ANNUAL REPORT 2018


กิจกรรมนักศึกษา วันที่ 5 ธันวาคม 2560 ได้จัดโครงการ “5 ส ขอท�ำความดีถวายพ่อหลวง” โดยมีอาจารย์ บุคลากร และ นักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 1 - 3 รวมถึงบุคลากรของโรงพยาบาลกัณยาณิวัฒนาการุณย์ ร่วมกันท�ำความสะอาดภายในและ บริเวณภายนอกของอาคารคณะแพทยศาสตร์และโรงพยาบาลกัลยาณิวัฒนาการุณย์และร่วมปลูกต้นพิกุลและต้น ศรีตรัง บริเวณหน้าอาคารคณะแพทยศาสตร์ โดยนายกสภามหาวิทยาลัย คณบดี และนักศึกษาแพทย์อีกด้วย

วันที่ 18 - 22 ธันวาคม 2560 ได้เข้าร่วมโครงการกีฬาพิกุลเกมส์ ครั้งที่ 13 (13th PIKUN GAMES 2017) จัด ขึ้นโดยมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เพื่อให้นักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยได้ร่วมกันท�ำกิจกรรมแข่งขันกีฬาหลาย ประเภท และในครั้งนี้ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ได้รับถ้วยรางวัล จ�ำนวน 5 รายการ ได้แก่ - รางวัลชนะเลิศ บาสเกตบอลหญิง - รางวัลชนะเลิศ กีฬาเทเบิลเทนนิส - รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 กีฬาเปตอง - รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 เชียร์ลีดเดอร์ และ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ขบวนพาเหรด

รายงานประจ�ำปี 2561

28

ANNUAL REPORT 2018


กิจกรรมนักศึกษา วันที่ 3 - 9 มกราคม 2561 ได้เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาเข็มสัมพันธ์ ครั้งที่ 29 “คืนแก่นขาม ยามผูกเสี่ยว” (29th Syringe Games 2018) ซึ่งเป็นกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างคณะแพทยศาสตร์ทั่วประเทศ ปีนี้ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นเจ้าภาพ ในครั้งนี้ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ได้คว้ารางวัล Best Performance ฝ่ายหญิง ในการประกวดดาวเดือน โดย นศพ.นภัสสร พันธนิยะ ด้วยชุดการแสดงระบ�ำชาชัก

วันที่ 13 มกราคม 2561 ได้จัดโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจ�ำปี 2561 “ความสุขบุกคณะแพทย์” ณ อาคาร สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ โดยภายในบูธของคณะแพทยศาสตร์ มีการจัด กิจกรรมระบายสี กิจกรรมเพ้นท์ปูนปลาสเตอร์ และแจกของรางวัลมากมาย ทั้งนี้ยังมีกิจกรรมอีกมากมายจากคณะ ต่าง ๆ

รายงานประจ�ำปี 2561

29

ANNUAL REPORT 2018


กิจกรรมนักศึกษา โครงการอาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษาแพทย์ เพื่อชี้แจงกฎระเบียบ ข้อบังคับ และวิธีการเข้าพบอาจารย์ที่ ปรึกษาแก่นักศึกษาแพทย์ทั้ง 3 ชั้นปี เป็นประจ�ำทุกภาคการศึกษา และให้อาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษาแพทย์ได้มี โอกาสร่วมพบปะ พูดคุย ติดตามความก้าวหน้าทางด้านการเรียน พฤติกรรม การใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย รวมถึงขอค�ำ ปรึกษาอื่น ๆ โดยในปีการศึกษา 2560 จัดขึ้นภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง และในปีการศึกษา 2561 จะจัดขึ้นภาคการศึกษา ละ 2 ครั้ง วันที่ 24 มกราคม 2561 ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2560 วันที่ 7 สิงหาคม 2561 ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2561

วันที่ 27 - 28 มกราคม 2561 ได้จัดโครงการค่ายพี่หมอขออาสา (ร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย นราธิวาสราชนครินทร์) ณ โรงเรียนบ้านรามา ต.ล�ำภู อ.เมือง จ.นราธิวาส เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสบ�ำเพ็ญประโยชน์ ต่อสังคมร่วมกับประชาชนในชุมชน การอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม และได้เรียนรู้การปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันกับ บุคคลต่างวิชาชีพ โดยมีนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 1 - 2 และนักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรมทาสีมัสยิด ปรับปรุงภายในและบริเวณภายนอกอาคาร และมีกิจกรรมสันทนาการพร้อมมอบของที่ระลึกให้กับน้อง ๆ ในโรงเรียน อีกด้วย

