Page 1


Medikus Lap V. évfolyam, 2. szám A DEOEC hallgatóinak hivatalos, ingyenes kiadványa A hallgatóktól, által, ért

Tartalom

Kedves Olvasó!

Főszerkesztői levél 2. oldal Tóth Ilona-díjas hallgatónk 3. oldal In memoriam Tóth Ilona 3. oldal Interjú Prof. Dr. Szöllősi Jánossal 4-5. oldal Gyógynövények 5. oldal Kakaó Magyar Orvostanhallgatók 6. oldal Egyesülete Interjú Prof. Dr. Szekanecz 7-8. oldal Zoltánnal The LitCom2009 A New Beginning 8. oldal Me and Naomi Beginnings Cseregyakorlat Szicíliában 9. oldal A drogok és én 9. oldal Foglalkozása: orvos és.. 10-11. oldal Nostradamus Segíteni szeretnél? 11. oldal Echo zene 12. oldal Rammscsapda Echo könyv 13. oldal Vlagyimir Szorokin: A jég Echo film Pedro Almodóvar: 13. oldal Megtört ölelések Aktuális debreceni rendezvények 13. oldal Spinning 14. oldal Amitől falra mászol… 15. oldal A hónap medikus lánya 15. oldal Hello Kidney 15. oldal Gólyabál 2009 16. oldal

Tombol az ősz. Olykor viharosan, máskor csendes ködbe burkolózva, néha napsütésben tündökölve. A szemeszter legfontosabb, a tanév legszebb eseményén pedig a gólyák végérvényesen egyetemi polgárokká váltak. A gólyabálon soha nem látott pompával, a 90 éves debreceni orvosképzés gyökereihez visszanyúlva a ’20-as évek hangulatát idéztük meg. A rendezőség nevében remélem, hogy minden résztvevő jó érezte magát, és örök emlék marad számára ez a különleges esemény. Nem csak az első évesek számára új azonban az egyetem: a negyed évfolyam is átesett egyfajta tűzkeresztségen – már ami a blokkgyakorlatot illeti. Lapunk is folyamatos megújulást él át. A Medikus Lap kezdeti számaiban volt angol nyelvű rovat, ám ez később elkopott. Ezt a hagyományt igyekszünk feleleveníteni ismét. Mindez jól példázza a Hallgatói Önkormányzat és a Foreign Medical Students’ Association közötti együttműködés intenzívebbé válását is. A jövőben pedig további angol nyelvű, illetve kétnyelvű cikkek megjelentetését tervezzük – mindannyiunk épülésére. Fogadjátok szeretettel! Sok egyéb is történt ám az elmúlt hetekben. A legfontosabb esemény a november 12-én Budapesten megtartott demonstráció. A fiatal orvosok munkájának megbecsülését, jobb munkakörülményeket, értelmiségihez méltó bérezést szeretnénk, és azért sétáltunk végig Budapest utcáin ezerötszázan fehér köpenyünkkel, hogy felhívjuk a közvélemény figyelmét a fiatal orvosok nehéz helyzetére. A címlapon pedig láthatjuk a ma már jelképpé váló szívet Magyarország térképén (ezúton is külön köszönet a képért Todoroff Lázárnak). A megmozdulás dossziéja, a kapcsolódó cikke, képek, videók, egyéb anyagok megtalálhatók a www.deoechok.hu oldalon. A megmozdulás ismét bizonyította, hogy csakis összefogással lehet változást elérni, együtt lehetünk csak erősek. Köszönet jár a Debrecenből Budapestre utazó 120 medikusnak, akik képviselték a debreceni hallgatókat, a régió fiatal orvosait. Bizton állíthatom, hogy az ügy ezzel még nem zárult le, a www.deoechok.hu honlap és lapunk is folyamatosan beszámol majd a későbbi fejleményekről is. E számunkban is megtalálhatóak a hagyományos rovatok, lesz szó sportról is, és itt vannak újra Hello Kidneyék is. Újításként pedig megjelenik „A hónap medikus lánya” című rovat, ide várjuk vállalkozó kedvű lányok jelentkezését! Jó szórakozást, kellemes kikapcsolódást kívánok lapunkhoz! Lánczi Levente, főszerkesztő

Medikus Lap V. évfolyam, 2. szám║A DEOEC hallgatóinak hivatalos, ingyenes kiadványa║A hallgatóktól, által, ért. ║Megjelenik négyhetente, szemeszterenként négyszer, alkalmanként 700 példányban║www.deoechok.hu ║medikuslap@gmail.com║ Felelős kiadó és főszerkesztő: Lánczi Levente, ÁOK HÖK PR ügyvivő Címlap&design: Jakab András www.cooler.underground.hu║címlapfotó: Todoroff Lázár Főszerkesztő-helyettes: Ádány Csaba║Senior szerkesztő: Dr. Papp Gábor║Olvasószerkesztő: Bálint Adriána A cikkeket írták (a megjelenés oldalak szerinti sorrendjében): Dr. Papp Gábor, Ádány Csaba, Lánczi Levente, Tógyer Melinda, Baranyi Beáta, Paragh Lilla, Gál Tünde, Kurucz Vivien, Kiss Csaba, Horváth Krisztián, Nagyné Varga Katalin, Tóth Máté, Pauliczky Balázs. The LitCom2009 is organised by the cooperation between the FMSA and HÖK, coordinated by Yakir Guri. Fotó: Jakab András, Lánczi Levente, Nagy Sándor, Tabi László, Tajti Gábor, Tóth Máté, internet és még sokan mások... Nyomdai munkálatok: Xpress Copy, Zein Fadi, telefon: (20) 468 4226, (30) 468 4226, e-mail: xpresscopy@gmail.com Továbbra is várjuk minden DEOEC-es hallgató illetve hallgatói szervezet cikkét, versét, fotóját, beszámolóját, bármilyen közérdekű közlendőjét! Az újsággal kapcsolatos észrevételeket, kritikákat, tanácsokat is várunk a medikuslap@gmail.com e-mail címen, vagy keressétek személyesen a szerkesztőket a HÖK-irodán, a Markusovszky Lajos Kollégium III-as épületében! A szerkesztőség kéziratokat nem őriz meg és nem küld vissza! Bármilyen utóközlés csak a szerkesztőség beleegyezésével lehetséges! Minden jog fenntartva. © 2009 Postacím: Medikus Lap, DEOEC HÖK iroda, III-as kollégium 4032 Debrecen, Móricz Zsigmond körút 22. e-mail: medikuslap@gmail.com telefon: 30/4931256

www.aokhok.hu

www.aokhok.hu

www.aokhok.hu


Tó óth Ilona a-díjas hallgatón h nk Idé én Dr. Papp Gábor a DEOEC má ásodéves PhD D hallgatója – lapunk sze erzője és sze erkesztője – vehette át em me rangos kitüntetést, k am melyet az szigorló 195 57-ben halálra ítélt orvvostanhallgató ó emlékére nyyújtanak át min nden évben egy frissen n végzett ma agyar orvo osnak a Kárpátme edencében. A díjátadó mé éltó módon az MTA évess rendezvényének, A Ma agyar Tud domány Ü Ünnepének zárrásaként, a DA AB Székházba an zajlott. Tótth Ilona emlé ékének és beccsületének reh habilitálását hangsúlyozta több me eghívott vend dég is, köztü ük Wittner Má ária, ’56-os fo orradalmár. Azz ünnepségen Jelenczki István film mrendező a „N Népek Krisztu usa, Magyarország, 1956” című sorrozatának ötö ödik epizódjáb ból láthattunkk részleteket. Iván Lásszló professzzor, Tóth Ilon na egykori cssoporttársa ünnepi besszédében vissszaemlékezettt a forradalom m viharos nap pjaira, és arra, hogyan n ápolta a sebesülteket ezz a szorgalma as és

d derék medika,, akit már akko or a m magyar Je ean d’Arc--nak n neveztek. A díjazott biográfiáját Siipka úr S Sándor professzor p iismertette a közönség ggel, m majd Körrmendy B Béla p professzor és s felesége áta adta a az emlékdíjat. K Köszönőbeszé édében Papp G Gábor hangsú úlyozta, hogy bár m megpróbálták befeketíteni az u utókor előtt is Tóth Ilona e emlékét, azonban h hazaszeretete e és áldozatalása ma is példaképké ént szolgálha at mindannyiunk válla szám mára. Az ünnepségen ü részt vett Győ őrfi Lajos szobrászművész,, az emlé ékdíj alkotója, és a Debrreceni Reform mátus Kollég gium Kánttusa is, mely kórusművek e előadásával emelte e az ünn nepi hang gulatot. Ádány Csa aba

I memo In oriam Tó óth Ilona a „Cssak törpe nép p felejthet ős nagyságot, n Csak elfajult korr hős elődöke et; A lelkes eljá ár ősei sírla akához, S gyújt g régi fén nynél új szövétneket.” /Gara ay János/ 56-ban, a kegyetlen k há áborúk és 195 iga azságtalan bé ékediktátumokk után a ma agyar nemzet még egyszer felkelt, s lerázni ma me egpróbálta agáról a me egszálló szzovjetek éss itthoni kiszzolgálóik lánccát. A kivívott azonban szabadság kérrészéletűnek bizonyult, ugyanis u a kezzdeti sikereinkket a szovjete ek katonai invváziója köve ette. A forradalmunk vérrbefojtása után ismét a félelem lett az hazánkban kegyetlen úr n, s a egtorlások bb száz me során töb sza abadságharco osunkat vége ezte ki a rég gi-új diktatúra. Tótth Ilonára teh hetsége és a gyógyítás irán nti elkötelezetttsége alapján n ma akár úgyy is emlékezzhetnénk, min nt sikeres orvvosprofesszorrra, vagy híres Azonban aka adémikusra. a sors közzbeszólt, s a szakmai sikerrek helyett má ártíromság juttott neki oszztályrészül. Me ert hinni merésszelt a szabad dságban, a nem mzetünk szab badságában. Tótth Ilona 1932. októbe er 23-án, egyik Árp pádföldön (Budapest várrosrésze) egyedüli született gye ermekként egyy református értelmiségi é csa aládban. Nagyapja iskolaigazgató, éde esanyja tanító ónő volt. Szülei kétéves korrában elváltakk, így édesapjáról kevés em mlékképe mara adt. A hatalmi önkénnyel kicsi má ár egészen korában sze embesülnie kellett, ugyyanis két nag gybátyját 19 945-ben interrnálták, s mikkor meg szere ette volna látogatni őket,

Tóth Ilon na: Ébresztő él Árpád büszke népe? Mivé letté Mivé letté él nemzetem, ó magyar? Kardodatt kezedből miérrt tevéd le? Háborút m már többé nem m akarsz? áltál a gyáva cs sőcseléktől, Meghátrá Örök szég gyen, gyalázatt ez reád, Ki eddig vvédted viharba an, vészben Most márr veszni hagyod d hazád? ed megláncolva a, Szemed llehunyva, keze Idegen ké éz szántja földe edet, Furfang, ccselszövény urralkodik rajtad,, Meddig tű űröd még ezt a helyzetet?

kérdésére azz ÁVH-s katon náktól egy-egyy jókora pofon volt a válasz. Szorgalmas és tehetsége es tanulókéntt egész életébe en színkitűnő volt. A forradalom mban fegyvere es harcokban n nem vett részzt, az összecs sapások során n is orvosi hivvatásának éllt, s számoss sebesült élettét mentette meg m önkéntess mentősként. Később kinevezték k a utcai kisegítő kórházz Domonkos vezetőjének, ahol meg gszervezte a ejáró betegekk sérültek elláttását és a be gondozását is. A sz zabadságharcc leverése utá án a továbbra a is folytatottt gyógyítói mu unka mellett részt vett azz „Élünk” cíímű ellenállló folyóiratt szerkesztésé ében és terjesz ztésében. November 20 0-án őt és néh hány társát azz illegális röpiiratok miatt letartóztatták,, azonban később koholt bizonyítékokk en gyilkosság g alapján konccepciós perbe vádjával halá álra ítélték. A kínvallatásokk hatására min ndent bevallo ott, amit csakk

medikuslap@gmail.com

ép dúlja fel otth honod, Idegen né Kinek rob botolsz? Magad d sem tudod? Veszélyben léted, életed, egyvered? S nincs kkészen tartva fe ad is a harci bá árdot Ha elásta A rozsda szét nem marjja ott, Ébredj ma agyar! Tűzd dá árdád hegyére A dicső, sszent, zöld szín nű lobogót! éltó leszel majd d őseidhez, Akkor mé Ne csügg gedj árva nemz zetem, magyar! Kardot a kézbe, Isten ve eled lesz! S áldott a haza, mit oly sok szív akar. 1946

