Page 1


Medikus Lap V. évfolyam, 1. szám A DEOEC hallgatóinak hivatalos, ingyenes kiadványa A hallgatóktól, által, ért

Kedves Olvasó!

Tartalom Főszerkesztői levél A blokkgyakorlatról AMOSZ Diákkonferencia Bírjátok? Pillanatképek a gólyatáborból A tudomány úttörői Hippokratész Foglalkozása: fogorvos és… Bölöni László Gyógynövények Tea Four Days a Week Szerinted? Gólyahét Nyelvében él a nemzet! Light & Love Nemzetközi tábor a Balatonnál Zene Az ellenállhatatlan Múzsa Messiások,avagy A nyugati kultúra végnapjai Kissé elmosódva… - akinek fényképezőgép volt a fegyvere Utazás gasztronómiába… Hello Kidney!

2. oldal 3. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal 6. oldal 7. oldal 8-9. oldal 9. oldal 10. oldal 11. oldal 12. oldal 12. oldal 13. oldal 14. oldal 15. oldal 15. oldal

Kissé megkésve, de annál gazdagabb és színesebb tartalommal végre kezedben tarthatod a Medikus Lap első idei számát. Mi magunk egy kisebbfajta jubileumhoz érkeztünk, hiszen a DEOEC-en ilyen névvel és szerkesztőgárdával készült lapok közül ez a sorban a huszonötödik. Sokatok számára persze ez az első Medikus Lap, hiszen a gólyák nagy része korábban nem találkozott még lapunkkal. Róluk és nekik is szól az újság, amiben feleleveníthetik és rekonstruálhatják gólyatábori és gólyaheti emlékeiket is. A szórakozás mellett természetesen olvashatók beszámolók a nyáron történt komolyabb dolgokról is, illetve egy részletes tájékoztatót közlünk a blokkgyakorlatról. Bízunk benne, hogy a hallgatóság gyakorlati képzése ennek köszönhetően fejlődni fog, a klinikák oktatási terhei pedig némileg enyhülnek. A legfontosabb azt megérteni, hogy ez a változás abszolút a hallgatók érdekeit szolgálja, tehát értetek van, éljetek a lehetőséggel! Régi cikksorozataink közül több is folytatódik: a gyógynövények közül ezúttal a teát ismerhetjük meg, egyéb teljesítményéért híres fogorvosok közül Bölöni Lászlót mutatjuk be, a tudomány úttörői közül pedig a legismertebb antik orvos, Hippokratész élete és munkássága kerül górcső alá. Két kiállításról is olvashattok ajánlót. Ettől a lapszámtól kezdve pedig képregény is kerül a Medikus Lapba: Pauliczky Balázsnak köszönhetően Hello Kidney és barátai kalandjait olvashatjátok. Jó szórakozást, eredményes tanévet kívánok! Lánczi Levente, főszerkesztő

Medikus Lap V. évfolyam, 1. szám║A DEOEC hallgatóinak hivatalos, ingyenes kiadványa║A hallgatóktól, által, ért. ║Megjelenik négyhetente, szemeszterenként négyszer, alkalmanként 700 példányban║www.aokhok.hu ║medikuslap@gmail.com║ Felelős kiadó és főszerkesztő: Lánczi Levente, ÁOK HÖK PR alelnök Főszerkesztő-helyettes: Dr. Papp Gábor PhD hallgató Olvasószerkesztő: Bálint Adriána Szerkesztőségi tagok: Pauliczky Balázs, Posta Edit, Szabó Pálma, Tóth Anett, Tógyer Melinda. A cikkeket írták (a megjelenés oldalak szerinti sorrendjében): Juhász Péter, Lánczi Levente, Pauliczky Balázs, Dr. Papp Gábor, Tógyer Melinda, Tóth Anett, Horváth Krisztián, Posta Edit. Címlap&design: Jakab András www.cooler.underground.hu Fotó: Jakab András, Lánczi Levente, Tabi László, Kovács Mónika, Tajti Gábor, Dr. Papp Gábor, internet és még sokan mások... Nyomdai munkálatok: Xpress Copy, Zein Fadi, telefon: (20) 468 4226, (30) 468 4226, e-mail: xpresscopy@gmail.com Továbbra is várjuk minden DEOEC-es hallgató illetve hallgatói szervezet cikkét, versét, fotóját, beszámolóját, bármilyen közérdekű közlendőjét! Az újsággal kapcsolatos észrevételeket, kritikákat, tanácsokat is várunk a medikuslap@gmail.com e-mail címen, vagy keressétek személyesen a szerkesztőket a HÖK-irodán, a Markusovszky Lajos Kollégium III-as épületében! A szerkesztőség kéziratokat nem őriz meg és nem küld vissza! Bármilyen utóközlés csak a szerkesztőség beleegyezésével lehetséges! Minden jog fenntartva. Postacím: Medikus Lap, DEOEC HÖK iroda, III. számú Markusovszky Lajos Kollégium 4032 Debrecen, Móricz Zsigmond körút 22. e-mail: medikuslap@gmail.com telefon: 30/4931256

www.deoechok.hu

www. deoechok.hu

www. deoechok.hu


A blokkkgyako orlatról Mi az a Blokkgyakorlat? A Blokkgyakorrlat egy régi--új gyakorlatti rendszer, mely az idei tanévbe en került ism mét bevezeté ésre az általános orvvos képzésben IV. és V. éven, felme enő rendszerrben. Lényege, hogy bizonyos tárgyakból összevont, két hetes gyakorlatot kell teljessítenünk. Milyen tárgyaka at érint? A képzés a IV V. és V. (a mostanni V. évet még nem) n éve es tárgyaka at érinti. IV V. éven: belgyógyásza b atból, szü ülészetből, sebészetből s ( lehet trau (ez umatológia iss), és úgynevezett kis sebészeti tárgyakból (fül-orr-gégé észet, orttopédia, szájjsebészet, szzemészet, urrológia); V. éven: é neurológiából, sürgősségii vagy inte enzív terápiából, gye ermekgyógyászatból és é belgyóg gyászatból kell blo okkgyakorlato ot teljesíteni.. Me ennyi a gyako orlat időtarta ama? Mivvel minden gyakorlat g kétt hétig tart éss félévenkén nt két blo okkgyakorlato ot kell elvvégezni, ígyy a klasszzikus ma atematika ala apján: 2+2=4 4, azaz félévvenként összesen 4 hetet h kell teljjesíteni. Még g mielőtt valaki megijedn ne, a kiss sebészeti tárgyak ese etében elég g csak az egyik e tárrgyat választa ani. Má ár biztos felmerült a kérdés, hogy a blokkgyakkorlat ide eje alatt is lessznek órák? Íme a válaszz: Ne em, mivel a gyakorlatot más kórhá ázban is el lehet ppen vég gezni. Ezértt a félévek sémája a következőké k ala akul: 5 hét szzorgalmi időszak, 4 hét blokkgyakorlat, 1 hét vizsgaidősszak, ami nem n kötelezző, de mele egen ajá ánlott, majd ismét 5 hét szorgalmi s idő őszak, és végül a ren ndes vizsgaid dőszak. Ho ol lehet a gya akorlatokat elvégezni? Ne em csak Debrecenben, hanem a ré égió kórháza aiban (mint pl. Nyíreg gyháza, Miskolc, Eger, stb.), s valamin nt az

orsz zág bármelyy akkreditált kórházában n eltölthetjükk a nyárri gyakorlatho oz hasonlóan n. Mos st akkor állja ak sorba a Tanulmányi Osztályon, ha jelen ntkezek a gyyakorlatra? Meg gnyugtatok mindenkit, nem kell 3 napi hid deg élele emmel a TO-ra T menn ni, mert a jelentkezéss a NEP PTUN rendsszeren kere esztül történ nik. Egy ad dott kórh házban lévő gyakorlat e esetén kétfé éle típus közzött vála aszthatunk: szállással s vag gy anélkül. Az A első esetb ben a gy yakorlat helyyén az Egyyetem szállást is biztosíít a hallg gatóknak. dott Limitált-e hogy mennyien jelentkezhettnek egy ad hely yre? A vá álasz elég eg gyszerű: igen. Ez azért van v így, hog gy a képz zés miné él hatékon nyabban történjen. A meg gnövekedett magyar és külföldi ha allgatói létszzám gyak korlati képzé ése a kliniká án elérte a kapacitás fö ölső hatá árát. Felsőbb b évesek éss a már rég gebben végzzett orvo osok tapasztalatai szeriint az alapvető gyakorrlati kész zségek ugya anolyan jól elsajátíthatók egy kis területi, vagy y megyei kórrházban, min nt a klinikán. Miérrt is jó nekem m ez az egéssz? barátaim Egyrészt, me ert meglá átogathatom mat, roko onaimat, ha hajlandóak e elviselni 2 vagy v több hé étig. Más srészt – egyy kicsit komolyabban – ez a rendsszer azérrt is jó, mertt az általános orvosképz zésben növekvő szám mú hallgató mellett kín nál lehetőséget arra, ho ogy mag gas szintű gyakorlati kképzést kap pjunk. Arra is lehe etőségünk nyílik, hogy már mediku us éveink alatt a beka apcsolódjunkk a mindenna apos orvosi tevékenység t gbe, és minél nagyo obb gyakorla ati tudással lépjünk ki az egye etem kapuin.. Juhász Pé éter DEOEC HÖK Tanulm mányi és Szo ociális Bizottsság

A AMOSZ Diákkon nferencia Az Amerikai Ma agyar Orvosszzövetség (AMO OSZ az augu usztus dre invitálta az 20--i hosszú hétvégére Balatonfüred orvvostanhallgató ók népes tá áborát). Mássodik alkalommal ren ndezték meg g a nyári diákkonfere enciát a füredi f Szívkórházban. A rendezvényy védnökségétt a házigazda Prof. or és az AMO OSZ jelenlegi elnöke, e Dr. Pe eredy Dr.. Veress Gábo Tam más vállalta.