รายงานประจ�ำปี 2561

30

ANNUAL REPORT 2018


กิจกรรมนักศึกษา วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 ได้จัดกิจกรรมพี่หมอแบ่งปันยิ้ม ณ สถานพินิจ จังหวัดนราธิวาส โดยนักศึกษา แพทย์ ชั้นปีที่ 1 ได้ร่วมกิจกรรมสันทนาการกับน้อง ๆ ในสถานพินิจ

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาแพทย์ มนร. รุ่นที่ 6 เพื่อแสดงความยินดีแก่ผู้ส�ำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2560 และเตรียมความพร้อมก่อนออกปฏิบัติงานตาพื้นที่ชดใช้ทุนของตนเอง ภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม 26 มีนาคม 2561 ณ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสงขลา 4 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุม ดร.จงรัก พลาศัย ชั้น 3 ส�ำนักงานอธิการบดี มนร.

รายงานประจ�ำปี 2561

31

ANNUAL REPORT 2018


กิจกรรมนักศึกษา วันที่ 5 เมษายน 2561 ได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาแพทย์สู่ชั้นคลินิก วิทยากรโดย นพ.โนราห์ ทัศนสุวรรณ จิตแพทย์ โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ เพื่อนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 3 ได้รับแนวคิดและวิธีการปรับ ตัวจากการถ่ายทอดประสบการณ์การเรียนในระดับชั้นคลินิกจากผู้มีประสบการณ์

วันที่ 3 พฤษภาคม 2561 ได้เข้าร่วมพิธีปฐมนิเทศและมอบเสื้อกาวน์ นักศึกษาแพทย์ รุ่นที่ 9 เพื่อแสดงความ ยินดีแก่นักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 4 ขึ้นสู่การเรียนในระดับชั้นคลินิก โดยมีคณบดี คณาจารย์ชั้นปรีคลินิก และคณาจารย์ ชั้นคลินิก ร่วมแสดงความยินดี ณ ณ ห้องประชุมชั้น 9 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสงขลา

รายงานประจ�ำปี 2561

32

ANNUAL REPORT 2018


กิจกรรมนักศึกษา วันที่ 19 - 25 มิถุนายน 2561 ได้จัดโครงการทัศนศึกษาสัมพันธ์ ประจ�ำปี 2561 เพื่อให้นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 3 ได้รับประสบการณ์ด้านต่าง ๆ และสร้างเครือข่ายระหว่างนักศึกษาแพทย์ต่างมหาวิทยาลัย โดยเข้าร่วมการประชุม วิชาการครบ 50 ปี แพทยสภา ณ ศูนย์แสดงสินค้าอิมแพ็ค อาคาร Impact Forum ชั้น 2 เมืองทองธานี ระหว่างวันที่ 20 - 22 มิถุนายน 2561 ภาควิชาพยาธิวิทยา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า ณ ชั้น 6 อาคารเจ้าฟ้าเพชรรัตน วิทยาลัย แพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า โดยเข้ารับฟังบรรยายพิเศษจาก พ.อ.นพ.สุเมธ เติมมธุรพจน์ และพาศึกษาเกี่ยวกับเนื้อเยื่อ ต่าง ๆ ณ พิพิธภัณฑ์พยาธิวิทยา เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาในรายวิชา ศูนย์โรคหัวใจสิรินธร โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า โดยมี พล.ท.โสภณ สงวนวงษ์ กล่าวต้อนรับ และพาชม เครื่องมือการรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคหัวใจแบบครบวงจร และเข้าชม พระราชวังพญาไท อีกด้วย

วันที่ 15 กรกฎาคม 2561 ได้เข้าร่วมกิจกรรมแรกพบ สพท. ประจ�ำปี 2561 (SMST First Date 2018) ณ อาคารยิมเนเซียม 5 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาแพทย์แต่ละสถาบัน ทั่วประเทศ ปลูกฝังจริยธรรมและเกียรติภูมิของความเป็นแพทย์ให้แก่นักศึกษาแพทย์