é a diktattúra parancsolltak neki, és propagandagépezete a hős forradalmár estiális gyilkoss sá torzította el. alakját be Döbbenettes módon mé ég ma is vann nak, akik gyilkkosnak tartják k őt, azonban n az igazság e előbb-utóbb érvényre fog ju utni, és a való ódi bűnösök és nemzetáru ulók kilétére is fény fog derü ülni egyszer. Dr. Papp Gá ábor

medikuslap@gmail.com


IInntteerrjjúú

Interjú Prof. Dr. Szöllősi Jánossal, a Biofizikai és Sejtbiológiai Intézet igazgatójával - Először is a Medikus Lap nevében hadd gratuláljak professzor úr intézetvezetői kinevezéséhez! Mik a tervei intézetvezetőként? - Az intézet további sorsa nem kizárólag az én kezemben van, a munkatársaimmal közösen tervezem a változásokat megvalósítani. Professzortársaimmal minden héten tartunk megbeszéléseket, ennek következményeként vezetünk be újításokat az intézetben. Az oktatásban minden pályázó professzor felvetette, hogy szükség van az intézeten belül egy professzionális, központi oktatási menedzserre, ezt meg is valósítottuk, kineveztünk egy főállású oktatót, aki összefogja és átlátja az intézet sokrétű oktatási tevékenységét. - Tudom, hogy alig telt el néhány hét az évkezdés óta, de mégis fel kell tennem a kérdést: van-e már ezzel kapcsolatos tapasztalatuk, illetve visszajelzés a hallgatók irányából? - Bizonyos értelemben még korai erről beszélnünk, de a heti 4x2 óra fogadóórán megjelennek a hallgatók, tudják kihez, hova forduljanak. Nyilván ez egy hosszabb folyamat, de az első tapasztalatok biztatóak. Igyekszünk a modern technika vívmányait használni: az intézet honlapján tájékoztatjuk a hallgatókat, illetve e-mailen is várja a kérdéseket az oktatási felelős. Továbbá a magyar és angol nyelvű oktatás harmonizálását szeretnénk tökéletesíteni, ennek kiváló eszköze lesz a Biofizika tankönyv napokban megjelent angol fordítása. Ezt a könyvet három egyetem használja, több információt is tartalmaz, mint ami a sikeres vizsgához szükséges. Az ebben való eligazodást segíti a tördelés, a különböző betűméretek alkalmazása. Továbbá a sikeres év közbeni teljesítményt különböző vizsgakedvezményekkel igyekszünk honorálni a szorgalmas hallgatók számára. Ez az ösztönzési rendszer évek óta működik, örömmel látjuk, hogy a hallgatók igyekeznek élni a lehetőséggel. - Tapasztalataim szerint a kiadott minimumkérdés-válasz lista is nagyban segíti a hallgatók vizsgára történő felkészülését. Pontosan hány évközi számonkérést tartanak? - Egy biometria és egy biofizika évközi tesztet iratunk. Ezeken kívül felkérjük az egyes csoportok képviselőit, hogy jöjjenek el az intézetbe, mondják el tapasztalataikat, milyen a könyv, milyenek voltak az előadások, és mi is elmondjuk, hogy hogyan érdemes vizsgázni. - Ez a rendszer régóta működik? Nagyon hasznosnak tartom még a vizsga előtt tisztázni a játékszabályokat, pláne, hogy sokaknak ez a legelső egyetemi vizsgája. - Már pár éve működik, a magyar hallgatók rendszeresen eljárnak, a külföldiekkel volt az elmúlt évben valamilyen kommunikációs probléma, ezért viszonylag kevesen jöttek el. Erre ebben az évben fokozottan figyelünk majd. - Az intézetben várhatók strukturális változások is. Mit tudhatunk erről jelenleg? - Az intézetben jelenleg két tanszék működik: a Biofizika Tanszék, és a Sejtbiológia Tanszék. Mivel mi oktatjuk a biometriát, az informatikát, a gyógyszerészképzésben és egyéb képzésekben a matematikát, ezért várhatóan hamarosan megalakítjuk a Biomatematikai Tanszéket is. - Akár még önálló tantárgyként is megjelenhet a biometria? - Akár ez is elképzelhető. Sőt, mivel az informatika oktatást is mi koordináljuk, mindezek oktatását számítógépen is tervezzük, így az általánosan használatos statisztikai programokkal is megismerkedhetnek a hallgatók. Mindezek kidolgozása jelenleg folyamatban van. - A tudományos munka terén várható-e változás? - Ahogy az oktatásnál, úgy a kutatások esetében is demokratikus vezetési elveket vallok. Az intézetben jól működő munkacsoportjaink vannak. A különböző pályázatokon szerencsére jól szerepelnek, ezt szeretnénk a továbbiakban is folytatni, és az intézeten belüli és intézetek közötti összefogások révén nő az esélyünk a különböző pályázatokon. Ez azért

különösen fontos, mert az intézeti kutatásokat jelentős részben a sikeres pályázatokból finanszírozzuk. - Nemzetközi szinten az intézet tevékenységét hova sorolná be? Egyáltalán van-e biofizika oktatás a nyugati egyetemeken? Folyik-e világszerte elismert tudományos munka itt? - Általánosan elterjedt a biofizika oktatása a világon. A képalkotó eljárásokat, a különböző mikroszkópok használatát minden nagyobb egyetemen oktatják. Próbáljuk úgy súlypontozni az oktatásunkat, hogy abból minél többet használhassanak a hallgatók későbbi tanulmányaik során is. A tudományt nézve nem vagyunk világelsők, ezt el kell ismerni. A személyi állományunk viszont kiváló, amit végzünk, azt nemzetközi szinten végezzük. Széles skálán mozognak a kutatásaink: ioncsatornákat, sejtfelszíni receptorokat vizsgálunk, és fluoreszcens mikroszkópos technikákban sokan fordulnak hozzánk, ebben szerintem egészen jók vagyunk. Továbbá, ha a publikációkat nézzük, neves szaklapokban viszonylag sok cikk jelenik meg az intézet kutatásaiból, valamint kongresszusokra is rendszeresen hívják előadni az intézet munkatársait. - Milyen az intézet utánpótlása? Vannak-e TDK-s, PhD-s hallgatók az intézetben? - Kihasználjuk azt a lehetőséget, hogy a hallgatók velünk találkoznak először, és sokan el is jönnek az intézetbe. Aminek részben örülök, részben nem, az az, hogy sokan nálunk végzik PhD-jukat, de később klinikai munkát vállalnak. Ez azonban azt is jelenti, hogy ezekkel a klinikusokkal tudunk közös klinikai kooperációkat végezni. Ismerik és tudják kezelni az itteni műszereket. Most is elég sok TDK-sunk van, közte sok külföldi – izraeli, kínai, vietnámi – hallgató is. Nem erőltetünk rá senkire semmit, de igyekszünk megmutatni minden tehetséges hallgató számára az intézetet. - Ha tényleg ilyen jelentős mértékű klinikus „kirajzás" figyelhető meg az intézetből, felmerül a kérdés, hogy az intézetben végzett alapkutatás átültethető-e a klinikai gyakorlatba? - Ezelőtt húsz évvel nem is gondoltam volna, hogy emlőtumorokkal fogunk foglalkozni. Először FRET-tel vizsgáltuk a sejt felszínét, majd in vitro fehérje- és antitest kombinációkkal próbáltuk gyógyítani a daganatos sejteket, mára pedig eljutottunk odáig, hogy SCID egerekbe bejuttatva a daganatos sejteket kezeljük őket. Igenis akarjuk, hogy az itt folyó alapkutatásnak legyen értelme, hogy lássuk az alagút végén a fényt. A műszerparkunk kimondottan jó. Ez nem jelenti azt, hogy ezek a műszerek az intézet tulajdonai, hiszen használják őket a Biokémia, az Immunológia, Élettan- és az Orvosi Vegytan Intézet munkatársai is. - Ez talán köszönhető az Élettudományi Központ nyújtotta adottságoknak is. Milyen tapasztalatai vannak az új épülettel kapcsolatban? - Egyértelműen jó itt dolgozni. Három éve költözünk át, eleinte kicsit aggódtunk, mert a területünk némileg csökkent, azonban itt sokkal jobb az elrendezés, a laborfelület pedig, ahol ténylegesen lehet dogozni, nagymértékben nőtt. Valamint az Elméleti Tömbben maradt területünkből kapott az akadémiai munkacsoportunk is, így kényelmesen elférünk. Eleinte voltak kisebb problémák, de mára az épület rendeltetésszerűen és jól működik. Az épület stílusa, a betonfal sokakat megosztott. A falakon mindig van kiállítás, ez tetszik az embereknek. Sokszor, különösen nyáron nehéz eldönteni, hogy kint van az ember, vagy bent, annyira természetközeli az egész. Egyetemünknek pedig óriási előnye ez a gyönyörű campus. - Az első évfolyamos hallgatókat minden tavasszal lázban tartja a sejtbiológia tantárgy. Milyen változások várhatók ez ügyben? - A teljes tantervet átnézzük, ez az oktatási menedzser illetve a tanszék munkatársainak feladata. Minimumkérdés bank

A DEOEC hírei az interneten: www.deoec.hu


létrrehozását terve ezzük, illetve igyekszünk össszhangba hozzni az okttatást és szám monkérést. Ez az elkövetkezző időszak kih hívása leszz, de már tavaszra várhattók változásokk ebben. Egysszerű, átte ekinthető, jól ja avítható tesztekk összeállítást tervezzük. - Személyesen S m milyen céljai, tervei vannak k professzor úrnak ú az intézettel? - Amikor A idekerültem az intéze etbe, úgy éltem m meg, hogy olyan mu unkát végzek, amit a szeretek csinálni, sőt ezért e még fizettést is kap pok. Nem túl so okat, de annyitt amennyiből meg m lehet élni. A mai nap pig úgy gondo olom, hogy jól választottam, mert olyan munkát m vég gzek – az okta atást és a kuta atást – amit szzeretek csináln ni. Az okttatás azért is fontos, mert ennek ré évén találkozzhatok teh hetséges hallgatókkal, akik közül később bi munkatársa aim is kike erülnek. Ezt tovvábbra is fenn kívánom tartani. Az alapkutatásró ól az a vélem ményem, hogyy apró lépése enként ndig kicsit előrrébb tudunk ju utni. Azt nem hiszem, hogy a rák min elle enszerét egy csodagyógyyszer személlyében valah ha is me egtaláljuk, hiszen a rák egy komplex bete egségcsoport közös

G Gyyóóggyynnöövvéénnyyeekk

e, és annyi féle e tumor van, a ahány féle szabályozási útvo onal. neve Gene etikai illetve proteomikai feltérképezés ssel lehet, hogy h megttaláljuk az eg gyedi terápiás lehetőségeke et, és hatékon nyan tudju uk kezelni az eg gyes speciális ttumorokat. - Van n-e valamilyen n személyes ü üzenete a halllgatók, kiváltk képp az ellső évfolyamo os hallgatók szzámára? - Tapasztalataim szerint s a hallg gatók félnek a vizsgától. Azz én üzen netem az, hogyy a vizsgára fel kell készülni. Ugyanilyen U fon ntos, hogy y a vizsgára kipihenten k kell érkezni. Ha visszahallgatná v ák a vizsg gákat, akkor meglepődnének, hogy milyen egyszzerű kérdé ésekre nem tudnak válaszoln ni. Tehát ne fé éljenek a vizsgá ától, készüljenek fel és pihenjenek p elő őtte. Később be elátják a hallga atók, y ez az első fé élév nem is vo olt olyan nehéz. Most történik a hogy hallgatók „agyánakk a tágítása”, most tanulnak k meg tanulni.. Ez g alapvető a ké ésőbbi sikeres tanulmányaikh hoz. pedig Riporte er: Lánczi Leve ente

Kakaó Theo obroma cacao c

Dél-Amerika eső őerdőiből, főkként az Amazzonas és Orrinoco ármazik. A term mészetben több faj vízzrendszerénekk ártereiről szá fája a akár 15 méter magassra is felcse eperedhet, de e az ülte etvényeken a halvány rózsaszínű r kakkaófa nem nő három méternél ma agasabbra. Azz ellipszoid ala akú termés 15– –30 cm hossszú, sárga, narancs, piro os, lila vagy barna színű. A term méshús fehérr, rózsaszín va agy barna. Egy-egy terméssben általában n 60 mag nő.. Am merikában a be ennszülöttek már m régóta Amerika ism merték a kakaófát, felffedezése előttt az adót még kakaóban fize ették, és eg gy rabszolga ára 100 kakkaóbab volt. A termesztésé ét a maják kezzdték el i.e. 1500 körül. A legenda sze erint a kakaó volt az azté ékok szent ma adara, a kvé ézál eledele. A maják, késsőbb pedig az a aztékok éss az inkák má ár négyféle ka akaóitalt isme ertek. Ezek egyyike a sokoatl vagy más néven habos vízz, amit kakaó óból, kukorica alisztből, mézzből, vaníliábó ól és vízzből készítette ek, emellett cukorral, fah héjjal és ániizzsal íze esítettek. A ma agvakat borító ó fehér termésshúst csemegeként etté ék, a termé és más részzeiből haszná álati tárgyaka at és sze ereket gyárto ottak, például a termés héjából h kanalakat, poh harakat, edén nyeket, a leve elekből háztettőt, a kakaóbabból gyó ógyszert. Európában a csokoládéfogyasztás a 17-18. 1 száza adban országból először a Vatikkánba kezzdett elterjedni. Spanyolo kerrült, majd Ola aszországban jött divatba. Elterjedését E v vallási vitá ák követték, mivel m a hölgyek már a templomba is mag gukkal vittték az édes nektárt. Latin nevét n Linné ad dta. A Theobrroma, aza az az istenek tápláléka, talláló név. Linné azért válaszztotta eztt a nevet, merrt a Sorbonne tanára, dr. Bo ouchet szerintt a jól elkkészített kakaó ó méltóbb iste eni eledel, mint a nektár és é az am mbrózia. A XV VII. századig csak c italként ismerték, akkkortájt késszítették az első csokoládé ét - Kubából behozott b cuko orral Gu uanacóban élő apácák. A Francia Akkadémia 1687 7-ben kiadta az általa legoptimálisa abbnak ítélt csokoládé-rece c eptet, am mely a mai ízlé és szerint, és a mai napig iss a legmegfelelőbb ízh hatású. A rece ept: 1 font pö örkölt kakaóba ab, 1 font cukkor, 1 dra achma fahéj, 2 drachma vanília. Egyyéni kísérlete ek is törtténtek külön nböző ízhatá ású csokolád dék előállítá ására. Olvvashatunk pé éldául egy bizonyos b Deb bauve úrról, - aki egyyébként gyógyszerész volt - és aki "felttalálta" a külö önféle

erekkel keve ert gyógy-cso okoládét. Sov vány és vé ézna fűsze embereknek erőssítő csokolád dét javallotta ak, idegesekknek narancsvirággal ízzesítettet, míg a levert embe erek csokoládéját ámb brával fűszerezzték. Az erjesztett, p pörkölt kakaó ómagok 1-2 % bromint, 0,2-0 0,3 % koffe eint, nyomokkban teob teofiillint, 5 % katechin-cserzőanyagot, proa antocianidin-po olimereket és kb. 50-60 % zsírt z tarta almaznak. Kaka aópor és csokkoládé nyerés séhez a mago okat 10-4 45 percig 70-1 140 °C-on pörrkölik, összetö örik, a maghéjtól m me egszabadítják k, összeőrlik és mele egen kipréselik. Így kakaóva ajat is nyernek. A kaka aóvaj szín ne sárgás sfehér, fon ntos tulajdonsága, hog gy 30 °C-on kemény, k 36,5 °C(testhőmérssékleten) viszont esen on telje meg golvad, em miatt elsős sorban kúpok alap panyagaként h használják. A kakaó k gyógyynövény, fára adtság ellen n a lega ajánlatosabb, mivel viszony ylag sok kaló óriát (500 0kcal/100g) ta artalmaz. Olya an fontos ásvá ányi anya agok vannakk benne, mint m a kálium, magnézium, foszffor, sőt kalciumot, vasat, va alamint A, B1 1 és B2 vitaminokat v iss tartalmaz. A teofillin miatt m is serke entő hatás sú, mind fizikkai, mind sze ellemi tevéke enységek esetén. Kuta atások azt mutatják, h hogy a kakaó gátolja a fogsz zuvasodást okozó o baktériu umok szaporo odását. Kedvvező életta ani hatásaiérrt a flavonoid dok közé tartozó természe etes növé ényi vegyülete ek, a flavanolok felelősek.. Ahogy arról az Ame erikai Kardiológ giai Társaság folyóiratának k egyik számában olvas shatunk, a 2-e es típusú diab béteszben sze envedő pácien nsek érmű űködése a súllyosan rendellenesről a normálisra válto ozott az egyhónapos e m során n a kakaó-kúrát követően, melynek részttvevők különleges összettételű, flavan nolokban gazdag kaka aót fogyasztotttak. A tapasztalt javulás nem m maradt el attól, a amit testgyakorrlással vagyy a cuko orbetegek á által önségesen szedett gyógyszzerekkel lehe et elérni: esze erint közö akár élvezetesen is i küzdhetnén nk a legtöbb cukorbeteg halálát zó szív- és érrrendszeri me egbetegedések k ellen. A zürrichi okoz egye etemi kórház munkatársa ainak tanulmá ánya szerint az étcso okoládé képe es kitágítani a szívkoszorrúereket, egyyben jelen ntősen javítja a azok általános állapo otát, továbbá á a vérle emezkék összzetapadási hajlamát is csökkenti az erekb ben. Ezek k a hatások már a fogya asztást követő ő két órán belül b jelen ntkeznek, a flavonoidokba f an szegényeb bb tej- és fe ehér csok koládé esetébe en azonban ne em tapasztalh ható ilyesmi. Tógyer Meliinda

JÖN! JÖN! JÖN! MEDIKUS SZILVESZTER 2009


M E hhíírreekk OE MO

Magyar Orvostanhallgatók Egyesülete Debreceni Helyi Bizottság A Magyar Orvostanhallgatók Egyesülete az ország legnagyobb hallgatói szervezete. Az egyesület 1983 óta országszerte sokrétű, miden korosztályt célzó, elismert egészségmegőrző tevékenységet folytat. Számos munkacsoporttal rendelkezünk, mint pl: SCOPH (Standing Committee on Public Health), SCORA (Standing Committee on Reproductive Health), Teddy Maci Kórház, Kardiovaszkuláris és tumorprevenció. Aki kedvet érez hozzá, ezen munkacsoportok által már az egyetemi évek alatt bekapcsolódhat a prevenciós tevékenységekbe és sok tapasztalatot gyűjthet ilyen téren, melyet a jövőben kamatoztathat. A SCORA, SCOPH és Kardiovaszkularis és tumorprevenciós programok keretein belül a hallgatók iskolákban felvilágosító előadásokat tartanak valamint az év „nevezetesebb” napjain, mint pl. füstmentes világnap, AIDS világnap, szervezett eseményeinken szélesebb körben részt vehetnek a megelőzésben. A MOE az IFMSA (International Federation Of Medical Students’ Association) tagja, így számos nemzetközi kapcsolattal rendelkezik szervezetünk. A hallgatókat a prevenciós tevékenységben való részvételre a kapcsolatok építésén és tapasztalatszerzésen túl azzal szeretnénk ösztönözni, hogy gyakorlati helyeket biztosítunk számukra külföldön, mint pl.: Amerika, Kanada, Spanyolország, Olaszország, Svédország, Lettország, Görögország,

Törökország, Japán, Thaiföld, Indonézia, stb. Ez a felsorolás csak töredéke azoknak az országoknak, ahova el lehet jutni az egyesületen keresztül. A külföldi gyakorlatokra bejövő pályázatokat a MOE pontok alapján bíráljuk el. Pontokat a MOE által szervezett programokon való aktív részvétellel lehet szerezni, valamint számít a tanulmányi eredmény, a tudományos munka és a nyelvtudás, illetve a külföldi hallgatók fogadásában való részvétel. Ha a hallgató elnyeri az általa pályázott helyet a fogadó ország szállást biztosít a gyakorlat időtartamára. Országonként változó, hogy a hallgató milyen ellátásban részesül. Leggyakrabban ebédet biztosítanak vagy zsebpénzt adnak a hallgatónak. Számos kulturális programot is szerveznek a külföldről érkező diákoknak. Életre szóló élményeket lehet szerezni! Ugyanúgy ahogy a többi országba is, Magyarországra is számos külföldi hallgató érkezik cseregyakorlatra a világ minden tájáról. A MOE számukra számos programot szervez, melyek megtervezésében és kivitelezésében minden lelkes diák segítségére számítunk, az aktív munkát MOE ponttal jutalmazunk. Ezen programok során sokszor életre szóló barátságok szövődnek. Ha mindez felkeltette az érdeklődésed, keress meg minket! Minden szerdán 16-18 óráig fogadóórát tartunk a III-as kollégiumban lévő irodánkban.

Cserehelyek a DEOEC hallgatói számára 2010-ben Ország

Helyek száma

Brazília Bulgária Csehország

4 2 2

Egyesült Királyság Franciaország Indonézia Lengyelország Litvánia Mexikó Németország

1 1 1 3 1 2 1

Olaszország Örményország

6 1

Portugália Románia

1 1

Spanyolország Svédország Tajvan Törökország

3 1 2 6

Összesen

39

Speciális

2010. szeptember 6. – 2010. október 1. között

1-1 hely májusban, júniusban, augusztusban, szeptemberben; 2 hely júliusban 2010. július 20. – 2010. augusztus 20. között 1 hely júliusban, 2 hely augusztusban

2009/2010 tanév tisztségviselői Országos tisztségviselők: Országos Elnök: Huszanyik Gergely Belügyi Elnökhelyettes: Koncz Szilvia Külügyi Elnökhelyettes: Kocsor Márta Oktatásügyi Elnökhelyettes: Kacsala Ákos

Helyi tisztségviselők Elnök: Paragh Lilla paraghlilla@gmail.com Kimenő Cseregyakorlati Koordinátor: Hajdu Angéla kungela@gmail.com Bejövő Cseregyakorlati Koordinátor: Juhász Imre juhaszimre86@gmail.com Tudományos Cseregyakorlati Koordinátor: Katona Lívia katonalivia@citromail.hu SCORA Koordinátor: Varga Zsolt zsoltivarga@gmail.com SCOPH Koordinátor: Csiki Emese emesecsiki@yahoo.com Kardiovaszkuláris és Tumorprevenciós Koordinátor: Ádám Krisztina adamkrisz85@gmail.com Teddy Maci Kórház Koordinátor: Veisz Brigitta veiszb@gmail.com Humán Erőforrás Koordinátor: Petercsák Edina petercsakedina@gmail.com Oktatásügyi Koordinátor: Czuriga Izabella izabellaczuriga@gmail.com Gazdasági Felelős: Szemcsák Csaba szemic@vipmail.hu Informatikai Koordinátor: Sántha János

December 1-jén AIDS világnapja a Klinika Egyetemi Klubban


IInntteerrjjúú

Interjú Prof. Dr. Szekanecz Zoltánnal, a Reumatológiai Tanszék vezetőjével - Itt vagyunk a Reumatológiai Tanszék szépen felújított, frissen átadott épületében. Hogyan jutott el a tanszék idáig? Kérem mutassa be röviden a tanszék történetét! - A tanszék 2001. július 1-jén alakult. Korábban a reumatológia nem volt önálló szakma, hanem a belgyógyászatba volt ágyazva. Először az I sz Belgyógyászati Klinikán Síró Béla tanár úr vezetett szakrendelést, majd a III. sz Belgyógyászati Klinikán is kezeltek járó- és fekvőbetegeket. Az orvosképzésben a III. év második félévében, a belgyógyászat tantárgy keretein belül oktatatták, és oktatjuk ma is. Az első reumatológiai betegeket a III. sz Belklinikán még a ’70-es években maga Szegedi professzor úr látta, illetve Tamási László és Surányi Péter voltak az első szakorvosok. Én 1994-ben vettem át a betegeket, először egyedül vittem a szakrendelést, akkor még a III. sz. Belgyógyászati Klinikán. Később több kolléga csatlakozott hozzám. 2001-ben jött létre a Belgyógyászati Intézet a Centrumban, kilenc nem önálló tanszékkel, köztük a nem önálló Reumatológiai Tanszékkel, melynek én lettem a vezetője. A tanszéken hat szakorvos dolgozik, mindannyian legalább két szakvizsgával rendelkeznek. 2008. szeptember 1-től lett gazdaságilag független a tanszék, egy évig még a III. sz. Belgyógyászati Klinikán működtünk 300 négyzetméteren. 2009 júliusában költöztük jelenlegi helyünkre a volt I. sz Sebészeti Klinika épületébe. Az itteni osztályon is megmaradt a 20 ágyunk, a területünk viszont megduplázódott, új rendelőink vannak, komfortos egy, két és négyágyas kórtermeink. Korábban voltak kényszerűségből – raktárhelységekből, oktatóhelységekből – kialakított kórtermeink is, itt minden tágasabb, világosabb. De sorolhatnám még az elektromos hálózat rekonstrukcióját, festést, parkettázást, és azokat az új eszközöket, bútorokat, ami az itteni sokkal barátságosabb környezetet meghatározzák. - Mi indokolta, hogy az Auguszta telepről a „belső” telepre kerüljön a tanszék? - Az átköltözés a Centrum klinikáinak, tanszékeinek átszervezésével vált lehetővé. A Sebészeti Intézet teljes egészében az Auguszta Központba költözött. Ehhez szükség van ott további területekre, ezért költözött át a Reumatológiai Tanszék, majd pár éven belül a belgyógyászati tömb létrehozásával a III. sz. Belgyógyászati Klinika is átköltözik az 1es telepre. További szempont volt a mozgásszervi szakmák közötti kapcsolat szorosabbra fűzése. Az ortopédia, rehabilitáció és reumatológia már korábban is léteztek a Centrumban. Itt, az új épületben pár éven belül létrejön egy komplex mozgásszervi centrum, ahol immár nem csak a Rehabilitációs Tanszék, hanem a reumatológia is jelen van, és az Ortopédiai Klinika átköltözésével válik ez teljessé. Ennek rengeteg előnye van, hiszen a rehabilitáció, fizioterápia, a reumatológiai betegek műtéte majd a műtét utáni reumatológiai és rehabilitációs gondozás házon belül megoldható. Az oktatást illetően pedig lehet egy komplex mozgásszervi curriculumot kiépíteni. Ez azt jelentené, hogy például a derékfájásról nem ötféle tárgy keretein belül hallana a hallgatóság, hanem e komplex kurzus keretein belül, számba véve az ortopédiai és reumatológiai vonatkozásokat és a rehabilitációs lehetőségeket. - Az oktatásban várhatók-e egyéb változások? - Idén debütált a blokkgyakorlati rendszer, ettől mindenképp várunk egy pozitív elmozdulást. Az óraszám emelkedése nem valószínű, hiszen sem a hallgatók, sem az oktatók nem bírnak már újabb terheket, így ésszerűsíteni kell az oktatást, amire jó lehetőség a már említett összevont mozgásszervi curriculum. Ennek a terve egyébként már korábban felvetődött. - Mikorra várható ennek az új tárgynak a bevezetése? Mondjuk öt éven belül ez reális? - Abszolút. Sőt, ennek hamarabb be kell következnie. Az egyeztetések, megbeszélések már folynak. - Tegyünk egy kis kitekintést az ország többi egyetemére. Ott hogyan folyik a reumatológia oktatása?

- A három vidéki egyetem van önálló reumatológiai tanszék, Budapesten az ORFI-ban található a tanszék, ráadásul úgy tudom, hogy Budapesten ma is viszonylag alacsony az óraszám. Pécsett Immunológiai és Reumatológiai Klinika van, önálló, egy féléves immunológia és reumatológia oktatással. Szegeden önálló Reumatológiai Tanszék van, az oktatás – az ittenihez hasonlóan – a belgyógyászat keretein belül történik. Óraszámot és szervezettséget tekintve tehát jelenleg Pécs és Szeged ellőttünk áll, az új curriculummal remélem, felvesszük velük a versenyt. - A szakma iránt milyen az érdeklődés? Hányan jelentkeznek rezidensnek, milyen a tanszék szakképzési aktivitása? - A reumatológia országosan se nem hiányszakma, se nem nevezhető telítettnek. A legtöbb rezidens Budapestre jelentkezik, hozzánk évente 3-5 rezidens lép be, de például Pécsre idén mindössze egy jelentkező volt. A reumatológus szakma elöregedett, 20-30%-a nyugdíj közeli korban jár. Aki most orvostanhallgató, végzésekor jó eséllyel pályázhat reumatológus helyekre. Jellemző, hogy az egyetemektől távolabb eső vidéki területeken vannak szabad állások, azonban szívesebben maradnak a szakorvosok a képzőhelyük közelében. - Milyen kutatások folynak a Reumatológiai Tanszéken? - Erre vagyunk talán a legbüszkébbek. Munkatársaink közül hatan rendelkeznek PhD végzettséggel, a kollégák többsége egykét évet külföldön is dolgozott, ahol elmélyedtek a kutatásban. Tavaly 19, tavalyelőtt 16 közlemény jelent meg a tanszéken. Ezek nem kizárólag a saját munkáink, számos belső kollaborációnk van, például a Biokémia Intézettel, mindhárom Belklinikával, az Onkológiai Tanszékkel és most kezdünk egy új kutatásba a Szemészeti Klinikával. Egy ilyen kis tanszék számára életbevágóak ezek az együttműködések. Ezekhez a kutatásokhoz mi tudjuk biztosítani a beteganyagot, a különböző mintákat. Erre van egy jól működő adatbankunk is. A fő irány a kutatásban és a betegellátásban is a gyulladásos reumatológiai kórképek: reumatoid arthritis, Bechterew-kór, pikkelysömörös arthritis, illetve a szisztémás autoimmun kórképek. A degeneratív kórképekkel – osteoporosis, arthrosis – is foglalkozunk, de inkább a második vonalban. Emellett számos klinikai gyógyszervizsgálatot végzünk a tanszéken. Ezzel plusz anyagi forrásokhoz juthatunk a kutatások és egyéb kiadásaink számára, másrészt pedig a legmodernebb szereket alkalmazhatjuk betegeinken. - Mekkora a betegforgalom a tanszéken? - Átlagosan 4-5 beteg kerül havonta egy ágyra, ez éves szinten 1000 fekvőbeteget jelent. A gondozott betegeink száma 1500 körül van, napi hat órában, két rendelőben naponta átlagosan 3040 ambuláns beteg fordul meg a tanszéken. Ezek nem rutin betegek, hanem nagyon nagy odafigyelést igénylő esetek. Jelenleg mintegy 350 betegünk kap biológiai terápiát, ez azt jelenti, hogy háromhavonta szoros kontrollt igényelnek, mert bár hatékony terápia, de kontroll nélkül veszélyes. Két kollégánk a gyógyfürdőben dolgozik, ez mint a tanszék kinyújtott keze működik, ami fontos a betegellátásban és a szakorvosképzésben részt vevők számára is. - Néhány személyes kérdést engedjen meg professzor úr! Mikor, hogyan végezte az egyetemet, van-e valamilyen érdekes emléke hallgató korából? Mi volt az, ami a reumatológia felé irányította? - Nem hiszem, hogy karrier és egyenes út szempontjából létezik nálam szerencsésebb ember. Én az Anatómián Módis professzor úrnál TDK-ztam, porckutatást végeztünk. Visszatekintve ez volt az első lépésem a reumatológia felé. Később elkerültem a III. sz. Belklinikára, Szegedi professzor úrnál az immunológia teljes vertikumát láttunk. És később jött a reumatológusi szakma. Két évet töltöttem Chicagoban, egy reumatológiai kutatólaborban, ez alapozta meg későbbi kutatásaimat is. Nem is igazán gondoltam másra, csak a reumatológiára.

Gólyabáli képgaléria az interneten: www.deoechok.hu


Mindenkinek ajánlom, hogy ne várjon a szakválasztással végzésig. Nagyon sok tanácstalan hallgatót látok hatodéven. Amikor harmadéven oktatjuk a reumatológiát, a hallgatók felének még nincs elképzelése, hogy mit is szeretne. Az embernek hallgató korában el kell dönteni, hogy mivel akar a későbbiekben foglalkozni. Vállaljanak TDK munkát, diplomamunkát, egyéb tudományos munkát. Fontos, hogy a rezidens rendszerbe lépésnél csak azok a TDK és diplomamunkák számítanak, amik

A New Beginning

kapcsolódnak az adott szakterülethez. Meg kell keresni azokat az oktatókat, akik tudják motiválni, támogatni a kutatásokat. Bár most zavaros a helyzet, kevés az állás, ne ez szabja meg a szakterület választást. Sokszor látom, hogy a kényszerből választott szakmák miatt a későbbiekben csak probléma adódik. Nagyon fontos, hogy azt válassza a hallgató, amit szeret, még ha azért egyéb áldozatokat is vállalnia kell. Riporter: Lánczi Levente

FMSA & HÖK presents:

– by Nasar Mahmood

Throughout space and time, From cm, meters to miles, I pick up my phone and I just wanna dial, My fingers pressing the buttons, but inside its saying no, Inside I am sweating, but at the same time I don't wanna let you go, Because as soon as I do, I’ll just want more, More 'n' more, with no end in sight, Me and Naomi – by a young MD The reason I'm gonna sleep under the stars tonight, The stars know this story, just twinkling in the sky, To write if any They do remember, my heart had to die, poetry it is, They see it and let out a tear, that's why its raining, poetry of life, for a sleepy day So it's not only me that you draining, Throughout space and time, I sit here and write a rhyme, Thinking of you line after line, Like a prisoner who did his crime, Replays, flashbacks, insights are somewhere near, About the time I used to call you dear, So I sit here, hoping for a new beginning, In my mind I can picture my future just ringing, By that time, you'll be gone, Eventually I'll know who was right for me, And who was wrong....

Beginnings –

One lonely tree glowing out of concrete As a sign of health in a diseased elsewhere Innocent joyful boy, walking in a learned confidence to fight the nightmares of others putting himself in their own place now, where is thy? Knowledge in my tired body me, surprised again, I can recognize it is the beauty of humanity non of mine.

by Yaniv Cozacov

Beginning is probably one of the most subjective words which exist. It could be passive. We are thrown in to a new thing, or it could be an active process, where we set the rules. Funny, but most of the times, this is a duel process, where we choose a certain path, but all the rules are already deeply seated, and this is when we begin to adapt. As a fifth year student, I've had my share of clinical practice in different hospitals. The reality is much different then I had imagined. Cynicism is on the rule. One of the things that drove us most - meeting new people, making personal connections, have the most incredible dynamic job in the world - is found out to be only a little fraction of what you'd expect. "You will treat nine patients, in order to help the one you really want to" is a phrase which is commonly heard. In the book "the house of god" patients are referred to as Gomers ("get out of my emergency room"). This is used to describe patients arriving to the ER with complaints which are simply an harassment to you, and all that you want to do is just to get rid of them. As fast as you can. Because they annoy you. Either by ignoring them or, even better, referring them to someone else. Some of the people who will read this will find it hard to believe that this kind of concept is out there, but from talking to peers (with long clinical practice history), finding this sort of situation is common. Somewhere down the road, there was a beginning of it all. The mistrust in patients and the hidden hatred had to start somewhere, by someone. Two quotes about beginnings fit here perfectly. The first one belongs to the philosopher Plato (427 BC - 347 BC), from his publication "The Republic" - "The beginning is the most important part of the work". Second is from the Italian scholar Leonardo da Vinci (1452 - 1519 AD) - "It is easier to resist at the beginning than at the end". Think about it next time you encounter patients, maybe your effect will last and be the beginning itself of a whole new change.

The LitCom2009 literature competition of the University of Debrecen Medical and Health Science Centre


Nyári gya akorlat Szicíliába S an 200 09-ben a Magyar M Orvosstanhallgatók Egyyesülete jóvoltából lehetősé égem volt a neg gyed éves szzabadon válassztható nyári gya akorlatot M Messinában, Szicíliában tölttenem. Kiccsit izgultam az a utazás elő őtt különösen azé ért, mert egy szót s sem tudta am olaszul. A rep pülőgépem Ca atanaiba, Sziccilia második legnagyobb városába, este szállt le. Innen ogy eljussak busszra kellett szállnom, ho Me essinába. Az ottani csere egyakorlati koordinátor k na agyon figyyelmes volt éss előre elküldtte nekünk, hog gy pontosan melyik m busszra kell szálln nunk. Mire Me essinába értem m már nagyon késő voltt, szerencsére vártak a busz végállomásán nál ezért gond nélkül oda ataláltam a szálláshoz. A kollégium, ahova el vo oltunk szá állásolva, valójjában 3 szobá ás, 2 fürdőszo obás apartman nokból állt. A hostel nagyon n szép volt, igaz kiicsit messze esett ndentől, ha valamit szerettem m volna csinállni a napi 10 km-es k min sétta elkerülhetetle en volt, mert a buszok kiírtakkkal ellentétben n elég rap pszodikusan járrtak. Me essina egy 300 0 ezres város a Földközi ten nger partján. Szicília S észzak-keleti csüccskében fekszikk. Itt a legkisebb a távo olság a szigett és a árazföld közöttt. Annak elle enére, szá hog gy rendkívül nagy hajóforg galmat bon nyolít le krisstálytiszta, kavicsos ten ngerpartja van n, amely ren ndkívül alkalmas szörfö özésre. A vá ároson belül elég nagy tá ávolságok volta ak. A kórház a szá állástól jó egyyórányi útra a feküdt, tulajd donképpen Me essina má ásik végében. Rendkívül modern m voltt, az épületett azelőtt pár héttel

adták át, hogy mi oda aérkeztünk. Én n a ógyászatra le ettem beoszztva, gyermekgyó mely külön épületben kap pott helyet, am mely n volt, mint eg gy labirintus, nem n kissé olyan egyszer fo ordult elő, ho ogy kb. fél órát bolyongtam mire megtalláltam a kijárratot elelő vagy azt a liftet, amely a megfe osztályra vittt. Az orvosokk nagyon kés szségesek voltak. Igaz a prrofesszort les számítva csakk a v a angolul, szám szerint ketten, de fiatalabbak tudtak valamennyire yon segítőkésszek voltak. Ha érkezett valaki egy ritka r nagy beteg gséggel rögtön n szóltak, igyekkeztek minden nt elmagyarázn ni és végig gkísérhettük azz esetet. A gyakorlat napi sz zinten reggel 8-tól 8 déluttán 3-ig tartott. Igaz a városb ban az élet meg gállt 11 és délu után 5 köz zött, a sziesztta miatt (ehhezz könnyű hozz zászokni) de ez e a kórhá ázra nem volt érvényes. A sszieszta alatt csak c a fagyizókk és kávéházak voltak nyitva, amelye ekről Szicília méltán m híres. Még M sz életemben nem n ettem ann nyi fagyalatot, mint az ott tö öltött egés egy hónap h alatt. A munka m mellettt számos prrogramot (uta azás, bulik, stb.) s sze erveztek nekünk a vendégllátóink, akik nagyon n kedve esek volttak és meglepő ően jól beszélte ek angolul. Kin ntlétem alatt körbe k szerette em volna nézn ni egy kicsit. Így ellá átogattam Syra acusaba, Taorminába és Catanaiba C (am múgy enn nél sokkal több b látni való van, igazából ne em vittem túlzá ásba az utazást). A fo ogadóink szerrveztek utakatt többek közö ött a ombolihoz, az Etnához, Palerrmoba és Agrig gentoba is. Stro Öss szességében mindenkinek m cssak javasolni tu udom, hogyha van rá lehetősége látogasson e el Szicíliába, mert számo omra edhetetlen élm mény volt. Na agyon hálás vagyok v a Mag gyar fele Orv vostanhallgatókk Egyesületének, hogy alkalmam nyílt álta aluk erre e az utazásra. Paragh Lilla L

A drogok d és é én Néh ha eltűnődöm m azon, hogy y milliók miért nyúlnak drogokhoz, d miközben m a „lebegés” eléré éséhez olykorr bárminemű apró pilllanat is elég. Drogok, vagy y Diclofenac nátriummal dúsított d alkoh hol? Van-e különbség k az elvében? Vag gy beszélhetünk itt egy yáltalán elvek kről? Persze! A fűnél kemén nyebbet??? So oha!!!’ Ülö ök télen a cse erépkályha pattogó p tüze mellett, m áthatt az energia, nézem a hóe esést, látom a különböző hópihéket magam m előttt, a felhő hog gyan formálta a meg őket oly y egyedivé, megismételhete etlenné és tök kéletessé. Úgy y érzem…velü ük repülök. Bettévedek egy kávézóba, k bará átokkal. Megk kóstolom a leg gfinomabb forrócsokit, ettő ől édesebb nincs a világon. Úszzok a vízben. „Lebegek.” Nincs szél. Egy yedül a meden ncében. Feszíített a víztükö ör. Nem fodro ozódik. Szemm magasságban a víz, az állam beleér. Megfordulok k, most aztán n igazán „lebegek”. Felnéze ek az égre. An nnyira jó. Min ndjárt zár a strand. s Nem zavar. z Soh ha nem akaro ok kimenni! Heg gytetőn a karj rjába zár. Az erős e szorítása a mindent elá árul. Számítha atok rá, s ő is s rám. Nem s szól semmit, néz, n de nem is i kell szó ó. A percet pu usztítaná el, ha h bármi elha agyná az ajka ait. Az ősz so okszínű ruhájja különleges hangulatot teremt t minde ehhez. Ez az ősz nem az a elmúlást hozza. h Hanem m az életet… Mintha ősz is i csak miattu unk lenne. E Elnézünk a fá ák felett, egy távoli pon ntot keresve a közeli gerinc cek tisztásain n, s ott is összzefonódik a te ekintetünk. Ez az érzés má ár-már nem is s evilági. Ülö ök a hangszerr mellett. Senk ki nem hall. Nem N számít, ha h elvétem. Csak C a zongorra és én. Felszzabadulnak gátlásaim. g Szá árnyal a lé élek. A hangok egymást kö övetik, míg ko omplex egésszzé nőnek összze, megteremttve az érzést, amiért olyan jó mellette len nni. Kon ncert. Tombolok!!! Egymás s nyakában, ugrálva, u ének kelve az ismerrt zenét. A ked dvenc együtte esem. El sem hiszem! Csak k még egy y számot!!! De e kár, hogy vé ége. Tölltött káposzta a. Ezért mi mindent m meg nem n tenne az ember? Átha atja a fővő ká áposzta illata a lakást. A hidegről h beme egyek, és megcsap. m Mik kor lesz kész? ?? Tél van. Zúzma arásak a fák. A vonatból nézem. n Gondolkodom. Hogy min? Ha megkérdezné m k, egy értelm mes mondatott nem tud dnék válaszollni. De ha valaki v belülrő ől kérdezné, annyi minde enről tudnék k beszélni vele. Aki nem nézne kérdő ően a logiikátlan, teljes sen értelmetllenül összefűzzött, kusza gondolatokra. g Jobb lenne utazni Pestig g, vagy Prágá áig. Mindegy, csak soh ha ne legyen vége v ennek azz élménynek. Barrátok. Nevetés. Most biztos san elszakadtt a rekeszizmo om. Képtelenség, hogy ezt is túlélje. Leh hetetlen. Nyá ár. 37 fok. A stégen napozok. Belelóg a lábam a víízbe. Perzseli a nap a bőrö öm. Nem meg gyek be. Bele emarkolok a vízbe, v ebihalak úsznak k körülöttem. Csónakba ülünk. ü Elindu ulunk. Csak a folyó, a fák k, a nádas és mi. Vízparttról madárha angok. Örö ökké evezünk k… Felveszem. Rám m mosolyog. Már M kinőttek a fogai. Eltörrik a mécses. Felordít. Me egölelem, meg gnyugszik, va agy megint elk kezdi. desanyjának, ő mindig megnyugtatja m a. Félelmetes ez az erő. A szeretet h hatalmánál erősebb e birod dalma Odaadom az éd gustusnak se em volt. Aug Tav vaszodik. Kibújtak az első ő hóvirágok. Aztán A a jácintok. Végigmegyek a főutcá án. Elárasztja a a csodálato os rózsaszín virágú v vad dszilvafák látv ványa és illata a. „Lebegek...” Aká árki alakította a is mindezt így, í nem akarrhatta, hogy ezt e a létet egy másik életforrmával helyetttesítsük… Gál Tün nde

For details of LitCom2009 visit www.fmsa.hu!


FFooggllaallkkoozzáássa … sa:: oorrvvooss ééss…

Nostradamus (15 503-1566)

Kivváló orvos, filozófus. Jártas az aszztrológiában, csillagászatban c n, érdeklődött a má ágia iránt és ta anult matematikkát, latin, görög és héber nyelvet.

Korai évek atolikus szellemű vallásos Nostradamus ka nevvelést kapottt. Kisgyerm mekként nagy hattással volt rá anyai nagyapja, aki orvossi fog glalkozása me ellett képzett csillagász és aszztrológus is volt. 151 19-ben Avigno onban tanult filozófiát, majd tan nulmányait a Montpellier--i egyetemen folyytatta, ahol orvosnak o tanu ult. Különleges előjjoga volt az eg gyetemnek, ho ogy az itt tanuló me edikus-hallgatókk évenként felb boncolhatták egy e kivégzett gyilkos hulláját. Ez a tevvékenység abb ban az időben n még rendkívülinek szá ámított. Öt évi é tanulás után u Nostrada amus megkap pta a püsspöktől a lega alsóbb orvosi fokozat, a licenciátus elnye erését tan núsító okleve elet. Magasa abb fokozatott szerette volna me egszerezni, de kitört a pestisjá árvány.

Pesstisdoktorság ga és vándorlásai állalta Nostradamus, miint végzett orvvos, a járvány kitörésekor vá nag gy bátorsággal a „pestisdokto or” szerepét. Mivel M a pestist abban a az időben még ne em tudták gyóg gyítani, így a pestisdoktor p feladata eteg szervezettének erősítésse volt, illetve meg elsősorban a be ével le tudja gyyőzni a gyilkoss kórt. kellett győznie, hogy saját erejé giéniai intézke edéseket javassolt a kór további terjedéssének Hig me egakadályozásá ára. Bejjárta Franciao ország nagy részét, a betegség sú újtotta várrosokban tevékkenykedett, min nt Narbone, Ca arcasson, Toullouse, Borrdeaux. A járvány megszzűntekor vissza atért Montpellie erbe az egyetemre, és 1529-ben hivvatalosan is megszerezte m a doktori címe et. Itt mű űködött még eg gy-két évet, min nt orvos-professszor, de otthag gyta a várrost, mivel egyyrészt kálvinizmussal vádoltták, másrészt pedig min nt sokat látottt járványügyi szakértő, tap pasztalatai okktatási gya akorlatában iss meg kívántta jeleníteni, amit az egyyetem vezzetése nem engedett. 153 31-ben egy orrvos-történész--filozófus kollé égája, Jules Caesar C Sca aliger hívásárra Agen váro osába költözö ött. Megnősültt, két gye ermeke született (egy fiú és é egy lány), akik a gyilko os kór áldozatai lettek fe eleségével együ ütt. 153 36-ban Olaszo országba indu ult vándorútra.. Itáliai vándo orlásai sorrán összetalálkkozott egy ism meretlen feren nces rendi ba aráttal. Me eglátta és leborulva köszön ntötte a szerzzetest, mint le eendő páp pát. És valóba an Felice Pre ettit sok-sok év múlva, 1585-ben kattolikus egyházffővé választottá ák, és az V. Sixxtus nevet vettte fel. 154 44-ben egy ha azahívó üzenett vetett véget a vándorlásnakk: újra kitö ört a pestisjárvá ány.

események p pontos idejében n nem volt bizztos. A próféciák (Les propheties) című művé ében átomásokat ve ersek formájá ában ezeket a lá 55-ben jelent meg. m tartalmazta, ami először 155 dőben a jóslá ást és mágiá át a Abban az id katolikus egyh ház gyanakvó szemmel s nézte e. A jóslások híre hamarosan n eljutott a királyi árizsba utazottt II. udvarba és 1556-ban Pá a királyhoz. No ostradamus ha amar Henrik francia elnyerte tetszzését a humanista-reneszá ánsz Medici Katalin nnak, a király olasz származzású feleségének, meghonosíttotta aki gban a re eneszánsz olasz Franciaország kultúrát, az illatszerek és egyéb piperecikkkek k jósslat: használatát. A feleséggel kapcsolatos „Katalin 3 fiát is királyként fo ogja látni”. A jó óslat ágot uralni fogn nak, de minden n fia jelentése, hogy Kattalin fiai 3 orszá színűleg rövid ideig uralkod dik majd és valószínűleg v rö övid valós életű űek lesznek, ahogy végül valójában történt. A király szem mében Nostradamus pártfogó ójára akadt, ez z fontos volt, mivel m már régóta indulta ak ellene tám madások „eretn nekség” címén n. A jóslások hírére eze ek a támadáso ok megerősödttek és látszóla agos alapo ot nyertek, ígyy az orvos-jósn nak valóban a legtekintélyessebb véde elmezőre volt szzüksége. 1559 9-ben II. Hen nrik egy lova agi tornán tö örtént balesettben megs sérült és megh halt úgy, ahog gy azt Nostrad damus megjóso olta: „A fiiatal oroszlán legyőzi majd d az idősebbet a küzdőté éren, külön nös párviadalban, az aranyoss sisak alatt kis szúrja a szemé ét, a 2 sé érülés közül ez lesz az egyyik, majd (az idősebb) iszo onyú halállal fog elpu usztulni”. És 1559-ben a viadal so orán encsétlen bale eset történt, a király ellenfele e, a nála fiatallabb szere Monttgomery gróf dárdája a kkirály aranyoz zott sisakrosté élyát átfúrv va behatolt ball szemébe. A sszétrepedt dárd da másik fele mély m sebe et ejtett a király nyakán. He enrik 10 napos s szenvedés után u megh halt.

Öregkora odik feleségé étől 6 gyermeke szüle etett. Egészssége Máso megrromlott, külön nösen ízületi bántalmait okozó o köszvé énye keserítette meg életét. 1566. jú úlius 2-án halt meg. A salomi nces templomb ban temették el. feren

A prófféciák

Élete Salonban S dett lecsengeni a pestis. 1547-ben Az 1540-es évek közepére kezd mét megnősült Aixben, A az özvvegy Anne Pon nsart Gemelle-tt vette ism fele eségül, majd családjával c Salonba költözött, és ott is élt élete vég géig. Itt nem mcsak orvoské ént, hanem kozmetikuské ént is dolgozott, parfüm möket készítettt. A neves ko ozmetikus-orvo osokat ban az időben n szerte földrő ől keresték fe el a gyógyulni vagy abb szé épülni vágyó ga azdagok. Jóssolni abban azz időben kezd dett, mikor lete elepedett Salo onban. Hettente néhánysszor éjszakánkként elragadtattott állapotba került, k me egszűnt körülö ötte a világ, lelki szemei előtt e furcsa képek, k láto omások és történetek elevenedtek meg emberrekről, ese eményekről, amiket le is jeg gyzett. Csillag gászati ismerettei és mű űveltsége segíttségével megp próbálta kitaláln ni, ezen esemé ények mikkor és hol fogn nak lejátszódn ni és mit jelenttenek valójába an. Az

5-ben jelent meg. m 10 csopo ortban 100-100 0 vers (össze esen 1555 942),, egy-egy versét „quatrain”-nak nevezték, mivel m négysoro osak voltak, és 100 „quatrain” tesz ki egy „Centurie e”-t. Szándéko osan e verseiben az esemény yek dátumát. A nem szerepeltette éciákban 17 po ontos dátum szzerepel. Nostra adamus a bolyygók Prófé Nap körüli forgá ási idejét ha asználta időeg gységnek, éss a ményeket eze ek alapján szá ámította ki. Ez E a megjjövendölt esem használt időegysé ég konkrétan a Szaturnus sz és Jupiterr (a napre endszer két le egnehezebb bo olygójának) körforgásának id deje. A ké ét forgási idő legkisebb közö ös többszöröse e a 60-as szá ámot adja, amely Nostra adamus látom másaiban a jelentős esemén nyek övetkezésének meghatározzó egysége. Ezt nevezik bekö Nostradamus titkoss kódjának vagy órájának.

Az év utolsó bulija: MEDIKUS SZILVESZTER 2009…


A harmadikk Antikrisztuss on vannak, hog gy az Nostradamus értelmezői azon az állásponto első Antikrisztus Napóleon, a második Hitler volt. De ki lesz a harrmadik? Leíírta az Antikriszztus eljövetelén nek fizikai kísérőjelenségeit: „Ezt megelőzi majd egy teljjes napfogyatkkozás, olyan ho omály esz, mint a vilá ág teremtése ótta még soha, kivétel k és sötétség le azt a napfogyyatkozást, ami Jézus Krisztuss halála és passiója után volt.” gyatkozás is szóba jöhet a → három ilyen napfog an, de van egyy dátum, amit pontosan p mega adott a csillagászatba Próféciákban:: „ Az 1999. eszztendőben, annak is a 7. hón napjában, Az égből alásszáll a terror na agy királya. Megszületik általa á a mongolok nagy királya a. Előtte és után na vígan arat majd m háborújába an a halál.” → az 1999. augusztus 11-ei napfogyatkozzásra utalt. A nag gyon hamar me egsemmisül majd, m „A harmadik Antikrisztus Háborúja 27 éven é át fog ma ajd tartani. Az eretnekek mind meghaln nak, a foglyokatt száműzik, t vérétől vöröslő v víz fogad f minden nkit a Az emberi test földeken.”

→ Nostradamu us szerint a 3 3. Antikrisztus 27 éven át tartó t uralma u után teh hát az aranykorrhoz fogunk vis sszatérni, melyynek kezdeti k időpontjja 2026 lesz. Nostradam mus – ah hogy Hitlert H is – a 3. Antikrisztust is nevén neve ezte: „Mabus”-kként említi, e és úgy gondolják, g hog gy a Távol-Kelletről vagy ÉszzakAfrikából A jön majd. So okan Szaddá ám Husszein nnel azonosítják… a

M Megkérdőjele ezés, kétely g vita tárgyát képezi, hogy No ostradamus prrófétai tehetség ggel Máig megá áldott jövőbellátó vagy kö özönséges sa arlatán volt-e.. A Prófé éciák 10 Centturiájának ezer négysoros jóslata közül több t valórra vált, míg mások nem követtkeztek be, jele entős részük pe edig anny yira homályos, hogy lehetetlen n belőlük bárm mit kikövetkezte etni. A beváltnak b tekinthető jóslattok közé tarrtozik például a Néps szövetség fellbomlásáról sszóló (I./47.),, az iráni sah letaszítását megjövvendölő (I./70.) és az atomb bomba Hirosim mára égysoros (II./6..). A és Nagaszakira törrtént ledobásátt megjósoló né s jövendölésekk közé sorolhattó egyebek köz zt az a jóslat, hogy h téves „Nap póleon a XIX. század elején n megszállja Angliát A és hossszú ideig uralkodik a szzigetországban.” Kurucz Vivien

Segíte eni szerretnél? Mikkor a felvétteli elbeszélg getésen meg gkérdezik azz ifjú orvvostanhallgató ó-jelölteket, ho ogy miért is akarnak orvvosok len nni, majdnem mindenkinek ott van a vállaszai között, hogy azé ért, mert segítteni szeretne az embereke en. Aztán vala ahogy az évek folyamá án nagyon sokkan el is felejtik ezt a sok vizsga, DK, cikkírás és egyéb elfog glaltságok me ellett. Pedig a mai TD vilá ágban, ahol egyre többen n veszítik el munkájukat, ahol csa aládok éhezne ek és fáznak, mert szó sze erint a mindennapi ken nyérre sincs pénzük, aho ol emberek ezrei élnek olyan körrülmények kö özött önhibáju ukon kívül, ho ogy azt elkép pzelni sem m tudjuk, min nd nagyobb szzükség van, hogy összefogjunk és megtanuljunkk időt és ene ergiát áldozni azért, hogy jobbá j teg gyük azoknak az életét, akikk nem olyan szerencsések, s , mint mi..

Rengeteg mentő őcsoport van kis k országunkban, de a többség, csa ak azzal törőd dik, hogy hogyyan tud eljutta atni néhány doboz d gyó ógyszert Afga anisztánba, va agy hogy eljussson minden távolt keleti katasztrófá ához, ha kell, ha nem. Van nnak, akik töb bb tíz s arra,, hogy kijusssanak Jávára a, és millió forintot szánnak min ndezt azért, ho ogy két holttesstet felkutassa anak. Valahogy az itth hon élőkre se enki sem gon ndol. Annak nincs híré értéke, ezért velük v senki se em foglalkozikk. Abból a tíz--húsz millió forintból so ok ezer magyyar embernek lehetne friss vizet

és élelmiszert é eljjuttatni, vagyy megfelelő orvosi o ellátásban része esíteni. Ez az a egyik fő céllja a Debrecen ni Egyetem Különleges K Orvvosés Mentőcsoporrtjának. Több programot is sikere esen üzem meltetünk már évek óta, h hogy minél szélesebb körrben segítthessünk a rá ászorulókon. A DEKOM Mik kulása évről-é évre meglátogatja a Gyermekkliniká G án fekvő csöppségeket, hogy c azokn nak a gyerekn nek is az arcá ára, egy kis mosolyt csaljon akik nem tölthetik otthon a ccsaládjukkal, egészségben az epet. Decemb ber közepén gyermekotthonokat szokttunk ünne meglátogatni, aho ová minden évvben több ton nnányi adomá ányt ünk, mivel so ok száz gyerm meknek csak k így jut ajándék viszü karácsonyra. Ilyen nkor meg is vvizsgáljuk a piciket, p hiszen n ők k nagyon ritkán jutnak el orvvoshoz. Egész évben műkö ödik csak a tanyaprogram nevű n akciónkk, melynek so orán a Debre ecen yéki tanyákatt mérjük fel, élelmiszert, gyógyszereket g t és körny mele eg ruhát viszünk az ott élőknek. Termész zetesen minde enkit meg is vizsgálunk, és akit ke ell, a helyszín nen el is látu unk. Mind den tanyáhozz rendelünk e egy GPS koo ordinátát, me elyet bevis szünk egy ada atbázisba az o ott élők egészs ségügyi adata aival együ ütt. Így baj ese etén a később biekben könny yebben meg le ehet találn ni a tanyákatt. Ez persze csak néhány y a sok program közü ül, amivel jobb bá próbáljuk tenni a körny yezetünkben élők é életé ét. Szerretnénk, ha tö öbben figyelné ének ezekre az a emberekre e is! Soka an most perssze azt gond dolják, hogy jó, de hogyyan? Mind denki tud segítteni. Akár egyy-két csoki a gyerekeknek, akár a néhá ány használt ruha is nag gy segítség tud t lenni. De e a legna agyobb segítsség, ha Te iss teszel valam mit. Sajnos kezd k kihalni a karitatív szellem az emberekből, már nem „divat” egym máson segíten ni. Ezen kell vváltoztatni! És s ezt csak eg gyütt tudju uk megtenni. Mint M látjátok nekünk is rengeteg program munk van, amelyben résszt tudtok ven nni. Mindamelllett persze, hogy ezze el sokat tudtok t segítteni a rászorulókon, az orvos stanhallgatók számára ezz egy remek lehetőség arra, a hogy y gyakorolják a betegvizsgálatot és ellátás st. Tová ábbi információkat találh hattok a we eboldalunkon, a www w.dekom.hu weboldalon, vagy megkereshettek a kissc csaba@dekom m.hu e-mail ccímen. Szeretnénk hinni, hogy h még mindig sok ember él közzöttünk, akik jobbá szerettnék tenni ezt a világot.. Kiss Cssaba

…A KLINIKA MENZÁN! Részletek hamarosan…


E Ecchhoo:: zzeennee

Ram mmscsa apda

dott két euró ópai rockbanda a. Mindketten anyanyelven a énekelnek és hazájukban a le egismertebb ro ockzenei előad dónak számítan nak. Ha ennyiből nem találtáto ok ki, akkor elárulom, e hogyy a Rammste einról és a Ta ankcsapdáról van szó. Min ndkét formáció ónak októberben je elent meg a leg gújabb stúdióa albuma kisebb--nagyobb kihag gyás után, a magyar m csapatn nak a tizenegye edik, Németorsszág legsikeresebb zen nekarának ped dig a hatodik. Talán T ebből má ár sejthető, hog gy a mostani számban s ezt a két albumot fo ogom kielemezzni a m alapján. saját ízlésvilágom

A

ondolom, sokan tudják, hog gy a debrecen ni fenegyerekekk idén nállásuk 20. évvét, könnyen le ehet, hogy épp ezért ünneplik fenn döntöttek eg gy új lemez megjelentetése m mellett. Nos, az új korrongot egy szó óval lehetne legjobban l jelle emezni, de azz nem lenne nyomdakép pes, így jobb, ha h két szót hassználok: nem jó ó. Úgy érzzem, a srácok elsiették e ezt azz albumot.

G

gy ismerősöm m szavait idézvve: „a Tankcsa apda elfelejtett zenét írni”. Sok szá ámban a zenei részek közötti váltások túl élesek é számomra éss visszatetszésst váltanak ki. Emellett a ze enekar kevvés újdonsággal operál; majdnem az összzes számukra tudok talá álni egy régeb bbi példát, amiire hasonlítana ak. Ha úgy né ézzük, hog gy ez egy jubilleumi lemez, akkor a még mondhatnánk, ho ogy ez szá ándékos, hogyy egyfajta életm műi visszatekin ntésnek szántá ák, de ez csak az Újj nap vár essetében egyé értelmű. És ami a a legrosszabb, hogy Lukács szövvegei sem olya an jók, hogy elvvigyék a hátukon h a dalo okat: Rengeteg g a folyórím éss néhol már érrtelme sincs a sorokna ak, mi több, a mélyen szá ántó gondolattok is egkoptak mára. Node még mielőtt m bárki azzt hinné, hogy porig me alázom kedvenc magyar előadó ómat (2-3 lemez híján meg van a p pozitívum is: diszzkográfia eredetiben), jöjjön pár A Csapda C vagyu unk egy jó ke ezdő nóta, öné éljenzés, miegyymás, egyyedül a refrén nincs a helyén n (mi a legfonto osabb egy szám mban, ha nem a refrén?). A címadó dal, a Minden n jót a megszzokott anyyagias világ elllen lázadó típu us, pörgős, pun nkos, de van jo obb is nála. Például min ndjárt a követtkező, csajozós-tivornyázós, kicsit rióss, kicsit 3 gráciás Kóla, jég és é whiskey - tu uti recept. A Lax/Jön majd d egy gép páros p visszanyúl a kezdeti idők Csa apdájához, ke ellemes fejrázzós zenebona a. A lemez előtt me egjelentetett Kö öszönet dokto or is a jobbak közé k tartozik, ennek e vég gre tényleg ütő ős lett a refrénje e. Az Új nap vár v már szóba került, k ehh hez mindenkin nek ajánlom a Föld és ég é című eposszt az Agyarországról, rögtön ez után n pedig a Johh hny a mocsok kbant, gy a Nincs fé ék értelmezhe ető legyen. A Valami Amerrika 2 hog bettétdala, a Mire e vagy kíváncs si már akkor sem tetszett, mikor a zen necsatornák játszották, ez azzóta sem válto ozott. A Lazán csak nag gyon eltalált zá árás, kicsit lova agolva az Örök kké tart sikerén n.

E

ontos megem mlítenem, hogy a zenekar az egész éven átt tartó országos ju ubileumi turnéját 2009. december 29-én Debrecenben n zárja, úgyhog gy aki egy kicssit is szereti őkket, az min ndenképp legye en ott, mert olyyan show várh ható, amilyenrő ől még csa ak nem is álmo odtunk!

F

zek z után elérke eztünk a másikk album elemzé éséhez. Tudni kell rólam, r hogy na agyon nem sze eretem a ném met nyelvet, és pár általános á műve eltséghez tartozzó szón kívül semmit s nem érrtek. Egy másik ismerőssöm, aki szinté én utálja a nye elvet azt kérde ezte, y ha az Edguyy képes angolu ul énekelni, ak kkor a Tanz-M Metal hogy együttes miért nem m? Nos, én márr hallottam sajá át számaikat an ngol nyelv ven elénekelni Till Lindem mann-t, és aztt kell mondan nom, hogy y rengeteg erőt veszítenek íg gy a számok. A német szö öveg ellenére a Rammsttein a szívemb be lopta magátt, olyannyira, hogy h a 20 005-ös Budape esti koncertjükkön az első sorokban s ámulltam végig g a két órás koncertet.

E

j lemezükről, a Liebe ist fü ür alle da-ról elég lenne an nnyit ho ogy Finnorszá ágban már a megjelenés előtt e platinalemez lettt, de nem hag gyom ennyiben n. A fiúk mindiig is értetttek a közönsé ég sokkolásáho oz, kezdve on nnan, hogy má ár a nevü üket is eg gy repülőgép-bemutató szerencsétlen nség helys színéről kölcsö önözték, szöve egeik erős gyom mrot kívánnak, de a ko oncertjeiken alkalmazott a pirotechnikai es szközök miattt is kerülltek már emberrek kórházba. Mostt tovább me entek, mint bárki gondo olta volna: Első E kislem mezükhöz, a Pussy-hoz forrgatott klipet pornográf p tarta alma miattt zenecsatorná ák helyett egy amatőr internetes pornóolda alon muta atták be, melyb ben ők magukk a férfi szereplők. Ez a dal az Ame erika-hoz haso onlóan angol n nyelvű szövegeket is tartalm maz, továb bb döngölve a tengerentúli zenepiac falaiit. Zeneileg ezz az eddig gi legkiforrotta abb albumuk, a számok sze erkesztése né émet preciizitásról árulkod dik. Nehezen ttudnék kiemeln ni egy-egy szám mot, mert mindegyik eszméletlenül jjó, de ha na agyon kéne párat p mond danom, akkor azok a az új csa apatinduló Ram mmlied, a szad dista Ich tu t dir weh, az a Edit Piaf id dézetet tartalm mazó Frühling g in Paris s, a Pussy, a Liebe ist ffür alle da és é a Roter Sand S lenné ének. Az új korong 11 számot tartalmaz, de késszült külön nleges kiadás is, mely 5 bónu usz dallal rende elkezik.

Úmondanom, m

nlóság van a 2 csapat közö ött, mégpedig az, ég egy hason hogy a megala apítása óta változatlan tagokkal működő né émet ipari metál zenekar is koncertezik a közeljövő őben yarországon, mégpedig m 2010 0. március 16-án a Papp Lás szló Magy Sporrtarénában!

M

- Ch hris -

Téged is vár Debrecen legnagyobb füstmentes bulija


E Ecchhoo:: kköönnyyvv

V Vlagyimi r Szorok kin: A jé ég Korrtárs és orosz. Remélem e két szó ollvasatán még nem vessztettem jelenttős tömegekett az olvasó közönségembő k ől. Így első hallásra soka aknak nem vala ami bizalomge erjesztő. Szo orokin műveiben előszzeretettel ka alauzolja olvvasóit szé élsőséges, underground u témák világ gába. Betekkintést nye erhetünk a je elenkori orosz alvilági életb be, hogy az utcán dolgozó drogdíle erek és prostittuáltak világa bizony kemén ny és g. A Szovjetun nió idején főle eg külföldi lapo okban hideg, mint a jég tudott publikálni, az a akkori hiszzen rezsim igen neh hezen dául a tűrtte volna el péld Sorr című m művét, amiben borzassztóan sza arkasztikus módon m jele eníti meg a sorban állá ást, mint a kom mmunizmus álllandó vele ejáróját. Egyyesek sze erint, ő az orossz, de de márki és mindent m megte ennének, hogyy betiltsák kön nyveit. Sad Má ások szerint egy kifinomult stiiliszta, akinek a művei egyszerűen párratlanok.

E m Ecchhoo:: ffiillm

Ebbe en az akció-tthrillernek induló könyvébe en szembetalá áljuk magu unkat az orossz alvilág apra aja-nagyjával illetve egy furrcsa szekttával, akiknek köszönhetően n egy kis össz zeesküvés fonallal kevert filozofikus szál s szövi át azz egész könyv vet, amit a tun ngúz eorit misztérium ma táplál. 1908 8-ban egy meteorit becsapó ódott mete Szibé éria fagyos mocsarába. m Va agyis ez az egyik e feltételezzés. Volta ak olyan tudóso ok, akik már an nti-anyagot em mlegettek, egye esek földö önkívüliekkel iss kapcsolatba hozták az es seményt. Hát kell enné él jobb rejtély eg gy misztikus allaphoz? Ez az a ismeretlen szekta s embere ekre vadászik,, akiket elkapn nak, anna ak egy furcsa jé égkalapáccsal szétverik a me ellkasát, miközzben ezt kiabálják: k „Beszélj a szíveddel!” Aki tud be eszélni a szívé ével, az életben é marad. Jobban m mondva felébred a szíve és elszö örnyed a körrülötte lévő kkiégett, pusztulásra ítélt világ v galád dságán. Három m embert sikkerül találniuk, akiknek ezu után végle egesen megvá áltozik az élete. Mindegyikükttől távol állt ed ddig, hogy y a szívükre ha allgassanak, de e miután megttapasztalják a szív hang gjait, csatlakozn nak a többiekh hez, hogy meg gtalálják az össszes testv vérüket ezen a bolygón. Az író í engedélyé ével a regényyből készült színdarabot s 2 2008 szeptembere óta még most is játsszák Magyar Nem mzeti házban Péterfyy Bori főszerep plésével. Szính Az ellőadás megtekkintése csak 18 8 éven felüliekn nek ajánlott! ÁCs Á

Pedro Almodó óvar – Megtört ölelések ö Az Almod dóvar rajongó óknak eddig kelle ett várni egy újabb gyöngyszem megjelenéssére a V mestertől a 2008-as Volver on megérte? ? A óta. Vajo bemutatót követően nem m írtak osztatlan sikerről a film kapcsán. Ki így, ki úgy vélekedett róla. Talán túl sokat őle és a nagy vártak tő várakozásb ban magasra tették a lécet. letisztultabb Sokkal és égebbi csendesebb, mint a ré filmjei. A tőle megszzokott szexuális csapongásokk és ek háttérbe ágyjelenete szorultak, habár h a film ellső tíz

ében már láthatjuk is egy alk kalmi kapcssolat percé megn nyilvánulását, persze p szigorúan csak a kana apé mögül, hisszen 12-es s karikás besorolású a film. Nem is tudom, hol kezdjem a bemutatást, ugyan is elé éggé mény, amit főh hősünk, egy va ak rendező me esél összetett a cselekm en filmre vinni egy el. Egy ifjú kollégájja keresi fel őtt, hogy segítse netet, ám az első találkozzás alkalmáva al érezhető, hogy h történ valam mi mélyen a múltban m gyökerrező problémáról van szó, íg gy a vak rendező r vissza autasítja a fiata alembert. A me esélés idővonala is elégg gé megtört, ne em csak azok az ölelések, amelyek a rend dező és élete szerelme között voltak. Az imádott nőt n természete esen Pené élope Cruz alakítja, akinek eb bben a filmben n is a nagyérde emű elé tárul t gömbölyű ű kebelcsodája a, valamint na agyszerű színészi játék ka. A film m egyik pikanttériája, hogy A Almodóvar egy régebbi filmje e, az Assz zonyok a teljes idegösszeomlás szélén forgatásán játszód dik a történ net egy része e, ami egy ig gazi ínyencne ek már az ele ején feltűn nhet. Ádány Cssaba

A Aktuális d debrece eni progrramok, koncerte k ek Quimby (vendég: Lincoln) 09. november 20 0. 200 Lovvarda, 20:00

Kistehén tá ánczenekar 2009. novem mber 28. Klinika E. K., 20:00

Ism merős Arcok 200 09. november 22 2. Lovvarda, 19:00

AIDS Világn napja Backdoor koncert k 2009. decem mber 1. Klinika E. K.

Kárrpátia (vendég: Stratéga) 200 09. november 27 7. Lovvarda, 19:00 OTP Junior Ground Sound ép: Kaukázus, Vad V Fruttik fellé 200 09. november 27 7. Klin nika E. K., 21:00 0 I. Full F Of Anger Fe esztivál fellé ép: Christian Ep pidemic, Borrnholm, Maledicction, Spiritual Ravvishment /RO/, Angerseed, Dim m Vision, Domhrring 200 09. november 28 8. Új Vigadó, V 18:00

SZEG 10. születésnapi s ko oncert fellép: Neckk Sprain, The Ministers, Szélső S Érték, CHROME RT R 2009. decem mber 5. Új Vigadó, 19:00 1 Ludmilla mber 5. 2009. decem Perényi 1 Ze enei Klub, 22:00 0

nen sehová Nem megyek én inn más – Kobzos Kiss Tam ezbemutató kon ncertje leme 2009. december 07. sey Központ - Nagyterem, N Kölcs 19:00 0 Aba Taano T – ugandai éneke együttes koncertje 2009. december 8. sey Központ - Nagyterem, N Kölcs 19:00 0 Szitty ya karácsony – Folk Error vendé ég: Honolulu Sttars, Buggz Bunn ny 2009. december 11. nyi 1 Zenei Klub b, 20:00 Perén Erik Sumo S Band 2009. december 12. nyi 1 Zenei Klub b, 20:00 Perén

Kowalsky me eg a Vega vendég: SUNttana, Kornélkül 2009. decemb ber 12. Lovarda, 21:0 00 Irie Maffia lem mezbemutató 2009. decemb ber 19. Lovarda, 21:0 00 IX. Metal Karrácsony fellép: Kalapá ács, Spirit Blue, Killer Surprise e, Overload 2009. decemb ber 19. Új Vigadó, 19:00 P. Box vendé ég: Jericho 2009. decemb ber 23. Új Vigadó, 19:00 20 éves a Tan nkcsapda – Jubileumi ko oncert 2009. decemb ber 29. Főnix Csarnok, 18.30

minden csütörtökön a Klinika Egyetemi Klubban!

hris- Ch


S Sppoorrtt

S Spinning g

Az edzésmódsze er alapja Joh hnny G egy ulttra-maraton ke erékpáros volt, aki a versenyyeihez való felkészülésre használta a saját mag ga által elkésszített otta meg a mára m méltán népszerű Spiinning eszzközt. Ő alko pro ogramot is. A lényege l nem más, mint ho ogy a sza abadtéri kerékkpározást bevitte – először a garázssba, majd a fitness mekbe, későb bb az erre a célra term létrrehozott Spinn ning Centerekb be. A kézzpozíciót és a mozgáseleme eket a sza abadtéri kereke ezésből vette, majd hozzzáadott egyy kis zenét,, és me egszületett e egy dinamikkusan fejlődő mozgásfo orma. A mód dszer nden olyan elemet tartalmaz, min am mely a hagyomá ányos kerekezé és során előforrdulhat, így azo oknak sem m lesz nehéz, akik a idegenked dnek más aerob mozgásformá áktól. Ez nem egy álta alános, nem iss versenysportt, hanem egy olyan emélyre szabottt edzés, mely páratlan fittség gi eredménnyel jár. sze A filozófia f A Spinning pro ogram filozófiá ája nagyon egyszerű, e ame ely a en és az egységen alapul. Az A egész szép psége különbözőségeke ban rejlik, hogyy eltérő korú, nemű, n állapotú emberek együ ütt egy abb csa apatban tekern nek. Mindenkin nek más lehett a célja, de mégis m egyy edzésmódsze ert alkalmazva igyekeznek elérni azt. A fizikai edzés me ellett az elmére e, pszichére is hatással van. Segít v embereknek megismerni másokat, m erőssíti az a visszahúzódó aka araterőt, elősegíti a saját testünk, te eljesítőképessé égünk me egismerését, fejlesztését. Idővel egy csapatot kovvácsol azo okból, akik annak idején félve kezdtékk el az edzé éseket láto ogatni. Az edzés egyik fontos elemén nek számít a zene. A külön nböző akaszokat és gyakorlatokat g a résztvevők azz edzői utasítá ásokat sza kövvetve zenére végzik. A program rend dszerint külön nböző inte enzitású szaka aszokból épül fel. f A bemeleg gítésül szolgáló ó első

ány perces, kis ellenállású és közepe es fordulatszá ámú néhá pedá álozás után na agy sebességű ű sprintek, kö özepes sebessségű síkmenetek és lassú fordulatszzámú hegyme enetek váltoga atják mást. Az edző utasításának megfelelően választják v meg g az egym edze eni vágyók azz ellenállás na agyságát, ezzel szabályozvva a fordu ulatszámot. A program, p hason nló módon "korreografált" is le ehet, mint az aerobikóra.. pinninghez külö önleges kerékp párokra van sz zűkség, amelye eket A sp az edzés e előtt mindenki m a sa aját igényeine ek és méreteinek megffelelően állítha at be. Egy gom mb segítségév vel lehet állítani a pedá álok hajtásának nehézségét.. Ha kevés az z ellenállás, az a a síkon n való kerekezésnek felel me eg, ha pedig so ok, akkor mere edek hegy yen érezhetjükk magunkat. A két véglet között renge eteg fokoz zat lehetségess, ráadásul az sem mindegy y, hogy ülve vagy v állva, gyors vagy la assabb ritmusb ban tekerünk. Ez E is mutatja, hogy h áltozatos. valójában milyen vá pinning nagy előnye, hog gy mindenki saját s erőnlété ének A sp megffelelően állítha atja be a tekkerés nehézsé égét. Mindenkinek önállóan kell rájön nnie, mennyit bír, és hogy yan tudja kiho ozni ából a legjobb teljesítményt. Ha valaki nem m fárad el az ed dzés magá végé ére, az ne az oktatót, hane em magát okolja. Legközellebb nyug godtan tekerjen n rá jóval több ellenállást. Nin ncsenek kezdő ő és halad dó foglalkozássok, hiszen a résztvevők sajját kondíciójukknak megffelelően végezhetik a különbö öző feladatokat. pinning a De ebreceni Egye etemen immárr testnevelés óra A sp kerettében is válaszztható. Ingye enes Spinning g nap a Corpu us Fitnessben n 2009. decem mber 12-én n! 4 különböző óra elismert hazai sp pinning oktatóktól! ne regisztráció szükségess a www.sp port.egyetemte er.hu Onlin oldalon! ebb információ ó a DE Sporttigazgatóság OEC O Testneve elési Bőve Csop port vezetőjén nél, Nagyné Varga Katalinnál e-mailen n a nvkata@dote.hu cím men!

Amitől falra má ászol… Am mikor általában az emberek olyan sporttal ta alálkoznak, am mi nem min ndennapi, úgyiis mondhatjuk igazán extrém mnek számít, akkor különféleképpen reagálnak. Sokan S érdeklődve fogadjá ák és eket tesznek fel azzal kapcsolatban, k tovvábbi kérdése mert kíváncsiak és nyitottak min ndenre, mellett lehet sohasem em fogják kipróbálni. A mássik fele a társa ainknak eg kételkedve, grimaszokat vágva me „leffújoz” mindent és csak a rosszat és a le ehetséges hibá ákat látja benne e. Tallán a köztud datban nem annyira ism mert és közzkedvelt sporrtág a falm mászás, mint a labdarúgás vagy a kézzilabda. És míg g egy csapatjá átékban nag gyon fontoss a csapattagok össszehangolt játé éka, addig falm mászáskor a mászó m és a bizztosító em mber között a le ehető legszilárrdabb bizalom kell. Hiszen ha úgy tetsszik, valamilyen n szinten az életed van a másik kezében. Azé ért ez a monda at ne ijesszen el senkit sem, hogy kipróbállja ezt a sportot. s Amikorr csak kívülről szemlélünk eg gy olyan embe ert, aki má ár évek óta űzi ezt a sportot, akkor a hihetetlen egyszerűnekk tűnik az egész. Mert milyen m jó játékk is, hogy felve eszel egy beülőt és

utána a lógsz a kötéllen – persze a amellett karabin nerekkel biztossítva vagy y még – felmá ászol a falra é és húúúú, azttán leengedne ek a maga asból és elruga aszkodhatsz a faltól és te is úgy ú ereszkedszz le, mint a filmeken. mikor Valóban ennyire egyszerű… kívülről… Am elősször próbálsz felmászni a falra, szomorrúan vesszed tudomásul, hogy csak a legkönnyyebb falo on sikerült fe elmászni, de azon is kissebb neh hézségek árán. Mert kell ehh hez igen sok fizzikai erő ő, mindemellettt nem árt, ha a kéz ízülete ei is edzzettek, mert e egy intenzív első e alkalom után u igen fájdalmas lesz ujjaidnak a behajlítása a is, mhogy még va alamit fogj is ve elük. Aztán akiit az nem első ő alkalom ne em tántorít el, e az alkalom mról alka alomra egyre jo obb lesz. Erősödnek a kezekk, az izmok és egész rövid időn belül jelentős s fejlődést le ehet megttapasztalni. Hogy y ne csak álta alánosan beszé éljünk róla: ak kinek kedve le enne mind dezt kipróbálni, az megteheti minden hétköz znap fél 2-től fé él 8ig a Kölcsey Fere enc Tanítóképzző Főiskola Gyakorló G Általá ános ermében. Napiijegy 400ft, am mit a portán le ehet Iskolájának tornate váltani. Baranyi Be eáta

DEOE EC TDK Konferen ncia 2009 9/2010 EOEC TDK Kon nferencia ebbe en a tanévben 2009. 2 decembe er 2-4. között kerül k megrende ezésre. A DEOE EC Tudomány yos Diákköri Ta anács A DE olyan n lelkes hallgattókat keres, ak kik segítenének k a konferencia a lebonyolításá ában (teremfelü ügyelet, vetítés s stb.). Az órák kat a TDT leigazzolja. Jelen ntkezni lehet a DEOEC Tudom mányos Diákkörri Tanács hallga atói elnökénél, Posta Editnél postaedit@med p .unideb.hu vagy hallgatói titká áránál, Vinczze Jánosnál jano os.vincze@unid deb.hu email cím meken. Végzős hallgatók szá ámára a TDK pá ályamunka beadási határideje: • júniusi álla amvizsga, ill. Ph hD jelentkezés esetén: e 2010. ja anuár 15. (pénte ek) • augusztussi/novemberi álla amvizsga esetén: 2010. márciu us 31. (szerda)

www.aokhok.hu

www.aokhok.hu

www.aokhok.hu


A hóna ap medik kus lányya Na agy-Csoma Zsófia elsőévess általános orrvos hallgató ó Kinek szánod K d a képeket? K Konkrét címze ett még nincs. Küldhetném a b barátaimnak, issmerőseimnek, blabla. Inká ább k küldöm annak,, aki megállt ennél e az oldaln nál é ezt a cikket olvassa. és M Miért a Debreceni Egyetem met választotttad? E kicsit tipikuss, de már jópá Ez ár éve tudom, hogy ittt szeretnék ta anulni. Vonzottt a város és egy k kedves ismerő ősöm is itt lakik k, szóval a dolog a adott volt. Nem m mondom, ho ogy nem voltakk h hullámvölgyek – és most nem említeném a k konkurenciaeg gyetemet –, de e végül is itt k kötöttem ki. E Eddig hogy te etszik az egye etemi élet? H Háát… nincs panasz. p Renge eteg jó arc van n, és m mindig lehet ta alálni olyan em mbert, aki kaph ható a hülyeségre. Az A a gond, ho ogy – túlzás né élkül – nagyon sok lehetőség l van n arra, hogy azz e ember bármive el elüsse az id dejét, így csak v vészhelyzetbe n ül le a könyv v elé.

Ah hónap med dikus lánya a cím mű új rovatunkba vállalkozó kedvű lányokk jele entkezésétt várjuk, akkik szíívesen rész zt vennéne ek n, és a fotó ókat egyy fotózáson me egmutatnák k a Mediku us Lap p olvasókö özönségének is! eteket a Jelentkezése me edikuslany@ @gmail.co om cím men várjuk! A ké épeket és az z interjút Tóth h Mátté készítette..

medikuslap@gmail.com

medikuslap@gmail.com


Medikus_Lap_26_2009_11  

Főszerkesztői levél 2. oldal Tóth Ilona-díjas hallgatónk 3. oldal In memoriam Tóth Ilona 3. oldal Interjú Prof. Dr. Szöllősi Jánossal 4-5. o...

Medikus_Lap_26_2009_11  

Főszerkesztői levél 2. oldal Tóth Ilona-díjas hallgatónk 3. oldal In memoriam Tóth Ilona 3. oldal Interjú Prof. Dr. Szöllősi Jánossal 4-5. o...

Advertisement