Page 1

ISO 9001, ISO1400, ISO13485, CE and WHO-GMP certified.

ម៉ាស៊ូ តចំហុយគឺជាដំណ ើរការនៃការណ្រើម៉ាសុ៊ីៃរ៊ូ មធ៊ូ ល៊ីណដើមប៊ីយកឧសម័ៃណចញព៊ី សមសធាតុដដលកាាយណៅជាលាយណៅណពលលាយសមសធាតុ។ ណដើមប៊ីធានាៃ៊ូ វ ផ្សិតដដលគ្មមៃពពុុះណៅណពលដដលលាយជ័រណៅស៊ូ ៃិងស៊ូ ប៉ាក់សុ៊ីល៊ីៃៃិងជ័រ រ ឹងដដល មៃកំណៅយឺតណនាុះអងគ ធាតុស៊ូលុយសយ ុ ង្តូវបៃទាមទារ។ អងគ ធាតុខ្វុះខាតត៊ូ ច តាចគឺ្តូវការណដើមប៊ីលុររំបត់ពពុុះខ្យល់ស្មរ់វតថុធាតុណដើមមុៃការកំ ត់។ ដំណ ើរការណៃុះមៃភាពសមុគស្មមញ។ វតថុដាក់ឬផ្សិត្តូវបៃលាយរញ្ចូលគ្មាតាម ទិសណៅររស់អាកផ្លិត។

រៃទ រ់ដដកអុ៊ី ុ កស្មរ់ការអៃុវតត ខ្យល់តឹង រ ឹងរយៈណពលដវង។ រ៊ូ ហុយៃ៊ីអងគ ធាតុរាវមៃដគមព័ទធជុំ វ ិញស្មរ់ការពារ្សទារ់សុ៊ីល៊ីកុៃ។

សៃទ ុះខ្វ ុះចណនាាុះ្តូវបៃផ្្ុំណៅណលើ្ចកដាច់ណដាយដែកមួ យដ៊ូ ណចា ុះការអាៃណៅមៃភាពសុ្កិតស៊ូមប៊ីដតណៅណពលរ៊ូ ម / រៃធ រៃទ រ់។ រង្វវស់អាៃទាំងកនុងមុ៊ីៃិងណអក។ ឧរករ

៍ទាង ំ អស់្តូវបៃស្មកលបងអស់រយៈណពល 24 ណម៉ាងមុៃណពលណវចខ្ច រ់។ (ការណលចធាាយតិចជាង 2.0 inHg ណៅ 24 ណម៉ាង) សៃា ឹករ៊ូ មធ៊ូ ល៊ីដដលអាចរកសុ៊ីបៃព៊ីរ្គ្មរ់ស្មរ់ភាពធៃ់ៃិងភាពអាចទុកចិតតបៃ្រណសើរជាងមុៃ។ gasket ណៃុះមៃភាពធៃ់្ទាំៃឹងគ៊ីម៊ី្រឆំងៃឹងស្មរជាតិ Butane ៃិងស្មរធាតុរំលាយដនទណទៀត។  កំរាស់ 25 ម។ គំររ Acrylic ស្មរ់អាយុដវងៃិងភាពណមើលណ ើញចាស់។ រំពង់សុី៊ីម៉ាង់សុី៊ីៃសុី៊ីម៉ាៃសុី៊ីៃចំ ៊ីដលរ ឹងមំអាចភារ់ / ផ្ដាច់បៃយាី៉ាងង្វយជាមួ យរ៊ូ ម / អងគ ធាតុ។ ត្មងខ្យល់ 50 មមណលើរៃធ ខ្យល់ណដើមប៊ីកាត់រៃថ យលំហ៊ូរខ្យល់ៃិងរារាំងកុំ្រយធ៊ូ ល៊ី / ណមៅហ៊ូរច៊ូ លកនុងអងគ ជំៃុំជ្មុះ។ មៃភាពង្វយ្សើ លកនុងការតំណែើងៃិងចំណាយតិចណដើមប៊ីដែទាំ: អងគ ជំៃុំជ្មុះអាច្តូវបៃដំណែើងកនុងរយៈណពល 5 នា ទ៊ី។ ការធានាណដាយឥតគិតនែារយៈណពល 45 នែៃៃិងការគ្មំ្ទជាយថាណហតុ។

រៃទ រ់ង៊ូតទឹក: ដដកអុ៊ី ុ ក គ្មរ: អា្គ៊ីក Vacuum Gasket: silicone, ធៃ់ៃឹង Butane ៃិងស្មរធាតុរំលាយដនទណទៀត។ ការវាស់សមាធខ្វ ុះចណនាាុះ: ភាព្តឹម្តូវ 0.5 inHg ។ VALVE Assembly: ដវ៉ែៃស្មាៃ់ធុៃ្ស្មលដដលមៃគុ រំពង់សុញ្ញាអាកាស: រំពង់សុី៊ីល៊ីៃដដលមៃសំ

ភាពខ្ា ស់ជាមួ យត្មង 50um ណៅ្ចករៃធ ខ្យល់ ល់សុ៊ីម៉ាង់្តឹម 3.3 ម៊ីល៊ីដម៉ា្ត / 1 ដម៉ា្តកំរាស់ជញ្ញជំង 3 ម៊ីលា៊ីដម៉ា្ត (8 ម៊ី

លា៊ីដម៉ា្ត 14 ម៊ីល៊ីដម៉ា្តអ៊ូ ឌ៊ី) អាដារ់ធ័រធ៊ូ ល៊ី: 3/8 "រំពង់ hose ណៅ 1/4 ្ចក SAE ។ ។ ។ Model No

Capacity Gallon

Capacity Litres

Size Dia x Height (cm)

BHF2010

0.82

3.2

20x10

BHF2015

1.3

4.7

20x15

BHF2020

1.7

6.3

20x20

BHF2515

2

7.4

25x15

BHF2525

3.3

12.3

25x25

BHF2540

5.3

20

25x40

BHF3020

3.8

14

30x20

BHF3030

5.6

21

30x30

BHF3045

8.5

32

30x45

www.burhanihardware.org

Vacuum degassing chamber khmer អង្គធាតុអុកស៊ីត  

អង្គធាតុអុកស៊ីត ម៉ាស៊ូតចំហុយគឺជាដំណើរការនៃការប្រើម៉ាស៊ីនបូមធូលីដើម្បីយកឧស្ម័នចេញពីសមាសធាតុដែលក្លាយទៅជាល្បាយនៅពេលលាយសមាសធាតុ។ ដើម្បីធានានូវផ...

Vacuum degassing chamber khmer អង្គធាតុអុកស៊ីត  

អង្គធាតុអុកស៊ីត ម៉ាស៊ូតចំហុយគឺជាដំណើរការនៃការប្រើម៉ាស៊ីនបូមធូលីដើម្បីយកឧស្ម័នចេញពីសមាសធាតុដែលក្លាយទៅជាល្បាយនៅពេលលាយសមាសធាតុ។ ដើម្បីធានានូវផ...