__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

ี ร า ย ง า น ป ร ะ จ ำ ป 2 5 6 0 ค ณะ แ พท ย ศ า ส ต ร ์

ม ห า ว ิ ท ย า ล ั ย น ร า ธ ิ ว า ส ร า ช น ค ร ิ น ท ร ์

A N N U A L R E P O R T 2 0 1 7

F a c u l t yo f Me d i c i n e P r i n c e s so f N a r a d h i w a sU n i v e r s i t y


สารจากคณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัฒน์ ศรีสวัสดิ์ รักษาราชการแทนคณบดีคณะแพทยศาสตร์

“รายงานประจำ�ปี 2560 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์” จัดทำ�ขึ้นเพื่อรายงานผลการ ดำ�เนินงาน รวมถึงกิจกรรมที่สำ�คัญที่ได้ดำ�เนินการในรอบปีงบประมาณ 2560 ที่ผ่านมา เป็นปีที่ 10 แห่งการดำ�เนินงานของ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ นับตั้งแต่ได้รับรองผ่านการอนุมัติหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตจาก แพทยสภา เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 โดยมีการพัฒนาและความเจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน ภายในรายงานประจำ�ปีเล่มนี้ ประกอบด้วย ผลการดำ�เนินงานด้านต่าง ๆ ของคณะฯ ทั้งด้านการผลิตบัณฑิต การวิจัย การ บริการวิชาการ การทำ�นุบำ�รุงศิลปวัฒนธรรม และด้านการบริหารจัดการ คณะฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้เกี่ยวข้องและผู้ที่สนใจได้รับทราบความคืบหน้าในการ ดำ�เนินงานของคณะฯ และถือโอกาสนี้ขอขอบคุณผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุนทุกฝ่าย นักศึกษาทุกระดับ ตลอด จนคณะผู้จัดทำ�ทุกท่านที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ทำ�ให้กิจกรรมทั้งหลายสำ�เร็จลุล่วงด้วยดีในรอบปีที่ผ่านมา และขอน้อม รับคำ�ติชมและคำ�แนะนำ�เพื่อการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

2

| รายงานประจำ�ปี 2560 คณะแพทยศาสตร์ มนร.


สารบั ญ 4 7 8 9 11 12 12

ประวัติความเป็นมา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม โครงสร้างองค์กร รายนามคณะผู้บริหาร ข้อมูลบุคลากร งบประมาณ อาคารสถานที่

ผลการดำ�เนินงานของคณะ 13 14 18 22 25 32 33 39 46

ด้านการผลิตบัณฑิต ด้านการวิจัย ด้านวิชาการ ด้านการประกันคุณภาพ ด้านกิจกรรมนักศึกษา การแข่งขันวิชาการ ด้านบริการวิชาการ ด้านทำ�นุบำ�รุงศิลปวัฒนธรรม เหตุการณ์สำ�คัญอื่น ๆ

รายงานประจำ�ปี 2560 คณะแพทยศาสตร์ มนร. |

3


ประวัติความเป็นมา

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย นราธิ ว าสราชนคริ น ทร์

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548 โดยเป็นสถาบัน การศึกษาที่จัดการ ศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สุขภาพ และสังคมศาสตร์ จากแนวทางดังกล่าว มหาวิทยาลัยนราธิวาส ราชนครินทร์ ได้เสนอความเห็นเกี่ยวกับการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ เพื่อเป็นการแก้ปัญหาการขาดแคลนแพทย์ในพื้นที่และ เป็นการกระจายโอกาสทางการศึกษา โดยส่งเสริมให้นักเรียนที่มีผลการเรียนดีมีโอกาสเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา โดย เฉพาะอย่างยิ่งในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตและเป็นการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในด้านความมั่นคง โดยใช้การศึกษา เป็น กลยุทธ์หลักในการแก้วิกฤติการณ์ปัญหาความรุนแรงพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้อันนำ�มาซึ่งความสมานฉันท์ ลดความ ขัดแย้งรุนแรงและอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขภายใต้ความหลากหลายทางวัฒนธรรม

นายแพทย์สมัย ขาววิจิตร รักษาราชการคณบดี (พ.ศ. 2548 - 2549) จากการประชุมของสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2548 จึงมีมติให้มีการจัด ตั้งโครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ขึ้น โดยมีนายแพทย์สมัย ขาววิจิตร รักษาการในตำ�แหน่งคณบดีคณะแพทยศาสตร์ และ เปิดรับนักศึกษาที่มีภูมิลำ�เนาในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดนราธิวาส จังหวัดยะลาและจังหวัดปัตตานี ต่อ มาในปี พ.ศ. 2550 นายแพทย์สมัย ขาววิจิตร ประสบปัญหาด้านสุขภาพ ทำ�ให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เต็มความสามารถ คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯภายใต้การนำ�โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงรัก พลาศัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราช นครินทร์ ในขณะนั้น จึงแต่งตั้งให้ พลอากาศเอกนายแพทย์อวยชัย เปลื้องประสิทธิ์ ดำ�รงตำ�แหน่งรักษาการในตำ�แหน่งคณบดี คณะแพทยศาสตร์ ด้วยความมุ่งมั่นในอุดมการณ์และกัลยาณมิตรของท่านที่มีมากมาย ประกอบกับได้รับความช่วยเหลือและ สนับสนุนจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัฒน์ ศรีสวัสดิ์ ทำ�ให้หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย นราธิวาสราชนครินทร์ ผ่านการอนุมัติจากแพทยสภา เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2550

4

| รายงานประจำ�ปี 2560 คณะแพทยศาสตร์ มนร.


โดยเปิดรับนักศึกษาแพทย์ รุ่นที่ 1 จำ�นวน 16 คน และรุ่นถัดไปรุ่นละ 24 คนในช่วง 3 ปีแรก มีการจัดการเรียนการ สอนช่วงชั้นเตรียมแพทย์และชั้นปรีคลินิก ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ และในปีการ ศึกษา 2553 ได้เริ่มจัดการเรียนการสอนใน ชั้นเตรียมแพทย์ โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราช นครินทร์ ส่วนชั้นปรีคลินิกยังคงจัดการเรียนการสอนโดยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ สำ�หรับ ชั้นคลินิกมีจัดการเรียนการสอน ณ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสงขลา ต่อมาได้มีการปรับปรุง หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปี พ.ศ. 2555 และได้ผ่านการรับรองจากแพทยสภา เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 และใช้ จนถึงปัจจุบัน ซึ่งคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ได้ดำ�เนินการเปิดรับนักศึกษาแพทย์ติดต่อกันมาเป็น เวลา 11 ปี มีบัณฑิตแพทย์ที่สำ�เร็จการศึกษาแล้ว 5 รุ่น จำ�นวน 110 คน

ในปี พ.ศ. 2553 เริ่มก่อสร้างโรงพยาบาลในสังกัดโครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราช นครินทร์ (ต่อมาได้รับพระราชทานนามว่า โรงพยาบาลกัลยาณิวัฒนาการุณย์) เพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอนนักศึกษา แพทย์ และนักศึกษากลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพที่จะมีการจัดตั้งในอนาคตและเป็นการรองรับหน่วยงานต่าง ๆ ที่กำ�ลังเกิดขึ้น ในอนาคต เพื่อเป็นสถานบริการด้านสุขภาพแก่ประชาชนโดยทั่วไป โดยได้เปิดบริการแผนกผู้ป่วยนอก (OPD) เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2557