รายงานประจ�ำปี 2561

33

ANNUAL REPORT 2018


กิจกรรมนักศึกษา วันที่ 4 สิงหาคม 2561 ได้จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาแพทย์ รุ่นที่ 12 ปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 5 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เพื่อพบปะ ชี้แจงผู้ปกครองและนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 1 เกี่ยวกับภาพรวมของหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ข้อมูลด้านวิชาการต่าง ๆ ภายในคณะ การใช้ชีวิตทั้งภายในและ ภายนอกรั้วมหาวิทยาลัย และกิจกรรมต่าง ๆ ของนักศึกษา

วันที่ 5 - 11 สิงหาคม 2561 ได้จัดโครงการพิกุลแรกแย้ม ปีการศึกษา 2561 เพื่อเป็นการต้อนรับนักศึกษา แพทย์ ชั้นปีที่ 1 ซึ่งจะมีกิจกรรมสันทนาการและกิจกรรมอื่น ๆ โดยการดูแลของรุ่นพี่

รายงานประจ�ำปี 2561

34

ANNUAL REPORT 2018


กิจกรรมนักศึกษา วันที่ 22 - 26 กันยายน 2561 ได้จัดโครงการ พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส�ำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2560 เพื่อด�ำเนินการฝึกซ้อมย่อยบัณฑิตคณะแพทยศาสตร์ให้เกิดความเข้าใจและสามารถปฏิบัติตนในการเข้ารับพิธี พระราชทานปริญญาบัตรได้อย่างถูกต้อง และแสดงความยินดี สร้างความประทับใจให้กับบัณฑิตคณะแพทยศาสตร์ที่ เข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

รายงานประจ�ำปี 2561

35

ANNUAL REPORT 2018


ผลการด�ำเนินงาน ด้านบริการวิชาการ

ACADEMIC SERVICES SECTION

รายงานประจ�ำปี 2561

36

ANNUAL REPORT 2018


โครงการ / กิจกรรมด้านบริการวิชาการ โครงการเสียงตามสายให้ความรู้ด้านสุขภาพ “คลับคนรุ่นใหม่ใส่ใจสุขภาพ กับ หมอ มนร.” (พฤศจิกายน 2560 - มิถุนายน 2561) ณ สถานี PNU Radio FM 92.25 MHz มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เพื่อให้นักศึกษา แพทย์ได้เสริมสร้างความรู้และความเข้าใจในการดูแลรักษาสุขภาพที่ถูกต้องและฝึกการพูดให้ความรู้แก่บุคลากร นักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยและประชาชนทั่วไป ผ่านระบบเสียงตามสายของ PNU Radio

วันที่ 25 มกราคม 2561 ได้เข้าร่วมโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพเพื่อพัฒนาชุมชน ของมหาวิทยาลัย นราธิวาสราชนครินทร์ ณ โรงเรียนตากใบ ต.เจ๊ะเห อ.ตากใบ จ.นราธิวาส โดยภายในบูธของคณะแพทยศาสตร์และคณะ พยาบาลศาสตร์ มีการบริการเจาะหมู่เลือด วัดความดันโลหิต ให้ความรู้เรื่องโรคต่าง ๆ รวมทั้งสอนวิธีการ CPR เบื้องต้น ให้แก่น้อง ๆ และผู้ที่สนใจ

รายงานประจ�ำปี 2561

37

ANNUAL REPORT 2018


โครงการ / กิจกรรมด้านบริการวิชาการ วันที่ 5 - 9 กุมภาพันธ์ 2561 ได้จัดโครงการเปิดบ้านคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 3 (3rd MED PNU Open House) เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ครบรอบ 13 ปี (13th Anniversary) เพื่อให้นักเรียนใน พื้นที่และบริเวณใกล้เคียงที่มีความสนใจศึกษาหาความรู้หรือต้องการรู้จักเกี่ยวกับสาขาวิชาแพทยศาสตร์และให้ นักศึกษาแพทย์ได้ประยุกต์ความรู้จากชั้นเรียนมาจัดแสดงนิทรรศการ ถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้ที่เข้ามาร่วมงาน ซึ่งมีการ จัดแสดงนิทรรศการของแต่ละสาขาวิชาและโรงพยาบาลกัลยาณิวัฒนาการุณย์

รายงานประจ�ำปี 2561

38

ANNUAL REPORT 2018


โครงการ / กิจกรรมด้านบริการวิชาการ วันที่ 19 มีนาคม 2561 ได้จัดโครงการให้ความรู้และส่งเสริมการบริจาคโลหิต ครั้งที่ 4 (4th Blood Donation) ร่วมกับโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์และสภากาชาด ณ ชั้น 1 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาส ราชนครินทร์ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการจัดหาโลหิตให้กับหน่วยคลังเลือด น�ำไปใช้ประโยชน์ในวงการแพทย์และช่วยเหลือ เพื่อนมนุษย์ต่อไป

วันที่ 5 กรกฎาคม 2561 ได้จัดโครงการให้ความรู้และส่งเสริมสุขภาพชุมชุน ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส เพื่อให้นักศึกษาแพทย์น�ำความรู้ที่ได้เรียนในรายวิชา ทักษะการปฏิบัติงานด้านการให้ บริการด้านสุขภาพมาประยุกต์ใช้กับท้องถิ่น ได้สัมผัสกับสภาพสังคมในพื้นที่ และสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนใน ท้องถิ่น โดยเฉพาะผู้ป่วยเบาหวานในพื้นที่ โดยมีกิจกรรมตรวจสุขภาพร่างกายผู้ป่วยเบาหวาน เสวนา เรื่อง “โรคเบาหวาน ภาวะแทรกซ้อนและการดูแล ตัวเอง” วิทยากรโดย นพ.ดวิษ มูฮัมมัดดาวูด วาแม แพทย์ประจ�ำโรงพยาบาลกัลยาณิวัฒนาการุณย์ กิจกรรมฐานต่าง ๆ ให้กับผู้ป่วยเบาหวาน ประกอบด้วย การบริหารเท้า การบริหารจิต การใช้ยา และอาหารในผู้ป่วยเบาหวาน

รายงานประจ�ำปี 2561

39

ANNUAL REPORT 2018


โครงการ / กิจกรรมด้านบริการวิชาการ วันที่ 17 - 18 กรกฎาคม 2561 ได้จัดโครงการการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (Basic Life Support) ประจ�ำปี 2561 (ร่วมกับโรงพยาบาลกัลยาณิวัฒนาการุณย์) ณ ชั้น 5 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย นราธิวาสราชนครินทร์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้และทักษะการช่วยชีวิตได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานสากล และสามารถน�ำไปประยุกต์ใช้ได้ เมื่อเกิดเหตุการณ์จริง

วันที่ 13 กันยายน 2561 ได้จัดโครงการหน่วยปฐมพยาบาลบริการสังคม ร่วมกับโรงพยาบาลกัลยาณิวัฒนา การุณย์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ และมูลนิธิรากแก้ว ณ บ้านปูตะ ต.ละหาร อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส ซึ่งจากผลการส�ำรวจชุมชนบ้านปูตะ พบว่าประชาชนในพื้นที่ยังมีโรคพื้นฐาน โดยเฉพาะโรคความดันโลหิต สูง เบาหวาน อัลไซเมอร์ ผู้ป่วยติดเตียง อัมพฤกษ์ อัมพาต ค่อนข้างมาก จึงได้จัดโครงการเพื่อดูแลสุขภาพคนในพื้นที่ให้ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยกิจกรรมการบริการซักประวัติ (ได้แก่ วัดความดัน ชั่งน�้ำหนัก วัดส่วนสูง เจาะโลหิต และตรวจระดับน�้ำตาล ในโลหิต) จุดให้ความรู้ (ได้แก่ การวิเคราะห์ภาวะสุขภาพ BMI ความดันโลหิตสูง เบาหวาน และการปรับพฤติกรรมการ กิน) ทั้งนี้ยังมีบริการพบแพทย์ แพทย์แผนไทย กายภาพบ�ำบัด และพร้อมจ่ายยาส�ำหรับผู้ป่วยอีกด้วย

รายงานประจ�ำปี 2561

40

ANNUAL REPORT 2018


ผลการด�ำเนินงาน ด้านท�ำนุบ�ำรุง ศิลปวัฒนธรรม

ART & CULTURE SECTION

รายงานประจ�ำปี 2561

41

ANNUAL REPORT 2018


โครงการ / กิจกรรมด้านท�ำนุบ�ำรุงศิลปวัฒนธรรม โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะการแสดงลิเกฮูลู เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและอนุรักษ์ศิลปะการแสดงท้องถิ่น ภาคใต้ตอนล่าง โดยนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 1 เพื่อใช้แสดงในงานส�ำคัญต่าง ๆ ของคณะ ได้แก่ พิธีเปิดงานของโครงการ เปิดบ้านคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 3 และโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาแพทย์ มนร. รุ่นที่ 6

วันที่ 28 ตุลาคม 2560 ได้เข้าร่วมพิธีทอดกฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ณ วัดรัตนานุภาพ ต.โต๊ะเด็ง อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส เพื่อให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการสืบสานประเพณีท้องถิ่นของไทย และมีส่วนร่วมใน การส่งเสริม สนับสนุน และสร้างจิตส�ำนึกในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม

รายงานประจ�ำปี 2561

42

ANNUAL REPORT 2018


โครงการ / กิจกรรมด้านท�ำนุบ�ำรุงศิลปวัฒนธรรม วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 ได้เข้าร่วมโครงการอาซูรอสามัคคี เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยนราธิวาสราช นครินทร์ ครบรอบ 13 ปี (13th Anniversary) ณ ลานบริเวณอาคารคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยนราธิวาส ราชนครินทร์

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 นักศึกษาแพทย์ได้เข้า ร่วมการประกวดการจัดบอร์ดนิทรรศการเปิดโลกมุสลิมใน หัวข้อ “โลกมุสลิมกับองค์ความรู้ยุคโลกาภิวัตน์” เนื่องในวัน สถาปนามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ครบรอบ 13 ปี (13th Anniversary) และในครั้งนี้ ตัวแทนจากนักศึกษา แพทย์ ชั้นปีที่ 1 ได้คว้า รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 อีกด้วย

รายงานประจ�ำปี 2561

43

ANNUAL REPORT 2018


โครงการ / กิจกรรมด้านท�ำนุบ�ำรุงศิลปวัฒนธรรม วันที่ 14 มีนาคม 2561 ได้จัดโครงการเสวนาธรรม เรื่อง “สิ่งที่อนุมัติและสิ่งต้องห้ามทางการแพทย์ในทรรศนะ อิสลาม”วิทยากรโดย นพ.กิ๊ฟลัน ดอเลาะ จิตแพทย์ โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ และ ผศ.ดร.มะรอนิง สาแลมิง อาจารย์แผนกกฎหมายอิสลาม วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

วันที่ 14 พฤษภาคม 2561 ได้เข้าร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพอาจารย์ใหญ่ (เป็นกรณีพิเศษ) ประจ�ำปีการ ศึกษา 2560 ร่วมกับภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ณ วัดคลองเรียน ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ซึ่งจัดเป็นประจ�ำทุกปีหลังสิ้นสุดปีการศึกษา เพื่อให้นักศึกษาแพทย์ ชั้น ปีที่ 3 ได้ร�ำลึกถึงพระคุณของอาจารย์ใหญ่ผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา

รายงานประจ�ำปี 2561

44

ANNUAL REPORT 2018


โครงการ / กิจกรรมด้านท�ำนุบ�ำรุงศิลปวัฒนธรรม วันที่ 1 มิถุนายน 2561 ได้จัดโครงการรอมฎอนสัมพันธ์ ประจ�ำปี 2561 ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย นราธิวาสราชนครินทร์ เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรและนักศึกษาได้เข้าร่วมพิธีกรรมต่าง ๆ และเรียนรู้ประเพณีในสังคม พหุวัฒนธรรม โดยมีกิจกรรมเสวนาบรรยาย หัวข้อเรื่อง “ให้รอมฎอนดูแลสุขภาพกายและใจ” วิทยากรโดย นายโองการ หรันเต๊ะ จากสถานีวิทยุสาส์นคุณธรรม มูลนิธิส่งเสริมจริยธรรม จ.ปัตตานี และร่วมรับประทานอาหารละศีลอดพร้อมกัน

วันที่ 29 มิถุนายน 2561 ได้จัดโครงการสืบสานประเพณีท�ำบุญคณะ ประจ�ำปี 2561 เพื่อสืบสานวัฒนธรรม และสร้างความสัมพันธ์ภายในองค์กร โดยมีพิธีทางศาสนาพุทธ (ท�ำบุญ) ณ ห้องประชุม ชั้น 5 คณะแพทยศาสตร์ และ พิธีทางศาสนาอิสลาม (ละหมาดฮายัต) ณ ห้อง MD101 ชั้น 1 คณะแพทยศาสตร์ นอกจากนี้ยังได้ร่วมปลูกต้นไม้ โดยนายกสภามหาวิทยาลัย คณบดีคณะแพทยศาสตร์ และบุคลากร ณ บริเวณโรงพยาบาลกัลยาณิวัฒนาการุณย์ อีก ด้วย

รายงานประจ�ำปี 2561

45

ANNUAL REPORT 2018


โครงการ / กิจกรรมด้านท�ำนุบ�ำรุงศิลปวัฒนธรรม วันที่ 29 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2561 ได้เข้าร่วมค่ายจริยธรรมสัญจร ครั้งที่ 17 “Humanization หยั่งราก ใจมนุษย์ ผลิใบหัวใจแพทย์“ โดยมีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และตัวแทนนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 3 และในปีนี้ คณะ แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นเจ้าภาพ โดยมีกิจกรรมมากมายและหลากหลายเพื่อให้ผู้เข้าร่วม ตระหนักถึงความส�ำคัญของการเข้าใจและรับฟังผู้ป่วยในฐานะมนุษย์ มากกว่าสนใจเพียงโรคกาย กิจกรรมเรียนรู้และ เข้าใจมุมมองความรู้สึกของตนเองและผู้อื่น และกิจกรรมเรียนรู้วัฒนธรรมและท่องเที่ยวภาคใต้

วันที่ 2 สิงหาคม 2561 โครงการบูรณาการศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน พิธีไหว้อาจารย์ใหญ่ “แด่ครูผู้ ไร้ลม” ปีการศึกษา 2561 ณ ห้องเรียนปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์ ชั้น 5 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราช นครินทร์ เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทิตาคุณแด่อาจารย์ใหญ่ ผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาในรายวิชาของสาขา วิชามหกายวิภาคศาสตร์ของนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 2 ซึ่งในปีนี้มีร่างอาจารย์ใหญ่ จ�ำนวน 7 ร่าง ซึ่งได้รับความ อนุเคราะห์จากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

รายงานประจ�ำปี 2561

46

ANNUAL REPORT 2018


โครงการ / กิจกรรมด้านท�ำนุบ�ำรุงศิลปวัฒนธรรม โครงการหล่อเทียนพรรษา ประจ�ำปี 2561 (พิธีหล่อเทียนพรรษา สมโภชเทียนพรรษา และถวายเทียนพรรษา ประจ�ำปี 2561) ของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เพื่อให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการสืบสานประเพณีท้องถิ่นของ ไทย และมีส่วนร่วมในการส่งเสริม สนับสนุน และสร้างจิตส�ำนึกในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม วันที่ 16 กรกฎาคม 2561 พิธีหล่อเทียนพรรษา สมโภชเทียนพรรษา ประจ�ำปี 2561 ณ วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส วันที่ 17 กรกฎาคม 2561 พิธีถวายเทียนพรรษา ประจ�ำปี 2561 ณ วัดบางนรา อ�ำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

รายงานประจ�ำปี 2561

47

ANNUAL REPORT 2018


โครงการ / กิจกรรมด้านท�ำนุบ�ำรุงศิลปวัฒนธรรม วันที่ 30 สิงหาคม 2561 โครงการพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2561 ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาส ราชนครินทร์ เพื่อให้นักศึกษาแพทย์ทั้ง 3 ชั้นปี แสดงความกตัญญูกตเวทีต่ออาจารย์ผู้มีพระคุณในการอบรมสั่งสอนและ ประสิทธิ์ประสาทความรู้แก่ศิษย์ตลอดจนเพื่อความเป็นสิริมงคลในโอกาสเปิดภาคการศึกษาใหม่ โดยภายในกิจกรรมมีการกล่าวค�ำสรรเสริญบูชาพระคุณครู การร้องประสานเสียงขับร้องเพลงพระคุณที่สาม การแสดงดนตรีไทย การเจิมหนังสือเรียนโดยตัวแทนนักศึกษาแต่ละชั้นปี และการผูกข้อมือเพื่อเป็นขวัญและก�ำลังใจ ระหว่างอาจารย์และศิษย์ ส�ำหรับนักศึกษามุสลิม มีการบรรยาย หัวข้อเรื่อง “เยาวชนมุสลิมและการแสวงหาความรู้” โดย อ.ค่อลิฟ ปะหยังหลี จากสาขากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ นอกจากนี้ ยังมีพิธีการมอบเกียรติบัตรเพื่อเป็นรางวัลยกย่องและเชิดชูเกียรตินักศึกษาแพทย์ที่มีผลการเรียนดี เด่นในปีการศึกษา 2560 ซึ่งเป็นที่ประจักษ์ ได้แก่ รางวัลนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น และรางวัลนักศึกษาที่ผลพัฒนา ด้านการเรียนดีเด่น อีกด้วย

รายงานประจ�ำปี 2561

48

ANNUAL REPORT 2018


โครงการ / กิจกรรมด้านท�ำนุบ�ำรุงศิลปวัฒนธรรม วันที่ 20 สิงหาคม - 1 พฤศจิกายน 2561 ได้จัดโครงการบูรณาการภาษาท้องถิ่นกับการเป็นแพทย์ใน 3 จังหวัด ชายแดนใต้ ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ โดยมีการสอนเสริมการใช้ภาษาในท้องถิ่นให้ นักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 1 ได้แก่ ภาษามลายู และภาษาเจ๊ะเห เพื่อให้นักสามารถฟัง เข้าใจ สนทนาตอบโต้ด้วยภาษาท้อง ถิ่นอย่างง่ายได้ และน�ำมาประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับบทบาทวิชาชีพแพทย์ในอนาคตได้

รายงานประจ�ำปี 2561

49

ANNUAL REPORT 2018


เหตุการณ์ส�ำคัญอื่น ๆ

JOURNAL

รายงานประจ�ำปี 2561

50

ANNUAL REPORT 2018


เหตุการณ์ส�ำคัญอื่น ๆ ต.ค. 2560

อาจารย์ นักเรียน ดังนี้

กิจกรรมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โดยมี ดร.ก่อเกียรติ ธีระกิตติ์ธนากุล รักษาราชการแทนรองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ กล่าวต้อนรับคณาจารย์และ และได้เตรียมการต้อนรับน้อง ๆ ในการเยี่ยมชมห้องเรียนปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และห้องปฏิบัติการต่าง ๆ วันที่ 4 ตุลาคม 2560 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 วันที่ 6 ธันวาคม 2560 วันที่ 11 กันยายน 2561

คณาจารย์และนักเรียนหลักสูตรทวิศึกษาจากโรงเรียนตากใบ จ.นราธิวาส คณาจารย์และนักเรียนหลักสูตรทวิศึกษาจากโรงเรียนตากใบ จ.นราธิวาส คณาจารย์และนักศึกษา ปวช. ชั้นปีที่ 1 จากวิทยาลัยการอาชีพตากใบ นักศึกษาจากวิทยาลัยสาธารณสุขสิริธร จ.ยะลา

วันที่ 10 ตุลาคม 2560 ได้เข้าร่วมกิจกรรมแปลอักษร “ตุลาอาลัย ธ สถิตในดวงใจนิรันดร์” เพื่อถวายความ อาลัยและร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดีของชาวมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัย นราธิวาสราชนครินทร์

ธ.ค. 2560

วันที่ 6 - 8 ธันวาคม 2560 อ.ปิยอร จอนเจิม และตัวแทนนักศึกษา นศพ.ณัฐณิชา ขวัญซ้าย ได้เข้าร่วมน�ำเสนอ ผลงานวิจัย “Prevalence and Risk Factors of Soil-transmitted Helminth Infection among School-age Children in Narathiwath Province” ในการประชุมวิชาการนานาชาติเวชศาสตร์เขตร้อน ประจ�ำปี 2560 (Joint International Tropical Medicine Meeting 2017: JITMM 2017 “Tropical Medicine 4.0 Effective Collaboration for an Impact on Global Health”) วันที่ 20 ธันวาคม 2560 รองศาสตราจารย์ พล.อ.ชุมพล เปี่ยมสมบูรณ์ พร้อมคณะผู้บริหาร เดินทางไปยังศูนย์ แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสงขลา เพื่อเยี่ยมเยียน พบปะ และพูดคุยกับนักศึกษาแพทย์ระดับชั้นคลินิก ณ ห้องประชุมชั้น 9 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสงขลา

เม.ย. 2561

วันที่ 2 เมษายน 2561 โรงพยาบาลกัลยาณิวัฒนาการุณย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราช นครินทร์ ได้จัดพิธีเปิดบริการแผนกผู้ป่วยใน งานตรวจสมรรถภาพหัวใจ และศูนย์เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ พร้อมด้วยแขกผู้มี เกียรติและบุคลากรทั้งภายนอกและภายในมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหารและแขกผู้มีเกียรติเข้าเยี่ยมชมตึกผู้ป่วยใน ห้องพิเศษ VIP ห้องตรวจสมรรถภาพหัวใจด้วยเครื่อง EST และศูนย์เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ พร้อมทั้งมอบกระเช้าของขวัญให้กับผู้ป่วยที่มารับบริการแผนกผู้ป่วยในอีกด้วย

พ.ค. 2561

วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 งานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ได้ตรวจติดตามการ ด�ำเนินงานระดับหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2560 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิภา วังศิริกุล ประธาน กรรมการในครั้งนี้

มิ.ย. 2561

วันที่ 28 มิถุนายน 2561 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสงขลา ได้จัดโครงการพิธีไหว้ครู ประจ�ำปีการศึกษา 2561 เพื่อให้ความเคารพเทิดทูนอาจารย์แพทย์ ผู้ถ่ายทอดสรรพวิชาความรู้ให้กับนักศึกษาระดับชั้น คลินิก ด้วยความรัก ความเมตตา และปรารถนาดี โดยมี รองศาสตราจารย์ พล.อ.ชุมพล เปี่ยมสมบูรณ์ คณบดีคณะ แพทยศาสตร์ และคณาจารย์ระดับชั้นปรีคลินิก เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ด้วย

รายงานประจ�ำปี 2561

51

ANNUAL REPORT 2018


เหตุการณ์ส�ำคัญต่าง ๆ ส.ค. 2561

กิจกรรมปลูกต้นไม้ โดยรองศาสตราจารย์ พล.อ.ชุมพล เปี่ยมสมบูรณ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย นราธิวาสราชนครินทร์ เพื่อพัฒนาทัศนียภาพทางธรรมชาติบริเวณคณะแพทยศาสตร์และโรงพยาบาลกัลยาณิวัฒนา การุณย์ ร่วมกับบุคลากรและนักศึกษาแพทย์ วันที่ 16 สิงหาคม 2561 เนื่องในวโรกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 (วันที่ 12 สิงหาคม) วันที่ 30 สิงหาคม 2561 วันที่ 25 กันยายน 2561 เนื่องในโอกาสวันมหิดล ประจ�ำปี 2561 (วันที่ 24 กันยายน ของทุกปี) วันที่ 18 สิงหาคม 2561 ได้จัดโครงการบริหารความเสี่ยง (การอบรม เรื่อง อัคคีภัย) ประจ�ำปีการศึกษา 2561 เพื่อช่วยให้การรับมือและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินหรืออัคคีภัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรทั้ง คณะแพทยศาสตร์และโรงพยาบาลกัลยาณิวัฒนาการุณย์ และนักศึกษาแพทย์ โดยกิจกรรมในช่วงเช้ามีการบรรยาย หัวข้อเรื่อง “การฝึกซ้อมการดับเพลิงและการฝึกอพยพหนีไฟ” โดย คุณเลอศิษฏ์ รอดชู และคณะจากหน่วยดับเพลิง เทศบาลเมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส กิจกรรมในช่วงบ่ายมีการฝึกปฏิบัติ การอพยพหนีไฟทั้งบทบาทสมมุติ เหตุการณ์เสมือนจริงและการดับเพลิง

ก.ย. 2561

วันที่ 24 กันยายน 2561 ได้จัดพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย เนื่องในวันมหิดล ประจ�ำปี 2561 ณ บริเวณลานพระบิดา ชั้น 1 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ซึ่งน�ำทีมโดย รองศาสตราจารย์ พล.อ.ชุมพล เปี่ยมสมบูรณ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ พญ.เยาวลักษณ์ สุขธนะ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บัณฑิตแพทย์ รุ่นที่ 6 แพทย์ พยาบาล บุคลากรทั้งคณะแพทยศาสตร์และโรงพยาบาลกัลยาณิวัฒนาการุณย์ และนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 1 - 3

รายงานประจ�ำปี 2561

52

ANNUAL REPORT 2018


คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

เลขที่ 99 หมู่ที่ 8 ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000 เบอร์โทร : 073-709-030 ต่อ 4448 E-mail : medicine@pnu.ac.th

รายงานประจ�ำปี 2561

53

ANNUAL REPORT 2018


ํ ร า ยงา นปร ะ จา ป2561

์ ิยา ันร ิา ิทร ์ คณะ แ พทยศา สตร มหา วท ลย า ธว สร า ชนคร น ANNUAL REPORT 201 8

F ACUL TY OFMEDI CI NE,PRI NCESSOFNARADHI WASUNI VERSI TY

Profile for medpnu

MED PNU Annual Report 2018  

รายงานประจำปี 2561 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

MED PNU Annual Report 2018  

รายงานประจำปี 2561 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

Profile for medpnu
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded