Page 1

Medikus Lap IV. évfolyam, 8. szám A DEOEC hallgatóinak hivatalos, ingyenes kiadványa A hallgatóktól, által, ért

Kedves Olvasó!

Tartalom F"szerkeszt"i levél 2. oldal Beszélgetés Prof. Dr. Zeher Margittal, a III. sz. Belgyógyászati 3-5. oldal Klinika igazgatójával Gyógynövények: A levendula 5. oldal A tudomány úttör"i: W. K. Röntgen 6. oldal A célvonal el"tt 7. oldal Interjú Dr. Kónya József egyetemi docenssel, az Orvosi 7-8. oldal Mikrobiológiai Intézet igazgatójával Tájékoztatás a szakorvosképzés 9. oldal helyzetér"l Befejez"dött az els" Plazmaadó 9. oldal Verseny Pillanatképek a Medikus Hétr"l 10. oldal Szia Vese! 10. oldal Morzsák a finnországi 11. oldal Erasmusparadicsomról Irányt#: 12. oldal Árpád kori templomromok II. Amit Isten egybekötött, azt ember 13. oldal el nem választhatja Sorozatok: Barátok közt 13. oldal Foglalkozása: orvostanhallgató 14. oldal és… Gyógyító szösszenetek 14. oldal Nemzetközi Törölköz"nap 15. oldal Élmények a f"z"versenyr"l 15. oldal

Elérkezett a tanév vége, ilyenkor piroslik a földeken az eper, érik a cseresznye, ekkor nyúlnak hosszúra a langyos éjszakák, ilyenkor szaporodnak el a szemérmetlenül csinos miniszoknyás lányok Debrecen f"terén, és igen, ez a kollokviumok, és szigorlatok szezonja is. A négy fal közé hetekre bezárva: ez az állapot kísér végig bennünket egyetemi éveink alatt minden májusban és júniusban. A kávéfogyasztás az egekbe szökik a kollégiumokban, a forró légkörr"l pedig a végeláthatatlan hosszúságú vizsgatételek sora gondoskodik. De egyszer ennek is vége lesz: a végz"sök elbúcsúznak, a gólyák beköltöznek – ez is a nyár része. Ehhez a forró nyárhoz ajánljuk minden kedves hallgatónak lapunkat – kinek két vizsga közötti felüdülésre, kinek a strandon való olvasgatáshoz, kinek gondolatelterelésre, kinek gondolatébresztésre. Lapunk következ" száma már csak az új tanévben jelenik meg, reméljük a néhány hónapos pauzát e tartalmas lapszámmal minden kedves olvasónk túléli. Interjúk, érdekességek, beszámolók garmadáját kínáljuk ismét, forgassátok lapunkat bátran. És e helyen szeretném megköszönni mindazon hallgatók, közrem#köd"k segítségét, akik ebben a tanévben is azon voltak, hogy minél érdekesebb, tartalmasabb információkkal lássuk el Centrumunk hallgatóit e lap hasábjain. A szerkeszt"ség a jöv"ben is számít minden hallgatóra, akár csak egy cikk megírásának erejéig is. Sikeres vizsgákat, kellemes nyarat kívánok!

Lánczi Levente, f"szerkeszt"

Medikus Lap IV. évfolyam, 8. szám!A DEOEC hallgatóinak hivatalos, ingyenes kiadványa!A hallgatóktól, által, ért. !Megjelenik négyhetente, szemeszterenként négyszer, alkalmanként 700 példányban!www.aokhok.hu !medikuslap@gmail.com! Felel"s kiadó és f"szerkeszt": Lánczi Levente, ÁOK HÖK PR ügyviv" F"szerkeszt"-helyettes: Dr. Papp Gábor PhD hallgató Olvasószerkeszt": Bálint Adriána Szerkeszt"ségi tagok: Pauliczky Balázs, Posta Edit, Szabó Pálma, Tóth Anett, Tógyer Melinda. A cikkeket írták (a megjelenés oldalak szerinti sorrendjében): Dr. Papp Gábor, Lánczi Levente, Tógyer Melinda, Bertók Ágnes, Pauliczky Balázs, Balogh Emese, Fényes Márta, Posta Edit. Címlap&design: Jakab András www.cooler.underground.hu Fotó: Jakab András, Lánczi Levente, Tabi László, Kovács Mónika, Nagy Sándor, Dr. Papp Gábor, internet és még sokan mások... Nyomdai munkálatok: Xpress Copy, Zein Fadi, telefon: (20) 468 4226, (30) 468 4226, e-mail: xpresscopy@gmail.com Továbbra is várjuk minden DEOEC-es hallgató illetve hallgatói szervezet cikkét, versét, fotóját, beszámolóját, bármilyen közérdek# közlend"jét! Az újsággal kapcsolatos észrevételeket, kritikákat, tanácsokat is várunk a medikuslap@gmail.com e-mail címen, vagy keressétek személyesen a szerkeszt"ket a HÖK-irodán, a Markusovszky Lajos Kollégium III-as épületében! A szerkeszt"ség kéziratokat nem "riz meg és nem küld vissza! Bármilyen utóközlés csak a szerkeszt"ség beleegyezésével lehetséges! Minden jog fenntartva. Postacím: Medikus Lap, DEOEC HÖK iroda, III. számú Markusovszky Lajos Kollégium 4032 Debrecen, Móricz Zsigmond körút 22. e-mail: medikuslap@gmail.com telefon: 30/4931256

www.aokhok.hu

www.aokhok.hu

www.aokhok.hu


Megvvalósult álom: á a gyógyítá ás, okta atás és kutatás k sszolgála atában B Beszélget tés Prof. Dr. D Zeherr Margittal, a III. sz. Belgyóg gyászati K Klinika iga azgatójáva al A beszélgetés sünk elején n szeretnén nk me egkérdezni, hogy milye en motiváciió vezzette profes sszorn!t abb ban, hogy az a orv vosi hivatást válassza? Családi indíttatá ás volt, az éd desapámnak az a volt az álma, ho ogy én orvos legyek, mert az a " barátja is azz lett. Régeb bben úgy vo olt szo okás, hogy egy család dból csak az a id" "sebbik fiú tanult továb bb, ezért az a éde esapámnak a bátyja lettt a diplomás. Kés"bb, mint szzül" próbálta bennem valórra váltani azt, am mi neki nem adatott meg. Em mellett én mindig m is olyan o pályárra késszültem, am melyben em mberekkel ke ell fog glalkozni, így egyáltalán nem n állt t"lem távvol ez a hivattás, s mindezzt az id" be is bizzonyította. Ho ogyan került professzorn! p ! a Debrecenii Orvostudom mányi Egyetemre? Akkkoriban, amikor én jele entkeztem az orvosira, még hattszoros túljele entkezés voltt. Így miután Sátoraljaújhelyen leé érettségiztem, egyáltalán ne em lehettem benne b biztos, hogy eng gem mindenkképpen felve esznek. Az érettségim é évvében me ent a televízió óban a „Riporter kerestetikk” cím# vetélked", am mire lehetett jelentkezni. Egy E fogalmazá ást kellett be eadni, valamilyen riporrttémát, és mivel m az iroda alom volt az egyik ked dvenc tantárgyam, ezért úg gy gondoltam, megpróbálko ozom ezzzel. Szóval be eneveztem a vetélked"re, v m melyen nyolcszzázan ind dultunk, s be is jutottam a legjobb ötvenb be. Amikor megjött az egyetemr"l az értesítés, hogy felve ettek, tovább nem folyytattam ezt a pályát. Viszon nt mindez mutatta, hogy ne em áll me essze t"lem a kommunikáció, a beszélgetés, mely az orvosi o hivvatás során nélkülözhetetle n en. Az egyete emet summa cum lau udéval végezte em el, s után na rögtön ide, a III. Belklin nikára kerrültem, ahol azóta a is dolgozzom. Más mu unkahelyem ne em is volt életemben. vostanhallga atóként mily yen kutatói, illetve ok ktatói Orv mu unkában vett részt profess szorn!? Má ásodév után választhattam, hogy azz anatómiára a, az éle ettanra, vagyy a biokém miára megyekk TDK-zni, mert min ndhárom vizsg gámon kaptam m meghívást. Azonban én kicsit olyyan ember vagyok, v hogyy ha nagyob bb a kihíváss, az me egnöveli benn nem a teljesíítési vágyat, s úgy gondo oltam, hog gy talán ebb"l a háromból az a anatómiát választom, v me ert ott ígé érték a legham marabbra, hogyy külön csopo ortom lehet. Harmad- és negyedéven különböz" preparátum mokat késszítettünk, azz önálló oktattást ötöd és hatodéven bízták b rán nk. lenni Min ndig is belgyógyászz szeretettt volna pro ofesszorn!? Az, hogy belgyóg gyász lettem, sem volt egy eleve elhatárrozás. hogy az évfo olyamtársaimnak is nagy része, r Ugye a n"k, ah mikkor meglátjákk a gyerekgyó ógyászaton a kisbabákat, akkor term mészetesen rögtön gyerm mekorvosok akarnak a lenni. Ez velem is így tö örtént, viszontt csak addig éreztem így,, míg csu upán egy-két órát ó töltöttünk beteg gyerekkek között, mivvel az mé ég annyira ne em viseli me eg az embertt. Egy n"nekk, aki anyyának készül, a lelkivilágárra rossz hatásssal van egy beteg b gye erek látványya. Bár egyy beteg feln n"tt is nagyfokú egyyüttérzést igé ényel az orrvos részér" "l, de azért egy kisgyerek, én úg gy gondolom, hogy sokkal jobban igényli ezt. Teh hát egészen a hatodéves koromig gyerekgyógyás g sznak késszültem, azzonban a szigorlóévvemen reng geteg gyó ógyíthatatlan daganatos gyereket g látta am. Úgy érezztem, hog gy mindezt psszichikailag ne em fogom olya an jól kezelni.

medikuslap@gmail.com

Hogyan kerü ült a belgyóg gyászat, s azzon belül az immunológia a professzo orn! látókörébe? a belül az A belgyógyyászat, s azon immunológia teljesen véletlenül kerüllt a látókörömbe. Egyébkén nt véleményyem szerint, aki a belgyógyá ászatot alapo osan megtanulja, annak olyan n alaptudás áll hatodév utá án a rende elkezésére, amit a bármely sza akmában nag gyon jól fel tud használni. S mivel engem mindig is érdekelt, s ko omolyan is ve ettem a tanulá ását, belgyógyásza atból nem is volt jelessnél jegyem. rosszabb Akkoriban ból összesen két immunológiáb csak el"adásunk volt, a sz zisztémás lupus ust és a Hodgkin-kórt erythematosu gattuk meg, mely utóbb bi, mint az immunrendsszer hallg daga anata volt el"adva. e Neg gyedév utáni gyakorlatott a belgy yógyászaton kellett töltenii, s olyan be eosztást kapttam, hogy y az akkor még Tüd"gyyógyászati Klinika III. szá ámú Belosztályára kerü ültem, tudniillik, csak kés" "bb vált önálló óvá, mint klinika. Nagyon tetszett azz itteni kollektíva, a praktikusan gyóg gyító, beteg centrikus, c jele ent"s tudomán nyos érdekl"d dést muta ató és az oktatás iránt is nagy elkötelezettséggel bíró szak kembergárda. Hagytak a beteg közelébe e menni, s mivel m én szépen s írtam m, ezért a kó órlapokat is szerették ve elem kitölttetni. Ily módo on tudtam annyyira a beteg anamnézisét, a m mint maga az osztályoss orvos, s"t eg gyszer-egysze er ki is segítetttem ziteken. Szeg gedi professzo or úrnak az volt v az elvárá ása, a viz mely y nálunk még a mai napig iss él, hogy a be eteg anamnézzisét f"bb vonalakban illik fejb"l tu udni, s minde ezt a professszori vizite eken referálni is kellett. Sze egedi professz zor felfigyelt arra, a hogy y milyen jól tud dom a kórtörté éneteket, s az zt mondta nekkem, hogy y végzés után jöjjek hozzá d dolgozni. Szóv val mikor hatodévesen a be elgyógyászat mellett m döntöttem, bízta am benne, hog gy sikerül állást kapnom, de e sajnos nem volt már belgyógyász státusz. s Az I. Belklinikára fiú úkat választotttak, s az zt mondta nekkem Leövey p professzor úr,, hogy már mást m nem tud felvenn ni. Én borzassztóan el vo oltam kesered dve, azon nban minél elérhetetleneb e bnek t#nik a cél, az em mber valah hogy egyre jobban aka arja. Akkor éppen Szeg gedi s, s én megke profe esszor volt a rektorhelyette r erestem "t azzzal, hogy y korábban azzt mondta ne ekem, menjek k hozzá dolgo ozni. Emlé ékezett rám, azonban n neki sem vo olt éppen akkkor állás shelye, így kö ölcsönstátuszzon kerültem 1981-ben a III. Belklinikára. Szerrencsére mind dez csak kétt hónapig tarrtott, nyitottak, mely yekb"l az egyyiket mertt utána újabb státuszokat n én ka aptam meg. Miké épp történt azz els! lépések megtétele az a immunológiai kuta atás területén? A III.. Belklinikánakk mindig is azz immunológia a volt a f" proffilja, jó bár kétségtelen n, hogy m mindemellett rendkívül unhaematológ gusok, ógusok és immu gastroenteroló kardiológusok dolg goznak nálunk. Akkoriban az volt a szokkás, hogy y egy ember egy betegség gre volt kutattási szempontból spec cializálódva. Kétéves orvvos koromba an már er" "sen fogla alkoztatott, hogy h vajon én milyen területtel fo ogok fogla alkozni. Az egyik kollég gám, mikor az Északke eletKongresszuso Magy yarországi Belgyógyász B on voltunk, azt tanácsolta, hogyy foglalkozza ak a Sjögrren-szindrómá ával, úgys sem ért hozzá á igazán senki sem az orrszágban. Miu után haza aértem, összzeszedtem a bátorságom m, és elmentem Szeg gedi professzzor úrhoz, ho ogy ha lehet, én a Sjögrrenszind drómával szerretnék foglalko ozni. Megenge edte nekem, mert m

