Page 1

Medinox

Meble medyczne PL­2018 A

www.medinox.pl


SPIS TREŒCI

Medinox

Strony Asystory

1­1 do 1­6

Biurka

2­1 do 2­2

Fotele ginekologiczne

3­1 do 3­3

Stoliki pod aparaturê medyczn¹

4­1 do 4­11

Stoliki zabiegowe

5­1 do 5­9

Stoliki instrumentalne

6­1 do 6­2

Sto³y zabiegowe

7­1 do 7­3

Krzes³a, fotele, sto³ki, siedziska

8­1 do 8­4

Kozetki

9­1 do 9­2

Szafy medyczne

10­1 do 10­2

Szafki kartotekowe

11­1

Salon Sprzedaży MEDINOX Modliñska 48 B 05­110 Jab³onna

www.medinox.pl info@medinox.pl tel. 22 772 52 23 kom. 501 642 999 fax. 22 49 05 104


Medinox

ASYSTORY   ID­307

Trzyszufladowy asystor III U wykonany z p³yty MDF. Blat z wg³êbieniem, w które wpuszczona jest mleczna szyba. Obudowa z laminowanej p³yty pokrytej oklein¹ ABS. Sta³a wysokoœæ asystora. Szerokoœæ  50 cm / G³êbokoœæ  42,5 cm Wysokoœæ   83 cm Podstawa asystora w  kszta³cie litery U.

  ID­310

Trzyszufladowy asystor III SGK wykonany z p³yty MDF. Blat z wg³êbieniem, w które wpuszczona jest mleczna szyba. Obudowa z laminowanej p³yty pokrytej oklein¹ ABS. Regulowana sprê¿yn¹ gazow¹  wysokoœæ asystora. Model z podstaw¹ z tworzywa: Szerokoœæ  50 cm / G³êbokoœæ  42,5 cm Regulacja wysokoœci  83 ­ 95 cm Model z chromowan¹ podstaw¹: Szerokoœæ  50 cm / G³êbokoœæ  42,5 cm Regulacja wysokoœci  90 ­ 108 cm

  ID­308 Czteroszufladowy asystor IV U wykonany z p³yty MDF. Blat z wg³êbieniem, w które wpuszczona jest mleczna szyba. Obudowa z laminowanej p³yty pokrytej oklein¹ ABS. Sta³a wysokoœæ asystora. Szerokoœæ  50 cm / G³êbokoœæ  42,5 cm Wysokoœæ   83 cm Podstawa asystora w  kszta³cie litery U.

www.medinox.pl info@medinox.pl tel. 22 772 52 23 kom. 501 642 999 fax. 22 49 05 104

1­1


ASYSTORY

Medinox   ID­311    Trzyszufladowy asystor IV SGK wykonany z p³yty MDF. Blat z wg³êbieniem, w które wpuszczona jest mleczna szyba. Obudowa z laminowanej p³yty pokrytej oklein¹ ABS. Regulowana sprê¿yn¹ gazow¹ wysokoœæ asystora. Szerokoœæ  50 cm / G³êbokoœæ  42,5 cm Wysokoœæ   83 cm Podstawa asystora w  kszta³cie litery U. Model z podstaw¹ z tworzywa: Szerokoœæ  50 cm / G³êbokoœæ  42,5 cm Regulacja wysokoœci  83 ­ 95 cm Model z chromowan¹ podstaw¹: Szerokoœæ  50 cm / G³êbokoœæ  42,5 cm Regulacja wysokoœci  90 ­ 108 cm

  ID­309    Piêcioszufladowy asystor V wykonany z p³yty MDF. Blat z wg³êbieniem, w które wpuszczona jest mleczna szyba. Obudowa z laminowanej p³yty pokrytej oklein¹ ABS. Sta³a wysokoœæ asystora. Szerokoœæ  50 cm / G³êbokoœæ  42,5 cm Regulacja wysokoœci  83 cm

  ID­802    Blat, szafka z szufladami stalowe, lakierowane proszkowo na kolor wg palety RAL; blat z pog³êbieniem; Podstawa chromowana, aluminiowa lub z tworzywa, piêcioramienna na ko³ach o œrednicy 50 mm, w tym dwa z blokad¹ Opcja: stoliki wykonane w ca³oœci ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9. Wymiary: 50 x 50 x 75 cm    Wymiar blatu: 50 x 50 cm

1­2

www.medinox.pl info@medinox.pl tel. 22 772 52 23 kom. 501 642 999 fax. 22 49 05 104


Medinox

ASYSTORY   ID­983

 Blat z pog³êbieniem stalowy. Podstawa chromowana, aluminiowa lub z tworzywa, piêcioramienna na ko³ach o œrednicy 50 mm, w tym dwa z blokad¹ Opcja: stoliki wykonane w ca³oœci ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9. Wymiary: 50 x 50 x 75 cm    Wymiar blatu: 50 x 50 cm

  ID­982   Blat, szafka z szufladami stalowe, lakierowane proszkowo na kolor wg palety RAL; blat z pog³êbieniem; Podstawa chromowana, aluminiowa lub z tworzywa, piêcioramienna na ko³ach o œrednicy 50 mm, w tym dwa z blokad¹ Opcja: stoliki wykonane w ca³oœci ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9. Wymiary: 50 x 50 x 75 cm    Wymiar blatu: 50 x 50 cm

  ID­981   Blat, szafka z szufladami stalowe, lakierowane proszkowo na kolor wg palety RAL; blat z pog³êbieniem; Podstawa chromowana, aluminiowa lub z tworzywa, piêcioramienna na ko³ach o œrednicy 50 mm, w tym dwa z blokad¹ Opcja: stoliki wykonane w ca³oœci ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9. Wymiary: 50 x 50 x 75 cm    Wymiar blatu: 50 x 50 cm

  ID­980   Blat, szafka z szufladami stalowe, lakierowane proszkowo na kolor wg palety RAL; blat z pog³êbieniem; Podstawa chromowana, aluminiowa lub z tworzywa, piêcioramienna na ko³ach o œrednicy 50 mm, w tym dwa z blokad¹ Opcja: stoliki wykonane w ca³oœci ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9. Wymiary: 50 x 50 x 75 cm    Wymiar blatu: 50 x 50 cm www.medinox.pl  info@medinox.pl tel. 22 772 52 23 kom. 501 642 999 fax. 22 49 05 104

1­3


ASYSTORY

Medinox

Stela¿ z profilu aluminiowego, lakierowanego proszkowo na kolor bia³y blat/pó³ka ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9, z podniesionym rantem, szuflada stalowa, lakierowana proszkowo na kolor bia³y, opcja: ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9 podstawa stalowa lakierowana proszkowo wyposa¿ona w ko³a o œrednicy 75 mm, w tym dwa z blokad¹

  ID­1019 Wymiary ca³kowite: 50 x 40 x 80 cm 4 blaty: 45 x 32 cm

  ID­901 Wymiary ca³kowite: 50 x 40 x 80 cm blat: 45 x 32 cm szuflada: 45 x 32 x 15,5 cm

  ID­1020 Wymiary ca³kowite: 50 x 40 x 80 cm 2 blaty: 45 x 32 cm szuflada: 45 x 32 x 15,5 cm

  ID­1020 Wymiary ca³kowite: 50 x 40 x 80 cm 2 blaty: 45 x 32 cm 2 szuflady: 45 x 32 x 15,5 cm

1­4

www.medinox.pl info@medinox.pl tel. 22 772 52 23 kom. 501 642 999 fax. 22 49 05 104


Medinox

ASYSTORY

  Stela¿ z zamkniêtych profili aluminiowych i z³¹czek ABS, anodowany lub lakierowany proszkowo na kolor wg palety RAL. Wype³nienie z p³yty meblowej obustronnie laminowanej. Podstawa stalowa chromowana, aluminiowa lub z tworzywa, piêcioramienna. Kó³ka o œrednicy 5 cm, w tym dwa z blokad¹.

Opcjonalnie: blat w formie szk³a bezpiecznego odpornego na dzia³anie œrodków chemicznych Wymiary ca³kowite szafki: 50 x 50 x 80 cm

Asystor W1110 Asystor ­ szafka z pó³kami.

Asystor W1220 Asystor z jedn¹ szuflad¹ i szafk¹ Asystor W1310 Asystor z dwoma œrednimi szufladami

Asystor W1310­2 Asystor z dwoma szufladami:

● górna szuflada p³ytka ● dolna szuflada g³êboka

www.medinox.pl info@medinox.pl tel. 22 772 52 23 kom. 501 642 999 fax. 22 49 05 104

1­5


ASYSTORY

Medinox

Stela¿ z zamkniêtych profili aluminiowych i z³¹czek ABS, anodowany lub lakierowany proszkowo na kolor wg palety RAL. Wype³nienie z p³yty meblowej obustronnie laminowanej. Podstawa stalowa chromowana, aluminiowa lub z tworzywa, piêcioramienna. Kó³ka o œrednicy 5 cm, w tym dwa z blokad¹.

Opcjonalnie: blat w formie szk³a bezpiecznego odpornego na dzia³anie œrodków chemicznych Wymiary ca³kowite szafki: 50 x 50 x 80 cm

Asystor W1510 Asystor z trzema szufladami:

● dwie œrednie ● jedna g³êboka Asystor W1610 Asystor z czterema œrednimi szufladami

1­6

www.medinox.pl info@medinox.pl tel. 22 772 52 23 kom. 501 642 999 fax. 22 49 05 104


BIURKA

Medinox

  APA80­1, APA120­1         Stó³: 1 x blat 80 lub 120 x 70 cm, ­ szafka z 3 szufladami 50 x50 cm ­ stela¿ z profilu aluminiowego, lakierowanego proszkowo, umo¿liwiaj¹cy dowoln¹ regulacjê umieszczenia pó³ek oraz wyposa¿enia dodatkowego ­ szafka stalowa, lakierowana proszkowo, ­ blat stalowy lakierowany proszkowo ­ elementy dekoracyjne lakierowane proszkowo na kolor wg palety RAL ­ podstawa stalowa, wyposa¿ona w stopy z mo¿liwoœci¹ wypoziomowania D³ugoœæ sto³u:  86, 106, 126, 146 cm Szerokoœæ sto³u:  75 cm Wysokoœæ sto³u:  80 cm D³ugoœæ blatu:  80, 100, 120, 140 cm Szerokoœæ blatu:  70 cm

  ID­816            Stela¿ wykonany z profili metalowych. Kontenerek biurka z dwoma szufladami zamykanymi zamkiem centralnym. Jedna z szuflad dostosowana do formatu A4 teczek zawieszanych. Blat pokryty melamin¹ co umo¿liwia ³atwe utrzymanie czystoœci i dezynfekcjê powierzchni. Szerokoœæ  60 cm / D³ugoœæ  120 cm / Wysokoœæ  74­77 cm Stopki poziomuj¹ce  x 4 Masa w³asna  68 kg

 ID­818 Szerokoœæ  80 cm  / Wysokoœæ  74 cm D³ugoœæ w wersji 222  140 cm D³ugoœæ w wersji 232  160 cm Gruboœæ blatu  2,5 cm Stopki poziomuj¹ce  x 4 Masa w³asna wersji 222  78 kg Masa w³asna wersji 232  83 kg Biurko dostarczane w elementach. www.medinox.pl  info@medinox.pl tel. 22 772 52 23 kom. 501 642 999 fax. 22 49 05 104

2­1


BIURKA

Medinox   ID­913 Biurko lekarskie. Stela¿ wykonany z profili aluminiowych, blat z p³yty meblowej W opcji dostêpne z  kontenerkiem z trzema szufladami. Szerokoœæ  70 cm D³ugoœæ  120 cm Wysokoœæ  74 cm    ID­817 Metalowe biurko lekarskie. Stela¿ wykonany z profili metalowych. Kontenerek biurka z dwoma szufladami zamykanymi zamkiem centralnym. Dolna szuflada dostosowana do formatów kart chorobowych pacjentów. Blat pokryty melamin¹ co umo¿liwia ³atwe utrzymanie czystoœci i dezynfekcjê powierzchni. Biurko dostarczane w elemenetach. Szerokoœæ  160 cm / G³êbokoœæ 80 cm  / Wysokoœæ  74 cm Gruboœæ blatu  2,5 cm Stopki poziomujce  x 4 Masa w³asna  73 kg

2­2

www.medinox.pl info@medinox.pl tel. 22 772 52 23 kom. 501 642 999 fax. 22 49 05 104


Medinox

FOTELE GINEKOLOGICZNE

         Stabilna stalowa konstrukcja pokryt¹ farb¹ proszkow¹, dodatkow¹ trwa³oœæ fotela zapewnia zastosowanie stali nierdzewnej w elementach ruchomych fotela oraz w pe³ni ³o¿yskowany mechanizm podnoszenia. Trzy czêœciowe le¿e w tym demontowany segment nóg. Po jego zamontowaniu mo¿na uzyskaæ pozycjê le¿¹c¹. Wyposa¿ony w podkolanniki regulowane we wszystkich p³aszczyznach oraz pojemnik ze stali nierdzewnej. Szerokoœæ  65 cm D³ugoœæ bez podpory nóg  139 cm D³ugoœæ z podpor¹ nóg  190 cm Dopuszczalne obci¹¿enie  150 kg K¹t nachylenia oparcia pleców  0° do +75° K¹t przechy³u Trendelenburga  0° do +20° K¹t przechy³u anty­Trendelenburga  ­15° do 0°    ID­417 R­01 ­ elektrycznie regulowana wysokoœæ. Oparcie fotela oraz siedzisko s¹ regulowane za pomoc¹ sprê¿yn gazowych. Wysokoœæ  65 do 110 cm / Masa w³asna  90 kg    ID­411 R­02 ­ elektrycznie regulowana wysokoœæ, pochylenie oparcia oraz siedziska. Sterowanie standardowo odbywa siê za pomoc¹ pilota rêcznego (piloty no¿ne w opcji) uruchamiaj¹c si³owniki elektryczne. Wysokoœæ  65 do 110 cm / Masa w³asna  90 kg    ID­419 S­01 ­ sta³a wysokoœæ. Oparcie fotela oraz siedzisko s¹ regulowane za pomoc¹ sprê¿yn gazowych. Wysokoœæ  85 cm / Masa w³asna  70 kg    ID­418 S­02 ­ sta³¹ wysokoœæ. Oparcie fotela oraz siedzisko s¹ regulowane za pomoc¹ sprê¿yn gazowych. Wysokoœæ  85 cm / Masa w³asna  70 kg www.medinox.pl  info@medinox.pl tel. 22 772 52 23 kom. 501 642 999 fax. 22 49 05 104

3­1


FOTELE GINEKOLOGICZNE

Medinox

Standardowo wyposa¿one w akcesoria: ● podkolannik N/01 – 2 szt. ● uchwyt do rêki U/08 – 2 szt. ● podajnik do podk³adu w rolce ­ 1 szt. ● pojemnik ze stali nierdzewnej – 1 szt. ● sk³adany stopieñ u³atwiaj¹cy wejœcie na siedzisko ­ 1 szt. ● zacisk Z/01 – 2 szt. Opcjonalne wyposa¿enie: ● podpórka stopy S/01 – szt. ● podpórka nóg (dla uzyskania pozycji le¿¹cej) S/04 – 1 szt. ● wieszak kroplówki K/02 – 1 szt. ● podpórka rêki R/03 – 1 szt. ● zacisk Z/01 – 2 szt. ● ramiê kolposkopu RK/01 – 1 szt. Dopuszczalne obci¹¿enie  150 kg Szerokoœæ  65 cm Wysokoœæ  87 cm    ID­476   Regulacja oparcia pleców sprê¿ynami gazowymi. D³ugoœæ / z podpor¹ nóg  125 / 170 cm K¹t nachylenia Trendelenburga  od  0° do ��° K¹t odchylenia oparcia pleców  od  0° do 60°    ID­478   Regulacja elektryczna oparcia pleców. D³ugoœæ / z podpor¹ nóg  130 / 175 cm K¹t nachylenia Trendelenburga  od  0° do 22° K¹t nachylenie anty­Trendelenburga  od 0° do 12° K¹t odchylenia oparcia pleców  od  0° do 70° 3­2

www.medinox.pl info@medinox.pl tel. 22 772 52 23 kom. 501 642 999 fax. 22 49 05 104


Medinox

FOTELE GINEKOLOGICZNE   ID­902

         Stabilny na ka¿dej wysokoœci, w ka¿dej pozycji  fotela i sto³u. Niespotykana w innych modelach obrotowa podstawa umo¿liwiaj¹ca obrót ca³ej konstrukcji. Mo¿liwoœæ pochylenie le¿a do pozycji Trendelenburga. Siedzisko z oparciem wyposa¿onym w zag³ówek. Demontowalny segment nóg umo¿liwia uzyskanie funkcji sto³u (opcja). Elektrycznie regulowana wysokoœæ, pochylenie oparcia oraz siedziska. Sterowanie standardowo odbywa siê za pomoc¹ kablowego sterownika no¿nego. Wyposa¿ony w podkolanniki regulowane we wszystkich p³aszczyznach oraz wysuwany pojemnik ze stali nierdzewnej. Oparcie zsynchronizowane z pod³okietnikami. Mo¿liwoœæ schowania jednego lub obu pod³okietników. Poliuretanowa tapicerka najwy¿szej jakoœci. Dostêpne opcje dodatkowe: ­ uchwyt kolposkopu ­ sterownik bezprzewodowy ­ tacka na wsporniku przegubowym  37x25 cm / obci¹¿enie do 25 kg ­ segment nóg Szerokoœæ  70 cm / Wysokoœæ  od 53 do 94 cm Masa w³asna  95 kg / Obrót wokó³ osi  360 ° D³ugoœæ bez podpory nóg  139 cm D³ugoœæ z podpor¹ nóg  173 do 193 cm K¹t nachylenia oparcia pleców od 0 ° do + 90 ° K¹t przechy³u Trendelenburga  od 0 ° do +25 ° Sterownik no¿ny programowalny Silniki  x 3 www.medinox.pl  info@medinox.pl tel. 22 772 52 23 kom. 501 642 999 fax. 22 49 05 104

3­3


STOLIKI POD APARATURÊ

Medinox   ID­888, ID­889, ID­890      Stolik pod aparaturê medyczn¹ na aluminiowym stela¿u. Górna pó³ka z ka¿dej strony zabezpieczona rantem. Elementy malowane proszkowo: ● pó³ka stalowa ● stela¿ aluminiowy ● podstawa stalowa Standardowy kolor lakieru: bia³y Mo¿liwoœæ wyboru innego koloru wed³ug palety RAL. Profil umo¿liwia monta¿ dodatkowych akcesoriów. Wyposa¿enie dodatkowe: ● wysiêgnik kroplówki dwuwieszakowy z regulacj¹ wysokoœci ● listwa zasilaj¹ca z 4 gniazdami ● szyna instrumentalna ● koszyk na akcesoria ● wysiêgnik na kable ● wysiêgnik przegubowy ● uchwyt do worka na odpady

Szerokoœæ  50 cm G³ebokoœæ  41 cm Wysokoœæ ca³kowita  100 cm Ko³a  4 x 5 cm Ko³a z blokad¹  2 Pó³ka górna (szerokoœæ x g³êbokoœæ)  1 x (45 x 32 cm) Póka dolna ­ dowolna iloœæ  35 x 25 cm

4­1

www.medinox.pl info@medinox.pl tel. 22 772 52 23 kom. 501 642 999 fax. 22 49 05 104


STOLIKI POD APARATURÊ

Medinox

  ID­887, ID­1010 Opcjonalne wyposa¿enie: ● wysiêgnik kroplówki dwuwieszakowy z regulacj¹ wysokoœci ● listwa zasilaj¹ca z 4 gniazdami ● szyna instrumentalna ● koszyk na akcesoria ● wysiêgnik na kable ● wysiêgnik przegubowy ● uchwyt do worka na odpady ID­1010 w wersjach A,B,C        Stela¿ z profilu aluminiowego, lakierowanego proszkowo, umo¿liwiaj¹cy dowoln¹ regulacjê umieszczenia szuflad i pó³ek oraz instalacjê wyposa¿enia dodatkowego. Blat stalowy, lakierowany proszkowo, z pog³êbieniem zabezpieczaj¹cym sprzêt przed zsuniêciem siê. Pó³ki i szuflady stalowe, lakierowane proszkowo. Elementy dekoracyjne lakierowane proszkowo na kolor wg palety RAL. Podstawa stalowa z os³on¹ z tworzywa ABS, wyposa¿ona w ko³a o œrednicy 80 mm, w tym dwa z blokad¹, Standardowo stoliki lakierowane na kolor bia³y. Wyposa¿enie dodatkowe: listwa zasilaj¹ca, wysiêgnik kroplówki i na kable, uchwyt na monitor, szyna instrumentalna, koszyk na akcesoria, szyna instrumentalna, nadstawka z uchylnymi lub otwartymi pojemnikami, wysiêgnik na kable, wysiêgnik przegubowy, pó³ka pod klawiaturê, uchwyt do worka na odpady, uchwyt do butli z tlenem, wysuwany blat boczny.

D³ugoœæ: 55 cm Szerokoœæ: 55 cm Wysokoœæ: 90, 110, 130 cm Wymiar blatu: 45 x 32 x 15,5 cm www.medinox.pl  info@medinox.pl tel. 22 772 52 23 kom. 501 642 999 fax. 22 49 05 104

4­2


STOLIKI POD APARATURÊ

Medinox   ID­1010 w wersjach D, E, F, G  Stela¿ z profilu aluminiowego, lakierowanego proszkowo, umo¿liwiaj¹cy dowoln¹ regulacjê umieszczenia szuflad i pó³ek oraz instalacjê wyposa¿enia dodatkowego. Blat stalowy, lakierowany proszkowo, z pog³êbieniem zabezpieczaj¹cym sprzêt przed zsuniêciem siê. Pó³ki i szuflady stalowe, lakierowane proszkowo. Elementy dekoracyjne lakierowane proszkowo na kolor wg palety RAL. Podstawa stalowa z os³on¹ z tworzywa ABS, wyposa¿ona w ko³a o œrednicy 80 mm, w tym dwa z blokad¹, Standardowo stoliki lakierowane na kolor bia³y. Wyposa¿enie dodatkowe: listwa zasilaj¹ca, wysiêgnik kroplówki i na kable, uchwyt na monitor, szyna instrumentalna, koszyk na akcesoria, szyna instrumentalna, nadstawka z uchylnymi lub otwartymi pojemnikami, wysiêgnik na kable, wysiêgnik przegubowy, pó³ka pod klawiaturê, uchwyt do worka na odpady, uchwyt do butli z tlenem, wysuwany blat boczny.

D³ugoœæ: 55 cm Szerokoœæ: 55 cm Wysokoœæ: 90, 110, 130 cm Wymiar blatu: 45 x 32 x 15,5 cm

4­3

www.medinox.pl info@medinox.pl tel. 22 772 52 23 kom. 501 642 999 fax. 22 49 05 104


STOLIKI POD APARATURÊ

Medinox

ID­1010 w wersjach H, I

ID­882, ID­883, ID­884, ID­885        Stolik pod aparaturê medyczn¹ na aluminiowym stela¿u umo¿liwiaj¹cym regulacjê wysokoœci pó³ek. Pó³ki zabezpieczona rantem w tylnej lub przedniej czêœci w zale¿noœci od tego jak j¹ zamontujemy. Mo¿liwoœæ zamocowania pó³ki z lekkim przechyleniem do przodu lub do ty³u. Elementy malowane proszkowo: ● pó³ka stalowa ● stela¿ aluminiowy ● podstawa stalowa Standardowy kolor lakieru: bia³y Mo¿liwoœæ wyboru innego koloru wed³ug palety RAL. Profile pozwalaj¹ równie¿ na monta¿ dodatkowych akcesoriów.

Szerokoœæ  53 cm G³ebokoœæ  41 cm Wysokoœæ ca³kowita  90 cm Ko³a  4 x 5 cm Ko³a z blokad¹  2 Pó³ki (szerokoœæ x g³êbokoœæ) 1 x (45 x 32 cm)

www.medinox.pl info@medinox.pl tel. 22 772 52 23 kom. 501 642 999 fax. 22 49 05 104

4­4


STOLIKI POD APARATURÊ

Medinox Stoliki 80R­1, 80R­2, 80R2­1, 80R­3, 80R­4  Stela¿ z profilu aluminiowego, lakierowanego proszkowo, umo¿liwiaj¹cy dowoln¹ regulacjê umieszczenia szuflad i pó³ek oraz instalacjê wyposa¿enia dodatkowego. Blat stalowy, lakierowany proszkowo, z pog³êbieniem zabezpieczaj¹cym sprzêt przed zsuniêciem siê. Pó³ka i szuflada stalowe, lakierowane proszkowo. Elementy dekoracyjne lakierowane proszkowo na kolor wg palety RAL. Standardowo wózki lakierowane na kolor bia³y. Wyposa¿enie dodatkowe: listwa zasilaj¹ca, wysiêgnik kroplówki i na kable, uchwyt na monitor, szyna instrumentalna, koszyk na akcesoria, nadstawka z uchylnymi lub otwartymi pojemnikami, wysiêgnik na kable, wysiêgnik przegubowy, pó³ka pod klawiaturê, uchwyt do worka na odpady, uchwyt do butli z tlenem.

D³ugoœæ:  60 cm Szerokoœæ:  60 cm Wysokoœæ:  80 cm (bez wysiêgnika) Ko³a z tworzywa ABS: 4 x 10 lub 8 cm w tym dwa z blokad¹ Wymiar blatu: 50 x 50 cm Inne dostêpne d³ugoœci blatu:  450, 550, 600 cm Wymiary szuflad: 50 x 50 15,5 cm

4­5

www.medinox.pl info@medinox.pl tel. 22 772 52 23 kom. 501 642 999 fax. 22 49 05 104


Medinox

STOLIKI POD APARATURÊ

120R, ID­862, 120R1­1, ID­861, ID­863, ID­864

   Stela¿ z profilu aluminiowego, lakierowanego proszkowo, umo¿liwiaj¹cy dowoln¹ regulacjê umieszczenia szuflad i pó³ek oraz instalacjê wyposa¿enia dodatkowego. Blat stalowy, lakierowany proszkowo, z pog³êbieniem zabezpieczaj¹cym sprzêt przed zsuniêciem siê. Pó³ka i szuflada stalowe, lakierowane proszkowo. Elementy dekoracyjne lakierowane proszkowo na kolor wg palety RAL. Standardowo wózki lakierowane na kolor bia³y. Wyposa¿enie dodatkowe: listwa zasilaj¹ca, wysiêgnik kroplówki i na kable, uchwyt na monitor, szyna instrumentalna, koszyk na akcesoria, nadstawka z uchylnymi lub otwartymi pojemnikami, wysiêgnik na kable, wysiêgnik przegubowy, pó³ka pod klawiaturê, uchwyt do worka na odpady, uchwyt do butli z tlenem.

D³ugoœæ:  60 cm Szerokoœæ:  60 cm Wysokoœæ:  120 cm Ko³a z tworzywa ABS: 4 x 10 lub 8 cm w tym dwa z blokad¹ Wymiar blatu: 50 x 50 cm Inne dostêpne d³ugoœci blatu:  450, 550, 600 cm Wymiary szuflad: 50 x 50 15,5 cm www.medinox.pl  info@medinox.pl tel. 22 772 52 23 kom. 501 642 999 fax. 22 49 05 104

4­6


STOLIKI POD APARATURÊ

Medinox Stoliki 140R­4­1N  Stela¿ z profilu aluminiowego, lakierowanego proszkowo, umo¿liwiaj¹cy dowoln¹ regulacjê umieszczenia szuflad i pó³ek oraz instalacjê wyposa¿enia dodatkowego. Blat stalowy, lakierowany proszkowo, z pog³êbieniem zabezpieczaj¹cym sprzêt przed zsuniêciem siê. Pó³ka i szuflada stalowe, lakierowane proszkowo. Elementy dekoracyjne lakierowane proszkowo na kolor wg palety RAL. Standardowo wózki lakierowane na kolor bia³y. Wyposa¿enie dodatkowe: listwa zasilaj¹ca, wysiêgnik kroplówki i na kable, uchwyt na monitor, szyna instrumentalna, koszyk na akcesoria, nadstawka z uchylnymi lub otwartymi pojemnikami, wysiêgnik na kable, wysiêgnik przegubowy, pó³ka pod klawiaturê, uchwyt do worka na odpady, uchwyt do butli z tlenem.

D³ugoœæ:  60 cm Szerokoœæ:  60 cm Wysokoœæ:  140 cm Ko³a z tworzywa ABS: 4 x 10 lub 8 cm w tym dwa z blokad¹ Wymiar blatu: 50 x 50 cm Inne dostêpne d³ugoœci blatu:  450, 550, 600 cm Wymiary szuflad: 50 x 50 15,5 cm

4­7

www.medinox.pl info@medinox.pl tel. 22 772 52 23 kom. 501 642 999 fax. 22 49 05 104


STOLIKI POD APARATURÊ

Medinox

80R­1, 100R­2, 100R­3, 100R­4, 140R­5

   Stela¿ z profilu aluminiowego, lakierowanego proszkowo, umo¿liwiaj¹cy dowoln¹ regulacjê umieszczenia szuflad i pó³ek oraz instalacjê wyposa¿enia dodatkowego. Blat stalowy, lakierowany proszkowo, z pog³êbieniem zabezpieczaj¹cym sprzêt przed zsuniêciem siê. Pó³ka i szuflada stalowe, lakierowane proszkowo. Elementy dekoracyjne lakierowane proszkowo na kolor wg palety RAL. Standardowo wózki lakierowane na kolor bia³y. Wyposa¿enie dodatkowe: listwa zasilaj¹ca, wysiêgnik kroplówki i na kable, uchwyt na monitor, szyna instrumentalna, koszyk na akcesoria, nadstawka z uchylnymi lub otwartymi pojemnikami, wysiêgnik na kable, wysiêgnik przegubowy, pó³ka pod klawiaturê, uchwyt do worka na odpady, uchwyt do butli z tlenem.

D³ugoœæ:  120 cm Szerokoœæ:  60 cm Wysokoœæ:  80, 100, 120, 140 cm Ko³a z tworzywa ABS: 4 x 10 lub 8 cm w tym dwa z blokad¹ Wymiar blatu: 110 x 50 cm Wymiary szuflad: 50 x 50 15,5 cm

www.medinox.pl info@medinox.pl tel. 22 772 52 23 kom. 501 642 999 fax. 22 49 05 104

4­8


STOLIKI POD APARATURÊ

Medinox ID­422, ID­423, ID­424, ID­425  Wózek pod aparaturê medyczn¹ metalowy malowany proszkowo, bia³y.

  ID­422, ID­423

Wysokoœæ  87 cm / Szerokoœæ  47 cm / G³ebokoœæ  40 cm Wymiary pó³ki 1 ­ górnej  47 x 40 cm Wymiary pó³ki 2 ­ dolnej  47 x 29 cm Odleg³oœæ miêdzy pó³kami 1 i 2  38 cm Noœnoœæ pó³ek  do 20 kg Kó³ka  x 4 w tym 2 z blokad¹

  ID­424, ID­425 Wysokoœæ  ­ 90 cm / Szerokoœæ  52 cm / G³ebokoœæ  46 cm Wymiary pó³ek 1, 2 i 3 ­ wewnêtrzne  48x31 cm Wymiary pó³ki 4 ­ dolnej  48x40 cm Odleg³oœæ miêdzy pó³kami 1 i 2  19 cm Odleg³oœæ miêdzy pó³kami 2 i 3  19 cm Odleg³oœæ miedzy pó³kami 3 i 4  37 cm Noœnoœæ pó³ek  do 10 kg

4­9

www.medinox.pl info@medinox.pl tel. 22 772 52 23 kom. 501 642 999 fax. 22 49 05 104


Medinox

STOLIKI POD APARATURÊ

Medinox

  ID­430

Ma³y wózek pod aparaturê medyczn¹ np. pod EKG, metalowy malowany proszkowo, bia³y. Wysokoœæ  86 cm / Szerokoœæ  39 cm / G³ebokoœæ  34 cm Wymiary pó³ki górnej ­ wewnêtrzne  30x25,5 cm Wymiery pó³ki dolnej ­ wewnêtrzne  20x24 cm Odleg³oœæ miêdzy pó³kami  45,5 cm Noœnoœæ pó³ki górnej  do 4 kg Noœnoœæ pó³ki dolnej  do 2 kg Kó³ka  x 4 w tym 2 z blokad¹    ID­793          W³oski stolik C3RK pod aparaturê medyczn¹. ● instalacja elektryczna z wy³¹cznikiem ● powlekany lakierem odpornym na œrodki dezynfekuj¹ce

Szerokoœæ  49 cm / G³êbokoœæ  37 cm / Wysokoœæ  77 cm Wymiary pó³ek  40 x 30 cm Ko³a  x 4 Blokada kó³  x 2 Gniazda elektryczne  x 3 ­ listwa pod doln¹ pó³k¹    ID­792        W³oski stolik C3R pod aparaturê medyczn¹. ● instalacja elektryczna z wy³¹cznikiem ● powlekany lakierem odpornym na œrodki dezynfekuj¹ce

Szerokoœæ  44 cm / G³êbokoœæ  45 cm / Wysokoœæ  80 cm Wymiary pó³ek  40 x 30 cm Ko³a  x 4 Blokada kó³  x 2 Gniazda elektryczne  x 3 ­ listwa pod doln¹ pó³k¹ www.medinox.pl  info@medinox.pl tel. 22 772 52 23 kom. 501 642 999 fax. 22 49 05 104

4­10


STOLIKI POD APARATURÊ

Medinox W³oskie wózki pod aparaturê medyczn¹ metalowe malowane proszkowo, bia³e.

  C2R          ­ szuflada          ­ blat z rantami          ­ powlekany lakierem odpornym na œrodki dezynfekuj¹ce Wymiary stolika: 56 x 44 x 82 cm / Wymiary pó³ek: 55 x 43 cm

  C3RV            ­ instalacja elektryczna (2 gniazda wbudowane w stela¿)            ­ 3 szklane pó³ki            ­ metalowa pó³ka na peda³            ­ powlekany lakierem odpornym na œrodki dezynfekuj¹ce Wymiary stolika: 48 x 40 x 77 cm / Wymiary pó³ek: 42 x 36 cm    C3RT            ­ instalacja elektryczna (2 gniazda wbudowane w stela¿)            ­ 3 pó³ki            ­ pó³ka na peda³            ­ powlekany lakierem odpornym na œrodki dezynfekuj¹ce Wymiary stolika: 54 x 40 x 94 cm / Wymiary pó³ek: 38 x 36 cm

4­11

www.medinox.pl info@medinox.pl tel. 22 772 52 23 kom. 501 642 999 fax. 22 49 05 104


Medinox

STOLIKI ZABIEGOWE

Medinox

  ID­427, ID­428

   Wózek zabiegowy metalowy T­6/7 i T­8/9 malowany proszkowo, z miseczkami z tworzywa lub bez, bia³y. Wysokoœæ  82 cm / Szerokoœæ  62 cm / G³ebokoœæ  44 cm Wymiary pó³ek ­ wewnetrzne  41x57,5 cm Odleg³oœæ miêdzy pó³kami 39 cm w modelu 2­pó³kowym Odleg³oœæ miêdzy pó³kami 25 cm w modelu 3­pó³kowym Noœnoœæ pó³ek  do 10 kg Kó³ka  x 4 w tym 2 z blokad¹

  ID­426    Wózek zabiegowy metalowy T­10 malowany proszkowo, z miseczkami z tworzywa, bia³y. Wysokoœæ  82 cm / Szerokoœæ  61 cm / G³ebokoœæ  44 cm Wymiary pó³ek ­ wewnetrzne  40,5x57,5 cm Odleg³oœæ miêdzy pó³kami  39 cm Noœnoœæ pó³ek  do 7 kg Kó³ka  x 4 w tym 2 z blokad¹

  ID­420   Stolik SZM­01 zabiegowy metalowy ­ stalowa konstrukcja   pokryta farb¹ proszkow¹. Kó³ka jezdne w tym 2 z hamulcem. Pó³ki stolika dostêpne s¹ w trzech wersjach: ● metalowe, malowane proszkowo na kolor stela¿a ● szk³o hartowane gruboœæ 6 mm ● pó³ki chromoniklowe Szerokoœæ 78 cm / Wysokoœæ 80 cm/ G³êbokoœæ 45 cm Maksymalne obci¹¿enie na pó³kê  15 kg Kó³ka  x 4 Kó³ka z blokad¹  x 2

www.medinox.pl info@medinox.pl tel. 22 772 52 23 kom. 501 642 999 fax. 22 49 05 104

5­1


STOLIKI ZABIEGOWE

Medinox   ID­876, ID­875, ID­875A, ID­875B, ID­875C  Wykonane ze stali lakierowanej proszkowo, wyposa¿one w ko³a o œrednicy 125 mm, z odbojami, w tym dwa z blokad¹. Blat z pog³êbieniem zabezpieczaj¹cym sprzêt przed zsuniêciem siê. Uchwyty do przetaczania stolika umieszczone po obu stronach stolika przy krótszych bokach, wykonane z profilu ze stali lakierowanej proszkowo o przekroju kwadratowym. Wyposa¿enie dodatkowe: pó³ka nadblatowa, miska na odpadki, koszyk na akcesoria, koszyk na cewniki, wieszak na kroplówki lub kable, kosz na odpady z pokryw¹, pojemnik na rêkawiczki. Kolorystyka stolików: na wybrany kolor wg palety RAL. Wymiary stolika: 50 x 50 x 90 cm Wymiar blatu: 45 ×50 cm Dostêpne d³ugoœci blatu: 45, 50, 55, 60, 110 cm Mo¿liwoœæ konfigurowania podzespo³ów oraz wyposa¿enia w akcesoria.

5­2

www.medinox.pl info@medinox.pl tel. 22 772 52 23 kom. 501 642 999 fax. 22 49 05 104


STOLIKI ZABIEGOWE

Medinox

Medinox

ID­877, ID­877A, 1ST­F, 1ST­E

     Wykonane ze stali lakierowanej proszkowo, wyposa¿one w ko³a o œrednicy 125 mm, z odbojami, w tym dwa z blokad¹. Blat z pog³êbieniem zabezpieczaj¹cym sprzêt przed zsuniêciem siê. Uchwyty do przetaczania stolika umieszczone po obu stronach stolika przy krótszych bokach, wykonane z profilu ze stali lakierowanej proszkowo o przekroju kwadratowym. Wyposa¿enie dodatkowe: pó³ka nadblatowa, miska na odpadki, koszyk na akcesoria, koszyk na cewniki, wieszak na kroplówki lub kable, kosz na odpady z pokryw¹, pojemnik na rêkawiczki. Kolorystyka stolików: na wybrany kolor wg palety RAL. Wymiary stolika: 50 x 50 x 90 cm Wymiar blatu: 45 × 50 cm Dostêpne d³ugoœci blatu: 45, 50, 55, 60, 110 cm

Mo¿liwoœæ konfigurowania podzespo³ów oraz wyposa¿enia w akcesoria.  4ST Wymiary stolika:  115 x 50 x 90 cm Wymiar blatu: 110 ×50 cm

www.medinox.pl info@medinox.pl tel. 22 772 52 23 kom. 501 642 999 fax. 22 49 05 104

5­3


STOLIKI ZABIEGOWE

Medinox 4ST+, 4ST­A, 4ST­B, 4ST­B1, 4ST­E         Wykonane ze stali lakierowanej proszkowo, wyposa¿one w ko³a o œrednicy 125 mm, z odbojami, w tym dwa z blokad¹. Blat z pog³êbieniem zabezpieczaj¹cym sprzêt przed zsuniêciem siê. Uchwyty do przetaczania stolika umieszczone po obu stronach stolika przy krótszych bokach, wykonane z profilu ze stali lakierowanej proszkowo o przekroju kwadratowym. Wyposa¿enie dodatkowe: pó³ka nadblatowa, miska na odpadki, koszyk na akcesoria, koszyk na cewniki, wieszak na kroplówki lub kable, kosz na odpady z pokryw¹, pojemnik na rêkawiczki. Kolorystyka stolików: na wybrany kolor wg palety RAL. Wymiary stolika: 115 x 50 x 90 cm Wymiar blatu: 110 ×50 cm Dostêpne d³ugoœci blatu: 45, 50, 55, 60, 110 cm

Mo¿liwoœæ konfigurowania podzespo³ów oraz wyposa¿enia w akcesoria.

5­4

www.medinox.pl info@medinox.pl tel. 22 772 52 23 kom. 501 642 999 fax. 22 49 05 104


STOLIKI ZABIEGOWE

Medinox

Medinox

ID­875, ID­877, ID­877 kolor

     Wykonane ze stali nierdzewnej, wyposa¿one w ko³a o œrednicy 125 mm, z odbojami, w tym dwa z blokad¹. Blat z pog³êbieniem zabezpieczaj¹cym sprzêt przed zsuniêciem siê. Uchwyty do przetaczania stolika umieszczone po obu stronach stolika przy krótszych bokach, wykonane z profilu ze stali nierdzewnej o przekroju kwadratowym. Wyposa¿enie dodatkowe: pó³ka nadblatowa, miska na odpadki, koszyk na akcesoria, koszyk na cewniki, wieszak na kroplówki lub kable, kosz na odpady z pokryw¹, pojemnik na rêkawiczki. Wymiary stolika: 50 x 50 x 90 cm Wymiar blatu: 45 × 50 cm Dostêpne d³ugoœci blatu: 45, 50, 55, 60, 110 cm Mo¿liwoœæ konfigurowania podzespo³ów oraz wyposa¿enia w akcesoria.

ID­877­CR,  ID­877­CB, ID­877­CG, ID­877­CY  Kolorystyka czo³a szuflad: na wybrany kolor wg palety RAL.

www.medinox.pl info@medinox.pl tel. 22 772 52 23 kom. 501 642 999 fax. 22 49 05 104

5­5


STOLIKI ZABIEGOWE

Medinox   1STN­F, 2STN­E, 1STN­F+   Wykonane ze stali nierdzewnej, wyposa¿one w ko³a o œrednicy 125 mm, z odbojami, w tym dwa z blokad¹. Blat z pog³êbieniem zabezpieczaj¹cym sprzêt przed zsuniêciem siê. Uchwyty do przetaczania stolika umieszczone po obu stronach stolika przy krótszych bokach, wykonane z profilu ze stali nierdzewnej o przekroju kwadratowym. Wyposa¿enie dodatkowe: pó³ka nadblatowa, miska na odpadki, koszyk na akcesoria, koszyk na cewniki, wieszak na kroplówki lub kable, kosz na odpady z pokryw¹, pojemnik na rêkawiczki. Wymiary stolika: 50 x 50 x 90 (160) cm Wymiar blatu: 45 × 50 cm Dostêpne d³ugoœci blatu: 45, 50, 55, 60, 110 cm Mo¿liwoœæ konfigurowania podzespo³ów oraz wyposa¿enia w akcesoria.

  4STN, 4STN­A Wymiary stolika: 115 x 50 x 90 cm Wymiar blatu: 110 ×50 cm Dostêpne d³ugoœci blatu: 45, 50, 55, 60, 110 cm

Mo¿liwoœæ konfigurowania podzespo³ów oraz wyposa¿enia w akcesoria.

5­6

www.medinox.pl info@medinox.pl tel. 22 772 52 23 kom. 501 642 999 fax. 22 49 05 104


STOLIKI ZABIEGOWE

Medinox

Medinox

  4STN­B, 4STN­E, 4STN+, ID­875AA

     Wykonane ze stali nierdzewnej, wyposa¿one w ko³a o œrednicy 125 mm, z odbojami, w tym dwa z blokad¹. Blat z pog³êbieniem zabezpieczaj¹cym sprzêt przed zsuniêciem siê. Wyposa¿enie dodatkowe: pó³ka nadblatowa, miska na odpadki, koszyk na akcesoria, koszyk na cewniki, wieszak na kroplówki lub kable, kosz na odpady z pokryw¹, pojemnik na rêkawiczki. Wymiary stolika: 115 (50) x 50 x 90 cm Wymiar blatu: 110 (50) ×50 cm Dostêpne d³ugoœci blatu: 45, 50, 55, 60, 110 cm Mo¿liwoœæ konfigurowania podzespo³ów oraz wyposa¿enia w akcesoria.

  1OZ­A­sb, ID­865

  Szafka, pó³ka stalowe lakierowane proszkowo Stela¿ z profilu aluminiowego lakierowanego proszkowo na kolor bia³y. Blat górny z tworzywa ABS, z burtami z 3 stron. Blat roboczy z tworzywa ABS lub stalowy lakierowany proszkowo, wysuwany z przodu wózka. Podstawa stalowa z os³on¹ z tworzywa ABS, z przet³oczeniem, z zabezpieczeniem przed zsuniêciem siê sprzêtu i z odbojami scalonymi z podstaw¹. Elementy dekoracyjne, fronty szuflad, uchwyty lakierowane proszkowo na kolor wg palety RAL. OPCJA: blat górny ze stali nierdzewnej lub ze stali lakierowanej proszkowo.

www.medinox.pl info@medinox.pl tel. 22 772 52 23 kom. 501 642 999 fax. 22 49 05 104

5­7


STOLIKI ZABIEGOWE

Medinox   ID­865­A, ID­865­B, ID­1011­A, ID­1011­B, ID­943      Szafka, pó³ka stalowe lakierowane proszkowo. Stela¿ z profilu aluminiowego lakierowanego proszkowo na kolor bia³y. Blat górny z tworzywa ABS, z burtami z 3 stron. Blat roboczy z tworzywa ABS lub stalowy lakierowany proszkowo, wysuwany z przodu wózka. Podstawa stalowa z os³on¹ z tworzywa ABS, z przet³oczeniem, z zabezpieczeniem przed zsuniêciem siê sprzêtu i z odbojami scalonymi z podstaw¹. Elementy dekoracyjne, fronty szuflad, uchwyty lakierowane proszkowo na kolor wg palety RAL. OPCJA: blat górny ze stali nierdzewnej lub ze stali lakierowanej proszkowo. Wyposa¿enie dodatkowe: uchylne pojemniki, pó³ki, koszyki na akcesoria, miski na odpadki, pojemniki na narzêdzia, pojemniki na rêkawiczki, pojemniki na zu¿yte ig³y, koszyki na cewniki, kosz na odpady, wieszak na kroplówki, uchwyt do butli z tlenem, listwa zasilaj¹ca. Wymiary stolika Bez wyposa¿nia dodatkowego [L x S x H]: 73,5 x 62 x 100 cm Wymiary szafki: 60 x 50 cm Wysokoœæ od pod³o¿a do blatu: 100 cm Wysokoœæ ca³kowita: 170 cm

Wymiar pó³ki: 60 x 50 cm

5­8

www.medinox.pl info@medinox.pl tel. 22 772 52 23 kom. 501 642 999 fax. 22 49 05 104


Medinox

STOLIKI ZABIEGOWE

Medinox

  ID­872

    Stela¿ z rurek stalowych lakierowanych proszkowo na kolor bia³y, wyposa¿ony w ko³a o œrednicy 50 mm, w tym dwa z blokad¹, blat ze stali nierdzewnej, uchylna miska ze stali nierdzewnej, pojemnoœæ 3­5L Wersja ­ 01:  74 x 44 x 81 cm Wersja ­ 02:  74 x 42 x 83 cm Standardowo stoliki lakierowane na kolor bia³y. Dostêpna wersja w za³oœci ze stali nierdzewnej.

  ID­910, ID­911, ID­912    Stela¿ z rurek ze stali nierdzewnej, wyposa¿ony w ko³a o srednicy 50 mm, w tym dwa z blokad¹, blat ze stali nierdzewnej lub z tworzywa ABS. Opcja: stela¿ z rurek ze stali lakierowanych proszkowo na kolor bia³y lub wg. palety RAL. Wyposa¿enie dodatkowe: miski na odpadki, stela¿ na worki na odpady. Wymiary ca³kowite: 74 x 40 x 95 cm / Wymiar blatu: 630×400

  T11    Du¿y stolik malowany proszkowo na narzêdzia chirurgiczne. Blokady na 2 kó³kach. Wysokoœæ:  85 cm D³ugoœæ:  107 cm Szerokoœæ:  60 cm

www.medinox.pl info@medinox.pl tel. 22 772 52 23 kom. 501 642 999 fax. 22 49 05 104

5­9


STOLIKI INSTRUMENTALNE

Medinox     Stoliki wykonane w ca³oœci ze stali nierdzewnej. Blat z pog³êbieniem. Wymiar blatu: 80 × 50 cm

  ID­874    Regulacja blatu góra­dó³ bez mo¿liwoœci obracania wokó³ osi. Wymiary stolika: 80 x 50 x 80­130 cm Regulacja wysokoœci: 80­130 cm Ko³a: 8 cm w tym 2 z blokad¹

  ID­973, ID­909    Blat podnoszony elektrycznie za pomoc¹ przycisków na podstawie stolika. Mo¿liwoœæ obrotu blatu w zakresie 360 stopni. Wymiary stolika: 80 x 50 x 93­137 cm Regulacja wysokoœci: 93­137 cm ID­909 wersja z podwójnymi ko³ami: 10 cm w tym 2 z blokad¹ ID­973 wersja z pojedynczymi ko³ami: 10 cm w tym 2 z blokad¹

  ID­827    Blat podnoszony hydraulicznie za pomoc¹ dŸwigni no¿nej. Mo¿liwoœæ obrotu blatu w zakresie 360 stopni. Wymiary stolika: 80 x 50 x 96­133 cm Regulacja wysokoœci: 96­133 cm Ko³a: 10 cm w tym 2 z blokad¹

6­1

www.medinox.pl info@medinox.pl tel. 22 772 52 23 kom. 501 642 999 fax. 22 49 05 104


Medinox

STOLIKI INSTRUMENTALNE

Medinox

  ID­429

      Stolik narzêdziowy metalowy malowany proszkowo, bia³y. Podstawa w kszta³cie litery H na kó³kach. Wymiary stolika: 65 x 45 x 80­120 cm Wymiar blatu: 59 × 45 cm Regulacja wysokoœci: 80­120 cm Blokada kó³: x 2

  ID­791    Stolik narzêdziowy ze stali nierdzewnej. Blat obrotowy z mo¿liwoœci¹ unieruchomienia w ka¿dej pozycji. Wymiary stolika: 63 x 46 x 91­137 cm Wymiar blatu: 60 × 40 cm Regulacja wysokoœci: 91­137 cm Maksymalne obci¹¿enie: 5 kg Blokada kó³: x 2

  ID­871    Blat z blachy nierdzewnej z zagiêtymi do góry brzegami. Metalowy stela¿ malowany proszkowo na bia³o. Regulacja blatu góra­dó³ bez mo¿liwoœci obracania wokó³ osi. Dostêpna równie¿ wersja w ca³oœci ze stani nierdzewnej. Wymiary stolika: 80 x 50 x 80­130 cm Wymiar blatu: 60 × 40 cm Regulacja wysokoœci: 80­130 cm Ko³a: 8 cm w tym 2 z blokad¹

  ID­1026    Blat z blachy nierdzewnej z pog³êbieniem. Stolik w ca³oœci ze stali nierdzewnej. Regulacja blatu góra­dó³ przy pomocy korby. Ko³a w obudowie stalowej ocynkowanej. Wymiary stolika: 110 x 60 x 80­120 cm Regulacja wysokoœci: 80­120 cm Ko³a: 8 cm w tym 2 z blokad¹

www.medinox.pl info@medinox.pl tel. 22 772 52 23 kom. 501 642 999 fax. 22 49 05 104

6­2


STO£Y ZABIEGOWE

Medinox    Sto³y z regulacj¹ elektryczn¹ parametrów ustawieñ le¿a. Dostêpne ró¿ne rozwi¹zania ³amania sto³u w zale¿noœci od wybranego modelu. Iloœæ funkcji obs³ugiwanych sterownikiem elektrycznym zale¿na od wybranego wariantu. Obs³uga pilotem rêcznym. Dostepne równie¿ tañsze modele sterowane hydraulicznie lub manualnie za pomoc¹ przek³adni i korby. W opcji dostêpne: system unosz¹cy stó³ na kó³ka, uchwyt przeœcierad³a w rolce, opuszczane pod³okietniki, sterowanie z ramy, sterowanie pilotem no¿nym, otwór z zatyczk¹, 3 szerokoœci le¿a, pó³ki boczne. Stela¿ dostêpny w 5 kolorach. D³ugoœæ  200 cm  /  Wysokoœæ  48­100 cm Szerokoœæ  65/70/80 cm

  ID­775 Regulacja k¹ta podg³owka  ­70° do 40° Masa w³asna  88 kg Maksymalne obci¹¿enie  150 kg w opcji  200 kg

 ID­758 Regulacja k¹ta ³amania blatu  0° do 30° Regulacja k¹ta podg³owka  ­70° do 40° Masa w³asna  93 kg Maksymalne obci¹¿enie  160 kg w opcji  200 kg

  ID­776, ID­777 Regulacja k¹ta oparcia pleców  0° do 85° Regulacja k¹ta podg³owka  ­70° do 40° Regulacja k¹ta ³amania blatu  0° do 30° tylko w SS­E04 Masa w³asna  98 kg Maksymalne obci¹¿enie  160 kg w opcji  200 kg    ID­914 Regulacja k¹ta ³amania czêœci lêdŸwiowej ­20° do 84° Regulacja k¹ta ³amania czêœci piersiowej ­18° do 80° Regulacja k¹ta ³amania podnó¿ka  ­45° do 50° Pozycja Trendelenburga  0° do 20° Pozycja anty­Trendelenburga  ­18° do 0° Masa w³asna  93 kg Maksymalne obci¹¿enie  160 kg  w opcji  200 kg

7­1

www.medinox.pl info@medinox.pl tel. 22 772 52 23 kom. 501 642 999 fax. 22 49 05 104


Medinox

STO£Y ZABIEGOWE

Medinox

SS­UE

  D³ugoœæ  200 cm  /  Szerokoœæ  65/70/80 cm Wysokoœæ 48­100 cm Regulacja k¹ta podg³owka  50° do ­ 70° Regulacja k¹ta czêœci œrodkowej  0° do 30° Masa w³asna  92 kg Maksymalne obci¹¿enie  160 kg w opcji do 200 kg

SS­E05

 D³ugoœæ  200 cm  /  Szerokoœæ  80/120 cm Wysokoœæ 48­100 cm  /  Masa w³asna  120 kg Maksymalne obci¹¿enie  160 kg w opcji do 200 kg

ID­778    D³ugoœæ  200 cm  /  Szerokoœæ  65/70/80 cm Wysokoœæ 52­92 cm Regulacja k¹ta podg³owka  ­70° do 40° Masa w³asna  88 kg Maksymalne obci¹¿enie  150 kg w opcji do 200 kg

  ID­535 Uniwersalny stó³ do badañ USB­04 przeznaczony do badañ oraz wykonywania zabiegów chirurgicznych i ginekologicznych. Regulacja wysokoœci za pomoc¹ dŸwigni hydraulicznej. Standardowo wyposa¿ony w uchwyt do przeœcierad³a w rolce oraz listwy po obu stronach do mocowania akcesoriów. W opcji: podkolannik, uchwyt do rêki, podpora stopy, podpórka do rêki, wieszak kroplówki, zacisk ­ iloœæ uzale¿niona od wybranych akcesoriów, podstawa jezdna. D³ugoœæ 195 cm / Szerokoœæ 65 cm Wysokoœæ regulowana 76 ­ 106 cm Dopuszczalne obci¹¿enie  150 kg K¹t nachylenia Trendelenburga  15° K¹t nachylenia anty­Trendelenburga  10° K¹t odchylenia siedziska 0° do 15° Kat odchylenia siedziska pleców 0° do 75°

www.medinox.pl info@medinox.pl tel. 22 772 52 23 kom. 501 642 999 fax. 22 49 05 104

7­2


STO£Y ZABIEGOWE

Medinox   ID­674

   Przeznaczony do wykonywania zabiegów, operacji i badañ. Stó³ zabiegowy wielofunkcyjny sk³ada siê z piêcio­czêœciowego le¿a podnoszonego hydraulicznie. Funkcjê fotela ginekologicznego uzyskujemy po rozsuniêciu w bok czêœci no¿nej, podniesieniu oparcia pleców i za³o¿eniu podpórek pod uda. Czêœci metalowe pokryte tworzywem poliamidowym. Stó³ wyposa¿ony w ko³a­rolki umo¿liwiaj¹ce jego przemieszczanie. Dodatkowe akcesoria: ● podparcie wielopozycyjne pod udo ● podparcie wielopozycyjne pod rêkê ● pozycja Trendelenburga i anty­Trendelenburga ● rama ze stali nierdzewnej ● szyny boczne do akcesoriów

● ramka do ekranu anestezjologicznego

Szerokoœæ:  60 cm Wysokoœæ:  70 ­ 110 cm D³ugoœæ:  190 cm Ciê¿ar:  75 kg Maksymalne obci¹¿enie: 150 kg

7­3

www.medinox.pl info@medinox.pl tel. 22 772 52 23 kom. 501 642 999 fax. 22 49 05 104


Medinox

KRZES£A, FOTELE, STO£KI

Medinox

ID­510

   Fotel, krzes³o Staœ wystêpuje w wersji z pod³okietnikami lub bez oraz z podstaw¹ chromowan¹ lub z tworzywa w kolorze czarnym. Standardowo dostêpne z tapicerk¹ skóropodobn¹ u³atwiaj¹c¹ utrzymanie czystoœci, mo¿liwe jest zamówienie z tapicerk¹ materia³ow¹. Wszystkie wersje ze sprê¿yn¹ gazow¹ i regulacj¹ wysokoœci oraz pochylenia oparcia pleców

Wersja na podstawie z tworzywa: Regulacja wysokoœci siedziska  46 ­ 62 cm Œrednica podstawy  60 cm Wersja na podstawie chromowanej: Regulacja wysokoœci siedziska  52 ­ 72 cm Œrednica podstawy  64 cm   Dostêpne w ró¿nych wersjach: ­ stela¿ popielaty, czarny lub chromowany ­ siedziska tapicerowane lub plastikowe ­ z pod³okietnikami lub bez

ID­516

Wysokoœæ z oparciem  82 cm Wysokoœæ siedziska  48 cm Szerokoœæ ca³kowita  53 cm Szerokoœæ siedziska  46 cm

   ID­509    Fotel Aga wystêpuje w ró¿nych wersjach ­ zdjêcia poni¿ej. Standardowo dostêpne z tapicerk¹ skóropodobn¹ u³atwiaj¹c¹ utrzymanie czystoœci, mo¿liwe jest zamówienie z tapicerk¹ materia³ow¹. Wszystkie wersje ze sprê¿yn¹ gazow¹ i regulacj¹ wysokoœci oraz pochylenia oparcia pleców.

Wersja na podstawie z tworzywa: Regulacja wysokoœci siedziska  45 ­ 58 cm Œrednica podstawy  58 cm Wersja na podstawie chromowanej: Regulacja wysokoœci siedziska  52 ­ 72 cm Œrednica podstawy  64 cm

www.medinox.pl info@medinox.pl tel. 22 772 52 23 kom. 501 642 999 fax. 22 49 05 104

8­1


KRZES£A, FOTELE, STO£KI

Medinox   ID­508     Fotele medyczne na sprê¿ynie gazowej z oparciem standardowym lub w kszta³cie rogala. ­ regulowana wysokoœæ siedziska i obrêczy podnó¿ka ­ regulacja pochylenia oparcia ­ cichobie¿ne kó³ka gumowe

Œrednica siedziska  37 cm Zwiêkszona gruboœæ siedziska  8 cm Regulowana wysokoœæ siedziska  55 ­ 73 cm Œrednica obrêczy dolnej  42 cm Œrednica podstawy  64 cm    ID­511, ID­523, ID­522 Dostêpne równie¿ sto³ki bez oparcia.

ID­512

   Stolek medyczny z oparciem w kszta³cie rogala. ­ regulowana sprê¿yn¹ gazow¹ wysokoœæ siedziska ­ regulowana wysokoœæ oparcia ­ regulowana wysokoœæ podnó¿ka ­ podstawa z tworzywa w kolorze czarnym lub popielatym Œrednica siedziska  34 cm Regulowana wysokoœæ siedziska  53 ­ 71 cm Œrednica podstawy  58 cm

8­2

www.medinox.pl info@medinox.pl tel. 22 772 52 23 kom. 501 642 999 fax. 22 49 05 104


Medinox

KRZES£A, FOTELE, STO£KI

Medinox

ID­748

    Taboret lekarski z oparciem dostêpny na kó³kach lub stopkach. Do wyboru w¹skie lub szerokie oparcie. Podstawa alumniowa, wygodne tapicerowane siedzisko oraz regulowany podnó¿ek.

Wysokoœæ siedziska: ­ wersja na kó³kach  64 do 89 cm ­ wersja na stopkach  59 do 84 cm  Œrednica siedziska  35 cm  ID­799 ID­797   Wysoki taboret medyczny na piecioramiennej, aluminiowej podstawie. Regulacja wysokoœci za pomoc¹ sprê¿yny gazowej. Regulowany podnó¿ek lub wersja bez podnó¿ka.

   ID­798    Taboret medyczny na piecioramiennej plastikowej podstawie. Regulacja wysokoœci za pomoc¹ sprê¿yny gazowej. Podstawa na kó³kach lub stopkach.

www.medinox.pl info@medinox.pl tel. 22 772 52 23 kom. 501 642 999 fax. 22 49 05 104

8­3


STO£Y KRZES£A, ZABIEGOWE FOTELE, STO£KI

Medinox

SIEDZISKA SK£ADANE     Rozwiazanie zwiêkszaj¹ce estetykê, oszczêdzaj¹ce miejsce oraz u³atwiaj¹ce utrzymanie czystoœci. Niezwykle przydatne, zw³aszcza  w w¹skich korytarzach. Siedziska  wykonane ze sklejki drewnianej pokrytej laminatem odpornym na œcieranie i œrodki czyszcz¹ce, detergenty. Dostêpne w kolorach: ­ bia³y + obrze¿e d¹b naturalny ­ grafitowy + obrze¿e d¹b naturalny ­ szary + obrze¿e d¹b naturalny Obrze¿a sklejki w kolorze naturanlym Stela¿ malowany proszkowo w kolorach: ­ bia³y ­ grafitowy ­ szary Siedzisko dostêpne w wersji Standard (podnoszone rêcznie) oraz w wersji A z wmontowanym mechanizmem automatycznego, amortyzowanego samopowrotu (automatycznego zamkniêcia).

