Page 1

Випуск № 7 (12)

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ВІСНИК

АНОНС

липень 2009

ПОДІЯ РОКУ

АГРО – 2009

Червень... Початок літа... В цю пору кожного року відбувається подія, що об`єднує виробничників і науковців, – Міжнародна агропромислова виставкаярмарок "АГРО".

Міжнародний аграрний форум “АГРО – 2009” Сторінка 1

Навчальнометодичну раду приймає Іллінецький державний аграрний коледж Семінар деканів аграрних ВНЗ ІІІ – ІV рівнів акредитації, які працюють на посаді до трьох років Сторінка 2

Виховний процес у вищому навчаль ному закладі розпочинається з його історії і традицій. Аспекти побудови виховного процесу у найстарішому і найпрестижнішому навчальному закладі Поділля – Подільському ДАТУ Гідромеліоративний факультет Херсонського ДАУ відзначав 45 років з дня заснування Сторінка 3

Фінал Агроліги команд КВК гостинно зустрічав Таврійський агротехнологіч ний університет Змагання з мініфутболу на березі Чорного моря Сторінка 4

Звідусіль до Києва приїздять виробники сіль ськогосподарської техніки, фермери, науковці, представники аграрних ВНЗ. Кожен представляє свої здобутки за рік, що минув: розробки у вироб ництві сільськогосподарської техніки, рослинниц тві і тваринництві, енерго і ресурсозберігаючі технології, досягнення в галузі науки та освіти. Цього року виставка проходила на двох май данчиках: у виставковому комплексі "Експоцентр України" та у сел. Чубинське, що під Києвом. У роботі павільйону "Аграрна наука і освіта" взяли участь 30 аграрних ВНЗ І–ІV р.а. та 26 нау ководослідних установ Української академії аграрних наук. Кожен з них показав свої найкращі здобутки, інноваційні розробки, і впевнено можна сказати, що дійство, яке відбувалося чотири дні, пройшло недаремно. Були відкриття, було навча ння, були дні приємного спілкування, зустрічі ста рих друзів і нові знайомства. Найбільш бажаними відвідувачами експози цій навчальних закладів були випускники шкіл, абітурієнти 2009 року. Молодь ознайомлювалась із закладами освіти, адже на виставціярмарку "Агро2009" можна було безпосередньо поспілку ватися з ректором чи директором, а найголовні ше, зі студентами чи то коледжу, університету і діз натися із перших вуст про їхнє студентське життя. Виставку відвідали 1340 науковопедагогічних та педагогічних працівників та понад 2500 студентів аграрних ВНЗ України. Найбільш чисельними де легації були з НУБіП України, Луганського НАУ, Білоцерківського НАУ, Сумського НАУ, Вінницько го ДАУ, Дніпропетровського ДАУ, ВП НУБіПУ “Ні жинський АТІ”, Технологоекономічного коледжу Білоцерківського НАУ, ВП НУБіП України "Немішаїв ський АТК", Іллінецького ДАК, Житомирського АТК, Маслівського ДАТ, Таращанського АТК, Петрівсь кого ДАТ, Хорольського АПК Полтавської ДАА, Глу хівського коледжу Сумського НАУ, Тальянківсько го технікуму Уманського ДАУ та Прилуцького АТТ. У павільйоні "Аграрна наука та освіта" було проведено 6 майстеркласів, а саме: майстер клас "Черешня", де не тільки можна було дізнатися багато цікавого про ці надзвичайно смачні і всіма улюблені плоди, а й поласувати со ковитими елітними сортами черешні, привезени ми із сонячної Запорізької області, яку предста вляв Таврійський ДАТУ. Майстерклас "Ландшаф тний дизайн" приваблював до себе велику кі лькість відвідувачів, тому що було дуже цікаво і

повчально як за невеликий проміжок часу створи ти ікебану, якою можна прикрасити свій дім, чи то подарувати ексклюзивний букет ювіляру. Вкрай потрібними для початківцівсадоводів були прак тичні рекомендації науковців з Уманського ДАУ на майстеркласі під назвою "Практична школа са довода". Фахівці Таврійського ДАТУ та Аграрного коледжу управління і права Полтавської ДАА про вели майстерклас "Створення електронних по сібників". Цікавим виявився майстерклас "Риб ництво та аквакультура", на якому викладачі ВП НУБіП України "Немішаївський агротехнічний ко ледж" та Млинівського ДТ ветеринарної меди цини продемонстрували деякі види промислової риби, які є достатньо витривалими і стійкими до хвороб. Останнім стартував майстерклас "Безві русна біотехнологія вирощування картоплі", який проводив Білоцерківський НАУ, навчаючи гляда чів, як же отримати гарний урожай картоплі, і яким чином боротися зі шкідниками і хворобами такої улюбленої усіма бульби. А коли відбувалися презентації аграрних на вчальних закладів хотілося співати і підтан цьовувати, бо на весь павільйон №2 лунали гучна українська пісня, сучасні естрадні твори, “вис тукував каблучками” танок. Виконавцями були та лановиті студентиаграрії, голоси яких усі чотири дні лунали як у Чубинському, так і у виставковому комплексі "Експоцентр України", у павільйоні й на головній сцені. Загалом за ці дні на концертних сценах виставки виступило понад 500 представ ників аматорських колективів з 18 аграрних вищих навчальних закладів України. Під час виставки працювали "Дитяча аграрна школа з рослинництва" (Житомирський АТК, Тех нологоекономічний коледж Білоцерківського НАУ та Березоворудський технікум Полтавської ДАА) і "Дитяча аграрна школа з тваринництва" (Ілліне цький ДАК), де студенти з аграрних ВНЗ відпові дали на всі запитання дітлахів. А на ґанку павіль йону їм дарували повітряні кульки і книжечкироз мальовки, пригощали варениками, березовим соком та духмяними фіточаями, а студенти роз мальовували всіх бажаючих у казкових звірят. Департамент аграрної освіти, науки та до радництва і Українська академія аграрних наук провели десять Міжнародних та всеукраїнських семінарів та круглих столів. В рамках проведення виставки "Агро2009" відбувся круглий стіл з керівниками ВНЗ МінАП

України за участю Ярослава Гадзало, заступника Міністра АП України, Тараса Фінікова, заступника Міністра освіти і науки України, Анастасії Бродзян ської, спеціаліста Комітету ВР з питань науки і освіти, Ігоря Лікарчука, директора Українського центру оцінювання якості освіти, Тетяни Іщенко, директора Департаменту аграрної освіти, науки та дорадництва МінАП України, Вікторії Аляб`євої, начальника відділу моніторингу якості вищої освіти Державної інспекції навчальних закладів МОН України. Під час круглого столу обговорювались проб леми розвитку вищої освіти в Україні, підсумки зовнішнього незалежного оцінювання якості знань бажаючих вступити до вузів у 2009 році, основні недоліки виявлені під час вступної кампанії 2008 – 2009 р.р. та інші актуальні питання освітньої галузі. Вдруге на Міжнародній агропромисловій вис тавціярмарку "Агро" проводився конкурс на кра щий продукт, наукову розробку, досягнення в га лузі науки і освіти. Цього року у номінації "Наука. Освіта. Інформатизація" за інноваційні розробки у галузі аграрної науки золоті медалі здобули Кіро воградський інститут агропромислового вироб ництва УААН, ННІ охорони природи та біотехно логій НУБіП України, Білоцерківський НАУ, Луган ський НАУ, срібні медалі – Українська лабораторія якості і безпеки продукції АПК НУБіП України, бронзові медалі – Керченський ДМТУ, Українсь кий НДІ продуктивності АПК; за високі показники в галузі аграрної освіти золотом нагороджені НМЦ аграрної освіти, НУБіП України, Львівський НАУ, Харківський НТУСГ ім. П.Василенка, Мико лаївський ДАУ, Таврійський ДАТУ, Хорольський АПК Полтавської ДАА, сріблом – Луганський НАУ, Керченський ДМТУ, Глухівський коледж Сумсь кого НАУ, Іллінецький ДАК, бронзою – Млинівсь кий ДТ вет. медицини, Технологоекономічний коледж Білоцерківського НАУ; у галузі інформа тизації золотою медаллю нагороджено Тав рійський ДАТУ, срібною – СПД Кучеренко Ю.В., бронзовими – Луганський НАУ та Керченський ДМТУ. Як одна мить промайнули чотири дні виста вкиярмарку "Агро2009" і стало трішки сумно. Але ми знову на наступний рік чекатимемо на зустрічі з новими і старими друзями. Олена Ігнатенко, методист НМЦ аграрної освіти


2

липень 2009 р

“ОСВІТА АГРАРНА” № 7 (12)

ДОСВІД РОБОТИ НЕ НАВЧАННЯМ ЄДИНИМ ЖИВЕ СТУДЕНТ Педагогічний колектив Оріхівського сільсь когосподарського технікуму прагне до гармо нійного поєднання процесу виховної роботи з навчанням молоді. При цьому орієнтир не лише на традиційну модель навчальнови ховного процесу, але й на інноваційні форми, які передбачають активну позицію здобувача знань, перетворення отриманих знань у переконання і в кінцевому результаті – в життєву позицію. У професійному становленні майбутнього фахівця велику роль відіграють заходи, в яких студенти проявляють себе як творчу особистість. Саме на виявлення і підтримання творчої осо бистості, зацікавленості у отриманні нових знань студентами націлені заходи тижня циклової комісії природничоматематичних дисциплін.

У рамках тижня викладачами проводиться багато цікавих заходів, орієнтованих на участь студентів у різних видах діяльності, на підвищен ня рівня загальнокультурної, гуманітарної підго товки, створення умов для самореалізації, фор мування відповідальності за своє професійне май бутнє. Предметні олімпіади, заняттяконкурси, інтелектуальні шоу, конкурси знань у формі КВК, "Ерудит", "Інфо – GREAT – шоу" , конкурси на кра щу газету. Такі позааудиторні форми забезпе чують реалізацію пошукових методів отримання знань студентами, сприяють піднесенню мисле ння, формують новий підхід до отримання знань з обраної спеціальності. Процес підготовки су часного спеціаліста потребує максимального зближення аудиторного навчання та позаауди торної роботи з практикою професійної ді яльності. Необхідно, щоб студент постійно від чував зв'язок знань, які він отримує, з май бутньою роботою. Прикладом такої форми роботи може бути конкурс з інформатики "Найрозумніший". Учас никами змагання були студентипершокурсники – переможці олімпіади, кращі знавці дисципліни "Основи інформатики та обчислювальної техні ки". Кожен конкурсант представив на суд журі домашнє завдання – запитання до суперників. Комп'ютерні приколи, написані учасниками зма гань у вигляді презентацій, комп'ютерних прог рам, цікавих байок, зацікавили всіх присутніх. Зо бражуючи процес завантаження комп'ютера, кон курсанти продемонстрували свою акторську ма йстерність. Драматичний, ігровий ефект сприяє кращому засвоєнню навчального матеріалу, роз криває внутрішні таланти студентів. Наступні конкурси виявили, хто з учасників найкраще знає будову персонального комп'юте ра, вміє логічно мислити, студенти почергово вибирали питання з різних категорій, які виводи лись на великий екран мультимедійної системи, набираючи відповідні бали за правильні відповіді. Гра проводилася в три гейми, в перервах між якими глядачів розважали виступами талановиті артисти, студенти. Всі учасники змагання були нагороджені па м'ятними сувенірами, DVDдисками зі своїм зоб раженням, а переможець – грошовою премією. Конкурси, що проводяться в пізнавальнороз важальних формах, мають значно більший ефект, ніж традиційні. Під час підготовки конкурсів з інфо рматики студенти проявляють значну активність, самостійність, зростає також інтерес до вивчен ня самої дисципліни, бажання досягти реальних результатів у навчанні. Такі конкурси сприяють розвитку таких особи стісних якостей, як комунікабельність, співробіт ництво, уміння відстоювати власну точку зору, взаємодопомоги та взаємоповаги. Людмила Телегуз, викладач Оріхівського с.г. технікуму

НАВЧАЛЬНО$МЕТОДИЧНА РАДА

В И В Ч А Є М О Д О С В І Д І Л Л І Н Е Ц Ь К О Г О К О Л Е Д Ж У У червні згідно з планом роботи Науковометодичного центру аграрної освіти на базі Іллінецького державного аграрного коледжу проведено засідання навчальнометодичної ради. На засіданні обговорювалось питання впро вадження досвіду міжнародної співпраці в навча льновиховний процес. У роботі ради взяли участь і виступили Те тяна Іщенко, директор Департаменту аграрної науки, освіти та дорадництва, Шпортко О.Д., заступник голови Іллінецької районної дер жадміністрації, Мануель Еттер, директор Бюро співробітництва Швейцарії в Україні, Олег Горб, проректор з міжнародних зв'язків Полтавської ДАА, Крістін Кунц, студенткапрактикантка Швейцарського аграрного інституту. Відкрив засідання ради її голова Микола Хоменко, директор НМЦ аграрної освіти Мініс терства АП України. Про історичне минуле Іллінцівщини, яке по в'язане з іменами козацьких ватажків Івана Богу на, Максима Кривоноса, Івана Сірка, декабриста Павла Пестеля, Миколи Кибальчича розповів заступник голови районної держадміністрації Шпортко О.Д. Відзначено, що п'ятеро жителів району удостоєні звання Героя Радянського Союзу, чотири – Героя Соціалістичної Праці. В Іллінецькому районі реалізовано унікаль ний для всієї України проект облдержадміністра ції та обласної ради "Вулиця багатодітних ро

дин". Відмічено належну роль у суспільному житті району, області Іллінецького коледжу, який є не тільки освітнім та культурним центром, а впевне ною ходою втілює в життя нові починання в бага тьох галузях суспільного життя зокрема в освоєн ні та розвитку органічного виробництва. Учасники засідання пересвідчились в тому, що Іллінецький державний аграрний коледж на чолі з його директором Василем Васильовичем Пиндусом – зразок наслідування і в культурі ведення господарства, і в якості підготовки висококваліфікованих спеціалістів, і в вихованні особистості. Василь Пиндус у своїй доповіді з основного питання продемонстрував співпрацю з Бюро співробітництва Швейцарії в Україні. Співробіт ництво розпочалося з 2002 року і має три фази:

20032004; 20052007; 20082010 рр. Мета проек ту: розвиток органічного виробництва і ринку, доступ до фінансових послуг у сільській місцевості. Партнерами проекту в України є Іллінецький державний аграрний коледж, Асоціація учасників органічного виробництва "БІОЛан Україна", Надра Банк та Селянський комерційний банк "Дністер". Ключовою ідеєю такої співпраці є "здорові грунти – здорові рослини – здорові тварини – здорова людина – здорове суспільство". Завдання проекту – це створення мережі виробництв органічної продукції; формування ринку збуту органічної продукції; гарантування якості продукції за допомогою сертифікації та системи контролю. Цілі проекту – збереження екосистеми, біо різноманіття та природної родючості ґрунтів; під вищення рівня життя, здоров'я населення, ство рення додаткових робочих місць; малозатрат ність та сталість виробництва, підвищення дохо дів виробництва; специфічна компетенція з органічного сільського господарства через за лучення зацікавлених навчальних закладів та шляхом підвищення кваліфікації та обміну досві дом і знаннями з іншими країнами. На базі коледжу запроваджено підготовку спеціалістів за спеціалізацією "Виробництво органічної продукції"; сформовано кадровий по тенціал з 14 викладачів коледжу; розроблено комплекс методичного забезпечення, видано перший в Україні підручник "Основи органічного виробництва". Вже випущено 65 спеціалістів, на даний час навчається 70 студентів. Проведено практику в Швейцарії за цією спеціалізацією для 80 студентів, 28 викладачів пройшли стажування за спеціальним курсом за кордоном. До цього проекту долучились Золочівський коледж Львівського НАУ, Тальянківський технікум Уманського ДАУ, БілгородДністровський ДАК. Все це свідчить про досягнуті результати співпраці, впровадження нових підходів в освітній діяльності, впровадження механізму постійного підвищення кваліфікації викладачів, налагодже ння партнерських контактів із учасниками орга нічного руху в Україні та за її межами. Створено необхідний комплекс методичного забезпечення, бібліотеку спеціальної літерату ри, сформовано кадровий потенціал, здатний не тільки навчати студентів, але і працювати над більш складними завданнями, а саме: брати учас ть у дорадчій роботі; написанні власного підруч ника; працювати з колегами інших навчальних закладівпартнерів. Як студенти, так і викладачі можуть проходи ти стажування в Швейцарії, Німеччині, Нідер

ландах, Чехії, Болгарії, Росії, Польщі. Практика студентів в органічних господарствах Швейцарії поступово замінюється практичною підготовкою спеціалістів для органічних господарств.

Щорічно проходить практика швейцарських студентів в Іллінецькому коледжі. Взяли участь в обговоренні доповіді та поділились досвідом у питаннях розвитку між народного співробітництва Василь Дмитришин, директор Стрийського коледжу Львівського НАУ, Михайло Левківський, директор Аграрного ко леджу управління і права Полтавської ДАА, Тарас Муравка, директор Коледжу Подільського ДАТУ, Людмила Лендрик, директор Технологоеконо мічного коледжу Білоцерківського НАУ, Микола Павлюк, директор Золочівського аграрного ко леджу Львівського НАУ, Ігор Тринів, директор Рогатинського державного аграрного коледжу, Во лодимир Ткаченко, директор Маловисторопсь кого коледжу Сумського НАУ, Анатолій Литви ненко, директор Глухівського коледжу Сумсь кого НАУ. На засіданні було висловлено ряд пропози цій щодо удосконалення роботи з впровадження досвіду міжнародної співпраці й якості освіти. Зокрема відмічено необхідність подальшого від криття НПЦ з інших спеціальностей; поширення досвіду Іллінецького коледжу з питань співпраці з іноземними фірмами; підготовки каталогу аграрних ВНЗ І–ІІ р.а., які співпрацюють з інозе мними фірмами, фондами, вивчення рівня такої співпраці та інформування навчальних закладів через газету "Освіта аграрна". Ряд зауважень та пропозицій прозвучало в адресу Міністерства освіти і науки України, його підрозділів – управління ліцензування, акреди тації та ДАКу. Прийняті рекомендації, які надіслані в аграр ні вищі навчальні заклади І–ІІ рівнів акредитації. Тамара Угнівенко, секретар навчальнометодичної ради, заступник директора НМЦ

НАВЧАЮТЬСЯ МОЛОДІ ДЕКАНИ Кожна держава, незважаючи на очевидні світові та європейські тенденції, посвоєму підходить до проблем розвитку освіти. Інноваційний розвиток педагогічної освіти найчастіше простежується у підвищенні кваліфікації кадрів як органічній складовій системи неперервної педагогічної освіти. Саме з цією метою 10–12 червня 2009 року у НМЦ аграрної освіти пройшов семінар підвищен ня кваліфікації деканів, які працюють на посаді менше трьох років. Відкрив роботу семінару директор НМЦ аграрної освіти Микола Хоменко. У своєму вис тупі Микола Павлович звернув увагу на іннова ційні підходи в забезпеченні якісної підготовки фахівців. З розвитком сучасних технологій в агра рному секторі зростає попит на висококваліфі кованих спеціалістів. Вимоги ринку праці до професійної мобільності фахівців зростають за лежно від того, як прискорюються темпи онов лення видів продукції, обладнання, технологіч них процесів. У контексті цього зростають вимо ги до спеціалістів, їх багатогранності та здатнос ті до динамічної трансформації. У роботі семінару також взяли участь пред ставники Міністерства освіти і науки України: Ярослав Болюбаш, директор Департаменту ви щої освіти; Ніна Тлуста, начальник експертного відділу Управління ліцензування, акредитації та нострифікації; Володимир Ямковий, провідний спеціаліст Міністерства освіти і науки України. Досвідом роботи щодо організації навально виховного процесу у ВНЗ поділилися проректо ри з навчальновиховної роботи НУБіП України Віталій Лисенко та з навчальнонаукових питань інформатизації та телекомунікаційних систем НУБіП України Наталя Морзе, яка зупинилася на використанні світових інформаційних технологій у аграрній освіті і науці. Інформатизація освіти вимагає реорганізації навчальнометодичної роботи, підвищення вимог до викладачів і зміни їхньої ролі у процесі навчання. Інформаційні та комунікаційні технології дають можливість моди

фікувати характер розвитку освіти, набути і по ширити знання, знайти можливість для оновле ння змісту і методів навчання; розширити доступ до загальної професійної освіти, змінити і підвищити роль викладача в навчальному процесі.

Питання інтеграційних процесів в аграрній освіті розкрила Тетяна Дудник, заступник дирек тора НМЦ аграрної освіти. Про стан розробки стандартів вищої освіти доповів Станіслав Крав ченко, керівник відділу НМЦ аграрної освіти. Майстеркласи провели Валерій Пастухов, декан механікотехнологічного факультету Хар ківського НТУСГ ім. П.Василенка, Петро Завірюха, декан агрономічного факультету Львівського НАУ. Олександр Рязанов, проректор з післядип ломної освіти та міжнародних зв'язків Луган ського НАУ розповів про міжнародну діяльність навчального закладу, стажування за кордоном студентів, умови прийому на навчання іноземних громадян.

Іван Бендера, директор Інституту механізації і електрифікації Подільського ДАТУ, розповів про організацію практичної підготовки, самостійної і наукової роботи студентів у ВНЗ. Також участь у семінарі взяли Ірина Несмія нова, офіційний представник АВЕ Marketing в Києві, та Лариса Бурик, начальник відділу кадрів ТОВ СП "Нібулон", яка зазначила, що у компанії працює більше 3,2 тисяч осіб, середній вік яких 29 років. Оновлення колективу відбувається за рахунок молодих високоосвічених фахівців, що є запорукою успіху підприємства. Керівництво ком панії довіряє молодим і надає їм можливість для самореалізації та подальшого розвитку. Учасники семінару мали можливість відві дати Міжнародну агропромислову виставку ярмарок "Агро2009". Підвела підсумки та вручила сертифікати учасникам семінару директор Департаменту аграрної освіти, науки та дорадництва Тетяна Іщенко. Мотивацією для освіти "впродовж життя" є задоволення індивідуальних потреб громадян у особистому та професійному зростанні, а також забезпечення потреб держави в кваліфікованих кадрах високого рівня професіоналізму, здатних компетентно та відповідально виконувати поса дові обов'язки, вміти впроваджувати у виробни цтво новітні технології та сприяти подальшому соціальноекономічному розвитку суспільства. Ігор Будько, заступник директора, Ірина Лепеха, молодший науковий співробітник НМЦ аграрної освіти


липень 2009 р

“ОСВІТА АГРАРНА” № 7 (12) ШКОЛА ПРЕМУДРОСТЕЙ ВИХОВАННЯ

АСПЕКТИ ВИХОВАННЯ Українське суспільство прагне бачити сучасну молоду людину освідченою, з високими моральними якостями, національною свідомістю, сформованим світоглядом та ідеалами на традиціях культури, духовності рідного народу. Актуальність цього питання настільки оче видна, що під час проходження вищим навчаль ним закладом державної акредитації, рівень освіти визначається двома складовими – фахо вою підготовкою і якістю виховання майбутньо го спеціаліста.

Виховний процес серед студентства розпо чинається, як відомо, з історії і традицій вищого навчального закладу. Подільський ДАТУ – один із найстаріших і найпрестижніших навчальних закладів на Поділ лі. Його історія почалася ще з 1919 року, коли в Кам'янці було відкрито сільськогосподарський факультет, перетворений в 20ті роки минулого століття в Кам'янецьПодільський сільськогос подарський інститут, потім в академію та уні верситет. Приємно, що університет є не тільки навча льновиховним, але й культурним центром пів деннозахідної України. У його стінах проводять міжнародні, всеукраїнські, регіональні та обласні наукові, науковопрактичні, методологічні, нав чальновиховні конференції, семінари, зльоти відмінників, фестивалі народної творчості, спор тивні заходи. Як для периферійного навчального закладу нині матеріальна база університету вражає розмі рами, кількістю і якістю: 12 навчальних корпусів, 3 гуртожитки, бібліотека з книжковим фондом по над 600 тисяч примірників, читальні зали, інтер неткласи, музеї, ботанічний сад, 3 спортзали, їдальня, 5 кафе, студентський профілакторій. Проте рівень університету визначається не

тільки матеріальними вимірами, основна цін ність – це люди: викладачі, студенти і те, що їх об'єднує – навчальний та виховний процес. Досягнення мети виховання студентської молоді можливе лише за умови залучення до цієї роботи науковопедагогічного складу, адмініст рації університету, органів студентського само врядування, правоохоронних органів, міських молодіжних організацій, батьків. В університеті традиційно проходять виховні години, проте ми впровадили добру традицію ВНЗ І–ІІ рівнів акредитації – двічі на семестр за прошувати батьків студентів, кураторів інших груп, викладачів, керівництво інститутів, факуль тетів і університету, працівників правоохоронних та медичних закладів. Як відомо, в молодого покоління життєвий досвід невеликий, воно оцінює явища, виходячи зі знань, отриманих у навчальному закладі, із за собів масової інформації, досвіду батьків, вик ладачів, тобто домінуючими є ідеали, які скла лися у світі дорослих, тому, на нашу думку, об'єд нання зусиль усіх учасників виховного процесу дозволить правильно сформувати життєві цін ності молодої людини. У вихованні молоді важливу роль відіграють засоби масової інформації, які в університеті представлені університетською газетою "Віс ник" та інформаційним додатком "Інженер" Інс титуту механізації і електрифікації сільського господарства (ІМЕСГ), які вичерпно інфор мують студентів, викладачів і батьків про усі сфери життя навчального закладу. За підсумками конкурсу на кращу газету серед ВНЗ III–ІV рівнів акредитації Міністерства аграрної політики України в 2008 році інформа ційний додаток "Інженер" ІМЕСГ став лауре атом конкурсу. Студентське самоврядування – студент ський профком, студентський парламент, які впли вають на всіх рівнях на вирішення важливих питань управління, допомагають адміністрації у вирішенні актуальних питань проживання студентів у гуртожитках університету. Студенти ВНЗ активно провадять просвіт ницьку діяльність, беручи участь у роботі семі нарів, конференцій, організовуючи та проводя

3

РОЗДУМИ чи акції за здоровий спосіб життя, охорони навколишнього середовища тощо. Традиційно щороку в університеті прово дять творчі звіти з навчальної та наукової робо ти, фестивалі народної творчості, спортивні змагання, тижні факультетів та інститутів, в яких задіяні практично всі студенти і викладачі нав чального закладу.

В університеті на високому рівні прово диться робота, спрямована на розширення і поглиблення знань студентської молоді щодо прав людини і громадянина. Головне завдання цієї роботи – сприяти формуванню правового світогляду молоді, який включав би як систему теоретичних поглядів на права і основні свободи людини, так і відповідну життєву позицію, моральні та ціннісні орієнтири, ідеали, переконання. Цьому сприяє тісна співпраця виховних структур навчального закладу з правоохоронними органами міста. Приємно відзначити, що за ініціативи місь кого відділу міліції в університеті багато років діє громадське формування міліції "Кобра", члени якого постійно, згідно з графіком, прово дять з працівниками міліції патрулювання міс том, підтримують порядок під час масових за ходів у місті і в університеті. Результати роботи оцінені керівництвом уні верситету, місцевою владою міста Кам'янець Подільський. Діяльність ГФ "Кобра" відзначена подякою мером міста, та відзнакою "За сприяння в охороні громадського порядку" Міністерством внутрішніх справ України. Анатолій Кондрюк, проректор з науковопедагогічної і виховної роботи Подільського ДАТУ

КРОК У САМОСТІЙНЕ ЖИТТЯ Першого вересня 2003 року поріг навча льного закладу переступило 25 молодих людей, особистостей, характерів. А тепер залишились лічені дні до вручення дипломів моїм студентам під звуки музики в уро чистій обстановці. Сказавши "моїм", подумав, а чи не занадто самовпевнено, чи не егоїстично так говорити? І поки що написав цей десяток слів, у свідомості промайнули чотири роки нелегкої праці. Після того, як оглянувся в минуле і подивився у сьогоден ня, переконався, що таки можна сказати: "Мої ви пускники". Ще чотири роки тому це був гурт молодих лю дей, кожен із своїми особливостями. Приступаючи до нелегких обов'язків курато ра, перш за все, намагався зрозуміти кожного юнака чи дівчину. Ознайомлення з анкетними даними, особис ті бесіди, розмови з викладачами, а також сис тема тестування дозволили сформувати думку про групу як про єдине ціле і про кожного окремо. Великою проблемою у виховній роботі в групі є наявність психологічно і педагогічно занедбаних підлітків, що зумовлено недоліками виховної роботи в школі, сім'ї. Почалась кропітка робота. На основі опиту вань, особистих бесід намагався зрозуміти при чини недоліків, а також захоплень, уподобань. Щоб зняти психологічний бар'єр між куратором і студентом постійно вів розмови на теми, цікаві юнаку чи дівчині, а не навчав. Затрачені години не минають безслідно – і праця дала позитивні результати. Група здружилась і уже від індивіду альних бесід, стандартних виховних годин ми перейшли до дискусій – одного з кращих методів виховної роботи. Група сама визначала теми дискусій, методи її ведення – і уже на старших курсах викладач виступав не як куратор, наставник, а як один із учасників дискусій. На моє глибоке переконання метод виховання “роби так, не роби цього” – неефективний. А ось коли у відкритій безкомпромісній дискусії колектив у цілому і кожен зокрема приходять до спільної думки – це великий позитив. У цьому випадку можемо сміливо констатувати, що такий юнак чи дівчина не зроблять негідного вчинку. Уже на четвертому курсі за ініціативою студентів почали проводити різні конкурси (зви чайно виховного плану) і група, колектив самі визначали переможців, вручали нагороди.

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ "ГІДРОМЕЛІОРАЦІЯ" Рік 2009 – визначна подія для гідромеліоративного факультету Херсонського державного аграрного університету. Факультет відзначав 45 років з дня заснування. Організатором, засновником і першим дека ном гідромеліоративного факультету був док тор технічних наук, професор Шапошников Донат Григорович. Час і місце заснування гідромеліоративного факультету були визначені не випадково. Південь України в 60х роках минулого сторіччя став об'єктом створення зони зрошуваного землеробства. У цей час будуються Північно Кримський та Каховський магістральний кана ли, а згодом і вся Каховська зрошувальна сис тема, яка подала воду в посушливі Таврійські степи. Саме для будівництва та експлуатації цих об'єктів потрібні були фахівцігідротехніки, які б вирішували складні завдання з гідроме ліорації посушливого Таврійського краю.

У 1964 році за пропозицією професора Доната Шапошникова та за погодженням з Мо сквою вирішують створити гідромеліоративний факультет у Херсоні. На цьому факультеті готу ють незвичайних фахівцівбудівельників, які водночас повинні бути добре обізнані в пита ннях гідромеліорації та екології довкілля. Разом з будівництвом зрошувальних мереж у південному регіоні з'явилася необхідність розбудови в сільській місцевості доріг, житла, громадських об'єктів та іншої інфраструктури. Тому відкривається будівельний факультет. Тепер це єдиний будівельногідромеліоратив ний факультет. Засновник факультету професор Шапошни ков був головним ініціатором рисосіяння на півдні України. Разом зі студентами він роз робив гідромеліоративні та агротехнічні засади вирощування рису в Херсонській та Кримській

областях. У зв'язку з реалізацією грандіозного проекту зрошення південного регіону видатні вчені фа культету вирішували на науковому рівні про блеми, пов'язані з теорією та практикою гід ромеліоративної науки. Основні її напрямки: розробка ресурсозберігальних технологій во допостачання, технічне вдосконалення дощу вальної техніки, оптимізація режимів зрошення сільськогосподарських культур, підвищення на дійності зрошувальних систем, оптимізація во дносольового режиму зрошуваних земель, підвищення ефективності горизонтального дренажу, вдосконалення конструкцій зрошува льних і дренажних систем, розробка комплекс них принципів ландшафтних меліорацій, еколо гічний моніторинг зрошуваних земель, розроб ка нових методів зрошення, зокрема краплин ного, вдосконалення системи замкненого цик лу водокористування з утилізацією дренажно скидних вод під час вирощування екологічно чистої сільськогосподарської продукції – рису в Херсонській області та ін. У далекому 1962 році професор Д.Г. Шапош ников заснував проблемну науководослідну лабораторію рисівництва, яка згодом, з 1993 року, перетворилась у проблемну лабораторію екологомеліоративного моніторингу. Лабора торія фактично об'єднує і координує основні напрямки наукової роботи факультету. Очолює науководослідну лабораторію кандидат сільсь когосподарських наук, професор Володимир Морозов. За час існування факультетом підготовлено близько восьми тисяч фахівців гідротехніків та будівельників для водогосподарського і будіве льного комплексів України. Обидві спеціа льності "Гідромеліорація" та "Промислове та цивільне будівництво" акредитовані за найви щим IV рівнем. До складу факультету входить 9 кафедр. Три із них випускові, їх очолюють доктори наук, про фесори. Науковопедагогічний склад предс тавляють 105 викладачів, із них 71% мають вчені ступені та звання, що обумовлює високу якість підготовки. З 2001 року будівельногідромеліоративний факультет бере участь у розробці та впрова дженні міжнародних науковотехнічних проек

тів: "Земельна реформа та ринок землі в Україні" та "Геоінформаційні системи в аграрних універ ситетах". Ці проекти виконують у співдружності з Херсонським державним університетом за між народною програмою "Tempus Project CD_JEP 252152004" та "Tempus Tasis, JEP – 27247 – 2006)". Європейськими країнами, партнерами університету з цих проектів є Швеція, Шотлан дія та Франція. Вчені університету разом зі своїми колегами із країн СНД (Росія, Білорусь, Казахстан, Азербайджан та Узбекистан) працюють над проектом нормування екологічного водокорис тування в зрошуваному землеробстві.

На честь 45річчя від дня заснування факультету у поточному навчальному році про ведено шість наукових студентських конфе ренцій, зокрема міжнародна конференція "Гео інформаційне забезпечення землеустрою і охорони родючості ґрунтів зрошуваних ланд шафтів". У вересні 2009 року провідній кафедрі гідромеліорації виповнюється 55 років. На честь цієї дати буде проведена міжнародна науковопрактична конференція "Актуальні проблеми та перспективи розвитку водного господарства і меліорації земель". Факультет розташований в окремому корпусі та має достатню кількість лекційних залів та аудиторій для проведення практичних і семі нарських занять. Алла Петрова, декан будівельно гідромеліоративного факультету Херсонського ДАУ

Сьогодні вісім студентів за успішного скла дання державних іспитів одержать дипломи з відзнакою, троє з них – Оля Гоцуляк, Серветник Олена та Ельміра Салімова – за результатами олімпіади уже є студентами університету, Сергій Хлепацький – прекрасний спортсмен і захищав честь коледжу, міста, області на рівні республі канських змагань протягом 4х років. Салімова Ельміра і Тетяна Антонецька зайняли призові місця на конкурсі "Міс Кам'янецьПодільський". Незабаром урочистості, радість і сум – все в одному. Радість за молодих людей, які зробили ще один крок вперед і вступають у велике життя, і присмак гіркоти і суму, що ти прощаєшся з рідними для тебе людьми. А ще є велике почуття морального задоволен ня від того, що ти – просто людина, яка зуміла виховати прекрасні особистості в повному ро зумінні цього слова! Щастя їм і тисячам таких як вони, а педаго гам – мудрості й терпіння! В. Говоровський, викладач Коледжу Подільського ДАТУ


4

липень 2009 р

“ОСВІТА АГРАРНА” № 7 (12)

СПОРТ

МІНІФУТБОЛ НА БЕРЕЗІ ЧОРНОГО МОРЯ

КЛУБ ВЕСЕЛИХ І КМІНЛИВИХ

АГРОЛІГА ФІНІШУВАЛА Аграрна ліга йде на літній відпочинок. А поставили крапку в четвертому сезоні команди КВК з 11 аграрних ВНЗ України, зігравши 58 червня фінали у гостинному Мелітополі на базі Таврійського агротехнологічного університету. Саме тут відбувався заключний етап змагань всіх турнірів.

Вперше за 65 років свого існування Біл городДністровський державний аграрний технікум (директор – Попа Леонід Минович) 9–11 червня 2009 р. приймав переможців зональних змагань Всеукраїнських спор тивних ігор з мініфутболу серед студентів ВНЗ І–ІІ р.а. МінАП України.

Західну зону представляв Снятинський технікум Подільського ДАТУ , південний регіон – Кіровоградський технікум механізації с.г., центральну зону – Іллінецький ДАК, східний ре гіон – Слов'янський ДАТ, північну зону – ВП НУБіП України “Немішаївський АТК” і Одещину – БілгородДністровський ДАТ. Фінальні змагання з мініфутболу проходи ли на чудовому футбольному майданчику з су часним штучним покриттям, який був наданий головою Затоківської селищної ради Надією Ярцевою .

Учасники змагань розмістилися на базі відпочинку "Чорноморські зорі", де радо були прийняті директором бази Калістратовою Г.Л. За українською традицією учасників зма гань зустрічали хлібомсіллю. Музичним віта нням був виступ учасників народного танцю вального ансамблю народного танцю "Дніс тер" і солістки ансамблю Лізи Лаврової. Фінальні ігри проводилися за круговою системою. Кожна з команд зіграла по 5 матчів і тільки переможець міг набрати найбільшу кі лькість очок. Ігри проводилися з 9 до 19 год. У результаті фіналу з мініфутболу І місце вибо рола досвідчена команда Кіровоградського технікуму механізації с.г., неодноразовий переможець з мініфутболу серед ВНЗ І–ІІ р.а. МінАП України. Команда Б.Дністровсь кого ДАТ стала срібним призером змагань. ІІІ місце – Слов'янський ДАТ, ІV місце – Ілл інецький ДАК, V – Снятинський технікум Подільського ДАТУ і VІ місце – ВП НУБіП Укра їни “Немішаївський АТК”. Призом від Б.Дністровської райдержад міністрації "Кращий бомбардир змагань" нагороджений гравець футбольної команди Б.Дністровського ДАТ, а районна рада до повнила його спортивною футбольною фор мою. Представник міської ради м.Б.Дністро вський нагородив призом "Кращий воротар змагань" воротаря Кіровоградського те хнікуму механізації с.г., Леонід Попа, ди ректор Б.Дністровського ДАТ, нагородив призом "Кращий польовий гравець" спортс мена Кіровоградського технікуму механізації с.г. Учнями Затоківського НВК були ви готовлені і вручені пам'ятні сувеніри ко мандам учасникам змагань. Голова Затоківської селищної ради Надія Ярцева відзначила пам'ятним кубком Депар тамент аграрної освіти, науки та до радництва, який був вручений методисту НМЦ аграрної освіти України, головному судді спартакіади Олександру Мироненку. На згадку про Затоку Надія Федорівна кожній спор тивній команді вручила сувеніри. Від імені учасників змагань капітанами команд були покладені квіти до пам'ятника загиблих воїнів в смт Затока. Для учасників фінального турніру була проведена культурна програма: ознайомлен ня з містом БілгородДністровський, екскур сія у середньовічну фортецю, а ввечері учас ники ігор продовжували своє знайомство під час проведення студентської дискотеки. Всі учасники змагань до своїх навчальних закладів повезли добрі спогади і теплі вражен ня про ласкаве море, доброзичливу атмос феру під час проведення змагань, косу між Дністровським лиманом і Чорним морем, на якій розміщується смт Затока.

Олександр Мироненко, методист НМЦ аграрної освіти, головний суддя змагань; Світлана Дорошенко, заступник директора з виховної роботи Б.Дністровського ДАТ

Нагадаємо, що Аграрна ліга – це унікальний проект, створений Міністерством аграрної полі тики України з допомогою Асоціації "КВК Укра їни". Його унікальність в тому, що у змаганнях ве селих і найкмітливіших команд країни беруть участь лише студенти аграрних ВНЗ. А ігри ліги по черзі приймають різні міста, різні навчальні заклади Мінагрополітики України, тож до спор тивного значення додається ще й туристичний інтерес. Цей сезон розпочався у листопаді фес тивалем на базі Білоцерківського національного аграрного університету. У Житомирі (Житомир ський національний агроекологічний універ ситет) у березні визначились фіналісти. І ось на початку червня стали відомі всі переможці. Головним іграм передувала велика підготовча робота. Працівники Мінагрополітики та Науко вометодичного центру аграрної освіти контро лювали хід підготовки, забезпечили турніри куб ками і призами. Асоціація КВК України, в свою чергу, надала в допомогу командам свою ре дакторську групу, організувала роботу журі, ре жисуру ігор і галаконцерту. Спільна приємна праця знову принесла цікаві та корисні резу льтати в організації студентського дозвілля. Тепер про фінали. Малий Кубок Міністра аграрної політики 1. "Титанік" (ТЕК НАУ, Біла Церква) – 21,4 2. "Легіон" (ДАУ, Дніпропетровськ) – 20,0 3. "Наші друзі" (НАУ, Суми) – 19,4 Змагання за цей Кубок були впроваджені лише в цьому році, а це означає, що турнір вия вив першого переможця. Як не дивно, але най більше жартів було в сценарії "Наших друзів". Та зовсім молода команда з Сумського НАУ дещо розгубилась і нестача досвіду не дала змоги реалізувати непоганий творчий потенціал. В "Легіоні" Дніпропетровського ДАУ більше дос відчених гравців, що дало їм перевагу в боротьбі за другу сходинку. Глядачам запам'ятався весе лий дівчачий дует і те, як команда у фіналі дома шнього завдання замість голубів випустила в "небеса" живих курей. На присутніх глядачів цей "фокус" справив неабияке враження. А пере могу в грі заслужено здобули ветерани сцени. "Титанік" Білоцерківського ТЕК НАУ в своєму третьому сезоні Агроліги здобули перший тро

фей. Вони виграли всі конкурси. Вагомий вне сок в загальну перемогу зробив їх харизматич ний лідер, капітан команди Володимир Курята. Кубок Міністра аграрної політики України 1. "Дикий молодняк" (ДАУ, Херсон) – 22,0 2. "На шару" (НАУ, Біла Церква) – 21,4 3. "На абордаж" (ДМТУ, Керч) – 21,0 4. "НОКДАУн" (НАУ, Львів) – 20,6 Гра за найважливіший приз ліги була напру женою. Чотири команди мріяли отримати пере хідний Кубок Міністра аграрної політики Украї ни, котрий вже має свої традиції і легенди. В ми нулі роки величезним (розміром більше метра) кубком володіли "Екстримал" Полтавської ДАА (2006 р.), та "Pitstop" і "ДТП" Луганського НАУ (2007–2008). І цього разу було на що подивитися! Звичай но, більше чекали від "НОКДАУн", команди Львів ського НАУ. На жаль, львів'яни, які у змагання приносять не лише національний колорит, але й за текстами завжди серед претендентів на перемогу, в цій грі були на себе не схожі. Чи то подорож від Львова до Мелітополя відібрала багато сил, чи якась інша причина, але на остан ньому конкурсі "НОКДАУн" втратив шанс вигра ти Кубок. Третій рядок у грі посіла перспективна молодь з Керченського ДМТУ і це безумовно успіх. Команда "На абордаж" взагалі стала відк риттям сезону. Музичність, танці, режисерська робота в колективі на пристойному рівні. Сві жість морської команди, що грає в стилі шоука баре, дуже імпонує. А видовищність їх виступів у домашніх конкурсах просто вражає. Але над на повненістю жартами в програмі та імпровіза цією в розминці потрібно ще багато працювати. А ось "На шару" Білоцерківського НАУ в цьому фіналі була, як ніколи, близька до перемоги. І не дивно, адже за плечима команди і великий дос від гри у лізі, і внутрішньокомандна дисципліна, і бажання. Їхнім мінусом є, мабуть, тільки пос тійна зміна складу, що, зрозуміло, не дає колек тиву повноцінно зігратися і показувати стабільну гру. Помітна робота в команді у підготовчий пе ріод, стали більш змістовнішими тексти і видо вищною гра. "На шару" досягає своїх висот на полегливістю, а це означає, що перемоги обо в'язково прийдуть!

А ось про володарів Кубку, команду Херсон ського ДАУ, говорити можна довго. Дивно, як Антон та Євген (плюс компанія) "беруть глядача" в кожному залі і місті, де відбуваються ігри. У тих, хто їх бачить вперше відразу складається враження про чудову гру акторів і майстерність на сцені в ситуаціях, доведених до абсурду. Але для тих, хто їх знає особисто, не секрет, що "Дикий молодняк" в житті майже нічим не відрізняється від "Дикого молодняку" на сцені! Ось за кого радісно, так це за них. З перемогою, хлопці! Довезіть додому Кубок цілим. І майбутніх успіхів. Чемпіонат Агроліги 1. "ДТП" (НАУ, Луганськ) – 23,6 2. "Агронавти" (ДАУ, Миколаїв) – 23,4 2. "УТ1" (Таврійський ДАТУ, Мелітополь) – 23,4 3. "Country stile" (НТУСГ, Харків) – 21,6 Цю гру при деякому корегуванні цілком можна було б показувати на будьякому з теле візійних каналів. Вона стала смішною, напру женою, і драматичною водночас. Її перегляд – це і реклама Агроліги, і результат праці оргкомі тету і редакторів з командами, підтвердження того, наскільки корисне і важливе існування та кої ліги. Ще у відбірному фестивалі на весь голос заявила про себе команда "Country stile" Харків ського НТУСГ імені Петра Василенка. Вони були лідерами сезону, їх участь у фіналі стала законо мірною і прогнозованою. Та перша спроба виг рати відразу чемпіонат, поки що залишилась спробою. Ні, харків'яни не були хлопчиками для биття, і виглядали пристойно, але у кожної ко манди буває гра, про яку самі гравці кажуть: "Сьогодні щось не задалось...". Будемо працю вати і чекати. Про господарів. "УТ1" Таврійського ДАТУ – з перших ігор ліги завжди серед фаворитів. У минулому сезоні вони були третіми в чемпіонаті і ось ще один крок вперед. Разом з "Агронавта ми" Миколаївського ДАУ мелітопольська коман да посіла другу сходинку. "УТ1" сильна в коман дному дусі, а їх фішка – це чудова акторська гра. Додати б ще авторам у роботі над матеріалом і пошукати нові теми для жартів. Такі команди люблять глядачі, але журі оцінювати їх важко. Попереду п'ятий сезон, попереду у нинішніх і майбутніх студентіваграріїв веселе життя. Ну хоча б у тих, хто грає в КВК! Але звіт про Четвертий сезон Агроліги КВК був би не повний, якщо не сказати слова вдяч ності. Поперше, щиру вдячність за підтримку команд висловлюємо ректорам усіх ВНЗ Мінагро політики України, а керівництво, профком, рада студентського самоврядування і всі служби Тав рійського ДАТУ, Житомирського НАЕУ, Білоцерків ського НАУ так провели прийоми турів ліги, що організаторам футбольного "Євро2012" треба у них вчитись і вчитись! Ось де порядок і вико навча дисципліна. На прощання, з рук учасників команд море прийняло в себе десятки монеток. І це свідчення того, що все сподобалось. Ми прощаємося не на довго. Просто канікули... Ігор Урбанський, головний редактор Асоціації КВК України , Оксана Падалка, молодший науковий співробітник НМЦ аграрної освіти

ЗАСНОВНИКИ ГАЗЕТИ: ДЕПАРТАМЕНТ АГРАРНОЇ ОСВІТИ, НАУКИ ТА ДОРАДНИЦТВА, НАУКОВО$ МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР АГРАРНОЇ ОСВІТИ

Редакційна колегія: Тетяна Іщенко, Микола Хоменко, Анатолій Подгаєцький, Сергій Самсоненко, Тетяна Дудник, Тамара Угнівенко, Ніна Лихогод Відповідальний редактор – Оксана Ткачук Верстка – Лілія Кулаківська Адреса редакції: 07854, Київська обл., Бородянський р$н, смт Немішаєве–1, вул. Технікумівська, 1 тел./факс: (04477) 41$801, 41$269 email: nmc1@ukr.net www.agronmc.com.ua Наклад – 1000 прим. Виходить один раз на місяць

газета №7  

Навчальноометодичну раду приймає Іллінецький державний аграрний коледж ІНФОРМАЦІЙНИЙ ВІСНИК ПОДІЯ РОКУ Червень... Початок літа... В цю пору...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you