รายงานประจำ�ปี 2560 คณะแพทยศาสตร์ มนร. |

5


จากผลการดำ�เนินงานตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา โครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ได้ดำ�เนินการขอจัดตั้งเป็นส่วน ราชการของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ และมีมติจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2558 จนกระทั่งวัน ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 จึงได้รับอนุมัติให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2558 เล่ม 132 ตอนที่ 54 ก หน้า 3-4 ให้โครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ เป็นคณะแพทยศาสตร์ ซึ่งเป็นส่วนราชการหนึ่งของมหาวิทยาลัยนราธิวาส ราชนครินทร์ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2558 ที่สมบูรณ์ เพื่อรองรับการผลิตบุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งขาดแคลนและมี ความจำ�เป็นต่อการให้บริการทางวิชาการและการแพทย์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และได้มีการสรรหาคณบดี เพื่อดำ�รง ตำ�แหน่งคณบดีคณะแพทยศาสตร์ ทำ�ให้พลอากาศเอกนายแพทย์ อวยชัย เปลื้องประสิทธิ์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณบดีคน แรกของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ต่อมาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ได้ดำ�เนินการขอรับนักศึกษาแพทย์เพิ่มจากจำ�นวน 24 คนเป็น 36 คน โดยเพิ่มศูนย์ แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นศูนย์แพทย์อีกแห่งสำ�หรับการเรียนการสอนระดับชั้น คลินิก ซึ่งได้ผ่านการรับรองจากคณะผู้ตรวจประเมิน ความพร้อมในการรับนักศึกษาแพทย์เพิ่มจากแพทยสภา เมื่อวันที่ 26 28 มิถุนายน พ.ศ. 2559 ทำ�ให้ในปีการศึกษา 2560 คณะแพทยศาสตร์ สามารถเริ่มรับนักศึกษาแพทย์จำ�นวน 36 คน

ต่อมาในปี พ.ศ. 2560 พลอากาศเอกนายแพทย์ อวยชัย เปลื้องประสิทธิ์ ประสบปัญหาด้านสุขภาพจากการทำ�งาน เป็นเวลายาวนานตลอดระยะเวลา 10 ปี จึงต้องหยุดพักรักษาสุขภาพและลาออกจากตำ�แหน่งคณบดี ในวันที่ 30 เมษายน 2560 และได้มี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัฒน์ ศรีสวัสดิ์ รักษาราชการแทนคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาส ราชนครินทร์

6

| รายงานประจำ�ปี 2560 คณะแพทยศาสตร์ มนร.


ปณิธาน | G O A L เพื่อบุตรหลานและบ้านเมืองของเรา

วิสัยทัศน์ | V I S I O N คณะแพทยศาสตร์ที่มีมาตรฐานสากล ภายใต้พหุวัฒนธรรม

พันธกิจ | M I S S I O N 1. ผลิตบัณฑิตแพทย์ที่มีคุณภาพ

2. พัฒนาองค์ความรู้ด้านสุขภาพและงานวิจัย 3. บริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม 4. ทำ�นุบำ�รุงศิลปวัฒนธรรม 5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการ

รายงานประจำ�ปี 2560 คณะแพทยศาสตร์ มนร. |

7


โครงสร้างองค์กร | O R G A N I Z A T I O N

8

| รายงานประจำ�ปี 2560 คณะแพทยศาสตร์ มนร.


รายนามคณะผู้บริหาร

ระหว่ า ง เดื อ นตุ ล าคม 2559 - เมษายน 2560

รายงานประจำ�ปี 2560 คณะแพทยศาสตร์ มนร. |

9


รายนามคณะผู้บริหาร

ระหว่ า ง เดื อ นมิ ถ ุ น ายน 2560 - กั น ยายน 2560

10 | รายงานประจำ�ปี 2560 คณะแพทยศาสตร์ มนร.


ข้อมูลบุคลากร 1 3

52

49

13

7

จำ�นวนบุคลากร (จำ�แนกตามประเภท) รวมทั้งสิ้น 125 คน

59 20 11

9

6

จำ�นวนบุคลากร (จำ�แนกตามคุณวุฒิ) รวมทั้งสิ้น 120 คน

2

26

จำ�นวนอาจารย์ (จำ�แนกตามตำ�แหน่งทางวิชาการ) รวมทั้งสิ้น 26 คน * ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 ** นับรวมอาจารย์ที่ลาศีกษาต่อด้วย รายงานประจำ�ปี 2560 คณะแพทยศาสตร์ มนร. | 11


งบประมาณ

ปีงบประมาณ 2560 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ได้รับงบประมาณส่วนใหญ่จากงบ ประมาณเงินสนับสนุนจากกระทรวงสาธารณสุขจากโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท (CPIRD) สำ�หรับดำ�เนินการการจัดการ เรียนการสอนตามหลักสูตรและเงินรายได้จากโรงพยาบาลกัลยาณิวัฒนาการุณย์เพื่อการบริการสาธารณสุขแก่คนในพื้นที่

อาคารและสถานที่

ตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป คณะฯ ได้ดำ�เนินการย้ายการจัดการเรียนการสอนในชั้นปรีคลินิกมาที่อาคารคณะ แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ อาคารคณะแพทยศาสตร์ ชั้น 1 ประกอบด้วย • ห้องฝ่ายพัฒนานักศึกษา ห้องสโมสรนักศึกษา ห้องสมุด ห้องควบคุมระบบ ชั้น 2 ประกอบด้วย • ห้องประชุมพลอากาศเอกนายแพทย์อวยชัย เปลื้องประสิทธิ์ ห้องสำ�นักงานคณบดี ห้องคณบดี ห้องพักอาจารย์ ชั้น 3 ประกอบด้วย • ห้องฝ่ายวิชาการ ห้องนักวิทยาศาสตร์ ห้องเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ชั้น 4 ประกอบด้วย • ห้องเรียนบรรยาย และ ห้องเรียนการเรียนการสอนทางไกล ห้องปฏิบัติการสรีรวิทยา, พยาธิวิทยา, จุลชีววิทยา, ชีวเคมี ชั้น 5 ประกอบด้วย • ห้องเรียนบรรยาย ห้องปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์ ห้องประชุมใหญ่ อาคารหอพักเปลื้องประสิทธิ์ เป็นอาคาร 4 ชั้น ประกอบด้วย ห้องพักนักศึกษา (ห้องละ 2 คน) จำ�นวน 128 ห้อง

12 | รายงานประจำ�ปี 2560 คณะแพทยศาสตร์ มนร.