8­4

www.medinox.pl info@medinox.pl tel. 22 772 52 23 kom. 501 642 999 fax. 22 49 05 104


KOZETKI

Medinox

Medinox

CRD

    Dwuczêœciowa le¿anka lekarska z regulowanym podg³ówkiem. Konstrukcja wykonana z malowanych proszkowo profili metalowych. Jedna z nó¿ek wyposa¿ona w regulowan¹ stopkê umo¿liwiaj¹c¹ ustabilizowanie sto³u na nierównej powierzchni.

Wysokoœæ  52 cm G³êbokoœæ  56 cm D³ugoœæ  188 cm  ELEGANT    Popularna kozetka lekarska. Uchwyt do przeœcierad³a w rolce w zestawie. Konstrukcja wykonana z malowanych proszkowo profili metalowych o przekroju kwadratu. Wysokoœæ  50 cm Szerokoœæ  55 cm D³ugoœæ  185 cm Dopuszczalne obci¹¿enie  170 kg Regulacja podg³ówka  ­90° do +35°

LM­01, LM­02, LM­03, LM­04    Stabilny stela¿ o sta³ej wysokoœci wykonany z profili metalowych malowanych proszkowo. Dwu lub trzy­segmentowe le¿e z regulowanym podg³ówkiem standardowo wyposa¿onym w otwór na twarz i zatyczkê. Podg³ówek regulowany mechanizmem typu rastomat. Jako opcje dostêpne: ­ kó³ka z hamulcami ­ uchwyt do przeœcierad³a w rolce ­ pó³ka dolna Wysokoœæ  55 lub 70 cm D³ugoœæ  190 cm Szerokoœæ  55 lub 70 cm Dopuszczalne obci¹¿enie  150 kg Regulacja k¹ta podg³ówka: LM­01, LM­02:  0° do +45° LM­3:  ­70° do +45° LM­04:  ­60° do +45° Regulacja k¹ta segmentu nóg: LM­02:  0° do +30° LM­04:  0° do +35°

www.medinox.pl info@medinox.pl tel. 22 772 52 23 kom. 501 642 999 fax. 22 49 05 104

9­1


KOZETKI DREWNIANE

Medinox   LM­R01, LD­R02     Le¿anka na stela¿u z drewna bukowego. ­ regulowana wysokoœæ ­ dwu lub trzy­czêœciowe le¿e z regulowanym podg³ówkiem z wyciêciem na twarz i zatyczk¹ lub bez otworu. ­ podg³ówek (i podnó¿ek w LD­R02) regulowany mechanizmem typu rastomat.  Akcesoria dodatkowe: ­ wieszak na podk³ad ­ pó³ka dolna Wysokoœæ 55 lub 70 cm D³ugoœæ  190 cm Szerokoœæ  55 lub 70 cm Dopuszczalne obci¹¿enie  150 kg (w opcji do 200 kg) Masa w³asna LD­R01: 32 kg, LD­R02: 35 kg Regulacja k¹ta podg³ówka 0° do +45° Regulacja k¹ta podnó¿ka LD­R02 0° do +35°

Odcienie stela¿a: jasny, œredni, ciemny    LD­S01, LD­S02     Le¿anka na stela¿u z drewna bukowego. ­ sta³a wysokoœæ ­ dwu lub trzy­czêœciowe le¿e z regulowanym podg³ówkiem z wyciêciem na twarz i zatyczk¹ lub bez otworu. ­ podg³ówek (i podnó¿ek w LD­S02) regulowany mechanizmem typu rastomat.  Akcesoria dodatkowe: ­ wieszak na podk³ad ­ pó³ka dolna Wysokoœæ 55 lub 70 cm D³ugoœæ  190 cm Szerokoœæ  55 lub 70 cm Dopuszczalne obci¹¿enie  150 kg (w opcji do 200 kg) Masa w³asna LD­S01: 30 kg, LD­S02: 32 kg Regulacja k¹ta podg³ówka 0° do +45° Regulacja k¹ta podnó¿ka LD­S02 0° do +35°

Odcienie stela¿a: jasny, œredni, ciemny

9­2

www.medinox.pl info@medinox.pl tel. 22 772 52 23 kom. 501 642 999 fax. 22 49 05 104


SZAFY MEDYCZNE

Medinox

ID­1036, ID­1038, ID­1037, ID­1039           Górne drzwi szafy przeszklone, wykonane z szyby

hartowanej, dolne pe³ne. Wszystkie drzwi zamykane zamkiem baskwilowym, rygluj¹cym w trzech punktach i wykoñczonych uchwytem klamkowym. 4 pó³ki wykonane ze szk³a hartowanego. Szerokoœæ wersji jedno­drzwiowej: 60 cm Szerokoœæ wersji dwu­drzwiowej: 90 cm G³êbokoœæ: 42 cm Wysokoœæ: 180 cm Obci¹¿enie pó³ek: 25 kg Pokrycie: farba proszkowa (epoksydowo­poliestrowymi) w kolorze RAL7035 (jasny popiel) lub bia³y. Dostêpne równie¿ w innych kolorach RAL za dop³at¹ ­ wycena dop³aty po okreœleniu koloru. Szafy MD­1 i MD­2 maj¹ boczne œcianki z blachy.

Szafy MDB­1 i MDB­2 maj¹ przeszklone boczne œcinki.

www.medinox.pl info@medinox.pl tel. 22 772 52 23 kom. 501 642 999 fax. 22 49 05 104

10­1


STO£Y SZAFY ZABIEGOWE MEDYCZNE

Medinox   ID­335, ID­336, ID­337, ID­338           Szafy medyczne z wykonane z blachy o gruboœci 0,8­1 mm. Drzwi szafy przeszklone, wykonane z szyby hartowanej, zamykane zamkiem baskwilowym, rygluj¹cym w trzech punktach i wykoñczonych uchwytem klamkowym. 4 pó³ki wykonane ze szk³a hartowanego. Szerokoœæ wersji jedno­drzwiowej: 60 cm Szerokoœæ wersji dwu­drzwiowej: 90 cm G³êbokoœæ: 42 cm Wysokoœæ: 180 cm Obci¹¿enie pó³ek: 25 kg Pokrycie: farba proszkowa (epoksydowo­poliestrowymi) w kolorze RAL7035 (jasny popiel) lub bia³y. Dostêpne równie¿ w innych kolorach RAL za dop³at¹ ­ wycena dop³aty po okreœleniu koloru. Szafy MD­1 i MD­2 maj¹ boczne œcianki z blachy.

Szafy MDB­1 i MDB­2 maj¹ przeszklone boczne œcinki.

10­2

www.medinox.pl info@medinox.pl tel. 22 772 52 23 kom. 501 642 999 fax. 22 49 05 104


Medinox

SZAFY KARTOTEKOWE ID­344, ID­345

       Szafki jedno i dwu­rzêdowe, w wersjach od 3 do 7 szuflad, przystosowane do przechowywania kopert formatu A­4 lub B­5 w poziomie. Szuflada przy podwójnej szerokoœci szafki posiada przegrodê umo¿liwiaj¹c¹ u³o¿enie dwóch rzêdów kopert. Wykonana z blachy czarnej o gruboœci 0,6mm­ 2,0 mm. Szuflady przesuwaj¹ siê po prowadnicach teleskopowych z blokad¹ zabezpieczaj¹c¹ przed wypadniêciem. Ca³oœæ zamykana jednym centralnym zamkiem. Blokada pozwalaj¹ca na wysuniêcie tylko jednej szuflady, co pozwala zachowaæ stabilnoœæ. Pokrycie: farba proszkowa (epoksydowo­poliestrowymi) w kolorze RAL7035 (jasny popiel) lub bia³y. Dostêpne równie¿ w innych kolorach z palety RAL za dop³at¹ ­ wycena dop³aty po okreœleniu koloru.

ID­313, ID­317, ID­312 Fronty z MDF­u z chromowanym metalowym uchwytem. Regulowana wysokoœæ stopek. Materia³: p³yta pokryta oklein¹ ABS. Szuflady: ka¿da zamykana oddzielnym zamkiem. Dostêpne w wersjach: 3, 4, 5, 6, 8 i 10 szufladowych.

www.medinox.pl info@medinox.pl tel. 22 772 52 23 kom. 501 642 999 fax. 22 49 05 104

11­1


Meble medyczne

Nowy Dwór Mazowiecki

Legionowo

Medinox

Warszawa

Salon Sprzedaży MEDINOX Modliñska 48 B 05­110 Jab³onna Tel. 22 772 52 23 Kom. 501 642 999 Fax 22 49 05 104 info@medinox.pl www.medinox.pl

Medinox meble medyczne  

Wyposażenie szpitali i placówek medycznych. Więcej na stronie sklepu www.medinox.pl oraz w Salonie Sprzedaży Medinox w Jabłonnie k. Warszaw...

Medinox meble medyczne  

Wyposażenie szpitali i placówek medycznych. Więcej na stronie sklepu www.medinox.pl oraz w Salonie Sprzedaży Medinox w Jabłonnie k. Warszaw...

Advertisement