medikuslap@gmail.com


kívváncsi volt, miire megyek ve ele, ha hozzá áfogok. Fél évven át gy# #jtöttem a karrtonokat, s vég gül 30-40 bete eggel kezdtem m el a tan nulmányaimat.. Ezek voltakk a h"sid"k, mert jelenleg g már körrülbelül ezer Sjögren-szzindrómás beteget b kezzelünk ren ndszeresen a klinikán. Jellenleg milyen n körülmény yek között fo olyik a gyóg gyítás me elletti kutatóm munka? A III. Belklinikán n a betegellá átás melletti kutatások k sorrán is s megtartani, mert igyyekszünk a gyógyító szemléletet klin nikusként fonttos látni, mié ért jó az a betegnek, s milyen m kézzzelfogható hasznokkal h ke ecsegtet a kutatói k munka a. Az imm munológiára térve, merem m állítani, hogy a Debrreceni Egyetemen v van hazánkkban a legmeghatáro ozóbb munológiai centrum. in nkább imm Más egyettemeken b"rrgyógyászati, vagy például allergológiiai vonatkozá ásban törtténik a szerve ezés. Jól muta atja a szervezzettségünket, hogy Egyetemünkön önálló Klin nikai Immun nológiai Tan nszék #ködik, míg máshol, m példáu ul Pesten ninccs ilyen, s Pé écsett m# sincs önálló tansszék, mivel ottt együtt van a reumatológiávval. A ontos tényez", hogy a klinika k hattékony m#ködésünkben fo nag gyon közvetlen, napi ka apcsolatban van v a Regio onális Imm munlaborral, mely m egyébké ént nem csak bennünket, ha anem töb bb megyét is kiszolgál, k mondhatni a Buda apestt"l keletre e es" orsszágrészt. Az A Immunoló ógiai Labora atórium nag gyban me eghatározta a szemléletünkket és lehet"sségeinket, tovvábbá jövv"képet adott a fiataljainkna ak, és mindez jelenleg is ígyy van. Ez a klinika mindig is arról vo olt híres, hogyy a legjobb tanulók nnek ide, akikk kiemelkedne ek az évfolya amukból. Én addig jön nyu ugodt vagyokk, amíg egyre e több beteg választ minkket a kezzelése helyszzínének, s em mellett hozzánk jelentkezn nek a teh hetséges fiata alok is, mert mindez anna ak a jele, hog gy jól vég gezzük a mun nkánkat. Me elyek voltak professzorn n! életében a legjelent! !sebb ese emények, me elyekre szíves sen gondol vissza? v Éle etem három legnagyobb b élménye az orvosdokktorrá fog gadásom, a gyerekem g szü ületése és az a egyetemi tanári t kinevezésem vo olt. Az utóbbi 2002-ben törttént, s fantaszztikus öztársasági elnök átnyújtotta az érzzés volt átélni, mikor a kö oklevelet. Én, mint klinikus éss n" egyszerre e, nagyon fiattalnak ámítottam az eseményen. Err"l eszem mbe jut egy vicces v szá törtténet is. A re endezvény el"tt küldtek kártyákat, k melyben me eg volt szabva a, kinek hova kell ülni. Én szépen kiöltözztem, aho ogy illik, s le eültem a helyyemre, mire egy e id"sebb hölgy me egszólított, hog gy sajnos nem m lehetek itt, mert m ez a helyy csak az avatandókna ak van fennttartva. m nézte ki bel"lem, Egyszer#en nem gy közéjük tarrtozom, mert in nkább hog a hatvan h körüli életkor é volt akkkor a jellemz". Minde enesetre az élet beb bizonyította, hogy h nem volt olyan rosssz ötlet ológiát az immuno választanom. Bár B eddigi pályám t d díjat is sorrán már több tudományos nye ertem, mégis konkréta an a Debreceni Orvostudományi Egyetemt"l összesen egy kitü üntetést kapttam. Arra viszont v ren ndkívül büszkke is vagyok, mert aztt a hallgatókttól kaptam, akik a engem az a év oktatójjának választottak. Mik kor hat évv vel ezel!tt professzorn n! átvette a III. Belklinika ve ezetését, m milyen kihív vásokkal k kellett embesülnie? sze Mo ondják, hogy a jó pap holtig tanul, hát mé ég az orvos! Amikor én klinikaigazga ató lettem, azo on a nyáron mindössze m cssak öt nap pra mentem szabadságra. A többi id"m met arra szán ntam, hog gy megtanulljam a finan nszírozási szzabályokat és é a sze ervezeti strukktúra m#ködé ési elveit. Au utodidakta módon m sajátítottam el a szükséges issmereteket, am mi a munka mellett m nem m volt igazá án könny#. Azonban A két évvel ezel"ttt azt

mondta nekem az egyik munkattársam, hogy " úgy tudja, hogy nekü ünk benne van n a munkakörri leírásunkban n, hogy kötele esek vagy yunk elvégezn ni az egészség gügyi szakmenedzser képzzést. Így hát h többen iss az ismer"seimmel beleffogtunk az újabb diplo oma megszerzzésébe, s én a ahogy korábba an mást sem, úgy ezt sem s tudtam fé élvállról venni.. Hiszen milye en szégyen lenne neke em professzorrként, hogy ha a kapnék egy hármast, s azzzal le is tudnám a dolg got. Szerencssére a nehezén már túl vagyyok, k egy záróvizzsga van háttra. Újra átélhettem hallgatói csak szem mmel az okta atást, láthattam m milyen neh héz beilleszke edni egy tanulói t közössségbe, s megffigyelhetem, mikor m készül fe el, s miko or nem egy el" "adó az órájárra. A III. Belklinika ig gazgatójakén nt hogyan láttja professzo orn! gészségügy változásait? v az eg Anna ak ellenére,, hogy m megértünk már m minden nféle megs szorításokat a volumenkorláttól kezdve az a újabb és újabb finan nszírozási sza abályokig, a kklinikánk egyik ke a centrum munk gazd daságosan m#köd" szerve ezeti egysége einek. Mindezzt a stabiilitást az elláttás magas szzínvonalon tö örtén" biztosíttása melle ett is fenn tudjuk tartani. Egy yébként sajnos Magy yarországon ma m az a tend dencia, hogy annak a van iga aza, aki a leghangosabb. Ennek ellenére én azt a filozó ófiát köve etem, hogy megfontoltabb m ban és csen ndesebben adok a hang got a vélemén nyemnek, bár mindez anna ak is köszönhet", hogy y a vezet"k tö öbbségét"l elté ér"en én n" vagyok. v Azonban ha va alamir"l meg vagyok v gy"z" "dve, ki tudok amellett állni. Jelent-e hátrány yt a n!i ne em a nehé ézségekkel való v gbirkózások során? s meg Tulajjdonképpen egyetlen e dologban látom hátrányát h ann nak, hogy y én nem férfi vagyok. A lé ényeges dolgo ok sokszor nem ma tárgy yalóasztal me ellett d"lnek e el, hanem nag gyon fontosakk az úgyn nevezett inform mális találkozá ások, ahol er" "s kapcsolati t"ke t alaku ulhat ki. Az én é esetemben n mindez nem m tud kialakuln ni a férfi kollégákkal, mert m én nem járhatok velü ük együtt fociizni, vagy y éppen sörözzni. Ha megn nézzük menny yi a Klinikáko on a veze et" beosztású n"k száma, láthatjuk, hog gy bár bizonyyára n"tt az utóbbi években, é azo onban közel sincs példáu ul a oz. Ha kieg gyenlítettebbe ek lennének az norvégiai 40%-ho arányok, akkor a n"k járhatnának közösen, például torná ára, y egyéb szabadid"program mokra. Neke em azonban így vagy legin nkább csak a hivatalos h út m marad, ami sajnos gyakran elég e rögös. ént milyen n eredményekre büs szke Kliniikaigazgatóké professzorn!? A klinikkát illet"en az z elmúlt három m év teljesítményéb"l két dolo ogra ösen büszke vagyok. v Az eg gyik, különö hogy mi kezdtü ük el el"sször hazánkkban az autológ "sssejtkezelést autoimmun n betegségekb ben. gyütt végezzük a II. Belklin nika Ezt eg Haema atológiai Tanszéké ével, Udvard dy professzor úrékkal. A má ásik nagy eredményün nk, hogy idén heresis keze elést sikerült a photoph elindíta ani a klinikánk kon, s esélyt adni a a sclerodermás bettegek számárra a jobb m min"ség# életh hez. Milye en személye es eredmény yt, elismerést említene meg m professzorn!, am mit az immunológia területtén mostanáb ban elértt? Tava aly kaptam eg gy e-mailt egy angol nyelv v# könyvkiadó ótól, mely yben felkérte ek arra, ho ogy írjak egy e könyvet a tudományterületem mr"l, s kiadjákk. El"ször örö ömömben el sem s m ért ilyen me egkeresés külfföldi akarttam hinni, hisszen még nem köny yvkiadótól. Egy kedves munkatársamat, Szodoray Pé étert felké értem szerkeszzt"társnak a kkönyvhöz, s külföldi k kollégá ákat is sikerült megnyernem szerz" "knek az egy yes fejezetekh hez. ellett a magyar tanítványaim mat is bevonta am a munkába, s Eme már idén júliusban n meg is jelenik a könyv.

A DEOEC hírei az interneten: www.deoec.hu


A munka mellett, a szabadid!ben milyen programok segítenek professzorn!nek a feltölt!désben? Korábban a Kossuth Rádiótól megkeresett engem egy riporter, hogy interjút készítsen velem egy m#sor számára. Miel"tt eljött, leinformált engem a hozzám közelálló körökb"l, s mikor az egyik ismer"sömt"l megkérdezte, hogy mit csinálok én a szabadid"mben, azt a választ kapta, hogy nincs is nekem olyan. Szóval a hétköznapokban nem nagyon adok magamnak sok szabadid"t, de évente kétszer egy kis nyaralást és síelést mindig beiktatok. De szeretek olvasni, s nem csak szakkönyveket, s néha úgymond ráállok egy íróra, és minden m#vét sorra elolvasom, illetve szeretem a színházat is, és a komolyabb filmeket. Melyik a kedvenc tévém"sora professzorn!nek? Mostanában megy a tv2-n egy sorozat vasárnap éjszaka, a Képírók. Ebben sorra bemutatják a filmtörténet nagyjainak híresebb filmjeit. Emellett érdekelnek az orvoslással kapcsolatos sorozatok is, mint például a Vészhelyzet, mely az összes közül szakmailag a leghitelesebb. A Doktor House pedig már szinte klasszikusnak is mondható, mivel ezt a sorozatot valaki vagy már nézi, vagy pedig fogja nézni. Azonban nekem a szórakozás mellett van egy speciális okom is nézni a Doktor Houset. Minden második részben el szokott hangzani, mikor nagy a baj, akkor a betegnek biztosan vagy lupusa, vagy Wegenerje van, amik ugye immunbetegségek. Én egyébként egy Churg-Strauss-szindrómás n"beteg miatt kezdtem el nézni a sorozatot, ennek már lassan két éve. Valamelyik epizódban ezt a kórképet diagnosztizálták egy betegnél, s az én betegem, aki egyébként nagyon m#velt

tanárn" volt, látta azt a részt. Másnap reggel, mikor viziteltem, a hölgy sírva fogadott, s mondta, hogy azt hallotta a tévében, hogy öt éven belül meg fog halni. Fél napomba került, míg meggy"ztem az igazamról, és sikerült megnyugtatnom. Szóval azért kezdtem el nézni a sorozatot, hogy ha esetleg valamelyik betegemmel hasonlóan járok, akkor azonnal meg tudjam gy"zni arról, hogy az csak egy film, s nem a valóság. Közben viszont annyira megszerettem, hogy amikor az egyik csatornán több napon át a Doktor House ment, akkor képes voltam egymás után öt-hat részt is megnézni bel"le. Milyen jó tanácsot adna professzorn! a hallgatók számára, hogy sikeresek legyenek tanulmányaikban? Egy hibájuk van alapvet"en a mai fiataloknak – onnan is tudom, hogy az én fiam is ilyen korú –, méghozzá a türelmetlenségük, hogy most és azonnal jussanak el"re. De az ember sem úgy megy, hogy mindig csak szalad, néha sétál. Ilyen az életpálya is: hol lassúbb, hol gyorsabb. Véleményem szerint, ha valamit nagyon szeretnénk, akkor következetesen meg is kell tennünk érte minden t"lünk telhet"t. Ha nem hagyjuk magunkat eltéríteni attól a céltól, amit kit#ztünk magunk elé, akkor végül mindenképpen sikeresek leszünk. Az elhatározásnak és a szorgalmas, becsületes munkának meg kell, hogy legyen az eredménye. Ha valaki azt kérdezi t"lem, mi az én foglalkozásom, én erre azt szoktam mondani, hogy énnekem hivatásom van. Én úgy gondolom, hogy az orvoslásra ez nagyon igaz, tehát kellenek az elhivatott, jó orvosok, és mi is szívesen látjuk "ket a klinikánkon. A riportot készítette: Lánczi Levente, Papp Gábor

A levendula (Lavandula angustifolia) Népies neve: keskenylevel# levendula, orvosi levendula, szagos levendula. Örökzöld félcserje, húsz faja a mediterrán vidéken, Dél-Európában, Ázsia nyugati tájain és Kelet-Indiában vadon terem. Európában a levendulának többféle nemesített változatát termesztik, méretükben, színükben igen változatosak. Virágai jellemz"en kékeslilák vagy mélylilák, a növény fels" részén virulnak, nyílássukkor a szárakról leszedegetik, és megszárítják. Gy#jtési ideje június. Magyarországon jelent"s levendulaültetvény található a Tihanyi-félszigeten, száz hektáron terül el az "öreglevendulás", amelyet az 1920-as években telepítettek. Európai elterjesztése valószín#leg az ókori görögöknek és rómaiaknak köszönhet", "k tisztító tulajdonságáért és illatáért kedvelték. Olajával testüket masszírozták, szappant és fürd"vizet illatosítottak vele. A levendulafürd" a legkívánatosabb illatfürd"nek számított, a fáradtságot és az ízületi merevséget áztatták ki tagjaikból az emberek. Évszázadokon át alkalmazták, mint rovaröl", tet#irtó, izomgörcsöket oldó, fájdalomcsillapító, idegrendszert er"sít" és rühesség elleni szert, továbbá ficam gyógyítására és fogfájás ellen is. A n"k b"rük tisztán tartására és rugalmasságának, simaságának meg"rzésére tartották a legjobbnak. A levendula a középkorban szintén népszer# növény volt. Leveleit tasakokban használták a molyok és más bogarak távoltartására a ruházatról, a leveleket elégették a betegszobákban, megakadályozva a betegség terjesztését. A kolostorkertek gyógynövényei között is el"kel" helyen szerepelt a levendula. A XX. század elején hasmenés, köhögés, fejfájás, ideges szívdobogás, ízületi fájdalmak gyógyszereinek alkotójaként került be a gyógyászatba. A II. világháborúban sebfert"tlenít"ként használták. F" hatóanyagai: illóolaj (1-3%), melynek f" összetev"i a linalool (20-25%) és linalilacetát (30-40%), lavandulol,

lavandulilacetát. Fahéjsavszármazékok, mint a rozmarinsav, továbbá kumarinok és flavonoidok. A levendula többnyire a nyugtalansággal járó állapotok ellen alkalmazott teakeverék alkotórésze, mert feszültségoldó, segít áthangolni a pozitív gondolkodásra, alkalmas a migrén és az ideges fejfájások leküzdésére, jelent"sen csökkenti a fáradtságot, mérsékeli a depressziót, segít álmatlanság esetén, oldja a félelmet, csökkenti az agressziót. A gyomorban és a bélben görcsoldó, fert"tlenít" és az emészt"nedvek termel"dését serkent" hatást fejt ki. Segíti a horzsolások, zúzódások, kisebb sebek gyógyulását, továbbá csökkenti a rovarcsípések okozta fájdalmat. Megnyugtatja a gyulladásos b"rt, beleértve a pikkelysömört és az ekcémát is. Enyhíti a napozás okozta leégést, h#ti a herpeszeket. Kiegyensúlyozza a b"r zsírosságát, segíti a b"rhibák gyógyulását, serkenti annak anyagcsere-folyamatait. N"i betegségeknél hatásos irrigáló-szer, ha 1 liter kamillateához 4-5 csepp levendula illóolajat adunk. Az Aetheroleum lavandulae-t küls"leg ken"csökben vagy alkoholos oldatban bedörzsöl" szerként reumás fájdalmak, idegzsába, neuralgiák esetén alkalmazzák. Masszírozáshoz a nagy töménység# illóolajából 1-2 cseppet elegend" összekeverni egy ev"kanál étolajjal. Apróra vágott, friss hajtásait halételek, ürühús, gyros, saláták, szószok ízesítésére használják. Franciaországban a kozmetikai ipar használja fel a levendula er"s aromájú olaját, amelyet lepárlással nyernek, parfümök, kozmetikumok fontos alkotórészeként. A levendula megszárítva, potpuriként tálban kirakva a lakásban meghitt hangulatot teremt, párnácskába, zsákocskába varrva, ruhák, ágynem#k közé rakva friss illattal kényeztet. A levendula szárított formája a szoba dísze is lehet, illetve dekorációként is fel szokták használni, és illata végett a szoba frissít"je is lehet. Krúdy Gyula Álmoskönyvében olvashatjuk: „Ha álmunkban levendula illatot érzünk, egy kedves élmény emlékét idézzük fel.” Tógyer Melinda

Az Általános Orvostudományi Kar honlapja: aok.unideb.hu


A tudomány úttör"i – Wilhelm Konrad Röntgen idegszálával az ismeretlen, ezért általa A kis Wilhelm 1845-ben született a 1895. november 9-re virradó éjjel a csak X-nek vezetett sugárzás tulajdonRajna-vidéki Lennepben, posztógyáros katódsugarakkal kísérletezett, amikor ságainak meghatározására apától és nématalföldi anyától. E számunkban a nap, mint nap világszerte koncentrált. Családjával gyermekkorában a számtalan esetben diagnosztikus és terápiás 1895. december 22-én pedig hollandiai Apeldoornba célra alkalmazott módszert, a feltalálója által elkészítette feleségér"l azt a költözött és ott is n"tt fel. 1861 felvételt, ami meghódította a és 63 között az utrechti egyszer!en csak X-sugárzásnak nevezett világot. Ezen természetesen Technikumban tanult, ám alig jelenség felfedez"jét és leíróját mutatjuk be. nem bikiniben feszített Frau pár hónappal az érettségi el"tt észrevette, hogy a katódcs" falából Röntgen – más világ volt még akkor! –, kizárták a Technikumból és az összes láthatatlan sugárzás indul ki. Azért, hanem a keze volt látható, amit húsz hollandiai és németországi hogy a katódsugarak által létrehozott perces expozícióval az X-sugarakkal középiskolából is. A megtorolt b#n gyenge fluoreszkáló fényt is láthassa, a készített el. pedig az volt, hogy elnevette magát egy kisülési csövet teljesen átlátszatlan Hét hétnyi intenzív kutatást követ"en tanáráról rajzolt karikatúrán – azonban fekete papírba burkolta. Azt tapasztalta, pedig a würzburgi Fizikai-Orvosi nem adta ki a tettes m#vész, vélhet"en hogy a közelben lév" báriumTársaságnak számolt be el"ször egyik iskolatársa nevét, amit azóta is platinacianiddal bevont papírlemez hivatalosan felfedezésér"l 1896. január fed a történelem jótékony homálya. fluoreszkáló fényt bocsátott ki, amikor a 23-án. Érettségi nélkül iratkozott be tehát a kisülési csövet bekapcsolta, annak 1900-ban a bajor kormány felkérésére a zürichi M#szaki F"iskolára (ez számos ellenére, hogy semmiféle látható fény, Müncheni Egyetem professzora lett. Nobel-díjas tudós alma matere. Többek még kevésbé a katódsugarak, nem 1901-ben els"ként kapta meg a világ között itt tanult Albert Einstein is). 1868érhette közvetlenül. Mikor a cs" és a legrangosabb tudományos kitüntetését, ban szerzett gépészmérnöki diplomát. világító papírlemez közé Érdekl"dése a fizika felé fordult, 1869deszkát, jegyzetfüzetet ben PhD-t szerzett „Tanulmányok A sugárzás – és ami mögötte van helyezett, akkor is gázokról” cím# disszertációjával. Még világított, csak ebben az évben követte mesterét, Érdekesség, hogy a hazai tudományos körök már halványabban. Még August Kundt-ot Würzburgba, ahol Röntgen hivatalos bejelentése el"tt értesültek a jobban megdöbbent f"nöke javasolta magántanári szenzációs felfedezésr"l. Az Eötvös Lóránd kezér"l a azonban, amikor a kinevezését. Ezt az egyetem az pesti egyetemen készült Röntgen felvételt még kézfejét helyezte a cs" érettségi hiányára hivatkozva januárban közölte a Természettudományi Közlöny (az és papírlemez közé, elutasította, így 1872-ben mindketten eredeti felvételt a Magyar Nemzeti Múzeum "rzi). mert a lemezen a továbbálltak Strasbourgba. Anyagilag Akkoriban az egész világ a sugárzás lázában égett. Még kézcsontjainak árnyképe szintén 1896. januárjában New Yorkban használták nehéz id"szak volt ez számára, hiszen t#nt el". el"ször gyógyászati célra a Röntgen-sugárzást – egy asszisztensi fizetése rendkívül csekély A felfedezés ilyenformán vadászbaleset sörétjei láthatók egy kézfejben. Majd volt, apja támogatására szorult. a véletlen m#ve, hiszen következtek az újabb gyógyászati felhasználási területek Történtek azonban örömteli események is, a röntgen képalkotást pedig a XX. század második Röntgen kísérletének is életében: ugyanebben az évben vette felében forradalmasította a CT felfedezése. célja nem ez volt, és a feleségül Anna Bertha Ludwigot, egy Hamar kiderült, hogy a sugárzás nem veszélytelen. A fluoreszkáló papírlemez zürichi vendégl"s lányát. sugárzás okozta b"rgyulladás a XX. század els" is véletlenül, egy másik Strasbourgban 1874-ben habilitált, éveiben világszerte az orvosok gyakori betegsége lett, kísérlet miatt volt kinevezték magántanárnak, majd 1875ekkoriban még gyakran „benyúltak” a sugárzás útjába a el"készítve. Ám t"l a Hohenheimi Agrárakadémia felvételek készítése során. A „röntgenkéz” néven ismert Röntgen felfigyelt az professzora lett. Innen egy év után tért tünetegyüttesnek olykor súlyos következményei lettek. A ismeretlen sugárzásra. vissza Strasbourgba Kundt mellé, ahol b"r alatti erek károsodása és a minduntalan Hetekre beköltözött a 1881-ig, a Gießeni Egyetemre történ" kifekélyesedés miatt gyakran vált szükségessé az ujjak laboratóriumába, minden távozásáig m#ködött. 1888-tól a amputálása is. Gyakran alakult ki b"rrák is. Több mint Würzburgi Egyetem (hiába no, 400 röntgenorvosról tudunk, akinek halála a sugárzás változtak az id"k) professzora, okozta b"rráknak tulajdonítható. Emlékükre a hamburgi majd rektora lett. És itt végezte Szent György Kórház parkjában egy emlékm#vet állítottak fel. Az emlékm#vön 18 magyar orvos neve is – hogy cikksorozatunk címéhez olvasható. is h# maradjak – úttör" A röntgensugárzásnak nem csak az orvosi felfedezését. képalkotásban volt forradalmi szerepe. Az Tudományos munkássága anyagvizsgálatokban is áttörést hozott a röntgensorán eleinte a gázok krisztallográfia. A kristályokban az atomok vagy ionok különböz" tulajdonságait, majd távolsága összemérhet" a röntgensugárzás az ozmózist vizsgálta. Kundttal hullámhosszával, így röntgensugarakkal pontosan közösen kutatták a mágneses feltárható a kristályok szerkezete. E módszer tér hatását a polarizált fényre segítségével fejtették meg például a DNS kett"s spirál különböz" gázokban és szerkezetét. folyadékokban. A Gießeni A röntgensugárzás ionizáló sugárzás, ezért használják Egyetemen elektrooptikai fel a daganatos megbetegedések terápiájában is. A kísérleteket folytatott. sugárterápia els" kézikönyvét már 1903-ban Legnagyobb felfedezése – megszerkesztette Freund. A Föld körül kering" ahogyan az a nagy m#holdakon elhelyezett, a röntgensugár tartományban felfedezésekkel lenni szokott – észlel" távcsövekkel számos röntgenforrást tártak fel a a véletlen m#ve. világegyetemben, ez a röntgencsillagászat.

Lemaradtál valamir!l??? Képgalériák, videós beszámolók,…


a Nobel-díjat. N A díjjal járó hon noráriumot a Würzburgi W Eg gyetemnek ajá ánlotta fel. Ez a mentalitás egyébként jelllemz" volt rá, hiszen sosem akarta, hogy róla nevvezzék el és a sugárzzást, felffedezéseire nem jegyezztetett be sze erz"i jogi véde elmet sem. A tízes t években a New York-ii Columbia Egyetemre h hívták profe esszornak, azo onban az I. Világháború miatt ez me eghiúsult. 1919-ben e elveszítette

feleségét, 1920-ban nyugd díjba vonult éss 1923-ban, 77 7-éves koráb ban bélrákban n hunyt el. Biztosan nem lehett megállapítani, hogy betegsége e összefüggésb ben állt-e kutatásaival, azz azonban bizzonyos, hogy y " volt azz ionizáló sugárzással foglalkozó úttör" " kutatók egyyike, aki kö övetkezetesen n használt ólom mköpenyt kísé érleteinél. Wilhelm Ko onrad Röntg gen minden n kétséget kizá áróan nevezh het" az orvosi

ás atyjának. Bár B az újabb és képalkotá újabb technikáknak köszönhet"en n a a képalkotás a „nil noce ere” radiológia elvét kövvetve szerenc csére már nem n kizárólag az ionizzáló röntgensu ugárzással va alósul meg, neve n örökre fe ent marad. Gondoljunk G m majd néha rá é és társaira, am mikor napirenden rendeljük majd meg és é értékeljük ki k a számos Röntgen, CT T illetve MR, és nte ultrahang felvételt! Lánczi Leven

A cé élvonal el"tt e Mi voltunk az utolsó u olyan évfolyam, é akik a hagyomá ányos egyyetemi felvéte eli kanyargós útján ú kerültünkk be az egyete emre. Milyen jó érzéss volt akkor úgy kijönni a szóbelir"l, hogy tud dtam sikerült, bent vagyok. De aztán jöttt egy fuvallat, mely eszzembe jutatta a mit is mond dtak a gimibe e visszatér", els"s orvvosisok: a bejjutásnál csak a bent mara adás nehezebb, no me eg a vizsgák is összetettebbek az éretttséginél. Ezeket a gon ndolatokat hamar elhesseg gettem, mert jö ött a gólyatáb bor. A mie enk még nem m volt olyan n hiper-szupe er, mint az elmúlt e éve ekben: mi az akkori Markusovszky M y II-es kollé égium tan nulójának padlóján kaptu unk szállást; egyszer vo oltunk borrtúrán, de azé ért a minden esti bulik jó hangulatban h t teltek, és egy évfolyammá kovácsolt minket.

e hetekben n azt sem tud dtuk mi hol va an, milyen ezz az Az els" egés sz egyetemi élet, é de ahogy teltek a na apok hetek eg gyre rutino osabbá váltunk. És most így az ötöd dik év vége felé mondhatni, hogy második m otthonunkká vált az z alma mater. sként azzal a tudattal ültünkk be órákra, hogy még sok van Els"s hátra a, és nagyon sokat s kell majd d tanulni, de le esz rá id"nk, hisz h 6 év v az nagyon hosszú id". Ö Ötödévre sem m változott ezz az állás spont, annyi kü ülönbséggel, h hogy egy év múlva m kezünkkben lesz az áhított diploma d és a felel"sség, de hogy mit is kezd dünk vele… Volta ak olyanok, akik önszánttukból adták fel, olyanok is, akikn nek minden kö önnyedén meg gy, és olyanok k is, akiknek több t év sem s elég, hog gy egy-egy d dolgot megtan nuljanak. De hát ilyen nek vagyunk mi m emberek, orrvostanhallgattók: nem vagyyunk egyfo ormák, de egyy közös bennü ünk: a tudni ak karás, és az hogy orvos sok leszünk. Volta ak és vanna ak olyan intézetek és klin nikák, melyekk a szívü ünkhöz n"ttekk, és ez az otttani oktatókna ak, assziszten nsek kösz zönhet". Sajn nos el"fordu ulnak olyano ok is, melye eket szere etnénk a kés" "bbiekben elke erülni. De hát ki tudja, hogyy mi lesz jöv"re a re ezidensképzé éssel. Maradu unk-e egyálta alán hazá ánkban, és ha nem, ho ol tudjuk foly ytatni. Van-e rá lehett"ség, hogy mindenki olyyan szakmát válasszon, amit a szere etne, vagy majd m ami jut? Fontos kérdések, k am mikre jelen nleg nem lehe et választ adni. De mindenk képpen töreke edni kell rá, r hogy ne mások m döntsékk el helyettünk k mi lesz, ha kell, k össz ze kell fognun nk. És van rrá példa, hog gy megy ez, ha Bertók Ág akarjjuk, és látjuk, hogy van miért küzdeni. gnes

I Interjú D Kónyya Józse Dr. ef egyete emi docenssel, az Orvo osi Mikro obiológia a Intézett igazga atójával Ké érem, mutass sa be rövide en pályáját! Hogyan H kerü ült az Orrvosi Mikrobio ológia Intézett élére? Iskkoláimat és azz orvosi egyete emet is Debre ecenben végezztem. Egyetemi éveim m alatt a lab boratóriumi szzakmák irányyában érd dekl"dtem. A Biológiai In ntézetben tud dományos diá ákköri kuttatásokat vége eztem. A végzzésem után lehet"ségem nyyílt az Orvvosi Mikrobiollógia Intézetb ben elhelyezke ednem, ahol azóta is dolgozom. Az intézzet profilján nak megfelel"en egszereztem az a orvosi mikrobiológia sza akvizsgát, ma ajd az me orvvosi genetikai vizsgálatok szakvizsgát, 1998-ban pedig a PhD fokozatot. 2005-ben 2 hab bilitáltam és 20 006. óta vagyo ok az inté ézet igazgatója. Az intézet hárm mas tevékenys séget folytat.. A legérdeke esebb talá án mind közül k a ku utatás. Mily yen kutatáso okkal fog glalkozik Ön, illetve az inté ézet többi mu unkacsoportjja? Am mikor az inté ézetbe kerülttem, a humán papilloma avírus kuttatásába kap pcsolódtam be. b Molekuláris epidemio ológiai Ebben a témában voltam vizsgálatokat végeztünk. v nulmányúton a stockholmi Karolinska Intézetben, ah hol a tan

V immunológia ai vonatkozássaival foglalko oztam. Hazaté érve HPV folyta attam ezeket a vizsgálatokkat, és kiegés szítettem tová ábbi STD kórokozók vizsgálatáva al, els"sorban n a Chlamyydia homatissal, hisszen ezek a ttársfert"zések k befolyásolha atják trach a papillomavírusokk által okozottt kórfolyamato ot. éma gyakorla ati súlyát mu utatja, hogy a HPV fert" "zés A té legs súlyosabb kö övetkezmény ye, a méhny yakrák az eg gyik a legg gyakoribb n n"gyógyásza ati daganat. Sajnos sz!rr"vizsgálaton n alacsony a részvételi arány, azonb ban néhá ány éve hazá ánkban is elé érhet" a HPV V fert"zés, ille etve a mé éhnyakrák me egel"zésére s szolgáló vakc cina. Így van. v A leginká ább pathogén nnek tartott HPV típusok ellen e vakc cinát fejlesztetttek ki, amelyy hazánkban is hozzáférhet". Ezze el kapcsolattos hazai tapasztalataink még igen szeg gényesek. Ennek oka, hogy sem kam mpányszer#, sem s életk korhoz kötött oltásokat ne em végeztek,, csak önkén ntes alapo on, és viszon nylag drágán n érhet" el az a oltóanyag. Ez alapjján nem tudunk messzeme en" következttetéseket levo onni. A kü ülföldi tanulmá ányok követke eztetéseit viszo ont minden okkkal

…Medikus Lap archívum és minden információ itt: www.aokhok.hu


és joggal érvényesnek tekinthetjük a hazai viszonyokra is. Mindenképpen meg kell említeni, hogy csak bizonyos HPV típusokat tartalmaznak a vakcinák, így az onkogén típusok köréb"l megbízható védelmet csak a két leggyakoribb ellen biztosítanak, azt még nem tudjuk, hogy a többi onkogén típussal szemben milyen mértékben biztosítanak keresztvédettséget. Nagyon fontosnak tartom hangsúlyozni, hogy a papillomavírus vakcinálás után is ugyanolyan fontos a méhnyaksz#résen részt venni, mintha nem történt volna vakcinálás. Az intézetben ezen kívül több kutatási terület fut. Az egyik a humán herpesvírusokkal kapcsolatos (els"sorban HHV-6, és CMV). A másik nagy terület pedig az antimikróbás – els"sorban anitfungális és antibakteriális – szerekkel szembeni rezisztencia mechanizmusok vizsgálata. A hallgatók az oktatás kapcsán találkoznak leggyakrabban az intézettel, essen szó tehát err"l a területr"l is! Mit és kinek oktat az intézet? Amikor én az intézetbe kerültem, ugyanekkora oktatói létszámra körülbelül 200 hallgató oktatása jutott. Ma az általunk oktatott hallgatói létszám ennek háromszorosa. Ez részben az elmúlt húsz évben beindult új képzéseknek köszönhet". A helyzetet nehezíti, hogy nem lehet ugyanazt az orvosi mikrobiológiai kurrikulumot oktatni a különböz" képzéseken, mindenhol ki kell emelni az adott képzésekre vonatkozó alapvet" területeket, és azokat részletesebben kell bemutatnunk. Ha csak egy példát említek meg: a fogorvosképzésben nagyon komoly hangsúlyt kell fektetnünk az orális mikrobiológiára. A Tudományos Diákköri munka keretében sok hallgató végez kutatómunkát az intézetben, illetve a posztgraduális képzésben – PhD és szakorvosképzésben – is fontos szerepet vállal az intézet. Ha már mindez szóba került: milyen jelenleg a mikrobiológia, mint szakorvosképzési terület népszer!sége? Az elmúlt években mindig volt az intézetünkben rezidens, vagy szakorvosjelölt kolléga. Szívesen dolgoznak nálunk a fiatal kollégák, akik komoly oktatómunkát végeznek és részt vesznek a diagnosztikában is. A diplomás munkatársaink között kevesebb az orvosi végzettséggel rendelkez", mint a nem orvos. Ehhez hozzá kell tennem, hogy ma már lehet"ség van nem orvos diplomásoknak is mikrobiológiai szakvizsgát tenni – ez a diagnosztikai munka ellátásában nagyon fontos. A diagnosztika révén vesz részt az intézet a betegellátásban. Err"l a hallgatók talán kevesebbet tudnak, azonban nagyon fontos az a munka, ami az intézetben történik. Körülbelül ötvenezer mikrobiológiai mintát dolgozunk fel évente. Három diagnosztikai laboratóriumban végezzük mindezt: a bakteriológiai diagnosztikai laborban, a Mycobacterium laborban és a szerológiai és molekuláris biológiai laborban. Ez utóbbiban folyik a vírusdiagnosztika, illetve az egyéb mikróbák molekuláris biológiai diagnosztizálása. Az intézet területileg széttagolt. A hallgatók által ismert épületben a szerológiai és molekuláris biológiai labor m#ködik, a másik két diagnosztikai labor a klinikatelep hátsó részében található épületekben m#ködik. Ha jól tudom, ez a széttagoltság hamarosan meg fog sz!nni. Milyen változások várhatók az intézet életében a közeljöv"ben? Az intézet kétszeres költözés el"tt áll. A jelenlegi tervek szerint egy laboratóriumi központ a jelenlegi Mikrobiológia Intézet helyén épül majd fel. Ebben az épületben lesz a Mikrobiológia Intézet, a KBMPI és egy „személyre szabott

orvoslás központ” – ez utóbbi els"sorban molekuláris vizsgálómódszereket takar. Amíg az épület fel nem épül, addig az intézet elhelyezésér"l gondoskodni kell, ennek szervezése folyamatban van. Az elmúlt három évben a vizsgálati repertoárt jelent"sen b"vítettük, és ennek kiterjesztését tervezzük, természetesen prioritási sorrendben. Jelent"s fejlesztést hajtottunk végre a Mycobacterium diagnosztikában, és itt szeretnénk további új módszereket bevezetni, hogy faj szint# meghatározást tudjunk végezni. Vírusok és paraziták vonatkozásában olyan ellenanyag vizsgálatokat próbálunk bevezetni, amellyel a terhességi, az újszülött kori, illetve az immunszuprimált betegek számára egy teljes vizsgálati panelt tudjunk nyújtani. Evezzünk viharosabb vizekre! A véd"oltások bevezetésével, az antibiotikumok alkalmazásával sokan úgy gondolták, hogy a különböz" fert"zésekt"l, járványoktól már nem is kell tartanunk, ez egy megoldott kérdés, kipipáltuk. Ezzel szemben újabb és újabb kórokozók és az általuk okozott járványok ütik fel a fejüket, itt volt pár éve a SARS, a madárinfluenza néven elhíresült H5N1 vírus, és most a legújabb, a „sertésinfluenza”, a H1N1. Milyen globális kihívások várnak a mikrobiológiára a XXI. században? Egyrészt a régi már megoldottnak hitt fert"zések kórokozói változtak meg olyan módon, hogy ismét kihívást jelentenek az orvosi mikrobiológia és a járványügy számára. Másrészt pedig új kórokozók vagy új variánsok fenyegetik járványveszéllyel a világot. Aktuális probléma a mexikói humán influenzajárvány, ami sertés eredet#. A sertés egyszerre fert"z"dhet az ember és különböz" állatfajok influenza A vírusával. Az együtt fert"z" vírustörzsekb"l új genetikai kombináció alakulhat ki. Ha az új vírus emberre kerül, és ott hatékonyan tud szaporodni, akkor a fert"zött ember is megfert"zhet más embereket. Nagy járványok alakulhatnak ki, ha az emberr"l-emberre terjed" új influenza A variánssal szemben az addig alkalmazott véd"oltások, vagy az átvészelt influenzafert"zések nem biztosítanak immunvédettséget. Érdemes megjegyezni, hogy a madarak között terjed" H5N1 „madárinfluenzának” az elmúlt 6 évben nem alakult ki olyan változata, amely emberek között hatékonyan terjedne. A H5N1 humán fert"zések ezért eddig szórványosan jelentkeztek, baromfival történt közvetlen és tartós kontaktus után. Ennek ellenére nem zárható ki, hogy valamikor a jöv"ben a H5N1 típusból is kialakuljon egy emberr"l-emberre terjed" variáns. Egy új típusú vírussal kapcsolatban mindig fontos járványügyi kérdések merülnek fel. Ezekben a járványügyi kérdésekben a WHO és az amerikai CDC (Center for Disease Control) adja ki azokat az ajánlásokat, hogy milyen módon érdemes nyomon követni a fert"zéseket és milyen megel"z" intézkedéseket kell megtenni. A hazai közegészségügyi hatóságok ezeket az irányelveket adaptálják. Nagyon fontos, hogy a szakmai közvélemény és a lakosság ezeket az ajánlásokat kövesse. A nosocomialis kórokozók terjedése els"sorban infekciókontroll tevékenységet igényel, ehhez a DEOEC-en az intézetünk biztosítja a laboratóriumi hátteret. Folyamatos, online kapcsolatban vagyunk a higiénikus f"orvossal. Közeledik a vizsgaid"szak. Van-e valamilyen üzenete a hallgatók, különösen a most mikrobiológiából vizsgázók számára? Én arra hívnám fel a hallgatók figyelmét, hogy találják meg a kapcsolódási pontokat az orvosi mikrobiológia és a többi klinikai és preklinikai tárgy között, hiszen ez segít a lényeg kiemelésében, és a vizsgákra történ" felkészülést ez nagyban megkönnyíti. Az elméleti alapismeretekre pontosan azért van szükség, hogy az újonnan felmerül" problémákat meg tudjuk érteni, és azokra megfelel"en tudjunk reagálni. Riporter: Lánczi Levente

Továbbra is várjuk cikkeiteket, írásaitokat!


Tájjékoztatás a sza akorvosképzés helyzeté ér"l Április 24-én dr. Kökényy Mihály, az Országg gy#lés Egészségügyi Bizottságának elnöke járt eg gyetemünkön, hogy tájé ékoztassa a hallgatóságo ot és a fia atal kollégákkat a sza akorvosképzéss jelenlegi helyzetér"l h éss jöv"ben vá árható áta alakulásáról. Ami A a legfonto osabb informácciókat illeti: azz idén a re endszerbe lép p"k számára az a immár tíz éve é érvényben n lév" kon ndíciók változzatlanok, illettve ígéretet tett arra, ho ogy a költségvetésben a szakorvo osképzésre szzánt összeg nem en sem. változik a jöv"be Kökény elnök úr ú el"adásáb ban az egészz világon jellemz" unkaer"forrás--válságra hívtta fel a figyyelmet. Világsszerte mu töb bb mint 4 milliió betöltetlen egészségügyyi álláshely va an, és az igényeket a f fejl"d" orszzágok csak fokkozza nép pességnöveke edése és a fejlett orsszágok elöre eged" társsadalmának problémája. Ez valamin nt a techno ológiai

fejl"d dés fokozott ápolói, á szakdolgozói terhet jelent majd a jöv" egés szségügyében n. A hazai visszonyokról sz zólva kiemelte e az intéz zményhálózat egyenl"tlensé égét, és öröm mteli, hogy vé égre korm mányzati körö ökben is napirenden van a szakdolgo ozói, szak korvosi, rezidensi, stb. ko ompetenciák meghatározá ása. Enne ek tisztázása mindenképpe en fontos lépés volna, hisszen jelen nleg nem egyértelm#, magyarorszzági hogy a egés szségügyben kinek k mi a dolga. A 2006. 2 "sze óta napiren nden lév" szakorvosképz s zési átala akítás tovább bra sem ért tehát ny yugvópontra. Az egye eztetések a nyári-"szi id"sszakban továb bb folytatódna ak a Hallg gatói Önkormányzatok, a Rezidensszövetség, az egye etemek és tö öbb szakmai szervezet és s érdekképvisselet közre em#ködéséve el. A további fejleményekr" "l természete esen besz zámol lapunk, illetve a www.aokhok.hu ho onlap is. LL

B Befejez"d dött az els" e Pla azmaadó ó Versen ny felajánlott 100.00 00 Forintot. ny pedig a Ez a nyeremén lehe et" legjobb helyre h került, hisze en az ünnep plésre szánt

A EC Hallgatói DEOE nkormányzatokk és a debrreceni Ön által Pla azmaferezis Állomás közzösen szervvezett plazm maadó He elyezés

donáció

Szak

Évf.

csop.

I.

es József Sere

Név v

7

ÁOK

III

8

I.

mos Ádám Krám

7

ÁOK

I

10

II.

" Renáta Süt"

6

ÁOK

IV

3

II.

Berttók Ágnes

6

ÁOK

V

6

II.

ncz Krisztina Hen

6

FOK

I

18

II.

Kovvács Gábor

6

ÁOK

VI

9

II.

ászár Ágnes Csá

6

ÁOK

VI

9

II.

Párttos Gergely

6

ÁOK

II

5

II.

becz Levente Sub

6

ÁOK

II

3

II.

Bálint Péter

6

ÁOK

IV

1

II.

Kasselyák András

6

ÁOK

IV

1

He elyezés

Sza ak

Évf.

cs sop.

donác ció

I.

ÁOK

I

3

38

II.

ÁOK

I

7

26

III.

ÁOK

IV

6

25

IV. II 3 ÁOK verrseny befejez"dött. Ko omoly érd dekl"dés öve ezte a verssenyt, hiszen közel szzáz hallgató, kilenc port nevezettt a halllgatói csop verrsenyre, akikk összesen 446 alkkalommal adttak plazmát, ami töb bb mint 300 lite er plazmát jele ent. A leg gaktívabbak a Medikus Héten H veh hették át nyyereményeiket: az egyyéni versenyyben a két els", valamint a kilencc második helyyezett kön nyvutalványt, halllgató a cso oportverseny gy"ztese, az ÁOK I. évfolyam 3. csoportja pedig a Központ Pla által azmaferezis

24 összzeget a csoport felajánlotta a Gyyermekklinika javára (err"l részzletesen Csákkó Évával, a gy"zztes a csoporrt vezet"jével interjúban készzült olvashattok). Köszzönjük minden hallg gatónak az akktív részvételt és a Plazmafere ezis Központ tová ábbra is vá árja új és meg glév" don norait a vizsg gaid"szak ala att és a jöv" évi Plazmaadó P Ve ersenyen is! Lá ánczi Levente

medikuslap@gmail.com

Mikor és hol hallottato ok a Plazmaa adó Versenyrr"l? éli vizsgaid"szzakban olvasttuk a felhívást az Még a té aokhok.hu u -n, és mé ég aznap elh határoztuk, hogy h indulni fog gunk. Sikerült könnyen k megnyerned a csoporttársa aidat a verseny yben való rés szvételre? Eleinte na agy volt a lelkkesedés, aztán n ez csökkentt, de akik elkezzdték, végig iss csinálták. Miért dö öntöttetek úg gy, hogy a gy"zelemért g j járó díjat felajjánljátok? Az igazatt megvallva ssenki sem szú úratta volna meg m magát szzívesen kéthetes rendsze erességgel, saját s érdekb"l. Ezért már úgy indultun nk el, hogy ha Gyermekklinik kának ajánljukk fel. nyerünk, akkor azt a G Ez motivá ált, már csak a amiatt is, hogy y az a kis szú úrás, amit nekü ünk el kell vviselni, igazáb ból semmi ah hhoz képest, amit a egy-egy kicsinek nap, mint nap el kell szenvedn nie. Meg perssze benne volt az is, hogyy ha már orvossnak tanulunkk – még akkorr is, ha nagyon n az elején járrunk –, akko or a másik oldalt is meg kell ismerni. ndolom, nag gyon szép gesztus ezz a Úgy gon felajánlás s, hiszen a ti – és mindannyiunk m k – plazmájá ából el"állítottt immunglob bulin készítmé ényt szereztettek be a Plazmaferezis Közp pont támogatá ásával. Ez is s saját ötlet vo olt? Szerettün nk volna az a alapítványi fela ajánlásnál valami kézzelfoghatóbbat adni, ezért Szabó ó Imre f"orvos úr dményeként sikerült mind d a közbenjárrásának ered központta al, mint Balla György proffesszor úrral úgy egyeztetn ni, hogy a Gyyermekklinika azt kapja, am mire valóban szüksége s van. Az külön örö öm, hogy tényyleg lehet, hog gy pont a mi plazmánk kész zítményei ezekk. Szerinted d, az hogy a csoporttárrsakkal közö ösen jártatok plazmát a adni, segíte ett a csop port közösség gének kialakíításában? Igazi csap pattá formált m minket. Össze efoghattunk éss ez többet jele ent, mint egy n normál közöss ségi program. Jöv"re részt fogttok venni a Plazma aadó Versenye en? Még nem beszéltünk ró óla, lehet. Bár a gy"zelemnél itt valóban a részvé a fontosabb étel, tehát versenyfe elhívástól függ getlenül biztos s, hogy továb bbra is járni fog gunk.

medikuslap@gmail.com


Pilla anatképe ek a Medikus Hétr"l

ese! Szia Ve Megmon ndom "szintén, nem a könny# Medikus Hétr"l H írni. V Vagyis nem m az, hogy nem könny#, hanem h hogy kifejezetten k nehéz. Me ert aki ott volt, és végigbulizta az egésze et, vagy akár csak egyy-egy program m erejéig kósttolt bele a do ologba, annakk nem iga azán tudok újat mondan ni. Annak pe edig, aki – még bellegondolni is szörny#, hog gy egyáltalán létezhet ilyen, de csa ak a móka ke edvéért tegyü ük fel, hogy valaki v egy fels"bb hattalom hatássára kihagyni kényszerrült a kom mplett ren ndezvényt… nos, n ez a pár sor már "t sem fogja közelebb vinni az élmény átéléséhez. á ert persze mesélhetnék m az illet"nek a legkülönfélébb Me kon ncertekr"l vag gy a Bikini fellé épésér"l, ha nem n ugrált eg gyiken sem m. Elmondhattnám, milyen íze volt a finom ír whiskeynek, am mit a Paddy and the Ratts osztott szzét a leglelke esebb rajo ongók közöttt. Beszélhetn nék arról, milyen m érzés volt lere epülni a rodeó óbikáról, milye en hangja volt,, mikor kipárnázott,

ezben pufók szumójelme nfelünkhöz ellen csatttantunk, vagy esetlleg arról, hogy milye en programokk vártak minke et a Bajor, a Magyar M vagy akár a a Ha awaii sátorban n. S"""t, talán n még azt is leírhatnám ne eki meglehet"sen érzzékletesen -, hogy milyen idiótán festetttem bajorr népviseletbe en egész hétten. De mi érrtelme volna? ? Mi értelme volna, ha úgyse érezte, nem hallotta, nem látta? Szia Vese! – Ug gye milyen h hülyén hangzik? Ahogy ezz a mondat valószín#leg senkinek nem mond se emmit, ugyanúgy nem tudná ", mir"l van szó, ha valaki egy y Hello Kidne ey-s pólób ban jönne sze embe vele. De nem n is ez a lé ényeg. Mert u ugyan Nektek,, akik ott volta atok sem tudok újat mondani, m de re emélem, hogy y nem is nagyon kell. Elég, ha csak c visszag gondoltok arrra a hétre. Ha vissz zagondoltok a koncertekkre, a f"z" "versenyekre, a kocs smasportokra, a koktélokra,, a táncházra vagy Kiss Ád dám fellép pésére, és azo onnal számtallan kellemes emlék e ugrik be e. Pauliczky Ballázs

Medikus Hét gépgaléria a www.aokhok.hu oldalon!


Morrzsák a finnorsz f zági Eras smusparadicsom mról Kedvcsin náló? Dön ntsd el te! Hatodéves gyyakorlataim egy részétt Ku uopioban van v a v világ b variálá ások éss le egnagyobb füstszaunája f (kissebb-nagyobb is, am tervvezgetések uttán, többnyire a véletlennekk mit érdemes s kipróbálni. A is köszönhet" "en) volt szerencsém m diákélet kimond dottan intenzívv és Fin szzínes. A tané nnországban, Kuopio városá ában eltölteni,, évkezdés után a am mely az orszá ág tóvidéki ré észén elterül" " po olgármesteri hivvatal a 90..000 f"s lakossságú „nagyvá áros”. A váross állófogadást szervezett és a környez" régiók ellátássára 2 kórházz övid tisszteletünkre rö m# #ködik, én az egyetem mi kórházban n vá árosnézéssel egybekötve, de d a tölttöttem gyyakorlataimat (Kuopion n kö önnyebb boldogu ulás Ylio opistollinen Sa airaala). se egítésére az egyetem e dolgo ozói Az északon töltött 3 hónap alatt mind d „o orientation week” w keretében sza akmai, mind magánéleti élményekkell kö özös prog gramokkal és b"vven gazdagod dtam. el"adásokkal is motiváltákk a Kétt hét gyermek-gyógyásza at, 5 hét se ebészet és 5 hét s, az ország a szokások és egymás me egismerését. Meg M város szü ülészet és n"g gyógyászat gyyakorlatot végeztem el. A kó órház kell vallanom, v ez kiválóan sikerült és jó han ngulatban telte ek a egyyetlen 11 eme eletes épület egy domb tettején, ahol mé ég az közö ös tevékenységek. Nagy elszántságga al vetettük bele b els" hónap végé én is komoly fejtörést okozzhat az eligazodás. magunkat a finn nyelv n tanulásába is az egye etemi kurzusokkon, Min ami néha ndenféle sze empontból a hazai viszzonyokat me essze n mókás, egyébként me eglehet"sen nehéz volt. A helyi h felü ülmúló körü ülmények kö özött dolgozzhattam. Minden hallg gatói önkormá ányzat hajókirá ándulást és egyéb e belföldii és alkkalmazott és orvostanhallg gató számára a külön fénykképes külfö öldi utakat (He elsinki, Tallin,, Turku, Stoc ckholm, Lappfföld) belléptet"kártya szükséges, am mely a legtöbb ajtót nyitja, így a szerv vezett a csere ediákok számá ára, amik mon ndanom sem kell, k láto ogatók számá ára csupán jól meghatározo ott kevés út járrható. hogy y mindig jól sikerültek. Perrsze nem mindenki választtotta Az alagsorban koedukált öltöz"i szobák vannak kialakítva, ezt a módját az utazásnak, ttöbben autóv val vagy vona attal aho indulltak világot látni. A sarkkörön túl "sszel a ol minden ha allgató elfoglalhatta saját öltöz"szekré ényét. Sokszor nyílt lehet"ségem gyerekvizsgála atra, volt alkalmam szere encsésebbek még északi fényt, továbbá rénszarva asok me aorta disssectio egtekinteni partialis tüd d"resectiot, tömk kelegét is lá áthattak. Nag gy zarándokhely a Miku ulás ope erációját, dob bogó szíven végzett v bypasss m#tétet, s még (Joulupukki) lakhe elye is, a turistáknak Rovan niemiben van egy Miku egyy nyakba szúrt kés eltávvolítását is. Mindezek mellett m ulásfalu kialakkítva, bár a finnek azt vallják, az ig gazi assszisztálhattam m pacemaker eltávolításná ál, vénaszedé ésnél, Joulu upukki kicsit északabbra, é eg gy kisvárosba an él. A termésszet láb bon ejtett metsszés bevarrássánál is. Több bször lehet"sé égem önmagában vará ázslatos, bár nem abban n az elképesszt" formában, amit például nyíílt a m#tét ell"tti altatás során a vénab biztosításra, illetve i p az olasz vidékek kínálnak, sokkkal intu ubálásra. Legmeglep"bb té ény, hogy 26 n" n és 1 férfi alkotta inkáb bb nyugalmass és csendes. az osztály orvossállományát a szülészet éss n"gyógyászzaton, Több bször szervezztünk az erd" "ben barbequ ue partyt, kö özös hát ez Finnorsszágban „n"i” szakma. A n"gyógyászati n i rész séták kat, gyalog gos vagy kerékpártúrá ákat. A h helyi teh ren ndkívül mozzgalmas orvostanhallg gatók á által A igazi Kuop Az pio: volt, majdnem minden szervezett programokon p is nap p asszisztá álhattam részt vettün nk, tógában is " "Ma Lisaval éss Kimmel elme entünk sétálni a Neulamaki nyíílt hasi m#téte eknél és kipróbáltuk magunkat m az "szi " t toronyhoz. Épp naplemente e volt mikor me egérkeztünk. Nagyon N lap paroscopiánál. tógaparty-n, amit minden m megfogott a tá áj, olyan csend des, nyugodt hely. h Érdekes a hely Az és a orvosok évben megszervezznek k kett"ssége: nyyugalomra tér" " madarak, távoli fények azz n"vvérek min ndnyájan ersze volt még m egyszer. Pe a ablakokból, itt--ott pislogó au utóreflektorok és a város zajja együtt nag gyon segít"készek Halloween bu uli, közös sütése ebben a tökéle etes harmóniá ában. Bár ború ús volt az ég, mégis m voltak, m majdnem f"zés és nagy y közös evése ek is o olyan szép vollt a lemen" na ap narancsos fénye f a csend desen ndenki jól beszélt a nagyon n barátsá ágos min v vonuló felh"k karimáján, a magas m északi fák az "szbe hajló ang golul. A fin nn nép finnekkel. A tél közeledté ével s színes levelekkkel, a szél fod drozta tó ahog gy visszaverte a ala apvet"en sportok: síe elés, nagyon jöttek a téli b búcsúzó nap sugarait, s az ezzernyi apró sziget ahogy sze elíden kicsit korcsolyázás,, jéghokimecccsek ked dves, de á ágaskodott a békés b víz szín ne fölé. Lélekm melenget" pilla anat… " távvolságtartó, ha a valamit és még soro olhatnám, minden me eg akartam tu udni, mindig kérdezni kelle ett, maguktól nem olyan n elfoglaltság g, ami magyyar szemnek k ismeretlen és okttatnak, csakk ha érdekl"dik az ember, de akkor külön nleges… Dece emberre befuttott a boltokba a a Glöggi, egy 1késszségesek. A finn diákok sokkal s otthono osabban mozo ognak 2% alkoholtartalm a mú ital, amit fe el kell melegítteni, és általában a kórházban, mint a ma agyarok, mivvel az oktatásuk mandulával isszákk (forralt borszzer#), nagyon finom. gya Az id akorlatokra ép pül. Már 4. évt"l é orvosként dolgozhatn nak a d" nem olyan meleg, mint ittthon, így a na agykabát ajánlott, kórrházakban, és é ezért haza ai orvosi fize etésnek megfelel" télen n sok a hó, ha amar sötétedikk, de számom mra épp ezért volt össszeget kapnak, így sokkal inkább motivváltak. Egy be etegre és ta alán számodrra is épp ezé ért lesz külön nleges, hiszen a töb bbször annyi orvos o jut, mint hazánkban, és é az orvosi fizetés természet és az emberek kárpó ótolnak minden nért. Ne felejtsd 10--15-szöröse az itthoninak. Megfontolandó M ó? f itthon a jókedved, a nyitottságod d, vegyél részzt a Kuopioban a ke erékpár a legn népszer#bb kö özlekedési esszköz, csere ediákok, vagyy finnek által sszervezett köz zös programo okon enn nek tudatába an már az els" e héten elkezdtük hajta ani a (általában sok a magyar, m az é én id"mben 10 0-en voltunk),, és kéttkerek#nket. Általában minden diák biciklivel jár, ami os lehetsz benne, b hogy felejthetetle en, életre szzóló bizto me ellesleg praktikkus is volt a re engeteg közös kiruccanáso on, és emlé ékekkel térsz haza. h Jobb dö öntést nem is hozhattam vo olna, a tö ömérdek közö ös bulin. amik kor a sors Fin nnország irányyába sodort, az a észak soka adik Ha Finnország, akkor SZAUN NA! Kizárt hog gy a háztartásokból szere elmese lettem m! ányozzon, ígyy mi is élvvezhettük a szálláshelyünkön. Balogh h Emese, ÁOK K VI. hiá

medikuslap@gmail.com

medikuslap@gmail.com


Irányt# #: Árpád d-kori templomrromok megyénk m kben II. A parlagi pu usztatemp plom

A gúti tem mplomrom

De ebrecen északkeletii A Gúti erd"be en egy fákkkal Igazán akkor látthatjuk me erre is tarttunk hattárában a Parlag-puszta P a körb bevett tisztáson bújik meg m életünkk során, ha vissz zatekintünkk a helyezkedik el. A terület a egy impozáns templomro om, múltunkkra is. Nem sza abad hinn nünk nevvét egy településr"ll melyy ide eális kap pta, melyet már régen n kirándulócélpontként szolgálhat azokna ak, akik szerint nem lén nyeges hon nnan elssöpört a történelem m szab badid"nkben. jutottun nk oda, aho ol most vag gyunk, mertt azt vih hara. Múlttja még az Árpád-ház idejjére hívják úgy: kö övetkezetlen nség. Hazzánk Az egykori Pa arlag faluban n nyúlik vissza. Történt T ugyanis, gazdag g történelm me szerény y és szeg gény má hogy a Guthke ár a XII. században álltt eled nemzetség jelenün nk tükrében n különösen n felértékel" "dik, leszzármazottjai tem mplom. A XIV V. században n 1289-b ben ne me enjünk hátt el figye elmetlenül régi az igényeknek megfelel"en n felossztották egymás között kib b"vítették, s a korr csalládjuk h#bérbirtokkait. magyarr emlékeinkk mellett. stíllusirányzata szerintt Mindezt írott emlékeink is meg góttikussá építe ették át az egyhajós e torn nyos templom mot a görökítették, s ezekben az okirato okban szerepelt terrület földesura ai, a Parlaghi család. el"sz zör a két Gutth nev# birtokk: Kis és Nag gy Guth, kés" "bbi kis Ké és"bb, az 14 410. évi földrengésben az a épület an nnyira nevü ükön Küls"- és Bels"gutth. Mindkét földterületen f me egrongálódottt, hogy új, na agyméret# te emplomot em meltek falva at alapítottakk, melyek kö özül a bels" "guthi telepü ülés a helyén toron nnyal és a szentély közepén a ke egyúri temp plomának rom mjai még ma is láthatóak. krip ptával. A török t dúlás és é pusztítás megpecsételte a korábba an jól pro osperáló, nép pes falu sorssát, mely az 1660-as éve ekben má ár teljesen kihalttá váltt. Ezért terrületét Debrrecen várrosához csatolták, s kés" "bb a templomrom megmaradt kövveit pedig fela ajánlották a Szent S Anna szzékesegyházznak. A szent hajlék egykori léte a feledés homályába h m merült, míg gnem Rácz Zoltán Z építészz és Buka Lá ászló fest"m# #vész töb bb mint két évtizede, é 198 84-ben rá ne em bukkanta ak az álta aluk tudatossan keresett romra. A romot 1987 7-ben állíították helyre Rácz Zoltán tervei alapján n.

Saj ajnos az azótta er"sen áta alakult társad dalmunk mellett a tem mplom jelene korántsem m olyan szívderít". Né éhány el" "ember sok helyen szétvverte a falakkat, s a márrvány em mléktáblát is megrongálta. m . Érdemes ad ddig felkeressnünk eztt a csodála atos és külö önleges atmoszférát sug gárzó em mlékhelyet, am míg a kövek nagy részét még nem ho ordták el. egközelítése: Debrecent éppen elhagyva a Sám msoni Me úto on (471), még m Sámson nikert el"tt térjünk le balra Do ombostanya felé. f Egysávo os aszfaltút vezet v az erd" "n át, am mely, miután keresztezi a vasutat, egy e szántófö öldön me egy kereszttül, ahonnan jobbra már látható ó a tem mplomrom. Az A emlékhelyyhez egy rövvid földút vezzet a szá ántóföldön át.

www.aokhok.hu

A törökök t és tatár segéd dcsapataik 1594-ben nagy pusz ztítást okozta ak a két faluban, mely a te elepülések lassú elhalásához, és 1660-ra végüll a te eljes elnéptelenedésükkhöz vezetettt. Debrecen városa v ezután n az 0-es évek elejéig e pénzt nem kíméllve fokozatosan 1700 meg gszerezte a két Guthi birto okot, melyeke et a kommunista dikta atúra 1948-ba an az államossítás égisze alatt a végül elvvett váro osunktól. Az Árpád-kori, Á r román stílusú ú templom szalmával, s vagy r"zsével égetett téglából ép pült fel. A romot r 1995-b ben zerválták, s néhol n kipótoltá ák. A megma aradt falrésze eket konz kesk keny ablaknyyílások tagoljá ák fel, s szé épen látszódik a temp plomhajó, sze entély és sekrrestye elhelye ezkedése is. Meg gközelítése: A m#emlék a Nyíradony yt Nyíracsád ddal össz zeköt" út mellett m helye ezkedik el. Nyíradony fel"l f haladva még Assszonyrész elé érése el"tt jobbra le kell té érni egy rövid földútrra, mely egyyenesen a ro omokhoz vezet. Kicsit nehéz meg gtalálni, hol iss kell lekanya arodni a közúttról, el nem ez azz egyetlen fö öldút, amely leágazódik róla, mive azon nban ha lassa abban haladu unk át a kere esztez"désekken, akko or már a közútról megpilla anthatjuk a te emplomromo ot, s látha atjuk hol is ke ellett volna letérnünk. Még g korábban azz út szélé én külön fatábla jelezte azz emlékhelyre e vezet" földu utat, azon nban ez tavasszra elt#nt. Bizonyára el le ett tüzelve… ábor Papp Gá

www.aokhok.hu

www.aokhok.hu


Amit Isten egyb bekötött,, azt ember el nem vála aszthatja a h fájó sebeket s a Hazánk máig hordoz últból: a ránkk kényszeríte ett trianoni mú dikktátum sok kicsi, e egymással ma arakodó álla amra szakíto otta szét orsszágunkat. Az A így kép pz"d" új hattárvonalak a nemzetünk n egyyharmadát ide egen uralom alá helyezték, és a szemben ma agyarokkal fellángoló elle enségeskedéss miatt nemcsak nem mzeti és nyelvi identitásun nk, hanem kulturális hagyo ományaink iss gyakran vég gveszélybe kerültek k az elszakított terü ületeken. Azo onban a magyar reformátusok május 22--én úgy hatá ároztak, hogyy részben széthasító felsszámolják a nemzetünket n orsszághatárokat. Kálvin szü ületésének történelmi 500 0. évfordulóján ese eménynek ad dott helyet vá árosunk: a Egyház Ma agyar Re eformátus Alkkotmányozó melyen Zsinatának, újra aegyesültek a Kárpát-medencei résszegyházak. Az A új egyháza alkotmányt alá áírta a né égy anyaorsszági, a

királyhágó-melléki, az z erdélyi egyházkerüle et, továbbá a délvidéki és a kárpátaljai magyar m reform mátus egyházz vezetése is. A felvidéki eg gyháztest nem m csatlakozott, csak tanácskozóként vettt részt az esem ményen, mivel híveik közöttt jelent"s szám mban vannak szlovákok. s

A zsinat alkalmából a belvárosban n ú hálaadó ünn nepség zajlott,, nagyszabású melyre szerrte a Kárpá át-medencéb"l több ezer híív" érkezett. Délel"tt, akikk szül"földjükr" "l egy marréknyi földett

els" mag A múlt hón napban az gyar ben a hónapba an is kórrházsorozatról volt szó, ebb egyy els" kerü ül sorra. Azz els" mag gyar sza appanopera, az a RTL Klub b 1998-ban in ndult sorrozata, a Berrényi-klán történetét feldolg gozó Barátok közt. Azz alaptörténet nagyon egyszzer# ényi fivér, akik a árvaházzban nevelkedtek a három Beré feln n"ttként építé ési vállalatot alapítanak, a m majd megveszzik és áté építik az egyykori árvaházat, ahová im mmár családja aikkal költöznek vissza a. gtön egy tragé édiával indul, a legid"sebb b fivér Az els" rész rög auttóbalesetben meghal és ezzel már meg is va an a bon nyodalom, ki fogja ezután vezetni a Berényi Kft.-t. Ez a bon nyodalom ped dig akkora, hogy még most 10 évvel kés" "bb is folyyik a küzdelem m az igazgató ói székért. Ezz a harc pedig g sok sze erepl"t olyan aljasságokra a k késztet, hogy nem tudni, miért is lettt Barátok közt a sorozat cím me. A sorozat in ndulásakor sokan s arra ámítottak, hog gy a készít"k az els" igazi szá ma agyar sorozato ot a Szomszé édokat fogják má ásolni, csak ez biztos sokkkal jobb lesz, me ert naponta leh het majd nézn ni és nem kell kétt hetet várnii. A sorozat kitalálóinak azo onban eszükb be sem jutott,, az alig pár hón nappal korább ban véget értt teleregényt má ásolni, ki is jellentették, hog gy "k például nap pi politikai eseményekkel e , vagy úgy egyyáltalán aktuá ális problémákkkal nem óha ajtanak foglalkkozni, me ert ez nem „azz a sorozat”. Ezt E a valóságtó ól való elszakadást olyyannyira sikerü ült is megvaló ósítani, hogy az els" pár évben é mé ég ünnepek se em voltak, amii ugyan a törté énet szempontjából tén nyleg lényegte elen, de én le egalábbis sze eretem tudni, hogy mé égis tél van--e vagy nyá ár. S"t az iss zavar, hogy a gye erekszerepl"kk képesek egyy év alatt ötöt öregedni. Az évek folyyamán odáig g mostanra azért sikerültt eljutni, hog gy a sze erepl"k ruházzatából követtkeztethetünk az évszakra a, de nap pi ügyek még g mindig soha a nem merüln nek fel, pedig most pélldául bemutatthatnák, hogy érinti az épít"ipart a gazdasági válság. És bár a napi gondo okat kerülik a sorozat írói, azért

medikuslap@gmail.com

hoztak, e elhelyezhették k azt a f"té éren felállított életfa-kompoz é zíció esít" medencéjjébe. Délután, az egye menet a városközpo ontot körbejá árva szimboliku usan egyesíítette az ed ddig különálló egyházrés szeket. Ezu után yszerre kondu ultak pontban 4 órakor egy meg a református harangok, és dobbantak meg velük a magyar szíívek az egészz Kárpát-me edencében, hírül h adva az egységet. A közös alkotm mány kihirdetésse után szaba adtéri úrvacso orás istentiszte eleten vehettek részt a híve ek, s számos kközösségi és kulturális k program várta az érdekl"d"ket a Kossuth té éren felállított sszínpadokon és é sátrakban. A Kálvinista Rómába an május 22 2-én egymásra a találta a hit és az egysség, miszerint a történelmi zsinat z jelmond data is hirdeti: „Krisztus a jöv", eg gyütt követjük " "t!” Papp Gá ábor

álta alános társada almi problémá ákkal igyekezznek foglalkozni, olya asmikkel, min nt például, hogy h valllja be egy gyerek az apján nak, hogy me eleg, hog gy illeszkedhe et vissza a társadalomba az, aki már ült börtönben, s"t a drog és az alko ohol kérrdése is el"ke erül. Nemrég láthattuk például, yan hat egyy 10 év körrüli gyerekre egy üveg bor hogy elfog gyasztása. Bár id"ben nem igen tudunk tökéletesen tájékozódni, azt mind dig pontosan tudjuk, t hol is vvagyunk, hisz zen az eltelt évek é alatt csak nagyon n ritkán hagytuk el a Mátyá ás király téri ház lakás sait és a házb ban található kis presszót. A díszlet perrsze az elmúlt 10 év alatt néha azért változott, a presszót péld dául többs ször is átalakították, ennekk ellenére szerrintem az péld dául senk kinek nem t#nt fel, hogy a díszletet 2006-ban a XV. kerületb"l Budaté éténybe költö öztették. S"t talán azt sem s mindenki tudja, hogy a f"címben f láth ható ház nem is a Mátyás király téren, hanem a Kós Károly tér 4. szám ala att található. Persze ennyyi év, és több b mint 4000 rész r után a sorozzat szerepl"i is cserél"dtek, az alap szere epl"gárdából lassan c csak annyian ma aradnak, hogy y egy kezünkön megszámolh hatjuk "ket, a szerep pl"k összlétszám ma azonban vis szonylag állan ndó, hiszen üres lakások mégs sem lehetnek egy s éhez házban. Itt azonban a szerepl"cseré nem vetnek be olyyan drasztikus lépéseket, mint m a konkurrens ornán látott te errortámadás, itt gyakoribb b a válás, vag gy a csato gyerekvállalás mia atti költözés, vagy az autó óbaleset, ami azt em közelebb áll a valósághoz, mint az ukrán terrorissták hisze táma adása. Az, hogy h egy soro ozat több mint 10 évet élt meg, ráadásul úgy, ú hogy y minden héte en a legnézetttebb tévém#s sorok egyike, azt hisze em csakis sikkerként értéke elhet". Tudom m, hogy ez az a a soroz zat, amit senkki nem néz, de e mégis azt his szem elég sokkáig kéne e keresgélnem m, hogy olyasvvalakit találjak,, akinek mond djuk, a Ma agdi anyus név n nem mon nd semmit és s a kereskede elmi telev víziózás és ennyi csatorna m mellett ez tény yleg siker. FM

medikuslap@gmail.com


Foglalkkozása: Orvosta anhallga ató és… Ha jól tudom, te egyszerre ké ét szakot is gzel az egyettemen. Hogy alakult ez vég így y? Má ár középiskolá ás koromban is széles érd dekl"dési körröm volt, tízz tárgyból indultam OKTV-n n, ötb"l országo os dönt"be ottam. Már kiis korom juto óta a érdekl"döm a biológia irán nt, mindeme ellett jól me ent az iskolába an mind a ma atematika, m mind az info ormatika. Ez utóbbiból nem mzetközi diákkolimpián ezü üstérmet szzereztem. Ezé ért úgy go ondoltam, hog gy ezzell is min ndenképpen kellene fog glalkoznom, azonban soh ha nem célként tekkintettem a ma atematikára, hanem informatikára,, sokkkal inkább eszközként valaminek az eléréséhez. 07-ben kezdtem m az orvosi sza akot, 2008200 ban n pedig a prog gramtervez" in nformatikus BSc szakot itt a Debreceni Egyyetemen. A kétt szak végzéséhez hozzájárul az a lehet"ség, hogy amennyiben maximum hárrom félév elttérés van a két szak elkezdése közöttt, akkor min ndkét szak amilag finanszírozott álla képzésben vég gezhet". Ho ogyan tudo od a kétt szakot öss szeegyeztetnii? Be tud dsz járni min nden órádra? Sze erencsére mind d a két helyen az oktatók töb bbsége pozitíva an áll ehhez. Általában Á az orvvosis órák jele entik a prioritá ást, hiszen egyy anatómia gyakorlatot nem n lehet má áshogy póto olni, míg bizonyos pro ogramozási tecchnikákat akár otthon is el lehet sajátítani. Év közben nem jelent problé émát a két ak, inkább vizzsgaid"szakban válik ez sza neh hézzé. Az orrvosin viszonyylag kevés nag gy tárgy van n, ráadásul az évközi teljesítménnyel különböz" ked dvezményeket is el lehet érni. Az info ormatikán visszont minden félévben legalább 5-6 tárgy van, ezekb"l el"bb zh-t v kell, várni az kell írni, majd vizsgázni ere edményre, am mi elég sokk energiát em mészt fel, és nagyon s#r#vvé teszi a vizssgaid"szakot. Em mlítetted, ho ogy középis skolásként OK KTV-n vettél részt, r itt az egyetemen e ped dig bekapcso olódtál a TDK K-ba. Már els s" évesként is adtál el" TDK kon nferencián, ami a nem gya akori. Hol vag gy diákkörös és é mi a témád d? 200 07. szeptembe erében kapcso olódtam be TDK-sként az Éle ettan Intézetbe en Prof. Dr. Cse ernoch László ó munkacsoporrtjába. Már 200 02-t"l kezdve végzek a munkacsoport szá ámára szoftverfejlesztést, jó ól ismerem az alkalmazott módszereket, illetve a ogramokat – aminek egy részét én pro írta am. A munkacsoport m f" kutatási terrülete az 1es típusú ryanodinreceptor, amii a vázizom

sikerül kialakítanunk, és m#ködés elekktromechanikai kapcsolatban n é a jöv"ben n is játszik fontoss szerepet. Én is ezzel meghallga atják javaslatain nkat. Mik a hos sszú távú célk kit!zéseid? foglalkozok, tavaly ennek k szimulációss mutattam be b a TDK K Orvosi ala apkutatási terülleteken kutatókként m#ködését szeretnék dolgozni. Szeretnék részt ve enni konferencián. Ezen belül a másik jelent"ss ásban is. Ez mindenképpen a elemi Ca--felszabadulási az oktatá téma az álata. Ez egyy prioritás. Azt a lehet" "séget még nem n események vizsgá nylag sz#k körrben ismert, újj yításhoz is leg gyen vetem el, hogy a gyógy viszon terüle et. Röviden az zt jelenti, hogyy nem szeretném m, hogy pár év közöm, n sponttán is meg tud nyílni a múlva, h ha valaki rosszul r lesz a ryano odin receptor, anélkül, hogyy közelembe en, orvosért kelljen kiáltan nom. ingerü ületet kapna a sejt. Ezekett Bár a épzés átalakuló szakorvoské konfokális lézerr pásztázó ó e abszolút nem n rendszerében egyel"re gáljuk, és ezekk gy milyen lehet"ségeim vanna ak. mikroszkóppal vizsg látom, hog Remélhett"leg mire te odaérsz, addi digra ettem szoftvert. elemzzésére készíte ez letiszztul. Külföldi tanulmányo okat, Ezt mutattam m be az a Informatikai munkaválllalást terveze el? Kar TDK T konferenc ciáján a helyin n els", az országoson n második díjatt Két nyelve et beszélek fels s"fokon: angollt és em. Úgy t#nik, hogy egyy oroszt. Mindkét nyelvte erületen szerettnék nyerte olyan et sikerül abb id"t eltölteni – mind m területe huzamosa automatizálni,, amire még se enki nem írt le e kulturális, mind tudomán nyos célból. A PhD P fokozatot m#köd" automatikus detektálási Angliába an kíván nom megszerezzni, viszont hosszú tá n hasznátt ávon algoritmust. Itt nagyon nagy kai részéhez iss Magyarorsszágon szerettnék dolgozni. Én veszem, hogyy az informatik értek, és tud dom hogy milyen biológiai úgy gondo olom, hogy Magyarországo M n is jelenség van a háttérben. A munkacsoportt lehet tudományt csinálni. Öröm eztt hallani, hogy y itthon képze eled farmakológiai jelleg# vizs sgálataiban iss "det. Az oros sz nyelv viszzont el a jöv" ek, a kolleszterinszintett részt vesze egyáltalán n nem divattos – ám an nnál csökkent" sta atinok vázizom mra kifejtett – hasznosa abb – man napság. Hog gyan esetleg káros – hatásait,, illetve ezekk tanultál m meg oroszul? atóságát vizsg gáljuk. Az ittt antagonizálha elért eredmén nyeimet mutattam be idén azz Sajnálatoss dolognak tartom az orosz nyelv ÁOK TDK konferenciájá án, ahol 1. hazai me egítélését. Az z orosz kultúra y a Pécsettt gyermekko oromtól vonzo ott, és végül ezt helyezést érrtem el, így megrendezettt OTDK-n is el" "adhattam. választotta am második idegen nyelvn nek, A két szak és a TDK rengeteg r id"tt amit egyálltalán nem bán ntam meg. A MOE M e jut még id d"d, energiád d igényel. Mire cseregyakkorlatok ke eretében pe edig emellett? remélem lesz lehet"sé égem újra eljjutni Az Informatikkai Karon egy y K+F projektt Oroszorszzágba. Köszönöm m az interjjút és tová ábbi keretében infformatikai háttteret nyújtunkk sikeres eg gyetemi éveke et kívánok! egy Holter EKG készülé ékeket gyártó ó cégnek, ez konkrétan kereskedelmi Riporte er: Lánczi Leve ente forgalomba kerül" k EKG elemz" szoftverr fejlesztését jelenti. Valam mint a Inté ézetben Biofizika atisztika demonstrátorkkodom: biosta szemináriumo okat, és biofizika b Azz orvos lehajol,, megkopogtatjja a páciens gyakorlatokat tartok. mellkasát és feszülten figyel: m a hob bbim a Mindezek mellett M doki - sszól a páciens -, tulajdonképp pen - Mondja közösségi közlekedés, amii els"re miért csinálja ezt? han ngozhat. talán furcssának F sinccs. A moziban láttam. - Fogalmam Egyrészt szeretem fénykép pezni a - Meddig M tart mé ég a m#tét, proffesszor úr? - ké érdi ekel a járm#veket, illetve érde a kimerült asszissztencia. is, a De ebreceni szervezés - Hogyhogy H a m# #tét? Hát nem boncolunk? özlekedési Eg gyesület Regionális Kö alelnöke va agyok. Ezze el az Azz orvos áll a frisssen operált be eteg el"tt. Azt egyesülettel próbálunk jav vítani a mondja: özlekedésen. helyi tömegkö R hírt kell közölnöm önne el. Újból meg kell k - Rossz Ez egy régi szerelem? s m#tenünk, mert a gyomrában felejtettem f a Kis korom óta a érdekel a té éma, de umikeszty#mett. gu komolyabban 2003 óta fogla alkozom - Ugyan U már dokktor úr! Tessék, itt van 100 forint, sfél éve vele. Az egyesületünket más ve egyen egy mássikat! alapítottuk. Ez számomra pusztán p Azz orvos alaposa an megvizsgáljja a beteget, hobbi, nem muszájból csinálom. elllen"rzi a lelete eit, de meg sem m szólal, csak Vannak kon nkrét javasla ataitok? hü ümmög a papírrok felett. A betteg türelmetlen nül Meghallgatna ak bennetekett? ké érdezi: Számos javaslatot nyújtunk be a - Doktor D úr, hát m mi bajom van? nak, bizonyos döntéshozókn - Azt A majd a bon ncolás mutatja meg. dolgokat sikkerült is elérnünk. Gy#jtötte e: PG Bízunk benne e, hogy jó kapc csolatot

Gyógyíító szöss szenetek

Sikerekben gazdag vizsgaid!szakot kívánunk!


Nemzetközi Törülköz"nap Avagy rendhagyó könyvajánló egy rendhagyó könyvhöz Május huszonötödike. Mindenkinek mást mond ez a dátum, mindenkinek más jut eszébe róla. Sok-sok ország rengeteg polgára más és más okból várja a közeledtét, és hát valljuk be: a legtöbb embernek egyáltalán nem is jelent semmit. Nekik csak egy szürke hétköznap csupán; olyan, mint a többi. Van azonban a világon egy nem elhanyagolható kisebbség, egy maréknyi beavatott, akik minden évben t#kön ülve várják e jeles nap eljövetelét és méltóképpen meg is emlékeznek róla. Május 25-én ünnepeljük a Nemzetközi Törülköz"napot. A napot, amikor a szívünket ünnepl"be, magunkat pedig törölköz"be öltöztetjük. Mindezt pedig egy kivételes író, Douglas Noel Adams tiszteletére. Az " tollából származik ugyanis a Tejútrendszer talán legviccesebb regénye, a világ leghosszabb öt részb"l álló trilógiája, a Galaxis Útikalauz Stopposoknak, mely egy teljesen hétköznapi helyzetet dolgoz fel. Ugyanis mikor egy szép csütörtök reggelen felébred, Arthur Dent azzal a problémával kénytelen szembesülni, hogy beköt"utat akarnak építeni a háza helyére, majd nem sokkal kés"bb azzal, hogy a vogonok pedig a Földet készülnek elpusztítani hasonló célzattal. Arthur azonban legjobb – és mint kiderül, földönkívüli – barátja révén megmenekül, és kezdetét veszi hihetetlen fordulatokkal teli kalandja. A könyv egyébként kifejezetten humoros volta mellett rengeteg nagyon hasznos információval is szolgál olvasójának. Megtudhatjuk például a választ az élet, a világegyetem és minden végs" nagy kérdésére, ami szép teljesítmény még akkor is, ha magára a kérdésre nem derül fény. De birtokunkba kerülhet a repülés titka, és azzal a makacs ténnyel is szembesülnünk kell, hogy az emberi faj, csupán a harmadik legintelligensebb a Földön… De miért éppen törölköz"t kanyarítunk a nyakunkba egy intersztelláris kaland kitalálójának tiszteletére? A legfrappánsabb választ erre maga a Galaxis Útikalauz adja meg, mely így ír:

„Törülköz": A lehet" leghasznosabb dolog, amit csak magával vihet a csillagközi stoppos. Egyrészt komoly gyakorlati értéke van: beletakarózhatunk, hogy meleghez jussunk, míg átugrándozunk a Jaglan-Béta hideg holdjain; heverhetünk rajta, míg a Santagrinus-V ragyogó, márványhomokos tengerpartjain szívjuk a s#r# tengeri leveg"t; felvitorlázhatjuk vele minitutajunkat, míg lefelé sodródunk a lassú, lomha Moth folyón; takarózhatunk vele, miközben Kakrafoon sivatagainak vörös csillagai ragyognak ránk; megnedvesíthetjük és fegyverként használhatjuk kézitusában; fejünkre tekerhetjük, hogy távol tartsuk a mérges g"zöket, vagy hogy elkerüljük a Traal bolygó Mohó Poloskapattintó Fenevadjának pillantását (észveszt"en ostoba állat, azt hiszi, ha te nem látod "t, " sem lát téged – annyi esze van mint egy cip"talpnak, de nagyon-nagyon mohó); veszély esetén vészjelzéseket adhatunk vele, és természetesen beletörölközhetünk, ha még elég tiszta hozzá. Másrészt, és ez a fontosabb, a törülköz"nek roppant pszichológiai jelent"sége van. Miért, miért nem, ha a strag (strag: nem stoppos) észreveszi, hogy a stopposnak van törülköz"je, azonnal föltételezi, hogy fogkeféje, arctörl"je, szappana, doboz kétszersültje, kulacsa, irányt#je, kötélgombolyagja, szúnyogriasztója, es"kabátja, #rruhája stb. is van. S"t a strag boldogan odakölcsönzi a stopposnak a felsoroltak vagy egy tucat egyéb tétel bármelyikét, melyet a stoppos véletlenül elvesztett. A strag úgy gondolkodik, hogy aki széltében-hosszában bejárja stoppolva a galaxist, nomádul és csövezve él, hihetetlen nehézségekkel néz farkasszemet, és gy"z, és még azt is tudja, hogy hol a törülköz"je – az igazán olyan valaki, akit komolyan kell venni.” Egy szó, mint száz… ezt a könyvet tényleg érdemes elolvasni. És ne feledjük! Ha május 25-én valakit törölköz"vel a nyakában látunk kóricálni, ne lep"djünk meg túlságosan… én biztos köztük leszek. Pauliczky Balázs

Élmények a f"z"versenyr"l A Medikus hét keddjének délutánján f"z"versenyt rendeztek. Már régebben is vágytam arra, hogy részt vegyek egy ilyen rendezvényen, jó bulinak gondoltam. Ezért beneveztünk hárman a versenyre. Hamar ki is találtuk, hogy mit fogunk f"zni, a választás a babgulyásra esett. Hogy ez éppen miért volt, nem tudjuk, mindenesetre egy dolog biztos volt: egyikünk sem f"zött még életében sem babgulyást, sem fazékban, és pláne nem bográcsban. Én is csak láttam. Már hétf"n bevásároltunk, s el"készítettünk mindent. Be kellett áztatni a babot és a csülköt, majd a helyszínhez közel egy titkos helyen lepakoltuk a f#szereket. A másnapot nagy izgalommal vártuk. A verseny délután kett"kor kezd"dött, és este hétre volt várható a zs#ri. A babgulyásról tudni kell, hogy nem f" meg valami gyorsan. Mire elkezd"dött a verseny, addigra a legfontosabb el"készületeket megtettük. A nap ragyogóan sütött, minden körülmény teljesen ideális volt, a sátor mögötti területen voltak felállítva a bográcsok, asztalok. Akkor szembesültünk vele, hogy egy-egy csapat legalább 8-10 emberb"l áll. Ráadásul az elején csak ketten tudtuk elkezdeni a munkát. Ennek ellenére ragyogóan haladtunk. Problémánk egyedül csak a tüzeléssel adódott, de szerencsére a rendez" és résztvev" fiúk segítettek nekünk a favágásban és a t#zrakásban, köszönet érte. Zárójelesen megjegyzem, hogy a nagy melegben és szélben persze rájöttem, hogy miért isznak a férfiak el"szeretettel sört szabad téri f"zés közben… Ahogy telt az id", úgy kezdett alakulni a levesünk. Ráadásul ki is egészültünk hamarosan három f"s csapattá. Mikor beletettük a levesbe a f#szereket és megkóstoltuk, nem akartunk hinni az ízérzékelésünknek: ennek a levesnek bizony nagyon finom babgulyás íze lett! A végén még csipetke tésztát is tettünk bele! Amikor nagyjából készen volt, felhívtam azokat az embereket, akiknek megígértük, hogy vendégül látjuk "ket vacsorára. Mire 7 órára megérkeztek, készen is lett a levesünk. Csakhogy adódott

egy kis probléma: nem volt mer"kanalunk! Pár perc telefonálgatás után azt is szereztünk természetesen. Ezután külön ki kellett menekíteni a zs#ri adagját, hiszen sokan pályáztak a f"ztünkre. A zs#ri tagja volt, többek között Dr. Kappelmayer János és Dr. Méhes Gábor, aki nem meglep" módon morfológiai szemlélettel taglalta az eredményhirdetésen a helyezett ételek jellemz"it. Végül nem mi nyertük meg a versenyt, az els" helyezést a halászlé vitte el. Viszont szórakoztunk egy nagyon jót, és f"ztünk egy nagyon finomat. Továbbá már az is nagy dics"ség volt, hogy az utolsó cseppig elfogyott az ételünk. Posta Edit

Figyelem!!Munkalehet"ség!! !

Megbízható,! precízen,! határid"re! dolgozni! tudó,! az! orvosi! angolt! kiemelked"en! jól! ismer"! embereket! keresek! megbízói! jelleggel! magyar#angol,! ill.! angol# magyar!szakfordítói!munkákhoz!!Díjazás!az!elvégzett! munka! színvonala! és! a! rendelkezésre! állás! gyakorisága! alapján.! Korrekt,! igazán! jó! kereseti! lehet"ség!! Jelentkezni! egy! rövid! szakmai! CV#t! (személyes! adatok,! nyelvtudásra,! orvosi! kompetenciára! vonatkozó! adatok,! motivációs! szempontok)! csatolva! e#mailen!a!torbert25@gmail.com!címen!lehet.! hirdetés Várom!jelentkezésed!!

A következ! számunk szeptemberben jelenik meg

Medikus_Lap_24_2009_05  

Medikus Lap 24 2009 05

Medikus_Lap_24_2009_05  

Medikus Lap 24 2009 05

Advertisement