ผลการดำ�เนินงานของคณะ

ด้านการผลิตบัณฑิต ปัจจุบัน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เปิดสอนหลักสูตร ระดับปริญญาตรี จำ�นวน 1 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โดยเปิดรับนักศึกษาแพทย์ รุ่นที่ 1 จำ�นวน 16 คน และรุ่นถัดไป รุ่นละ 24 คน และตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป เปิดรับนักศึกษาแพทย์เพิ่มเป็น 36 คนต่อรุ่น หลักสูตรผ่านการอนุมัติจากแพทยสภา

หลักสูตรผ่านการรับรองจากแพทยสภา (ปรับปรุงหลักสูตร)

วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2550

วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ปีการศึกษา จำ�นวน

ปี 2555 23

ปี 2556 24

ปี 2557 24

ปี 2558 24

ปี 2559 23

ปี 2560 37

รวม (คน) 155

จำ�นวนนักศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต จำ�แนกตามปีการศึกษา

ปีการศึกษา จำ�นวน

ปี 2555 12

ปี 2556 26

ปี 2557 23

ปี 2558 26

ปี 2559 23

รวม (คน) 110

จำ�นวนผู้สำ�เร็จการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

รายงานประจำ�ปี 2560 คณะแพทยศาสตร์ มนร. | 13


ผลการดำ�เนินงานของคณะ

ด้านงานวิจัย

การเผยแพร่ผลงานวิจัยและบทความทางวิชาการของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ มี ทั้งหมด 7 เรื่อง โดยแบ่งเป็น 1. ตีพิมพ์ (Publication) 3 เรื่อง แบ่งเป็น ฐานข้อมูล ISI 2 เรื่อง และฐานข้อมูล TCI 1 เรื่อง 2. นำ�เสนอที่ประชุมทางวิชาการ (Conference) 4 เรื่อง แบ่งเป็น Proceeding ระดับนานาชาติ 2 เรื่อง Poster Presentation ระดับชาติ 1 เรื่อง และ Poster Presentation ระดับนานาชาติ 1 เรื่อง ดังนี้ ชื่อผลงานวิจัย / บทความทางวิชาการ

ผู้วิจัย / ร่วมวิจัย

1. Characterizations of purple non-sulfur bacteria isolated from paddy fields, and identification of strains with potential for plant growth-promotion, greenhouse gas mitigation and heavy metal bioremediation 2. The use of potential probiotic “Lactobacillus plantarum” DW12 for producing a novel functional beverage from mature coconut water

Jakkapan Sakpirom, Duangporn Kantachote, Tomorn Nunkaew, Eakalak Khan.

Duangporn Kantachote, Anussara Ratanaburee, Weearm Hayisama-ae, Ampaitip Sukhoom, Tomorn Nunkaew 3. Association Between Body Mass Index, Blood Nuraseera HajichehaPressure, Blood Glucose and Blood Lipid Profile sae, in Academic Staff at Princess of Naradhiwas Nurhasanee Amsoh, University Aswanee Pohheng, Sulfa Hajidoloh, Fariya Sama, Panida Dangsri, Kanchana Kothiya, Siriphan Siriphan 4. การประเมินความเครียดของบุคลากรที่ปฏิบัติงานใน ค่อลิฟ ปะหยังหลี, ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ วสันต์ หะยียะห์ยา, พรนิตย์ วรรธนพิสิฐกุล

14 | รายงานประจำ�ปี 2560 คณะแพทยศาสตร์ มนร.

ประเภท

รายละเอียด

ตีพิมพ์ฐานข้อมูล Research in Microbiology. 168, 266-275. ISI

ตีพิมพ์ฐานข้อมูล Journal of Functional Foods. 32, ISI 401-408.

ตีพิมพ์ฐานข้อมูล The Bangkok MedTCI ical Journal 2017; 13 (2): 55-60.

Proceeding ประชุมวิชาการ ระดับนานาชาติ กายภาพบำ�บัดวลัย

ลักษณ์ ครั้งที่ 6; 3-5 พฤษภาคม 2560; นครศรีธรรมราช, ประเทศไทย, 2560


ชื่อผลงานวิจัย / บทความทางวิชาการ

ผู้วิจัย / ร่วมวิจัย

ประเภท

รายละเอียด

5. Effects of young coconut juice on preserving pyramidal neurons density in the cerebral cortex of ovariectomized rats: A preliminary study

Kolip Payanglee, Nisaudah Radenahmad

Proceeding Abtracts Book of ระดับนานาชาติ 20th World Congress

6. Situation of intestinal parasitic infections in school-age children in Narathiwat: a southern border province in Thailand

Abduljabbar Kariya, Maruwan Mayusoh, Musleeha Chesor, Piyaorn Jornjerm, Mathirut Mungthin, Phunlerd Piyaraj, Tawee Naaglor, Picha Suwannahitatorn Kolip Payanglee, Nisaudah Radenahmad.

Poster Presentation ระดับนานาชาติ

7. Beneficial effects of tender coconut water (Cocos nucifera L., Arecaceae) on prevention of hindbrain atrophy in ovariectomized rats: Preliminary novel finding

Poster Presentation ระดับชาติ

on Clinical Nutrition; 2016 December 1416; Bangkok, Thailand, 2016, p. 139 Joint International Tropical Medicine Meeting (JITMM); 2016 December 7-9; Bangkok, Thailand. Award: Consolation Prize Abtracts book of the 9th Walailak Research Nationnal Conference; 2017 March 30-31; Nakhon Si Thammarat, Thailand, 2017, p. 172.

รายงานประจำ�ปี 2560 คณะแพทยศาสตร์ มนร. | 15


แหล่ ง ทุ น วิ จ ั ย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ได้มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองาน สร้างสรรค์ของอาจารย์และนักวิจัย โดยมีฝ่ายบริหารการวิจัยจัดทำ�โครงการสนับสนุนทุนวิจัยภายใน ประจำ�ปีงบประมาณ 2560 ซึ่งได้มีประกาศการให้ทุนวิจัยเกณฑ์คัดเลือกและผลการพิจารณาทุน จำ�นวน 4 โครงการ และทุนวิจัยภายนอก จำ�นวน 1 โครงการ (จากแหล่งทุนสำ�นักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)) ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยภายนอก ประจำ�ปีงบประมาณ 2560

ชื่อโครงการวิจัย

หัวหน้าโครงการวิจัย

แหล่งทุน

1. Operational study of ageing health situation and encouragement of ageing care potential in family members, community to improve health condition and quality of life among elder hood in urban, outskirt and rural of unrest areas, southernmost province of Thailand

ผศ.ดร.พนม สุขจันทร์

สำ�นักงานการวิจัยแห่ง ชาติ (วช.)

ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยภายใน ประจำ�ปีงบประมาณ 2560

ชื่อโครงการวิจัย 1. ผลของสารสกัดจากใบชะพลูต่อการคลายของหลอดเลือด 2. การศึกษาความชุกและปัจจัยเสี่ยงของโรคติดเชื้อปรสิตในลำ�ไส้ ในเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษา 3. ผลของโปรแกรมการส่งเสริมสุขภาพบุคลากรมหาวิทยาลัย นราธิวาสราชนครินทร์ ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะ ความดันโลหิตสูง 4. ผลของสารสกัดผลมะเปรียงในจังหวัดนราธิวาสต่อระบบสืบพันธุ์ ในหนูขาวเพศเมีย

16 | รายงานประจำ�ปี 2560 คณะแพทยศาสตร์ มนร.

