a product message image
{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade

Page 28

helse: klumme

SYNSPUNKT Ensomhed er et ord for det at føle sig alene Vi kalder det ensomhed. At savne nogens fortrolig­ hed. At føle sorg over at have mistet nogen eller no­ get værdifuldt, rastløshed og stress over at være låst fast, tomhed, ulyst, det at føle sig udenfor, at ingen har brug for en. Ensomhed afspejler forskellige ubehagelige følel­ ser og tanker. For nogle mennesker er der tale om forbigående oplevelser, som en del af livets op- og nedture. For andre udtrykker ensomheden en – må­ ske livslang – søgen efter at finde en plads i den so­ ciale verden og en mening med livet. Ensomhed opleves i forskellige grader, og vilkåre­ ne ændrer sig gennem livet. Unge kæmper i dag med ensomhed og dårlig trivsel som aldrig før, og det i en livsfase, hvor de ikke er meget alene, men omgivet af andre i familie og institutioner. Også midt i livet kan man føle sig som ”Palle alene i verden”. Det viser et forskningsprojekt, vi i Fonden En­ somme Gamles Værn har udarbej­ det sammen med Mary Fonden. Bl.a. kan en svær barndom, psy­ kisk sygdom og langvarig ar­ bejdsløshed føre til tilbage­ vendende ensomhed. I den sidste del af livet falder æg­ tefælle, søskende og ven­ ner fra. Sygdom og træt­ hed gør det sværere at mødes med dem, der er tilba­ ge. Mange ældre savner nogen at dele hverdag, oplevelser og minder med. Ensomhed er alt for længe blevet italesat som et personligt ansvar. ”Jeg har inviteret hende flere gange...” ”Han siger ’nej’, når jeg spørger...” Føler man sig alvorligt ensom, kan det være

28

svært at se sig selv i midten af et opstemt selskab. Med ensomheden følger også usikkerhed. Så kan det føles tryggere og mindre udsat at takke nej. Skal man så holde op at invitere? Nej, det skal vi ikke. En invitation kan lune, og måske er sva­ ret ja næste gang... eller næste igen. Dronningen lod i sin nytårstale pilen pege på ensomheden som et samfundsproblem. Vi bør nærme os hinanden. Den vinkel sympatiserer jeg med. Vi skal for­ stå, at bl.a. fattigdom og det at tilhøre en minoritet øger risikoen for, at et menne­ ske oplever alvorlig ensomhed. Der er ikke langt fra, at man behandles som an­ derledes, til at man føler sig anderledes – og udenfor. Der findes ingen enkelt vej ud af en­ somheden. Ét er dog sikkert. Det føles lindrende, når nogen viser én opmærk­ somhed og har brug for én. Nogle men­ nesker har mest brug for at dele deres ­følelser i fortrolighed. Andre har glæde af at deltage i aktiviteter, som kan skabe optagethed og gensidighed. Ensomheden brydes ikke alene, men i fællesskab. Nær­ vær, interesse og venlighed er socialt guld.

Holdningerne inden for sundhed er mangfoldige, og ikke alt kan bevises i store undersøgelser. Derfor har Helse inviteret stærke personligheder til at komme med deres bud på sundhed og trivsel i 2020. I marts er det direktør Christine Swane - EGV - Fonden Ensomme Gamles Værn.

Der findes ingen enkelt vej ud af ensomheden. Ét er dog sikkert. Det føles lindrende, når nogen viser én opmærksomhed og har brug for én.

Profile for Mediegruppen design:kommunikation

Helse-2020-03  

Viden om sundhed. I samarbejde med Sundhed.dk, Danske Regioner og en lang række patientforeninger. Danmarks største sundhedsmagasin

Helse-2020-03  

Viden om sundhed. I samarbejde med Sundhed.dk, Danske Regioner og en lang række patientforeninger. Danmarks største sundhedsmagasin