Page 1


Рекомендації науково-практичного семінару директорів навчальних закладів (підрозділів) післядипломної освіти з питань стану, проблем та перспектив розвитку післядипломної освіти в аграрному секторі економіки м. Біла Церква, 2009 рік Забезпечення країни висококваліфікованими кадрами агропромислового комплексу є запорукою стабільного економічного розвитку України та визнання її на міжнародному рівні. Навчання «впродовж життя» є стратегічним напрямом у світовій системі освіти. Система післядипломної освіти ґрунтується на концепції безперервного навчання, принципами якого є – безперервність, системність, індивідуалізація навчання, фундаменталізація та гуманітаризація освіти. У сучасних умовах реформування освіти в Україні модернізації післядипломної освіти приділяється особлива увага. Післядипломна освіта сприяє професійній конкурентоспроможності особистості, необмеженій віком, фахом і регіоном. Ця освіта дає можливість підвищити свій фаховий рівень знань і вмінь, розширити рівень інтелектуального розвитку, набути практичних навичок та прискорити адаптаційний процес до нових виробничих вимог, а також отримати іншу спеціальність для забезпечення працевлаштування. Додатковим поштовхом для розвитку освіти “впродовж життя” стала економічна криза в світі, що спонукає до зростання безробіття та зміни фаху. Учасники семінару визначили основні напрями щодо удосконалення системи післядипломної освіти на сучасному етапі: - покращання системи неперервного підвищення професійного рівня науково-педагогічних працівників закладів післядипломної освіти шляхом їх стажування на провідних підприємствах галузі в Україні та за кордоном; - активізація співпраці з передовими вітчизняними й зарубіжними господарствами на взаємовигідних умовах та залучення провідних фахівців з виробництва до навчального процесу; - вивчення ринку праці й потреби регіону у кваліфікованих кадрах; - врахування під час планування обсягу підвищення кваліфікації керівних кадрів та фахівців АПК щодо потреби регіону за напрямами підготовки; - покращання матеріально-технічної бази підрозділів післядипломної освіти, посилення використання сучасних інформаційних технологій, впровадження наукових досягнень, новітніх технологій навчання (семінарів, майстер-класів, тренінгів) у навчальний процес; - посилення контролю за науково-методичним забезпеченням проведення підвищення кваліфікації та перепідготовки фахівців АПК, використання роздаткового матеріалу під час проведення підвищення кваліфікації; - залучення керівників та фахівців Інститутів післядипломної освіти до участі у виробничих семінарах, виставках, “Днях поля”;


- створення на базі навчальних закладів III-IV р.а. постійно діючих курсів для науково-педагогічних працівників з удосконалення знань із комп’ютерної техніки та інформаційно-комунікаційних технологій; - організація навчання керівників і фахівців агроформувань із основ комп’ютерних знань, створення автоматизованих робочих місць з використанням персонального комп’ютера; -

участь у розробці нормативно-правового забезпечення навчальних закладів (підрозділів) післядипломної освіти, впровадження в життя “Концепції розвитку системи післядипломної аграрної освіти”, “Положення про проведення конкурсу-огляду науково-методичних розробок”, “Положення про навчальний заклад післядипломної аграрної освіти”;

-

сприяння налагодженню системи “роботодавець–замовник–виконавець” на державному рівні;

- вивчення можливостей та подання пропозицій щодо проведення підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників на базі науково-дослідних установ УААН; - подання пропозицій до науково-методичної комісії післядипломної освіти щодо підготовки уніфікованих програм, розробки напрямів підвищення кваліфікації кадрів АПК, враховуючи можливості та матеріальнотехнічне забезпечення ВНЗ; - участь у розробці єдиних навчальних програм та планів за напрямами підвищення кваліфікації кадрів АПК з урахуванням стану, потреб сучасного виробництва та потенціалу матеріально-технічної бази навчальних закладів, в т.ч. для нових професій, що з’являються в аграрному секторі (керівники обслуговчих кооперативів, агенти з ідентифікації тварин тощо); - розробка перспективного плану-графіка проведення підвищення кваліфікації викладачів аграрних ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації на базі Інститутів післядипломної освіти аграрних ВНЗ III-IV р.а.

Рекомендації  

Рекомендації науково-практичного семінару директорів навчальних закладів (підрозділів) післядипломної освіти з питань стану, проблем та перс...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you