หัวหน้าโครงการวิจัย

แหล่งทุน

อ.ดร.สมฤดี ยอศิลป์ อ.ปิยอร จอนเจิม พว.กาญจนา โกทิยะ อ.ค่อลิฟ ปะหยังหลี

มหาวิทยาลัยนราธิวาส ราชนครินทร์


ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยในการบูรณาการการเรียนการสอน ประจำ�ปีงบประมาณ 2560

ชื่อโครงการวิจัย

อาจารย์

1. สำ�รวจทัศนคติของประชาชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสที่มีต่อการบริจาคโลหิต อ.ดร.แวนูรมา เจ๊ะเมาะ (หลัก) ผศ.ดร.พนม สุขจันทร์ (ร่วม) 2. การศึกษาและคัดเลือกเชื้อแบคทีเรียที่สร้างสารแบคเทอริโอซินจากบูดู อ.ดร.แวนูรมา เจ๊ะเมาะ (หลัก) ผศ.ดร.พนม สุขจันทร์ (ร่วม) 3. การสำ�รวจภาวะความเสี่ยงต่อโรคเบาหวานของอาจารย์และบุคลากร อ.ดร.อรอนงค์ สมทรัพย์ (หลัก) มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ อ.กฤติกา ดำ�มุณี (ร่วม) 4. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวานและความ อ.ดร.อรฤทัย พรหมสงค์ (หลัก) ดันโลหิตสูงของประชาชนกลุ่มเสี่ยงในเขตตำ�บลโคกเคียน อำ�เภอเมือง จังหวัด ผศ.ดร.พนม สุขจันทร์ (ร่วม) นราธิวาส 5. ภาวะสุขภาพจิตและทัศนคติของนักศึกษามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ อ.สุดารัตน์ รองปาน (หลัก) ผศ.ดร.พนม สุขจันทร์ (ร่วม) 6. ผลของน้ำ�มันมะพร้าวต่อการเปลี่ยนแปลงเซลล์ประสาทเฟอร์คินเจซีรีเบลลัม อ.ค่อลิฟ ปะหยังหลี (หลัก) ของหนูขาวที่ตัดรังไข่ออก อ.มนัสนันท์ สันติภราดร (ร่วม) 7. การศึกษาประสิทธิภาพของสมุนไพรพื้นบ้านต่อการยับยั้งการฟักตัวของพยาธิ อ.ดร.เครือวัลย์ ห้วนก้ง (หลัก) ปากขอ อ.มุสลีฮาวาตี วอเงาะ (ร่วม) 8. การศึกษาพฤติกรรมในการดำ�เนินชีวิตของวัยสูงอายุที่ส่งผลต่อการดำ�เนินของ ผศ.ดร.พนม สุขจันทร์ (หลัก) โรคเพื่อบรรเทาและฟื้นฟู อ.อนุสรา คำ�เนตร (ร่วม)

รายงานประจำ�ปี 2560 คณะแพทยศาสตร์ มนร. | 17


ผลการดำ � เนิ น งานของคณะ

ด้านวิชาการ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสอนและวิจัย คณะแพทยศาสตร์”

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2559 และ 18 ธันวาคม 2559 ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาศักยภาพบุคลากร สายสอนและวิจัย คณะแพทยศาสตร์” ณ ห้องประชุมพลอากาศเอกนายแพทย์อวยชัย เปลื้องประสิทธิ์ ชั้น 2 คณะ แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ โดยวิทยากร 2 ท่าน ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริพันธุ์ ศิริพันธุ์ และ ดร.โรสนี จริยะมาการ 18 | รายงานประจำ�ปี 2560 คณะแพทยศาสตร์ มนร.


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การทำ�ผลงานเพื่อเข้าสู่ตำ�แหน่งทางวิชาการ”

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2560 ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การทำ�ผลงานเพื่อเข้าสู่ตำ�แหน่งทางวิชาการ” ณ ห้องประชุมพลอากาศเอกนายแพทย์อวยชัย เปลื้องประสิทธิ์ ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ วิทยากรโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริพันธุ์ ศิริพันธุ์

รายงานประจำ�ปี 2560 คณะแพทยศาสตร์ มนร. | 19


โครงการ “พัฒนาอาจารย์ด้านแพทยศาสตรศึกษา” และ โครงการ “จัดอบรมการออกข้อสอบเพื่อวัดผลประมวลความรู้ในโรงเรียนแพทย์”

เมื่อวันที่ 17 - 18 กรกฎาคม 2560 ได้จัด โครงการ “พัฒนาอาจารย์ด้านแพทยศาสตรศึกษา” และวันที่ 19 - 20 กรกฎาคม 2560 ได้จัดโครงการ “จัดอบรมการออกข้อสอบเพื่อวัดผลประมวลความรู้ในโรงเรียนแพทย์” ณ ห้องบรรยาย MD504 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นภา หลิมรัตน์ ภาควิชา ชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

20 | รายงานประจำ�ปี 2560 คณะแพทยศาสตร์ มนร.


โครงการ พัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่ความเป็นนักวิจัยมืออาชีพ เรื่อง “การใช้สถิติขั้นต้นและสถิติขั้นสูงสำ�หรับงานวิจัย”

เมื่อวันที่ 1 - 2 สิงหาคม 2560 ได้จัดโครงการ พัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่ความเป็นนักวิจัยมืออาชีพ เรื่อง “การใช้สถิติขั้นต้นและสถิติขั้นสูงสำ�หรับงานวิจัย” ณ ห้องบรรยาย MD505 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาส ราชนครินทร์ วิทยากรโดย ผศ.ดร.อภิรดี แซ่ลิ่ม ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

รายงานประจำ�ปี 2560 คณะแพทยศาสตร์ มนร. | 21


ผลการดำ�เนินงานของคณะ

ด้ า นประกั น คุ ณ ภาพ ปีการศึกษา 2559 งานประกันคุณภาพการศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ มีแผน จะเข้ารับการตรวจประเมินระดับหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานสากลสำ�หรับแพทยศาสตรศึกษา (World Federation for Medical Education: WFME) เพื่อให้สอดคล้องกับการปรับปรุงหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต และได้เข้ารับการตรวจ ประเมินระดับคณะตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำ�เนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence: EdPEx) เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2560 ได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร โดยคณะกรรมการ ได้แก่ • อาจารย์ ดร.ยรรยง สุรัตน์ ประธานกรรมการ • อาจารย์ ดร.จักรพันธ์ พิชญพิพัฒน์กุล กรรมการ • อาจารย์ ดร.ราฮีมา วาแมดีซา กรรมการและเลขานุการ หลังจากได้รายงานผลการดำ�เนินงานหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตในองค์ประกอบที่ 1 การกำ�กับมาตรฐาน จัดส่ง ข้อมูลพื้นฐานและรายงานการประเมินคุณภาพตามระบบของ WFME ผ่านระบบ CHE QA Online และในวันที่ 20 - 21 มีนาคม 2560 คณะฯ ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ตามเกณฑ์ คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำ�เนินงานที่เป็นเลิศ EdPEx (ตรวจเยี่ยมพื้นที่) โดยคณะกรรมการตรวจประเมินจากแพทยสภา ได้แก่ • ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์ ประธานกรรมการ • อาจารย์ นายแพทย์จิโรจน์ สูรพันธุ์ กรรมการ • อาจารย์ นายแพทย์ณรงค์ฤทธิ์ มัศยาอานนท์ กรรมการ

22 | รายงานประจำ�ปี 2560 คณะแพทยศาสตร์ มนร.


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนรายงานประเมินตนเอง (SAR) เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำ�เนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)”

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2559 ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนรายงานประเมินตนเอง (SAR) เกณฑ์ คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำ�เนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence : EdPEx)” ณ ห้องบรรยาย MD505 ชั้น 5 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ วิทยากรโดย ศาสตราจารย์ พญ.จามรี ธีรตกุลพิศาล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายงานประจำ�ปี 2560 คณะแพทยศาสตร์ มนร. | 23


โครงการ “ผู้บริหารพบบุคลากร”

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2559 ได้จัดโครงการ “ผู้บริหารพบบุคลากร” ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เพื่อให้มีการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารกับบุคลากรในด้านการถ่ายทอดนโยบายและ การบริหาร

24 | รายงานประจำ�ปี 2560 คณะแพทยศาสตร์ มนร.


ผลการดำ�เนินงานของคณะ

ด้านกิจกรรมนักศึกษา โครงการ “ปัจฉิมนิเทศบัณฑิตแพทย์ ปีการศึกษา 2559 (รุ่นที่ 5)”

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2560 ได้จัดโครงการ “ปัจฉิมนิเทศบัณฑิตแพทย์ ปีการศึกษา 2559 (รุ่นที่ 5)” ณ ห้อง ประชุม ดร. จงรัก พลาศัย ชั้น 3 สำ�นักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เพื่อแสดงความชื่นชมยินดีแก่ ผู้สำ�เร็จการศึกษาและเป็นการเตรียมความพร้อมในการออกไปปฏิบัติงานในสังคมให้เป็นที่ยอมรับของชุมชนและสังคม ภายใต้ความหลากหลายทางวัฒนธรรม มีคุณธรรม จริยธรรม ตามที่สภาวิชาชีพได้กำ�หนดไว้ ส่งผลให้เกิดประโยชน์และพัฒนา ประเทศชาติสืบต่อไป รายงานประจำ�ปี 2560 คณะแพทยศาสตร์ มนร. | 25


โครงการ “ทัศนศึกษาแพทยศาสตร์สัมพันธ์ ประจำ�ปี 2560”

เมื่อวันที่ 17 - 24 พฤษภาคม 2560 ได้จัดโครงการ “ทัศนศึกษาแพทยศาสตร์สัมพันธ์ ประจำ�ปี 2560” ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี สำ�นักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา และวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า กรุงเทพมหานครฯ เพื่อให้นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 3 ได้แลกเปลี่ยนความรู้และ ประสบการณ์ด้านต่าง ๆ กับนักศึกษาต่างมหาวิทยาลัย และส่งเสริมความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่างนักศึกษา อาจารย์และเจ้าหน้าที่ รวมถึงการสร้างความสามัคคีของนักศึกษาภายในชั้นปี 26 | รายงานประจำ�ปี 2560 คณะแพทยศาสตร์ มนร.


โครงการ “ค่ายจริยธรรมสัญจร ครั้งที่ 16”

เมื่อวันที่ 7 - 9 กรกฎาคม 2560 นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ได้เข้าร่วมโครงการ “ค่ายจริยธรรมสัญจร ครั้งที่ 16” ณ คณะ แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อส่งเสริมจริยธรรมให้นักศึกษาแพทย์สามารถนำ�มาปรับใช้ในการดำ�เนินชีวิต พบปะและ สร้างเครือข่ายกับเพื่อนต่างมหาวิทยาลัยและแลกเปลี่ยนทัศนคติต่ออาชีพแพทย์

รายงานประจำ�ปี 2560 คณะแพทยศาสตร์ มนร. | 27


โครงการ “แรกพบ สพท. ประจำ�ปี 2560 (SMST First Date 2017)”

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2560 นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ได้เข้าร่วมโครงการ “แรกพบ สพท. ประจำ�ปี 2560 (SMST First Date 2017)” ณ อาคารยิมเนเซียม 4 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ อันดีระหว่างนักศึกษาแพทย์แต่ละสถาบัน ปลูกฝังจริยธรรมและเกียรติภูมิของความเป็นแพทย์ให้แก่นักศึกษาแพทย์

28 | รายงานประจำ�ปี 2560 คณะแพทยศาสตร์ มนร.


โครงการ “เพิ่มพูนทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาแพทย์ ณ ต่างประเทศ (English Camp for Medical Students 2017)”

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม - 4 สิงหาคม 2560 ได้จัดโครงการ “เพิ่มพูนทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาแพทย์ ณ ต่างประเทศ (English Camp for Medical Students 2017)” ณ Academies Australasia College ประเทศสิงคโปร์ เพื่อพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถและสร้างโอกาสฝึกประสบการณ์การใช้ภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษาแพทย์ ตลอดจน สามารถนำ�ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพแพทย์ในอนาคต รายงานประจำ�ปี 2560 คณะแพทยศาสตร์ มนร. | 29


โครงการ “ปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำ�ปีการศึกษา 2560 (รุ่นที่ 11)”

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2560 ได้จัดโครงการ “ปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำ�ปีการ ศึกษา 2560 (รุ่นที่ 11)” ณ ห้องประชุม ดร. จงรัก พลาศัย ชั้น 3 สำ�นักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ และโครงการ “อาจารย์ที่ปรึกษาพบปะนักศึกษาแพทย์ ประจำ�ภาคการศึกษา 2560” ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย นราธิวาสราชนครินทร์ เพื่อให้ทราบถึงขอบข่ายหลักสูตร กิจกรรม สวัสดิการ กฎระเบียบ ข้อบังคับ ระเบียบการแต่งกาย ระเบียบหอพัก ระบบดูแลนักศึกษา และสร้างสัมพันธภาพและทัศนคติต่อคณะฯ 30 | รายงานประจำ�ปี 2560 คณะแพทยศาสตร์ มนร.


โครงการ “พิกุลแรกแย้ม”

เมื่อวันที่ 6 - 12 สิงหาคม 2560 นักศึกษาได้จัดโครงการ “พิกุลแรกแย้ม” ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย นราธิวาสราชนครินทร์ เพื่อปลูกฝังให้นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 1 มีความรัก ความภาคภูมิใจในสถาบัน ความรู้สึกรักใคร่ กลมเกลียว ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษา

รายงานประจำ�ปี 2560 คณะแพทยศาสตร์ มนร. | 31


การแข่งขันทางวิชาการ

3rd Chiang Mai University International Medical Challenge 2016 (CMU-IMC 2016: Basic to Clinical Anatomy) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 - 21 พฤศจิกายน 2559 ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ โดยมีนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมแข่งขัน จำ�นวน 3 คน ได้แก่ นศพ. นันฑ์ฐภรณ์ อภิรักษ์เสนา นศพ.นูรีน เจ๊ะโด และ นศพ. อภิวิชญ์ หริรัตนกุล

The 6th Siriraj International Medical Microbiology, Parasitology and Immunology Competition 2017, SIMPIC 2017 (การแข่งขัน ตอบปัญหาจุลชีววิทยา ปรสิตวิทยา และวิทยาภูมิคุ้มกัน ทางการแพทย์นานาชาติโดยศิริราช ประจำ�ปี 2560 ครั้ง ที่ 6) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 - 27 กุมภาพันธ์ 2560 ณ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัย มหิดล โดยมีนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมแข่งขัน จำ�นวน 4 คน ได้แก่ นศพ.กุลธร หอประเดิมอนุสรณ์ นศพ.จุไรวรรณ อึ้งสถาพรผล นศพ.นันฑ์ฐภรณ์ อภิรักษ์ เสนา และ นศพ.อภิวิชญ์ หริรัตนกุล ซึ่งผ่านเข้าสู่การ แข่งขันในรอบ 2 (รอบ 28 ทีม) จาก Revival Round ซึ่ง คัดเพียง 8 ทีม

Born to be Surgeons 2017 ครั้งที่ 17 เป็น ส่ ว นหนึ่ ง ของการประชุ ม ราชวิ ท ยาลั ย ศั ล ยแพทย์ แ ห่ ง ประเทศไทย จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 - 10 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องมรกต โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน พัทยา โดยมีนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสงขลา เข้าร่วมแข่งขัน จำ�นวน 2 คน ได้แก่ นศพ.พงษ์พน มั่นสิทธิกุล และ นศพ. ศิริพงศ์ เลื่องฤทธิวุฒิ และได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการแข่งขัน (Surgical quiz / Surgical skill) 15th Inter-Medical School Physiology Quiz จัดขึ้นระหว่างวันที่ 16 - 17 สิงหาคม 2560 ณ University of Malaya, Kuala- Lumpur Malaysia โดยมีนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 2 เข้าร่วมแข่งขัน จำ�นวน 4 คน ได้แก่ นศพ.พิชญ์สินี ไหลพรรณงาม นศพ.ศิลา วีรเมธปกรณ์ นศพ.อรุช ดือเระ และ นศพ.อัยนาอ์ หวังแอ

32 | รายงานประจำ�ปี 2560 คณะแพทยศาสตร์ มนร.


ผลการดำ�เนินงานของคณะ

ด้านบริการวิชาการ

การบริการวิชาการถือเป็นพันธกิจที่สำ�คัญของคณะแพทยศาสตร์ ที่ให้บริการวิชาการด้านสุขภาพ ส่งเสริมชุมชน ผู้รับบริการมีสุขภาพที่ดี อีกทั้งยังสนับสนุนการมีส่วนร่วมของบุคลากรและนักศึกษากับชุมชน โดยในปีการศึกษา 2559 คณะ แพทยศาสตร์ได้ดำ�เนินการจัดโครงการบริการวิชาการทั้งสิ้น 6 โครงการ ดังนี้ โครงการ “จงรักบ้านเกิด รุ่นที่ 1”

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม - 9 ตุลาคม 2559 โครงการ “จงรักบ้านเกิด รุ่นที่ 1”ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย นราธิวาสราชนครินทร์ โดยมีผู้เข้าร่วมเป็นนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 ผู้ผ่านการคัดเลือก จำ�นวน 33 คน จากโรงเรียนใน จังหวัดนราธิวาส 9 แห่ง ซึ่งมีการจัดให้มีการสอนเสริมรายวิชาทั้งหมด 5 วิชาได้แก่ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์ และ ภาษาอังกฤษ รวมทั้งสิ้น 60 ชั่วโมง โดยคณาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะศิลปศาสตร์ และนักศึกษา แพทย์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์เป็นผู้สอนเสริม นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมศึกษาดูงานโรงพยาบาล ณ โรงพยาบาล นราธิวาสราชนครินทร์และโรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา และกิจกรรมค่ายเพื่อเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดี และ เสริมสร้างประสบการณ์ให้กับนักเรียนที่ได้เข้าร่วม

รายงานประจำ�ปี 2560 คณะแพทยศาสตร์ มนร. | 33


โครงการเสียงตามสายให้ความรู้ด้านสุขภาพ “คลับคนรุ่นใหม่ ใส่ใจสุขภาพ”

โครงการเสียงตามสายให้ความรู้ด้านสุขภาพ “คลับคนรุ่นใหม่ ใส่ใจสุขภาพ” ทุกวันจันทร์ เวลา 12.00 - 13.00 น. (ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2559 - มิถุนายน 2560) ณ สถานี PNU Radio FM 92.25 MHz มหาวิทยาลัยนราธิวาส ราชนครินทร์ เพื่อให้นักศึกษาแพทย์ได้เสริมสร้างความรู้และความเข้าใจในการดูแลรักษาสุขภาพที่ถูกต้องแก่บุคลากร นักศึกษามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ และประชาชนทั่วไป ผ่านระบบเสียงตามสายของ PNU Radio 34 | รายงานประจำ�ปี 2560 คณะแพทยศาสตร์ มนร.


โครงการ “ให้ความรู้และส่งเสริมสุขภาพชุมชน” และ โครงการ “ให้ความรู้และส่งเสริมสุขภาพชุมชน: Health Promotion”

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2559 เวลา 13.30 - 15.30 น. ได้จัดโครงการ “ให้ความรู้และส่งเสริมสุขภาพชุมชน” ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ โดยมีการบรรยายหัวข้อ “การดูแล ป้องกัน และดูแลรักษาโรคความดันโลหิตสูง เบาหวาน ไขมันในเลือดสูง โรคอ้วน และโรคหัวใจ” โดย นพ.จงเจษฎ์ ยั้งสกุล และ การบรรยาย “อาหารกับโรคความดันโลหิตสูง เบาหวาน ไขมันในเลือดสูง โรคอ้วน และโรคหัวใจ” โดย คุณนิตยา กิจชอบ นักโภชนาการ โรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2560 ได้จัดโครงการ “ให้ความรู้และส่งเสริมสุขภาพชุมชน: Health Promotion” ณ โรงเพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ�บลโคกเคียน อำ�เภอเมือง จังหวัดนราธิวาส โดยมีคณาจารย์ นักศึกษาแพทย์ชั้นปรีคลินิกและ นักศึกษาแพทย์ชั้นคลินิก เป็นผู้ให้ความรู้เกี่ยวกับปัญหาสุขภาพแก่ชุมชน

รายงานประจำ�ปี 2560 คณะแพทยศาสตร์ มนร. | 35


โครงการเปิดบ้านคณะแพทยศาสตร์ครั้งที่ 2 (2nd MED PNU Open House)

เมื่อวันที่ 6 - 10 กุมภาพันธ์ 2560 ได้จัดโครงการเปิดบ้านคณะแพทยศาสตร์ครั้งที่ 2 (2nd MED PNU Open House) เนื่องในวันสถาปนาครบรอบ 12 ปี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย นราธิวาสราชนครินทร์ เพื่อให้นักศึกษาได้ประยุกต์ความรู้จากชั้นเรียนมาจัดแสดงนิทรรศการและกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ ฝึก การนำ�เสนอและถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้ที่เข้ามาร่วมงาน และประชาสัมพันธ์หลักสูตร ซึ่งมีการจัดแสดงนิทรรศการของแต่ละ สาขาวิชา ฐานบูรณาการการเรียนกายวิภาคศาสตร์กับการนวดแผนไทย การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ครั้งที่ 2 (2nd Medical Science Quiz) และการแสดงต่าง ๆ 36 | รายงานประจำ�ปี 2560 คณะแพทยศาสตร์ มนร.


โครงการ “การให้ความรู้และส่งเสริมการบริจาคโลหิต” ครั้งที่ 3 (3rd Blood Donation)

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560 เวลา 08.30 - 12.00 น. ได้จัดโครงการ “การให้ความรู้และส่งเสริมการบริจาคโลหิต” ครั้งที่ 3 (3rd Blood Donation) ณ ชั้น 5 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ด้วยความร่วมมือกับ หน่วยคลังเลือด โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ เพื่อส่งเสริมและให้ความรู้เกี่ยวกับการบริจาคโลหิต และปลูกฝังจิต สาธารณะด้วยการบริจาคโลหิต โดยมีการบรรยาย “การโลหิตตามทัศนะของอิสลาม” และการบรรยาย “การบริจาคโลหิต” รายงานประจำ�ปี 2560 คณะแพทยศาสตร์ มนร. | 37


โครงการ “การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (Basic Life Support) และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น” รุ่นที่ 2

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 ได้จัดโครงการ “การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (Basic Life Support) และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น” รุ่นที่ 2 ณ ชั้น 5 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ โดย มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้และทักษะการช่วยชีวิตได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานสากล และสามารถนำ�ไป ประยุกต์ใช้ได้ เมื่อเกิดเหตุการณ์จริง 38 | รายงานประจำ�ปี 2560 คณะแพทยศาสตร์ มนร.


ผลการดำ�เนินงานของคณะ

ด้านทำ�นุบำ�รุงศิลปวัฒนธรรม โครงการ “ส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะการแสดงลิเกฮูลู”

โครงการ “ส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะการแสดงลิเกฮูลู” โดยมีผู้เข้าร่วมเป็นนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 1 ซึ่งมีการ ซ้อมศิลปะการแสดงลิเกฮูลู เพื่อใช้ประกอบการแสดงในพิธีต่าง ๆ ได้แก่ พิธีเปิดงาน 2nd MED PNU Open House วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ และงานปัจฉิมนิเทศบัณฑิตแพทย์ ปีการศึกษา 2559 (รุ่นที่ 5) ณ ห้องประชุม ดร. จงรัก พลาศัย ชั้น 3 สำ�นักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ วันที่ 2 พฤษภาคม 2560

โครงการ “ทอดกฐินสามัคคี”

เมื่อวันที่ 11 - 12 พฤศจิกายน 2559 ได้เข้าร่วมโครงการ “ทอดกฐินสามัคคี” ณ วัดคันธาริการาม (ตอหลัง) หมู่ที่ 3 ต.ไพรวัน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส เพื่อให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการสืบสานประเพณีท้องถิ่นของไทย และมีส่วนร่วม ในการส่งเสริม สนับสนุน และสร้างจิตสำ�นึกในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม รายงานประจำ�ปี 2560 คณะแพทยศาสตร์ มนร. | 39


โครงการ “อาซูรอสามัคคี”

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 นักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรม “อาซูรอสามัคคี” ณ ลานบริเวณอาคารคณะวิทยาการ จัดการ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ และเป็นปีแรกของคณะแพทยศาสตร์ที่ส่งเข้าประกวดและได้รับรางวัลชมเชย โครงการ “สืบสานประเพณีทำ�บุญคณะประจำ�ปี 2560”

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 ได้จัดโครงการ “สืบสานประเพณีทำ�บุญคณะประจำ�ปี 2560” ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ โดยประกอบด้วยกิจกรรมทำ�บุญตักบาตร ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์จาก วัดโคกเคียน จำ�นวน 9 รูป และพิธีทางศาสนาอิสลาม ได้มีการบรรยายหัวข้อ “อิสลลามในศตวรรษที่ 21” โดยมี ดร.อานิส พัฒนปรีชาวงศ์ จากสถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นผู้บรรยาย 40 | รายงานประจำ�ปี 2560 คณะแพทยศาสตร์ มนร.


โครงการ “พิธีพระราชทานเพลิงศพอาจารย์ใหญ่ (เป็นกรณีพิเศษ) ประจำ�ปีการศึกษา 2559”

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2560 นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ได้เข้าร่วม “พิธีพระราชทานเพลิงศพอาจารย์ใหญ่ (เป็นกรณี พิเศษ) ประจำ�ปีการศึกษา 2559” ร่วมกับภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ณ วัดคลองเรียน อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา กิจกรรมดังกล่าวจะจัดเป็นประจำ�ทุกปีหลังสิ้นสุดปีการศึกษา เพื่อรำ�ลึกถึงพระคุณของอาจารย์ใหญ่ผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา

รายงานประจำ�ปี 2560 คณะแพทยศาสตร์ มนร. | 41


โครงการ “รอมฎอนสัมพันธ์ ประจำ�ปี 2560”

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2560 ได้จัดโครงการ “รอมฎอนสัมพันธ์ ประจำ�ปี 2560” เวลา 18.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 5 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ซึ่งมีกิจกรรมเสวนาบรรยายธรรมและร่วมรับประทานอาหาร ละศีลอดพร้อมกัน โครงการ “หล่อเทียนพรรษา ประจำ�ปี 2560”

เมื่อวันที่ 3 - 4 กรกฎาคม 2560 ได้จัดโครงการ “หล่อเทียนพรรษา ประจำ�ปี 2560” (พิธีหล่อเทียนพรรษา สมโภช เทียนพรรษา และถวายเทียนพรรษา ประจำ�ปี 2560) ณ วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส และวัดพนาสณฑ์ ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส ถือเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากรได้ร่วมทำ�กิจกรรมสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม และทำ�นุบำ�รุงส่งเสริมพระพุทธศาสนา

42 | รายงานประจำ�ปี 2560 คณะแพทยศาสตร์ มนร.


โครงการ “บูรณาการศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน (พิธีไหว้อาจารย์ใหญ่ “แด่ครูผู้ไร้ลม”) ประจำ�ปีการศึกษา 2560”

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2560 ได้จัดโครงการ “บูรณาการศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน (พิธีไหว้อาจารย์ใหญ่ “แด่ครูผู้ไร้ลม”) ประจำ�ปีการศึกษา 2560” ณ ห้องเรียนปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์ ชั้น 5 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย นราธิวาสราชนครินทร์ โดยร่างอาจารย์ใหญ่ได้รับความอนุเคราะห์จากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทั้งนี้ สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ ได้จัดขึ้นเป็นทุกปี เพื่อเป็นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมในการแสดงความเคารพ กตัญญูรู้คุณ ต่อร่างอาจารย์ใหญ่ ตลอดจนปฎิบัติต่ออาจารย์ใหญ่ด้วยความเคารพให้เเก่นักศึกษา รายงานประจำ�ปี 2560 คณะแพทยศาสตร์ มนร. | 43


โครงการ “บูรณาการภาษาท้องถิ่นกับการเป็นแพทย์ใน 3 จังหวัดชายแดนใต้”

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม - 27 กันยายน 2560 ได้จัดโครงการ “บูรณาการภาษาท้องถิ่นกับการเป็นแพทย์ใน 3 จังหวัดชายแดนใต้” ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ โดยมีผู้เข้าร่วมเป็นนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 และบุคลากรคณะฯ โดยมีการสอนเสริมการใช้ภาษาในท้องถิ่น เช่น ภาษามลายู และภาษาเจ๊ะเห เพื่อให้ผู้เข้าร่วม สามารถเข้าใจภาษาและสนทนาตอบโต้ด้วยภาษาท้องถิ่นและประยุกต์ใช้ศิลปะและวัฒนธรรมในท้องถิ่นมาใช้ส่งเสริมสุขภาพ ให้สอดคล้องกับบทบาทวิชาชีพแพทย์

44 | รายงานประจำ�ปี 2560 คณะแพทยศาสตร์ มนร.


โครงการ “พิธีไหว้ครู ประจำ�ปีการศึกษา 2560”

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2560 ได้จัดโครงการ “พิธีไหว้ครู ประจำ�ปีการศึกษา 2560” ณ ห้องประชุมชั้น 5 คณะ แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เพื่อให้นักศึกษาแพทย์ได้ระลึกถึงพระคุณผู้เป็นอาจารย์ที่ได้สั่งสอนศิษย์ และสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของไทย และมีพิธีมอบรางวัลอาจารย์ในดวงใจ นักศึกษาผลการเรียนดี นักศึกษาผลพัฒนาการ เรียนสูงสุด ขวัญใจนักศึกษา และบุคลากรในดวงใจ ประจำ�ปีการศึกษา 2560 และมีการบรรยาย “การเคารพครูในทัศนคติ อิสลาม” โดย อาจารย์มูฮัมมัดบาคอรี ยูโซ๊ะ รายงานประจำ�ปี 2560 คณะแพทยศาสตร์ มนร. | 45


เหตุการณ์สำ�คัญอื่น ๆ 5 ธั น วาคม 2559

คณะแพทย์ได้จัดโครงการ “5 ส ขอทำ�ความดีถวายพ่อหลวง” ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาส ราชนครินทร์ โดยมีอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาแพทย์ รวมทั้งบุคลากรโรงพยาบาลกัณยาณิวัฒนาการุณย์ ร่วมกันทำ�ความ สะอาดภายในอาคารและบริเวณรอบนอกของอาคารคณะแพทยศาสตร์และโรงพยาบาลกัลยาณิวัฒนาการุณย์และมีการจัด กิจกรรมสันทนาการร่วมกันเพื่อสานสัมพันธ์ความสามัคคี 23 กุ ม ภาพั น ธ์ 2560 สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทยร่วมกับโรงพยาบาลกัลยาณิวัฒนาการรุณย์ ได้จัด “หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ดำ�เนินตามรอยเบื้องยุคลบาท พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” โดย รองศาสตรจารย์ นายแพทย์นภดล นพคุณ นายกสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทยเเละทีมงาน เวลา 9.00 - 12.00 น. บริการตรวจรักษาโรคผิวหนังแก่พี่น้องชาวจังหวัดนราธิวาสเเละพื้นที่ใกล้เคียง ณ แผนกผู้ป่วย นอก โรงพยาบาลกัลยาณิวัฒนาการรุณย์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เวลา 13.30 - 15.00 น. มีบรรยายพิเศษ “Meet The Expert Leprosy” ณ ห้องประชุม ดร. จงรัก พลาศัย ชั้น 3 สำ�นักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 3 มี น าคม 2560 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ได้เป็นเจ้าภาพจัด “การประชุมคณะกรรมการบริหาร กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2560” ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ โดย มี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อาวุธ ศรีศุกรี เลขาธิการกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย เป็นประธานใน การประชุม ผศ.ดร.จงรัก พลาศัย นายกสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ และ ผศ.ดร.รสสุคนธ์ แสงมณี อธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ให้การต้อนรับ ในโอกาสเป็นเจ้าภาพการประชุม และ พล.อ.อ.นพ.อวยชัย เปลื้อง ประสิทธิ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ได้เป็นประธานในการประชุมปรึกษาหารือกับคณบดี และตัวแทนจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วประเทศ

46 | รายงานประจำ�ปี 2560 คณะแพทยศาสตร์ มนร.


29 กรกฎาคม 2560

คณะแพทยศาสตร์ได้เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการ “ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สัญจร Science and Technology Innovation for Thailand 4.0 (STIT 4.0)” ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ พร้อมด้วยคณะต่าง ๆ โดยมีกิจกรรมแข่งขัน Science Show ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและกิจกรรมแต่ละคณะ ให้กับนักเรียนในจังหวัดนราธิวาส เพื่อส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์ 10 สิ ง หาคม 2560

คณะแพทยศาสตร์ได้เข้าร่วมโครงการ “สานใจ มนร. สู่สุขภาพชาวโคกเคียน” ณ หมู่บ้านที่ 8 ตำ�บลโคกเคียน อำ�เภอเมือง จังหวัดนราธิวาส โดยมีโรงพยาบาลกัลยาณิวัฒนาการุณย์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จัดกิจกรรมเพื่อส่ง เสริมสุขภาพชุมชน ได้แก่ ตรวจวัดความดันโลหิต บริการเจาะเลือด กายภาพบำ�บัด และคัดกรองข้อเข่าเสื่อม เป็นต้น และมี นายแพทย์ประจำ�โรงพยาบาล เป็นผู้ให้คำ�แนะนำ�แก่ผู้มารับบริการ

รายงานประจำ�ปี 2560 คณะแพทยศาสตร์ มนร. | 47


15 - 18 กั น ยายน 2560

คณะแพทยศาสตร์ได้เข้าร่วมโครงการ “พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำ�เร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2559” เพื่อดำ�เนินการฝึกซ้อมย่อยบัณฑิตคณะแพทยศาสตร์ให้เกิดความเข้าใจและสามารถปฏิบัติตนในการเข้ารับพิธีพระราชทาน ปริญญาบัตรได้อย่างถูกต้อง และแสดงความยินดี สร้างความประทับใจกับบัณฑิตคณะแพทยศาสตร์ที่เข้าร่วมพิธีพระราชทาน ปริญญาบัตร

48 | รายงานประจำ�ปี 2560 คณะแพทยศาสตร์ มนร.


“เพื่อบุตรหลานและบ้านเมืองของเรา” ปณิธานคณะแพทยศาสตร์


ี ร า ย ง า น ป ร ะ จ ำ ป 2 5 6 0

ค ณะ แ พท ย ศ า ส ต ร ์ ม ห า ว ิ ท ย า ล ั ย น ร า ธ ิ ว า ส ร า ช น ค ร ิ น ท ร ์

ค ณะ แ พท ย ศ า ส ต ร ์ ม ห า ว ิ ท ย า ล ั ย น ร า ธ ิ ว า ส ร า ช น ค ร ิ น ท ร ์

9 9ห ม ู ่ ท ี ่ 8ต . โ ค ก เ ค ี ย นอ . เ ม ื อ งจ . น ร า ธ ิ ว า ส9 6 0 0 0 โ ท ร ศ ั พ ท ์ 0 8 8 7 8 6 2 8 4 8 , 0 8 6 4 8 0 6 4 0 8 h t t p : / / me d . p n u . a c . t h

Profile for medpnu

MED PNU Annual Report 2017  

รายงานประจำปี 2560 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

MED PNU Annual Report 2017  

รายงานประจำปี 2560 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

Profile for medpnu
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded