__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1


“ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตน เป็นที่สอง ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์ เป็นกิจที่หนึ่ง ลาภ ทรัพย์ และเกียรติยศ จะตกแก่ท่านเอง ถ้าท่านทรงธรรมแห่งอาชีพ ไว้ให้บริสุทธิ์” พระบรมราชปณิธาน สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก


สารบัญ

ค�ำน�ำ ประวัติความเป็นมา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ปณิธาน วิสัยทัศน์ ค่านิยม และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ผู้บริหารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ คณะผู้บริหาร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ โครงสร้างหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557 ระเบียบ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาเพื่อปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2550 ระเบียบการแต่งกาย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ระเบียบการเข้าชั้นเรียน ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา ระบบการให้ค�ำปรึกษาแก่นักศึกษา ระบบการดูแลนักศึกษา ระบบรับเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียนของนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา นักศึกษาชั้นปีที่ 1-3 ปีการศึกษา 2559 ตารางการเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา ระเบียบและข้อปฏิบัติของนักศึกษาหอพักนักศึกษาแพทย์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ระบบการดูแลนักศึกษาที่พักในหอพักคณะแพทยศาสตร์ เพลงประจ�ำมหาวิทยาลัย อาจารย์ผู้รับผิดชอบฝ่ายต่างๆ

หน้า

1 3 4 5 6

19

37 46 50 51 53 54 55 57 73

74 81 82 84


ค�ำน�ำ คู่มือนักศึกษาเล่มนี้จัดท�ำขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ให้นักศึกษาคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัย นราธิวาสราชนครินทร์ ระดับชั้นปีที่ 1-3 ได้ใช้เป็นคู่มือในการศึกษา ท�ำความเข้าใจ และถือปฏิบัติตลอด ระยะเวลาของการศึกษา เอกสารเล่มนี้ประกอบด้วยความส�ำคัญ 4 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ประวัติคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ และรายนามผู้บริหาร ส่วนที่ 2 โครงสร้างหลักสูตรและแผนการเรียนตลอดหลักสูตร ส่วนที่ 3 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาเพือ่ ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2550 และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา ส่วนที่ 4 อาจารย์ที่ปรึกษา ส่วนที่ 5 เรื่องหอพักนักศึกษา นักศึกษาทุกคน ควรศึกษาคู่มือนักศึกษาระดับปริญญาตรี และท�ำความเข้าใจกับข้อบังคับ และ ระเบียบต่างๆ เพือ่ ทีน่ กั ศึกษาจะได้ปฏิบตั ติ นได้อย่างถูกต้อง และเป็นประโยชน์สำ� หรับนักศึกษา โดยเฉพาะ ในหัวข้อที่เกี่ยวกับการศึกษา เช่น การลงทะเบียนเรียน การขอเทียบโอนผลการเรียน การลาพักการศึกษา และการรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา การวัดผลและการประเมินผล การค�ำนวณหาค่าระดับคะแนนเฉลี่ย การถูกถอนชือ่ ออกจากการเป็นนักศึกษา ผลการเรียนทีต่ อ้ งตรวจสอบเกณฑ์การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา การขอส�ำเร็จ การศึกษา เป็นต้น คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ หวังเป็นอย่างยิ่ง ว่า คู่มือนักศึกษาเล่มนี้จะเป็น ประโยชน์กับนักศึกษาและผู้สนใจโดยทั่วไป

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ สิงหาคม 2559


ประวัติความเป็นมา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2548 โดยเป็นสถาบัน การศึกษาที่จัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สุขภาพ และสังคมศาสตร์ จากแนวทาง ดังกล่าว มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ได้เสนอความเห็นเกีย่ วกับการจัดตัง้ คณะแพทยศาสตร์ เพือ่ เป็นการ แก้ปญ ั หาการขาดแคลนแพทย์ในพืน้ ทีแ่ ละเป็นการกระจายโอกาสทางการศึกษา โดยส่งเสริมให้นกั เรียนทีม่ ผี ลการ เรียนดีมีโอกาสเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต และเป็นการ สนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในด้านความมั่นคง โดยใช้การศึกษาเป็นกลยุทธ์หลักในการแก้วิกฤติการณ์ปัญหา ความรุนแรงพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้อันน�ำมาซึ่งความสมานฉันท์ ลดความขัดแย้งรุนแรงและอยู่ร่วมกันอย่าง สันติสุขภายใต้ความหลากหลายทางวัฒนธรรม จากการประชุมของสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2548 จึงมีมติให้มีการจัดตั้งโครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ขึ้น โดยมีนายแพทย์ สมัย ขาววิจติ ร รักษาการในต�ำแหน่งคณบดีคณะแพทยศาสตร์ โดยเปิดรับนักศึกษาทีม่ ภี มู ลิ ำ� เนาในพืน้ ที่ 3 จังหวัด ชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดนราธิวาส จังหวัดยะลา และจังหวัดปัตตานี ต่อในปี พ.ศ. 2550 นายแพทย์สมัย ขาววิจิตร ประสบปัญหาด้านสุขภาพ ท�ำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เต็มความสามารถ คณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยฯ ภายใต้การน�ำโดย ผศ.ดร.จงรัก พลาศัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ในขณะนัน้ จึงแต่งตั้งให้ พลอากาศเอก นายแพทย์อวยชัย เปลื้องประสิทธิ์ ด�ำรงต�ำแหน่งรักษาการในต�ำแหน่งคณบดี คณะแพทยศาสตร์ ด้วยความมุ่งมั่นในอุดมการณ์และกัลยาณมิตรของท่านที่มีมากมาย ประกอบกับได้รับความ ช่วยเหลือและสนับสนุนจาก ผศ.ดร.สุพัฒน์ ศรีสวัสดิ์ ท�ำให้หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ผ่านการอนุมัติจากแพทยสภา เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 โดย เปิดรับนักศึกษาแพทย์รุ่นที่ 1 จ�ำนวน 16 คนและรุ่นถัดไปรุ่นละ 24 คน ในช่วง 3 ปีแรก มีการจัดการเรียน การสอนช่วงชั้นเตรียมแพทย์และชั้นพรีคลินิก ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต หาดใหญ่ และในปีการศึกษา 2553 ได้เริ่มจัดการเรียนการสอนในชั้นเตรียมแพทย์ โดยคณะวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ส่วนชัน้ พรีคลินกิ ยังคงจัดการเรียนการสอนโดยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ส�ำหรับชั้นคลินิกมีจัดการเรียนการสอน ณ ศูนย์แพทยศาสตร ศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสงขลา ต่อมาได้มีการปรับปรุงหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปี พ.ศ. 2555 และ ได้ผ่านการรับรองจากแพทยสภา เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 และใช้จนถึงปัจจุบัน ซึ่งคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ได้ด�ำเนินการเปิดรับนักศึกษาแพทย์ติดต่อกันมาเป็นเวลา 10 ปี มี บัณฑิตแพทย์ที่ส�ำเร็จการศึกษาแล้วจ�ำนวน 4 รุ่น ในปี พ.ศ. 2553 เริม่ ก่อสร้างโรงพยาบาลในสังกัดโครงการจัดตัง้ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาส ราชนครินทร์ (ต่อมาได้รับพระราชทานนามว่า โรงพยาบาลกัลยาณิวัฒนาการุณย์) เพื่อรองรับการจัดการเรียน การสอนนักศึกษาแพทย์ และนักศึกษากลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพที่จะมีการจัดตั้งในอนาคตและเป็นการรองรับ หน่วยงานต่างๆ ที่ก�ำลังเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อเป็นสถานบริการด้านสุขภาพแก่ประชาชนโดยทั่วไป โดยได้เปิด บริการแผนกผู้ป่วยนอก (OPD) เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2557 1


จากผลการด�ำเนินงานตลอดระยะเวลาทีผ่ า่ นมา โครงการจัดตัง้ คณะแพทยศาสตร์ได้ดำ� เนินการขอจัดตัง้ เป็นส่วนราชการของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จนกระทั่งวันที่ 29 พฤษภาคม 2558 จึงได้รับอนุมัติให้ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2558 เล่ม 132 ตอนที่ 54 ก หน้า 3-4 ให้โครงการจัดตั้ง คณะแพทยศาสตร์ เป็นคณะแพทยศาสตร์ ซึ่งเป็นส่วนราชการหนึ่งของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2558 ที่สมบูรณ์ เพื่อรองรับการผลิตบุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งขาดแคลนและมีความ จ�ำเป็นต่อการให้บริการทางวิชาการและการแพทย์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และได้มีการสรรหาคณบดี เพื่อด�ำรงต�ำแหน่งคณบดีคณะแพทยศาสตร์ ท�ำให้ พลอากาศเอก นายแพทย์อวยชัย เปลื้องประสิทธิ์ ได้รับการ แต่งตั้งเป็นคณบดีคนแรกของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ต่อมาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ได้ด�ำเนินการขอรับนักศึกษาแพทย์เพิ่ม จากจ�ำนวน 24 คนเป็น 36 คน โดยเพิ่มศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นศูนย์แพทย์อีกแห่งส�ำหรับการเรียนการสอนระดับชั้นคลินิก ซึ่งได้ผ่านการรับรองจากคณะผู้ตรวจประเมิน ความพร้อมในการรับนักศึกษาแพทย์เพิ่มจากแพทยสภา เมื่อวันที่ 26-28 มิถุนายน 2559 ท�ำให้ในปีการศึกษา 2560 คณะแพทยศาสตร์ สามารถเริ่มรับนักศึกษาแพทย์จ�ำนวน 36 คน

2


ปณิธาน วิสัยทัศน์ ค่านิยม และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ปณิธาน

“เพื่อบุตรหลานและบ้านเมืองของเรา” วิสัยทัศน์

“ผลิตแพทย์ที่ดี มีมาตรฐานสากล เพื่อสุขภาพของชุมชนภายใต้พหุวัฒนธรรม” ค่านิยมขององค์กร

“MORNARA”

Morality : มีคุณธรรม Opportunity : สร้างโอกาสทางการศึกษา Respect : เคารพและให้เกียรติ Network : สร้างเครือข่าย Agility : มีความคล่องตัว Rural : เข้าถึงชนบท Achievement motivation : มุ่งความส�ำเร็จ

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 1) มีคุณธรรม และจริยธรรมที่เหมาะสมต่อการประกอบวิชาชีพ 2) มีความรู้ความสามารถ วิจารณญาณ และเจตคติในการดูแลรักษาผู้ป่วยแบบบูรณาการอย่าง เป็นองค์รวม รวมทั้งป้องกันโรค ส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพแก่ทั้งผู้ป่วย ครอบครัว และชุมชน 3) มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร ประสานงานและสร้างสัมพันธภาพ ท�ำงานเป็นทีมกับบุคลากร สาขาอาชีพอื่นๆ ได้ดี 4) มีความสนใจใฝ่รู้ สามารถค้นหาความรู้เพิ่มเติมจากแหล่งข้อมูลต่างๆ สามารถน�ำเทคโนโลยี มาปรับใช้ในการค้นหาความรู้ และมาประยุกต์ในการดูแลรักษาผู้ป่วยได้ 5) สามารถน�ำเสนอรายงาน ถ่ายทอดความรู้ และให้ค�ำแนะน�ำแก่บุคลากรอื่นๆ ผู้ป่วยและญาติ 6) มีเจตคติที่ดีในการปฏิบัติงานในชุมชน และร่วมในการพัฒนาชุมชน

3


ผู้บริหารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงรัก พลาศัย

นายกสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รสสุคนธ์ แสงมณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

4


คณะผู้บริหาร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

พลอากาศเอก นายแพทย์อวยชัย เปลื้องประสิทธิ์

คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

นายแพทย์วีระเดช ถิระวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

ผศ.ดร.สุพัฒน์ ศรีสวัสดิ์

รักษาการในต�ำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน

นายแพทย์จงเจษฎ์ ยั้งสกุล

นายประโชติ อินทร์ถาวร

ผศ.ดร.พนม สุขจันทร์

อาจารย์ก่อเกียรติ ธีระกิตติ์ธนากุล

ที่ปรึกษาคณบดีฯ

อาจารย์

นางนิภาพันธ์ เรืองสุวรรณ

รักษาการในต�ำแหน่ง หัวหน้าส�ำนักงานคณบดีฯ

5

รักษาการในต�ำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายบริการสุขภาพ

อาจารย์


โครงสร้างหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 ชื่อหลักสูตร ภาษาไทย : หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ : Doctor of Medicine Program ชื่อปริญญาและสาขาวิชา ชื่อเต็มภาษาไทย : แพทยศาสตรบัณฑิต ชื่อย่อภาษาไทย : พ.บ. ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ : Doctor of Medicine ชื่อย่อภาษาอังกฤษ : M.D. โครงสร้างหน่วยกิต จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 257 หน่วยกิต ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 35 หน่วยกิต 1) กลุ่มวิชาภาษา 9 หน่วยกิต 11-034-104 การใช้­ภาษามลายูในชีวิตประจําวัน (Malay in Daily Life) 11-034-108 การฟังและพูดภาษาอังกฤษพื้นฐาน (Fundamental English Listening and Speaking ) 11-034-109 การอ่านและเขียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน (Fundamental English Reading and Writing ) 2) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 11 หน่วยกิต 08-154-101 สันติศึกษาเพื่อพัฒนาสังคม (Peace Education for Social Development) 11-014-120 กิจกรรมพลศึกษา (Physical Education Activity) 11-014-121 มนุษย์กับสังคม (Man and Society) 11-024-113 พฤติกรรมศาสตร์ (Behavioral Science) 11-024-114 ทักษะการสื่อสาร (Communication Skills)

3(2-2-5) 3(2-2-5) 3(2-2-5) 2(2-0-4) 1(0-2-1) 3(3-0-6) 3(3-0-6 2(2-0-4)

6


3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 15 หน่วยกิต 10-024-102 คอมพิวเตอร์และการประยุกต์ 3(2-2-5) (Computers and Applications) 10-034-101 คณิตศาสตร์ทั่วไป 3(3-0-6) (General Mathematics) 10-034-108 ชีวสถิติ 3(3-0-6) (Biostatistics) 10-054-104 เคมีทั่วไป 3(3-0-6) (General Chemistry) 10-064-103 ชีววิทยา 3(3-0-6) (Biology) ข. หมวดวิชาเฉพาะ 207 หน่วยกิต 1) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 83 หน่วยกิต 08-034-201 จิตเวชศาสตร์ 1(1-0-2) (Psychiatry) 08-054-201 พยาธิวิทยากายวิภาค 5(4-3-8) (Anatomical Pathology) 08-054-202 พยาธิวิทยาคลินิก 5(3-6-6) (Clinical Pathology) 08-054-204 เวชพันธุศาสตร์ 2(2-0-4) (Medical Genetics) 08-084-201 เวชศาสตร์ชุมชน 1 2(1-4-1) (Community Medicine I) 08-084-202 เวชศาสตร์ชุมชน 2 2(0-4-2) (Community Medicine II) 08-084-203 เวชศาสตร์ชุมชน 3 2(1-4-1) (Community Medicine III) 08-084-204 เวชศาสตร์ชุมชน 4 2(0-4-2) (Community Medicine IV) 08-154-201 พื้นฐานทักษะทางคลินิกและเวชจริยศาสตร์ 1 1(0-3-0) (Foundation to Clinical Practice and Medical Ethics I 08-154-202 พื้นฐานทักษะทางคลินิกและเวชจริยศาสตร์ 2 1(0-3-0) (Foundation to Clinical Practice and Medical Ethics II) 7


08-154-203 08-154-204 08-154-205 08-154-206 08-154-207 08-154-208 08-154-209 10-044-218 10-044-219 10-074-204 10-074-205 10-084-205 10-084-206 10-084-207 10-084-208 10-084-209

พื้นฐานทักษะทางคลินิกและเวชจริยศาสตร์ 3 1(0-3-0) (Foundation to Clinical Practice and Medical Ethics III) พื้นฐานทักษะทางคลินิกและเวชจริยศาสตร์ 4 1(0-3-0) (Foundation to Clinical Practice and Medical Ethics IV) บูรณาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1 1(1-0-2) (Integrated Medical Science I) บูรณาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2 1(1-0-2) (Integrated Medical Science II) บทนําเวชศาสตร์คลินิก 1 2(2-0-4) (Introduction to Clinical Medicine I) บทนําเวชศาสตร์คลินิก 2 3(0-6-3) (Introduction to Clinical Medicine II) ประวัติศาสตร์การแพทย์ 2(1-0-5) (History of Medicine) ฟิสิกส์วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 3(3-0-6) (Life Science Physics) ปฏิบัติการฟิสิกส์วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 1(0-3-0) (Life Science Physics Laboratory) ชีวเคมีการแพทย์พื้นฐาน 4(4-0-8) (Basic Medical Biochemistry) ปฏิบัติการชีวเคมีการแพทย์พื้นฐาน 1(0-3-0) (Basic Medical Biochemistry Laboratory) คัพภวิทยา 2(2-0-4) (Embryology) มหภายวิภาคศาสตร์ 5(5-0-10) (Human Gross Anatomy) ปฏิบัติการมหกายวิภาคศาสตร์ 3(0-9-0) (Practical Human Gross Anatomy) จุลกายวิภาคศาสตร์ 4(3-3-6) (Human Microscopic Anatomy) ประสาทกายวิภาคศาสตร์ 5(4-3-8) (Human Neuroanatomy) 8


9

10-094-203 10-104-205 10-114-201 10-124-203

สรีรวิทยาการแพทย์ (Medical Physiology) จุลชีววิทยาทางการแพทย์และวิทยาอิมมูน (Medical Microbiology and Immunology) ปรสิตวิทยาทางการแพทย์ (Medical Parasitology) เภสัชวิทยาการแพทย์ (Medical Pharmacology)

7(6-3-12)

6(5-3-10)

3(2-3-4)

5(4-3-8)

2) กลุ่มวิชาชีพ 124 หน่วยกิต 08-014-201 เวชปฏิบัติกุมารเวชกรรม (Practice in Pediatrics) 08-034-202 เวชปฏิบัติจิตเวชกรรม (Practice in Psychiatry) 08-084-205 เวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ชุมชน 1 (Family Medicine and Community Medicine I) 08-084-206 เวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ชุมชน 2 (Family Medicine and Community Medicine II) 08-084-207 เวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ชุมชน 3 (Family Medicine and Community Medicine III) 08-084-208 เวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ชุมชน 4 (Family Medicine and Community Medicine IV) 08-084-209 เวชศาสตร์ผปู้­ ่วยนอกสําหรับแพทย์ปฐมภูมิ (Ambulatory Medicine for Primary Care Physician) 08-084-210 เวชปฏิบัติครอบครัว (Practice in Family Medicine) 08-104-201 การดูแลผูป้­ ่วยก่อน – หลังผ่าตัด 1 (Preoperative to Postoperative Care I) 08-104-202 การดูแลผูป้­ ่วยก่อน – หลังผ่าตัด 2 (Preoperative to Postoperative Care II) 08-104-203 การดูแลผูป้­ ่วยก่อน – หลังผ่าตัด 3 (Preoperative to Postoperative Care III)

7(0-0-42) 2(0-0-12) 2(1-2-3) 3(0-4-2) 2(1-2-3) 4(0-6-2) 3(1-3-3) 3(0-0-18) 3(1-2-2) 4(0-6-2) 3(0-4-2)


08-104-204 08-104-205 08-104-206 08-114-201 08-114-202 08-114-203 08-114-204 08-124-201 08-124-202 08-134-201 08-134-202 08-144-201 08-154-210 08-154-211 08-154-212 08-154-213

การดูแลผู้­ป่วยก่อน – หลังผ่าตัด 4 2(1-2-3) (Preoperative to Postoperative Care IV) การดูแลผู้­ป่วยก่อน – หลังผ่าตัด 5 4(0-6-2) (Preoperative to Postoperative Care V) เวชปฏิบัติศัลยกรรม 9(0-0-54) (Practice in Surgery) สุขภาพและโรคของสตรี 1 3(1-2-2) (Health and Diseases of Women I) สุขภาพและโรคของสตรี 2 3(0-4-2) (Health and Diseases of Women II) สุขภาพและโรคของสตรี 3 2(0-2-2) (Health and Diseases of Women III) เวชปฏิบัติสูติ – นรีเวชกรรม 7(0-0-42) (Practice in Obstetrics and Gynecology) เวชศาสตร์ผู้ป่วยนอกด้านจักษุ โสต ศอ นาสิกวิทยา 1 2(1-0-2) (Ambulatory Care in Ophthalmology and Otorhinolaryngology I) เวชศาสตร์ผู้ป่วยนอกด้านจักษุ โสต ศอ นาสิกวิทยา 2 3(0-4-2) (Ambulatory Care in Ophthalmology and Otorhinolaryngology II) สุขภาพ โรค และการฟื้นฟูสภาพทางออร์โธปิดิกส์ 3(1-3-3) (Health, Diseases, and Rehabilitation in Orthopedics) เวชปฏิบัติศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ 4(0-0-24) (Practice in Orthopedic Surgery) เวชปฏิบัติอายุรกรรม 10(0-0-60) (Practice in Internal Medicine) การสร้างเสริมสุขภาพ 1 2(1-0-5) (Health Promotion I) การสร้า­งเสริมสุขภาพ 2 3(0-4-5) (Health Promotion II) สุขภาพและโรคของผูใ้­หญ่และผู้­สูงอายุ 1 4(2-2-8) (Health and Diseases of Adults and Elderly I) สุขภาพและโรคของผูใ้­หญ่และผู้­สูงอายุ 2 3(0-4-5) (Health and Diseases of Adults and Elderly II) 10


08-154-214 08-154-215 08-154-216 08-154-217 08-154-218 08-154-219 08-154-220 08-154-221 08-154-222

สุขภาพและโรคของผูใ้­หญ่และผู้­สูงอายุ 3 3(0-4-5) (Health and Diseases of Adults and Elderly III) สุขภาพและโรคของผูใ้­หญ่และผู้­สูงอายุ 4 2(1-2-3) (Health and Diseases of Adults and Elderly IV) สุขภาพและโรคของผูใ้­หญ่และผู้­สูงอายุ 5 4(0-6-2) (Health and Diseases of Adults and Elderly V) สุขภาพและโรคตั้งแต่ระยะปฏิสนธิ – วัยรุ่น 1 3(1-2-2) (Health and Diseases from Conception to Adolescence I) สุขภาพและโรคตั้งแต่ระยะปฏิสนธิ – วัยรุ่น 2 2(0-2-2) (Health and Diseases from Conception to Adolescence II) สุขภาพและโรคตั้งแต่ระยะปฏิสนธิ-วัยรุ่น 3 3(0-4-2) (Health and Diseases from Conception to Adolescence III) เวชศาสตร์ฉุกเฉินและอุบัติเหตุ 1 2(1-2-0) (Emergency Medicine and Accidents I) เวชศาสตร์ฉุกเฉินและอุบัติเหตุ 2 2(0-2-2) (Emergency Medicine and Accidents II) เวชปฏิบัติฉุกเฉินและอุบัติเหตุ 3(0-0-18) (Practice in Emergency Medicine and Accidents)

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต - ในชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2 ให้­นักศึกษาเลือกรายวิชาอื่นๆ ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ซึ่งมีเนื้อหารายวิชาไม่ซ�้ำซ้­อนหรือใกล้­เคียงกับรายวิชาที่เรียนมาแล้­ว จํานวนไม่น้­อยกว่า 3 หน่วยกิต - ในชั้นคลินิก ให้­เรียนรายวิชาต่อไปนี้ 08-154-223 เลือกเฉพาะ 5(X-Y-Z) (Selectives) 08-154-224 เลือกเสริมประสบการณ์ 1 4(X-Y-Z) (Experiental Learning Electives I) 08-154-225 เลือกเสริมประสบการณ์ 2 3(X-Y-Z) (Experiental Learning Electives II)

11


แผนการศึกษา

ชั้นปีที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 10-024-102 คอมพิวเตอร์และการประยุกต์ 3(2-2-5) 10-034-101 คณิตศาสตร์ทั่วไป 3(3-0-6) 10-044-218 ฟิสิกส์วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 3(3-0-6) 10-044-219 ปฏิบัติการฟิสิกส์วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 1(0-3-0) 11-014-121 มนุษย์กับสังคม 3(3-0-6) 11-024-114 ทักษะการสื่อสาร 2(2-0-4) 11-034-104 การใช้ภ­ าษามลายูในชีวิตประจําวัน 3(2-2-5) 11-034-108 การฟังและพูดภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3(2-2-5) รวม 21(17-9-37) ภาคการศึกษาที่ 2

08-154-101 10-034-108 10-054-104 10-064-103 11-014-120 11-024-113 11-034-109 XX-XXX-XXX

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

สันติศึกษาเพื่อพัฒนาสังคม ชีวสถิติ เคมีทั่วไป ชีววิทยา กิจกรรมพลศึกษา พฤติกรรมศาสตร์ การอ่านและเขียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน วิชาเลือกเสรี รวม

2(2-0-4) 3(3-0-6) 3(3-0-6) 3(3-0-6) 1(0-2-1) 3(3-0-6) 3(2-2-5) 3(X-Y-Z) 21(X-Y-Z)

12


ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 10-074-204 10-074-205 10-084-205 10-084-206 10-084-207 08-154-201 08-084-201 08-154-209

ชีวเคมีการแพทย์พื้นฐาน ปฏิบัติการชีวเคมีการแพทย์พื้นฐาน คัพภวิทยา มหกายวิภาคศาสตร์ ปฏิบัติการมหกายวิภาคศาสตร์ พื้นฐานทักษะทางคลินิกและเวชจริยศาสตร์ 1 เวชศาสตร์ชุมชน 1 ประวัติศาสตร์การแพทย์ รวม

ภาคการศึกษาที่ 2 10-084-208 10-084-209 10-094-203 08-054-204 08-154-202 08-084-202

13

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

4(4-0-8) 1(0-3-0) 2(2-0-4) 5(5-0-10) 3(0-9-0) 1(0-3-0) 2(1-4-1) 2(1-0-5) 20(13-19-28)

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

จุลกายวิภาคศาสตร์ ประสาทกายวิภาคศาสตร์ สรีรวิทยาการแพทย์ เวชพันธุศาสตร์ พื้นฐานทักษะทางคลินิกและเวชจริยศาสตร์ 2 เวชศาสตร์ชุมชน 2 รวม

4(3-3-6) 5(4-3-8) 7(6-3-12) 2(2-0-4) 1(0-3-0) 2(0-4-2) 21(15-16-32)


ภาคการศึกษาที่ 1 10-104-205 10-114-201 10-124-203 08-154-203 08-154-205 08-084-203

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

จุลชีววิทยาทางการแพทย์และวิทยาอิมมูน ปรสิตวิทยาทางการแพทย์ เภสัชวิทยาการแพทย์ พื้นฐานทักษะทางคลินิกและเวชจริยศาสตร์ 3 บูรณาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1 เวชศาสตร์ชุมชน 3 รวม

ภาคการศึกษาที่ 2 08-034-201 08-054-201 08-054-202 08-084-204 08-154-204 08-154-206 08-154-207

ชั้นปีที่ 3 6(5-3-10) 3(2-3-4) 5(4-3-8) 1(0-3-0) 1(1-0-2) 2(1-4-1) 18(13-16-25)

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

จิตเวชศาสตร์ พยาธิวิทยากายวิภาค พยาธิวิทยาคลินิก เวชศาสตร์ชุมชน 4 พื้นฐานทักษะทางคลินิกและเวชจริยศาสตร์ 4 บูรณาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2 บทนําเวชศาสตร์คลินิก 1 รวม

1(1-0-2) 5(4-3-8) 5(3-6-6) 2(0-4-2) 1(0-3-0) 1(1-0-2) 2(2-0-4) 17(11-16-24)

COMPRE 1 การสอบประมวลความรู้ ขั้นที่ 1 NT1 การสอบเพื่อประเมินความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ขั้นตอนที่ 1

14


ชั้นปีที่ 4 หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

08-084-205 เวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ชุมชน 1 08-084-206 เวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ชุมชน 2 08-104-201 การดูแลผูป้­ ่วยก่อน-หลังผ่าตัด 1 08-104-202 การดูแลผูป้­ ่วยก่อน-หลังผ่าตัด 2 08-104-203 การดูแลผูป้­ ่วยก่อน-หลังผ่าตัด 3 08-124-201 เวชศาสตร์ผปู้­ ่วยนอกด้า­ นจักษุ โสต ศอ นาสิกวิทยา 1 08-124-202 เวชศาสตร์ผปู้­ ่วยนอกด้า­ นจักษุ โสต ศอ นาสิกวิทยา 2 08-154-208 บทนําเวชศาสตร์คลินิก 2 08-154-210 การสร้­างเสริมสุขภาพ 1 08-154-211 การสร้­างเสริมสุขภาพ 2 08-154-212 สุขภาพและโรคของผูใ้­หญ่และผู้­สูงอายุ 1 08-154-213 สุขภาพและโรคของผูใ้­หญ่และผู้­สูงอายุ 2 08-154-214 สุขภาพและโรคของผูใ้­หญ่และผู้­สูงอายุ 3 08-154-223 เลือกเฉพาะ รวม

15

2(1-2-3) 3(0-4-2) 3(1-2-2) 4(0-6-2) 3(0-4-2) 2(1-0-2) 3(0-4-2) 3(0-6-3) 2(1-0-5) 3(0-4-5) 4(2-2-8) 3(0-4-5) 3(0-4-5) 5(X-Y-Z) 43(X-Y-Z)


ชั้นปีที่ 5 08-084-207 08-084-208 08-084-209 08-104-204 08-104-205 08-114-201 08-114-202 08-114-203 08-134-201 08-154-215 08-154-216 08-154-217 08-154-218 08-154-219 08-154-220 08-154-221 08-154-224

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

เวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ชุมชน 3 เวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ชุมชน 4 เวชศาสตร์ผปู้­ ่วยนอกสําหรับแพทย์ปฐมภูมิ การดูแลผูป้­ ่วยก่อน-หลังผ่าตัด 4 การดูแลผูป้­ ่วยก่อน-หลังผ่าตัด 5 สุขภาพและโรคของสตรี 1 สุขภาพและโรคของสตรี 2 สุขภาพและโรคของสตรี 3 สุขภาพ โรค และการฟื้นฟูสภาพทางออร์โธปิดิกส์ สุขภาพและโรคของผูใ้­หญ่และผู้­สูงอายุ 4 สุขภาพและโรคของผูใ้­หญ่และผู้­สูงอายุ 5 สุขภาพและโรคตั้งแต่ระยะปฏิสนธิ-วัยรุ่น 1 สุขภาพและโรคตั้งแต่ระยะปฏิสนธิ-วัยรุ่น 2 สุขภาพและโรคตั้งแต่ระยะปฏิสนธิ-วัยรุ่น 3 เวชศาสตร์ฉุกเฉินและอุบัติเหตุ 1 เวชศาสตร์ฉุกเฉินและอุบัติเหตุ 2 เลือกเสริมประสบการณ์ 1 รวม

2(1-2-3) 4(0-6-2) 3(1-3-3) 2(1-2-3) 4(0-6-2) 3(1-2-2) 3(0-4-2) 2(0-2-2) 3(1-3-3) 2(1-2-3) 4(0-6-2) 3(1-2-2) 2(0-2-2) 3(0-4-2) 2(1-2-0) 2(0-2-2) 4(X-Y-Z) 48(X-Y-Z)

COMPRE 2 การสอบประมวลความรู้ ขั้นที่ 2 NT2 การสอบเพื่อประเมินความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ขั้นตอนที่ 2

16


ชั้นปีที่ 6 หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 08-014-201 เวชปฏิบัติกุมารเวชกรรม 7(0-0-42) 08-034-202 เวชปฏิบัติจิตเวชกรรม 2(0-0-12) 08-084-210 เวชปฏิบัติครอบครัว 3(0-0-18) 08-104-206 เวชปฏิบัติศัลยกรรม 9(0-0-54) 08-114-204 เวชปฏิบัติสูติ-นรีเวชกรรม 7(0-0-42) 08-134-202 เวชปฏิบัติศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ 4(0-0-24) 08-144-201 เวชปฏิบัติอายุรกรรม 10(0-0-60) 08-154-222 เวชปฏิบัติฉุกเฉินและอุบัติเหตุ 3(0-0-18) 08-154-225 เลือกเสริมประสบการณ์ 2 3(X-Y-Z) รวม 48(X-Y-Z) COMPRE 3 การสอบประมวลความรู้ ขั้นที่ 3 NT3 การสอบเพื่อประเมินความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ขั้นตอนที่ 3

17


สถานที่จัดการเรียนการสอน - คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ - คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ - ศูนย์แพทยศาสตรชั้นคลินิก โรงพยาบาลสงขลา - ศูนย์แพทยศาสตรชั้นคลินิก โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ - สถาบันสมทบในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ โรงพยาบาลปัตตานี โรงพยาบาลยะลา โรงพยาบาลสุไหงโกลก โรงพยาบาลระโนด โรงพยาบาลสทิงพระ โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา - สถานบริการสาธารณสุขระดับต่างๆ ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข หมายเหตุ: 1) นักศึกษาแพทย์ในช่วงชั้นปีที่ 1-3 เรียนที่มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์และศูนย์แพทยศาสตรชั้นคลินิก โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ 2) นักศึกษาแพทย์ในช่วงชั้นปีที่ 4-6 เรียนที่ศูนย์แพทยศาสตรชั้นคลินิก โรงพยาบาลสงขลา

18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


ระเบียบมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ว่าด้วย การศึกษาเพื่อปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2550 ------------------------------------------------------------

เพื่อให้การบริหารจัดการการศึกษาเพื่อปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิตมหาวิทยาลัยนราธิวาสราช นครินทร์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ต้ังไว้ อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา 17 (2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ พ.ศ. 2548 และโดยมติสภามหาวิทยาลัย นราธิวาสราชนครินทร์ในคราวการประชุมครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2551 จึงให้วางระเบียบ ไว้ดังต่อไปนี้ ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาเพื่อปริญญา แพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2550” ข้อ 2 ให้ใช้ระเบียบนี้ส�ำหรับนักศึกษาเพื่อปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิตที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2550 เป็นต้นไป ข้อ 3 ให้ใช้ระเบียบนี้ร่วมกับ ข้อบังคับ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ว่าด้วยการจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2549 ข้อ 4 บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ ค�ำสั่ง หรือประกาศอื่นใดที่มีอยู่ก่อนระเบียบนี้ และมีความกล่าวไว้ใน ระเบียบนี้ หรือที่ระเบียบนี้กล่าวเป็นอย่างอื่น หรือที่ขัดแย้งกับความในระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน ข้อ 5 คุณสมบัตขิ องผูม้ สี ทิ ธิเ์ ป็นนักศึกษาสาขาวิชาแพทยศาสตร์ ผูม้ สี ทิ ธิข์ นึ้ ทะเบียนเป็นนักศึกษาแพทย์ นอกจากต้องมีคณ ุ สมบัตติ ามข้อบังคับ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญา ตรี พ.ศ. 2549 แล้ว ต้องเป็นผูส้ ามารถท�ำสัญญาการเป็นนักศึกษา สาขาวิชาแพทยศาสตร์ และมีสญ ั ญาค�ำ้ ประกัน โดยบุคคลที่มีคุณสมบัติและหลักทรัพย์ซึ่งมหาวิทยาลัยเห็นชอบ ในกรณีที่เป็นผู้เยาว์จะต้องมีหนังสือยินยอมของ ผู้แทนโดยชอบธรรมอนุญาตให้เป็นนักศึกษาสาขาวิชาแพทยศาสตร์ ข้อ 6 ระบบการศึกษา 6.1 การศึกษาในสาขาวิชาแพทยศาสตร์ เป็นหลักสูตร 6 ปี ในสามปีแรกนักศึกษาศึกษาวิชา พื้นฐานทั่วไปในคณะศิลปศาสตร์ และวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานกับวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานใน คณะวิทยาศาสตร์และในศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชัน้ คลินกิ ส่วนในสามปีหลัง นักศึกษาจะได้ศกึ ษาวิชาแพทยศาสตร์ ในศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก

37


6.2 การก�ำหนดปริมาณการศึกษาและการแบ่งภาคการศึกษาในสามปีแรกของหลักสูตร ให้ก�ำหนดตาม ข้อบังคับ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2549 และในสามปีหลังให้กำ� หนดการศึกษา และการฝึกปฏิบตั งิ านในแต่ละวิชา โดยจัดแบ่งนักศึกษา ออกเป็นกลุ่มหมุนเวียนกันไปศึกษาในภาควิชาหนึ่งๆ ระยะเวลา 1 สัปดาห์ เป็นปริมาณการศึกษาของ รายวิชานั้นเท่ากับ 1 หน่วยกิต ข้อ 7 การลงทะเบียนเรียน 7.1 การลงทะเบียนของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ของหลักสูตรให้เป็นไปตาม ข้อบังคับ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2549 7.2 การลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาในชั้นปีที่ 2 และชั้นปีที่ 3 7.2.1 การก�ำหนดวัน เวลา สถานที่ และวิธีการในการลงทะเบียนเรียนในแต่ละ ภาคการศึกษาให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก�ำหนด 7.2.2 นักศึกษาที่ไม่ได้ลงทะเบียนเรียนเมื่อพ้นก�ำหนด 2 สัปดาห์ นับจากวัน เปิดภาคการศึกษาปกติ หรือ 1 สัปดาห์ นับจากวันเปิดภาคฤดูร้อนจะหมดสิทธิ์ในการลงทะเบียนเรียน ส�ำหรับภาคการศึกษานั้น 7.2.3 ในภาคการศึกษาปกติใด หากนักศึกษาไม่ได้ลงทะเบียน จะต้องขอลาพัก การศึกษาภายใน 30 วัน นับจากวันเปิดภาคการศึกษานั้น หากไม่ปฏิบัติดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะถอนชื่อ นักศึกษาผู้นั้นออกจากทะเบียนนักศึกษา 7.2.4 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาต่างๆ ต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ ที่ปรึกษา มิฉะนั้นจะถือว่าการลงทะเบียนเรียนดังกล่าวเป็นโมฆะ 7.2.5 ให้นกั ศึกษาทัง้ นักศึกษาปกติและนักศึกษาในภาวะรอพินจิ ลงทะเบียนเรียน รายวิชาตามแผนกการศึกษาในแต่ละภาคการศึกษาของชัน้ ปีที่ 2 และชัน้ ปีที่ 3 ตามทีก่ ำ� หนดไว้ในหลักสูตร 7.2.6 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาเพิ่มเติม ต้องกระท�ำภายใน 2 สัปดาห์แรก ของภาคการศึกษาปกติ หรือภายในสัปดาห์แรกของภาคฤดูร้อน 7.2.7 การถอนการลงทะเบียนเรียนรายวิชาใด ให้มีผลดังนี้ 7.2.7.1 ถ้าถอนภายในสองสัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติหรือ ภายในสัปดาห์แรกของภาคฤดูร้อน รายวิชานั้นจะไม่ปรากฏในใบแสดงผลการศึกษา 7.2.7.2 ถ้าถอนเมื่อพ้นก�ำหนด 2 สัปดาห์ แรก แต่ยังอยู่ภายใน 12 สัปดาห์ หรือเมื่อพ้นก�ำหนดสัปดาห์แรก แต่ยังอยู่ใน 5 สัปดาห์แรกของภาคฤดูร้อน จะต้องได้รับความเห็น ชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาและผ่านอาจารย์ผู้สอน และรายวิชานั้นจะปรากฏในใบแสดงผลการศึกษาโดย จะได้สัญลักษณ์ W

38


7.2.7.3 เมื่อพ้นก�ำหนดการถอนรายวิชา ได้สัญลักษณ์ W ตามข้อ 7.2.7.2 แล้ว นักศึกษาจะถอนการลงทะเบียนเรียนเฉพาะรายวิชาไม่ได้ ยกเว้นกรณีที่มีความจ�ำเป็น 7.2.7.4 ในกรณีที่ถอนรายวิชาที่ได้เข้าเรียนแล้วไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาอื่นที่รายวิชาดังกล่าวระบุว่าจะต้องเรียน มาก่อนได้ 7.3 นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่มิได้กำ� หนดไว้ในหลักสูตรแพทยศาสตร์ได้โดย ต้องได้รับอนุญาตจากอาจารย์ที่ปรึกษา และจะไม่นับหน่วยกิตของรายวิชานั้นเป็นหน่วยกิตสะสม ให้วัด และประเมินผลรายวิชานั้นเป็นสัญลักษณ์ S หรือ U 7.4 การลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา ในสามปีหลังของหลักสูตร 7.4.1 นักศึกษาที่มีผลการศึกษาสมบูรณ์และครบทุกรายวิชาตามที่ก�ำหนดไว้ใน หลักสูตรก่อนวันเปิดเรียนของปีการศึกษาใหม่ ให้ลงทะเบียนเรียนทุกรายวิชาของหลักสูตรภายใน 2 สัปดาห์ นับจากวันเปิดเรียนของปีการศึกษาใหม่ 7.4.2 นักศึกษาทีม่ ผี ลการศึกษาไม่สมบูรณ์หรือไม่ครบทุกรายวิชาตามทีก่ ำ� หนด ไว้ในหลักสูตรก่อนวันเปิดเรียนของปีการศึกษาใหม่ ให้ลงทะเบียนเรียนทุกรายวิชาของชัน้ ปีถดั ไปภายใน 4 สัปดาห์ หลังจากมีผลการศึกษาสมบูรณ์และครบทุกรายวิชา 7.4.3 การถอนการลงทะเบียนเรียนเฉพาะรายวิชาใด นักศึกษาต้องด�ำเนินการ ก่อนการเรียนรายวิชานั้น โดยผ่านความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาและหัวหน้าภาควิชาหรือประธาน รายวิชา และได้รบั การอนุมตั จิ ากคณะกรรมการประจ�ำคณะแพทยศาสตร์ และต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชา นั้นใหม่ภายใน 2 สัปดาห์ นับจากวันเปิดเรียนของปีการศึกษาถัดไป ข้อ 8 การวัดและการประเมินผล 8.1 ทุกรายวิชาทีล่ งทะเบียนเรียน นักศึกษาต้องมีเวลาไม่นอ้ ยกว่า 80 ของเวลาการศึกษา ทัง้ หมด จึงจะมีสทิ ธิไ์ ด้รบั การวัดและประเมินผล เว้นแต่จะได้รบั การอนุมตั เิ ป็นกรณีพเิ ศษจากคณะกรรมการ ประจ�ำคณะ เมื่อคณะกรรมการประจ�ำคณะเห็นว่าเวลาศึกษาที่ไม่ครบนั้น เนื่องมาจากเหตุอันจะโทษ นักศึกษาผู้นั้นไม่ได้ 8.2 การวัดและการประเมินผลในแต่ละรายวิชา ให้วัดและประเมินผลเป็นระดับคะแนน หรือสัญลักษณ์

39


8.2.2 การวัดและการประเมินผลเป็นสัญลักษณ์ มีความหมายดังนี้ ระดับคะแนน ความหมาย ค่าระดับคะแนน (ต่อหนึ่งหน่วยกิต) A ดีเยี่ยม (Excellent) 4.0 B+ ดีมาก (Very Good) 3.5 B ดี (Good) 3.0 C+ พอใช้ (Fairly Good) 2.5 C ปานกลาง (Fair) 2.0 D+ อ่อน (Poor) 1.5 D อ่อนมาก (Very Poor) 1.0 E ตก (Fail) 0.0 8.2.3 การวัดและการประเมินผลเป็นสัญลักษณ์ มีความหมายดังนี้ G (Distinction) หมายความว่า ผลการศึกษาอยู่ในขั้นดี ≥ 90 P (Pass) หมายความว่า ผลการศึกษาอยู่ในขั้นพอใช้ ≥ 57 F (Fail) หมายความว่า ผลการศึกษาอยู่ในขั้นตก < 56 ใช้ส�ำหรับรายวิชาที่ไม่มีจ�ำนวนหน่วยกิต หรือรายวิชาที่มีจ�ำนวนหน่วยกิตที่หลักสูตรก�ำหนดให้มี การวัดและประเมินผลเป็นสัญลักษณ์ G P F S (Satisfactory) หมายความว่า ผลการศึกษาเป็นที่พอใจใช้ส�ำหรับรายวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตเป็น หน่วยกิตสะสม U (Unsatisfactory) หมายความว่า ผลการศึกษาไม่เป็นทีพ่ อใจ ใช้สำ� หรับรายวิชาทีไ่ ม่นบั หน่วยกิต เป็นหน่วยกิตสะสม X หมายความว่า การวัดและประเมินผลยังไม่สมบูรณ์ ใช้เมื่อภาควิชาและหรือคณะกรรมการ รายวิชาที่รับผิดชอบ ได้พิจารณาให้นักศึกษาปฏิบัติงานเพิ่มเติมในรายวิชานั้นๆ โดยได้รับความเห็นชอบ จากคณะกรรมการประจ�ำคณะ ชั้นปีที่ 2 และชั้นปีที่ 3 ผู้ที่จะได้รับพิจารณาให้ศึกษาและปฏิบัติงานเพิ่มเติม จะต้องได้สัญลักษณ์ X ไม่เกิน 8 หน่วยกิต สัญลักษณ์ X ของทุกรายวิชาจะเปลี่ยนเป็นระดับคะแนน E หรือ F แล้วแต่กรณี ผู้ที่ได้รับการพิจารณาให้ศึกษาและปฏิบัติงานเพิ่มเติมจะต้องผ่านการวัดและประเมินผลใหม่ โดยจะได้รับ คะแนนไม่เกิน D ชั้นปีที่ 4 และชั้นปีที่ 5 ต้องมีเวลาศึกษาและปฏิบัติงานเพิ่มเติมไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของเวลาปกติ แต่ละรายวิชา และต้องผ่านการวัดและประเมินผลใหม่ โดยจะได้รับคะแนนไม่เกิน C

40


นักศึกษาทีไ่ ด้สญ ั ลักษณ์ X ต้องด�ำเนินการติดต่ออาจารย์ผสู้ อนหรือภาควิชาหรือประธานรายวิชา ทีร่ บั ผิดชอบรายวิชานัน้ เพือ่ ให้มกี ารวัดและประเมินผลภายในเวลาทีค่ ณะก�ำหนด เมือ่ พ้นก�ำหนดดังกล่าว ยังไม่สามารถวัดและประเมินผลได้ สัญลักษณ์ X จะเปลี่ยนเป็นระดับคะแนน E หรือสัญลักษณ์ F แล้ว แต่ละกรณีทันที I หมายความว่า การวัดและประเมินผลยังไม่สมบูรณ์ ใช้เมือ่ อาจารย์ผสู้ อนโดยความเห็นชอบของหัวหน้า ภาควิชาหรือประธานรายวิชาที่รับผิดชอบรายวิชานั้น เห็นสมควรให้รอการวัดและประเมินผลไว้ก่อน เนื่องจาก นักศึกษายังไม่ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นส่วนประกอบการศึกษารายวิชานั้นยังไม่สมบูรณ์ หรือใช้เมื่อนักศึกษายังปฏิบัติ งานซึ่งเป็นส่วนประกอบการศึกษารายวิชานั้นยังไม่สมบูรณ์ หรือใช้เมื่อนักศึกษาได้รับการอนุมัติให้ได้สัญลักษณ์ I จากคณะกรรมการประจ�ำคณะ ตามความ ในข้อบังคับ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ว่าด้วยการจัดการ ศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2549 เมื่อได้รับสัญลักษณ์ I ในรายวิชาใด นักศึกษาต้องด�ำเนินการติดต่ออาจารย์ผู้ สอน เพือ่ ด�ำเนินการให้มกี ารวัดและประเมินผลภายใน 1 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติถดั ไป หรือ 1 สัปดาห์ แรกของภาคฤดูรอ้ น หากว่านักศึกษาผูน้ นั้ ลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูรอ้ นด้วย เมือ่ พ้นก�ำหนดดังกล่าวยังไม่สามารถ วัดและประเมินผลได้ สัญลักษณ์ I จะเปลี่ยนเป็นระดับคะแนน E หรือสัญลักษณ์ F หรือ U หรือ W แล้วแต่กรณี ทันที

W (Withdrawn) หมายความว่า ถอนหรือยกเลิกการลงทะเบียนเรียน ใช้เมื่อนักศึกษาได้รับ การอนุมตั ใิ ห้ถอนหรือยกเลิกการลงทะเบียนเรียนวิชานัน้ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2549 หรือเมือ่ คณะกรรมการประจ�ำคณะอนุมตั ใิ ห้นกั ศึกษา ที่ได้สัญลักษณ์ I อยู่ ลาพักการศึกษาในภาคการศึกษาปกติถัดไป 8.3 ในกรณีที่นักศึกษาได้สัญลักษณ์ I หรือ X ในรายวิชาที่มีการวัดและประเมินผลเป็น ระดับคะแนน ให้รอการค�ำนวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยประจ�ำภาค แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยประจ�ำปีและ แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไว้ก่อน จนกว่าสัญลักษณ์ I หรือ X จะเปลี่ยนเป็นอย่างอื่น 8.4 การวัดและประเมินผลในสามปีแรก ของหลักสูตร 8.4.1 ให้เป็นไปตาม ข้อบังคับ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2549 8.4.2 ให้มกี ารวัดและประเมินผลของแต่ละรายวิชาเมือ่ สิน้ สุดการศึกษาในแต่ละ รายวิชาและสิ้นสุดการศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา ให้มีการค�ำนวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยประจ�ำภาค และแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม

41


8.5

นักศึกษาต้องได้รับการประเมินผลผ่านทุกรายวิชาของหลักสูตรใน 3 ปี แรก สอบประมวลความรู้ขั้นที่ 1 ผ่าน และได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต�่ำกว่า 2.00 จึงจะได้พิจารณาให้ ศึกษาต่อในชั้นปีที่ 4 ได้ 8.6 นักศึกษาต้องได้รับการประเมินผลผ่านทุกรายวิชาของหลักสูตรในชั้นปีที่ 4 และ ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยประจ�ำปี ไม่ต�่ำกว่า 2.00 จึงจะได้รับพิจารณาให้ศึกษาต่อในชั้นปีที่ 5 8.7 นักศึกษาต้องได้รบั การประเมินผลผ่านทุกรายวิชาของหลักสูตรในชัน้ ปีที่ 5 สอบความ รู้ขั้นที่ 2 ผ่านและได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยประจ�ำปีไม่ต�่ำกว่า 2.00 จึงจะได้พิจารณาให้ศึกษาต่อใน ชั้นปีที่ 6 ได้ 8.8 การวัดและประเมินผลในสามปีหลังของหลักสูตรให้ก�ำหนดดังนี้ 8.8.1 การวัดและประเมินผลของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 และชั้นปีที่ 5 8.8.1.1 ให้มีการวัดและประเมินผลของแต่ละรายวิชาเมื่อสิ้นสุดการ ศึกษาในแต่ละรายวิชาทีน่ กั ศึกษาหมุนเวียนไปศึกษาในคราวหนึง่ ๆ และหรือให้มกี ารวัดและประเมินผลรวม เพื่อหาแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยประจ�ำปีและแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม เมื่อสิ้นปีการศึกษา แต้มระดับคะแนนเฉลีย่ ประจ�ำปี คือค่าผลรวมของหน่วยจุดของรายวิชา ที่ได้ศึกษาในชั้นปีนั้นหารด้วยหน่วยกิตรวมของรายวิชาชั้นปีดังกล่าว 8.8.1.2 นักศึกษาที่ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยประจ�ำปีของชั้นปี ที่ลง ทะเบียนเรียนครบตามหลักสูตรตัง้ แต่ 2.00 ขึน้ ไป โดยไม่มรี ายวิชาใดทีป่ ระเมินแล้วได้ระดับคะแนน E หรือ สัญลักษณ์ F หรือ X ถือว่าเป็นผู้สอบได้ 8.8.1.3 เมื่อเปิดเรียนปีการศึกษาใหม่แล้วนักศึกษาที่ยังคงมีรายวิชาที่ ได้ระดับคะแนน E หรือสัญลักษณ์ F มากกว่า 12 หน่วยกิต ให้ตกซ�้ำชั้น ส�ำหรับนักศึกษาที่ยังคงมีรายวิชา ที่ได้ระดับคะแนน E หรือสัญลักษณ์ F น้อยกว่าหรือเท่ากับ 12 หน่วยกิต ให้เรียนเฉพาะรายวิชานั้นๆ ซ�้ำทันที ถ้าเรียนซ�้ำแล้วยังได้ระดับคะแนน E ให้ตกซ�้ำชั้น 8.8.1.4 นักศึกษาที่เรียนซ�้ำชั้นต้องลงทะเบียนเรียนทุกรายวิชาของ ชั้นปีที่ตกซ�้ำชั้น 8.8.1.5 การเรียนรายวิชาจะไม่น�ำระดับคะแนนและหน่วยกิตเดิมของ รายวิชานั้นมาค�ำนวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยประจ�ำปี และแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสม 8.8.1.6 การเรียนซ�ำ้ ชัน้ จะไม่นำ� ระดับคะแนน และหน่วยกิตของรายวิชา ที่ต้องซ�้ำชั้นมาค�ำนวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยประจ�ำปี และแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม

42


8.8.1.7 มหาวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ�ำคณะ

อาจอนุมัติให้นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 ที่มีเจตคติที่ดีต่อการแพทย์ ใช้เวลาในการเรียนชั้นคลินิกนานกว่า ปกติ โดยให้ลงทะเบียนเรียนในชั้นปีที่ 4 ได้เป็นเวลา 2 ปี นับเป็น 1 ปีการศึกษาปกติและให้มีการวัดและ ประเมินผลในปลายปีที่ 2 8.8.2 การวัดและประเมินผลของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 8.8.2.1 การวัดและประเมินผลในแต่ละรายวิชาเป็นหน้าที่และความ รับผิดชอบของภาควิชาและหรือคณะกรรมการรายวิชา 8.8.2.2 การวั ด และประเมิ นผลในแต่ ล ะรายวิ ช า นั ก ศึ ก ษาจะได้ สัญลักษณ์ G หรือ P หรือ F และให้นับเป็นหน่วยกิตสะสม แต่ไม่นับเป็นแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 8.8.2.3 นักศึกษาที่ได้สัญลักษณ์ G หรือ P ทุกรายวิชาถือเป็นผู้สอบได้ 8.8.2.4 นักศึกษาที่ได้สัญลักษณ์ F น้อยกว่าหรือเท่ากับ 19 หน่วยกิต ให้เรียนซ�้ำในรายวิชานั้นๆ หากผลประเมินรายวิชาใดยังได้สัญลักษณ์ F ให้เรียนซ�้ำชั้น 8.8.2.5 นักเรียนที่ได้สัญลักษณ์ F มากกว่า 19 หน่วยกิต ให้เรียนซ�้ำชั้น 8.8.2.6 นักศึกษาที่เรียนซ�้ำชั้นต้องลงทะเบียนเรียนทุกรายวิชา 8.8.3 การสอบประมวลความรู้ ให้มีการสอบประมวลความรู้ 3 ขั้นดังนี้ 8.8.3.1 การสอบประมวลความรูข้ นั้ ที่ 1 ให้นกั ศึกษาทีผ่ า่ นการเรียนทุก รายวิชาในชั้นปีที่ 1-3 มีการสอบประมวลความรู้ขั้นที่ 1 เพื่อประเมินความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ 8.8.3.2 การสอบประมวลความรูข้ นั้ ที่ 2 ให้นกั ศึกษาทีผ่ า่ นการเรียนทุก รายวิชาในชั้นปีที่ 5 มีการสอบประมวลความรู้ขั้นที่ 2 เพื่อประเมินความพร้อมในด้านความรู้และทักษะใน การขึ้นปฏิบัติเป็นนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 8.8.3.3 การสอบประมวลความรูข้ นั้ ที่ 3 ให้นกั ศึกษาทีผ่ า่ นการเรียนทุก รายวิชาในชั้นปีที่ 6 มีการสอบประมวลความรู้ขั้นที่ 3 เพื่อประมวลความรู้รวบยอดก่อนจบหลักสูตร 8.8.3.4 ผู้ที่คณะกรรมการให้เป็นผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้จะต้อง เข้าสอบตาม วันเวลาที่ก�ำหนด ยกเว้นได้รับการอนุมัติจากคณบดี โดยผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ ปรึกษา

43


8.8.3.5 ผู้ที่สอบประมวลความรู้แต่ละขั้น ตั้งแต่ขั้นที่ 3 เป็นต้นไป (ยกเว้นการสอบประมวลความรู้ขั้นที่ 3) จะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการสอบประมวลความรู้ รายละเอียด ตามที่มหาวิทยาลัยก�ำหนด รายละเอียดอื่นๆ ให้คณะกรรมการประจ�ำคณะแพทยศาสตร์เป็นผู้ก�ำหนด ข้อ 9 การเสนอชื่อเพื่อรับปริญญาและการอนุมัติให้ปริญญา 9.1 นักศึกษาที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับปริญญา ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนดังนี้ 9.1.1 ได้ศกึ ษาและผ่านการวัดและประเมินผลรายวิชาต่างๆ ครบถ้วนและเป็น ผูส้ อบได้ตามหลักสูตรและข้อก�ำหนดของสาขาแพทยศาสตร์ ทัง้ นีร้ วมถึงรายวิชาทีไ่ ด้รบั การเทียบโอนด้วย 9.1.2 ไม่มีรายวิชาใดที่ได้สัญลักษณ์ I หรือ X หรือ F หรือ U ค้างอยู่ 9.1.3 ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต�่ำกว่า 2.00 9.1.4 ไม่อยู่ในระหว่างการรอรับโทษทางวินัยที่ระบุให้งดการเสนอชื่อเพื่อรับ ปริญญาชั่วระยะเวลาหนึ่ง 9.1.5 ได้ปฏิบตั ติ ามระเบียบต่างๆ ครบถ้วนและไม่มหี นีส้ นิ ใดๆ ต่อมหาวิทยาลัย 9.1.6 ได้ด�ำเนินการเพื่อขอรับปริญญาตามที่ มหาวิทยาลัยก�ำหนด 9.2 นักศึกษาทีไ่ ด้รบั การเสนอชือ่ เพือ่ รับปริญญาเกียรตินยิ มต้องมีคณ ุ สมบัตคิ รบถ้วน ดังนี้ 9.2.1 มีคุณสมบัติตามความใน ข้อ 9.1 9.2.2 ไม่เคยเรียนซ�้ำชั้นและได้รับคะแนน E หรือสัญลักษณ์ F หรือ U หรือ X ในรายวิชาใดๆ ตลอดหลักสูตร และไม่เคยเป็นผู้มีประวัติได้รับการลงโทษ เนื่องจากผิดวินัยอย่างร้ายแรง 9.2.3 ได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยแล้วไม่เกินจ�ำนวนปีการศึกษา ต่อเนื่องกันตามที่ก�ำหนดไว้ในแผนก�ำหนดการศึกษา 9.2.4 ปริญญาเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมถึงสิ้นปีการศึกษาชั้นปีที่ 5 ตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป และไม่เคยได้รับคะแนนต�่ำกว่า 2.00 ในรายวิชาใดๆ ตลอดหลักสูตร

44


9.2.5 ปริญญาเกียรตินิยมอันดับสอง ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมถึงสิ้นปีการศึกษาชั้นปีที่ 5 ตั้งแต่ 3.25 ขึ้นไป และไม่เคยได้รับคะแนนต�่ำกว่า 2.00 ในรายวิชาใดๆ ของกลุ่มวิชาเอก 9.3 เมือ่ สิน้ สุดปีการศึกษาหนึง่ ๆ มหาวิทยาลัยจะเสนอชือ่ นักศึกษาทีม่ สี ทิ ธิไ์ ด้รบั การเสนอชือ่ เพือ่ รับปริญญาหรือปริญญาเกียรตินิยมเพื่อขออนุมัติปริญญาต่อสภามหาวิทยาลัย ข้อ 10 การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา นอกจากนักศึกษาต้องพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ตามข้อบังคับ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราช นครินทร์ ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2549 แล้ว ให้นกั ศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ดังต่อไปนี้ด้วย 10.1 ได้แต้มคะแนนเฉลี่ยประจ�ำปีไม่ถึง 1.50 ในสามปีหลังของหลักสูตร 10.2 ได้แต้มระดับคะแนนเฉลีย่ ประจ�ำปีของปีทเี่ รียนซ�ำ้ ชัน้ ในสามปีหลังของหลักสูตรไม่ ถึง 2.00 และหรือมีรายวิชาที่ได้รับคะแนน E หรือสัญลักษณ์ F 10.3 ได้เรียนซ�้ำชั้นในชั้นปีที่ 6 แล้ว ยังมีรายวิชาที่ได้สัญลักษณ์ F 10.4 ใช้เวลาศึกษาในรายวิชาของชั้นปีที่ 1-3 เกิน 6 ปี หรือใช้เวลาศึกษาในรายวิชาของ ชั้นปีที่ 4-6 เกิน 6 ปี ส�ำหรับนักศึกษาที่ได้รับโอนให้นับเวลาที่เคยศึกษาในสถาบันเดิมรวมอยู่ด้วย 10.5 คณะกรรมการอย่างน้อย 5 คน ซึ่งแต่งตั้งโดยอธิการบดี ให้ค�ำวินิจฉัยโดยเสียงข้าง มาก ว่าป่วยและหรือมีปญ ั หาทางพฤติกรรม จนเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา หรือการประกอบวิชาชีพเวชกรรม หรือเป็นอันตรายต่อผู้อื่น ข้อ 11 ให้อธิการบดีรักษาตามระเบียบนี้ ในกรณีที่จะต้องมีการด�ำเนินการใดๆ ที่มิได้ก�ำหนดไว้ใน ระเบียบนี้หรือก�ำหนดไว้ไม่ชัดเจนหรือกรณีที่มีความจ�ำเป็นต้องผ่อนผันข้อก�ำหนดในระเบียบนี้เป็นพิเศษ เพื่อให้การด�ำเนินการจัดการศึกษาเพื่อปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิตเป็นไปโดยเรียบร้อยให้อธิการบดีมี อ�ำนาจตีความวินิจฉัยสั่งการและปฏิบัติตามที่เห็นสมควร และให้ถือว่าการกระท�ำของอธิการบดีดังกล่าว เป็นที่สุด แล้วรายงานให้สภามหาวิทยาลัยรับทราบ

45


ระเบียบการแต่งกาย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ระดับชั้นปีที่ 1-3 เพื่อให้การแต่งกายของนักศึกษา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีแนวปฏิบตั เิ ดียวกัน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จึงขอก�ำหนดแนวปฏิบตั ิ ในการแต่งกาย ดังนี้ ระเบียบการแต่งกายนักศึกษาชาย ชั้นปีที่ 1-3 ผม : สีผมธรรมชาติ หรือสีด�ำ ไม่ท�ำสี ทรงผมตัดสั้นไม่ปิดหน้า ใบหู และไม่ยาวจนปิดล�ำคอ เสื้อ : เสื้อเชิ้ตสีขาว กระดุมสีขาว ไม่มีสาบ ไม่มีแถบปิดหน้ากระดุม ไม่ใช้กระเป๋าเจาะ ไม่มี ลวดลาย ไม่รัดรูป ไม่เข้ารูป ขนาดไม่ตึงและสั้นจนเกินไป แขนยาว ผูกเนคไทสีฟ้าที่มี ตรามหาวิทยาลัย กางเกง : กางเกงสแล็คสีด�ำเท่านั้น ไม่รัดรูป ไม่บีบปลายขา ห้ามใส่เอวต�่ำ เข็มขัด : เข็มขัดสีด�ำ หัวเข็มขัดมีตรามหาวิทยาลัย รองเท้า : รองเท้าหนังคัทชูสีด�ำ ไม่มีลวดลาย ไม่มีแถบสีอื่นๆ ไม่อนุญาตให้ใส่รองเท้าผ้าใบหรือ รองเท้าแตะ ห้ามเห้นนิ้วเท้าและส้นเท้า

ระเบียบการแต่งกายนักศึกษาหญิง ชั้นปีที่ 1-3 ผม : สีผมธรรมชาติ หรือสีด�ำ ไม่ท�ำสี ไม่ยาวหรือสั้นจนเกินไป หากไว้ผมยาวต้องรวบให้ เรียบร้อย เสื้อ : เสื้อนักศึกษาสีขาว ไม่ตีเกล็ด ไม่รัดรูป ผ่าหน้าตลอด ติดกระดุมมหาวิทยาลัย กระโปรง : กระโปรงจีบรอบสีด�ำเท่านั้น คลุมเข่า ห้ามใส่เอวต�่ำ เข็มขัด : เข็มขัดสีด�ำ หัวเข็มขัดมีตรามหาวิทยาลัย รองเท้า : รองเท้าหุ้มส้นสีด�ำแบบไม่มีส้น หรือส้นเตี้ย รองเท้าต้องหุ้มปลายและหลังเท้า ระเบียบการแต่งกายนักศึกษาหญิงมุสลิม ชั้นปีที่ 1-3 ผ้าคลุม : สีขาวเกลี้ยง เนื้อผ้าไม่บาง ไม่มีลวดลาย กลัดเครื่องหมายมหาวิทยาลัย เสื้อ : เสื้อนักศึกษาสีขาว ไม่มีลวดลาย ไม่รัดรูป ผ่าหน้าตลอด ติดกระดุมมหาวิทยาลัย กระโปรง : กระโปรงจีบรอบสีด�ำเท่านั้น ทรงยาวถึงข้อเท้า ห้ามใส่เอวต�่ำ เข็มขัด : เข็มขัดสีด�ำ หัวเข็มขัดมีตรามหาวิทยาลัย รองเท้า : รองเท้าหุ้มส้นสีด�ำแบบไม่มีส้น หรือส้นเตี้ย รองเท้าต้องหุ้มปลายและหลังเท้า หมายเหตุ: นักศึกษาสามารถแต่งหน้าได้แต่พอควร 46


การแต่งกายส�ำหรับพิธีการ นักศึกษาชาย – หญิง มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

47


การแต่งกายแบบปกติ นักศึกษาชาย – หญิง มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

48


การแต่งกายแบบมุสลิม นักศึกษาชาย – หญิง มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

49


ระเบียบการเข้าชั้นเรียน เพื่อให้การเข้าชั้นเรียนของนักศึกษาแพทย์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นไปด้วยความ เป็นระเบียบเรียบร้อยและเป็นไปตามแนวปฏิบัติเดียวกัน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จึงก�ำหนดแนวทางการเข้าชั้นเรียน ดังนี้ 1. การแต่งกาย ให้ใช้ระเบียบการแต่งกายปกติของนักศึกษามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 2. การเข้าชั้นเรียน ให้เข้าชั้นเรียนก่อนเวลาเรียน ถ้าหากเข้าชั้นเรียน หลัง 15 นาที ต้องชี้แจง เหตุผลการเข้าชั้นเรียนล่าช้าต่ออาจารย์ประจ�ำรายวิชา 3. ต้องมีเวลาเรียนรายวิชานั้นๆ ไม่ต�่ำกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนในรายวิชานั้นๆ ทั้งหมด จึงมี สิทธิ์สอบ 4. การลา แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 4.1 ลากิจ ต้องส่งใบลาล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน โดยต้องได้รับอนุญาตจากอาจารย์ผู้ ประสานงานรายวิชา 4.2 ลากิจฉุกเฉิน ต้องแจ้งต่ออาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชาทันที 4.3 ลาป่วย ต้องส่งใบลาป่วยทันทีหลังจากหายป่วย พร้อมทัง้ แนบใบรองรับแพทย์ตวั จริง ส่งให้กับอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา 5. ห้ามน�ำอาหารและเครื่องดื่ม รวมทั้งห้ามใช้อุปกรณ์สื่อสารทุกชนิดขณะเรียน ยกเว้นแต่จะได้ รับอนุญาต ข้อปฏิบัติของนักศึกษาแพทย์ในการเข้าติดต่อ ส�ำนักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์ หรือหน่วยงานอื่นๆ 1. การแต่งกายสุภาพเรียบร้อย ด้วยชุดนักศึกษา 2. ห้ามเข้าส�ำนักงานก่อนได้รับอนุญาต 3. ทางส�ำนักงานคณบดี จะรับติดต่อประสานงานให้นกั ศึกษาแพทย์ในวันและเวลาราชการเท่านัน้ 4. ห้ามส่งเสียงดังรบกวนในขณะเข้ามาในส�ำนักงาน 5. หากนักศึกษาต้องการใช้อุปกรณ์ใดๆ ภายในส�ำนักงานคณบดีต้องได้รับการอนุญาตจากเจ้า หน้าที่ก่อนทุกครั้ง 6. หากมีข้อสงสัยประการใดหรือต้องค�ำแนะน�ำด้านต่างๆ ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ 7. ข่าวประกาศหรือประชาสัมพันธ์ใดๆ ทางส�ำนักงานจะติดประกาศบริเวณบอร์ดหน้าส�ำนักงาน

50


ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา บทบาทของอาจารย์ที่ปรึกษา

ด้านวิชาการ - ให้ค�ำปรึกษาแนะน�ำนักศึกษาเกี่ยวกับหลักสูตร - ให้ค�ำแนะน�ำนักศึกษาเกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียนรายวิชา - ควบคุมการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา ให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ - ให้ค�ำแนะน�ำนักศึกษาเกี่ยวกับวิธีการเรียน การค้นคว้า - ติดตามผลการเรียนของนักศึกษาอย่างสม�่ำเสมอ - ทักท้วงการลงทะเบียนเรียนบางกระบวนวิชาของนักศึกษาเมื่อพิจารณาเห็นว่าการ ลงทะเบียน เรียนกระบวนวิชานั้นๆ ไม่เหมาะสม - ให้ค�ำปรึกษาแนะน�ำหรือตักเตือน เมื่อผลการเรียนของนักศึกษาต�่ำลง - ให้ค�ำปรึกษาแนะน�ำและช่วยเหลือนักศึกษา เพื่อการแก้ไขอุปสรรค ปัญหาในการเรียนกระบวน วิชาต่างๆ - ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการค�ำนวณค่าล�ำดับขั้นสะสมเฉลี่ยของนักศึกษา - ให้ค�ำปรึกษาแนะน�ำเกี่ยวกับการศึกษาต่อในระดับสูง และการประกอบอาชีพ - การน�ำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมด้านวิชาการระดับเสริมหลักสูตรทัง้ ภายในและภายนอกประเทศ ด้านบริการและพัฒนานักศึกษา - ให้คำ� แนะน�ำเกีย่ วกับระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และบริการต่างๆ ของมหาวิทยาลัยและชุมชน - ให้ค�ำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาส่วนตัว ได้แก่ ปัญหาสุขภาพอนามัย ทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิ๖ - ให้คำ� ปรึกษาเกีย่ วกับปัญหาสังคม เช่น ปัญหาการปรับตัวในมหาวิทยาลัยและปัญหาการคบเพือ่ ฯ - ให้ค�ำปรึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลิกภาพ ความประพฤติ และจริยธรรม - ให้ค�ำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาด้านอาชีพ ได้แก่ การให้ข้อมูลในแง่มุมต่างๆ เช่น ลักษณะของงาน สภาพแวดล้อมของงาน ตลาดแรงงาน ตลอดจนจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพที่นักศึกษาก�ำลังศึกษาอยู่ - ให้ค�ำแนะน�ำเกี่ยวกับการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษา - ให้ค�ำแนะน�ำเกี่ยวกับทุนการศึกษาต่างๆ

51


ด้านอื่นๆ - พิจารณาค�ำร้องต่างๆ ของนักศึกษาและด�ำเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบ - ประสานงานกับอาจารย์ผู้สอน และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับคณะ กองพัฒนานักศึกษา และส�ำนักทะเบียนและประมวลผล เพื่อช่วยเหลือและเพื่อประโยชน์ของนักศึกษา - ก�ำหนดเวลาให้นักศึกษาเข้าพบ เพื่อขอค�ำปรึกษาหรือขอค�ำแนะน�ำอย่างสม�่ำเสมอ - เก็บข้อมูลรายละเอียดของนักศึกษาทีอ่ ยูใ่ นความรับผิดชอบเพือ่ ใช้กบั ระเบียนสะสมของนักศึกษา - สร้างสัมพันธภาพ และความเข้าใจอันดีระหว่างนักศึกษา อาจารย์ คณะ และมหาวิทยาลัย - ให้การรับรองนักศึกษา เมื่อนักศึกษาต้องการน�ำไปแสดงเป็นหลักฐานส�ำคัญต่อไป - ป้อนข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) มายังผู้บริหารเกี่ยวกับปัญหาต่างๆ ของนักศึกษา - ชีแ้ จงให้นกั ศึกษาเข้าใจหน้าทีข่ องอาจารย์ทปี่ รึกษา และหน้าทีข่ องนักศึกษาต่ออาจารย์ทปี่ รึกษา - ในกรณีที่นักศึกษาแต่งกายไม่เรียบร้อยหรือมีความประพฤติไม่เหมาะสม อาจารย์ที่ปรึกษาต้อง ตักเตือน หรือให้ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) แก่นักศึกษาอย่างเหมาะสม

หน้าที่คณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษา 1. รวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่ใช้ในการให้การปรึกษาแก่อาจารย์ที่ปรึกษา 2. รวบรวม และจัดเตรียมเครื่องมือที่ใช้ในการให้การปรึกษาแก่อาจารย์ที่ปรึกษา 3. ประสานงานให้ความร่วมมือ และช่วยแก้ปัญหาให้อาจารย์ที่ปรึกษา 4. ประเมินผลการด�ำเนินงานของอาจารย์ที่ปรึกษา 5. ปรับปรุง แก้ไข ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา ให้เหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 6. เป็นทีป่ รึกษาผูบ้ ริหารของคณะฯ ทีเ่ กีย่ วกับปัญหาของนักศึกษา การบริการและการจัดกิจกรรม ให้นักศึกษา

ข้อปฏิบัติของนักศึกษาแพทย์ในการเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา ได้

1. ตรวจสอบตารางการเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา และท�ำการนัดหมายอาจารย์ล่วงหน้า 2. แต่งกายด้วยชุดนักศึกษาเท่านั้น 3. อาจารย์ที่ปรึกษาจะให้ค�ำปรึกษาให้นักศึกษาแพทย์ในวันและเวลาราชการ เท่านั้น 4. นักศึกษาสามารถเขียนแสดงความคิดเห็นหรือแจ้งข้อร้องเรียนต่างๆ ผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา

52


ระบบการให้ค�ำปรึกษาแก่นักศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ได้มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อให้ ค�ำปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาแพทย์ชั้นปีต่างๆ เพื่อติดตามความก้าวหน้าของการศึกษา ให้ ความช่วยเหลือและป้องกันแก้ไขปัญหาการศึกษาและปัญหาอื่น และช่วยส่งเสริมเจตคติอันดีงามให้แก่ นักศึกษา ให้ค�ำแนะน�ำ ช่วยเหลือ คอยช่วยตักเตือน ดูแลความประพฤตินักศึกษาที่อยู่ในความรับผิดชอบ ได้อย่างทั่วถึง และให้ค�ำปรึกษาระหว่างการศึกษา เพื่อให้นักศึกษามีแนวทางแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง ซึง่ จะส่งผลต่อการประสบความส�ำเร็จและเป็นแพทย์ทดี่ ใี นอนาคต รวมทัง้ ส่งเสริมให้นกั ศึกษาเรียนอย่างมี ความสุขตลอดหลักสูตร

53


ระบบการดูแลนักศึกษา

เพื่อการสอดส่องดูแลและให้ค�ำปรึกษาแก่นักศึกษาอย่างใกล้ชิด คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย นราธิวาสราชนครินทร์ ได้จัดท�ำระบบการดูแลนักศึกษา ด้วยการใช้แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) โดยมี แนวทางในการจัดท�ำแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ดังนี้

54


ระบบรับเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียนจากนักศึกษา คณะแพทยศาสตร์ จัดให้มีระบบรับเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียนจากนักศึกษา เพื่อให้ทราบถึง ปัญหาทีเ่ กิดขึน้ และแก้ไขปัญหาได้ทนั ท่วงที ระบบการรับเรือ่ งและติดตามเรือ่ งร้องเรียนจะมีหลายช่องทาง ได้แก่ สายตรงคณบดีบนเว็บไซด์ของคณะ กล่องรับความคิดเห็นของคณะ ซึ่งทุกช่องทางปกปิดข้อมูลของ ผู้ร้องเรียนให้เป็นความลับ เมื่อได้รับข้อร้องเรียน ฝ่ายพัฒนานักศึกษาจะบันทึกข้อเรื่องร้องเรียนและจะ พิจารณาส่งเรื่องไปส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับเรื่องร้องเรียนแล้วพิจารณาแก้ไข ปัญหาทีเ่ กิดขึน้ กรณีทดี่ ำ� เนินการแก้ไขได้สำ� เร็จ จะแจ้งผลมายังฝ่ายพัฒนานักศึกษาเพือ่ แจ้งผลการดาเนิน ต่อผูร้ อ้ งเรียนต่อไป ส่วนกรณีทแี่ ก้ไขปัญหาไม่ได้ หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องจะเสนอเรือ่ งต่อคณะกรรมการประจ�ำ คณะเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาต่อไป

55


คณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษา

พลอากาศเอก นายแพทย์อวยชัย เปลื้องประสิทธิ์ นายแพทย์วีระเดช ถิระวัฒน์ อาจารย์ก่อเกียรติ ธีระกิตติ์ธนากุล อาจารย์มุสลีฮา เจ๊ะซอ อาจารย์พุทธพร แก้วมีศรี อาจารย์ปิยอร จอนเจิม ดร.โตมร นุ่นแก้ว

ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการและเลขนุการ

56


อาจารย์ที่ปรึกษา นักศึกษาชั้นปีที่ 1-3 ปีการศึกษา 2559

ผศ.ดร.พนม สุขจันทร์

น.ส.โชติกาญจ์ คงรักษ์ 5760801010

57

น.ส.ฑิฆัมพร ศิริแสง 5860801010

น.ส.นลพรรณ พิทักษ์สาลี 5960801010


อาจารย์ที่ปรึกษา นักศึกษาชั้นปีที่ 1-3 ปีการศึกษา 2559

อาจารย์ก่อเกียรติ ธีระกิตติ์ธนากุล

น.ส.งามธิรา งามศรีตระกูล 5760801005

นายชนาธิป จตุรพิธพรรัตน์ 5860801005

นายณัฐนันท์ สุขป่าน 5960801005

58


อาจารย์ที่ปรึกษา นักศึกษาชั้นปีที่ 1-3 ปีการศึกษา 2559

ดร.โตมร นุ่นแก้ว

น.ส.จุไรวรรณ อึ้งสถาพร 5760801006

น.ส.ณิชาภัทร นิลโกสิตย์ 5760801013

59

น.ส.ณัฎฐา หัสบดีสุนทร 5860801006

น.ส.ณิชกานต์ นิเลาะ 5960801006

น.ส.เปรมิกา อารักษ์คุณากร 5860801013

น.ส.นูร์อีมาน บินอุเซ็ง 5960801013


อาจารย์ที่ปรึกษา นักศึกษาชั้นปีที่ 1-3 ปีการศึกษา 2559

ดร.อรอนงค์ สมทรัพย์

นายฟาฮมี ดอเลาะ 5760801017

น.ส.มนสิการ จินดาวงศ์ 5860801017

นายฟาริด ยูโซ๊ะ 5960801017

60


อาจารย์ที่ปรึกษา นักศึกษาชั้นปีที่ 1-3 ปีการศึกษา 2559

ดร.อรฤทัย พรหมสงค์

61

น.ส.ลภัสนันท์ ฉัตรสิริภูวัชร์ 5760801019

น.ส.สุชาดา เจนกุลประสูตร 5860801019

นายศุภชัย ภัทรพฤกษา 5960801019

น.ส.ศรัณย์พร กาญจนปรีชากร 5760801021

นายอรุซ ดือเระ 5860801021

นายอนันตศักดิ์ ชีวะกุล 5960801021


อาจารย์ที่ปรึกษา นักศึกษาชั้นปีที่ 1-3 ปีการศึกษา 2559

อาจารย์มุสลีฮาวาตี วอเงาะ

น.ส.กชพร พฤกษ์ธนธรณ์ 5760801001

นายกษิตินาถ ทองวิเศษ 5860801001

น.ส.ชญานิษฐ์ เหล่าเจริญสุข 5960801001

น.ส.ฐิตรัตน์ วรวิวัฒน์ 5760801011

นายนรธัญ บัวสว่าง 5860801011

น.ส.นะดา สามทอง 5960801011

62


อาจารย์ที่ปรึกษา นักศึกษาชั้นปีที่ 1-3 ปีการศึกษา 2559

อาจารย์ฟาดีละห์ บินอาลี

63

นายชิษณุพงศ์ ศิริรักษ์ 5760801009

น.ส.ทัศนีม อาลี 5860801009

นายนรนนท์ แก้วขาว 5960801009

น.ส.ลลิสา เจตวรานนท์ 5760801020

น.ส.สุธาสินี เอียดเต็ม 5860801020

นายสุรโรจน์ ณุวงศ์ศรี 5960801020


อาจารย์ที่ปรึกษา นักศึกษาชั้นปีที่ 1-3 ปีการศึกษา 2559

อาจารย์ปิยอร จอนเจิม

นายกุลธร หอประเดิมอนุสรณ์ 5760801004

น.ส.ชญานิษฐ์ ยืนยง 5860801004

น.ส.ชุษฎาภัค ลือวิศวกุล 5960801004

น.ส.รัตนาภรณ์ แก้วขาว 5760801018

นายศิลา วีรเมธปกรณ์ 5860801018

น.ส.ภาพพิมพ์ สังข์ทอง 5960801018

64


อาจารย์ที่ปรึกษา นักศึกษาชั้นปีที่ 1-3 ปีการศึกษา 2559

อาจารย์พุทธพร แก้วมีศรี

น.ส.ณัฐกฤตา ฉิมเรือง 5760801012

นายอภิวิชญ์ หริรัตนกุล 5760801022

65

น.ส.โนเรียณี มามะเร 5860801012

น.ส.นัศรีญา ไชยลาภ 5960801012

นายอัฟฮัม เจะกา 5860801022

น.ส.อภิชญา ศรีประดิษฐ์ 5960801022


อาจารย์ที่ปรึกษา นักศึกษาชั้นปีที่ 1-3 ปีการศึกษา 2559

อาจารย์มุสลีฮา เจ๊ะซอ

น.ส.ชนิภา มุสิกพันธ์ 5760801008

นายทักษิณ อรรคฮาด 5860801008

น.ส.ธนวรรณ สังแก้ว 5960801008

น.ส.นันฑ์ฐภรณ์ อภิรักษ์เสนา 5760801014

น.ส.พิชญ์สินี ไหลพรรณงาม 5860801014

นายปาณัสม์ ควรเอกวิญญู 5960801014

66


อาจารย์ที่ปรึกษา นักศึกษาชั้นปีที่ 1-3 ปีการศึกษา 2559

อาจารย์พัชรินทร์ สิงห์ด�ำ

น.ส.กรกนก นวลปาน 5760801002

67

นายคราวน์ สกุลประกอบกิจ 5860801002

นายชารีฟ ก้อเด็ม 5960801002


อาจารย์ที่ปรึกษา นักศึกษาชั้นปีที่ 1-3 ปีการศึกษา 2559

อาจารย์อนุสรา ค�ำเนตร

น.ส.กัญญาวีญ์ มณีรัตน์ 5760801003

น.ส.จุฑามาส หงส์วัฒนะ 5860801003

นายชารีฟ พัฒนปรีชาวงศ์ 5960801003

น.ส.ฮูดา วุฒิสมัย 5760801024

น.ส.อาซีกีน ศิริพิทยานนท์ 5860801024

น.ส.อันวารี เดมะ 5960801024

68


อาจารย์ที่ปรึกษา นักศึกษาชั้นปีที่ 1-3 ปีการศึกษา 2559

อาจารย์วิวัฒน์ จรกิจ

น.ส.ฉัตรนันทวัน ช่วยสีนวล 5760801007

69

น.ส.ณัฐณิชา ขวัญซ้าย 5860801007

นายดานิส หะยีสาและ 5960801007


อาจารย์ที่ปรึกษา นักศึกษาชั้นปีที่ 1-3 ปีการศึกษา 2559

อาจารย์มนัสนันท์ สันติภราดร

น.ส.อิสราณีย์ เวาะแม 5760801023

น.ส.อัยนาอ์ หวังแอ 5860801023

นายอรรกวาร์ อัลมุมีนีน 5960801023

70


อาจารย์ที่ปรึกษา นักศึกษาชั้นปีที่ 1-3 ปีการศึกษา 2559

อาจารย์สุดารัตน์ รองปาน

น.ส.นูรีน เจ๊ะโด 5760801015

71

น.ส.ฟัตนีน เจะมะ 5860801015

น.ส.พิชญา ปรียาวงศากุล 5960801015


อาจารย์ที่ปรึกษา นักศึกษาชั้นปีที่ 1-3 ปีการศึกษา 2559

ดร.เครือวัลย์ ห้วนก้ง

น.ส.พิมพ์ผกา สกนธวุฒิ 5760801016

นายภูริทัต แจ้งศิริ 5860801016

นายฟัรฮาน วาราวอ 5960801016

72


ตารางการเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา รายชื่ออาจารย์ ลาดับ 1 ผศ.ดร.พนม สุขจันทร์

วัน อังคาร ศุกร์ 2 ดร.โตมร นุ่นแก้ว พุธ พฤหัสบดี 3 ดร.อรฤทัย พรหมสงค์ จันทร์ พฤหัสบดี 4 ดร.อรอนงค์ สมทรัพย์ อังคาร พฤหัสบดี 5 ดร.เครือวัลย์ ห้วนก้ง อังคาร พุธ ศุกร์ 6 อาจารย์ก่อเกียรติ ธีระกิตติ์ธนากุล จันทร์ พฤหัสบดี 7 อาจารย์มสุ ลีฮาวาตี วอเงาะ พุธ ศุกร์ 8 อาจารย์ฟาดีละห์ บินอาลี อังคาร พฤหัสบดี 9 อาจารย์มสุ ลีฮา เจ๊ะซอ จันทร์ ศุกร์ 10 อาจารย์ปิยอร จอนเจิม พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ 11 อาจารย์อนุสรา คาเนตร พฤหัสบดี 12 อาจารย์พุทธพร แก้วมีศรี พุธ พฤหัสบดี 13 อาจารย์พัชรินทร์ สิงห์ดา พฤหัสบดี 14 อาจารย์ววิ ฒ ั น์ จรกิจ อังคาร พฤหัสบดี 15 อาจารย์มนัสนันท์ สันติภราดร อังคาร พฤหัสบดี 16 อาจารย์สดุ ารัตน์ รองปาน พุธ พฤหัสบดี

73

เวลา 13.00 - 16.00 น. 09.00 - 12.00 น. 09.00 - 12.00 น. 09.00 - 12.00 น. 09.00 - 16.00 น. 09.00 - 16.00 น. 09.00 - 16.00 น. 09.00 - 16.00 น. 09.00 - 12.00 น. 09.00 - 12.00 น. 09.00 - 12.00 น. 13.00 - 16.00 น. 13.00 - 16.00 น. 09.00 - 11.00 น. 09.00 - 11.00 น. 13.00 - 16.00 น. 13.00 - 16.00 น. 09.00 - 16.00 น. 09.00 - 16.00 น. 09.00 - 12.00 น. 09.00 - 12.00 น. 09.00 - 16.00 น. 10.00 - 12.00 น. 09.00 - 12.00 น. 09.00 - 12.00 น. 10.00 - 12.00 น. 13.00 - 16.00 น. 09.00 - 12.00 น. 13.00 - 16.00 น. 09.00 - 12.00 น. 09.00 - 16.00 น. 09.00 - 16.00 น.

E-mail เบอร์โทร 081-0980786 phnom1242@yahoo.com 081-0892324 tomorn.n@gmail.com 082-4815786 zin_899@hotmail.com 088-4451901 poppy.somsap@gmail.com 081-2772234 kruawan.hk@gmail.com

087-2982443 paktiang@hotmail.co.th 081-0980786 muslee2014@gmail.com 089-9780808 fardeela.b@outlook.com 080-7402893 musleeha.ch@gmail.com 087-3103595 piyaon.ch@gmail.com

097-0042003 anussara.kam@gmail.com 087-2844822 putthaporn.k@gmail.com 084-2456827 patch_023@hotmail.com 088-3414206 wwjk_boom@hotmail.com 081-1872183 pterophyta.fern@gmail.com 084-7229169 mod.rongpan@gmail.com


ระเบียบและข้อปฏิบัติของนักศึกษาหอพักนักศึกษาแพทย์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ พ.ศ. 2559

--------------------------------------------------- เพื่อให้บริการหอพักนักศึกษาเป็นไปได้ด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อยและเป็นไปตามข้อปฏิบัติ ของนักศึกษาหอพักนักศึกษาแพทย์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ พ.ศ. 2553 อาศัยอ�ำนาจตาม ความมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ พ.ศ. 2548 ข้อ 4 และหมวดที่ 6 หมวดที่ 7 ระเบียบมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ พ.ศ. 2553 จึงออกประกาศนี้ ข้อ 1 ในประกาศนี้ “คณะแพทยศาสตร์” หมายถึงคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ “หอพัก” หมายถึง หอพักนักศึกษาแพทย์ในความรับผิดชอบของคณะแพทยศาสตร์ “ผู้อาศัย” หมายถึง นักศึกษาของคณะแพทยศาสตร์ และบุคคลอื่นที่คณะแพทยศาสตร์ อนุญาตให้พัก อาศัย “คณะกรรมการหอพัก” หมายถึง คณะกรรมการซึง่ ประกอบด้วย รองคณบดีฝา่ ยพัฒนานักศึกษา อาจารย์ ที่ปรึกษาหอพัก 1 ท่าน นักศึกษาแพทย์ 3 ท่าน โดยแต่งตั้งจากประธานชั้นปี 1 2 และ 3 (เป็นกรรมการ โดยต�ำแหน่งยกเว้นได้รับมอบหมายเป็นกรณีพิเศษ) และเจ้าหน้าที่ประจ�ำหอพัก 2 ท่าน “เจ้าหน้าที่ประจ�ำหอพัก” หมายถึง เจ้าหน้าที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะแพทยศาสตร์ เป็นผู้จัดการดูแล ภายในหอพัก ข้อ 2 ให้คณบดีคณะแพทยศาสตร์ รักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้และให้มีอ�ำนาจ ออกประกาศหรือ ค�ำสั่งเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ หมวด 1 วัตถุประสงค์ ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของหอพักนักศึกษาแพทย์ (1.) เพื่อเอื้ออ�ำนวยต่อการศึกษาของนักศึกษาแพทย์ (2.) เพือ่ ฝึกผูอ้ าศัยให้รจู้ กั การอยูร่ ว่ มกัน โดยเคารพสิทธิซงึ่ กันและกัน มีนำ�้ ใจมีความสามัคคีกนั และรูจ้ กั รับ ผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม หมวด 2 สิทธิและหน้าที่ ข้อ 4 บุคคลที่มีสิทธิเข้าพักในหอพักคือ (1.) นักศึกษาแพทย์ของคณะแพทยศาสตร์ทุกคนสามารถเข้าพักอาศัยภายในหอพัก 74


(2.) อาจารย์และบุคลากรของคณะแพทยศาสตร์ (3.) บุคลากรอื่นๆ ที่คณะกรรมการประจ�ำคณะเห็นสมควร ข้อ 5 บุคคลที่ขาดคุณสมบัติในการเข้าหอพักคือ (1.) ไม่ปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบของหอพัก เมือ่ ได้รบั การว่ากล่าวตักเตือนจากคณะกรรมการหอพักแล้วยังไม่ ปฏิบัติตาม โดยคณะกรรมการหอพัก พิจารณาเห็นว่า ไม่สมควรที่จะพักในหอพักต่อไป (2.) เป็นโรคติดต่อระยะอันตราย ไม่สามารถให้พักในหอพัก โดยความเห็นชอบของแพทย์ผรู้ ักษาและคณะ กรรมการหอพัก (3.) มีความผิดปกติทางจิตใจ ไม่สมควรให้พกั อาศัยในหอพัก โดยความเห็นชอบของแพทย์ผรู้ กั ษาและคณะ กรรมการหอพัก ข้อ 6 หน้าที่ของผู้อาศัยที่น่ารู้มีดังนี้ (1.) การจ่ายค่าธรรมเนียมหอพักตามระเบียบของ มหาวิทยาลัย 1. ให้ผพู้ กั อาศัยจ่ายค่าธรรมเนียมค่าใช้จา่ ยส่วนกลาง ค่าไฟฟ้าและค่าน�ำ้ ประปา ตามระเบียบของ มหาวิทยาลัย 2. การช�ำระค่าใช้จ่าย ให้ผู้พักอาศัยช�ำระภายในวันที่ 1 - 5 ของเดือน โดยวิธีการช�ำระเงินให้เป็น ไปตามทีก่ ำ� หนด หากผูพ้ กั อาศัยประสงค์จะย้ายออกจากหอพัก ต้องช�ำระค่าไฟฟ้าตามทีใ่ ช้จริง ให้ครบถ้วน ก่อนวันที่ย้ายออกจากหอพัก 3. ผู้พักอาศัยจะต้องรับผิดชอบดูแลกุญแจห้องพัก และเมื่อผู้พักอาศัยได้แจ้งออกจากหอพักจะ ต้องน�ำ กุญแจทั้งหมดที่ได้รับมาคืนให้กับเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ดูแลหอพัก ซึ่งทางหอพักไม่อนุญาตให้ผู้พัก อาศัยน�ำกุญแจไปกระท�ำการอื่นใดอันส่อเจตนาทุจริต หากผู้พักอาศัยกระท�ำการดังกล่าวจะถูกสอบสวน ลงโทษทางวินัย หรือด�ำเนินการตามความเหมาะสมต่อไป 4. ถ้าผูพ้ กั อาศัยท�ำกุญแจหายหรือลืมไว้ในห้อง เมือ่ มาขอกุญแจส�ำรอง ทางหอพักคิดค่าใช้จา่ ยครัง้ ละ 50 บาท 5. ผู้พักอาศัยผู้ใดกระท�ำให้ทรัพย์สินของหอพักช�ำรุดเสียหาย จะต้องรีบแจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่ได้รับ มอบหมายให้ผู้ดูแลหอพักทราบ และต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายตามราคาแห่งความเป็นจริง (ตาม เอกสารแนบท้ายประกาศ) และถ้าทรัพย์สินในห้องพักช�ำรุดเสียหาย โดยมิอาจระบุตัวผู้กระท�ำความเสีย หายได้ ผู้ที่พักอาศัยอยู่ในห้องดังกล่าวต้องร่วมกันรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายตามราคาแห่งความเป็นจริง 6. ถ้าผู้พักอาศัยไม่ช�ำระค่าธรรมเนียมต่างๆ ภายในระยะเวลาที่ก�ำหนด จะต้องเสียค่าปรับวันละ 50 บาท (นับเฉพาะวันราชการ) (2.) รับผิดชอบในการชดใช้ค่าเสียหายของทรัพย์สินภายในห้องพักของตนตามราคาที่ก�ำหนด (3.) รับผิดชอบทรัพย์สินส่วนตัวในบริเวณห้องพักของตนเอง (4.) ปฏิบัติตามประกาศระเบียบคณะแพทยศาสตร์ ว่าด้วยหอพักนักศึกษา พ.ศ. 2559 75


(5.) รักษาความสะอาด และดูแลทรัพย์สินและอุปกรณ์ส่วนกลางของหอพักให้คงสภาพดีอยู่เสมอ (6.) เมือ่ มีปญ ั หาเกิดขึน้ ภายในหอพัก ให้แจ้งต่อเจ้าหน้าทีป่ ระจ�ำหอพักและกรรมการหอพักเพือ่ ด�ำเนินการ แก้ไขปัญหา (7.) หอพักนักศึกษาแพทย์เป็นสมบัติของส่วนรวม ซึ่งทุกคนที่พักอาศัยมีสิทธิที่จะใช้ประโยชน์ได้เท่าเทียม กันและต้องร่วมกันธ�ำรงรักษาเพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อทุกคนสืบต่อไป หมวด 3 การเข้าพักอาศัยและการย้ายออก ข้อ 7 การเข้าพักในหอพัก (1.) ผู้มีสิทธิเข้าพักในหอพัก ให้เข้าพักในหอพักตามประกาศของคณะแพทยศาสตร์ (2.) ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าพักในหอพัก ให้ถือเป็นสิทธิเฉพาะตัวจะโอนให้ผู้อื่นไม่ได้ (3.) การย้ายห้องพักต้องได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการประจ�ำหอพักก่อน (4.) การเข้าพักอาศัยในหอพัก ผู้อาศัยจะต้องลงทะเบียนและลงนามในใบรับมอบครุภัณฑ์ ภายในห้องพัก เสียก่อน หากมีสงิ่ ของตามรายการในใบรับมอบของช�ำรุดหรือสูญหายก่อนเข้าพักอาศัย ผูอ้ าศัยต้องแจ้งให้ เจ้าหน้าที่ประจ�ำหอพักทราบ เพื่อซ่อมแซมหรือแก้ไขให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ก่อนการเข้าพัก (5.) ผูอ้ าศัยจะดัดแปลงหรือต่อเติมอุปกรณ์ใด ภายในหอพักไม่ได้ ยกเว้นจะได้รบั อนุญาตจากคณะกรรมการ หอพักก่อน ข้อ 8 การย้ายออกจากหอพัก (1.) ก่อนย้ายออกจากหอพัก ผู้อาศัยต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ประจ�ำหอพักทราบ เพื่อส�ำรวจครุภัณฑ์ในห้อง พัก หากมีสิ่งของตามรายการในใบรับมอบช�ำรุดหรือสูญหายเกิดขึ้นภายหลังการเข้าพัก ผู้อาศัยจะต้องรับ ผิดชอบชดใช้ (2.) หากมีประกาศให้ย้ายออก ผู้อาศัยจะต้องย้ายสิ่งของสัมภาระส่วนตัวออกจากห้องพัก ให้เสร็จภายใน ก�ำหนดเวลาตามประกาศ นอกจากจะมีเหตุผลอันสมควรที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการหอพัก หมวด 4 ระเบียบ ข้อห้าม และบทลงโทษ ข้อ 9 ระเบียบหอพัก (1.) การเข้า-ออกบริเวณหอพัก ตั้งแต่เวลา 06.00 น. – 20.00 น. ถ้านักศึกษาแพทย์มีเหตุจ�ำเป็นต้องเข้าออกหอพักนอกเหนือเวลาดังกล่าวต้องติดต่อเจ้าหน้าที่หอพักเพื่อแจ้งชื่อและสาเหตุที่ขออนุญาต (2.) ผูพ้ กั อาศัยต้องให้ความร่วมมือในการด�ำเนินงานของหอพัก เช่น ประหยัดกระแสไฟฟ้า น�ำ้ ประปา รักษา สาธารณสมบัติและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 76


(3.) ผูพ้ กั อาศัยต้องไม่นำ� ทรัพย์สนิ มีคา่ มาเก็บไว้ในหอพัก หากมีการสูญหายคณะแพทยศาสตร์ จะไม่รบั ผิด ชอบ (4.) ผู้ที่ใช้ยานพาหนะส่วนตัว ให้มาติดต่อลงทะเบียนจากเจ้าหน้าที่หอพัก (5.) การต้อนรับบุคคลภายนอก ให้ต้อนรับบริเวณที่หอพักจัดไว้ให้ เฉพาะในวันและเวลาราชการเท่านั้น นอกเวลาราชการให้ติดต่อเจ้าหน้าที่หอพัก (6.) นักศึกษาจะต้องแต่งกายให้สุภาพและประพฤติตนอย่างเหมาะสมตามกาลเทศะ (7.) นักศึกษาต้องปิดไฟ เครื่องปรับอากาศและอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดก่อนออกจากห้องพักและ ตลอดจนบริเวณส่วนกลางหลังใช้เสร็จทุกครั้ง (8.) ผู้พักอาศัยต้องช่วยกันรักษาความสะอาดในห้องพัก บริเวณหอพัก และรักษาของใช้อันเป็นทรัพย์สิน ของหอพักให้อยูใ่ นสภาพทีไ่ ม่ชำ� รุดเสียหาย เมือ่ มีของช�ำรุดเสียหายเกิดขึน้ ในหอพัก จะต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ หอพักทราบโดยทันที และจะต้องชดใช้ตามราคาประเมิน (9.) อาจารย์เวรหอพักและเจ้าหน้าที่หอพักจะเข้าท�ำการตรวจหอพักนักศึกษาแพทย์เป็นประจ�ำทุกเดือน ข้อ 10 ผู้ที่พักอาศัยในหอพักต้องละเว้นการกระท�ำอันเป็นข้อห้ามดังต่อไปนี้ (1.) ห้ามก่อการทะเลาะวิวาท ท�ำร้ายร่างกาย ขู่กรรโชก หรือกระท�ำการละเมิดสิทธิของผู้อื่นภายในหอพัก (2.) ห้ามมีอาวุธหรือวัตถุระเบิดไว้ในครอบครองในบริเวณหอพักและภายในหอพัก (3.) ห้ามเสพหรือมีไว้ครอบครองซึ่งบุหรี่ เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ และยาเสพติดให้โทษอื่นๆ ในบริเวณ หอพักและภายในหอพัก (4.) ห้ามลักทรัพย์หรือ จงใจท�ำลายทรัพย์สินของหอพัก หรือของผู้อื่นในหอพัก (5.) ห้ามเล่นการพนันภายในหอพัก (6.) ห้ามประพฤติเสื่อมเสียในทางชู้สาวในบริเวณหอพัก (7.) ห้ามกระท�ำการใดๆ อันเป็นการก่อกวนความสงบเรียบร้อยในบริเวณหอพัก (8.) ห้ามเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดบริเวณหอพัก (9.) ห้ามแสดงกิริยาวาจาไม่สุภาพเรียบร้อยและประพฤติไม่เหมาะสม (10.) ห้ามจัดงานรื่นเริงใดๆ ในหอพัก โดยไม่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการหอพัก (11.) ห้ามน�ำกีฬาทุกประเภทมาเล่นภายในหอพัก (เว้นแต่ได้รับอนุญาต) (12.) ห้ามทิ้งเศษกระดาษ ขยะมูลฝอยหรือสาดน�้ำลงจากระเบียงหอพัก (13.) ให้ปิดประกาศเอกสารหรือโปสเตอร์ใดๆ ในบริเวณหอพักก�ำหนดให้เท่านั้น และเอกสารต่างๆ ต้องมี เหตุอันสมควรในการปิดประกาศ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรรมการหอพัก (14.) ต้องพักอาศัยอยู่ ณ ห้องพักตามทีค่ ณะกรรมการหอพักก�ำหนดให้เท่านัน้ หากมีความประสงค์จะย้าย หรือสับเปลีย่ นห้องพัก จะต้องแจ้งต่อกรรมการหอพักก่อน และเมือ่ ได้รบั อนุญาตแล้วจะต้องส่งคืนครุภณ ั ฑ์ ประจ�ำห้องพักเดิม พร้อมทั้งรับมอบครุภัณฑ์ประจ�ำห้องพักใหม่ (15.) ห้ามส่งเสียงดังหรือการกระท�ำใดๆ อันเป็นการรบกวนบุคคลอื่น 77


(16.) ห้ามโยกย้ายสิ่งของประจ�ำหอพัก หรือออกจากหอพักโดยเด็ดขาดเว้นเสียแต่จะได้รับอนุญาตจาก คณะกรรมการหอพัก (17.) ห้ามต่อเติม รื้อถอน ดัดแปลง ต่อสิ่งของเครื่องใช้ หรือท�ำการใดๆ ในบริเวณหอพัก เว้นเสียแต่จะได้ รับอนุญาตจากคณะกรรรมการหอพัก (18.) ห้ามวางสิ่งของใดๆ ไว้หน้าห้องพัก (19.) เมื่อไม่อยู่ในห้องพักจะต้องปิดน�้ำ ปิดไฟฟ้าและเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดในห้อง (20.) ห้ามนักศึกษาน�ำบุคคลภายนอก ผู้ปกครองหรือญาติ เข้าในหอพัก (21.) ห้ามนักศึกษาน�ำของมีค่าติดตัว เช่น เพชร ทอง เข้ามาในหอพัก หากเกิดการสูญหายทางคณะ แพทยศาสตร์ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น (22.) ห้ามกระท�ำความผิดเกี่ยวกับ การลักทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ ฉ้อโกงทรัพย์ ยักยอกทรัพย์ เป็นต้น (23.) ห้ามปลอมแปลงเอกสาร ลายมือชื่อ หรือบอกชื่อที่อยู่อันเป็นเท็จ เพื่อประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่น (24.) ห้ามท�ำลายเอกสารราชการ และทรัพย์สินของหอพักหรือของผู้อื่น (25.) ห้ามกระท�ำความผิดเกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย และเสรีภาพ (26.) ห้ามมีไว้ซึ่งกุญแจหรือวัตถุอื่นใดที่สามารถเปิดเข้าห้องผู้อื่นได้ หรือใช้เปิดที่เก็บของของผู้อื่นได้ (27.) ห้ามเข้าห้องพักของผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต และห้ามนักศึกษาแพทย์เข้าห้องพักเพื่อนต่างเพศ (28.) ห้ามละเมิดสิทธิส่วนบุคคล (29.) ห้ามมีไว้และเผยแพร่ ซึ่งสื่อลามกอนาจารทุกชนิดที่ขัดกับศีลธรรมอันดีของสังคมไทย (30.) ห้ามผู้พักอาศัยซักล้างนอกบริเวณที่หอพักจัดไว้ให้ (31.) ห้ามผูพ้ กั อาศัยน�ำวัสดุ-ครุภณ ั ฑ์ ทีท่ างหอพักจัดไว้สำ� หรับใช้ประโยชน์สว่ นรวม เช่น ชุดโต๊ะม้านัง่ ฯลฯ ไปใช้ประโยชน์ส่วนตน (32.) ห้ามผู้พักอาศัยเคลื่อนย้ายวัสดุ-ครุภัณฑ์ออกนอกห้องพัก (33.) ห้ามปีนป่ายส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารหอพัก (34.) ห้ามประกอบธุรกิจในบริเวณหอพัก (35.) ห้ามตากเสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย เครื่องนอนอื่นใดตามหน้าต่างห้อง หรือตามสถานที่อันไม่สมควร (36.) ห้ามดูหมิ่นหรือกล่าววาจา หรือแสดงกิริยาที่หยาบคาย ไม่เคารพเจ้าหน้าที่ อาจารย์ที่ปรึกษา และ ผู้รับผิดชอบหอพัก (37.) ห้ามขัดขืน ฝ่าฝืนค�ำสั่งของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตามหน้าที่โดยชอบ (38.) ห้ามประพฤติผิดข้อบังคับมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ว่าด้วยวินัยนักศึกษา (39.) เมื่อเกิดมีข้อสงสัย ปัญหา ข้อขัดแย้ง หรือเรื่องใดๆ เกี่ยวกับการพ�ำนักในห้องพักให้นักศึกษาแพทย์ หรือผู้อาศัยแล้วแต่กรณี รีบมาแจ้งที่เจ้าหน้าที่ประจ�ำหอพักหรือกรรมการหอพักโดยด่วน

78


หมวดที่ 5 การสอบสวนและการลงโทษผู้กระท�ำผิด ข้อ 11 การลงโทษมี 5 ลักษณะ (1.) ว่ากล่าวตักเตือนและให้ลงชื่อรับทราบไว้เป็นหลักฐาน (2.) ตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร และส่งส�ำเนาค�ำเตือนให้ผู้ปกครองของผู้มีสิทธิเข้าพักอาศัยผู้นั้นทราบ (3.) ท�ำทัณฑ์บนเป็นหนังสือ และประกาศที่หอพักรวมทั้งส�ำเนาหนังสือดังกล่าว ให้ผู้ปกครองของผู้มีสิทธิ เข้าพักอาศัยนั้นได้ทราบ หรืออาจแจ้งผู้ปกครองมาท�ำทัณฑ์บนไว้กับอาจารย์ฝ่ายกิจการนักศึกษาก็ได้ (4.) ตัดสิทธิการเข้าพักอาศัยในห้องพักตามระยะเวลาที่ก�ำหนด โดยไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมหอพักให้และ แจ้งผู้ปกครองของผู้มีสิทธิเข้าพักอาศัยได้ทราบ (5.) ผูม้ สี ทิ ธิเข้าพักอาศัยทีค่ ณะกรรมการหอพักพิจารณาเห็นว่าได้กระท�ำการฝ่าฝืนระเบียบนีม้ ลี กั ษณะเป็น ความผิดร้ายแรง นอกจากจะได้รบั โทษตามข้อดังกล่าวข้างต้นแล้ว ยังอาจได้รบั การพิจารณาให้ลงโทษอย่าง ใดอย่างหนึ่งดังนี้ (5.1.) ตัดสินการเข้าสอบ หรือให้สอบตกในภาคเรียนนั้น (5.2.) ให้พักการเรียนตามระยะเวลาที่ก�ำหนด (5.3.) ส่งชื่อให้คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เพื่อออกจากทะเบียน นักศึกษา หมายเหตุ ข้อ 1 อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการหอพักนักศึกษา ข้อ 2 อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมประจ�ำคณะ หมวด 6 อื่นๆ ข้อ 12 คณะกรรมการหอพัก (1.) ให้มีคณะกรรมการหอพักนักศึกษา ประกอบด้วย รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา หัวหน้าฝ่ายพัฒนานักศึกษา (อาจารย์ที่ปรึกษาหอพักโดยต�ำแหน่ง) อาจารย์ฝ่ายพัฒนานักศึกษา ตัวแทนนักศึกษาชั้นปี 1 2 และ 3 เจ้าหน้าที่หอพัก

79

ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการและเลขานุการ


หน้าที่ของกรรมการหอพัก 1. ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยในหอพักและแนะน�ำตักเตือนผู้อาศัยในหอพัก 2. เรียกประชุมนักศึกษาที่พักอาศัยในหอพัก เมื่อมีเหตุจ�ำเป็นและสมควรโดยความเห็นชอบของประธาน กรรมการหอพัก 3. พิจารณาและด�ำเนินงานเกี่ยวกับกิจกรรมในหอพักโดยความเห็นชอบของประธานกรรมการหอพัก 4. รายงานการกระท�ำความผิดของผู้พักอาศัยที่ฝ่าฝืนประกาศหอพักต่อคณะกรรมการประจ�ำคณะ 5. ช่วยดูแลความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของอาคารสถานที่พัก 6. ช่วยสอดส่องดูแล ยับยั้ง ห้ามปรามมิให้บุคคลภายนอกขึ้นไปบนหอพัก 7.ช่วยไกล่เกลี่ยข้อพิพาทต่างๆ ของผู้พักอาศัยในหอพัก 8. เสนอแนะข้อคิดเห็นเกี่ยวกับหอพักต่อคณะกรรมการประจ�ำคณะ 9. ดูแลและให้ค�ำแนะน�ำแก่นักศึกษาแพทย์ในการใช้ชีวิตในหอพัก 10. ดูแลนักศึกษาให้ปฏิบัติตามระเบียบหอพักอย่างเคร่งครัด ข้อ 13 ในกรณีมีเหตุการณ์ฉุกเฉิน เช่น ไฟฟ้า มีการลักทรัพย์ เป็นต้น จะอนุญาตให้ผู้บริหารคณะ แพทยศาสตร์ และคณะกรรมการหอพัก ตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป สามารถเข้าตรวจค้นภายในหอพักได้ ข้อ 14 ให้ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นผู้รักษา ระเบียบนี้ ข้อ 15 ให้ใช้ระเบียบนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๙

พลอากาศเอก (นายแพทย์อวยชัย เปลื้องประสิทธิ์) คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

80


ระบบการดูแลนักศึกษาที่พักในหอพักคณะแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ได้จัดให้มีระบบการดูแลนักศึกษาที่พักในหอพัก เพื่อจัดการดูแลปัญหาที่เกิด ขึ้นกับนักศึกษาในหอพัก ตลอดจนก�ำกับดูแลให้นักศึกษาปฏิบัติตามระเบียบการพักอาศัยในหอพัก และ เอื้ออ�ำนวยความสะดวกต่างๆ ที่จะช่วยสนับสนุนคุณภาพชีวิตนักศึกษาที่พักภายในหอพัก ซึ่งมีอาจารย์ที่ ปรึกษาหอพักและคณะกรรมการหอพัก ซึง่ ได้รบั การแต่งตัง้ จากคณบดี เป็นผูก้ ำ� กับดูแล ในกรณีทเี่ กิดปัญหา ในหอพักคณะกรรมการหอพักได้รับทราบปัญหาต้องแจ้งอาจารย์เวรหอพักให้ทราบในทันที และด�ำเนิน จัดการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นและแจ้งต่ออาจารย์ที่ปรึกษาหอพักเพื่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อด�ำเนินการแก้ไขปัญหา นอกจากนี้เมื่อด�ำเนินแก้ไขปัญหาแล้ว จะมีการประชุมคณะกรรมการหอพัก เป็นประจ�ำทุกเดือนเพือ่ สรุปปัญหาทีเ่ กิดขึน้ และประเมินแนวทางแก้ไขเพือ่ ก�ำหนดเป็นมาตรฐานการปฏิบตั ิ งาน ส่วนกรณีที่แก้ไขปัญหาไม่ได้ อาจารย์ที่ปรึกษาหอพักจะเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการประจ�ำคณะเพื่อ หาแนวทางแก้ไขปัญหาต่อไป

81


เพลงประจ�ำมหาวิทยาลัย เพลงทองฟ้า (มาร์ชมหาวิทยาลัยฯ) ผู้ประพันธ์ : ผศ.อ�ำไพ วชิรอ�ำไพ * ถิ่นนี้น้องพี่รวมใจ นามยิ่งใหญ่นราธิวาสราชนครินทร์ สีทองฟ้าเจิดจรัสอาจิณต์ ดั่งเรารักถิ่นรักศักดิ์ศรีนิรันดร์ มนร. นามนี้ เป็นที่รัก ร่วมสมัครสามัคคีสมานฉันท์ แดนดินทักษิณถิ่นผูกพัน เป็นมิ่งขวัญล�้ำค่าสง่าเมือง ** ผองเราสัญญาศรัทธามั่น สร้างสรรค์ความดีให้ลือเลื่อง รู้ค่ารู้คุณสร้างไทยรุ่งเรือง เทิดพระนามศรีแห่งเมืองมั่นในอุดมการณ์ สายธารแห่งรักประจักษ์ค่า สายธารแห่งศรัทธาจะเล่าขาน ด�ำรงไว้เกียรติศักดิ์สถาบัน คุณค่านั้นคงอยู่คู่ถิ่นไทย (ซ�้ำ *,**) คือ มนร. ผู้ประพันธ์ : อาจารย์กฤษกร ไชยยาว สี่สถาบัน มารวมกันให้เป็นหนึ่งเดียว ถักทอเป็นเกลียว สร้างพลังมุ่งมั่นฟันฝ่า เกิดเป็นมหาลัยในดวงใจ แห่งเมืองนรา สร้างความก้าวหน้า ม.นรา ชื่อนี้ยืนยง พยาบาลเกษตร การอาชีพตากใบ วิทยาลัยเทคนิค จตุรมิตร จุดเริ่มคิด ถ่ายทอดวิชา ให้ความเจริญ ความเชื่อมั่นด้านการศึกษา แหล่งปวงประชา ชาวนราร่วมกันเทิดทูน **เป็นสถาบัน ดั่งใจฝันที่ชนต้องการ ส่งเสริมลูกหลานสร้างฐานให้สังคม สร้างความกลมเกลียวน�ำความรู้สู่ชุมชน ติดตรึงใจชน ม.นราธิวาสราชนครินทร์ เป็นสถาบันที่เติมฝัน และให้โอกาส สร้างความเปรื่องปราด เยาวชนฝึกฝนไขว่คว้า เพิ่มความเข้มแข็งทางความคิด ร่วมพัฒนา ให้ ม.นรา เป็นสถาบันหนึ่งในใจเรา (ซ�้ำ **)

82


เพลงลูกพิกุล ผู้ประพันธ์: อ.นภาพร ทิพย์มณเฑียร

83

หอมกรุ่นดอกพิกุลหอมบริสุทธิ์ หอมประดุจความดีที่เราสร้างสม ณ ถิ่นนี้สามัคคีเกลียวกลม น่าชื่นชม สร้างความรู้คู่ความดี ร่มเงา แผ่คลุมใจให้ความรัก อบอุ่นนักด้วยเรารักในศักดิ์ศรี ร่วมสร้างสรรค์เพื่อความสุขทุกชีวี รื่นฤดี ความผูกพันฉันและเธอ **สีขาวนวลแม้ร่วงสู่ดินกลิ่นยังหอมกรุ่น แนบใจทุกรุ่นหอมชื่นใจจ�ำได้เสมอ เคยเก็บพิกุลส่งจากใจมอบให้เธอ จริงใจเสมอเราลูกพิกุลรักไม่รู้คลาย ไม่สิ้นพิกุลกลิ่นละมุนไม่สิ้นความดี คุณค่าศักดิ์ศรีค่าแห่งรักจักไม่จางหาย ***เราน้องพี่มุ่งท�ำดีจนชีวีวาย อยู่หนแห่งใดศรัทธามั่นไว้ในถิ่นพิกุล (ซ�้ำ **) (ซ�้ำ ***)


อาจารย์ผู้รับผิดชอบฝ่ายต่างๆ อาจารย์ก่อเกียรติ โทร: 087-297-2443

อาจารย์ฝ่ายวิชาการ ธีระกิตติ์ธนากุล E-mail: paktiang@hotmail.co.th

ผศ.ดร.พนม โทร: 087-285-2931

อาจารย์ฝ่ายวิจัย สุขจันทร์ E-mail: phnom1242@yahoo.com

ดร.โตมร โทร: 081-089-2324 อาจารย์มุสลีฮา โทร: 080-740-2893

อาจารย์ฝ่ายกิจการนักศึกษา นุ่นแก้ว E-mail: tomorn.n@gmail.com เจ๊ะซอ E-mail: musleeha.ch@gmail.com

อาจารย์ฝ่ายท�ำนุบ�ำรุงศิลปวัฒนธรรม อาจารย์ปิยอร จอนเจิม โทร. 087-3103595 E-mail: piyaon.ch@gmail.com อาจารย์ฟาดีละห์ บินอาลี โทร: 089-978-0808 E-mail: fardeela.b@outlook.com

84


สายตรงคณบดี พลอากาศเอกนายแพทย์อวยชัย เปลื้องประสิทธิ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ E-mail: ouichai89@hotmail.com ที่อยู่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เลขที่ 99 หมู่ที่ 8 ต�ำบลโคกเคียน อ�ำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000 โทร: 073-709-030 ต่อ 3900 E-mail: medpnu@gmail.com Website: http://med.pnu.ac.th

85


Profile for medpnu

Manual MED PNU 2016  

คู่มือนักศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ปีการศึกษา 2559

Manual MED PNU 2016  

คู่มือนักศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ปีการศึกษา 2559

Profile for medpnu
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded