Page 1

kontakt FOKUS PÅ DIN FREMTID

Ren besked om forurening

Et af de hårdest ramte lande er Kina, hvor myndighederne i hovedstaden Beijing i flere dage i træk har opfordret befolkningen til at holde sig inden døre. Fly kan ikke lette, antallet af folk med vejrtrækningsproblemer er steget markant. Og målinger af partikelforureningen overgår langt de officielle tal og højder, man har oplevet indtil nu. Befolkningen kræver ren besked. I Nepal, hvor vi var på en rejse i oktober, gik man med ansigtsmasker i Kathmandu af samme årsag. En anden alvorlig forurening er forureningen af det danske sprog. Bandeord, blasfemiske ytringer og sjofle vendinger indgår efterhånden i dagligdagens sprog godt hjulpet på vej af film- og medieindustrien. Nogle af disse ord blev optaget i Retskrivningsordbogen i 2012 på anbefaling af Det Danske Sprognævn. Så kan vi gå ind og se, hvordan vi skal stave det nye skældsord eller bandeord. Det er en kendt sag, at forurening er sundhedsskadelig, hvad enten det er luftforening, støjforurening, vandforurening – og jeg vil tilføje sprogforurening. Min pointe er, at vi styrer fri af alle forureningskilder med eller uden ansigtsmaske – og ikke lader os rive med af den almindelige tendens i tiden. Se for øvrigt artikel om sundhed på næste side. Med ren besked og venlig hilsen

Vores målgruppe Vi bliver ofte ringet op af blade og annoncebureauer og mødt med spørgsmålet: Hvem er jeres målgruppe? Vores målgruppe er alle, som måtte være interesseret i vores kurser. Men de fleste, som melder sig på, er personer i en moden alder, ofte, men ikke udelukkende med en kristen baggrund. Det er også interessant at kunne konstatere, at kursisterne fordeler sig nogen lunde ligeligt mellem mænd og kvinder. Vores tilgang af internetbrugere er stigende. De fleste tilmeldinger kommer nu på vores hjemmeside. Efter en periode med faldende interesse, ser vi igen en voksende interesse for kurser af den type, som vi tilbyder. Med de stigende annoncepriser, bliver vi mere afhængig af, at kursister anbefaler kurserne til venner i omgangskreds eller på facebook.

01

KORRESPONDANCESKOLENS INFORMATIONSBLAD

Sven Hagen Jensen

2013

Med storbyernes ukontrollerede vækst og den hurtige forøgelse af bilparken i udviklingslandene er luftforurening blevet en af de største sundhedsfarer i verden.


Sundhed i fokus – hvad har Bibelen og sundhed med hinanden at gøre?

Som det sikkert er læseren bekendt, udgiver Korrespondanceskolen fortrinsvis kurser, som har fokus Bibelen og dens lære eller på anden måde har relation til den bibelske verden. Dog vil du også i vores udvalg finde et kursus om ’Sundhed og velvære’ og kurser om parforhold og samliv. Er der en sammenhæng? Når man læser Bibelen finder man et fantastisk helhedssyn på mennesket. Bibelens Gud, som er kærlighed, er interesseret i hele mennesket – både på det fysiske, mentale, sociale og åndelige plan. Når jøder hilser hinanden med et ’shalom’ eller arabere med ’assalaamu alaykum’ eller vi i gamle dage ønskede hinanden ’Guds fred’, så udtrykker det en bibelsk tankegang om fred, helhed, fremgang og velvære. Vi ønsker, at himlens Gud må velsigne hele mennesket og dets relationer.

Sundhed er en vigtig del af menneskelivet. Også ud fra Bibelens synspunkt. Og vi ved i dag, som man også vidste dengang, da bøgerne i det Gamle og det Nye Testamente blev skrevet, at den fysiske, åndelige, mentale og sociale side af mennesket indvirker på hinanden. Gør det ondt et sted, påvirker det hele mennesket. Har man det svært i parforholdet, kan det gøre ondt i maven og påvirke ens ydeevne mentalt. Eller har man det fx godt på det åndelige og mentale plan,

kan det også fremme fysisk velvære og positive relationer. Her er nogle bibeltekster, som understreger denne tese. ”Glad herte giver godt helbred, modløshed udtørrer knoglerne.” (Sal 17,22), ”Min kære, frem for alt ønsker jeg, at du må have det godt og være rask, ligesom din sjæl har det godt.” (3 Joh 2) ”Jeg vil lovsynge Herren og ikke glemme hans kærligheds undere…så får du livskraft igen og bliver stærk som en ørn.” (Sal 103,2,5).


Det gode liv og ansvar Sundhed er en gave, men det er også et ansvar. Det er sandt, at både arv, miljø og ulykker afgørende kan spille ind på vores helbred og fysiske og mentale velvære. Men i stor udstrækning kan vi identificere os med Kong David, når han skriver, ”jeg takker dig, fordi jeg er underfuld skabt.” (Sal 139,14). Der er så meget vi selv kan gøre for at have et godt liv. – I bogen ’Vejen til et bedre liv’ af Ellen White nævnes otte nøgler til dette bedre liv, ”ren luft, sollys, mådehold, hvile, motion, en passende kost, brugen af vand og tillid til Guds kraft.” (s. 101). De kaldes naturens lægemidler. Og gør vi fornuftig brug af dem, kan vi langt hen ad vejen undgå hyppige lægebesøg, piller og medikamenter og ondt i hoved, led og lemmer. I det Nye Testamente knyttes tro og ansvar for vores fysiske legeme også sammen. ”Eller ved I ikke, at jeres legeme er et tempel for Helligånden, som er i jer, og som I har fra Gud? I tilhører ikke jer selv, for I er købt dyrt. Ær derfor Gud med jeres legeme.” (1 Kor 6,19.20). ”Enten I altså spiser eller drikker, eller hvad I end gør, skal I gøre alt til Guds ære.” (1 Kor 10,31).

Gud ønsker, at vi skal have det gode liv og har gennem sit ord givet anvisninger på sunde leveregler, både hvad angår kost, hvile, mådehold, tillid til Gud, mmm. Nogle af disse leveregler findes sammen med andre gode råd i Korrespondanceskolens kursus Sundhed og velvære. Kurset er enkelt og let tilgængeligt og et godt supplement til det bibel- eller familiekursus, som du måske er i gang med eller allerede har gennemgået. Sundhed i fokus i 2013 Her i det nye år vil Korrespondanceskolen sætte ekstra fokus på helseområdet. Som allerede nævnt hører vort trosliv nøje sammen med vores gennerelle velvære. Det kendte udsagn ”en sund sjæl i et sundt legeme” er aktuelt som aldrig før. Vores bibelweekend på Himmerlandsgården i oktober vil derfor også stå i sundhedens tegn. Foruden den efterhånden velkendte og værdsatte vegetariske menu med vores dygtige køkkenpersonale, vil vi invitere eksperter, som kan delagtigøre os i sundhedens

fagre verden både på det teoretiske og praktiske plan. (se mere detaljeret omtale og program i næste nummer). Vi vil også gøre opmærksom på forskellige helse tiltag i det område, du bor i, udover det du måtte finde på biblioteket eller i dagspressen. Nogle af dem bliver arrangeret i samarbejde med Korrespondanceskolen. Hvad enten du som udgangspunkt er velsignet med et stærkt helbredt, et ubekymret sind og gode relationer – eller du allerede har nogle svagheder eller skår i livet, så er det aldrig for sent at optimere din generelle sundhedstilstand og glæde dig over livet. 2013 kan blive året med en positiv livsstil på vejen til et bedre liv.

Vejen til et bedre liv af Ellen G. White Denne bog beskriver naturens lægemidler så overbevisende, at her er inspiration at hente til en ny livsstil. At leve i pagt med naturens og sindets love forlænger livet og forbedrer livskvaliteten. Foruden at give dyb indsigt i mange væsentlige og praktiske spørgsmål om sundhed i krop og sind, vil denne bog også med sit kristne menneskesyn bibringe forståelsen af, hvordan vi kan hjælpe syge og nedbrudte mennesker. Bogen, som i sin originaludgave bar titlen ’I den store læges fodspor’, er på 459 sider og med et omfattende sagregister. Ny udgave ventes at udkomme maj 2013.

Pris kr. 125 + forsendelse Kan forudbestilles hos Korrespondanceskolen på 45587770 eller info@kskolen.dk eller direkte hos Dansk Bogforlag på 45587758 eller ekspedition@danskbogforlag.dk

Vejen til et bedre liv E.G. White


Sundhed og velvære

2

Sammen om livet

3

At være forældre

4

Giv troen en chance

5

Fokus på Jesus

Kurset om sundhed præsenterer et helhedssyn på mennesket og giver enkle råd til et sundere liv. Foruden kost, motion og hygiejne kommer de 10 kursusbreve ind på, hvordan man håndterer stress, hvordan værdier og holdninger påvirker sundheden og om at leve et balanceret liv. Hurtig link: www.korrespondanceskolen.dk/sundhed

Dette kursus på 9 spændende breve handler om nogle af de udfordringer mange står overfor i ægteskab eller parforhold. Håndterer vi udfordringerne på en forkert måde, kan det få katastrofale følger. Her lærer du om dig selv og din partner og finder løsninger til et rigt samliv. Hurtig link: www.korrespondanceskolen.dk/parforhold

Et kursus med 7 veltilrettelagte studiebreve, som giver værdifulde tips til forældre, bedsteforældre, lærere, pædagoger og andre med voksenkontakt til børn. Om kærlighed, omsorg og disciplin, mm. – og hvordan børnene beskyttes mod overgreb og misbrug. Hurtig link: www.korrespondanceskolen.dk/foraeldre

Her finder du en let indføring i den kristne tro i 20 spændende studiebreve. Fordomme og måske dårlige erfaringer holder nogle fra at læse i Bibelen. Men hvorfor ikke tage et nyt kik på ”Bøgernes bog” og lær om baggrunden for de værdier, der har været med til at skabe vores civilisation? Hurtig link: www.korrespondanceskolen.dk/nystart

Går du ind på internettet, er der over 147 millioner henvisninger til Jesus. Mange er fascineret af hans person og beretningen om hans død og opstandelse. Dette kursus på 10 studiebreve giver den virkelige historie om Jesus af Nazaret og hvad hans liv betyder for os i dag. Hurtig link: www.korrespondanceskolen.dk/jesus1

KURSUSOVERSIG

1

VIDSTE DU...

TILMELD DIG KURSERNE PÅ WWW.KORRESPONDANCESKOLEN.DK

At det gennemsnitlige søvnbehov hos voksne er 7½ time med store individuelle forskelle – nogle kan klare sig med 6 timer, andre har behov for 9 timer eller mere. At fysisk aktivitet og motion giver et overskud af energi til kroppen og indvirker positivt på både selvtillid og humør. At et højt indtag af fuldkornsprodukter formindsker risikoen for livsstilssygdomme, som overvægt, type 2 diabetes og hjertekarsygdomme. At antallet af vegetarer i Danmark er fordoblet over de sidste fem år, og der er en betydelig større interesse for grøn mad i befolkningen.


Næstekærlighed og sundhed Ny forskning viser, at mennesket har en naturlig og medfødt trang til at hjælpe andre mennesker, og at hvis denne trang stimuleres gennem næstekærlig adfærd, vil det fremme sundheden. Man har tidligere ment inden for psykologien, at børn blev født 100% egoistiske, og at hensyn til andre og omsorg for et medmenneske kun var noget, der kunne læres gennem opdragelse. Ud fra et evolutionistisk synspunkt gjaldt det således om at overleve i en brutal verden og som oftest på andres bekostning. Nu tyder en ny amerikansk spørgeundersøgelse af 2000 medlemmer af den presbyterianske kirke i USA på, at vi alle er født med en dybtliggende trang til at hjælpe andre mennesker – eller som den kristne forfatter Ellen White udtrykker det, ”et ønske om godhed findes i ethvert hjerte” – og at det er godt for vores psykiske sundhed, hvis denne trang eller dette

ønske tilfredsstilles. Det er allerede velkendt, at de børn, som modtager rigelig kærlighed og omsorg fra andre, generelt har bedre psykisk sundhed, end dem, der har savnet kontakt og støtte fra andre. Men som noget nyt fandt man, at også det, at kunne give hjælp og omsorg til andre havde en positiv indvirkning på det psykiske velvære, således at deltagerne i undersøgelsen ved at vise næstekærlighed i handling eller altruisme (som det hedder i psykologiens verden) følte sig mere i harmoni med sig selv og var fri for angst og depressioner. Der var en klar sammenhæng mellem mental sundhed og hvor meget de pågældende var involveret i at hjælpe og drage omsorg for andre.

En anden amerikansk undersøgelse viser endog, at det ikke blot gælder det psykiske helbred. Denne undersøgelse viser, at ældre mennesker, der blev fulgt i fem år, blev mindre syge generelt, jo mere de var tilbøjelige til at hjælpe andre både følelsesmæssigt og praktisk. Så der er meget, der tyder på, at det både fysisk og psykisk er en god idé at opfylde vor naturgivne trang eller guddommelige impuls, som en anden forfatter udtrykker det, til at vise næstekærlighed og hjælpe dem, der har brug for os. Kilder: Psykolog Nyt, nr. 4, 2004; NPL Centret for Udvikling, 27. maj 2011; Ellen White, Uddannelse, s. 29.

Vær taknemmelig ”Vær taknemmelig for det, du har, og du vil ende med at få mere. Fokuserer på det, du ikke har, og du ender op med aldrig nogen sinde at have nok. ” Oprah Winfrey (amerikansk skuespiller og talk-show vært)


Afsender: Korrespondanceskolen · Concordiavej 16 · Postboks 15 · 2850 Nærum

Et glad hjerte giver en sund krop

Syvende dags adventister og baptister hævdes at have en bedre statistik, når det gælder kræftsygdomme, end resten af befolkningen, mens kvinder i samme kirkesamfund synes at være mere udsat for depressioner o.l. end deres medsøstre i øvrigt. Niels Chr. Hvidt, der har forestået undersøgelsen, er blevet spurgt, hvilken grund der kan være til dette sidste forhold og gætter på, at årsagen til de mange depressioner er, at kristne kvinder føler et stort ansvar for medmennesker, som ikke trives. ”Kvinder tager måske nød og problemer lidt tungere, fordi de engagerer sig mere i andre menneskers ve og vel og føler et enormt ansvar som kristen”, siger han. Måske har de lyttet til ordene fra Sl 34, 13-16:”Du, som er glad for livet og elsker at se lykkelige dage, du skal vogte din tunge for ondskab og dine læber for at tale svig; du skal holde dig fra det onde og gøre det gode, søge freden og stræbe efter den”.

”Hvis folk er glade, er det deres egen skyld – for der er nok at være ked af,” sagde humoristen og melankolikeren Robert Storm-P. Dette dybt filosofiske og humoristiske citat, siger noget væsentligt om menneskets vilkår, samt om glædens trange kår. Glæden er vi selv ”skyld” i, hvis vi da vælger at opleve tilværelsen positivt. Gør vi det modsatte, vil verden forekomme os dyster og til tider rædselsfuld. Den vise mand, der har fremsat mange af Bibelens ordsprog, kommer til den konklusion, at ”et glad hjerte giver en sund krop, nedtrykthed dræner ens livsmod”. Dette svarer meget godt til førnævnte undersøgelse og understreger behovet for, at vi bevidst hæfter os ved alt det gode, der møder os – i stedet for at svælge i vore lidelser og beklage vor modgang. Søren Kierkegaards næsten 200-årige opfordring til samtiden, trænger til at blive støvet af og genbrugt: ”Du skal lære glæden af fuglen…Hvilken glæde, når det gryer ad

dag og fuglen vågner tidligt til dagens glæde; hvilken glæde, om end i en anden tone, når det lakker mod aften, og fuglen glad haster til sin rede, og hvilken glæde den lange sommerdag! Hvilken glæde, når fuglen – der ikke blot som en glad arbejder synger til sit arbejde, men hvis væsentlige arbejde er at synge, glad synger sin sang; hvilken ny glæde, når så også naboen begynder, og så genboen, og når så koret stemmer i…”. Så syng da, Danmark, lad hjertet tale! Walder Hartmann

KORRESPONDANCE Korrespondanceskolen henvender sig til de mange, der foretrækker at studere hjemme. Skiftende arbejdstider og hjemlige forpligtelser gør det lettere at studere pr. brev. Man kan simpelthen arbejde med studiebrevene, når man har lyst.

SKOLEN Udgiver Korrespondanceskolen Concordiavej 16 Postboks 15 2850 Nærum Tlf.: 4558 7770

Redaktion Sven Hagen Jensen Walder Hartmann

Læs mere om kurser og muligheder på

Distribution Tilsendes Korrespondanceskolens kursister og venner

www.korrespondanceskolen.dk

1285 Mediegruppen

Gennem det seneste år har pressen flere gange henvist til resultater, som fremgår af en undersøgelse foretaget af Kræftens Bekæmpelse og Syddansk Universitet. Undersøgelsen viser, at der synes at være en sammenhæng mellem menneskers livssyn og deres sundhedstilstand.

Kontakt - 2013 - 01  

Kontakt - 2013 - 01

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you