Ötttucatnyi előad dást hallgathattunk meg a legkülönbö özőbb ala apkutatási té émáktól kezzdve a mindennapi kllinikai gya akorlatba ülttetett módszzerekig, összzesen tizenh három sze ekcióban. A legérdekesebbnek közülükk az angol nyelvű n

medikuslap@gmail.com

multiidiszciplináris szekció bizzonyult, az ittt előadók mind m komo oly felkészülé ésről tettek ta anúbizonyságot. A DEOEC C-et sajná álatos módo on csak n néhány hallg gató képvise elte, remé élhetőleg a debrecenie ek létszáma a követkkező konfe erencia alkalm mával emelked dni fog. A tud dományos mu unka mellett a konferencia kitűnő alkalom m új kapc csolatok kialakkítására és a régi barátság gok ápolására a, a többi egyetem ha allgatóival való ó ismerkedés sre. A résztve evők szám mára a pénte ek esti vízila abdameccsek,, az azt kövvető vacs sora, a Bala atonfüredi Bo orhetek különleges alkalmat nyújttottak a kikapcsolódásra. Beszámoló ót hallhattunkk a szerv vezet működé éséről, az Orrvosszövetség g által szerve ezett Buffa allo-i cseregyyakorlatról (erről a második oktatási hé éten tájék koztató gyűlésst is szerveze ett az AMOSZ és a Hallg gatói Önko ormányzat a IV V-V. évesek sszámára). A ko onferenciát az elkövetkező években is te ervezi az AMO OSZ megs szervezni. A Medikus Lap és a Hallgató ói Önkormányyzat igyek kszik a diáksá ágot minden, a az Orvosszöv vetség hallgató ókat érintő ő híréről tájékkoztatni. A Buffallo-i B cserregyakorlatról, illetve a diákkonferenci d áról továb bbi részletekk megtalálha atók az Amerikai Mag gyar Orvo osszövetség honlapján, a ww ww.amosz.extra.hu címen. LL

medikuslap@gmail.com


B Bírjátok? ? Avagyy gólyatá ábor szerv vezői sze emmel A gólyatábor g azz gólyatábor. Ehhez nyilvá án kétség sem m fér, esem ményeken ne em a legemlékezetesebb b, hanem épp pen én csak azt sze eretném érzékkeltetni a mag gam suta mó ódján, azok k a pillanatokk a legfontosa abbak, amike et nem is igazán gy nincs még g egy olyan esemény, e amit a gólyatábo orhoz tudunk felidézni, de a so orverseny feladatait illető ően hog leh hetne hason nlítani. Egé ész m en megéri apró a mindenképpe egyyszerűen egy külö ön iinformációmo orzsák u után kattegóriát kép pvisel, és a kkutatnunk elménk há átsó még egy fon ntosságával zzugaiban. Volt V ott mind den! olim mpia sem versenyezhe et. Múmiakészíté és, pókhá álón Ho ogy is tehettné? Húsz év á átmászás, vodkasszint mú úlva lövésem m sem lessz, e ellenőrzés… az idő hog gy Athén nban vagy e előrehaladtáv val a lányokk a Pe ekingben ffelső ruházattukat veszítettték nyertek-e a vízzilabdásaink, de azokra az e el, a fiú úk pedig a idió ótákra, g gyantaszüzes sségüket. akiket a gólyatáborban szedtem s össze Másnap regg gel – és itt szó sszerint másn napról van szzó – – és azóta is a legközelibb S Sárospatakra a mentünk… … a barátaimnak nevezek – észen biiztos, hogy h hivatalos in ndoklás sze erint egé em mlékezni fogok. Sőt, ami azt a ffürdeni, de szerintem s inká ább ille eti, valószzínűleg egy rregenerálódn ni. A n nap koccsmában g gyümölcsét te ermészetesen itt fogok velük egy és üld dögélni, id ddogálni iis leszak kítottuk artikulálatlanul gni vízespóló-verseny röhög esti poénoko on, fformájában, de ez még m vállogatott alte vag gy majd éppen a régi szé ép ssemmi ne em volt a idő őkön merengünk, mikor a gólyatáborunkban a ré észeg prog gramokhoz ké épest, amik a hét további részében várrtak Szupermen hazzavitte a még részegebb Zorrót. Z ránk k. bor a Elme entünk példá ául hajókirán ndulni is, aho ol a fénypon ntot A probléma visszont éppen az, hogy mííg a gólyatáb ágot jelenti egész sokaknak, addig az olimpia az egész e egyé értelműen a borkóstoláss jelentette. Szép sorjáb ban vilá vilá ágnak jelent sokat. Más szavakkal egy e gólyatáb borról megkóstolhattuk Tokaj legfin nomabb borrait egy szá áraz nem lehet objekktívan beszélni, mindenki számára a sa ajátja furm minttól kezdve e a mézéde es, aranyló fénnyel f ragyo ogó glal el kitüntettett helyet a szívében s és az a emlékei között. aszú úig. Az igazá án nagy ínye enceknek pedig lehetőségük fog Az tehát a csúnya iga azság, hogyy ezt a cikket c nyílt megízlelni a borok részeges királynő őjét, a minősségi ajdonképpen nem is ne ekem kéne papírra vettnem, panc csolt Tokaj All Star-t. tula hanem valamelyik kis szép preményű gó ólyácskának. Mert De ez e még mind d semmi, merrt egyik nap meghódítottu uk a em ugyan nem fogjátok megtudni, m hogyy az elsősök hogy Kopa asz-hegyet iss. Még ma iss élénken él bennem a kép, k tőle ére ezték magukat a szívük mélyén, vag gy hogy tetszzett-e ahog gy majd’ háro omszáz embe er caplat felfele az emelked dőn nekik egész – ki vidá áman, éneke elve, ki pe edig egyáltalán az A Gólyattábor him mnusza nyafogva éés morogva. Az az igazsság, gy elég felffordulás. Szzóval ez eg furrcsa beszámo oló lesz… – mondom m hogy az exp pedíció erőse en megosztottta a jövvőidőben nag gyjából fél oldalnál vélemények ket: volt aki imádta, volt aki Gyere SZE ERELEMDO OKTOR, járvva, miközben n az alapvető ő témára utálta, de az biztos, hogy h senki sem s Gyógyítsd meg m a szíve em, mé ég rá sem té értem. Hé, hol h lehet maradt közzömbös. A különbségek oka A beteged lettem, l ind dulni „a leghosszab bb és talán a ban kulacsok tartalmáb M Mindenem l lángra gyúll. leg gunalmasabb bevezetéss írója” … keresendő… Óhh doktorr úr! cím mért? Tuti dob bogós vagyokk. Az utolsó e estén jött el a jelmezes buli Na a de mivel a felsőbb körrök nem ideje, aholl mindenki beöltözött egy N hagyj ittt ártatlanul! Ne vilá ágmegváltó bölcsessségeket álarcos felvvonulás erejéiig, mi szervezők várrnak tőlem, de még cssak nem is eszmefuttatá ást a pedig – úgy meg glepetés gyan nánt – előadttuk a New Yo ork, gólyatábor essszenciális szzerepéről a tizennyolc éves New w York című ű dalt… sö örösüvegekre e hangszerelve. s aratott, de korrosztály egésszséges lelki fejlődésében, hanem csakk egy Mondanom sem kell, hogy ez osztatlan sikert szimpla, mezei beszámolót az a eseménye ekről, talán in nkább azt a laikusok el sem tudjják képzelni,, hogy mennyit dolgoztunk a pro odukcióval. De e ez egy másik történet, ami bele is kezdek. m a színhelyy. Az esemé ények megérne nemhogy egy külön n beszámoló ót, de talán egy A szép Tokaj – ez lesz ma ozgatórúgója pedig egy zsseniális ötlet. Nevezetesen az, komplett leleplezző regényt is. Talán valam mi olyasmi cím met mo hog gy zsúfoljunkk össze kétsszázhetven vadidegen v em mbert adok k majd neki, hogy a Ku ulisszák Árny yékában – vagy egyy helyre, adjjunk nekik hü ülye feladato okat, és az egész e valami hasonlót. Ez azonban akkor senkit sem érdekellt, a ele egyet locsoljuk meg némi alkoholla al. És mi íg gy is buli visszavonha atatlan érvénnyel beindult, az autista, tesszünk. A gólyák gyülekezznek, lassan n elérik a krritikus holla and lemezlovvas, DJ van d der Hoodiwoek pedig – mint m töm meget, délutá án gyors cso oportszintű issmerkedés, vacsi, v mind den este – hajnalig zenélt; ügyesen adagolva a a tá ábor és már indulha atnak is a sorversenyek s k. Én tovább bra is hivattalos himnuszzát, a Szerele emdoktort. akacsul tartom m magam a teóriámhoz, t m miszerint az efféle e P Pauliczky ’Szu upermen’ Ballázs ma

A DEOEC hírei az interneten: www.deoec.hu


Pilla anatkép pek a gó ólyatáborból

Még több fotó és a legfrissebb információk: www.deoechok.hu


Hippokratész (ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ) „Salus aegroti, suprema lex esto”, azaz a beteg java a legfőbb törvény, hirdeti az I. sz. Belgyógyászati Klinika előadótermében lévő felirat az orvostanhallgatók számára. E hippokratészi intelem éppoly időszerű napjainkban, akárcsak több mint két évezreddel ezelőtt. Bár a tudomány fejlődése során számos, korábban kőbe vésettnek hitt tan megcáfoltatott, s száműzetett a feledés homályába, azonban a gyógyítás lelki háttere és a betegek erkölcsi elvárásai lényegében nem változtak. Mindezt jól mutatja, hogy a jelen kor orvosi esküje nem más, mint az ókori hippokratészi eskü modern változata. De ki is volt valójában, és milyen viszonyok között élt az ókori világ legnagyobb görög orvosa, aki kiérdemelte az orvostudomány atyja jelzőt? Hippokratész Kr. e. 460-ban született Kos szigetén (az Égeitengeren) és feltehetően Kr. e. 377-ben hunyt el Larissában (Thessalia fővárosa Görögország). Azokban az időkben, az ókori Hellasban kezdetben a gyógyítás mesterségét az orvoslás istenének, Aszklepiosznak a papjai végezték. Aszklepiosz a mitológia szerint Apolló főisten fia, aki tragikus körülmények között jött világra. Anyját, Korónist hűtlensége miatt máglyára vetették, s Apolló a tűzből emelte ki a még élő magzatot, kivágatva halott anyja hasából. Aszklepioszt a görögök félistenként tisztelték, s a neki emelt szentélyekben az orvosok csak közvetítették a gyógyítást, melyet az istenektől eredeztettek. Később a filozofikus gondolkodásmód megjelent az orvoslás területén is, és a tudósok a betegségekre nem túlvilági, hanem evilági, a természetből megfigyelt észérvekkel próbáltak magyarázatot lelni. Hippokratész, korának úttörőjeként kos-i orvosi iskolájában a természet-tudományra alapozó gondolkodásmódra és módszerekre okította a tanítványait. A neve alatt fennmaradt írásokat a Corpus Hippocraticum (Hippokratészi Gyűjtemény) tartalmazza. Felfogásának lényege a megfigyelés és a tapasztalat fontossága, s föléhelyezése az elméleti spekulációnak. Kidolgozta a betegvizsgálat módszertanát, s megfigyelései alapján részletesen leírta számos betegség (pl. tüdőgyulladás, epilepszia, gyermekágyi láz) tüneteit. Felismerte a helyes táplálkozás és a rendszeres testmozgás fontosságát az egészség megőrzésében. A gyógykezelések során a

leglényegesebbnek a szervezet ellenálló képességének erősítését tartotta. Bár voltak később tévesnek bizonyuló elképzelései is az emberi szervezetről, gondoljunk a humoralpathológia tanára, mely a négy testnedv (haima [vér], kholé [sárga epe], melankholé [fekete epe], phlegma [nyálka]) aránytalan eloszlását feltételezte a betegségek hátterében, azonban számos megállapítása kiállta az idő próbáját. Például a Peri kardiész (A szívről) című művében elsőként írta le a szívbillentyűket, s itt jelent meg először a szívkamra fogalma is. Széles látókör jellemezte őt, számos tudóssal, filozófussal állt kapcsolatban. A róla készült életrajzok alapján szoros baráti és tudományos kapcsolat fűzte őt Démokritoszhoz (Kr. e. kb. 470 – 370), az atomelmélet megalkotójához is. A Gyűjteményben fellelhető levelezések alapján az abdérai lakosok kérték Hippokratészt, hogy utazzon el hozzájuk, és segítsen honfitársukon, Démokritoszon, aki a zavarodottság jeleit mutatta. Hippokratész eleget tett a kérésnek, s meglátogatta a filozófust. Az együtt töltött idő során megbizonyosodott arról, hogy Démokritosz nem őrült, sőt zseniális a gondolkodása. A két bölcs még hosszú időn keresztül tartotta egymással a kapcsolatot, számos levélváltás által. Hippokratész egyik legjelentősebb munkája az Aphoriszmoi (Aforizmák), mely olyan bölcsességeket és intelmeket tartalmaz, melyek közül számos még a mai napig is közismert. Ilyen mondás például a Primum non nocere (Csak nem ártani), vagy az Ars longa, vita brevis (A művészet hosszú, az élet rövid) is. A kor szokásának megfelelően, Hippokratész számos utazást tett idegen földre, új tudást és tapasztalatokat gyűjteni. A források alapján többek között megfordult Trákiában is, majd végül Thessáliába utazott. Útjai során hatalmas tisztelet övezte, s mindenhol elismert tudósként ünnepelték. Hippokratész idős korában Thessáliában hunyt el, már több mint kétezer-háromszáz esztendeje, azonban emléke és ránk hagyott öröksége mind a mai napig együtt él velünk. szöveg: Dr. Papp Gábor illusztráció: Bata Ágnes

A Demján Sándor Alapítvány Verzár Frigyes Ösztöndíj


A hippo okratészzi iskola orvosain nak emellkedett etikai e sze ellemű es sküje ,,,Esküszöm a gyógyító Appollóra, A A Aszklepioszra a és Hügieiá ára és Pana akeiára és vvalamennyi istenre i és isstennőre, akkiket tanuku ul hívok, ho ogy minden n erőmmel és tehetség gemmel megtartom a következő k kötelességeim met: tanárom mat, akitől e tudományt tanultam, t úg gy fogom tiszztelni, mint sszüleimet, va agyonomat m megosztom v vele, s ha rászorul, tartozzásomat lero ovom; utódaiit testvéreim mnek tekintem m, oktatom őket ő ebben a tudományyban, ha erre e szenteliik magukat, t, mégpedig g díjtalanul; továbbá a az orvosi tudományt t á áthagyomány yozom fiaimrra és mesterrem fiaira éss azokra, ak kik az orvosii esküt leteszzik, másokra a azonban n nem. Tehetsségemhez éss tudásomho oz mérten fo ogom megsz zabni a bete egek életmó ódját az ő ja avukra, és m mindent elhá árítok, ami ártana á nekikk. Senkinek sem adok halálos h mérg get, akkor se em, ha kérik k, és erre v vonatkozólag g még tanácssot sem adokk. Hasonlóké éppen nem segítek s hozzzá egyetlen a asszonyt sem m magzata e elhajtásához. . Tisztán éss szentül megőrzöm m élletemet és tudományom t mat. Sohase em fogok hó ólyagkövet o operálni, han nem átenged dem ezt azokknak, akiknekk ez a meste erségük. Min nden házba a betegek jav vára lépek b s őrizke be, edni fogok minden m szándékos káro okozástól, különösen k fé érfiak és nő ők szerelmi élvezetre h használatától l, akár szabadok, akár rabszolgák. r Amit kezelés közben látok, vagy ha allok - akár kezelésen k kívül is a tá ársadalmi érrintkezésben n - nem fog gom kifecseg gni, hanem megőrzöm. Ha ezt az z eskümet m megtartom é nem szeg és gem meg: örvendhessek ö k életem fog gytáig tudom mányomnak, s az életne ek, de ha e esküszegő le eszek, történjjék ennek elllenkezője."

Foglalkozá ása: fogorvos éss… Bö ölöni László 1953-ban született Ma arosvásárhe elyen. bünttetőjét Bö ölöni is Mé ég tizennyyolc esztendős sem m volt, m mikor kiha agyta, de iga azi vezére bemutatkozott a Marosvásá árhely első ligás csapatá ában. volt csapatánakk, nélküle Kö aligh özel tíz évig tartott ki a vásárh helyieknél, pedig p ha juthatta ak volna csá ábították a bukaresti nagycsapa atok. Ő ma aradt ilyen n magasság gokba. A Erd délyben, miközben tanulmányait is végezte. Ezz idő alatt gyyakran 8Ezúttal az erdélyi futba all ékkövét, a 10810 magyar ne emzetiségű játékossal szoros ro omán válog gatott, játékkosként a csapatban harcoltak h a dobogós BEK győzttes és román n bajnok, ed dzőként helyekért, olyko or a bajnoki címért is. portugál és belg ga bajnokk, a S Steaua sike erében má ásik Legnagyobb sikerük s egy második Marosvásá árhelyen fog gorvosként végzett v m magyarként a vezetőed dző, hely, 1975-ben a bajnokkságot az Bölöni Lásszlót mutatjuk k be. Jenei Imre is s oroszlánré észt uto olsó fordulób ban bukták ell. vvállalt. Bölö öni összessen 1984-ben sze erződtette le l a fővárrosi Steaua a. A háro omszor nyertt bajnokságo ot a fővárosia akkal. kattonacsapatta al érte el e játékos pályafutásának Játé ékos karrierjé ét külföldön ffejezte be, já átszott belga a és megnyertékk leg gnagyobb sikerét, 1 1986-ban a franc cia csapatokkban. A válo ogatott sikerreiből is kive ette Ba ajnokcsapato ok Európa Kupáját. K A siker s köszön nhető rész zét: az 1984 4-es EB-re a az ő vezérlettével jutott ki k a volt néhány szzerencsés véltetlen közrrejátszásána ak is: romá án válogatottt. A román vválogatottság gi örökranglisstán ez volt az első ő szezon a Heysel-tragé édia után, íg gy az jelen nleg a negye edik helyen á áll. európai kupákkat angol csapatok c nélkül rende ezték. Edz zőként is sikeres pályát tudhat maga a mögött. Ült a Visszonylag könnyű k rom mán váloga atott kispad dján, soha a nem lá átott sorsolással jutottak mag gasságokba emelte a fra ancia kiscsap patot, a Nanccyt. el a sevillai döntőig, Az ő keze ala att játszott először feln nőtt csapatb ban ahol egy felejthető Cris stiano Rona aldo. A vilá ág legdrágá ább, és ta alán me eccs után le ezajlott legé értékesebb játékosa a Sporting Lisszabonb ban em mlékezetes muttatkozott be 2002-ben, 2 ahol akkoriban Bölöni Lásszló tize enegyes párrbajban volt az edző. Dolgozott a Renne es-nél, az AS fekktették két vá állra az Mon naconal és az a Al Nasr Dubai csapa atainál is. 20 008 FC C Barcelonát. A óta a Standard Liege edző ője. A tavass szal csapatá ával hazai gya akorlatilag belg ga bajnoki címet c ünnepe elhetett és így í a Bajnokok környezetben játszó Ligá ája automatikkus résztvevő ője az idei sz zezonban. kattalánok nem m bírtak román a Lejegyezte: Lánczi Leve ente véd delemmel. A büntetőpárrbajban Forrrások, egyé éb érdekessségek Bölöni László óról: példátlan módon http:://sportgeza.hu/futball/bo olonilaszl1/ nem tudták bevenni b az Arad A környé ékéről szárm mazó http:://www.hhrf.o org/erdelyina aplo/cikk_nyo omtatas.php? ?id svá áb kapus, Helmut Du uckadam ka apuját. A maga m _cikk=2982

pályázat leadási határideje: október 30. 12:00, HÖK iroda.


Tea Camellia sinensis A tea az emberiség legrégebbi italai közé tartozik. Kínában ötezer éve ismerik, eleinte a házi patikák gyógyszere volt, később - amikor erősítő, frissítő hatását fölismerték - nemzeti itallá vált. Népszerűségét nagyban elősegítette, hogy a sok helyen ihatatlan kútvizet a teával egészségessé, illatos, finom itallá varázsolták. Igen nagy becsben tartották: Kínában adót lehetett fizetni vele. Kien-long császár ódát is írt a teához és ezt ráfestették a részére készített teásedényekre. Luyü kínai bölcs azt írta a teáról szóló könyvében, hogy "a bölcsesség és béke itala". A tea nemcsak finom, hanem élénkít is, erre mutat rá egy eredetlegenda. Bodhidharma, a zen buddhizmus megalapítója kilenc évig elmélkedett lótuszülésben, a falnak fordulva. Amikor nem tűrhette tovább, hogy le-lecsukódnak szemei az álmosságtól, levágta szemhéjait. Belőlük nőttek az ébren tartó tea levelei. Európába és a többi földrészre nagy tömegben angol, holland és más hajós nemzetek hajói hoztak teát: 1610ben érkezett először tea Hollandiába. A teakrónika egy érdekes esetet jegyzett fel: az angol uralkodó, hogy az alkoholfogyasztást megfékezze, az 1800-as évek elején sátrakban, az utcán ingyen kínálta a teát. Nyilván ez is hozzájárult ahhoz, hogy Angliában fogyasztják a legtöbb teát. Hazánkban az 1745. évi pozsonyi feljegyzésekben bukkanunk a teafogyasztás első nyomára, de elterjedése csak 80-90 évvel később indult meg, amikor a kávéházakban teát készítettek. A Vasárnapi Újság 1852. évi 11-12. számai részletesen foglalkoznak a "théával", melynek hatóanyagát, a koffeint "théadék"nak nevezte az akkori tudomány. Vendéglátóhelyeken fogyasztották, elsősorban, mint kellemes, jó ízű és frissítő italt, de a házi szerek között is szerepelt, szívesen alkalmazták gyomorfájás, meghűlés ellen. Ebből az időből származik a "teafű" elnevezés, mely azt mutatja, hogy a teát a gyógyfüvekkel együtt és azok között tartották számon. A tealevél tartalmaz: 2.5-4.5% koffeint, 0.02-0.04% teofillint, 0.05% teobromint. A koffein részben szabadon, részben cserzőanyagokhoz kötve fordul elő a drogban. A cserzőanyagok epikatechin, epigallokatechin, epikatechingallát, epigallokatechingallát, katechin és gallokatechin. Tartalmaz továbbá kvercetin- és kempferol-glikozidokat, illóolajat, triterpén-szaponinokat, karotinoidokat. A teában lévő koffein izgatja a központi idegrendszert, javítja a szellemi képességeket, az összpontosító és gondolkodókészséget. Antidepresszáns hatású, javítja a szív vérkeringését, növeli a pulzusszámot, tágítja a vese ereit. A teaflavinok fokozzák a koffein vizelethajtó hatását, a flavonoidokkal együtt fokozzák a kapilláris

rezisztenciát és gyulladáscsökkentő, antioxidáns, antimutagén és antikarcinogén hatásúak. A teával foglalkozó kísérleti intézetekben megállapították, hogy vesebántalmak esetén a teakúrával jelentős javulás érhető el. Megfigyelték, hogy a rendszeres teázás csökkenti a nikotin utáni vágyat, tehát mérsékli a dohányzást. Kimutatták, hogy akiket Hirosimánál sugárfertőzés ért és olyan vidékre menekültek, ahol teaföldek voltak és így teát ittak, ennek hatására meggyógyultak. Antibiotikus hatását is ismeri a tudomány: vérhas vagy más fertőző betegség gyógyítása teával gyorsítható. Grúz orvosok szerint ez az eredmény elsősorban zöld teával érhető el. Távolkeleti felmérések szerint azoknak az iskolás gyerekeknek, akik napi egy csésze cukor nélküli zöld teát isznak, feleannyi szuvas foguk van, mint az átlagnak. Megállapították, hogy a zöld tea a sejteket károsító szabad gyököket leköti, akadályozza a hibás sejtek szaporodását. A japán országos rákkutató intézet szerint a zöld teát fogyasztók szervezetében lassabban növekszenek a daganatok. Zsíroldó hatását francia klinikai vizsgálatok is igazolták: napi háromszor egy csésze zöld tea a főétkezések után, havonta minimum egy-két kilogramm súlycsökkenéssel jár. A zöldtea több európai gyógyszerkönyvben hivatalos. A fekete teákat kétféleképp szokás feldolgozni: az egyik módszer az ortodox módszer, a másik pedig a CTC (morzsol, szakít, csavar). Az ortodox módszer kézi feldolgozást jelent, és főként a jobb minőségű leveleknél használják. Bár az ortodox módszer pontos menete teafajtánként eltér, ez a feldolgozás jó minőségű, laza teát eredményez, melyet nem véletlenül kedvelnek az ínyencek. A módszer első lépése a fonnyasztás, melynek feladata a vízvesztés, ettől lesznek a tealevelek sodorhatók. A leveleket vékony, 25-40 cm-es rétegben terítik szét tálcákon, hogy minél nagyobb felületen érintkezzenek a levegővel. A szárítást ventilátorok segítik. Ha kicsi a levegő nedvességtartalma, szobahőmérsékletű levegőn is végbemegy a fonnyadás. A következő lépés a sodrás – hengerlés, ennek során a levél sejtfalai felszakadnak, és felületére kerülnek a sejtnedvek anyagai, ahol levegő jelenlétében keverednek el a polifenol-oxidáz enzimmel. A harmadik lépés az erjesztés (fermentálás). Ekkor megindulnak a kémiai fermentációs folyamatok (oxidáció): a katechinekből teaflavinok és tearubiginek, a klorofillból feofitinek és a feoforbidok, az aminosavak bomlásából illóanyagok keletkeznek.. Ezer kilogramm zöld tealevélből erjesztés után hozzávetőleg 220 kiló fekete tea lesz. A fermentálás eredményeként alakul ki a fekete tea a maga jellegzetes illatával, ízével és színével. A feldolgozás végső lépése a szárítás (tüzelés), mely során megállítják az oxidációs folyamatot, és hevítéssel eltávolítják a levelekből a nedvességet.

JÖN! JÖN! JÖN! DEOEC GÓLYABÁL 2009. NOVEMBER 7.


A CTC módszert a gyen ngébb minőségű levele ekhez használják, melyek m általában teafilterekben, vagy sűrítményekbe en végzik és é feldolgozzásuk gépi úton törrténik. Ez a módszer m hatásosan és hatékonyan készít jobb minőségű vég gterméket a közepes vag gy gyenge minőségű levelekből. A teát t csoporto okba sorolják aszerint, hogy a ferrmentációs folyamat hogyan zajlott le: Zö öld tea: nem fermentálják f Fe ehér tea: nagyon fiata al levelek, me elyek nem oxxidálódtak. kíméletes nagyon Sá árga tea: erjedésen esik át, míg a levelek sárgás színeze etet kapnak. Oo olong (vulun ng): az oxxidációt a folyyamat közep pén állították meg. Fe ekete tea: jele entős mértékkű katechinoxxidáció. Pu uer (kínaiul öreg ö földet je elent): a teákk egy különleges cso oportja. Míg g a legtöbb b teafajtát szedésénekk és feld dolgozásána ak évében fo ogyasztják, addig a a puer több mint 50 évess is lehet. Ezalatt az idő alatt erős,

jellegzetes ízt kap, k melyet a leveleken n (vagy a már m goly yó vagy tö ömb alakú lepréselt tea t esetén, a teak kockákon) kialakuló k pe enészréteg okoz. A teát t gyyakran nagyyon hosszú id deig áztatjákk (a tib betiek példá ául egész éjjel). A pu uert K Kínában gyóg gyító erejűne ek tartják. A tea minősé ége nem ha atározható meg m egzakt módon n: akárcsak a bornál, so okat szzámít az évjárat, és hogy me elyik dűlőről, illetve e teás kertb ből szüreteltték, ezzért minden tételt külön meg kell ízle elni. N Nem véletle en, hogy az importő őrök le egnagyobb becsben tarrtott és enn nek arányában m meg is fizete ett munkatárrsai azz általába an ceyloni és ind diai szzármazású tteakóstolók. Az ő ízlésükk és ízzlelésük a biztosíték arra, a hogy az állan ndóan változzó minőségű ű és zamatú ú teákból mé égis meg gbízhatóan állandó á arom mákat tudnak "kikeverni" a kere eskedőcégekk. A tea-műé értők szerint a világ legjo obb itala a Darjeelingb ből, a Himalája déli lejtő őiről, a kéte ezer magasság méte er körüli gban fekv vő kertekb ből, ültettvényekről szzármazik. Tógyer Melin nda

Four Days a Week r a Debrreceni Egyettem Orvos- és é Egészség gtudományi Centrum C „GÓLYAHÉT Tradicionáliis, annuális rituálé örében. Elsőd dleges célja a hallgatói csoportok c öss szekovácsolá ása, valamin nt a kampusz z hallgatóinak kö egismertetésse a gólyákka al. Bár ismerreteink a korsszakról megllehetősen hiá ányosak, egyy a Kr.u. XXII. század me hajjnalából ránkk maradt, írásos emlék alapján arra következtethe k etünk, hogy az a emberiség már e kora ai században n is feliismerte az id dőbeli anomá áliák és kronoszinklasztikkus infundibu ulumok okoztta…” /En nciclopedia Galactica/ G Eg gy hét nég gy napból áll. A gólyyahét legalá ábbis bizztosan. Nem m volt ez má ásként idén sem. Az egész e hé étfőn kezdődött, lágyan, halkan, h szelííden. Vagy ez e így nem is túl ponttos; a pontva adászat márr javában folyt és az egész első évfolyamra kiterjedő koccsmatúra állította kih hívás elé a májakat, de e a szepará ált gólyacsap patok nem okozhatttak túl nag gy hangzavvart a kam mpusz környékén. Ezz persze nem m volt váratlan dolog. A gólyahét inkább egy kaszkád folyamatra hasonlít: la assan növekszik m csütörttökön napról napra, lépcsőről lépcsőre, míg ma agával sodorr mindenkit, aki él és mozog, m hogyy egy hatalmas buliba an egyesítse e az OEC összes hallgató óját. k már sű űrűbbre sikerrült. Hogy csak kulcsszavvakat A kedd em mlítsek: muffin-sütő verse eny, karaoke e, pókerversseny. Éss természete esen a Klinika-buli. Me egvan ugyan nis a gólyahétnek azz a jó tulajd donsága – mondom, m mintha nem tudná min nden teremte ett lélek a körrnyéken -, ho ogy a Klinika végig g nyitva van, hatalmas partiiknak szo olgáltatva he elyszínt. A szerda s rend dhagyó volt. Nem minden nnapos esem mény ugye, hogy a Loki L a bajno okok ligája fő őtábláján küzzdjön Eu urópa élcsapa ataival a tová ábbjutásért, ezért a Liverpool elle eni mérkőzé ést a szerve ezők ügyese en beleszőttték a gólyahét progrramjába. A csoportok a legkülönfé élébb szu urkolótáncokkat, dalokat és versiké éket adták elő, mindenki külön n eme alkalo omból jelentkkezett szédü ületes

eográfiákkal és röhejes rímekk kel. A közzös kore mec ccsnézés má ár csak hab vvolt a tortán. A le egeseményd dúsabb nap azonban egyértelműen e n a csüttörtök volt. Gólyacsoportok sorakoz ztak a kampusz – és s a nagyerdő ő – különböző ő pontjain a végső v erőpró óba kezd detére várvva. Ez voltt a sorverrsenyek nap pja. Huszonegy min ndenre elszá ánt csapat, nyolc kemé ény állom más, de vé égül csak e egy maradha at. Az elsőssök bátra an, lelkese en és főle eg sikerese en vették az akad dályokat a vízibiciklis lufigyűjtésttől kezdve, a hárm mas koliban megrendezzett szintfuttáson kereszztül egés szen a majon nézes virsli e evésig. Nekem abban a megtisztelte etésben is rés szem volt, ho ogy e gólyaccsapatot két évfolyamtárrsammal egyyütt az egyik én magam m kísérrhettem végig az erőprób bákon. Igazá ából szav vakba sem tudom t önten ni, mennyire büszke volttam és vagyok rájjuk a hét egy-egy feladata va agy meg gmozdulása kapcsán, de e a többi cs sapat munká áját figye elve teljesen n biztos vagyyok benne, hogy h az összzes több bi csoportvezzető is ponto osan ugyaníg gy érzett, miikor a kis madárkákk bátran bon ntogatták szá árnyaikat, va agy meg gtették első lépéseiket azz igazi egyettemistává vá álás rögö ös útján. Arró ól konkrétan a mai napig g fogalmam sincs, hogyy ki nyerrte meg az egészet, ha a volt egyálttalán kihirde etett nyerrtes, de nem is ez a fonto os - ezen a héten h szerinttem legfe eljebb csak azok a veszítetttek, akik nem m voltak jele en. Pauliczky P Ballázs

Minden csütörtökön füstmentes Medikus Buli a Klinikában!


Szerinte ed? Gólyahét… Idé én is megren ndezésre kerrült a népsze erű gólyahétt! „Amikor az z elsősöké a főszerep a Klinika Moz zin innen és túl, ahol nem a Bio ofizika Intéze et az úr és ké émiából egy lényeges l van n, csak az ettanol…” Vo oltál idén gó ólyahéten? Ige en, idén volt csoportom m is, gyógyytornászok. Eg gész héten velük volltam, és napközben n felkkészültünk a feladato okra, esténkként meg bu uliztunk.(IV. éves é Gyógyto ornász hallga ató) A csoportomm c al egész hétten mindenho ol lelkesen résszt vettünk a programo okon. Nagyo on jó volt, me ert össze iss kovácsolta a a csapato ot, jobban me egismertük egymást. e (I. éves é hallgató ó, ÁOK) Én n minden nap p voltam. Cssak azt sajná álom, hogy min ndig ugyan nazok az emberek e jötttek el a cso oportomból, kicsit többre e számítottam, viszont vellük nagyon jól éreztü ük magunka at! (I.éves hallgató, GYTK K) Ne em igazán vettem ve részt a gólyahéte en. A suli me ellett nagyon fáraszttó lett volna. Ugyanakkorr hallottam, hogy h vollt Desperad do koncert, azt viszont sajnálom, meg kelllett volna ha allgatni.(I.éve es hallgató,F FOK)

Me elyik volt a kedvenc k fela adatod? A legjobban l én n a muffinsü ütő versenyt élveztem. A sós muffin elkkészítése küllönleges kihíívás volt a cssoportunk szzámára. Így a gólyáimmal beleraktunkk minden jótt, sok sajtkrrémet, meg ren ngeteg sajto ot reszeltünkk bele. Nagyyon finom le ett, és nem csa ak szerintün nk. Ezt onna an tudom, hogy h megnye ertük ezt a szá ámot. (IV. évvesgGyógyto ornász hallga ató) Azzokat a felad datokat élvezztem, amik nagyon n vicce esek voltak. Ne em tudnék kiemelni k egyyet sem. De e egész hétten nagyon jókkat buliztunkk, úgyhogy most m neki iss állok nagyyon tanulni, hogy minél tovvább érezhe essem ilyen jól magama at! (I. éves hallgató, ÁOK) Idé én sok ügyessségi feladatt is volt. Mindezek mellett volt időm az agyamat is leterhelni, íg gy írtam egy csapatinduló ót is, ami sokak szerint elég e humorosra sikerült.((I éves hallga ató, GY YTK) Mit szóltok a Hello H Kidney y-s medikus s pólóhoz? Na agyon teszik, szeretnék iss egyet, csakk nekem kicssit sokba kerü ül. (IV.éves Gyógytornás G sz hallgató) Elé ég jó póló, nagyon n ötlettes és egybe en vicces. Most M a héten n nem vettem, de szere etnék egyet mindenképp pen. Legközelebb biztos veszekk! Mert kell… (I.éves hallg gató, ÁOK) Óh hóóó, én vetttem is, másn nap rögtön abba a is mentem suliba! A haverom, meg már azznap este fellvette és abb ban bu ulizott végig! (I.éves ( hallga ató, GYTK) Láttam már pá ár emberen olyan o pólót, csak c nem vo oltam Klinikában, így lem maradtam róla a. Remélem még később b is kap pható lesz! (I.éves ( hallga ató, FOK)

A legfrissebb hallgatói hírek az interneten:


Nyelvéb ben él a nemzett! Ki ne ismern né ezt az örök igazs ságot, mely y oly gy yakran elhangzott és elhangzzik a ma agyar ny yelvművelés s fórumain? Az anyany yelv ismerette és ha asználata eg gy nemzet megmaradás m sának az ala apja. Eb bben a szellemben építe ette és szép pítette a ma agyar ny yelvet szám mos nemzzedék. Azo onban e szép s go ondolatok ak kár fegyverrré is válhatn nak: ugyaniis ha me egtiltjuk az anyanyelv használatát h , akkor azza al az adott nemze et létét ve eszélyeztetjü ük. Európá ában sajjnálatos mó ódon még ma m is vanna ak olyanok, akik tud datosan nyú úlnak ehhezz a fegyverhez. Azz elmúlt hóna apokban sokkat hallhattun nk a szllovák parlament talán legbrutálisa abb ren ndelkezésérő ől, a szlovvák nye elvtörvényről. A nyelvtörrvény lényege a szllovák nyelv elsőbbsége e a társada almi érintkezés éss dokumen ntáció mind den terrületén, tehát akármilyyen módon is nyilvánul meg bárki Felvidéken írásb ban vag gy szóban, először szlovákul kell azt me egtennie. Elsőként E csakis szlová ákul leh het feltünte etni bármilyyen reklám mot, em mlékműfelirattot, hirde etést. N Nem szó ólíthatja meg magyarul, csak szlovvák nye elven a taná ár a diákját, vagy v az orvo os a betegét - amennyiben a helyi mag gyar kissebbség ará ánya nem éri el a húsz szá ázalékot. Min nden falunap pon, megnyittón, ünnepen, va agy bárme ely közössségi ese eményen mé ég színmagyyar közegben n is szllovákul kell köszönteni k a megjelentekket, s a beszédeke et is szlová ákul kell elősször előadni. Az álla amnyelvtörvé ény megsé értésért aká ár 5000 eurós e pénzbüntetés is kiróható ó. Egy kisssé sarkalattosan fog galmazva, de e tulajdonkép ppen az lett írásba foglalva a ren ndelkezésben, hogy a magyar m nyelvv, s így a ma agyar kultúra törvényytelen, s bünttetni való. Azz elmúlt éve ekben tapaszztalható nyílt magyarellenes szllovák politika a kísértetiese en hasonlít a XX. század első felé ére jellemző ő folyamatokra, amikor iss a szűklátókörű, kiccsinyes nép pvezérek ön nös érdeke ekből az addig a békében együ ütt élő nem mzetek tagjait egymás ellen forrdították, am mi soha ki ne em heverhető borzalma akhoz vezzetett a II. világháború során. A hétköznapokb h ba is beszivárgott gyyűlölködésre e példaként hozható min ndaz, am mi most aug gusztusban történt az államalapítá ásunk ünnepe alkalm mával Révko omáromban. A magyarsságot képviselő Sólyyom László nem mehete ett át a hído on, s nem avathatta a fel Szent István király szobrát (fenti képen) az évvfordulón, mert m a szlo ovák hatóságok kitiiltották őt az országból. A vezetőik által á felingere elt tót atyyafiak pedig g még azn nap éjjel meggyaláztá m ák a mű űalkotást: tojásokkal t dobálták meg a lovas l em mlékművet. Eg gyre több fe elvidéki mag gyar szerint megmarad dásuk egyedüli bizto osítéka már csak az autonómia a lehet. Érd demes visszzagondolnun nk a rendszzerváltást kö övető néhány évre, amikor a a nem mzetközi helyyzet még tetttekre adhatott volna a lehetősége et a magyarság érdeké ében.

www.deoechok.hu

Nem mrég készü ült egy in nterjú az Antall-kormá ány honv védelmi álla amtitkárával, Dr. Raffay y Ernővel, aki szerrint azokban az időkben n legalább fé él tucat kom moly törté énelmi lehe etőség adó ódott hazá ánk előtt, de mind degyiket elszzalasztottuk.. Horvát rés szről már 19 990ben felvetődöttt egy sszövetség létrehozásán nak gond dolata Magyarországga al. Ha mag gyar részről is lépte ek volna az ügybe en, akkor a történe elmi Horv vátország fe elszabadításá ával együtt a magyaroktól elve ett területekk is felsza abadultak volna a szzerb felügyyelet alól.. Felvidékkkel kapcssolatban az egykkori államttitkár sze erint szin ntén hatalm mas lehetősé éget mulassztottunk el 1992 vég gén. Ugyan nis akkor még m nem volt v szlová ák hadsereg g, s így mind den bizonnyal katon nai ellenállás nélkül biztosíthatttuk volna, ho ogy a ma ai Szlovákia a déli részzén többségben élő magyarság m m most Magyyarországhoz z tartozzzon. Kárpá átaljával kapc csolatban pe edig meg kell említen ni, hogy elő őbb szovje et, de későb bb ukrán részzről is volt felaján nlás Magyyarországnak k Kárpáta alja teljes viss szacsatolásá ára, azonb ban az adottt időpontokb ban hivata alban lévő magyar m kormá ány soha nem éltt a felkín nált lehe etőséggel. Azonban tartozzzon az anyafföld bármely y államhoz iss, a tény y akkor is vita athatatlan ma arad: a felvid déki magyarsság már több mint 11 100 éve otthon van az id dén alig 16 évves Szlo ovákia területtén. Isten n adja, hogyy a magyarr összefogás s kiállja ezt az újab bb nehézséget, s Arany János sorai még több szzáz év múlva m is idézhetők legyen nek: kishitű űek, „Félre, félre! nem n veszett el e – Élni fog f nyelvéb ben, élni mű űvészettel, Még so oká e nemze et!” Dr. D Papp Gá ábor

Pilla anatkép történelmünkből, amikor még g át lehetett keln ni a komárom mi hídon.

www.deoechok.hu

www.deoechok.hu


Ligh ht & Lovve – Nem mzetközi tábor a Balatonnál A Light & Lo ove egy Eu urópai Unió által támog gatott pro ogramsorozat, amely az egészséges e s szexuális nevvelést hivvatott terjeszteni a kelet-kközép-európai országokba an. A először tava pro ojekt több felvonásos, f aly novembe erben talá álkoztak a réssztvevő nemze etek képviselő ői. Magyarorszzágot a Magyar M Család d és Nővédelm mi Tudományo os Társaság illetve i a Magyar Orvvostanhallgató ók Egyesülete e képviselte,, így sza akavatott korttárssegítők ve ehettek részt a programba an. A felkkészítő hétvé ége tapasztala atait is felhassználva, az ottani tud dással felvérttezve készülhettek a ré észtvevők az idei egyyhetes táborra a. A hazaikon h kívüll Észtország, Lettország, Ukrajna, Moldova és Grú úzia fiataljai vettek résszt a zánka ai összejövettelen. Délelőttönként előadásokkon bővíth hettük elm méleti mereteinket, délutánonkként pedig g kiscsop portos ism fog glalkozásokon a gyakorlatb ba is átülteth hettük az elm méleti tud dásunkat. A tábor nemze etközi jellegén nél fogva mindez perrsze angolul zajlott (csak zárójelben jegyzem meg, hogy hússz éve még minden m bizonn nyal orosz lettt volna a hiva atalos nye elv). Éppen ezért e különössen hasznos volt, hiszen ritkán nyíílik alkalmun nk, hogy ha asonló közegben dolgozzzunk

csap patban, érveljjünk, haszná áljunk jogi, orvosi o és egyéb szak kkifejezéseket.. Igazán inte enzív munkát és odafigye elést igény yelt mindez. A hé ét nap alatt érintettük a szexuális jog gokat, családü ügyi kérdéseket, egészséggel, egészséges szexualitásssal kapc csolatos kérdé éseket, problémákat. Szemb betűnő volt, hogy h a rés sztvevő orszá ágokban szám mos kérdésben n, mint példáu ul a fogamzásgátlás módszereinek m k ismerete nagy n hasonló óság atkozott, azon nban például a fentiekhez való hozzáfé érés muta egés szen más Észtországban É n vagy Ukrrajnában, ille etve Grúz ziában. Az alapprobléma minden részttvevő országban nagy yjából ugyanaz, de számoss helyi tényez ző – mint péld dául hazá ánkban a cigányság szociállis és oktatási helyzete, vag gy a Balti államokban az a orosz kise ebbség társadalomban elfog glalt ciója – egésze en más színezzetet ad az ala approblémákn nak. pozíc A párbeszéd elkkezdése az első lépés a tettek felé. A gok fiataljai a táborban megkezdtékk a részttvevő ország párbeszédet, imm már a hétközna apokon is rajtuk, rajtunk a sor, y a magunk erejéből tegyyünk a felnöv vekvő nemze edék hogy egés szséges fejlődéséért. Lánczi Leve ente

A ellená Az állhatatla an Múzssa Törrtént egyszer (2002-ben), hogy h kis hazán nkba látogatottt egy fiattal, alternatívv rockzenét játszó, britt zen nekar, mely az a akkori Sziiget Fesztiváll zárrásaként egy hatalmas h bulivval tette fel az „i”-re a pontot. Nem hiszem,, hogy sokan a ezekrőll a srácokról, halllottak volna addig de telt-múlt az id dő, és az egyrre kiforrottabb zen nét játszó MUSE 2007-be en már sajátt kon ncertet ado ott a Pa app László ó Sportarénában. Mostanra kevvesen vannakk a fiatalok közö ött, akik ne ismernék a „Hy ysteria”, „Starlight”, „Time e Is Running g Ou ut”, vagy a „K Knights Of Cy ydonia” című szá ámaikat. Sze eptember 14--én napvilágo ot látott a trió leg gújabb, immáro on ötödik stúd dióalbuma. „Th he Resistanc ce” címmel. A frontember, Matthew Belllamy elm mondása szerrint leginkább b a Queen zenéje z és Ge eorge Orw well 1984 című műve inspirálta a lemez megírásakor. m Nem célom minden számott egyenként jellemezni, in nkább csa ak a legjobbakat emelném ki: első kislemez-daluk k k, az „Up prising”, melyyet a hazai rá ádiók is játsza anak már pár hete, ind dulószerű lükttetésével mé éltó nyitánya az albumna ak. A „Re esistance” méltán m lett az album címad dó dala, legin nkább egyy űreposzhoz hasonlítható (talán épp in nnen ered a borító b gra afikájának ötle ete). Az „Undisclose ed Desires” elektromos e alapokra épültt lágy ből sugárzik azz erotika, melyyet Bellamy hangja dalllamvezetéséb tovvább fokoz, kü ülönösen a refrén sorai alattt. A „United States S Off Eurasia” az album a rajongó ók által egyik le egjobban várt dala, m érdemtelen nül! Finom vonós-zongoráss indulásával, majd nem a Queen-re Q emlékeztető beté étekkel és a keleties hang gzású Tovvábbi szeptem mberben megjelenő rockzen nei albumok: Bo oys Like Girls s – Love Drunkk Slipknot – Slipkknot (10 éves jubileumi kiadá ás) egadeth – End dgame Me Pearl Jam – Bacckspacer e Alice In Chains – Black Givess Way To Blue AF FI – Crash Lovve

