Manual MED PNU 2016

Page 1


“ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตน เป็นที่สอง ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์ เป็นกิจที่หนึ่ง ลาภ ทรัพย์ และเกียรติยศ จะตกแก่ท่านเอง ถ้าท่านทรงธรรมแห่งอาชีพ ไว้ให้บริสุทธิ์” พระบรมราชปณิธาน สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก


สารบัญ

ค�ำน�ำ ประวัติความเป็นมา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ปณิธาน วิสัยทัศน์ ค่านิยม และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ผู้บริหารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ คณะผู้บริหาร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ โครงสร้างหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557 ระเบียบ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาเพื่อปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2550 ระเบียบการแต่งกาย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ระเบียบการเข้าชั้นเรียน ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา ระบบการให้ค�ำปรึกษาแก่นักศึกษา ระบบการดูแลนักศึกษา ระบบรับเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียนของนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา นักศึกษาชั้นปีที่ 1-3 ปีการศึกษา 2559 ตารางการเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา ระเบียบและข้อปฏิบัติของนักศึกษาหอพักนักศึกษาแพทย์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ระบบการดูแลนักศึกษาที่พักในหอพักคณะแพทยศาสตร์ เพลงประจ�ำมหาวิทยาลัย อาจารย์ผู้รับผิดชอบฝ่ายต่างๆ

หน้า

1 3 4 5 6

19

37 46 50 51 53 54 55 57 73

74 81 82 84


ค�ำน�ำ คู่มือนักศึกษาเล่มนี้จัดท�ำขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ให้นักศึกษาคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัย นราธิวาสราชนครินทร์ ระดับชั้นปีที่ 1-3 ได้ใช้เป็นคู่มือในการศึกษา ท�ำความเข้าใจ และถือปฏิบัติตลอด ระยะเวลาของการศึกษา เอกสารเล่มนี้ประกอบด้วยความส�ำคัญ 4 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ประวัติคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ และรายนามผู้บริหาร ส่วนที่ 2 โครงสร้างหลักสูตรและแผนการเรียนตลอดหลักสูตร ส่วนที่ 3 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาเพือ่ ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2550 และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา ส่วนที่ 4 อาจารย์ที่ปรึกษา ส่วนที่ 5 เรื่องหอพักนักศึกษา นักศึกษาทุกคน ควรศึกษาคู่มือนักศึกษาระดับปริญญาตรี และท�ำความเข้าใจกับข้อบังคับ และ ระเบียบต่างๆ เพือ่ ทีน่ กั ศึกษาจะได้ปฏิบตั ติ นได้อย่างถูกต้อง และเป็นประโยชน์สำ� หรับนักศึกษา โดยเฉพาะ ในหัวข้อที่เกี่ยวกับการศึกษา เช่น การลงทะเบียนเรียน การขอเทียบโอนผลการเรียน การลาพักการศึกษา และการรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา การวัดผลและการประเมินผล การค�ำนวณหาค่าระดับคะแนนเฉลี่ย การถูกถอนชือ่ ออกจากการเป็นนักศึกษา ผลการเรียนทีต่ อ้ งตรวจสอบเกณฑ์การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา การขอส�ำเร็จ การศึกษา เป็นต้น คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ หวังเป็นอย่างยิ่ง ว่า คู่มือนักศึกษาเล่มนี้จะเป็น ประโยชน์กับนักศึกษาและผู้สนใจโดยทั่วไป

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ สิงหาคม 2559


ประวัติความเป็นมา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2548 โดยเป็นสถาบัน การศึกษาที่จัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สุขภาพ และสังคมศาสตร์ จากแนวทาง ดังกล่าว มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ได้เสนอความเห็นเกีย่ วกับการจัดตัง้ คณะแพทยศาสตร์ เพือ่ เป็นการ แก้ปญ ั หาการขาดแคลนแพทย์ในพืน้ ทีแ่ ละเป็นการกระจายโอกาสทางการศึกษา โดยส่งเสริมให้นกั เรียนทีม่ ผี ลการ เรียนดีมีโอกาสเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต และเป็นการ สนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในด้านความมั่นคง โดยใช้การศึกษาเป็นกลยุทธ์หลักในการแก้วิกฤติการณ์ปัญหา ความรุนแรงพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้อันน�ำมาซึ่งความสมานฉันท์ ลดความขัดแย้งรุนแรงและอยู่ร่วมกันอย่าง สันติสุขภายใต้ความหลากหลายทางวัฒนธรรม จากการประชุมของสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2548 จึงมีมติให้มีการจัดตั้งโครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ขึ้น โดยมีนายแพทย์ สมัย ขาววิจติ ร รักษาการในต�ำแหน่งคณบดีคณะแพทยศาสตร์ โดยเปิดรับนักศึกษาทีม่ ภี มู ลิ ำ� เนาในพืน้ ที่ 3 จังหวัด ชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดนราธิวาส จังหวัดยะลา และจังหวัดปัตตานี ต่อในปี พ.ศ. 2550 นายแพทย์สมัย ขาววิจิตร ประสบปัญหาด้านสุขภาพ ท�ำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เต็มความสามารถ คณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยฯ ภายใต้การน�ำโดย ผศ.ดร.จงรัก พลาศัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ในขณะนัน้ จึงแต่งตั้งให้ พลอากาศเอก นายแพทย์อวยชัย เปลื้องประสิทธิ์ ด�ำรงต�ำแหน่งรักษาการในต�ำแหน่งคณบดี คณะแพทยศาสตร์ ด้วยความมุ่งมั่นในอุดมการณ์และกัลยาณมิตรของท่านที่มีมากมาย ประกอบกับได้รับความ ช่วยเหลือและสนับสนุนจาก ผศ.ดร.สุพัฒน์ ศรีสวัสดิ์ ท�ำให้หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ผ่านการอนุมัติจากแพทยสภา เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 โดย เปิดรับนักศึกษาแพทย์รุ่นที่ 1 จ�ำนวน 16 คนและรุ่นถัดไปรุ่นละ 24 คน ในช่วง 3 ปีแรก มีการจัดการเรียน การสอนช่วงชั้นเตรียมแพทย์และชั้นพรีคลินิก ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต หาดใหญ่ และในปีการศึกษา 2553 ได้เริ่มจัดการเรียนการสอนในชั้นเตรียมแพทย์ โดยคณะวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ส่วนชัน้ พรีคลินกิ ยังคงจัดการเรียนการสอนโดยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ส�ำหรับชั้นคลินิกมีจัดการเรียนการสอน ณ ศูนย์แพทยศาสตร ศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสงขลา ต่อมาได้มีการปรับปรุงหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปี พ.ศ. 2555 และ ได้ผ่านการรับรองจากแพทยสภา เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 และใช้จนถึงปัจจุบัน ซึ่งคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ได้ด�ำเนินการเปิดรับนักศึกษาแพทย์ติดต่อกันมาเป็นเวลา 10 ปี มี บัณฑิตแพทย์ที่ส�ำเร็จการศึกษาแล้วจ�ำนวน 4 รุ่น ในปี พ.ศ. 2553 เริม่ ก่อสร้างโรงพยาบาลในสังกัดโครงการจัดตัง้ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาส ราชนครินทร์ (ต่อมาได้รับพระราชทานนามว่า โรงพยาบาลกัลยาณิวัฒนาการุณย์) เพื่อรองรับการจัดการเรียน การสอนนักศึกษาแพทย์ และนักศึกษากลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพที่จะมีการจัดตั้งในอนาคตและเป็นการรองรับ หน่วยงานต่างๆ ที่ก�ำลังเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อเป็นสถานบริการด้านสุขภาพแก่ประชาชนโดยทั่วไป โดยได้เปิด บริการแผนกผู้ป่วยนอก (OPD) เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2557 1


จากผลการด�ำเนินงานตลอดระยะเวลาทีผ่ า่ นมา โครงการจัดตัง้ คณะแพทยศาสตร์ได้ดำ� เนินการขอจัดตัง้ เป็นส่วนราชการของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จนกระทั่งวันที่ 29 พฤษภาคม 2558 จึงได้รับอนุมัติให้ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2558 เล่ม 132 ตอนที่ 54 ก หน้า 3-4 ให้โครงการจัดตั้ง คณะแพทยศาสตร์ เป็นคณะแพทยศาสตร์ ซึ่งเป็นส่วนราชการหนึ่งของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2558 ที่สมบูรณ์ เพื่อรองรับการผลิตบุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งขาดแคลนและมีความ จ�ำเป็นต่อการให้บริการทางวิชาการและการแพทย์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และได้มีการสรรหาคณบดี เพื่อด�ำรงต�ำแหน่งคณบดีคณะแพทยศาสตร์ ท�ำให้ พลอากาศเอก นายแพทย์อวยชัย เปลื้องประสิทธิ์ ได้รับการ แต่งตั้งเป็นคณบดีคนแรกของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ต่อมาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ได้ด�ำเนินการขอรับนักศึกษาแพทย์เพิ่ม จากจ�ำนวน 24 คนเป็น 36 คน โดยเพิ่มศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นศูนย์แพทย์อีกแห่งส�ำหรับการเรียนการสอนระดับชั้นคลินิก ซึ่งได้ผ่านการรับรองจากคณะผู้ตรวจประเมิน ความพร้อมในการรับนักศึกษาแพทย์เพิ่มจากแพทยสภา เมื่อวันที่ 26-28 มิถุนายน 2559 ท�ำให้ในปีการศึกษา 2560 คณะแพทยศาสตร์ สามารถเริ่มรับนักศึกษาแพทย์จ�ำนวน 36 คน

2


ปณิธาน วิสัยทัศน์ ค่านิยม และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ปณิธาน

“เพื่อบุตรหลานและบ้านเมืองของเรา” วิสัยทัศน์

“ผลิตแพทย์ที่ดี มีมาตรฐานสากล เพื่อสุขภาพของชุมชนภายใต้พหุวัฒนธรรม” ค่านิยมขององค์กร

“MORNARA”

Morality : มีคุณธรรม Opportunity : สร้างโอกาสทางการศึกษา Respect : เคารพและให้เกียรติ Network : สร้างเครือข่าย Agility : มีความคล่องตัว Rural : เข้าถึงชนบท Achievement motivation : มุ่งความส�ำเร็จ

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 1) มีคุณธรรม และจริยธรรมที่เหมาะสมต่อการประกอบวิชาชีพ 2) มีความรู้ความสามารถ วิจารณญาณ และเจตคติในการดูแลรักษาผู้ป่วยแบบบูรณาการอย่าง เป็นองค์รวม รวมทั้งป้องกันโรค ส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพแก่ทั้งผู้ป่วย ครอบครัว และชุมชน 3) มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร ประสานงานและสร้างสัมพันธภาพ ท�ำงานเป็นทีมกับบุคลากร สาขาอาชีพอื่นๆ ได้ดี 4) มีความสนใจใฝ่รู้ สามารถค้นหาความรู้เพิ่มเติมจากแหล่งข้อมูลต่างๆ สามารถน�ำเทคโนโลยี มาปรับใช้ในการค้นหาความรู้ และมาประยุกต์ในการดูแลรักษาผู้ป่วยได้ 5) สามารถน�ำเสนอรายงาน ถ่ายทอดความรู้ และให้ค�ำแนะน�ำแก่บุคลากรอื่นๆ ผู้ป่วยและญาติ 6) มีเจตคติที่ดีในการปฏิบัติงานในชุมชน และร่วมในการพัฒนาชุมชน

3


ผู้บริหารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงรัก พลาศัย

นายกสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รสสุคนธ์ แสงมณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

4


คณะผู้บริหาร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

พลอากาศเอก นายแพทย์อวยชัย เปลื้องประสิทธิ์

คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

นายแพทย์วีระเดช ถิระวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

ผศ.ดร.สุพัฒน์ ศรีสวัสดิ์

รักษาการในต�ำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน

นายแพทย์จงเจษฎ์ ยั้งสกุล

นายประโชติ อินทร์ถาวร

ผศ.ดร.พนม สุขจันทร์

อาจารย์ก่อเกียรติ ธีระกิตติ์ธนากุล

ที่ปรึกษาคณบดีฯ

อาจารย์

นางนิภาพันธ์ เรืองสุวรรณ

รักษาการในต�ำแหน่ง หัวหน้าส�ำนักงานคณบดีฯ

5

รักษาการในต�ำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายบริการสุขภาพ

อาจารย์


โครงสร้างหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 ชื่อหลักสูตร ภาษาไทย : หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ : Doctor of Medicine Program ชื่อปริญญาและสาขาวิชา ชื่อเต็มภาษาไทย : แพทยศาสตรบัณฑิต ชื่อย่อภาษาไทย : พ.บ. ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ : Doctor of Medicine ชื่อย่อภาษาอังกฤษ : M.D. โครงสร้างหน่วยกิต จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 257 หน่วยกิต ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 35 หน่วยกิต 1) กลุ่มวิชาภาษา 9 หน่วยกิต 11-034-104 การใช้­ภาษามลายูในชีวิตประจําวัน (Malay in Daily Life) 11-034-108 การฟังและพูดภาษาอังกฤษพื้นฐาน (Fundamental English Listening and Speaking ) 11-034-109 การอ่านและเขียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน (Fundamental English Reading and Writing ) 2) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 11 หน่วยกิต 08-154-101 สันติศึกษาเพื่อพัฒนาสังคม (Peace Education for Social Development) 11-014-120 กิจกรรมพลศึกษา (Physical Education Activity) 11-014-121 มนุษย์กับสังคม (Man and Society) 11-024-113 พฤติกรรมศาสตร์ (Behavioral Science) 11-024-114 ทักษะการสื่อสาร (Communication Skills)

3(2-2-5) 3(2-2-5) 3(2-2-5) 2(2-0-4) 1(0-2-1) 3(3-0-6) 3(3-0-6 2(2-0-4)

6


3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 15 หน่วยกิต 10-024-102 คอมพิวเตอร์และการประยุกต์ 3(2-2-5) (Computers and Applications) 10-034-101 คณิตศาสตร์ทั่วไป 3(3-0-6) (General Mathematics) 10-034-108 ชีวสถิติ 3(3-0-6) (Biostatistics) 10-054-104 เคมีทั่วไป 3(3-0-6) (General Chemistry) 10-064-103 ชีววิทยา 3(3-0-6) (Biology) ข. หมวดวิชาเฉพาะ 207 หน่วยกิต 1) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 83 หน่วยกิต 08-034-201 จิตเวชศาสตร์ 1(1-0-2) (Psychiatry) 08-054-201 พยาธิวิทยากายวิภาค 5(4-3-8) (Anatomical Pathology) 08-054-202 พยาธิวิทยาคลินิก 5(3-6-6) (Clinical Pathology) 08-054-204 เวชพันธุศาสตร์ 2(2-0-4) (Medical Genetics) 08-084-201 เวชศาสตร์ชุมชน 1 2(1-4-1) (Community Medicine I) 08-084-202 เวชศาสตร์ชุมชน 2 2(0-4-2) (Community Medicine II) 08-084-203 เวชศาสตร์ชุมชน 3 2(1-4-1) (Community Medicine III) 08-084-204 เวชศาสตร์ชุมชน 4 2(0-4-2) (Community Medicine IV) 08-154-201 พื้นฐานทักษะทางคลินิกและเวชจริยศาสตร์ 1 1(0-3-0) (Foundation to Clinical Practice and Medical Ethics I 08-154-202 พื้นฐานทักษะทางคลินิกและเวชจริยศาสตร์ 2 1(0-3-0) (Foundation to Clinical Practice and Medical Ethics II) 7


08-154-203 08-154-204 08-154-205 08-154-206 08-154-207 08-154-208 08-154-209 10-044-218 10-044-219 10-074-204 10-074-205 10-084-205 10-084-206 10-084-207 10-084-208 10-084-209

พื้นฐานทักษะทางคลินิกและเวชจริยศาสตร์ 3 1(0-3-0) (Foundation to Clinical Practice and Medical Ethics III) พื้นฐานทักษะทางคลินิกและเวชจริยศาสตร์ 4 1(0-3-0) (Foundation to Clinical Practice and Medical Ethics IV) บูรณาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1 1(1-0-2) (Integrated Medical Science I) บูรณาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2 1(1-0-2) (Integrated Medical Science II) บทนําเวชศาสตร์คลินิก 1 2(2-0-4) (Introduction to Clinical Medicine I) บทนําเวชศาสตร์คลินิก 2 3(0-6-3) (Introduction to Clinical Medicine II) ประวัติศาสตร์การแพทย์ 2(1-0-5) (History of Medicine) ฟิสิกส์วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 3(3-0-6) (Life Science Physics) ปฏิบัติการฟิสิกส์วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 1(0-3-0) (Life Science Physics Laboratory) ชีวเคมีการแพทย์พื้นฐาน 4(4-0-8) (Basic Medical Biochemistry) ปฏิบัติการชีวเคมีการแพทย์พื้นฐาน 1(0-3-0) (Basic Medical Biochemistry Laboratory) คัพภวิทยา 2(2-0-4) (Embryology) มหภายวิภาคศาสตร์ 5(5-0-10) (Human Gross Anatomy) ปฏิบัติการมหกายวิภาคศาสตร์ 3(0-9-0) (Practical Human Gross Anatomy) จุลกายวิภาคศาสตร์ 4(3-3-6) (Human Microscopic Anatomy) ประสาทกายวิภาคศาสตร์ 5(4-3-8) (Human Neuroanatomy) 8


9

10-094-203 10-104-205 10-114-201 10-124-203

สรีรวิทยาการแพทย์ (Medical Physiology) จุลชีววิทยาทางการแพทย์และวิทยาอิมมูน (Medical Microbiology and Immunology) ปรสิตวิทยาทางการแพทย์ (Medical Parasitology) เภสัชวิทยาการแพทย์ (Medical Pharmacology)

7(6-3-12)

6(5-3-10)

3(2-3-4)

5(4-3-8)

2) กลุ่มวิชาชีพ 124 หน่วยกิต 08-014-201 เวชปฏิบัติกุมารเวชกรรม (Practice in Pediatrics) 08-034-202 เวชปฏิบัติจิตเวชกรรม (Practice in Psychiatry) 08-084-205 เวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ชุมชน 1 (Family Medicine and Community Medicine I) 08-084-206 เวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ชุมชน 2 (Family Medicine and Community Medicine II) 08-084-207 เวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ชุมชน 3 (Family Medicine and Community Medicine III) 08-084-208 เวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ชุมชน 4 (Family Medicine and Community Medicine IV) 08-084-209 เวชศาสตร์ผปู้­ ่วยนอกสําหรับแพทย์ปฐมภูมิ (Ambulatory Medicine for Primary Care Physician) 08-084-210 เวชปฏิบัติครอบครัว (Practice in Family Medicine) 08-104-201 การดูแลผูป้­ ่วยก่อน – หลังผ่าตัด 1 (Preoperative to Postoperative Care I) 08-104-202 การดูแลผูป้­ ่วยก่อน – หลังผ่าตัด 2 (Preoperative to Postoperative Care II) 08-104-203 การดูแลผูป้­ ่วยก่อน – หลังผ่าตัด 3 (Preoperative to Postoperative Care III)

7(0-0-42) 2(0-0-12) 2(1-2-3) 3(0-4-2) 2(1-2-3) 4(0-6-2) 3(1-3-3) 3(0-0-18) 3(1-2-2) 4(0-6-2) 3(0-4-2)


08-104-204 08-104-205 08-104-206 08-114-201 08-114-202 08-114-203 08-114-204 08-124-201 08-124-202 08-134-201 08-134-202 08-144-201 08-154-210 08-154-211 08-154-212 08-154-213

การดูแลผู้­ป่วยก่อน – หลังผ่าตัด 4 2(1-2-3) (Preoperative to Postoperative Care IV) การดูแลผู้­ป่วยก่อน – หลังผ่าตัด 5 4(0-6-2) (Preoperative to Postoperative Care V) เวชปฏิบัติศัลยกรรม 9(0-0-54) (Practice in Surgery) สุขภาพและโรคของสตรี 1 3(1-2-2) (Health and Diseases of Women I) สุขภาพและโรคของสตรี 2 3(0-4-2) (Health and Diseases of Women II) สุขภาพและโรคของสตรี 3 2(0-2-2) (Health and Diseases of Women III) เวชปฏิบัติสูติ – นรีเวชกรรม 7(0-0-42) (Practice in Obstetrics and Gynecology) เวชศาสตร์ผู้ป่วยนอกด้านจักษุ โสต ศอ นาสิกวิทยา 1 2(1-0-2) (Ambulatory Care in Ophthalmology and Otorhinolaryngology I) เวชศาสตร์ผู้ป่วยนอกด้านจักษุ โสต ศอ นาสิกวิทยา 2 3(0-4-2) (Ambulatory Care in Ophthalmology and Otorhinolaryngology II) สุขภาพ โรค และการฟื้นฟูสภาพทางออร์โธปิดิกส์ 3(1-3-3) (Health, Diseases, and Rehabilitation in Orthopedics) เวชปฏิบัติศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ 4(0-0-24) (Practice in Orthopedic Surgery) เวชปฏิบัติอายุรกรรม 10(0-0-60) (Practice in Internal Medicine) การสร้างเสริมสุขภาพ 1 2(1-0-5) (Health Promotion I) การสร้า­งเสริมสุขภาพ 2 3(0-4-5) (Health Promotion II) สุขภาพและโรคของผูใ้­หญ่และผู้­สูงอายุ 1 4(2-2-8) (Health and Diseases of Adults and Elderly I) สุขภาพและโรคของผูใ้­หญ่และผู้­สูงอายุ 2 3(0-4-5) (Health and Diseases of Adults and Elderly II) 10


08-154-214 08-154-215 08-154-216 08-154-217 08-154-218 08-154-219 08-154-220 08-154-221 08-154-222

สุขภาพและโรคของผูใ้­หญ่และผู้­สูงอายุ 3 3(0-4-5) (Health and Diseases of Adults and Elderly III) สุขภาพและโรคของผูใ้­หญ่และผู้­สูงอายุ 4 2(1-2-3) (Health and Diseases of Adults and Elderly IV) สุขภาพและโรคของผูใ้­หญ่และผู้­สูงอายุ 5 4(0-6-2) (Health and Diseases of Adults and Elderly V) สุขภาพและโรคตั้งแต่ระยะปฏิสนธิ – วัยรุ่น 1 3(1-2-2) (Health and Diseases from Conception to Adolescence I) สุขภาพและโรคตั้งแต่ระยะปฏิสนธิ – วัยรุ่น 2 2(0-2-2) (Health and Diseases from Conception to Adolescence II) สุขภาพและโรคตั้งแต่ระยะปฏิสนธิ-วัยรุ่น 3 3(0-4-2) (Health and Diseases from Conception to Adolescence III) เวชศาสตร์ฉุกเฉินและอุบัติเหตุ 1 2(1-2-0) (Emergency Medicine and Accidents I) เวชศาสตร์ฉุกเฉินและอุบัติเหตุ 2 2(0-2-2) (Emergency Medicine and Accidents II) เวชปฏิบัติฉุกเฉินและอุบัติเหตุ 3(0-0-18) (Practice in Emergency Medicine and Accidents)

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต - ในชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2 ให้­นักศึกษาเลือกรายวิชาอื่นๆ ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ซึ่งมีเนื้อหารายวิชาไม่ซ�้ำซ้­อนหรือใกล้­เคียงกับรายวิชาที่เรียนมาแล้­ว จํานวนไม่น้­อยกว่า 3 หน่วยกิต - ในชั้นคลินิก ให้­เรียนรายวิชาต่อไปนี้ 08-154-223 เลือกเฉพาะ 5(X-Y-Z) (Selectives) 08-154-224 เลือกเสริมประสบการณ์ 1 4(X-Y-Z) (Experiental Learning Electives I) 08-154-225 เลือกเสริมประสบการณ์ 2 3(X-Y-Z) (Experiental Learning Electives II)

11


แผนการศึกษา

ชั้นปีที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 10-024-102 คอมพิวเตอร์และการประยุกต์ 3(2-2-5) 10-034-101 คณิตศาสตร์ทั่วไป 3(3-0-6) 10-044-218 ฟิสิกส์วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 3(3-0-6) 10-044-219 ปฏิบัติการฟิสิกส์วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 1(0-3-0) 11-014-121 มนุษย์กับสังคม 3(3-0-6) 11-024-114 ทักษะการสื่อสาร 2(2-0-4) 11-034-104 การใช้ภ­ าษามลายูในชีวิตประจําวัน 3(2-2-5) 11-034-108 การฟังและพูดภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3(2-2-5) รวม 21(17-9-37) ภาคการศึกษาที่ 2

08-154-101 10-034-108 10-054-104 10-064-103 11-014-120 11-024-113 11-034-109 XX-XXX-XXX

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

สันติศึกษาเพื่อพัฒนาสังคม ชีวสถิติ เคมีทั่วไป ชีววิทยา กิจกรรมพลศึกษา พฤติกรรมศาสตร์ การอ่านและเขียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน วิชาเลือกเสรี รวม

2(2-0-4) 3(3-0-6) 3(3-0-6) 3(3-0-6) 1(0-2-1) 3(3-0-6) 3(2-2-5) 3(X-Y-Z) 21(X-Y-Z)

12


ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 10-074-204 10-074-205 10-084-205 10-084-206 10-084-207 08-154-201 08-084-201 08-154-209

ชีวเคมีการแพทย์พื้นฐาน ปฏิบัติการชีวเคมีการแพทย์พื้นฐาน คัพภวิทยา มหกายวิภาคศาสตร์ ปฏิบัติการมหกายวิภาคศาสตร์ พื้นฐานทักษะทางคลินิกและเวชจริยศาสตร์ 1 เวชศาสตร์ชุมชน 1 ประวัติศาสตร์การแพทย์ รวม

ภาคการศึกษาที่ 2 10-084-208 10-084-209 10-094-203 08-054-204 08-154-202 08-084-202

13

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

4(4-0-8) 1(0-3-0) 2(2-0-4) 5(5-0-10) 3(0-9-0) 1(0-3-0) 2(1-4-1) 2(1-0-5) 20(13-19-28)

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

จุลกายวิภาคศาสตร์ ประสาทกายวิภาคศาสตร์ สรีรวิทยาการแพทย์ เวชพันธุศาสตร์ พื้นฐานทักษะทางคลินิกและเวชจริยศาสตร์ 2 เวชศาสตร์ชุมชน 2 รวม

4(3-3-6) 5(4-3-8) 7(6-3-12) 2(2-0-4) 1(0-3-0) 2(0-4-2) 21(15-16-32)


ภาคการศึกษาที่ 1 10-104-205 10-114-201 10-124-203 08-154-203 08-154-205 08-084-203

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

จุลชีววิทยาทางการแพทย์และวิทยาอิมมูน ปรสิตวิทยาทางการแพทย์ เภสัชวิทยาการแพทย์ พื้นฐานทักษะทางคลินิกและเวชจริยศาสตร์ 3 บูรณาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1 เวชศาสตร์ชุมชน 3 รวม

ภาคการศึกษาที่ 2 08-034-201 08-054-201 08-054-202 08-084-204 08-154-204 08-154-206 08-154-207

ชั้นปีที่ 3 6(5-3-10) 3(2-3-4) 5(4-3-8) 1(0-3-0) 1(1-0-2) 2(1-4-1) 18(13-16-25)

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

จิตเวชศาสตร์ พยาธิวิทยากายวิภาค พยาธิวิทยาคลินิก เวชศาสตร์ชุมชน 4 พื้นฐานทักษะทางคลินิกและเวชจริยศาสตร์ 4 บูรณาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2 บทนําเวชศาสตร์คลินิก 1 รวม

1(1-0-2) 5(4-3-8) 5(3-6-6) 2(0-4-2) 1(0-3-0) 1(1-0-2) 2(2-0-4) 17(11-16-24)

COMPRE 1 การสอบประมวลความรู้ ขั้นที่ 1 NT1 การสอบเพื่อประเมินความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ขั้นตอนที่ 1

14


ชั้นปีที่ 4 หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

08-084-205 เวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ชุมชน 1 08-084-206 เวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ชุมชน 2 08-104-201 การดูแลผูป้­ ่วยก่อน-หลังผ่าตัด 1 08-104-202 การดูแลผูป้­ ่วยก่อน-หลังผ่าตัด 2 08-104-203 การดูแลผูป้­ ่วยก่อน-หลังผ่าตัด 3 08-124-201 เวชศาสตร์ผปู้­ ่วยนอกด้า­ นจักษุ โสต ศอ นาสิกวิทยา 1 08-124-202 เวชศาสตร์ผปู้­ ่วยนอกด้า­ นจักษุ โสต ศอ นาสิกวิทยา 2 08-154-208 บทนําเวชศาสตร์คลินิก 2 08-154-210 การสร้­างเสริมสุขภาพ 1 08-154-211 การสร้­างเสริมสุขภาพ 2 08-154-212 สุขภาพและโรคของผูใ้­หญ่และผู้­สูงอายุ 1 08-154-213 สุขภาพและโรคของผูใ้­หญ่และผู้­สูงอายุ 2 08-154-214 สุขภาพและโรคของผูใ้­หญ่และผู้­สูงอายุ 3 08-154-223 เลือกเฉพาะ รวม

15

2(1-2-3) 3(0-4-2) 3(1-2-2) 4(0-6-2) 3(0-4-2) 2(1-0-2) 3(0-4-2) 3(0-6-3) 2(1-0-5) 3(0-4-5) 4(2-2-8) 3(0-4-5) 3(0-4-5) 5(X-Y-Z) 43(X-Y-Z)


ชั้นปีที่ 5 08-084-207 08-084-208 08-084-209 08-104-204 08-104-205 08-114-201 08-114-202 08-114-203 08-134-201 08-154-215 08-154-216 08-154-217 08-154-218 08-154-219 08-154-220 08-154-221 08-154-224

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

เวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ชุมชน 3 เวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ชุมชน 4 เวชศาสตร์ผปู้­ ่วยนอกสําหรับแพทย์ปฐมภูมิ การดูแลผูป้­ ่วยก่อน-หลังผ่าตัด 4 การดูแลผูป้­ ่วยก่อน-หลังผ่าตัด 5 สุขภาพและโรคของสตรี 1 สุขภาพและโรคของสตรี 2 สุขภาพและโรคของสตรี 3 สุขภาพ โรค และการฟื้นฟูสภาพทางออร์โธปิดิกส์ สุขภาพและโรคของผูใ้­หญ่และผู้­สูงอายุ 4 สุขภาพและโรคของผูใ้­หญ่และผู้­สูงอายุ 5 สุขภาพและโรคตั้งแต่ระยะปฏิสนธิ-วัยรุ่น 1 สุขภาพและโรคตั้งแต่ระยะปฏิสนธิ-วัยรุ่น 2 สุขภาพและโรคตั้งแต่ระยะปฏิสนธิ-วัยรุ่น 3 เวชศาสตร์ฉุกเฉินและอุบัติเหตุ 1 เวชศาสตร์ฉุกเฉินและอุบัติเหตุ 2 เลือกเสริมประสบการณ์ 1 รวม

2(1-2-3) 4(0-6-2) 3(1-3-3) 2(1-2-3) 4(0-6-2) 3(1-2-2) 3(0-4-2) 2(0-2-2) 3(1-3-3) 2(1-2-3) 4(0-6-2) 3(1-2-2) 2(0-2-2) 3(0-4-2) 2(1-2-0) 2(0-2-2) 4(X-Y-Z) 48(X-Y-Z)

COMPRE 2 การสอบประมวลความรู้ ขั้นที่ 2 NT2 การสอบเพื่อประเมินความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ขั้นตอนที่ 2

16


ชั้นปีที่ 6 หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 08-014-201 เวชปฏิบัติกุมารเวชกรรม 7(0-0-42) 08-034-202 เวชปฏิบัติจิตเวชกรรม 2(0-0-12) 08-084-210 เวชปฏิบัติครอบครัว 3(0-0-18) 08-104-206 เวชปฏิบัติศัลยกรรม 9(0-0-54) 08-114-204 เวชปฏิบัติสูติ-นรีเวชกรรม 7(0-0-42) 08-134-202 เวชปฏิบัติศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ 4(0-0-24) 08-144-201 เวชปฏิบัติอายุรกรรม 10(0-0-60) 08-154-222 เวชปฏิบัติฉุกเฉินและอุบัติเหตุ 3(0-0-18) 08-154-225 เลือกเสริมประสบการณ์ 2 3(X-Y-Z) รวม 48(X-Y-Z) COMPRE 3 การสอบประมวลความรู้ ขั้นที่ 3 NT3 การสอบเพื่อประเมินความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ขั้นตอนที่ 3

17


สถานที่จัดการเรียนการสอน - คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ - คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ - ศูนย์แพทยศาสตรชั้นคลินิก โรงพยาบาลสงขลา - ศูนย์แพทยศาสตรชั้นคลินิก โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ - สถาบันสมทบในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ โรงพยาบาลปัตตานี โรงพยาบาลยะลา โรงพยาบาลสุไหงโกลก โรงพยาบาลระโนด โรงพยาบาลสทิงพระ โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา - สถานบริการสาธารณสุขระดับต่างๆ ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข หมายเหตุ: 1) นักศึกษาแพทย์ในช่วงชั้นปีที่ 1-3 เรียนที่มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์และศูนย์แพทยศาสตรชั้นคลินิก โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ 2) นักศึกษาแพทย์ในช่วงชั้นปีที่ 4-6 เรียนที่ศูนย์แพทยศาสตรชั้นคลินิก โรงพยาบาลสงขลา

18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


ระเบียบมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ว่าด้วย การศึกษาเพื่อปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2550 ------------------------------------------------------------

เพื่อให้การบริหารจัดการการศึกษาเพื่อปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิตมหาวิทยาลัยนราธิวาสราช นครินทร์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ต้ังไว้ อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา 17 (2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ พ.ศ. 2548 และโดยมติสภามหาวิทยาลัย นราธิวาสราชนครินทร์ในคราวการประชุมครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2551 จึงให้วางระเบียบ ไว้ดังต่อไปนี้ ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาเพื่อปริญญา แพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2550” ข้อ 2 ให้ใช้ระเบียบนี้ส�ำหรับนักศึกษาเพื่อปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิตที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2550 เป็นต้นไป ข้อ 3 ให้ใช้ระเบียบนี้ร่วมกับ ข้อบังคับ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ว่าด้วยการจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2549 ข้อ 4 บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ ค�ำสั่ง หรือประกาศอื่นใดที่มีอยู่ก่อนระเบียบนี้ และมีความกล่าวไว้ใน ระเบียบนี้ หรือที่ระเบียบนี้กล่าวเป็นอย่างอื่น หรือที่ขัดแย้งกับความในระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน ข้อ 5 คุณสมบัตขิ องผูม้ สี ทิ ธิเ์ ป็นนักศึกษาสาขาวิชาแพทยศาสตร์ ผูม้ สี ทิ ธิข์ นึ้ ทะเบียนเป็นนักศึกษาแพทย์ นอกจากต้องมีคณ ุ สมบัตติ ามข้อบังคับ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญา ตรี พ.ศ. 2549 แล้ว ต้องเป็นผูส้ ามารถท�ำสัญญาการเป็นนักศึกษา สาขาวิชาแพทยศาสตร์ และมีสญ ั ญาค�ำ้ ประกัน โดยบุคคลที่มีคุณสมบัติและหลักทรัพย์ซึ่งมหาวิทยาลัยเห็นชอบ ในกรณีที่เป็นผู้เยาว์จะต้องมีหนังสือยินยอมของ ผู้แทนโดยชอบธรรมอนุญาตให้เป็นนักศึกษาสาขาวิชาแพทยศาสตร์ ข้อ 6 ระบบการศึกษา 6.1 การศึกษาในสาขาวิชาแพทยศาสตร์ เป็นหลักสูตร 6 ปี ในสามปีแรกนักศึกษาศึกษาวิชา พื้นฐานทั่วไปในคณะศิลปศาสตร์ และวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานกับวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานใน คณะวิทยาศาสตร์และในศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชัน้ คลินกิ ส่วนในสามปีหลัง นักศึกษาจะได้ศกึ ษาวิชาแพทยศาสตร์ ในศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก

37


6.2 การก�ำหนดปริมาณการศึกษาและการแบ่งภาคการศึกษาในสามปีแรกของหลักสูตร ให้ก�ำหนดตาม ข้อบังคับ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2549 และในสามปีหลังให้กำ� หนดการศึกษา และการฝึกปฏิบตั งิ านในแต่ละวิชา โดยจัดแบ่งนักศึกษา ออกเป็นกลุ่มหมุนเวียนกันไปศึกษาในภาควิชาหนึ่งๆ ระยะเวลา 1 สัปดาห์ เป็นปริมาณการศึกษาของ รายวิชานั้นเท่ากับ 1 หน่วยกิต ข้อ 7 การลงทะเบียนเรียน 7.1 การลงทะเบียนของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ของหลักสูตรให้เป็นไปตาม ข้อบังคับ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2549 7.2 การลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาในชั้นปีที่ 2 และชั้นปีที่ 3 7.2.1 การก�ำหนดวัน เวลา สถานที่ และวิธีการในการลงทะเบียนเรียนในแต่ละ ภาคการศึกษาให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก�ำหนด 7.2.2 นักศึกษาที่ไม่ได้ลงทะเบียนเรียนเมื่อพ้นก�ำหนด 2 สัปดาห์ นับจากวัน เปิดภาคการศึกษาปกติ หรือ 1 สัปดาห์ นับจากวันเปิดภาคฤดูร้อนจะหมดสิทธิ์ในการลงทะเบียนเรียน ส�ำหรับภาคการศึกษานั้น 7.2.3 ในภาคการศึกษาปกติใด หากนักศึกษาไม่ได้ลงทะเบียน จะต้องขอลาพัก การศึกษาภายใน 30 วัน นับจากวันเปิดภาคการศึกษานั้น หากไม่ปฏิบัติดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะถอนชื่อ นักศึกษาผู้นั้นออกจากทะเบียนนักศึกษา 7.2.4 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาต่างๆ ต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ ที่ปรึกษา มิฉะนั้นจะถือว่าการลงทะเบียนเรียนดังกล่าวเป็นโมฆะ 7.2.5 ให้นกั ศึกษาทัง้ นักศึกษาปกติและนักศึกษาในภาวะรอพินจิ ลงทะเบียนเรียน รายวิชาตามแผนกการศึกษาในแต่ละภาคการศึกษาของชัน้ ปีที่ 2 และชัน้ ปีที่ 3 ตามทีก่ ำ� หนดไว้ในหลักสูตร 7.2.6 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาเพิ่มเติม ต้องกระท�ำภายใน 2 สัปดาห์แรก ของภาคการศึกษาปกติ หรือภายในสัปดาห์แรกของภาคฤดูร้อน 7.2.7 การถอนการลงทะเบียนเรียนรายวิชาใด ให้มีผลดังนี้ 7.2.7.1 ถ้าถอนภายในสองสัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติหรือ ภายในสัปดาห์แรกของภาคฤดูร้อน รายวิชานั้นจะไม่ปรากฏในใบแสดงผลการศึกษา 7.2.7.2 ถ้าถอนเมื่อพ้นก�ำหนด 2 สัปดาห์ แรก แต่ยังอยู่ภายใน 12 สัปดาห์ หรือเมื่อพ้นก�ำหนดสัปดาห์แรก แต่ยังอยู่ใน 5 สัปดาห์แรกของภาคฤดูร้อน จะต้องได้รับความเห็น ชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาและผ่านอาจารย์ผู้สอน และรายวิชานั้นจะปรากฏในใบแสดงผลการศึกษาโดย จะได้สัญลักษณ์ W

38


7.2.7.3 เมื่อพ้นก�ำหนดการถอนรายวิชา ได้สัญลักษณ์ W ตามข้อ 7.2.7.2 แล้ว นักศึกษาจะถอนการลงทะเบียนเรียนเฉพาะรายวิชาไม่ได้ ยกเว้นกรณีที่มีความจ�ำเป็น 7.2.7.4 ในกรณีที่ถอนรายวิชาที่ได้เข้าเรียนแล้วไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาอื่นที่รายวิชาดังกล่าวระบุว่าจะต้องเรียน มาก่อนได้ 7.3 นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่มิได้กำ� หนดไว้ในหลักสูตรแพทยศาสตร์ได้โดย ต้องได้รับอนุญาตจากอาจารย์ที่ปรึกษา และจะไม่นับหน่วยกิตของรายวิชานั้นเป็นหน่วยกิตสะสม ให้วัด และประเมินผลรายวิชานั้นเป็นสัญลักษณ์ S หรือ U 7.4 การลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา ในสามปีหลังของหลักสูตร 7.4.1 นักศึกษาที่มีผลการศึกษาสมบูรณ์และครบทุกรายวิชาตามที่ก�ำหนดไว้ใน หลักสูตรก่อนวันเปิดเรียนของปีการศึกษาใหม่ ให้ลงทะเบียนเรียนทุกรายวิชาของหลักสูตรภายใน 2 สัปดาห์ นับจากวันเปิดเรียนของปีการศึกษาใหม่ 7.4.2 นักศึกษาทีม่ ผี ลการศึกษาไม่สมบูรณ์หรือไม่ครบทุกรายวิชาตามทีก่ ำ� หนด ไว้ในหลักสูตรก่อนวันเปิดเรียนของปีการศึกษาใหม่ ให้ลงทะเบียนเรียนทุกรายวิชาของชัน้ ปีถดั ไปภายใน 4 สัปดาห์ หลังจากมีผลการศึกษาสมบูรณ์และครบทุกรายวิชา 7.4.3 การถอนการลงทะเบียนเรียนเฉพาะรายวิชาใด นักศึกษาต้องด�ำเนินการ ก่อนการเรียนรายวิชานั้น โดยผ่านความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาและหัวหน้าภาควิชาหรือประธาน รายวิชา และได้รบั การอนุมตั จิ ากคณะกรรมการประจ�ำคณะแพทยศาสตร์ และต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชา นั้นใหม่ภายใน 2 สัปดาห์ นับจากวันเปิดเรียนของปีการศึกษาถัดไป ข้อ 8 การวัดและการประเมินผล 8.1 ทุกรายวิชาทีล่ งทะเบียนเรียน นักศึกษาต้องมีเวลาไม่นอ้ ยกว่า 80 ของเวลาการศึกษา ทัง้ หมด จึงจะมีสทิ ธิไ์ ด้รบั การวัดและประเมินผล เว้นแต่จะได้รบั การอนุมตั เิ ป็นกรณีพเิ ศษจากคณะกรรมการ ประจ�ำคณะ เมื่อคณะกรรมการประจ�ำคณะเห็นว่าเวลาศึกษาที่ไม่ครบนั้น เนื่องมาจากเหตุอันจะโทษ นักศึกษาผู้นั้นไม่ได้ 8.2 การวัดและการประเมินผลในแต่ละรายวิชา ให้วัดและประเมินผลเป็นระดับคะแนน หรือสัญลักษณ์

39


8.2.2 การวัดและการประเมินผลเป็นสัญลักษณ์ มีความหมายดังนี้ ระดับคะแนน ความหมาย ค่าระดับคะแนน (ต่อหนึ่งหน่วยกิต) A ดีเยี่ยม (Excellent) 4.0 B+ ดีมาก (Very Good) 3.5 B ดี (Good) 3.0 C+ พอใช้ (Fairly Good) 2.5 C ปานกลาง (Fair) 2.0 D+ อ่อน (Poor) 1.5 D อ่อนมาก (Very Poor) 1.0 E ตก (Fail) 0.0 8.2.3 การวัดและการประเมินผลเป็นสัญลักษณ์ มีความหมายดังนี้ G (Distinction) หมายความว่า ผลการศึกษาอยู่ในขั้นดี ≥ 90 P (Pass) หมายความว่า ผลการศึกษาอยู่ในขั้นพอใช้ ≥ 57 F (Fail) หมายความว่า ผลการศึกษาอยู่ในขั้นตก < 56 ใช้ส�ำหรับรายวิชาที่ไม่มีจ�ำนวนหน่วยกิต หรือรายวิชาที่มีจ�ำนวนหน่วยกิตที่หลักสูตรก�ำหนดให้มี การวัดและประเมินผลเป็นสัญลักษณ์ G P F S (Satisfactory) หมายความว่า ผลการศึกษาเป็นที่พอใจใช้ส�ำหรับรายวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตเป็น หน่วยกิตสะสม U (Unsatisfactory) หมายความว่า ผลการศึกษาไม่เป็นทีพ่ อใจ ใช้สำ� หรับรายวิชาทีไ่ ม่นบั หน่วยกิต เป็นหน่วยกิตสะสม X หมายความว่า การวัดและประเมินผลยังไม่สมบูรณ์ ใช้เมื่อภาควิชาและหรือคณะกรรมการ รายวิชาที่รับผิดชอบ ได้พิจารณาให้นักศึกษาปฏิบัติงานเพิ่มเติมในรายวิชานั้นๆ โดยได้รับความเห็นชอบ จากคณะกรรมการประจ�ำคณะ ชั้นปีที่ 2 และชั้นปีที่ 3 ผู้ที่จะได้รับพิจารณาให้ศึกษาและปฏิบัติงานเพิ่มเติม จะต้องได้สัญลักษณ์ X ไม่เกิน 8 หน่วยกิต สัญลักษณ์ X ของทุกรายวิชาจะเปลี่ยนเป็นระดับคะแนน E หรือ F แล้วแต่กรณี ผู้ที่ได้รับการพิจารณาให้ศึกษาและปฏิบัติงานเพิ่มเติมจะต้องผ่านการวัดและประเมินผลใหม่ โดยจะได้รับ คะแนนไม่เกิน D ชั้นปีที่ 4 และชั้นปีที่ 5 ต้องมีเวลาศึกษาและปฏิบัติงานเพิ่มเติมไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของเวลาปกติ แต่ละรายวิชา และต้องผ่านการวัดและประเมินผลใหม่ โดยจะได้รับคะแนนไม่เกิน C

40


นักศึกษาทีไ่ ด้สญ ั ลักษณ์ X ต้องด�ำเนินการติดต่ออาจารย์ผสู้ อนหรือภาควิชาหรือประธานรายวิชา ทีร่ บั ผิดชอบรายวิชานัน้ เพือ่ ให้มกี ารวัดและประเมินผลภายในเวลาทีค่ ณะก�ำหนด เมือ่ พ้นก�ำหนดดังกล่าว ยังไม่สามารถวัดและประเมินผลได้ สัญลักษณ์ X จะเปลี่ยนเป็นระดับคะแนน E หรือสัญลักษณ์ F แล้ว แต่ละกรณีทันที I หมายความว่า การวัดและประเมินผลยังไม่สมบูรณ์ ใช้เมือ่ อาจารย์ผสู้ อนโดยความเห็นชอบของหัวหน้า ภาควิชาหรือประธานรายวิชาที่รับผิดชอบรายวิชานั้น เห็นสมควรให้รอการวัดและประเมินผลไว้ก่อน เนื่องจาก นักศึกษายังไม่ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นส่วนประกอบการศึกษารายวิชานั้นยังไม่สมบูรณ์ หรือใช้เมื่อนักศึกษายังปฏิบัติ งานซึ่งเป็นส่วนประกอบการศึกษารายวิชานั้นยังไม่สมบูรณ์ หรือใช้เมื่อนักศึกษาได้รับการอนุมัติให้ได้สัญลักษณ์ I จากคณะกรรมการประจ�ำคณะ ตามความ ในข้อบังคับ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ว่าด้วยการจัดการ ศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2549 เมื่อได้รับสัญลักษณ์ I ในรายวิชาใด นักศึกษาต้องด�ำเนินการติดต่ออาจารย์ผู้ สอน เพือ่ ด�ำเนินการให้มกี ารวัดและประเมินผลภายใน 1 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติถดั ไป หรือ 1 สัปดาห์ แรกของภาคฤดูรอ้ น หากว่านักศึกษาผูน้ นั้ ลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูรอ้ นด้วย เมือ่ พ้นก�ำหนดดังกล่าวยังไม่สามารถ วัดและประเมินผลได้ สัญลักษณ์ I จะเปลี่ยนเป็นระดับคะแนน E หรือสัญลักษณ์ F หรือ U หรือ W แล้วแต่กรณี ทันที

W (Withdrawn) หมายความว่า ถอนหรือยกเลิกการลงทะเบียนเรียน ใช้เมื่อนักศึกษาได้รับ การอนุมตั ใิ ห้ถอนหรือยกเลิกการลงทะเบียนเรียนวิชานัน้ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2549 หรือเมือ่ คณะกรรมการประจ�ำคณะอนุมตั ใิ ห้นกั ศึกษา ที่ได้สัญลักษณ์ I อยู่ ลาพักการศึกษาในภาคการศึกษาปกติถัดไป 8.3 ในกรณีที่นักศึกษาได้สัญลักษณ์ I หรือ X ในรายวิชาที่มีการวัดและประเมินผลเป็น ระดับคะแนน ให้รอการค�ำนวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยประจ�ำภาค แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยประจ�ำปีและ แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไว้ก่อน จนกว่าสัญลักษณ์ I หรือ X จะเปลี่ยนเป็นอย่างอื่น 8.4 การวัดและประเมินผลในสามปีแรก ของหลักสูตร 8.4.1 ให้เป็นไปตาม ข้อบังคับ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2549 8.4.2 ให้มกี ารวัดและประเมินผลของแต่ละรายวิชาเมือ่ สิน้ สุดการศึกษาในแต่ละ รายวิชาและสิ้นสุดการศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา ให้มีการค�ำนวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยประจ�ำภาค และแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม

41


8.5

นักศึกษาต้องได้รับการประเมินผลผ่านทุกรายวิชาของหลักสูตรใน 3 ปี แรก สอบประมวลความรู้ขั้นที่ 1 ผ่าน และได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต�่ำกว่า 2.00 จึงจะได้พิจารณาให้ ศึกษาต่อในชั้นปีที่ 4 ได้ 8.6 นักศึกษาต้องได้รับการประเมินผลผ่านทุกรายวิชาของหลักสูตรในชั้นปีที่ 4 และ ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยประจ�ำปี ไม่ต�่ำกว่า 2.00 จึงจะได้รับพิจารณาให้ศึกษาต่อในชั้นปีที่ 5 8.7 นักศึกษาต้องได้รบั การประเมินผลผ่านทุกรายวิชาของหลักสูตรในชัน้ ปีที่ 5 สอบความ รู้ขั้นที่ 2 ผ่านและได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยประจ�ำปีไม่ต�่ำกว่า 2.00 จึงจะได้พิจารณาให้ศึกษาต่อใน ชั้นปีที่ 6 ได้ 8.8 การวัดและประเมินผลในสามปีหลังของหลักสูตรให้ก�ำหนดดังนี้ 8.8.1 การวัดและประเมินผลของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 และชั้นปีที่ 5 8.8.1.1 ให้มีการวัดและประเมินผลของแต่ละรายวิชาเมื่อสิ้นสุดการ ศึกษาในแต่ละรายวิชาทีน่ กั ศึกษาหมุนเวียนไปศึกษาในคราวหนึง่ ๆ และหรือให้มกี ารวัดและประเมินผลรวม เพื่อหาแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยประจ�ำปีและแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม เมื่อสิ้นปีการศึกษา แต้มระดับคะแนนเฉลีย่ ประจ�ำปี คือค่าผลรวมของหน่วยจุดของรายวิชา ที่ได้ศึกษาในชั้นปีนั้นหารด้วยหน่วยกิตรวมของรายวิชาชั้นปีดังกล่าว 8.8.1.2 นักศึกษาที่ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยประจ�ำปีของชั้นปี ที่ลง ทะเบียนเรียนครบตามหลักสูตรตัง้ แต่ 2.00 ขึน้ ไป โดยไม่มรี ายวิชาใดทีป่ ระเมินแล้วได้ระดับคะแนน E หรือ สัญลักษณ์ F หรือ X ถือว่าเป็นผู้สอบได้ 8.8.1.3 เมื่อเปิดเรียนปีการศึกษาใหม่แล้วนักศึกษาที่ยังคงมีรายวิชาที่ ได้ระดับคะแนน E หรือสัญลักษณ์ F มากกว่า 12 หน่วยกิต ให้ตกซ�้ำชั้น ส�ำหรับนักศึกษาที่ยังคงมีรายวิชา ที่ได้ระดับคะแนน E หรือสัญลักษณ์ F น้อยกว่าหรือเท่ากับ 12 หน่วยกิต ให้เรียนเฉพาะรายวิชานั้นๆ ซ�้ำทันที ถ้าเรียนซ�้ำแล้วยังได้ระดับคะแนน E ให้ตกซ�้ำชั้น 8.8.1.4 นักศึกษาที่เรียนซ�้ำชั้นต้องลงทะเบียนเรียนทุกรายวิชาของ ชั้นปีที่ตกซ�้ำชั้น 8.8.1.5 การเรียนรายวิชาจะไม่น�ำระดับคะแนนและหน่วยกิตเดิมของ รายวิชานั้นมาค�ำนวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยประจ�ำปี และแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสม 8.8.1.6 การเรียนซ�ำ้ ชัน้ จะไม่นำ� ระดับคะแนน และหน่วยกิตของรายวิชา ที่ต้องซ�้ำชั้นมาค�ำนวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยประจ�ำปี และแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม

42


8.8.1.7 มหาวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ�ำคณะ

อาจอนุมัติให้นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 ที่มีเจตคติที่ดีต่อการแพทย์ ใช้เวลาในการเรียนชั้นคลินิกนานกว่า ปกติ โดยให้ลงทะเบียนเรียนในชั้นปีที่ 4 ได้เป็นเวลา 2 ปี นับเป็น 1 ปีการศึกษาปกติและให้มีการวัดและ ประเมินผลในปลายปีที่ 2 8.8.2 การวัดและประเมินผลของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 8.8.2.1 การวัดและประเมินผลในแต่ละรายวิชาเป็นหน้าที่และความ รับผิดชอบของภาควิชาและหรือคณะกรรมการรายวิชา 8.8.2.2 การวั ด และประเมิ นผลในแต่ ล ะรายวิ ช า นั ก ศึ ก ษาจะได้ สัญลักษณ์ G หรือ P หรือ F และให้นับเป็นหน่วยกิตสะสม แต่ไม่นับเป็นแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 8.8.2.3 นักศึกษาที่ได้สัญลักษณ์ G หรือ P ทุกรายวิชาถือเป็นผู้สอบได้ 8.8.2.4 นักศึกษาที่ได้สัญลักษณ์ F น้อยกว่าหรือเท่ากับ 19 หน่วยกิต ให้เรียนซ�้ำในรายวิชานั้นๆ หากผลประเมินรายวิชาใดยังได้สัญลักษณ์ F ให้เรียนซ�้ำชั้น 8.8.2.5 นักเรียนที่ได้สัญลักษณ์ F มากกว่า 19 หน่วยกิต ให้เรียนซ�้ำชั้น 8.8.2.6 นักศึกษาที่เรียนซ�้ำชั้นต้องลงทะเบียนเรียนทุกรายวิชา 8.8.3 การสอบประมวลความรู้ ให้มีการสอบประมวลความรู้ 3 ขั้นดังนี้ 8.8.3.1 การสอบประมวลความรูข้ นั้ ที่ 1 ให้นกั ศึกษาทีผ่ า่ นการเรียนทุก รายวิชาในชั้นปีที่ 1-3 มีการสอบประมวลความรู้ขั้นที่ 1 เพื่อประเมินความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ 8.8.3.2 การสอบประมวลความรูข้ นั้ ที่ 2 ให้นกั ศึกษาทีผ่ า่ นการเรียนทุก รายวิชาในชั้นปีที่ 5 มีการสอบประมวลความรู้ขั้นที่ 2 เพื่อประเมินความพร้อมในด้านความรู้และทักษะใน การขึ้นปฏิบัติเป็นนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 8.8.3.3 การสอบประมวลความรูข้ นั้ ที่ 3 ให้นกั ศึกษาทีผ่ า่ นการเรียนทุก รายวิชาในชั้นปีที่ 6 มีการสอบประมวลความรู้ขั้นที่ 3 เพื่อประมวลความรู้รวบยอดก่อนจบหลักสูตร 8.8.3.4 ผู้ที่คณะกรรมการให้เป็นผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้จะต้อง เข้าสอบตาม วันเวลาที่ก�ำหนด ยกเว้นได้รับการอนุมัติจากคณบดี โดยผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ ปรึกษา

43


8.8.3.5 ผู้ที่สอบประมวลความรู้แต่ละขั้น ตั้งแต่ขั้นที่ 3 เป็นต้นไป (ยกเว้นการสอบประมวลความรู้ขั้นที่ 3) จะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการสอบประมวลความรู้ รายละเอียด ตามที่มหาวิทยาลัยก�ำหนด รายละเอียดอื่นๆ ให้คณะกรรมการประจ�ำคณะแพทยศาสตร์เป็นผู้ก�ำหนด ข้อ 9 การเสนอชื่อเพื่อรับปริญญาและการอนุมัติให้ปริญญา 9.1 นักศึกษาที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับปริญญา ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนดังนี้ 9.1.1 ได้ศกึ ษาและผ่านการวัดและประเมินผลรายวิชาต่างๆ ครบถ้วนและเป็น ผูส้ อบได้ตามหลักสูตรและข้อก�ำหนดของสาขาแพทยศาสตร์ ทัง้ นีร้ วมถึงรายวิชาทีไ่ ด้รบั การเทียบโอนด้วย 9.1.2 ไม่มีรายวิชาใดที่ได้สัญลักษณ์ I หรือ X หรือ F หรือ U ค้างอยู่ 9.1.3 ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต�่ำกว่า 2.00 9.1.4 ไม่อยู่ในระหว่างการรอรับโทษทางวินัยที่ระบุให้งดการเสนอชื่อเพื่อรับ ปริญญาชั่วระยะเวลาหนึ่ง 9.1.5 ได้ปฏิบตั ติ ามระเบียบต่างๆ ครบถ้วนและไม่มหี นีส้ นิ ใดๆ ต่อมหาวิทยาลัย 9.1.6 ได้ด�ำเนินการเพื่อขอรับปริญญาตามที่ มหาวิทยาลัยก�ำหนด 9.2 นักศึกษาทีไ่ ด้รบั การเสนอชือ่ เพือ่ รับปริญญาเกียรตินยิ มต้องมีคณ ุ สมบัตคิ รบถ้วน ดังนี้ 9.2.1 มีคุณสมบัติตามความใน ข้อ 9.1 9.2.2 ไม่เคยเรียนซ�้ำชั้นและได้รับคะแนน E หรือสัญลักษณ์ F หรือ U หรือ X ในรายวิชาใดๆ ตลอดหลักสูตร และไม่เคยเป็นผู้มีประวัติได้รับการลงโทษ เนื่องจากผิดวินัยอย่างร้ายแรง 9.2.3 ได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยแล้วไม่เกินจ�ำนวนปีการศึกษา ต่อเนื่องกันตามที่ก�ำหนดไว้ในแผนก�ำหนดการศึกษา 9.2.4 ปริญญาเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมถึงสิ้นปีการศึกษาชั้นปีที่ 5 ตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป และไม่เคยได้รับคะแนนต�่ำกว่า 2.00 ในรายวิชาใดๆ ตลอดหลักสูตร

44


9.2.5 ปริญญาเกียรตินิยมอันดับสอง ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมถึงสิ้นปีการศึกษาชั้นปีที่ 5 ตั้งแต่ 3.25 ขึ้นไป และไม่เคยได้รับคะแนนต�่ำกว่า 2.00 ในรายวิชาใดๆ ของกลุ่มวิชาเอก 9.3 เมือ่ สิน้ สุดปีการศึกษาหนึง่ ๆ มหาวิทยาลัยจะเสนอชือ่ นักศึกษาทีม่ สี ทิ ธิไ์ ด้รบั การเสนอชือ่ เพือ่ รับปริญญาหรือปริญญาเกียรตินิยมเพื่อขออนุมัติปริญญาต่อสภามหาวิทยาลัย ข้อ 10 การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา นอกจากนักศึกษาต้องพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ตามข้อบังคับ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราช นครินทร์ ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2549 แล้ว ให้นกั ศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ดังต่อไปนี้ด้วย 10.1 ได้แต้มคะแนนเฉลี่ยประจ�ำปีไม่ถึง 1.50 ในสามปีหลังของหลักสูตร 10.2 ได้แต้มระดับคะแนนเฉลีย่ ประจ�ำปีของปีทเี่ รียนซ�ำ้ ชัน้ ในสามปีหลังของหลักสูตรไม่ ถึง 2.00 และหรือมีรายวิชาที่ได้รับคะแนน E หรือสัญลักษณ์ F 10.3 ได้เรียนซ�้ำชั้นในชั้นปีที่ 6 แล้ว ยังมีรายวิชาที่ได้สัญลักษณ์ F 10.4 ใช้เวลาศึกษาในรายวิชาของชั้นปีที่ 1-3 เกิน 6 ปี หรือใช้เวลาศึกษาในรายวิชาของ ชั้นปีที่ 4-6 เกิน 6 ปี ส�ำหรับนักศึกษาที่ได้รับโอนให้นับเวลาที่เคยศึกษาในสถาบันเดิมรวมอยู่ด้วย 10.5 คณะกรรมการอย่างน้อย 5 คน ซึ่งแต่งตั้งโดยอธิการบดี ให้ค�ำวินิจฉัยโดยเสียงข้าง มาก ว่าป่วยและหรือมีปญ ั หาทางพฤติกรรม จนเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา หรือการประกอบวิชาชีพเวชกรรม หรือเป็นอันตรายต่อผู้อื่น ข้อ 11 ให้อธิการบดีรักษาตามระเบียบนี้ ในกรณีที่จะต้องมีการด�ำเนินการใดๆ ที่มิได้ก�ำหนดไว้ใน ระเบียบนี้หรือก�ำหนดไว้ไม่ชัดเจนหรือกรณีที่มีความจ�ำเป็นต้องผ่อนผันข้อก�ำหนดในระเบียบนี้เป็นพิเศษ เพื่อให้การด�ำเนินการจัดการศึกษาเพื่อปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิตเป็นไปโดยเรียบร้อยให้อธิการบดีมี อ�ำนาจตีความวินิจฉัยสั่งการและปฏิบัติตามที่เห็นสมควร และให้ถือว่าการกระท�ำของอธิการบดีดังกล่าว เป็นที่สุด แล้วรายงานให้สภามหาวิทยาลัยรับทราบ

45


ระเบียบการแต่งกาย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ระดับชั้นปีที่ 1-3 เพื่อให้การแต่งกายของนักศึกษา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีแนวปฏิบตั เิ ดียวกัน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จึงขอก�ำหนดแนวปฏิบตั ิ ในการแต่งกาย ดังนี้ ระเบียบการแต่งกายนักศึกษาชาย ชั้นปีที่ 1-3 ผม : สีผมธรรมชาติ หรือสีด�ำ ไม่ท�ำสี ทรงผมตัดสั้นไม่ปิดหน้า ใบหู และไม่ยาวจนปิดล�ำคอ เสื้อ : เสื้อเชิ้ตสีขาว กระดุมสีขาว ไม่มีสาบ ไม่มีแถบปิดหน้ากระดุม ไม่ใช้กระเป๋าเจาะ ไม่มี ลวดลาย ไม่รัดรูป ไม่เข้ารูป ขนาดไม่ตึงและสั้นจนเกินไป แขนยาว ผูกเนคไทสีฟ้าที่มี ตรามหาวิทยาลัย กางเกง : กางเกงสแล็คสีด�ำเท่านั้น ไม่รัดรูป ไม่บีบปลายขา ห้ามใส่เอวต�่ำ เข็มขัด : เข็มขัดสีด�ำ หัวเข็มขัดมีตรามหาวิทยาลัย รองเท้า : รองเท้าหนังคัทชูสีด�ำ ไม่มีลวดลาย ไม่มีแถบสีอื่นๆ ไม่อนุญาตให้ใส่รองเท้าผ้าใบหรือ รองเท้าแตะ ห้ามเห้นนิ้วเท้าและส้นเท้า

ระเบียบการแต่งกายนักศึกษาหญิง ชั้นปีที่ 1-3 ผม : สีผมธรรมชาติ หรือสีด�ำ ไม่ท�ำสี ไม่ยาวหรือสั้นจนเกินไป หากไว้ผมยาวต้องรวบให้ เรียบร้อย เสื้อ : เสื้อนักศึกษาสีขาว ไม่ตีเกล็ด ไม่รัดรูป ผ่าหน้าตลอด ติดกระดุมมหาวิทยาลัย กระโปรง : กระโปรงจีบรอบสีด�ำเท่านั้น คลุมเข่า ห้ามใส่เอวต�่ำ เข็มขัด : เข็มขัดสีด�ำ หัวเข็มขัดมีตรามหาวิทยาลัย รองเท้า : รองเท้าหุ้มส้นสีด�ำแบบไม่มีส้น หรือส้นเตี้ย รองเท้าต้องหุ้มปลายและหลังเท้า ระเบียบการแต่งกายนักศึกษาหญิงมุสลิม ชั้นปีที่ 1-3 ผ้าคลุม : สีขาวเกลี้ยง เนื้อผ้าไม่บาง ไม่มีลวดลาย กลัดเครื่องหมายมหาวิทยาลัย เสื้อ : เสื้อนักศึกษาสีขาว ไม่มีลวดลาย ไม่รัดรูป ผ่าหน้าตลอด ติดกระดุมมหาวิทยาลัย กระโปรง : กระโปรงจีบรอบสีด�ำเท่านั้น ทรงยาวถึงข้อเท้า ห้ามใส่เอวต�่ำ เข็มขัด : เข็มขัดสีด�ำ หัวเข็มขัดมีตรามหาวิทยาลัย รองเท้า : รองเท้าหุ้มส้นสีด�ำแบบไม่มีส้น หรือส้นเตี้ย รองเท้าต้องหุ้มปลายและหลังเท้า หมายเหตุ: นักศึกษาสามารถแต่งหน้าได้แต่พอควร 46


การแต่งกายส�ำหรับพิธีการ นักศึกษาชาย – หญิง มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

47


การแต่งกายแบบปกติ นักศึกษาชาย – หญิง มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

48


การแต่งกายแบบมุสลิม นักศึกษาชาย – หญิง มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

49


ระเบียบการเข้าชั้นเรียน เพื่อให้การเข้าชั้นเรียนของนักศึกษาแพทย์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นไปด้วยความ เป็นระเบียบเรียบร้อยและเป็นไปตามแนวปฏิบัติเดียวกัน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จึงก�ำหนดแนวทางการเข้าชั้นเรียน ดังนี้ 1. การแต่งกาย ให้ใช้ระเบียบการแต่งกายปกติของนักศึกษามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 2. การเข้าชั้นเรียน ให้เข้าชั้นเรียนก่อนเวลาเรียน ถ้าหากเข้าชั้นเรียน หลัง 15 นาที ต้องชี้แจง เหตุผลการเข้าชั้นเรียนล่าช้าต่ออาจารย์ประจ�ำรายวิชา 3. ต้องมีเวลาเรียนรายวิชานั้นๆ ไม่ต�่ำกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนในรายวิชานั้นๆ ทั้งหมด จึงมี สิทธิ์สอบ 4. การลา แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 4.1 ลากิจ ต้องส่งใบลาล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน โดยต้องได้รับอนุญาตจากอาจารย์ผู้ ประสานงานรายวิชา 4.2 ลากิจฉุกเฉิน ต้องแจ้งต่ออาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชาทันที 4.3 ลาป่วย ต้องส่งใบลาป่วยทันทีหลังจากหายป่วย พร้อมทัง้ แนบใบรองรับแพทย์ตวั จริง ส่งให้กับอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา 5. ห้ามน�ำอาหารและเครื่องดื่ม รวมทั้งห้ามใช้อุปกรณ์สื่อสารทุกชนิดขณะเรียน ยกเว้นแต่จะได้ รับอนุญาต ข้อปฏิบัติของนักศึกษาแพทย์ในการเข้าติดต่อ ส�ำนักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์ หรือหน่วยงานอื่นๆ 1. การแต่งกายสุภาพเรียบร้อย ด้วยชุดนักศึกษา 2. ห้ามเข้าส�ำนักงานก่อนได้รับอนุญาต 3. ทางส�ำนักงานคณบดี จะรับติดต่อประสานงานให้นกั ศึกษาแพทย์ในวันและเวลาราชการเท่านัน้ 4. ห้ามส่งเสียงดังรบกวนในขณะเข้ามาในส�ำนักงาน 5. หากนักศึกษาต้องการใช้อุปกรณ์ใดๆ ภายในส�ำนักงานคณบดีต้องได้รับการอนุญาตจากเจ้า หน้าที่ก่อนทุกครั้ง 6. หากมีข้อสงสัยประการใดหรือต้องค�ำแนะน�ำด้านต่างๆ ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ 7. ข่าวประกาศหรือประชาสัมพันธ์ใดๆ ทางส�ำนักงานจะติดประกาศบริเวณบอร์ดหน้าส�ำนักงาน

50


ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา บทบาทของอาจารย์ที่ปรึกษา

ด้านวิชาการ - ให้ค�ำปรึกษาแนะน�ำนักศึกษาเกี่ยวกับหลักสูตร - ให้ค�ำแนะน�ำนักศึกษาเกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียนรายวิชา - ควบคุมการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา ให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ - ให้ค�ำแนะน�ำนักศึกษาเกี่ยวกับวิธีการเรียน การค้นคว้า - ติดตามผลการเรียนของนักศึกษาอย่างสม�่ำเสมอ - ทักท้วงการลงทะเบียนเรียนบางกระบวนวิชาของนักศึกษาเมื่อพิจารณาเห็นว่าการ ลงทะเบียน เรียนกระบวนวิชานั้นๆ ไม่เหมาะสม - ให้ค�ำปรึกษาแนะน�ำหรือตักเตือน เมื่อผลการเรียนของนักศึกษาต�่ำลง - ให้ค�ำปรึกษาแนะน�ำและช่วยเหลือนักศึกษา เพื่อการแก้ไขอุปสรรค ปัญหาในการเรียนกระบวน วิชาต่างๆ - ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการค�ำนวณค่าล�ำดับขั้นสะสมเฉลี่ยของนักศึกษา - ให้ค�ำปรึกษาแนะน�ำเกี่ยวกับการศึกษาต่อในระดับสูง และการประกอบอาชีพ - การน�ำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมด้านวิชาการระดับเสริมหลักสูตรทัง้ ภายในและภายนอกประเทศ ด้านบริการและพัฒนานักศึกษา - ให้คำ� แนะน�ำเกีย่ วกับระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และบริการต่างๆ ของมหาวิทยาลัยและชุมชน - ให้ค�ำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาส่วนตัว ได้แก่ ปัญหาสุขภาพอนามัย ทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิ๖ - ให้คำ� ปรึกษาเกีย่ วกับปัญหาสังคม เช่น ปัญหาการปรับตัวในมหาวิทยาลัยและปัญหาการคบเพือ่ ฯ - ให้ค�ำปรึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลิกภาพ ความประพฤติ และจริยธรรม - ให้ค�ำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาด้านอาชีพ ได้แก่ การให้ข้อมูลในแง่มุมต่างๆ เช่น ลักษณะของงาน สภาพแวดล้อมของงาน ตลาดแรงงาน ตลอดจนจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพที่นักศึกษาก�ำลังศึกษาอยู่ - ให้ค�ำแนะน�ำเกี่ยวกับการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษา - ให้ค�ำแนะน�ำเกี่ยวกับทุนการศึกษาต่างๆ

51


ด้านอื่นๆ - พิจารณาค�ำร้องต่างๆ ของนักศึกษาและด�ำเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบ - ประสานงานกับอาจารย์ผู้สอน และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับคณะ กองพัฒนานักศึกษา และส�ำนักทะเบียนและประมวลผล เพื่อช่วยเหลือและเพื่อประโยชน์ของนักศึกษา - ก�ำหนดเวลาให้นักศึกษาเข้าพบ เพื่อขอค�ำปรึกษาหรือขอค�ำแนะน�ำอย่างสม�่ำเสมอ - เก็บข้อมูลรายละเอียดของนักศึกษาทีอ่ ยูใ่ นความรับผิดชอบเพือ่ ใช้กบั ระเบียนสะสมของนักศึกษา - สร้างสัมพันธภาพ และความเข้าใจอันดีระหว่างนักศึกษา อาจารย์ คณะ และมหาวิทยาลัย - ให้การรับรองนักศึกษา เมื่อนักศึกษาต้องการน�ำไปแสดงเป็นหลักฐานส�ำคัญต่อไป - ป้อนข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) มายังผู้บริหารเกี่ยวกับปัญหาต่างๆ ของนักศึกษา - ชีแ้ จงให้นกั ศึกษาเข้าใจหน้าทีข่ องอาจารย์ทปี่ รึกษา และหน้าทีข่ องนักศึกษาต่ออาจารย์ทปี่ รึกษา - ในกรณีที่นักศึกษาแต่งกายไม่เรียบร้อยหรือมีความประพฤติไม่เหมาะสม อาจารย์ที่ปรึกษาต้อง ตักเตือน หรือให้ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) แก่นักศึกษาอย่างเหมาะสม

หน้าที่คณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษา 1. รวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่ใช้ในการให้การปรึกษาแก่อาจารย์ที่ปรึกษา 2. รวบรวม และจัดเตรียมเครื่องมือที่ใช้ในการให้การปรึกษาแก่อาจารย์ที่ปรึกษา 3. ประสานงานให้ความร่วมมือ และช่วยแก้ปัญหาให้อาจารย์ที่ปรึกษา 4. ประเมินผลการด�ำเนินงานของอาจารย์ที่ปรึกษา 5. ปรับปรุง แก้ไข ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา ให้เหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 6. เป็นทีป่ รึกษาผูบ้ ริหารของคณะฯ ทีเ่ กีย่ วกับปัญหาของนักศึกษา การบริการและการจัดกิจกรรม ให้นักศึกษา

ข้อปฏิบัติของนักศึกษาแพทย์ในการเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา ได้

1. ตรวจสอบตารางการเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา และท�ำการนัดหมายอาจารย์ล่วงหน้า 2. แต่งกายด้วยชุดนักศึกษาเท่านั้น 3. อาจารย์ที่ปรึกษาจะให้ค�ำปรึกษาให้นักศึกษาแพทย์ในวันและเวลาราชการ เท่านั้น 4. นักศึกษาสามารถเขียนแสดงความคิดเห็นหรือแจ้งข้อร้องเรียนต่างๆ ผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา

52


ระบบการให้ค�ำปรึกษาแก่นักศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ได้มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อให้ ค�ำปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาแพทย์ชั้นปีต่างๆ เพื่อติดตามความก้าวหน้าของการศึกษา ให้ ความช่วยเหลือและป้องกันแก้ไขปัญหาการศึกษาและปัญหาอื่น และช่วยส่งเสริมเจตคติอันดีงามให้แก่ นักศึกษา ให้ค�ำแนะน�ำ ช่วยเหลือ คอยช่วยตักเตือน ดูแลความประพฤตินักศึกษาที่อยู่ในความรับผิดชอบ ได้อย่างทั่วถึง และให้ค�ำปรึกษาระหว่างการศึกษา เพื่อให้นักศึกษามีแนวทางแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง ซึง่ จะส่งผลต่อการประสบความส�ำเร็จและเป็นแพทย์ทดี่ ใี นอนาคต รวมทัง้ ส่งเสริมให้นกั ศึกษาเรียนอย่างมี ความสุขตลอดหลักสูตร

53


ระบบการดูแลนักศึกษา

เพื่อการสอดส่องดูแลและให้ค�ำปรึกษาแก่นักศึกษาอย่างใกล้ชิด คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย นราธิวาสราชนครินทร์ ได้จัดท�ำระบบการดูแลนักศึกษา ด้วยการใช้แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) โดยมี แนวทางในการจัดท�ำแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ดังนี้

54


ระบบรับเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียนจากนักศึกษา คณะแพทยศาสตร์ จัดให้มีระบบรับเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียนจากนักศึกษา เพื่อให้ทราบถึง ปัญหาทีเ่ กิดขึน้ และแก้ไขปัญหาได้ทนั ท่วงที ระบบการรับเรือ่ งและติดตามเรือ่ งร้องเรียนจะมีหลายช่องทาง ได้แก่ สายตรงคณบดีบนเว็บไซด์ของคณะ กล่องรับความคิดเห็นของคณะ ซึ่งทุกช่องทางปกปิดข้อมูลของ ผู้ร้องเรียนให้เป็นความลับ เมื่อได้รับข้อร้องเรียน ฝ่ายพัฒนานักศึกษาจะบันทึกข้อเรื่องร้องเรียนและจะ พิจารณาส่งเรื่องไปส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับเรื่องร้องเรียนแล้วพิจารณาแก้ไข ปัญหาทีเ่ กิดขึน้ กรณีทดี่ ำ� เนินการแก้ไขได้สำ� เร็จ จะแจ้งผลมายังฝ่ายพัฒนานักศึกษาเพือ่ แจ้งผลการดาเนิน ต่อผูร้ อ้ งเรียนต่อไป ส่วนกรณีทแี่ ก้ไขปัญหาไม่ได้ หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องจะเสนอเรือ่ งต่อคณะกรรมการประจ�ำ คณะเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาต่อไป

55


คณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษา

พลอากาศเอก นายแพทย์อวยชัย เปลื้องประสิทธิ์ นายแพทย์วีระเดช ถิระวัฒน์ อาจารย์ก่อเกียรติ ธีระกิตติ์ธนากุล อาจารย์มุสลีฮา เจ๊ะซอ อาจารย์พุทธพร แก้วมีศรี อาจารย์ปิยอร จอนเจิม ดร.โตมร นุ่นแก้ว

ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการและเลขนุการ

56


อาจารย์ที่ปรึกษา นักศึกษาชั้นปีที่ 1-3 ปีการศึกษา 2559

ผศ.ดร.พนม สุขจันทร์

น.ส.โชติกาญจ์ คงรักษ์ 5760801010

57

น.ส.ฑิฆัมพร ศิริแสง 5860801010

น.ส.นลพรรณ พิทักษ์สาลี 5960801010


อาจารย์ที่ปรึกษา นักศึกษาชั้นปีที่ 1-3 ปีการศึกษา 2559

อาจารย์ก่อเกียรติ ธีระกิตติ์ธนากุล

น.ส.งามธิรา งามศรีตระกูล 5760801005

นายชนาธิป จตุรพิธพรรัตน์ 5860801005

นายณัฐนันท์ สุขป่าน 5960801005

58


อาจารย์ที่ปรึกษา นักศึกษาชั้นปีที่ 1-3 ปีการศึกษา 2559

ดร.โตมร นุ่นแก้ว

น.ส.จุไรวรรณ อึ้งสถาพร 5760801006

น.ส.ณิชาภัทร นิลโกสิตย์ 5760801013

59

น.ส.ณัฎฐา หัสบดีสุนทร 5860801006

น.ส.ณิชกานต์ นิเลาะ 5960801006

น.ส.เปรมิกา อารักษ์คุณากร 5860801013

น.ส.นูร์อีมาน บินอุเซ็ง 5960801013


อาจารย์ที่ปรึกษา นักศึกษาชั้นปีที่ 1-3 ปีการศึกษา 2559

ดร.อรอนงค์ สมทรัพย์

นายฟาฮมี ดอเลาะ 5760801017

น.ส.มนสิการ จินดาวงศ์ 5860801017

นายฟาริด ยูโซ๊ะ 5960801017

60


อาจารย์ที่ปรึกษา นักศึกษาชั้นปีที่ 1-3 ปีการศึกษา 2559

ดร.อรฤทัย พรหมสงค์

61

น.ส.ลภัสนันท์ ฉัตรสิริภูวัชร์ 5760801019

น.ส.สุชาดา เจนกุลประสูตร 5860801019

นายศุภชัย ภัทรพฤกษา 5960801019

น.ส.ศรัณย์พร กาญจนปรีชากร 5760801021

นายอรุซ ดือเระ 5860801021

นายอนันตศักดิ์ ชีวะกุล 5960801021


อาจารย์ที่ปรึกษา นักศึกษาชั้นปีที่ 1-3 ปีการศึกษา 2559

อาจารย์มุสลีฮาวาตี วอเงาะ

น.ส.กชพร พฤกษ์ธนธรณ์ 5760801001

นายกษิตินาถ ทองวิเศษ 5860801001

น.ส.ชญานิษฐ์ เหล่าเจริญสุข 5960801001

น.ส.ฐิตรัตน์ วรวิวัฒน์ 5760801011

นายนรธัญ บัวสว่าง 5860801011

น.ส.นะดา สามทอง 5960801011

62


อาจารย์ที่ปรึกษา นักศึกษาชั้นปีที่ 1-3 ปีการศึกษา 2559

อาจารย์ฟาดีละห์ บินอาลี

63

นายชิษณุพงศ์ ศิริรักษ์ 5760801009

น.ส.ทัศนีม อาลี 5860801009

นายนรนนท์ แก้วขาว 5960801009

น.ส.ลลิสา เจตวรานนท์ 5760801020

น.ส.สุธาสินี เอียดเต็ม 5860801020

นายสุรโรจน์ ณุวงศ์ศรี 5960801020


อาจารย์ที่ปรึกษา นักศึกษาชั้นปีที่ 1-3 ปีการศึกษา 2559

อาจารย์ปิยอร จอนเจิม

นายกุลธร หอประเดิมอนุสรณ์ 5760801004

น.ส.ชญานิษฐ์ ยืนยง 5860801004

น.ส.ชุษฎาภัค ลือวิศวกุล 5960801004

น.ส.รัตนาภรณ์ แก้วขาว 5760801018

นายศิลา วีรเมธปกรณ์ 5860801018

น.ส.ภาพพิมพ์ สังข์ทอง 5960801018

64


อาจารย์ที่ปรึกษา นักศึกษาชั้นปีที่ 1-3 ปีการศึกษา 2559

อาจารย์พุทธพร แก้วมีศรี

น.ส.ณัฐกฤตา ฉิมเรือง 5760801012

นายอภิวิชญ์ หริรัตนกุล 5760801022

65

น.ส.โนเรียณี มามะเร 5860801012

น.ส.นัศรีญา ไชยลาภ 5960801012

นายอัฟฮัม เจะกา 5860801022

น.ส.อภิชญา ศรีประดิษฐ์ 5960801022


อาจารย์ที่ปรึกษา นักศึกษาชั้นปีที่ 1-3 ปีการศึกษา 2559

อาจารย์มุสลีฮา เจ๊ะซอ

น.ส.ชนิภา มุสิกพันธ์ 5760801008

นายทักษิณ อรรคฮาด 5860801008

น.ส.ธนวรรณ สังแก้ว 5960801008

น.ส.นันฑ์ฐภรณ์ อภิรักษ์เสนา 5760801014

น.ส.พิชญ์สินี ไหลพรรณงาม 5860801014

นายปาณัสม์ ควรเอกวิญญู 5960801014

66


อาจารย์ที่ปรึกษา นักศึกษาชั้นปีที่ 1-3 ปีการศึกษา 2559

อาจารย์พัชรินทร์ สิงห์ด�ำ

น.ส.กรกนก นวลปาน 5760801002

67

นายคราวน์ สกุลประกอบกิจ 5860801002

นายชารีฟ ก้อเด็ม 5960801002


อาจารย์ที่ปรึกษา นักศึกษาชั้นปีที่ 1-3 ปีการศึกษา 2559

อาจารย์อนุสรา ค�ำเนตร

น.ส.กัญญาวีญ์ มณีรัตน์ 5760801003

น.ส.จุฑามาส หงส์วัฒนะ 5860801003

นายชารีฟ พัฒนปรีชาวงศ์ 5960801003

น.ส.ฮูดา วุฒิสมัย 5760801024

น.ส.อาซีกีน ศิริพิทยานนท์ 5860801024

น.ส.อันวารี เดมะ 5960801024

68


อาจารย์ที่ปรึกษา นักศึกษาชั้นปีที่ 1-3 ปีการศึกษา 2559

อาจารย์วิวัฒน์ จรกิจ

น.ส.ฉัตรนันทวัน ช่วยสีนวล 5760801007

69

น.ส.ณัฐณิชา ขวัญซ้าย 5860801007

นายดานิส หะยีสาและ 5960801007


อาจารย์ที่ปรึกษา นักศึกษาชั้นปีที่ 1-3 ปีการศึกษา 2559

อาจารย์มนัสนันท์ สันติภราดร

น.ส.อิสราณีย์ เวาะแม 5760801023

น.ส.อัยนาอ์ หวังแอ 5860801023

นายอรรกวาร์ อัลมุมีนีน 5960801023

70


อาจารย์ที่ปรึกษา นักศึกษาชั้นปีที่ 1-3 ปีการศึกษา 2559

อาจารย์สุดารัตน์ รองปาน

น.ส.นูรีน เจ๊ะโด 5760801015

71

น.ส.ฟัตนีน เจะมะ 5860801015

น.ส.พิชญา ปรียาวงศากุล 5960801015


อาจารย์ที่ปรึกษา นักศึกษาชั้นปีที่ 1-3 ปีการศึกษา 2559

ดร.เครือวัลย์ ห้วนก้ง

น.ส.พิมพ์ผกา สกนธวุฒิ 5760801016

นายภูริทัต แจ้งศิริ 5860801016

นายฟัรฮาน วาราวอ 5960801016

72


ตารางการเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา รายชื่ออาจารย์ ลาดับ 1 ผศ.ดร.พนม สุขจันทร์

วัน อังคาร ศุกร์ 2 ดร.โตมร นุ่นแก้ว พุธ พฤหัสบดี 3 ดร.อรฤทัย พรหมสงค์ จันทร์ พฤหัสบดี 4 ดร.อรอนงค์ สมทรัพย์ อังคาร พฤหัสบดี 5 ดร.เครือวัลย์ ห้วนก้ง อังคาร พุธ ศุกร์ 6 อาจารย์ก่อเกียรติ ธีระกิตติ์ธนากุล จันทร์ พฤหัสบดี 7 อาจารย์มสุ ลีฮาวาตี วอเงาะ พุธ ศุกร์ 8 อาจารย์ฟาดีละห์ บินอาลี อังคาร พฤหัสบดี 9 อาจารย์มสุ ลีฮา เจ๊ะซอ จันทร์ ศุกร์ 10 อาจารย์ปิยอร จอนเจิม พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ 11 อาจารย์อนุสรา คาเนตร พฤหัสบดี 12 อาจารย์พุทธพร แก้วมีศรี พุธ พฤหัสบดี 13 อาจารย์พัชรินทร์ สิงห์ดา พฤหัสบดี 14 อาจารย์ววิ ฒ ั น์ จรกิจ อังคาร พฤหัสบดี 15 อาจารย์มนัสนันท์ สันติภราดร อังคาร พฤหัสบดี 16 อาจารย์สดุ ารัตน์ รองปาน พุธ พฤหัสบดี

73

เวลา 13.00 - 16.00 น. 09.00 - 12.00 น. 09.00 - 12.00 น. 09.00 - 12.00 น. 09.00 - 16.00 น. 09.00 - 16.00 น. 09.00 - 16.00 น. 09.00 - 16.00 น. 09.00 - 12.00 น. 09.00 - 12.00 น. 09.00 - 12.00 น. 13.00 - 16.00 น. 13.00 - 16.00 น. 09.00 - 11.00 น. 09.00 - 11.00 น. 13.00 - 16.00 น. 13.00 - 16.00 น. 09.00 - 16.00 น. 09.00 - 16.00 น. 09.00 - 12.00 น. 09.00 - 12.00 น. 09.00 - 16.00 น. 10.00 - 12.00 น. 09.00 - 12.00 น. 09.00 - 12.00 น. 10.00 - 12.00 น. 13.00 - 16.00 น. 09.00 - 12.00 น. 13.00 - 16.00 น. 09.00 - 12.00 น. 09.00 - 16.00 น. 09.00 - 16.00 น.

E-mail เบอร์โทร 081-0980786 phnom1242@yahoo.com 081-0892324 tomorn.n@gmail.com 082-4815786 zin_899@hotmail.com 088-4451901 poppy.somsap@gmail.com 081-2772234 kruawan.hk@gmail.com

087-2982443 paktiang@hotmail.co.th 081-0980786 muslee2014@gmail.com 089-9780808 fardeela.b@outlook.com 080-7402893 musleeha.ch@gmail.com 087-3103595 piyaon.ch@gmail.com

097-0042003 anussara.kam@gmail.com 087-2844822 putthaporn.k@gmail.com 084-2456827 patch_023@hotmail.com 088-3414206 wwjk_boom@hotmail.com 081-1872183 pterophyta.fern@gmail.com 084-7229169 mod.rongpan@gmail.com


ระเบียบและข้อปฏิบัติของนักศึกษาหอพักนักศึกษาแพทย์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ พ.ศ. 2559

--------------------------------------------------- เพื่อให้บริการหอพักนักศึกษาเป็นไปได้ด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อยและเป็นไปตามข้อปฏิบัติ ของนักศึกษาหอพักนักศึกษาแพทย์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ พ.ศ. 2553 อาศัยอ�ำนาจตาม ความมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ พ.ศ. 2548 ข้อ 4 และหมวดที่ 6 หมวดที่ 7 ระเบียบมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ พ.ศ. 2553 จึงออกประกาศนี้ ข้อ 1 ในประกาศนี้ “คณะแพทยศาสตร์” หมายถึงคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ “หอพัก” หมายถึง หอพักนักศึกษาแพทย์ในความรับผิดชอบของคณะแพทยศาสตร์ “ผู้อาศัย” หมายถึง นักศึกษาของคณะแพทยศาสตร์ และบุคคลอื่นที่คณะแพทยศาสตร์ อนุญาตให้พัก อาศัย “คณะกรรมการหอพัก” หมายถึง คณะกรรมการซึง่ ประกอบด้วย รองคณบดีฝา่ ยพัฒนานักศึกษา อาจารย์ ที่ปรึกษาหอพัก 1 ท่าน นักศึกษาแพทย์ 3 ท่าน โดยแต่งตั้งจากประธานชั้นปี 1 2 และ 3 (เป็นกรรมการ โดยต�ำแหน่งยกเว้นได้รับมอบหมายเป็นกรณีพิเศษ) และเจ้าหน้าที่ประจ�ำหอพัก 2 ท่าน “เจ้าหน้าที่ประจ�ำหอพัก” หมายถึง เจ้าหน้าที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะแพทยศาสตร์ เป็นผู้จัดการดูแล ภายในหอพัก ข้อ 2 ให้คณบดีคณะแพทยศาสตร์ รักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้และให้มีอ�ำนาจ ออกประกาศหรือ ค�ำสั่งเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ หมวด 1 วัตถุประสงค์ ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของหอพักนักศึกษาแพทย์ (1.) เพื่อเอื้ออ�ำนวยต่อการศึกษาของนักศึกษาแพทย์ (2.) เพือ่ ฝึกผูอ้ าศัยให้รจู้ กั การอยูร่ ว่ มกัน โดยเคารพสิทธิซงึ่ กันและกัน มีนำ�้ ใจมีความสามัคคีกนั และรูจ้ กั รับ ผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม หมวด 2 สิทธิและหน้าที่ ข้อ 4 บุคคลที่มีสิทธิเข้าพักในหอพักคือ (1.) นักศึกษาแพทย์ของคณะแพทยศาสตร์ทุกคนสามารถเข้าพักอาศัยภายในหอพัก 74


(2.) อาจารย์และบุคลากรของคณะแพทยศาสตร์ (3.) บุคลากรอื่นๆ ที่คณะกรรมการประจ�ำคณะเห็นสมควร ข้อ 5 บุคคลที่ขาดคุณสมบัติในการเข้าหอพักคือ (1.) ไม่ปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบของหอพัก เมือ่ ได้รบั การว่ากล่าวตักเตือนจากคณะกรรมการหอพักแล้วยังไม่ ปฏิบัติตาม โดยคณะกรรมการหอพัก พิจารณาเห็นว่า ไม่สมควรที่จะพักในหอพักต่อไป (2.) เป็นโรคติดต่อระยะอันตราย ไม่สามารถให้พักในหอพัก โดยความเห็นชอบของแพทย์ผรู้ ักษาและคณะ กรรมการหอพัก (3.) มีความผิดปกติทางจิตใจ ไม่สมควรให้พกั อาศัยในหอพัก โดยความเห็นชอบของแพทย์ผรู้ กั ษาและคณะ กรรมการหอพัก ข้อ 6 หน้าที่ของผู้อาศัยที่น่ารู้มีดังนี้ (1.) การจ่ายค่าธรรมเนียมหอพักตามระเบียบของ มหาวิทยาลัย 1. ให้ผพู้ กั อาศัยจ่ายค่าธรรมเนียมค่าใช้จา่ ยส่วนกลาง ค่าไฟฟ้าและค่าน�ำ้ ประปา ตามระเบียบของ มหาวิทยาลัย 2. การช�ำระค่าใช้จ่าย ให้ผู้พักอาศัยช�ำระภายในวันที่ 1 - 5 ของเดือน โดยวิธีการช�ำระเงินให้เป็น ไปตามทีก่ ำ� หนด หากผูพ้ กั อาศัยประสงค์จะย้ายออกจากหอพัก ต้องช�ำระค่าไฟฟ้าตามทีใ่ ช้จริง ให้ครบถ้วน ก่อนวันที่ย้ายออกจากหอพัก 3. ผู้พักอาศัยจะต้องรับผิดชอบดูแลกุญแจห้องพัก และเมื่อผู้พักอาศัยได้แจ้งออกจากหอพักจะ ต้องน�ำ กุญแจทั้งหมดที่ได้รับมาคืนให้กับเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ดูแลหอพัก ซึ่งทางหอพักไม่อนุญาตให้ผู้พัก อาศัยน�ำกุญแจไปกระท�ำการอื่นใดอันส่อเจตนาทุจริต หากผู้พักอาศัยกระท�ำการดังกล่าวจะถูกสอบสวน ลงโทษทางวินัย หรือด�ำเนินการตามความเหมาะสมต่อไป 4. ถ้าผูพ้ กั อาศัยท�ำกุญแจหายหรือลืมไว้ในห้อง เมือ่ มาขอกุญแจส�ำรอง ทางหอพักคิดค่าใช้จา่ ยครัง้ ละ 50 บาท 5. ผู้พักอาศัยผู้ใดกระท�ำให้ทรัพย์สินของหอพักช�ำรุดเสียหาย จะต้องรีบแจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่ได้รับ มอบหมายให้ผู้ดูแลหอพักทราบ และต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายตามราคาแห่งความเป็นจริง (ตาม เอกสารแนบท้ายประกาศ) และถ้าทรัพย์สินในห้องพักช�ำรุดเสียหาย โดยมิอาจระบุตัวผู้กระท�ำความเสีย หายได้ ผู้ที่พักอาศัยอยู่ในห้องดังกล่าวต้องร่วมกันรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายตามราคาแห่งความเป็นจริง 6. ถ้าผู้พักอาศัยไม่ช�ำระค่าธรรมเนียมต่างๆ ภายในระยะเวลาที่ก�ำหนด จะต้องเสียค่าปรับวันละ 50 บาท (นับเฉพาะวันราชการ) (2.) รับผิดชอบในการชดใช้ค่าเสียหายของทรัพย์สินภายในห้องพักของตนตามราคาที่ก�ำหนด (3.) รับผิดชอบทรัพย์สินส่วนตัวในบริเวณห้องพักของตนเอง (4.) ปฏิบัติตามประกาศระเบียบคณะแพทยศาสตร์ ว่าด้วยหอพักนักศึกษา พ.ศ. 2559 75


(5.) รักษาความสะอาด และดูแลทรัพย์สินและอุปกรณ์ส่วนกลางของหอพักให้คงสภาพดีอยู่เสมอ (6.) เมือ่ มีปญ ั หาเกิดขึน้ ภายในหอพัก ให้แจ้งต่อเจ้าหน้าทีป่ ระจ�ำหอพักและกรรมการหอพักเพือ่ ด�ำเนินการ แก้ไขปัญหา (7.) หอพักนักศึกษาแพทย์เป็นสมบัติของส่วนรวม ซึ่งทุกคนที่พักอาศัยมีสิทธิที่จะใช้ประโยชน์ได้เท่าเทียม กันและต้องร่วมกันธ�ำรงรักษาเพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อทุกคนสืบต่อไป หมวด 3 การเข้าพักอาศัยและการย้ายออก ข้อ 7 การเข้าพักในหอพัก (1.) ผู้มีสิทธิเข้าพักในหอพัก ให้เข้าพักในหอพักตามประกาศของคณะแพทยศาสตร์ (2.) ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าพักในหอพัก ให้ถือเป็นสิทธิเฉพาะตัวจะโอนให้ผู้อื่นไม่ได้ (3.) การย้ายห้องพักต้องได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการประจ�ำหอพักก่อน (4.) การเข้าพักอาศัยในหอพัก ผู้อาศัยจะต้องลงทะเบียนและลงนามในใบรับมอบครุภัณฑ์ ภายในห้องพัก เสียก่อน หากมีสงิ่ ของตามรายการในใบรับมอบของช�ำรุดหรือสูญหายก่อนเข้าพักอาศัย ผูอ้ าศัยต้องแจ้งให้ เจ้าหน้าที่ประจ�ำหอพักทราบ เพื่อซ่อมแซมหรือแก้ไขให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ก่อนการเข้าพัก (5.) ผูอ้ าศัยจะดัดแปลงหรือต่อเติมอุปกรณ์ใด ภายในหอพักไม่ได้ ยกเว้นจะได้รบั อนุญาตจากคณะกรรมการ หอพักก่อน ข้อ 8 การย้ายออกจากหอพัก (1.) ก่อนย้ายออกจากหอพัก ผู้อาศัยต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ประจ�ำหอพักทราบ เพื่อส�ำรวจครุภัณฑ์ในห้อง พัก หากมีสิ่งของตามรายการในใบรับมอบช�ำรุดหรือสูญหายเกิดขึ้นภายหลังการเข้าพัก ผู้อาศัยจะต้องรับ ผิดชอบชดใช้ (2.) หากมีประกาศให้ย้ายออก ผู้อาศัยจะต้องย้ายสิ่งของสัมภาระส่วนตัวออกจากห้องพัก ให้เสร็จภายใน ก�ำหนดเวลาตามประกาศ นอกจากจะมีเหตุผลอันสมควรที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการหอพัก หมวด 4 ระเบียบ ข้อห้าม และบทลงโทษ ข้อ 9 ระเบียบหอพัก (1.) การเข้า-ออกบริเวณหอพัก ตั้งแต่เวลา 06.00 น. – 20.00 น. ถ้านักศึกษาแพทย์มีเหตุจ�ำเป็นต้องเข้าออกหอพักนอกเหนือเวลาดังกล่าวต้องติดต่อเจ้าหน้าที่หอพักเพื่อแจ้งชื่อและสาเหตุที่ขออนุญาต (2.) ผูพ้ กั อาศัยต้องให้ความร่วมมือในการด�ำเนินงานของหอพัก เช่น ประหยัดกระแสไฟฟ้า น�ำ้ ประปา รักษา สาธารณสมบัติและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 76


(3.) ผูพ้ กั อาศัยต้องไม่นำ� ทรัพย์สนิ มีคา่ มาเก็บไว้ในหอพัก หากมีการสูญหายคณะแพทยศาสตร์ จะไม่รบั ผิด ชอบ (4.) ผู้ที่ใช้ยานพาหนะส่วนตัว ให้มาติดต่อลงทะเบียนจากเจ้าหน้าที่หอพัก (5.) การต้อนรับบุคคลภายนอก ให้ต้อนรับบริเวณที่หอพักจัดไว้ให้ เฉพาะในวันและเวลาราชการเท่านั้น นอกเวลาราชการให้ติดต่อเจ้าหน้าที่หอพัก (6.) นักศึกษาจะต้องแต่งกายให้สุภาพและประพฤติตนอย่างเหมาะสมตามกาลเทศะ (7.) นักศึกษาต้องปิดไฟ เครื่องปรับอากาศและอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดก่อนออกจากห้องพักและ ตลอดจนบริเวณส่วนกลางหลังใช้เสร็จทุกครั้ง (8.) ผู้พักอาศัยต้องช่วยกันรักษาความสะอาดในห้องพัก บริเวณหอพัก และรักษาของใช้อันเป็นทรัพย์สิน ของหอพักให้อยูใ่ นสภาพทีไ่ ม่ชำ� รุดเสียหาย เมือ่ มีของช�ำรุดเสียหายเกิดขึน้ ในหอพัก จะต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ หอพักทราบโดยทันที และจะต้องชดใช้ตามราคาประเมิน (9.) อาจารย์เวรหอพักและเจ้าหน้าที่หอพักจะเข้าท�ำการตรวจหอพักนักศึกษาแพทย์เป็นประจ�ำทุกเดือน ข้อ 10 ผู้ที่พักอาศัยในหอพักต้องละเว้นการกระท�ำอันเป็นข้อห้ามดังต่อไปนี้ (1.) ห้ามก่อการทะเลาะวิวาท ท�ำร้ายร่างกาย ขู่กรรโชก หรือกระท�ำการละเมิดสิทธิของผู้อื่นภายในหอพัก (2.) ห้ามมีอาวุธหรือวัตถุระเบิดไว้ในครอบครองในบริเวณหอพักและภายในหอพัก (3.) ห้ามเสพหรือมีไว้ครอบครองซึ่งบุหรี่ เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ และยาเสพติดให้โทษอื่นๆ ในบริเวณ หอพักและภายในหอพัก (4.) ห้ามลักทรัพย์หรือ จงใจท�ำลายทรัพย์สินของหอพัก หรือของผู้อื่นในหอพัก (5.) ห้ามเล่นการพนันภายในหอพัก (6.) ห้ามประพฤติเสื่อมเสียในทางชู้สาวในบริเวณหอพัก (7.) ห้ามกระท�ำการใดๆ อันเป็นการก่อกวนความสงบเรียบร้อยในบริเวณหอพัก (8.) ห้ามเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดบริเวณหอพัก (9.) ห้ามแสดงกิริยาวาจาไม่สุภาพเรียบร้อยและประพฤติไม่เหมาะสม (10.) ห้ามจัดงานรื่นเริงใดๆ ในหอพัก โดยไม่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการหอพัก (11.) ห้ามน�ำกีฬาทุกประเภทมาเล่นภายในหอพัก (เว้นแต่ได้รับอนุญาต) (12.) ห้ามทิ้งเศษกระดาษ ขยะมูลฝอยหรือสาดน�้ำลงจากระเบียงหอพัก (13.) ให้ปิดประกาศเอกสารหรือโปสเตอร์ใดๆ ในบริเวณหอพักก�ำหนดให้เท่านั้น และเอกสารต่างๆ ต้องมี เหตุอันสมควรในการปิดประกาศ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรรมการหอพัก (14.) ต้องพักอาศัยอยู่ ณ ห้องพักตามทีค่ ณะกรรมการหอพักก�ำหนดให้เท่านัน้ หากมีความประสงค์จะย้าย หรือสับเปลีย่ นห้องพัก จะต้องแจ้งต่อกรรมการหอพักก่อน และเมือ่ ได้รบั อนุญาตแล้วจะต้องส่งคืนครุภณ ั ฑ์ ประจ�ำห้องพักเดิม พร้อมทั้งรับมอบครุภัณฑ์ประจ�ำห้องพักใหม่ (15.) ห้ามส่งเสียงดังหรือการกระท�ำใดๆ อันเป็นการรบกวนบุคคลอื่น 77


(16.) ห้ามโยกย้ายสิ่งของประจ�ำหอพัก หรือออกจากหอพักโดยเด็ดขาดเว้นเสียแต่จะได้รับอนุญาตจาก คณะกรรมการหอพัก (17.) ห้ามต่อเติม รื้อถอน ดัดแปลง ต่อสิ่งของเครื่องใช้ หรือท�ำการใดๆ ในบริเวณหอพัก เว้นเสียแต่จะได้ รับอนุญาตจากคณะกรรรมการหอพัก (18.) ห้ามวางสิ่งของใดๆ ไว้หน้าห้องพัก (19.) เมื่อไม่อยู่ในห้องพักจะต้องปิดน�้ำ ปิดไฟฟ้าและเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดในห้อง (20.) ห้ามนักศึกษาน�ำบุคคลภายนอก ผู้ปกครองหรือญาติ เข้าในหอพัก (21.) ห้ามนักศึกษาน�ำของมีค่าติดตัว เช่น เพชร ทอง เข้ามาในหอพัก หากเกิดการสูญหายทางคณะ แพทยศาสตร์ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น (22.) ห้ามกระท�ำความผิดเกี่ยวกับ การลักทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ ฉ้อโกงทรัพย์ ยักยอกทรัพย์ เป็นต้น (23.) ห้ามปลอมแปลงเอกสาร ลายมือชื่อ หรือบอกชื่อที่อยู่อันเป็นเท็จ เพื่อประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่น (24.) ห้ามท�ำลายเอกสารราชการ และทรัพย์สินของหอพักหรือของผู้อื่น (25.) ห้ามกระท�ำความผิดเกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย และเสรีภาพ (26.) ห้ามมีไว้ซึ่งกุญแจหรือวัตถุอื่นใดที่สามารถเปิดเข้าห้องผู้อื่นได้ หรือใช้เปิดที่เก็บของของผู้อื่นได้ (27.) ห้ามเข้าห้องพักของผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต และห้ามนักศึกษาแพทย์เข้าห้องพักเพื่อนต่างเพศ (28.) ห้ามละเมิดสิทธิส่วนบุคคล (29.) ห้ามมีไว้และเผยแพร่ ซึ่งสื่อลามกอนาจารทุกชนิดที่ขัดกับศีลธรรมอันดีของสังคมไทย (30.) ห้ามผู้พักอาศัยซักล้างนอกบริเวณที่หอพักจัดไว้ให้ (31.) ห้ามผูพ้ กั อาศัยน�ำวัสดุ-ครุภณ ั ฑ์ ทีท่ างหอพักจัดไว้สำ� หรับใช้ประโยชน์สว่ นรวม เช่น ชุดโต๊ะม้านัง่ ฯลฯ ไปใช้ประโยชน์ส่วนตน (32.) ห้ามผู้พักอาศัยเคลื่อนย้ายวัสดุ-ครุภัณฑ์ออกนอกห้องพัก (33.) ห้ามปีนป่ายส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารหอพัก (34.) ห้ามประกอบธุรกิจในบริเวณหอพัก (35.) ห้ามตากเสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย เครื่องนอนอื่นใดตามหน้าต่างห้อง หรือตามสถานที่อันไม่สมควร (36.) ห้ามดูหมิ่นหรือกล่าววาจา หรือแสดงกิริยาที่หยาบคาย ไม่เคารพเจ้าหน้าที่ อาจารย์ที่ปรึกษา และ ผู้รับผิดชอบหอพัก (37.) ห้ามขัดขืน ฝ่าฝืนค�ำสั่งของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตามหน้าที่โดยชอบ (38.) ห้ามประพฤติผิดข้อบังคับมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ว่าด้วยวินัยนักศึกษา (39.) เมื่อเกิดมีข้อสงสัย ปัญหา ข้อขัดแย้ง หรือเรื่องใดๆ เกี่ยวกับการพ�ำนักในห้องพักให้นักศึกษาแพทย์ หรือผู้อาศัยแล้วแต่กรณี รีบมาแจ้งที่เจ้าหน้าที่ประจ�ำหอพักหรือกรรมการหอพักโดยด่วน

78


หมวดที่ 5 การสอบสวนและการลงโทษผู้กระท�ำผิด ข้อ 11 การลงโทษมี 5 ลักษณะ (1.) ว่ากล่าวตักเตือนและให้ลงชื่อรับทราบไว้เป็นหลักฐาน (2.) ตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร และส่งส�ำเนาค�ำเตือนให้ผู้ปกครองของผู้มีสิทธิเข้าพักอาศัยผู้นั้นทราบ (3.) ท�ำทัณฑ์บนเป็นหนังสือ และประกาศที่หอพักรวมทั้งส�ำเนาหนังสือดังกล่าว ให้ผู้ปกครองของผู้มีสิทธิ เข้าพักอาศัยนั้นได้ทราบ หรืออาจแจ้งผู้ปกครองมาท�ำทัณฑ์บนไว้กับอาจารย์ฝ่ายกิจการนักศึกษาก็ได้ (4.) ตัดสิทธิการเข้าพักอาศัยในห้องพักตามระยะเวลาที่ก�ำหนด โดยไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมหอพักให้และ แจ้งผู้ปกครองของผู้มีสิทธิเข้าพักอาศัยได้ทราบ (5.) ผูม้ สี ทิ ธิเข้าพักอาศัยทีค่ ณะกรรมการหอพักพิจารณาเห็นว่าได้กระท�ำการฝ่าฝืนระเบียบนีม้ ลี กั ษณะเป็น ความผิดร้ายแรง นอกจากจะได้รบั โทษตามข้อดังกล่าวข้างต้นแล้ว ยังอาจได้รบั การพิจารณาให้ลงโทษอย่าง ใดอย่างหนึ่งดังนี้ (5.1.) ตัดสินการเข้าสอบ หรือให้สอบตกในภาคเรียนนั้น (5.2.) ให้พักการเรียนตามระยะเวลาที่ก�ำหนด (5.3.) ส่งชื่อให้คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เพื่อออกจากทะเบียน นักศึกษา หมายเหตุ ข้อ 1 อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการหอพักนักศึกษา ข้อ 2 อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมประจ�ำคณะ หมวด 6 อื่นๆ ข้อ 12 คณะกรรมการหอพัก (1.) ให้มีคณะกรรมการหอพักนักศึกษา ประกอบด้วย รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา หัวหน้าฝ่ายพัฒนานักศึกษา (อาจารย์ที่ปรึกษาหอพักโดยต�ำแหน่ง) อาจารย์ฝ่ายพัฒนานักศึกษา ตัวแทนนักศึกษาชั้นปี 1 2 และ 3 เจ้าหน้าที่หอพัก

79

ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการและเลขานุการ


หน้าที่ของกรรมการหอพัก 1. ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยในหอพักและแนะน�ำตักเตือนผู้อาศัยในหอพัก 2. เรียกประชุมนักศึกษาที่พักอาศัยในหอพัก เมื่อมีเหตุจ�ำเป็นและสมควรโดยความเห็นชอบของประธาน กรรมการหอพัก 3. พิจารณาและด�ำเนินงานเกี่ยวกับกิจกรรมในหอพักโดยความเห็นชอบของประธานกรรมการหอพัก 4. รายงานการกระท�ำความผิดของผู้พักอาศัยที่ฝ่าฝืนประกาศหอพักต่อคณะกรรมการประจ�ำคณะ 5. ช่วยดูแลความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของอาคารสถานที่พัก 6. ช่วยสอดส่องดูแล ยับยั้ง ห้ามปรามมิให้บุคคลภายนอกขึ้นไปบนหอพัก 7.ช่วยไกล่เกลี่ยข้อพิพาทต่างๆ ของผู้พักอาศัยในหอพัก 8. เสนอแนะข้อคิดเห็นเกี่ยวกับหอพักต่อคณะกรรมการประจ�ำคณะ 9. ดูแลและให้ค�ำแนะน�ำแก่นักศึกษาแพทย์ในการใช้ชีวิตในหอพัก 10. ดูแลนักศึกษาให้ปฏิบัติตามระเบียบหอพักอย่างเคร่งครัด ข้อ 13 ในกรณีมีเหตุการณ์ฉุกเฉิน เช่น ไฟฟ้า มีการลักทรัพย์ เป็นต้น จะอนุญาตให้ผู้บริหารคณะ แพทยศาสตร์ และคณะกรรมการหอพัก ตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป สามารถเข้าตรวจค้นภายในหอพักได้ ข้อ 14 ให้ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นผู้รักษา ระเบียบนี้ ข้อ 15 ให้ใช้ระเบียบนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๙

พลอากาศเอก (นายแพทย์อวยชัย เปลื้องประสิทธิ์) คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

80


ระบบการดูแลนักศึกษาที่พักในหอพักคณะแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ได้จัดให้มีระบบการดูแลนักศึกษาที่พักในหอพัก เพื่อจัดการดูแลปัญหาที่เกิด ขึ้นกับนักศึกษาในหอพัก ตลอดจนก�ำกับดูแลให้นักศึกษาปฏิบัติตามระเบียบการพักอาศัยในหอพัก และ เอื้ออ�ำนวยความสะดวกต่างๆ ที่จะช่วยสนับสนุนคุณภาพชีวิตนักศึกษาที่พักภายในหอพัก ซึ่งมีอาจารย์ที่ ปรึกษาหอพักและคณะกรรมการหอพัก ซึง่ ได้รบั การแต่งตัง้ จากคณบดี เป็นผูก้ ำ� กับดูแล ในกรณีทเี่ กิดปัญหา ในหอพักคณะกรรมการหอพักได้รับทราบปัญหาต้องแจ้งอาจารย์เวรหอพักให้ทราบในทันที และด�ำเนิน จัดการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นและแจ้งต่ออาจารย์ที่ปรึกษาหอพักเพื่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อด�ำเนินการแก้ไขปัญหา นอกจากนี้เมื่อด�ำเนินแก้ไขปัญหาแล้ว จะมีการประชุมคณะกรรมการหอพัก เป็นประจ�ำทุกเดือนเพือ่ สรุปปัญหาทีเ่ กิดขึน้ และประเมินแนวทางแก้ไขเพือ่ ก�ำหนดเป็นมาตรฐานการปฏิบตั ิ งาน ส่วนกรณีที่แก้ไขปัญหาไม่ได้ อาจารย์ที่ปรึกษาหอพักจะเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการประจ�ำคณะเพื่อ หาแนวทางแก้ไขปัญหาต่อไป

81


เพลงประจ�ำมหาวิทยาลัย เพลงทองฟ้า (มาร์ชมหาวิทยาลัยฯ) ผู้ประพันธ์ : ผศ.อ�ำไพ วชิรอ�ำไพ * ถิ่นนี้น้องพี่รวมใจ นามยิ่งใหญ่นราธิวาสราชนครินทร์ สีทองฟ้าเจิดจรัสอาจิณต์ ดั่งเรารักถิ่นรักศักดิ์ศรีนิรันดร์ มนร. นามนี้ เป็นที่รัก ร่วมสมัครสามัคคีสมานฉันท์ แดนดินทักษิณถิ่นผูกพัน เป็นมิ่งขวัญล�้ำค่าสง่าเมือง ** ผองเราสัญญาศรัทธามั่น สร้างสรรค์ความดีให้ลือเลื่อง รู้ค่ารู้คุณสร้างไทยรุ่งเรือง เทิดพระนามศรีแห่งเมืองมั่นในอุดมการณ์ สายธารแห่งรักประจักษ์ค่า สายธารแห่งศรัทธาจะเล่าขาน ด�ำรงไว้เกียรติศักดิ์สถาบัน คุณค่านั้นคงอยู่คู่ถิ่นไทย (ซ�้ำ *,**) คือ มนร. ผู้ประพันธ์ : อาจารย์กฤษกร ไชยยาว สี่สถาบัน มารวมกันให้เป็นหนึ่งเดียว ถักทอเป็นเกลียว สร้างพลังมุ่งมั่นฟันฝ่า เกิดเป็นมหาลัยในดวงใจ แห่งเมืองนรา สร้างความก้าวหน้า ม.นรา ชื่อนี้ยืนยง พยาบาลเกษตร การอาชีพตากใบ วิทยาลัยเทคนิค จตุรมิตร จุดเริ่มคิด ถ่ายทอดวิชา ให้ความเจริญ ความเชื่อมั่นด้านการศึกษา แหล่งปวงประชา ชาวนราร่วมกันเทิดทูน **เป็นสถาบัน ดั่งใจฝันที่ชนต้องการ ส่งเสริมลูกหลานสร้างฐานให้สังคม สร้างความกลมเกลียวน�ำความรู้สู่ชุมชน ติดตรึงใจชน ม.นราธิวาสราชนครินทร์ เป็นสถาบันที่เติมฝัน และให้โอกาส สร้างความเปรื่องปราด เยาวชนฝึกฝนไขว่คว้า เพิ่มความเข้มแข็งทางความคิด ร่วมพัฒนา ให้ ม.นรา เป็นสถาบันหนึ่งในใจเรา (ซ�้ำ **)

82


เพลงลูกพิกุล ผู้ประพันธ์: อ.นภาพร ทิพย์มณเฑียร

83

หอมกรุ่นดอกพิกุลหอมบริสุทธิ์ หอมประดุจความดีที่เราสร้างสม ณ ถิ่นนี้สามัคคีเกลียวกลม น่าชื่นชม สร้างความรู้คู่ความดี ร่มเงา แผ่คลุมใจให้ความรัก อบอุ่นนักด้วยเรารักในศักดิ์ศรี ร่วมสร้างสรรค์เพื่อความสุขทุกชีวี รื่นฤดี ความผูกพันฉันและเธอ **สีขาวนวลแม้ร่วงสู่ดินกลิ่นยังหอมกรุ่น แนบใจทุกรุ่นหอมชื่นใจจ�ำได้เสมอ เคยเก็บพิกุลส่งจากใจมอบให้เธอ จริงใจเสมอเราลูกพิกุลรักไม่รู้คลาย ไม่สิ้นพิกุลกลิ่นละมุนไม่สิ้นความดี คุณค่าศักดิ์ศรีค่าแห่งรักจักไม่จางหาย ***เราน้องพี่มุ่งท�ำดีจนชีวีวาย อยู่หนแห่งใดศรัทธามั่นไว้ในถิ่นพิกุล (ซ�้ำ **) (ซ�้ำ ***)


อาจารย์ผู้รับผิดชอบฝ่ายต่างๆ อาจารย์ก่อเกียรติ โทร: 087-297-2443

อาจารย์ฝ่ายวิชาการ ธีระกิตติ์ธนากุล E-mail: paktiang@hotmail.co.th

ผศ.ดร.พนม โทร: 087-285-2931

อาจารย์ฝ่ายวิจัย สุขจันทร์ E-mail: phnom1242@yahoo.com

ดร.โตมร โทร: 081-089-2324 อาจารย์มุสลีฮา โทร: 080-740-2893

อาจารย์ฝ่ายกิจการนักศึกษา นุ่นแก้ว E-mail: tomorn.n@gmail.com เจ๊ะซอ E-mail: musleeha.ch@gmail.com

อาจารย์ฝ่ายท�ำนุบ�ำรุงศิลปวัฒนธรรม อาจารย์ปิยอร จอนเจิม โทร. 087-3103595 E-mail: piyaon.ch@gmail.com อาจารย์ฟาดีละห์ บินอาลี โทร: 089-978-0808 E-mail: fardeela.b@outlook.com

84


สายตรงคณบดี พลอากาศเอกนายแพทย์อวยชัย เปลื้องประสิทธิ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ E-mail: ouichai89@hotmail.com ที่อยู่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เลขที่ 99 หมู่ที่ 8 ต�ำบลโคกเคียน อ�ำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000 โทร: 073-709-030 ต่อ 3900 E-mail: medpnu@gmail.com Website: http://med.pnu.ac.th

85