Page 1

FACULTY OF MEDICINE PRINCESS OF NARADHIWAS UNIVERSITY

Annual Report 2016 Faculty of Medicine, Princess of Naradhiwas University

รายงานประจําปี ๒๕๕๙ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

1

med.pnu.ac.th


รายงานประจําป 2559 คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร

สารจากคณบดี

“รายงานประจําป 2559 คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร” จัดทําขึ้นเพื่อ รายงานผลการดําเนินงาน รวมถึงกิจกรรมที่สําคัญที่ไดดําเนินการในรอบปงบประมาณ 2559 ที่ผานมา หรือป ที่ 9 แหงการดําเนินงานของคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร นับตั้งแตไดรับรองผาน การอนุมัตหิ ลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตจากแพทยสภา เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 โดยมีการพัฒนา และความเจริญกาวหนาอยางตอเนื่องเรื่อยมาจนถึงปจจุบัน ภายในรายงานประจําปฯ เลมนี้ ประกอบไปดวย ผลการดําเนินงานดานตาง ๆ ของคณะฯ ทั้ง ดานการศึก ษา การวิจัย การบริการวิชาการ การทํานุบํารุง ศิลปวัฒนธรรม และดานการบริหารจัดการ คณะฯ หวังเปนอยางยิ่งวารายงานฉบับนี้จะเปนประโยชนตอผูเกี่ยวของและผูที่สนใจไดรับทราบความ คืบหนาในการดําเนินงานของคณะฯ และสามารถนําขอมูล ไปใชประโยชนไดตามสมควร และถือโอกาสนี้ ขอขอบคุณผูบริหาร คณาจารย บุคลากรสายสนับสนุนทุกฝาย นักศึกษาทุกระดับ ตลอดจนคณะผูจัดทําทุก ทานที่ใหความรวมมือเปนอยางดี ทําใหกิจกรรมทั้งหลายสําเร็จลุลวงดวยดีในรอบปที่ผานมา และขอนอมรับคํา ติชมและคําแนะนําเพื่อการพัฒนาใหดียิ่งขึ้นตอไป

พลอากาศเอก (นายแพทยอวยชัย เปลื้องประสิทธิ)์ คณบดีคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร

med.pnu.ac.th

I


รายงานประจําป 2559 คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร

สารบัญ หนา ประวัติความเปนมา ปณิธาน วิสัยทัศน พันธกิจ คานิยม โครงสรางองคกร คณะผูบริหาร บุคลากร จํานวนบุคลากร (จําแนกตามประเภท) จํานวนคณาจารย (จําแนกตามคุณวุฒ)ิ จํานวนคณาจารย (จําแนกตามตําแหนงวิชาการ) การเงินและงบประมาณ อาคารสถานที่

1 4 5 6 8 8 9 9 10 13

ผลการดําเนินงานของคณะ ดานการผลิตบัณฑิต จํานวนนักศึกษา จํานวนผูสําเร็จการศึกษา

15 15 15

ดานการวิจัย การเผยแพรผลงานวิจัย แหลงเงินทุนวิจัย รางวัลดานการวิจัย

16 16 18 19

ดานการประกันคุณภาพ

20

ดานกิจกรรมนักศึกษา โครงการแขงขันทางวิชาการ

21 27

ดานบริการวิชาการ

29

ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

34

med.pnu.ac.th

II


รายงานประจําป 2559 คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร

ประวัติความเปนมา คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ พ.ศ. 2548 โดยเปนสถาบัน การศึก ษาที่จัดการศึก ษาดานวิท ยาศาสตรและเทคโนโลยี วิท ยาศาสตร สุขภาพ และสังคมศาสตร จาก แนวทางดังกลาว มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร ไดเสนอความเห็นเกี่ยวกับการจัดตัง้ คณะแพทยศาสตร เพื่อเปนการแกปญหาการขาดแคลนแพทยในพื้นที่และเปนการกระจายโอกาสทางการศึกษา โดยสงเสริมให นั ก เรี ย นที่ มี ผ ลการเรี ย นดี มี โ อกาสเข า ศึ ก ษาต อ ในระดั บ อุ ด มศึ ก ษา โดยเฉพาะอย า งยิ่ ง ในหลั ก สู ต ร แพทยศาสตรบัณฑิตและเปนการสนับ สนุนนโยบายของรัฐบาลในดานความมั่น คง โดยใชการศึกษาเปน กลยุทธหลักในการแกวิกฤติการณปญหาความรุนแรงพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใตอันนํามาซึ่งความสมานฉันท ลดความขัดแยงรุนแรงและอยูรวมกันอยางสันติสุขภายใตความหลากหลายทางวัฒนธรรม จากการประชุมของสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2548 จึง มีมติใหมีการจัดตั้งโครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตรขึ้น โดยมีนายแพทยสมัย ขาววิจิตร รักษาการในตําแหนง คณบดีคณะแพทยศาสตร และเปดรับนักศึกษาที่มีภูมิลําเนาในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ไดแก จังหวัด นราธิวาส จังหวัดยะลา และจังหวัดปตตานี ตอในป พ.ศ. 2550 นายแพทยสมัย ขาววิจิตร ประสบปญหาดาน สุขภาพ ทําใหไมสามารถปฏิบัติหนาที่ไดเต็มความสามารถ คณะผูบริหาร มหาวิทยาลัยฯ ภายใตการนําโดย ผศ. ดร. จงรัก พลาศัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร ในขณะนั้น จึงแตงตั้งให พลอากาศเอก นายแพทยอวยชัย เปลื้องประสิทธิ์ ดํารงตําแหนงรักษาการในตําแหนงคณบดี คณะแพทยศาสตร ดวยความ มุงมั่นในอุดมการณและกัลยาณมิตรของทานที่มีมากมาย ประกอบกับไดรับความชวยเหลือและสนับสนุนจาก ผศ. ดร. สุพัฒน ศรีสวัสดิ์ ทําใหหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยนราธิวาสราช นครินทร ผานการอนุมัติจากแพทยสภา เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2550

med.pnu.ac.th

1


รายงานประจําปี 2559 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

โดยเปิดรับนักศึกษาแพทย์ รุ่นที่ 1 จํานวน 16 คน และรุ่นถัดไปรุ่นละ 24 คนในช่วง 3 ปีแรก มีการ จั ด ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น ช่ ว ง ชั้ น เ ต รี ย ม แ พ ท ย์ แ ล ะ ชั้ น ป รี ค ลิ นิ ก ณ ค ณ ะ วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ และในปีการศึกษา 2553 ได้เริ่มจัดการเรียนการสอนในชั้น เตรียมแพทย์ โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ส่วนชั้นปรีคลินิก ยังคงจัดการเรียนการสอนโดยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ สําหรับชั้น คลินิก มีจัดการเรี ยนการสอน ณ ศู นย์ แ พทยศาสตรศึก ษาชั้นคลิ นิก โรงพยาบาลสงขลา ต่ อ มาได้ มีก าร ปรับปรุงหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปี พ.ศ. 2555 และได้ผ่านการรับรองจากแพทยสภา เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 และใช้จนถึงปัจจุบัน ซึ่งคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ได้ ดําเนินการเปิดรับนักศึกษาแพทย์ติดต่อกันมาเป็นเวลา 10 ปี มีบัณฑิตแพทย์ที่สําเร็จการศึกษาแล้วจํานวน 4 รุ่น จํานวน 87 คน ในปี พ.ศ. 2553 เริ่มก่อสร้างโรงพยาบาลในสังกัดโครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย นราธิวาสราชนครินทร์ (ต่อมาได้รับพระราชทานนามว่า โรงพยาบาลกัลยาณิวัฒนาการุณย์) เพื่อรองรับการ จัดการเรียนการสอนนักศึกษาแพทย์ และนักศึกษากลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพที่จะมีการจัดตั้งในอนาคตและ เป็นการรองรับหน่วยงานต่าง ๆ ที่กําลังเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อเป็นสถานบริการด้านสุขภาพแก่ประชาชน โดยทั่วไป โดยได้เปิดบริการแผนกผู้ป่วยนอก (OPD) เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2557 ตราสัญลักษณ์ประจําคณะ

สีประจําคณะ “สีเขียวอมฟ้า”

(#00eeee) RGB (0, 238, 238)

2

med.pnu.ac.th


รายงานประจําป 2559 คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร

จากผลการดําเนินงานตลอดระยะเวลาที่ผานมา โครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตรไดดําเนินการขอ จัดตั้งเปนสวนราชการของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร และมีมติจ ากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2558 จนกระทั่งวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 จึงไดรับ อนุมัติใหป ระกาศในราชกิจ จา นุเบกษา ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2558 เลม 132 ตอนที่ 54 ก หนา 3-4 ใหโครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร เปนคณะแพทยศาสตร ซึ่งเปนสวนราชการหนึ่งของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2558 ที่สมบูรณ เพื่อรองรับการผลิตบุคลากรทางการแพทย ซึ่งขาดแคลนและมีความจําเปนตอการ ใหบริการทางวิชาการและการแพทยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต และไดมีการสรรหาคณบดี เพื่อดํารง ตําแหนงคณบดีคณะแพทยศาสตร ทําให พลอากาศเอก นายแพทยอวยชัย เปลื้องประสิทธิ์ ไดรับการแตงตั้ง เปนคณบดีคนแรกของคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ตอมาคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร ไดดําเนินการขอรับนักศึกษาแพทยเพิ่ม จากจํานวน 24 คนเปน 36 คน โดยเพิ่มศูนยแพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร เปนศูนยแพทยอีกแหงสําหรับการเรียนการสอนระดับชั้นคลินิก ซึ่งไดผานการรับรองจากคณะผูตรวจประเมิน ความพรอมในการรับนักศึกษาแพทยเพิ่มจากแพทยสภา เมื่อวันที่ 26 - 28 มิถุนายน พ.ศ. 2559 ทําใหในป การศึกษา 2560 คณะแพทยศาสตร สามารถเริ่มรับนักศึกษาแพทยจํานวน 36 คน ที่อยู คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร 99 หมู 8 ตําบลโคกเคียน อําเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000 โทร: 073-709-030 ตอ 3900 E-mail: medpnu@gmail.com Website: http://med.pnu.ac.th Facebook: www.facebook.com/medpnu

med.pnu.ac.th

3


รายงานประจําป 2559 คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร

ปณิธาน วิสัยทัศน พันธกิจ คานิยม ปณิธาน “ เพื่อบุตรหลานและบานเมืองของเรา ”

วิสัยทัศน “ คณะแพทยศาสตรที่มมี าตรฐานสากล ภายใตพหุวัฒนธรรม ”

พันธกิจ มีพันธกิจ 5 ดาน ดังนี้ 1. ผลิตบัณฑิตแพทยที่มีคุณภาพ 2. พัฒนาองคความรูดานสุขภาพและงานวิจัย 3. บริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม 4. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการ

คานิยมขององคกร

“ MORNARA ” 1) มีคุณธรรม (M : Morality) 2) มีความรับผิดชอบตอหนาที่ (O : Obligation) 3) เคารพและใหเกียรติ (R : Respect) 4) สรางเครือขาย (N : Network) 5) มีความคลองตัว (A : Agility) 6) เขาถึงชนบท (R : Rural) 7) มุงความสําเร็จ (A : Achievement motivation)

4

med.pnu.ac.th


รายงานประจําป 2559 คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร

โครงสรางองคกร

med.pnu.ac.th

5


รายงานประจําป 2559 คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร

คณะผูบริหาร คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร

พลอากาศเอก นายแพทยอวยชัย เปลื้องประสิทธิ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร

นายแพทยวีระเดช ถิระวัฒน รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา

ผศ.ดร.สุพัฒน ศรีสวัสดิ์ รักษาการในตําแหนง รองคณบดีฝายนโยบายและแผน

นายแพทยจงเจษฎ ยั้งสกุล รักษาการในตําแหนง รองคณบดีฝายบริการสุขภาพ

นายประโชติ อินทรถาวร ที่ปรึกษาคณบดีฯ

ผศ.ดร.พนม สุขจันทร อาจารย

ดร.กอเกียรติ ธีระกิตติ์ธนากุล อาจารย

ดร.โตมร นุนแกว อาจารย 6

นางนิภาพันธ เรืองสุวรรณ รักษาการในตําแหนง หัวหนาสํานักงานคณบดีฯ med.pnu.ac.th


รายงานประจําป 2559 คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร

คณะกรรมการประจําหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 1. พล.อ.อ.นพ.อวยชัย 2. นพ.วีระเดช 3. ผศ.ดร.สุพัฒน 4. ผศ.ดร.พนม 5. อาจารย ดร.กอเกียรติ

เปลื้องประสิทธิ์ ถิระวัฒน ศรีสวัสดิ์ สุขจันทร ธีระกิตติ์ธนากุล

คณะกรรมการประจําคณะแพทยศาสตร 1. พล.อ.อ.นพ.อวยชัย 2. พ.ท.นพ.สุเมธ 3. ดร.นพ.ปรัชญะพันธุ 4. นพ.วีระเดช 5. ดร.สุพัฒน 6. นพ.จงเจษฎ 7. อาจารย ดร.กอเกียรติ 8. อาจารย ดร.โตมร 9. อาจารยมุสลีฮา 10. นางนิภาพันธ 11. นางสาวศิริสุภา

เปลื้องประสิทธิ์ เติมมธุรพจน เพชรชวย ถิระวัฒน ศรีสวัสดิ์ ยั้งสกุล ธีระกิตติ์ธนากุล นุนแกว เจะซอ เรืองสุวรรณ เดนสันติกุล

med.pnu.ac.th

ประธานกรรมการ กรรมการทรงคุณวุฒิ กรรมการทรงคุณวุฒิ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการและเลขานุการ ผูชวยกรรมการและเลขานุการ

7


รายงานประจําป 2559 คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร

บุคลากร จํานวนบุคลากร (จําแนกตามประเภท) ปงบ ประมาณ

2559

สถานที่ปฏิบัติงาน

จํานวน (คน) พนักงาน ตามวาระ ขาราชการ มหาวิทยาลัย

ลูกจาง ชั่วคราว

รวม

คณะแพทยศาสตร

2

4

45

12

63

โรงพยาบาลกัลยาณิวัฒนาการุณย

0

1

35

8

44

รวม

2

5

80

20

107

ขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

คณะแพทยศาสตร (58.9%) โรงพยาบาลกัลยาณิวัฒนาการุณย (41.1%)

คณะแพทยศาสตร

ตามวาระ (3.2%) พนักงานมหาวิทยาลัย (71.4%)

8

โรงพยาบาลกัลยาณิวัฒนาการุณย

ขาราชการ (6.4%) ลูกจางชั่วคราว (19.0%)

ขาราชการ (2.3%) พนักงานมหาวิทยาลัย (79.5%) ลูกจางชั่วคราว (18.2%)

med.pnu.ac.th


รายงานประจําป 2559 คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร

จํานวนบุคลากร (จําแนกตามคุณวุฒ)ิ จํานวน (คน)

ปงบ ประมาณ

ประเภท สายสอนและวิจัย

2559

ต่ํากวา ปริญญาตรี -

สายสนับสนุน รวม

รวม

17

ปริญญาเอก / เทียบเทา 6

23

4

-

36

23

21

6

59

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

-

9 9

23

ขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

สายสอนและวิจัย

สายสนับสนุน

ปริญญาโท (73.9%) ปริญญาเอก / เทียบเทา (26.1%)

ต่ํากวาปริญญาตรี (25.0%) ปริญญาตรี (63.9%) ปริญญาโท (11.1%)

จํานวนอาจารย (จําแนกตามตําแหนงทางวิชาการ) ปงบ ประมาณ 2559

จํานวน (คน)

ประเภท สายสอนและวิจัย รวม (คน)

รวม

ศ.

รศ.

ผศ.

อ.

-

-

1

22

23

-

-

1

22

23

ขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

ผูชวยศาสตราจารย (4.4%) อาจารย (95.6%)

med.pnu.ac.th

9


รายงานประจําป 2559 คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร

การเงินและงบประมาณ ปงบประมาณ 2559 คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร ไดรับงบประมาณสวน ใหญจากงบประมาณเงินสนับสนุนจากกระทรวงสาธารณสุขจากโครงการผลิตแพทยเพื่อชาวชนบท (CPIRD) ประมาณ 300,000 บาทตอคนตอป และเงินรายไดจากการลงทะเบียนเรียน สําหรับดําเนินการเรียนการสอน ตามหลักสูตรและการพัฒนาอาจารย รายรับ – รายจาย ปงบประมาณ 2559 รายรับ – รายจาย - รายรับ - รายจาย คงเหลือรวม

เงินโครงการผลิตและ พัฒนาศักยภาพแพทย และบุคลากร (บาท) 30,520,653.11 23,662,137.72 6,858,515.39

เงินรายไดคณะ (บาท)

รวม (บาท)

16,040,236.18 10,006,855.10 6,033,381.08

46,560,889.29 33,668,992.82 12,891,896.47

รายรับ-รายจาย ประจําปงบประมาณ 2559 คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร รายรับ

รายจาย 46,560,889.29

33,668,992.82

30,520,653.11 23,662,137.72 16,040,236.18 10,006,855.10

เงินโครงการผลิตและพัฒนา ศักยภาพแพทยและบุคลากร

10

เงินรายไดคณะ

med.pnu.ac.th

รวม


รายงานประจําป 2559 คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร

รายจายคาน้ําประปา-คาไฟฟา ประจําปงบประมาณ 2559 โรงพยาบาลกัลยาณิวัฒนาการุณย และคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร ยอดรวมคาน้ําประปา

237,074.62

ยอดรวมคาไฟฟา

193,035.76 166,630.91

117,382.84 116,481.81 116,828.17

116,880.79

122,751.59

93,152.15

48,753.90 47,436.35

59,352.73

54,453.22 33,133.99

16,763.14 19,358.10 18,884.11

ตุลาคม 58 พฤศจิกายน 58 ธันวาคม 58

35,175.23 20,490.95 22,479.08

มกราคม 59 กุมภาพันธ 59

มีนาคม 59

27,987.05 14,379.81 14,756.54

เมษายน 59 พฤษภาคม 59 มิถุนายน 59 กรกฎาคม 59

สิงหาคม 59

20,095.04

กันยายน 59

รายจายคาน้ําประปา-คาไฟฟา ประจําปงบประมาณ 2559 โรงพยาบาลกัลยาณิวัฒนาการุณย และคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร ยอดรวม หอพักคณะฯ

ยอดรวม คณะ

ยอดรวม รพ. กัลยาฯ 120,729.86 83,421.47 164,931.75 142,010.13

105,853.97

46,727.56 51,157.55

124,062.01

113,419.27

98,468.34 65,657.10 101,987.87 79,446.44

57,328.44

71,851.03 56,993.36

29,825.93 27,595.03 32,739.64 18,789.48 15,636.90 20,908.40 20,432.17 23,952.47 24,178.24

ตุลาคม 58 พฤศจิกายน 58 ธันวาคม 58

มกราคม 59 กุมภาพันธ 59

มีนาคม 59

med.pnu.ac.th

เมษายน 59 พฤษภาคม 59 มิถุนายน 59 กรกฎาคม 59

35,613.47

สิงหาคม 59

กันยายน 59

11


รายงานประจําป 2559 คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร รายจายคาไฟฟา ประจําปงบประมาณ 2559 โรงพยาบาลกัลยาณิวัฒนาการุณย และคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร - คณะแพทยศาสตร

120,000.00

- โรงพยาบาลกัลยาฯ

- โรงพยาบาลกัลยาฯ 2

- อาคารเอกซเรย

- หอพักคณะแพทย

จํานวนเงิน (บาท)

100,000.00 80,000.00 60,000.00 40,000.00 20,000.00 0.00

- คณะแพทยศาสตร

ตุลาคม 58 พฤศจิกายน 58 ธันวาคม 58 มกราคม 59 กุมภาพันธ 59 มีนาคม 59

เมษายน 59 พฤษภาคม 59 มิถุนายน 59 กรกฎาคม 59 สิงหาคม 59 กันยายน 59

ต.ค. 58

เม.ย. 59

พ.ย. 58

ธ.ค. 58

ม.ค. 59

ก.พ. 59

มี.ค. 59

พ.ค. 59

มิ.ย. 59

ก.ค. 59

ส.ค. 59

ก.ย. 59

17,088.87 14,158.80 20,259.78 19,700.10 22,553.98 22,318.46 27,527.73 24,453.83 31,325.26 70,719.96 97,477.41 76,390.66

- โรงพยาบาลกัลยาฯ 24,735.31 24,091.81 29,404.15 43,811.04 52,567.66 81,779.04 55,978.12 49,755.29 42,194.03 32,837.51 33,665.47 62,321.22 - โรงพยาบาลกัลยาฯ 2 3,516.95 4,833.22 4,642.76 25,502.75 37,276.15 58,273.15 29,116.23 37,563.69 39,250.83 14,866.80 35,744.08 56,597.52 - อาคารเอกซเรย 3,412.77 4,352.52 5,046.04 4,138.26 4,483.00 4,260.26 4,760.76 4,709.00 4,058.05 4,327.32 4,436.43 4,568.00 - หอพักคณะแพทย 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21,712.37 37,197.22

รายจายคาน้ําประปา ประจําปงบประมาณ 2559 โรงพยาบาลกัลยาณิวัฒนาการุณย และคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร 35,000.00 30,000.00

จํานวนเงิน (บาท)

25,000.00 20,000.00 15,000.00 10,000.00 5,000.00 0.00 -5,000.00

ตุลาคม 58 พฤศจิกายน 58 ธันวาคม 58

มกราคม 59 กุมภาพันธ 59 มีนาคม 59

ต.ค. 58

ม.ค. 59

เมษายน 59 พฤษภาคม 59 มิถุนายน 59 กรกฎาคม 59 สิงหาคม 59 กันยายน 59

-10,000.00 พ.ย. 58

ธ.ค. 58

ก.พ. 59

มี.ค. 59 เม.ย. 59 พ.ค. 59

มิ.ย. 59

ก.ค. 59

ส.ค. 59

ก.ย. 59

- คณะแพทยศาสตร 1,700.61 1,478.10 648.62 732.07 1,398.49 1,859.78 2,298.20 3,141.20 1,414.38 1,131.07 4,510.46 3,055.78 - โรงพยาบาลกัลยาฯ 15,062.53 17,880.00 18,235.49 32,401.92 19,092.46 20,619.30 23,708.96 31,723.02 11,079.55 12,757.44 8,133.62 -3,686.87 - โรงซักฟอก 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28,446.06 311.01 0.00 0.00 147.88 66.43 - อาคารเอกซเรย

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- หอพักคณะแพทย

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12

med.pnu.ac.th

1,885.88 868.03 1,293.99 863.56 0.00

0.00

13,901.10 19,796.14


รายงานประจําป 2559 คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร

อาคารสถานที่ ตั้งแตปการศึกษา 2559 เปนตนไป คณะฯ ไดดําเนินการยายการจัดการเรียนการสอนในชั้นปรีคลินิก มาที่อาคารคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร อาคารคณะแพทยศาสตร เปนอาคาร 5 ชั้น ประกอบดวย หองบรรยาย หองเรียนปฏิบัติการ สํานักงานคณบดี หองสมุด หองทํางานอาจารยและเจาหนาที่ และหองประชุม

หองบรรยาย ชั้น 1

หองเรียนปฏิบัติการ ชั้น 3

หองสมุด ชั้น 1

หองบรรยาย ชั้น 5

สํานักงานคณบดี ชั้น 2

หองประชุมพลอากาศเอกนายแพทยอวยชัย เปลื้องประสิทธิ์ ชั้น 2

หองประชุมใหญ ชั้น 5 med.pnu.ac.th

13


รายงานประจําป 2559 คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร

อาคารหอพักนักศึกษา คณะแพทยศาสตร เปนอาคาร 4 ชั้น ประกอบดวย หองพักนักศึกษา (หองละ 2 คน) จํานวน 128 หอง

อาคารหอพักนักศึกษา อาจารย และเจาหนาที่

บริการเครื่องซักผาหยอดเหรียญ

14

“หาหมอ” Coffee med.pnu.ac.th

ลานกิจกรรม ชั้น 2


รายงานประจําป 2559 คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร

ผลการดําเนินงานของคณะ ดานการผลิตบัณฑิต ปจจุบัน คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร เปดสอนหลักสูตร ระดับปริญญาตรี จํานวน 1 หลักสูตร ไดแก หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โดยเปดรับนักศึกษาแพทย รุนที่ 1 จํานวน 16 คน และรุนถัดไป รุนละ 24 คน และตั้งแตปการศึกษา 2560 เปนตนไป เปดรับ นักศึกษาแพทยเพิ่มเปน 36 คน ตอรุน หลักสูตรผานการอนุมัติจากแพทยสภา

หลักสูตรผานการรับรองจากแพทยสภา (ปรับปรุงหลักสูตร)

วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2550

วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

จํานวนนักศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต จําแนกตามปการศึกษา ปการศึกษา

ป 2554

ป 2555

ป 2556

ป 2557

ป 2558

ป 2559

รวม (คน)

จํานวน

24

23

24

24

24

24

143

หมายเหตุ : ปการศึกษา 2555 มีนักศึกษาเสียชีวิต 1 คน จํานวนผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปการศึกษา

ป 2555

ป 2556

ป 2557

ป 2558

รวม (คน)

จํานวน

12

26

23

26

87

med.pnu.ac.th

15


รายงานประจําป 2559 คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร

ดานการวิจัย การเผยแพรผลงานวิจัยและบทความทางวิชาการ การเผยแพรผลงานวิจัยและบทความทางวิชาการของคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยนราธิวาสราช นครินทร มีทั้งหมด 10 เรื่อง โดยแบงเปนระดับชาติ 6 เรื่อง และระดับนานาชาติ 4 เรื่อง ดังนี้ ชื่อผลงานวิจัย / บทความทางวิชาการ

ผูวิจัย / รวมวิจัย

ประเภท

1. ความสัมพันธระหวางคาดัชนีมวลกาย คา ความดันโลหิต คาระดับน้ําตาลในเลือด และคา ระดับระดับไขมันในเลือด ในประชากรผูหญิงวัย กลางคน ในตําบลโคกเคียน อําเภอเมือง จังหวัด นราธิวาส (Correlation Among Body Mass Index, Blood Pressure, Blood Glucose, and Blood Lipid Profile in Middle-age Woman Population in Khok kian, Muang, Narathiwas Province.)

อ.มุสลีฮา เจะซอ

วารสาร ระดับชาติ

2. Vaginal innate immune mediators are modulated by a water extract of Houttuynia cordata Thunb.

อ.ดร.อรฤทัย พรหมสงค และคณะ

Journal Publication ระดับ ฐานขอมูล ISI

BMC Complementary & Alternative Medicine. 2015 Jun 16; 15: 183; DOI: 10.1186/s12906015-0701-9.

3. พฤติกรรมการสูบบุหรี่ระดับครัวเรือนกับ สมรรถภาพการทํางานของปอด และรูปแบบสื่อ สาธารณะเพื่อควบคุมการบริโภคบุหรี่ในชุมชน เขตเมือง จังหวัดชายแดนภาคใต (Epidemiological study of household smoking with pulmonary function test and mass media management regarding smoking controlling among suburban residency in southernmost provinces of Thailand.) 4. Epidemiological Study of Household Smoking with Pulmonary Function Test Among Suburban Vulnerable Populations in Southernmost of Thailand.

ผศ.ดร.พนม สุขจันทร

Proceeding ระดับชาติ

การประชุมวิชาการ ระดับชาติ ครั้งที่ 4 ประจําป 2558 (P3-03 หนา 153 - 165)

ผศ.ดร.พนม สุขจันทร

Poster Presentation ระดับ นานาชาติ

2016 Network: Towards Unity for Health (TUFH) Annual Conference. (Theme "Building Trust: A Global Challenge in Health System Reform") July 26 - 30, 2016 in Shenyang, China.

16

med.pnu.ac.th

หมายเหตุ Royal Thai Air Force Medical Gazette, Vol. 61 No. 3 September December 2015


รายงานประจําป 2559 คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร

ชื่อผลงานวิจัย / บทความทางวิชาการ

ผูวิจัย / รวมวิจัย

ประเภท

5. ปจจัยดานภูมิอากาศที่มีผลตออุบัติการณโรค ไขเลือดออกในจังหวัดนราธิวาส (The Climatic Factors Influencing the Incidence of Dengue Haemorrhagic Fever in Narathiwat Province.)

ผศ.ดร.พนม สุขจันทร

Proceeding ระดับชาติ

การประชุมวิชาการ ระดับชาติ ครั้งที่ 4 ประจําป 2558 (03-06 หนา 174 - 180)

6. การศึกษาการเตรียมโครงเลี้ยงเซลลไคโตซาน ทรงกระบอกที่มีรูพรุน โดยวิธีการทําแหงแบบแช แข็งในงานวิศวกรรมเนื้อเยื่อกระดูก (The Studies of Cylindrical Porous Chitosan Scaffold Preparation for Bone Tissue Engineering by Freeze drying method.)

อ.ดร.กอเกียรติ ธีระกิตติ์ ธนากุล

Proceeding ระดับชาติ

การประชุมวิชาการ ระดับชาติ ครั้งที่ 4 ประจําป 2558 (P3-06 หนา 182 - 188)

7. ผลของกรดเอลลาจิกตอการยับยั้งการติดเชื้อ เอชไอวี-1 (Effect of ellagic acid on inhibiting HIV-1 infection.)

อ.ดร.อรฤทัย พรหมสงค

Proceeding ระดับชาติ

การประชุมวิชาการ ระดับชาติ ครั้งที่ 4 ประจําป 2558 (P3-04 หนา 166 - 173)

8. Ellagic Acid Inhibits HIV-1 Infection in vitro: Potential Role as a Novel Microbicide.

อ.ดร.อรฤทัย พรหมสงค

Poster Presentation ระดับ นานาชาติ

International symposium and annual meeting of the KSABC, August 17 - 19, 2015, Pyeongchang campus, Seoul National University, Korea

9. Effects of Houttuynia cordata water extract on vaginal innate immunity.

อ.ดร.อรฤทัย พรหมสงค

Poster Presentation ระดับ นานาชาติ

International symposium and annual meeting of the KSABC, August 17 - 19, 2015, Pyeongchang campus, Seoul National University, Korea

อ.ธเนศ สังขศรี

Proceeding ระดับชาติ

มหกรรมงานวิจัยแหงชาติ 2559 (Thailand Research Expo 2016) วันพุธที่ 17 - วันอาทิตยที่ 21 สิงหาคม 2559

10. การปรับปรุงสายพันธุของ Lactobacillus paracasei subsp. Paracasei ดวยรังสี อัลตราไวโอเลตเพื่อเพิ่มฤทธิ์ของสารเมแทบอไลท ยับยั้งยีสต Candida albicans

med.pnu.ac.th

หมายเหตุ

17


รายงานประจําป 2559 คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร

แหลงทุนวิจัย คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร ไดมีการจัดสรรงบประมาณเพื่อเปนทุนวิจัย หรืองานสรางสรรคของอาจารยและนักวิจัย โดยมีฝายบริหารการวิจัยจัดทําโครงการสนับสนุนทุนวิจัยภายใน ประจําปงบประมาณ 2559 จํานวน 434,270.00 บาท ซึ่งไดมีประกาศการใหทุนวิจัยเกณฑคัดเลือกและผล การพิจารณาทุน รวมจํานวน 9 โครงการ และทุนวิจัยภายนอกจากแหลงทุนสํานักงานการวิจัยแหงชาติ (วช.) จํานวน 1 โครงการ จํานวน 1,144,800.00 บาท ทุนวิจัยภายในคณะ ประจําปงบประมาณ 2559 หัวขอวิจัย 1. ความพึงพอใจของนักศึกษาตอการบริการตรวจสุขภาพของ โรงพยาบาลกัลยานิวัฒนาการุณย 2. การตรวจหาคุณสมบัติการตานเชื้อจุลชีพของสารสกัดจาก สมุนไพรพื้นบาน 10 ชนิด 3. ประสิทธิภาพของสมุนไพรพื้นบานในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย ที่กอโรคผิวหนัง 4. การศึกษาความชุกและปจจัยเสี่ยงของโรคติดเชื้อปรสิตใน ลําไสในเด็กนักเรียน ชั้นประถมศึกษา อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส 5. ภาวะเสี่ยงตอการเกิดโรคเบาหวานของประชากรบือราเปะ 6. การผลิตและการศึกษาศักยภาพการตานอนุมูลอิสระของ Exopol ymeric Substance จากแบคทีเรียสังเคราะหแสงสี มวง กลุมที่ไมสะสมซัลเฟอร Rhodopseudomonas palustris PP803 7. ประสิทธิภาพของโปรแกรมการใหความรูโดยใชกระบวนการ กลุมตอความรูและพฤติกรรมการปองกันโรคหลอดเลือดสมอง ของประชากรกลุมเสี่ยงบานบือราเปะ ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส 8. การเตรียมและศึกษาคุณสมบัติของเซลลูโลสแบคทีเรียกับ ไคโตซานดวยการผสมเปนฟลม 9. เชื้อมาลาเรียแฝงในโลหิตผูบริจาคในจังหวัดนราธิวาส ระหวาง มีนาคม ถึง สิงหาคม 2559

หัวหนาโครงการวิจัย พว.กาญจนา โกทิยะ

ทุนวิจัย (บาท) 3,000.00

อ.ธเนศ สังขศรี

48,000.00

อ.มุสลีฮาวาตี วอเงาะ

75,500.00

อ.มุสลีฮา เจะซอ

75,770.00

อ.วนิตา ปานทอง อ.ดร.โตมร นุนแกว

33,000.00 68,000.00

อ.ดร.อรอนงค สมทรัพย

31,000.00

อ.ดร.กอเกียรติ ธีระกิตติ์ธนากุล

70,00 0.00

อ.จิตวดี อินทกาศ

30,000.00

รวม

434,270.00

ทุนวิจัยภายนอก ประจําปงบประมาณ 2559 หัวขอวิจัย 1. การเฝาระวังปญหาสุขภาพ การจัดการความเสี่ยงเพื่อสงเสริม ศักยภาพชุมชนที่สอดคลองกับบริบทชุมชนมุสลิมในพื้นที่ชุมชน ชาวประมงยากจน บริเวณปากน้ําบางนรา อ.เมือง จ.นราธิวาส รวม

18

หัวหนาโครงการวิจัย ผศ.ดร.พนม สุขจันทร

med.pnu.ac.th

ทุนวิจัย (บาท) 1,144,800.00

1,144,800.00


รายงานประจําป 2559 คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร

รางวัลดานการวิจัย Poster Presentation Award: Consolation Prize “Situation of intestinal parasitic infections in school-aged children in Narathiwat: A southern border province in Thailand.” The Research Team Abduljabbar Kariya1, Maruwan Mayusoh1, Musleeha Chesor1, Piyaorn Jornjerm1 Mathirut Mungthin2, Phunlerd Piyaraj2, Tawee Naaglor2, Picha Suwannahitatorn2 1 Faculty of medicine, Princess of Naradhiwas University, 2 Department of Parasitology, Phramongkutklao College of Medicine December 7th – 8th, 2016. Joint International Tropical Medicine Meeting 2016 (JITMM 2016). Amari Watergate Hotel, Bangkok, Thailand. นําเสนอโดย นศพ. อับดุลญับบาร กริยา และ นศพ. มารุวัน มะยูโซะ นักศึกษาแพทยชั้นปที่ 4 คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร

The Winner Award in Poster Presentation “Effect of ellagic acid on inhibiting HIV-1 infection.” Researcher: Dr. Aornrutai Promsong Ph.D. (Biomedical Sciences) August 5th, 2016. การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ประจําป 2558 เรื่อง การวิจัยและนวัตกรรม เพื่อพัฒนาทองถิ่นสูประชาคมอาเซียน (The 4th National Academic Conference 2015). Princess of Naradhiwas University, Naradhiwas, Thailand.

med.pnu.ac.th

19


รายงานประจําป 2559 คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร

ดานการประกันคุณภาพ คณะแพทยศาสตร มหาวิท ยาลัยนราธิวาสราชนครินทร จัดใหมีการตรวจสอบและการประเมิน คุณภาพภายใน (IQA) ทั้งระดับหลักสูตรและระดับคณะทุกป ทั้ง นี้ในสวนของงานประกันคุณภาพการศึก ษา คณะแพทยศาสตร มหาวิท ยาลัยนราธิวาสราช นครินทร มีแผนที่จะเขารับการตรวจประเมินหลักสูตรตามเกณฑ WFME เพื่อใหสอดคลองกับการปรับปรุง หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต และมีแผนเขารับการตรวจประเมินองคกรตามเกณฑ EdPEx ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจําปการศึกษา 2558 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2559 คณะฯ ไดรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจําปการศึกษา 2558 โดยคณะกรรมการตรวจประเมิน ไดแก รศ. ดร. ธวัช ชิตตระการ ประธานกรรมการ ผศ. คลอง วงศสุขมนตรี และ ผศ. เจะเหลาะ แขกพงศ กรรมการ ซึ่งคณะฯ ไดผลคะแนนการตรวจประเมิน โดยรวม 3.36 คะแนน

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจําปการศึกษา 2558 เมื่อวันที่ 25 ตุล าคม 2559 คณะฯ ไดรับ การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจําปการศึกษา 2558 โดยคณะกรรมการตรวจประเมิน ไดแก ศ.(เกียรติคุณ) พล.ต. หญิง พญ. ดร. วณิช วรรณพฤกษ ประธานกรรมการ ผศ. อับดุล บินระหีม และ ผศ. นิภารัตน จันทรแสงรัตน กรรมการ ซึ่งคณะฯ ไดผลคะแนนการตรวจประเมินโดยรวม 4.12 คะแนน

20

med.pnu.ac.th


รายงานประจําป 2559 คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร

ดานกิจกรรมนักศึกษา คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร ไดจัดตั้งคณะกรรมการฝายพัฒนานักศึกษา ประจําปงบประมาณ 2559 โดยใหนักศึกษามีสวนรวมในการจัดทําแผนและการจัดกิจกรรม ซึ่งมีกิจกรรมที่ สงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ ดังนี้ 1. เมื่อ วันที่ 3 พฤษภาคม 2559 ไดจัดโครงการ “ปจฉิม นิเทศบัณฑิตแพทย ปการศึกษา 2558” ณ หองประชุม ดร. จงรัก พลาศัย ชั้น 3 สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร เพื่อแสดง ความชื่นชม ยินดี แกผูสําเร็จการศึกษา และเปนการเตรียมความพรอมในการออกไปปฏิบัติงานในสังคมให เปนที่ยอมรับของชุมชนและสังคม ภายใตความหลากหลายทางวัฒนธรรม มีคุณธรรม จริยธรรม ตามที่สภา วิชาชีพไดกําหนดไว สงผลใหเกิดประโยชนและพัฒนาประเทศชาติสืบตอไป

med.pnu.ac.th

21


รายงานประจําป 2559 คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร

2. เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม – 5 มิถุนายน 2559 ไดจัดโครงการ “ทัศนศึกษาแพทยศาสตรสัมพันธ ประจําป 2559” ณ คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร จ. พิษณุโลก คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัย พะเยา จ. พะเยา และวิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา กรุงเทพมหานคร เพื่อใหนักศึกษาแพทยชั้นปที่ 3 ไดแลกเปลี่ยนประสบการณดานตาง ๆ กับนักศึกษาตางมหาวิทยาลัย และสงเสริมความสัมพันธและความ เขาใจอันดีระหวางนักศึกษา อาจารยและเจาหนาที่ รวมถึงการสรางความสามัคคีของนักศึกษาภายในชั้นป

ณ คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร จ. พิษณุโลก

ณ คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยพะเยา จ. พะเยา

ณ คณะแพทยศาสตร วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา กรุงเทพมหานคร

กิจกรรมกลุมสัมพันธ ณ อาคารที่พักสวัสดิการ ทอ. (บอฝาย) กองทัพอากาศ อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีขันธ

22

med.pnu.ac.th


รายงานประจําป 2559 คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร

3. เมื่อวันที่ 25 – 27 มิถุนายน 2559 นักศึกษาไดเขารวมโครงการ คายจริยธรรมสัญจร ครั้งที่ 15 “รอยตอประเทศ เขตแดนอารยธรรม เชื่อมนําวิถีชุมชน” ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อสงเสริมจริยธรรม ให นัก ศึ ก ษาแพทยส ามารถนํ า มาปรับ ใชใ นการดํา เนิน ชี วิต พบปะและสรา งเครื อข า ยกั บ เพื่ อ นต า ง มหาวิทยาลัย และแลกเปลี่ยนทัศนคติตออาชีพแพทย

4. เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน – 20 กรกฎาคม 2559 ไดจัดโครงการ “เพิ่มพูนทักษะภาษาอังกฤษของ นักศึกษาแพทย ณ ตางประเทศ (English Camp for Medical Students 2016)” ณ คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร ประเทศมาเลเซีย และสิงคโปร เพื่อพัฒนาทักษะความรูความสามารถ และสรางโอกาสฝกประสบการณการใชภาษาอังกฤษใหแกนักศึกษาแพทย ตลอดจนสามารถนําไปประยุกตใช ในการประกอบอาชีพแพทยในอนาคต และสามารถพัฒนาศักยภาพเพื่อตอยอดความรูสูระดับสากล

กิจกรรมระหวางการเรียนการสอน และกิจกรรมเรียนรูนอกสถานที่

กิจกรรม ณ ประเทศมาเลเซียและสิงคโปร med.pnu.ac.th

23


รายงานประจําป 2559 คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร

5. เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2559 นัก ศึก ษาไดเขารวมโครงการ “แรกพบ สพท. ประจําป 2559 (SMST First Date 2016)” ณ คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต เพื่อเสริมสราง ความสัมพันธอันดีระหวางนักศึกษาแพทยแตละสถาบัน สงเสริมสุขภาพทั้งทางดานรางกาย จิต สังคม และ ปญญาใหแกนักศึกษาแพทย ปลูกฝงจริยธรรมและเกียรติภูมิของความเปนแพทยใหแกนักศึกษาแพทย

6. เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2559 ไดจัดโครงการ “ปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจําปการศึกษา 2559” หองประชุม ดร. จงรัก พลาศัย ชั้น 3 สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธิวาส ราชนครินทร เพื่อใหทราบถึง ขอบขายหลักสูตร แผนการเรียน วิธีก ารเรียนการสอน กิจกรรมตางๆ การ ใหบริการและสวัสดิการตาง ๆ กฎระเบียบ ขอบังคับตาง ๆ ระเบียบการแตงกาย ระเบียบหอพัก และระบบ ดูแลนักศึกษา และเปนการสรางสัมพันธภาพและทัศนคติตอคณะฯ

24

med.pnu.ac.th


รายงานประจําป 2559 คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร

7. เมื่อ วันที่ 1 – 21 สิงหาคม 2559 ไดจัดโครงการ “พิกุล แรกแยม ” ณ คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร เพื่อปลูกฝงใหนักศึกษาแพทยชั้นปที่ 1 มีความรัก ความภาคภูมิใจใน สถาบัน ความรูสึกรักใครกลมเกลียว ชวยเหลือซึ่งกันและกัน และสรางความสัมพันธอันดีระหวางนักศึกษา

med.pnu.ac.th

25


รายงานประจําป 2559 คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร

8. เมื่อวันที่ 3 - 4 กันยายน 2559 นักศึกษาแพทยไดเขารวมโครงการ “คายมหิดล” ณ โรงเรียน บานโคกทราย หมู 5 ต. ดอนทราย อ. ปากพะยูน จ. พัทลุง เพื่อใหนักศึกษาไดนําความรูไปประยุกตใชในการ ใหบริการสาธารณสุขแกประชาชน ฝกปฏิบัติงานเชิงวิชาชีพในสถานการณที่มีผูปวยจริง และเทิดพระเกียรติ และรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก

26

med.pnu.ac.th


รายงานประจําป 2559 คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร

โครงการแขงขันทางวิชาการ ฝายพัฒนานักศึกษา คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร ไดสงตัวแทนนักศึกษา เขารวมการแขงขันทางวิชาการ จํานวน 3 โครงการ ดังนี้ 1. Chiang Mai University 2nd International Medical Challenge (CMU-IMC 2015: Theme “Basic to Clinical Biochemistry”) ระหวางวันที่ 27 – 30 พฤศจิกายน 2558 ณ คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม โดยมีนักศึกษาแพทยชั้นปที่ 3 เขารวมแขงขัน จํานวน 4 คน คือ นศพ. เดชสณรงค วรรณเพ็ชร, นศพ. ภาสินี เกาเอี้ยน, นศพ. มารุวัน มะยูโซะ และ นศพ. อับดุลญับบาร กริยา

2. The 5th Siriraj International Medical Microbiology Parasitology and Immunology Competition 2016 (The 5th SIMPIC) ระหวางวันที่ 18 – 21 มีนาคม 2559 ณ คณะแพทยศาสตรศิริราช พยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีนักศึกษาแพทยชั้นปที่ 3 เขารวมแขงขัน จํานวน 4 คน คือ นศพ. เดชสณรงค วรรณเพ็ชร, นศพ. ปริญญาพร ดิษฐประเสริฐ, นศพ. มารุวัน มะยูโซะ และ นศพ. อับดุลญับบาร กริยา ซึ่งผานการแขงขันรอบแรกเขาสูรอบที่สอง โดยมีคะแนนเปนลําดับที่ 20

med.pnu.ac.th

27


รายงานประจําป 2559 คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร

3. 1st Khon Kaen University's International Challenge of Emergency Medicine and related Basic Science: KKU-ICEM 2016 (การแขงขันตอบปญหาเวชศาสตรฉุกเฉินและวิทยาศาสตร ทางการแพทยพื้นฐานที่เกี่ยวของ ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1 ประจําป 2559) ระหวางวันที่ 2 – 4 เมษายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยขอนแกน โดยมีนักศึกษาแพทยชั้นปที่ 6 เขารวมแขงขัน จํานวน 4 คน และไดรางวัล Silver Medal Awards นศพ. พีระพล โชติกสถิต

28

Bronze Medal Awards นศพ. ฮุสนา พัฒนปรีชาวงศ นศพ. อัสมา เจะอาลี นศพ. ศุภางค แตระกุล

med.pnu.ac.th


รายงานประจําป 2559 คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร

ดานบริการวิชาการ การบริการวิชาการถือเปนพันธกิจที่สําคัญของคณะแพทยศาสตร ที่ใหบริการวิชาการดานสุขภาพ สงเสริมชุมชนผูรับบริการมีสุขภาพที่ดี อีกทั้งยังสนับสนุนการมีสวนรวมของบุคลากรและนักศึกษากับชุมชน โดยในปการศึกษา 2558 คณะแพทยศาสตรไดดําเนินการจัดโครงการบริการวิชาการทั้งสิ้น 7 โครงการ ดังนี้ 1. โครงการเสียงตามสาย “ดูแลใสใจ หวงใยสุขภาพ ไปกับคณะแพทยฯ มนร.” ทุกวันพุธ เวลา 13.00 - 14.00 น. (ตั้งแตเดือนธันวาคม 2558 - พฤษภาคม 2559) ณ สถานีวิทยุ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร เพื่อสงเสริมใหนักศึกษาแพทยไดดําเนินกิจกรรมใหความรูและความเขาใจดานสุขภาพใหกับบุคลากรนักศึกษา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร และประชาชนทั่วไปไดนําไปใชประโยชน ดูแลตนเองใหมีสุขภาพที่ดี และ เปนการเสริมสรางความรูความเขาใจอยางถูกตอง ผานระบบเสียงตามสายของ PNU Radio 92.25 FM

2. เมื่อ วันที่ 5 มกราคม 2559 เวลา 09.00 - 12.00 น. ไดจัดโครงการ “รณรงคและปองกัน ไขเลือดออกในชุมชน” ณ โรงเรียนบานทอน อําเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส เพื่อใหความรู รวมทั้งการปองกัน การแพรกระจายของโรคไขเลือดออกและพาหะนําโรค ซึ่งเปนสาเหตุของการเกิดไขเลือดออกในชุมชนแก นักเรียน อาสาสมัครหมูบาน รวมทั้งประชาชนที่อาศัยอยูในชุมชนตําบลโคกเคียน โดยมีกิจกรรมใหความรู เรื่อง ไขเลือดออก การเดินรณรงคปองกันไขเลือดออก และแจกทรายอะเบท ในชุมชนโคกเคียน

med.pnu.ac.th

29


รายงานประจําป 2559 คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร

3. เมื่อวันที่ 15 - 18 กุมภาพันธ 2559 ไดจัดโครงการเปดบานคณะแพทยศาสตรครั้งที่ 1 (1st MED PNU Open House) เนื่องในวันสถาปนาครบรอบ 11 ป มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร ณ อาคารคณะ แพทยศาสตร มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร เพื่อใหนักศึกษาไดประยุกตความรูจากชั้นเรียนมาจัดแสดง นิทรรศการและกิจกรรมเชิงสรางสรรค ฝกการนําเสนอและถายทอดความรูใหกับผูที่เขามารวมงาน และ ประชาสัมพันธหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนคริน ทร ซึ่งมี การจัดแสดงนิทรรศการของแตละสาขาวิชา การแขงขัน 1st MED Science Quiz และการแสดงตาง ๆ

30

med.pnu.ac.th


รายงานประจําป 2559 คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร

4. เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2559 เวลา 08.00 - 12.00 น. ไดจัดโครงการ “ตรวจประเมินและใหความรู ดานสุขภาพในชุมชนตําบลโคกเคียน (ระยะที่ 2)” ณ องคการบริหารสวนตําบลโคกเคียน อําเภอเมือง จังหวัด นราธิวาส ซึ่งมีตรวจประเมินสุขภาพเบื้องตน ไดแก ชั่งน้ําหนัก วัดสวนสูง คํานวณดัชนีมวลกาย และวัดความ ดันโลหิต ตรวจวัดระดับน้ําตาลในเลือด ตรวจวั ดระดับไขมันในเลือด (Cholesterol และ Triglyceride) ตรวจหมูเลือด โดยเจาะเลือดจากปลายนิ้ว และตรวจวัดคลื่นไฟฟาหัวใจ (EKG) พรอมทั้งบริการใหความรูและ สงเสริมการดูแลสุขภาพ โดยนักศึกษาแพทย และรับฟงการบรรยายในหัวขอ “การดูแลตนเอง ใหหางไกล โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง และโรคหัวใจ” โดยนายแพทยจงเจษฎ ยั้งสกุล รักษาการใน ตําแหนงรองคณบดีฝายบริการสุขภาพ คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร

5. เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2559 เวลา 08.30 - 12.00 น. ไดจัดโครงการบริการวิชาการ “การใหความรู และสงเสริมการบริจาคโลหิต” ครั้งที่ 2 ณ อาคารคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร และ หนวยคลังเลือด โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร เพื่อใหความรูเรื่องความสําคัญและกระบวนการของการ บริจาคโลหิต รวมทั้งสงเสริม และปลูกฝงใหมีจิตสาธารณะ ดวยการบริจาคโลหิต ซึ่งไดมีการบรรยายใหความรู เรื่อง “การโลหิต ตามทัศนะของอิสลาม” และ “การบริจาคโลหิต”

med.pnu.ac.th

31


รายงานประจําป 2559 คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร

6. เมื่อวันที่ 20 - 21 กุมภาพันธ 2559 ไดจัดโครงการ “ผาตัดตอกระจกเฉลิมพระเกียรติ เพื่อชาว นราธิวาส” ณ โรงพยาบาลกัลยาณิวัฒนาการุณย และคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร โดยความรวมมือของจังหวัดนราธิวาส หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสรางสังคมสันติสุข สถาบัน พระปกเกลา สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส โรงพยาบาลบานแพว และมหาวิทยาลัยนราธิวาสราช นครินทร เพื่อใหบริการผาตัดตอกระจกแกประชาชนในจังหวัดนราธิวาส สงเสริมกิจกรรมวิชาการสาธารณ กุศลชวยเหลือประชาชน และเพื่อใหโรงพยาบาลกัลยาณิวัฒนาการุณย เปนที่รูจักมากยิ่งขึ้น

32

med.pnu.ac.th


รายงานประจําป 2559 คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร

7. เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2559 ไดจัดโครงการ “การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการชวยชีวิตขั้นพื้นฐาน (Basic Life Support (BLS))” รุนที่ 1 ณ หองประชุมใหญ ชั้น 5 อาคารคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัย นราธิวาสราชนครินทร โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหผูเขารับการอบรมมีความรู และทักษะการชวยชีวิตไดอยาง ถูกตองตามมาตรฐานสากล

med.pnu.ac.th

33


รายงานประจําป 2559 คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร

ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม คณะแพทยศาสตร มหาวิท ยาลัยนราธิวาสราชนครินทร ไดจัดใหมีกิจกรรมพัฒ นานัก ศึก ษาให ครอบคลุมทั้งดานวิชาการ กีฬา นันทนาการ บําเพ็ญประโยชน รวมทั้งดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ดังนี้ 1. การแสดงลิเกฮูลู โดยนักศึกษาแพทยชั้นปที่ 1 ในวันเปดงาน 1st MED PNU Open House วันที่ 16 กุมภาพันธ 2559 ณ คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร และงานเลี้ยงขอบคุณผูจัดโครงการ ผาตัดตอกระจกเฉลิมพระเกียรติเพื่อชาวนราธิวาส วันที่ 21 กุมภาพันธ 2559 ณ โรงแรมอิมพีเรียล นราธิวาส

2. เมื่อวันที่ 15 - 18 กุมภาพันธ 2559 ไดจัดโครงการ “บูรณาการเรียนกายวิภาคและการนวดแผน ไทย” ณ ลานชั้น 1 อาคารคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร เพื่อใหนักศึกษาแพทยเห็น ความสําคัญของการแพทยทางเลือกที่เปนภูมิปญญาของไทย และปลูกฝงใหนักศึกษาแพทยรักในงานบริการ ดานสุขภาพ

34

med.pnu.ac.th


รายงานประจําป 2559 คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร

3. เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2559 นักศึกษาแพทยไดเขารวม พิธีพระราชทานเพลิงศพอาจารยใหญ เปนกรณีพิเศษ แกผูอุทิศรางกายเพื่อการศึกษาประจําปการศึกษา 2558 รวมกับภาควิชากายวิภาคศาสตร คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ ณ วัดคลองเรียน อ. หาดใหญ จ. สงขลา กิจกรรมดังกลาวจะจัดเปนประจําทุกปหลังสิ้นสุดปการศึกษา เพื่อรําลึกถึงพระคุณของอาจารยใหญผูอุทิศ รางกายเพื่อการศึกษา

4. เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2559 ไดจัดโครงการ “ทําบุญคณะแพทยศาสตร ประจําป 2559” ณ หอง ประชุมพลอากาศเอกนายแพทยอวยชัย เปลื้องประสิทธิ์ ชั้น 2 อาคารคณะแพทยศาสตร มหาวิท ยาลัย นราธิวาสราชนครินทร โดยกิจ กรรมประกอบดวยถวายภัตตาหารเพลแดพระสงฆ ละหมาดฮายัต และ กิจกรรมสานสัมพันธขาวคณะฯ โดยการแขงขันกีฬาเปตอง ทั้งนี้บรรยากาศเต็มไปดวยความสนุกสนาน

med.pnu.ac.th

35


รายงานประจําป 2559 คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร

5. เมื่อวันที่ 15 – 16 มิถุนายน 2559 ไดจัดโครงการ พิธีไหวอาจารยใหญ “แดครูผูไรลม” ณ หองเรียนปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร ชั้น 5 อาคารคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร ทางคณะแพทยศาสตรไดขนยายรางอาจารยใหญมายังคณะแพทยศาสตรเปนครั้งแรก โดยรางอาจารยใหญ จํานวน 7 รางนี้ไดรับมาจากคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ทั้งนี้นักศึกษาแพทยชั้นปที่ 2 ได มีการขอขมาและแสดงความเคารพตอทานอาจารยใหญที่อุทิศรางกายเพื่อเปนสวนหนึ่งในการเรียนการสอน ของหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

6. เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2559 ไดจัดโครงการ “รอมฎอนสัมพันธ ประจําป 2559” ณ บริเวณชั้น 1 อาคารคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร ซึ่งมีการบรรยายโดย นายแพทย ดวิษ มูฮัมมัด ดาวูด วาแม ในหัวขอเรื่อง การดูแลสุขภาพในชวงเดือนถือศีลอด แกนักศึกษาแพทยและบุคลากรที่สนใจ หลังจากนั้นไดถือโอกาสเปดบวช หรือการละศีลอด รวมกันและรับประทานอาหารเย็น

36

med.pnu.ac.th


รายงานประจําป 2559 คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร

7. เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2559 เวลา 17.30 น. นักศึกษาแพทยไดเ ขารวม พิธีถวายเครื่องราช สักการะและพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในวโรกาสครบรอบวันเสด็จพระราชสมภพของสมเด็จพระนาง เจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ ศาลากลางจังหวัด จังหวัดนราธิวาส

8. เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2559 ไดจัดโครงการ “พิธีไหวครู ประจําปการศึกษา 2559” ณ หองประชุม ชั้น 5 คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร เพื่อรําลึกและแสดงความกตัญูกตเวทิตา และมี การบรรยายพิเศษจากอาจารยมูฮัมมัดบาคอรี ยูโซะ ในหัวขอเรื่อง การเคารพครูในทัศนคติอิสลาม

9. เมื่อวันที่ 8 – 9 กันยายน 2559 ไดจัดโครงการ “หลอเทียนพรรษา” (พิธีหลอเทียนพรรษา สมโภชเทียนพรรษา และถวายเทียนพรรษา ประจําป 2559) ณ วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส และวัดพนาสณฑ ต. โคกเคียน อ. เมือง จ. นราธิวาส ถือเปนกิจกรรมที่สงเสริมใหนักศึกษา บุคลากร และประชาชนไดรวมทํา กิจกรรมอนุรักษประเพณีทางพระพุทธศาสนาที่อยูคูทองถิ่นใหคงอยูสืบไป

med.pnu.ac.th

37


FACULTY OF MEDICINE PRINCESS OF NARADHIWAS UNIVERSITY 99 หมู่ 8 ตําบลโคกเคียน อําเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000 โทร: 073-709-030 ต่อ 3900 E-mail: medpnu@gmail.com Website: med.pnu.ac.th Facebook: www.facebook.com/medpnu

Med PNU Annual Report 2016  
Med PNU Annual Report 2016  
Advertisement