refré énnel igazi kközönség-kedvvenc darabja a lesz a csa apat ko oncert-reperto oárjának. A CIA agymanipuláció ós kísérletsorozattáról K Ultra” című ű szám az eg gyik elnevezett „MK ke edvencem az albumról, megvan benne m minden, ami egy dögös s Muse dalhoz szzükséges: pö örgős, sötét hangulatú ze enei alap, mélyenszzántó gondolatok a szövegb ben, első hallgattásra tökéletesnek t tűnő szzerkesztés. E Ezt követi a New Orlea ans-i bárok zenéjétt idéző, pro ogresszív jazzzes almazó „I Be elong To Yo ou”, elemeket tarta m melybe a prog grock lovagjai önmagukat nem n m meghazudtoló sempésztek egy módon becs frrancia operaré észletet: „Mon n cœur s'ouvrre à ta vo oix” (Szívem feltárul hango odra) Saint-Sa aëns Sámson n és Delilla-jából. Egyszzerűen zseniális! Az album a utolsó három h alkotása egy szimfón nia részét kép pezi, mely yet a művésze ek „Exogenes sis” névre kerreszteltek, me ely a pans spermia hipoté ézis ismerteb bb neve. Az elmélet e szerin nt a földi lét az univerzzum távoli részzéről származ zik, egy „mag”-ból ok közül, melyy bolygónkra kkerülve kicsírá ázott. A dalokk az a so emberiség átkoss tevékenyssége által tönkretett Föld F gyásáról szóln nak, és az éle et újrakezdésrő ől egy új bolyg gón, elhag új re eményekkel. Igazán epikuss zárás eme figyelemreméltó műalkotás számárra. M ismét sikerült egy igazán progresszív és A MUSE-nak alternatív rockzen nei albumot megalkotnia, és még ha a a kritik kusok szegényebbnek is vvélik, mint az z „Absolution n”-t, akko or is egy olya an összeállítá ás, melyet év vekkel később b is szíve esen teszünk majd a lejátszzónkba.

Pa aramore – Bra and New Eyess Ez zek mellett a zeneipar m más területeiről is érkezznek ígéretes albumo ok, így példáu ul Jay-Z, Pixie e Lott, a Beas stie Bo oys, Nelly Fu urtado, Base ement Jaxx, Mariah M Carey y, a La a Roux, és Madonna is új korong ggal rukkol elő. -Ch hris-

Eseménynaptár, interaktív térkép, fotók, videók egy helyen:


Messsiások, avagy A nyuga ati kultúrra végna apjai Fo okozott érde eklődéssel vártam a MODEM eddigi e leg gnagyobb vállalkozásán v nak aposztrofált kiállítást, ugyanis az előzetes e be eharangozáso ok ala apján úgy éreztem, é a célcsoportba an van a helyem. Fiatal vagyo ok és nyitott az a újd donságokra, továbbá hivatásomb ból tö adódóan öbbször kellett m már sze embesülnöm m az e emberi te est törrékenységévvel, s a lélek megváltá ás utá áni vágyakozzásával. Bár a bejáratn nál elé ég borsosn nak mondható jegyára ak vártak (felnőtt: 3200 Ft, diá ák: 1700 Ft),, a kívváncsiságom m győze edelmeskede ett, hisszen amiért nem szégyyellnek ennyit kérni, az biztossan meg is éri az árát! Am mi bent rám m várt, azo onban minde en képzeletemet felülmúlta. f Írhatnám, ho ogy a kiá állítás egye edi vonalvezetésbe en nagyszerűe en demonstrálja a szakrális tartalmú transzcenden t ntális éle etérzés szim mbolizmusát a modern kori művé észet tág keresztmetszettében. M Mondhatnám, hogy assszociációs körben járjja körül a felvettett témát a me egkomponáltt dramaturgia ai sze ekvenciák mentén n, közzvetett kép pi a refferenciákkal me essianizmus hagyományát mélye en rep prezentálva. De nem m tesszek ilyet. Ug gyanis az egyetleneg gy szó ó, ami eszzembe jut a láto ottakkal kapcsolatban ezz: aberrált. essiások, ava agy A nyuga ati Me em mber és a megváltá ás gondolata, szzól a cím m, azo onban nem hinném, hog gy egy jó érzésű nyugati n emb ber a megváltást abban látná, hogy egy-egyy meztelen n férfit és nőt keresztre fesszítenek, és é disznóbe elet, illetve e egyéb véres v gusztustalansá ágot kennek a testére, éss mindezt vid deóra vesszik, illetve fo otósorozatott gyártanak róla. r Szzámomra az sem illik a kultúra k tárgykkörébe, hogyy egy „művésznő” me egigyon 1 lite er mézet és 1 liter bort, majd egy pengével ötágú csilla agot messen n az alhasára, s alá áfeküdve egyy lámpának összevérezzzen mindentt, így demonstrálva a test kalitkkája alól kisszabadulni vágyó v lelkket. De e lehet, hogyy én nem vag gyok elég modern és nyyugati ahhoz, hogy érrtékelni tudja am azt, hogyy szinte majd dnem minden képen és videón meztelen m genitáliákkal ke elljen farrkasszemet néznem, s többek közt szájtátva a azt

www.deoechok.hu

figye elnem, hogyy egy férfi m miképp vágja le késsel az alsó ógatyáját ma agáról, s vizzel egy poh hárba az eg gyik kiivetített jelen netben. C Csakis a M Messiás irá ánti tisztelettből szzülethetett a az a jelenet is, amelyb ben egy pucér nő hullahoppozik egy e szzögesdrótbó ól font karik kával, utalva a a tö öviskoronára a, s így gyűjjtve a derekkára egyre több vé érző sebet. S Személy szerint én még g sosem látttam ennyire mega alázva, s me eggyalázva ezer e évves kereszztény kultú úránkat. Kü ülön m megemlíthető ő még mindezeken felü ül a kiis „csináld m magad készle et”, melyhez egy e fa akereszt, egyy Jézus-testt, egy kalapá ács és 3 szeg já ár. Milyen mókás m gondo olat: vé égezzük ki sszimbolikusa an mi magun nk a M Megváltót. e E Enyhe fe elüdülést jelentett a néhány Dalí gyom morforgató rengetegben r D alkotásn nak és annak a a Munkácsy vázzlatnak a lá átványa, am mely alap pján a Kriszztus Pilátus előtt készü ült. Azonban n a tudat, hog gy a kifize etett belépő tö öredékéért az is Trilógiát egész megnézhetttem volna a Déri Múze eumban, kisssé árnyalta ezt e a jóle eső érzést. Összességéb Ö ben a elmondható ó, hogy kiállítás teljes mértékb ben kielégíti az z emberi vé érre szomjazók,, s a ne emi perverzióra a hajlamossak igényét, sőt s az igazzán a ínyencek még gyilkosságo ok áldozata airól készült hu ullafotókban is örömüket le elhetik. Pers sze az elmarasztaló kritiikák is gyakran jó hírverrést csinálnak egy-e egy kiállításn nak, s bizo onyára az ig gen mag gas belépőd díj ellenére e a látogattók száma is reko ordokat fog döntögetni, azonban a vendégkönyyvet átlap pozva, az eddigi e bejeg gyzések dön ntő többsége e a felhá áborodást és az elé égedetlenség get tükrözi a látog gatók részérről. Érdeklőd dés tehát len nne a művésszet és a megváltás témája t iránt, azonban ez z a kiállítás nem n erről szól, sokka al inkább vala ami egészen másról. n a MODE Azonban ha mindenképpe m EM bejáratáh hoz vetn ne bennünke et a sors, ne feledjük: balra a Déri D Múz zeum, mögö öttünk pedig g a Reformá átus Kollégiium Könyvtára és Mú úzeuma talállható… Dr. D Papp Gá ábor

www.deoechok.hu

www.deoechok.hu


Kisssé elmo osódva… … - akinek fényk képezőg gép volt a fegyvere Frie edmann Endrre 1913 októb berében Budap pesten látta meg m a yira kíváncsi volt a képekkre, hogy az előhívás után a anny állította a szárítóban a nap pvilágot. A zssidó szabó gyermeke a magyar m főváro osban szok kásosnál ma agasabbra tölttötte életénekk első két évtizedét. A gim mnázium elvég gzése hőmé érsékletet, ho ogy gyorsabba an száradjana ak a negatívokk. A utá án Bécsbe, Prrágába majd Berlinbe költö özött, a harm mincas hő azonban a leolvvasztotta az e emulziót, nyo olc teljes kép és éve ek Magyarorrszágán nem m volt marradása. Berlinben továb bbi három kocka bizonyos részeinek kiv vételével telje esen a újságírást tanult, mindig a tárrsasági élet kö özpontja volt, nagy megs semmisültek felbecsülhetetlen érté ékű, esemondó” éss nőcsábász, igazi világfi hírében állt. 19331 megismételhetetle en fotók, a m k is elmosódtak. „me megmaradtak Mind ban n származássa miatt elh hagyta Berlint is, rövid időre dazonáltal a LIFE L június 19 9-én leközölt 10 képet "slig ghtly visszatért Budap pestre, majd Párizsba P ment.. out of focus"" ("kissé magyarázkkodó elmosódva") A francia képa f főváro osban került kapcsolatba k a kor már elissmert aláírással. Késsőbb ezt a ccímet adta ön néletrajzi ihlettésű fotó ósaival: André é Kertésszel, Henri Cartier--Bressonnal, David D írásá ának is. Ezt eredendően e fforgatókönyvn nek szánta, ezért (Chim). Seymourral Itt merkedett me eg élete na agy ism Robe ert Capa viilághírű ma agyar szárm mazású sze erelmével, az a ugyancssak fotóm művész hag gyatékából több min nt ezer foto ográfus Gerd da Taróval is. darab bos gyűjte eményt vás sárolt a Magyar M Kettten találták ki számára a Nemz zeti Múzeum m a New York-i Y Intern national Robert Capa nevet is – Frie magyarorszá edmannt ági Cente er of Photo ography-tól (ICP) – eztt hírt ez barrátai „cápána ak” becézték – n tette közzé év februárjába f k a Magyar M ann nak reményé ében, hogy az a fura Távir rati Iroda. D De ki is va alójában ez am merikai hang gzású névvvel nevű fotós? kön nnyebben ela adhatóvá váln nak fotó ói – akkoriban ezt még ne em nem is fukarkodo ott a tőle nevvezték marke etingnek. A húzás bejött, az írónak ké észülő szokott megs fiattalember pedig egyre elismertebb fotóssá vált. Az igazi és nagy yotmondással áttö örést a spa anyol polgárh háború jelenttette, Gerdávval a könn nyed stílussal. Ezidáig fron ntvonalról tudó ósították az eu urópai és teng gerentúli lapokkat. film még nem készült belőlle, de a alighanem rövid desen megta alálják majd maguknak a sztorira éhes é producerek. áti köre is illusztris tag gokból állt, a már említett Bará fotós skollégák me ellett Pablo Picasso, John J Steinbe eck, színé észek, írók és é más illussztris személy yek társaságába tartozott. New Yorkban, Y majd d Hollywoodb ban is élt a II. gháború ideje e alatt, szám mos rendezőv vel kötött szo oros Világ barátságot. Továbbá nem elh hanyagolható, hogy gyöngéd ak fűzték a kor sztárszínészznőjéhez, Ingrid Bergmannh hoz. szála Fotóstudománya önmagában ö iss kivételes volt, azonban ké épei szültéhez elen ngedhetetlenü ül fontos volt, hogy h mindig a tűz elkés köze elében legyen. Ebben ssegítette boh hém alkata, és kapc csolatteremtő képessége. Nem hiába vált szállóigévé híres s mondása: „H Ha nem elég jók a képeid,, nem voltál elég e Éle etének két meghatározó m m mozzanata is a spanyolorrszági köze el”. Haditudósíítóként a harccvonalban, a katonákkal k együtt ese eményekhez köthető. Itt készítette k el talán leghíre esebb élt, együtt mozgo ott. És „beve etés” közben érte a halál is. felvvételét, „A milicista halála” című fotót. A vita máig nem a lépett, és alig negyv ven évesen hu unyt Indokínában egy aknára csillapodott le arról, hogy valóban a milicista m halálának Lánczi Leven nte el. pillanatában késszült-e a felvétel, vagy csup pán egy jól sikerült beá állításról van-e e szó, ám az áldozat, Fede erico Borrell García G csa aládja, valamint a felvétel maga m is arról tanúskodik, t ho ogy a kattona halálána ak pillanatába an készült. Ezz a fotó bejá árta a vilá ágot, és ezzzel Capa letette l névje egyét. A spanyol pollgárháborúban n veszítette el e kedvesét, élete é egyetlen igazi nag gy szerelmét, Gerda Tarót. Ez kitörölhete etlen törést okkozott éle etében. Ez kívül még négy hadszíntérről tudóssított: Kína japán j egszállásáról, a II. Világháb ború európai hadszíntereirő ől, az me 194 48-as arab-izrraeli háborúról és az első in ndokínai hábo orúról. Ő volt az egyettlen fotóriportter, aki részt vett a norma andiai parrtraszálláson. Az itt késszült 106 fo otó közül viszont min ndössze tucattnyit ismerhettett meg a na agyvilág, ugya anis a LIF FE magazin lo ondoni laborjáb ban az asszissztens, az akkkor 15 éve es Larry Burrrows (aki ké ésőbb maga is hadifotós lett)

Ro obert Capa ez évben megvásárolt m t fotóiból (lá ásd a kerete es írást) kiá állítás tekinth hető meg október o 11-ig ig a bu udapesti Ludwig Múzeumban. A kiállítás k eztt követően az ország több nagyvvárosába is s ellátogat, így se enki sem ma aradhat le ró óla, és mind den fotózáss iránt érdek klő számára a kötelezően n ajánlott!

Továbbra is várjuk cikkeiteket, írásaitokat!


U Utazás g gasztron ómiába... Ezú úttal is folyta atjuk hagyom mányos rovatu unkat, a közk kedvelt recep ptek ezúttal sem s maradha atnak el! E ha avi számunkb ban, ped dig egyik ked dvenc zöldségem a padlizzsán körül fog gnak forogni a receptek. Jó J étvágyat hozzájuk!

Tejszíne es-padlizsán nos cssirkeragu Hozzzávalók: 50 dkg csirkemelll k padlizssán 1 közepes 1 gombakonzerv g pettrezselyem 2 dl d tejszín só borrs 1 kiskanál k mustárr Elkkészítés: A húst h felkkockázom, a me egpárolom feld darabolt padlizsánnal, hozzzáadom a gom mbát és a fűszzereket. Ezután n a tejszínt kike everem egy cssipet liszttel, ho ozzáöntöm, me eghintem a petrezselyemm mel, majd késszre főzöm. Rizzzsel tálalom.

Tagliatelle alla Siciliana Hozzávalók: 40 dkg tagliatelle tészta a sajt 30 dkg mozzarella k padlizsán 1 kg 8 dkg d reszelt parm mezán sajt só hány gerezd fo okhagyma néh exttraszűz olívaola aj 60 dkg paradicsom e paradicsompüré 4 evőkanál bazzsalikom Elkkészítés: A tésztát sós vízbe en kifőzzük. A padlizsánt p meg ghámozzuk, éss kb. 2 cmes kis kockákra vágjuk, megssózzuk, fél át állni hagyjukk. Az olajat fe elforrósítjuk, órá belekeverjük a fokkhagymát, és egy e percnyi utá án hozzáa adjuk a dinsztelés padlizsán nt, a lecsöpögtetett ákat, a paradicsompürét, parradicsomkocká a bazsalikomot b é a sót. Kb. 15 percig és párroljuk, míg márrtás jelleget kap p. Ha kész,

összekeverjükk a kifőtt tésztával, azz egészet egy kiolajozott sütőtálba öntjük, uk a mozzarella-kockákat éss tetejére szórju a reszelt Előmelegítettt parmezánt. ben, kb. 180 fo okon 15 percig g sütőb sütjükk.

Pallacsinta pad dlizsánnal, majonéz zzel Hozzá ávalók: 8 sós palacsinta 50 dkkg padlizsán 3 gere ezd fokhagyma a 4 evő őkanál majonéz z padlizsántt Elkésszítés: A megtisztítjuk, majd 180 fokra a előmelegítettt dig sütjük, míg a héja a sütőben add megrepedezikk, majd deszk kára téve fa-,, vagy műanya agkéssel lehúz zzuk a külső,, sötétlila héjátt, és a húsát apróra vágjukk vagy botmixerrrel pürésítjük. A fokhagymátt meghámozzuk, apróra vágjuk. Az olajban n a pirítjuk, rátesszük a világossárgára padlizsánt, megsózzuk, és néhány percig g pirítva páro oljuk. Ha kissé kihűlt, belekeverjük a majonézt is. Elkészítjük a lenti recept szerint a sóss csintát sütünkk palacsintatészztát, 8 palac belőle. A pa alacsintákat a padlizsánoss töltelékkel me egkenjük, és az zonnal tálaljuk, mivel a majjonéz miatt nem célszerű ű melegíteni. 2 tojás 4 dl tej 20 dkg liszt 1 evőkanál ola aj Elkészítés: A tojást mély y tálba ütjük. Hozzáöntjük a hideg tejet, egy e csipet sót,, és habverővvel kikeverjük. Apránkéntt beleszórjuk a lisztet, álland dóan keverve, hogy a tészta a ne csomóso odjon össze. A szükséges te ejmennyiség fe elét szénsavass ásványvagy szódavízzel helyettesíthetjjük, amit a tejjel elkevertt tésztához foko ozatosan hozz záöntünk, majd d

medikuslap@gmail.com

simára kkeverjük. A massza tejsszín sűrűségű legyen. A kész tésztát legallább ütés előtt az olajat félórán át pihentetjük. Sü everjük, és palacsintasütő őben is beleke vagy bevvonatos serpenyőben vékkony palacsintákat sütünk.

Koktélp parti Fancy Drink 3 cl vermu ut rosso 3 cl Camp pari ez ásványvíz feltöltéshe Az italt ven ndégünk poharában készítjükk el, amelyet e előre lehűtünk k. Beleöntjük az alapanyag gokat, elkeverrjük, és felön ntjük ásványvízzzel. Cittromv vagy narancsszzelettel díszítve e szervírozzuk.

Sourr 4 cl fehér rrum 2 cl banán nlikőr egy fél ban nán 1 cl limelé Az italokat jéggel és a fél banánnal együtt urmixgépbe a tu tesszük. Először alacsony fokozaton, majd erősebben pépessé tturmixoljuk. Az italt a hűtött koktélos pohárba nánszelettel dís szítjük. töltjük, ban Gy yűjtötte: Posta Edit

www.deoechok.hu


Medikus_Lap_25_2009_10  
Medikus_Lap_25_2009_10  

Kedves Olvasó! ww ww ww .. dd ee oo ee cc hh oo kk .. hh uu ww ww ww .. dd ee oo ee cc hh oo kk .. hh uu ww ww ww .. dd ee oo ee cc hh oo kk...

Advertisement