__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Programski i organizacijski odbor:

Iva Grisogono dr. sc. Dijana Machala Mira Matan mr. sc. Zorka ReniÊ mr. sc. Alka Stropnik Gordana ©utej Skup je sufinanciran sredstvima Ministarstva kulture i medija.

Tema 11. Okruglog stola za πkolske knjiænice je aktualiziranje problema vezanih uz prostor i opremu πkolskih knjiænica u kontekstu donoπenja novog Standarda za πkolske knjiænice. Velik broj πkolskih knjiænica ne zadovoljava minimalne uvjete propisane vaæeÊim Standardom za πkolske knjiænice i Dræavnim pedagoπkim standardom (na primjer, u KarlovaËkoj æupaniji Ëak 66% knjiænica ima prostor ispod propisanog minimalnog standarda). Smatramo da je πkolska knjiænica osnova svake dugoroËne strategije razvoja pismenosti, obrazovanja, pruæanja informacija, gospodarskog, druπtvenog i kulturnog razvoja (UNESCO-ov Manifest za πkolske knjiænice) stoga je cilj ovog skupa ukazati na potrebu i vaænost redovitog financiranja πkolskih knjiænica kako bi sve knjiænice bile opremljene u skladu sa standardima i postale prostor izvrsnosti - prostor za traæenje informacija, suradnju, komunikaciju, Ëitanje, istraæivaËko uËenje, koriπtenje multimedijskih i digitalnih zbirki, za sve uËenike i uËitelje. Dio izlaganja i primjera iz prakse bavit Êe se posljedicama potresa u πkolskim knjiænicama grada Zagreba i okolnih æupanija, kao i radom knjiænica u novonastaloj epidemioloπkoj situaciji.


PROGRAM 9.50 -10.00

Prostori πkolskih knjiænica · virtualna prezentacija

10.00 -10.15 10.15 -10.30

Pozdravne rijeËi Iva Grisogono TehniËka πkola Zagreb

Predstavljanje πkolske knjiænice TehniËke πkole Zagreb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 10.30 -12.45

Pozvana izlaganja moderatori: mr. sc. Zorka ReniÊ i Gordana ©utej

10.30 -11.00

Frida BiπÊan Nacionalna i sveuËiliπna knjiænica u Zagrebu

Posljedice potresa u πkolskim knjiænicama grada Zagreba i okolnih æupanija . . . . . . . . 3 11.00 -11.30

Ljiljana Vugrinec Knjiænica i Ëitaonica ≈Fran GaloviÊ√ Koprivnica

Prostor i oprema πkolskih knjiænica u KoprivniËko-kriæevaËkoj æupaniji . . . . . . . . . . . . 3 11.30 -12.15

Bart Verswijvel European Schoolnet

Active Learning in Hybrid Learning Spaces . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 12.15 -12.45

prof. dr. sc. Sanjica Faletar TanackoviÊ Filozofski fakultet SveuËiliπta J. J. Strossmayera u Osijeku

FiziËki prostor suvremenih knjiænica: Zaπto nam je potreban i kako ga oblikovati . . . . . 4 12.45 -13.00

Pauza

13.00 -14.00

Primjeri dobre prakse moderator: mr. sc. Alka Stropnik

13.00 -13.15

Ivanica Beg O© Ivana Cankara, Zagreb

Rahela Frelih O© Petra Zrinskog, Zagreb

Silom prilika u gostima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 13.15 -13.30

Ivana »arapina O© Stjepana RadiÊa, MetkoviÊ

Knjiænica O© Stjepana RadiÊa, MetkoviÊ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 13.30 -13.45

Diana MusiÊ Srednja πkola Stjepana Sulimanca, PitomaËa

Uloga prostora i opreme kao preduvjet za kvalitetan rad πkolske knjiænice . . . . . . . . . . 7 13.45 -14.00

Ana SudareviÊ O© Dubovac, Karlovac

Virtualni prostori πkolske knjiænice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

ZakljuËci


Posljedice potresa u πkolskim knjiænicama grada Zagreba i okolnih æupanija Frida BiπÊan Nacionalna i sveuËiliπna knjiænica u Zagrebu

fbiscan@nsk.hr Saæetak:

PoËetkom pandemije uzrokovane boleπÊu COVID-19, Zagreb i susjedne æupanije 22. oæujka 2020. pogodio je snaæan potres. Posljedica potresa je bilo oπteÊenje velikog broja zgrada, ukljuËujuÊi i πkole u Ëijim su prostorima smjeπtene πkolske knjiænice. KnjiæniËarske savjetnice za sve vrste knjiænica Hrvatskog zavoda za knjiæniËarstvo Nacionalne i sveuËiliπne knjiænice u Zagrebu, u suradnji s Odjelom Zaπtita i pohrana, dogovorile su proceduru rada i poËele sustavno prikupljati podatke o razmjerima πteta. Dan nakon potresa svim knjiænicama je upuÊen poziv za pomoÊ i procjenu πtete, uputa kako postupati s graom te moguÊnoπÊu da se za privremeni prihvat grae mogu obratiti Nacionalnoj i sveuËiliπnoj knjiænici u Zagrebu. U izlaganju Êe biti predstavljeni podaci o stanju πkolskih knjiænica Ëije zgrade su oπteÊene u potresu. O autorici:

Frida BiπÊan radi u Nacionalnoj i sveuËiliπnoj knjiænici u Zagrebu u Centru za razvoj knjiænica i knjiæniËarstva pri Hrvatskom zavodu za knjiæniËarstvo kao knjiæniËarska savjetnica za πkolske knjiænice gdje obavlja poslove matiËne djelatnosti za πkolske knjiænice. PodruËje interesa su joj povijest, rad i djelovanje narodnih i πkolskih knjiænica, njihova izgradnja i opremanje te informatizacija knjiæniËnog poslovanja. Objavljuje struËne i znanstvene radove te sudjeluje u organizaciji domaÊih i meunarodnih struËnih skupova. Sudjelovala je u radu i pokrenula brojne lokalne, nacionalne i meunarodne projekte, a trenutno je koordinator projekta Traditional children’s stories for a common future - TRACE. Aktivno sudjeluje u radu Hrvatskoga knjiæniËarskog druπtva Ëija je Ëlanica od 1986. godine. U sklopu Centra za stalno struËno usavrπavanje knjiæniËara dræi teËajeve i radionice namijenjene knjiæniËarima (V.11. Primjena ISO standarda u knjiæniËnoj statistici, XI.11. Sustav jedinstvenog elektroniËkog prikupljanja statistiËkih podataka o poslovanju knjiænica - najËeπÊe pogreπke i II.17. Uloga πkolske knjiænice u programskoj diferenciranosti koja se odnosi na darovite uËenike).

Prostor i oprema πkolskih knjiænica u KoprivniËko-kriæevaËkoj æupaniji Ljiljana Vugrinec Knjiænica i Ëitaonica ≈Fran GaloviÊ√ Koprivnica

ljiljana@knjiznica-koprivnica.hr Saæetak:

Prostorni preduvjeti i opremljenost πkolskih knjiænica bez sumnje su - uz struËnog djelatnika i odgovarajuÊi knjiæniËni fond · meu najvaænijim pretpostavkama za njihov kvalitetan rad i pruæanje knjiæniËnih usluga korisnicima. Meutim, iako bi moæda neutralnom promatraËu sa strane bilo logiËno i za oËekivati da svaka πkolska knjiænica treba imati i ima na raspolaganju prostor odgovarajuÊe veliËine i stupnja opremljenosti, makar u minimalnom opsegu, kako veÊ propisuju nacionalni standardi, to u praksi Ëesto nije sluËaj. Naπe πkolske knjiænice Ëesto su smjeπtene u premalim i neodgovarajuÊim prostorima, s manjkavom i zastarjelom opremom te se knjiæniËari moraju nositi ponekad i s nepremostivim teπkoÊama kako bi ispunili sve svoje zadaÊe usprkos prostornim ograniËenjima u kojima rade. Svrha je izlaganja analizirati aktualno stanje i razvoj prostora i opremljenosti πkolskih knjiænica u KoprivniËko-kriæevaËkoj æupaniji tijekom proteklih 25 godina te usporediti ga s vaæeÊim propisima i standardima, naznaËiti problematiËna podruËja i moguÊe pravce daljnjeg djelovanja s ciljem unapreivanja ovog temeljnog preduvjeta za rad svake πkolske knjiænice. O autorici:

Ljiljana Vugrinec, knjiæniËarska savjetnica i prof. pedagogije, roena 1965. Od 1988. do 1996. radila kao pedagog u osn. πk. u Virju, NedeliπÊu i Drnju, kao dipl. knjiæniËarka u gradskim knjiænicama u Koprivnici i Bjelovaru te kao πk. knjiæniËarka u Gimnaziji ≈Fran GaloviÊ√ Koprivnica. Od 1996. do danas voditeljica je Æup. matiËne sluæbe u Knjiænici i Ëitaonici ≈Fran GaloviÊ√ Koprivnica. PodruËja interesa: mreæe knjiænica, narodne knjiænice, pokretne knjiænice, πkolske knjiænice, knjiæniËne usluge za djecu i mlade.

3


Od 1989. Ëlan HKD-a i Druπtva knjiæniËara Bilogore, Podravine i KalniËkog prigorja, trenutno pridruæeni Ëlan Komisije za pokretne knjiænice i Ëlan Uredniπtva Ëasopisa Svezak. PredavaË u Centru za stalno struËno usavrπavanje knjiæniËara NSK. Piπe, ureuje i recenzira struËne publikacije i Ëlanke iz teorije i prakse knjiæniËarstva. »lan uredniπtva i autor u viπe struËnih zbornika. Objavljivala je u recenziranim knjiæniËnim Ëasopisima: Vjesniku bibliotekara Hrvatske, Knjiænici, Bibliotekaru i dr. Nagraena Redom Danice hrvatske s likom Marka MaruliÊa za posebne zasluge u kulturi RH Hrvatske (1999.) i Nagradom HKD-a ≈Eva Verona√ (2000.)

Active Learning in Hybrid Learning Spaces Aktivno uËenje u hibridnim prostorima za uËenje Bart Verswijvel European Schoolnet

bart.verswijvel@eun.org Saæetak: Godinama se promocija inovacija u obrazovanju fokusirala na uËenike umjesto na uËitelje. Po sadaπnjim shvaÊanjima, uËenici moraju biti aktivni, samostalni, produktivni i druπtveni. Osmiπljavanje prostora za uËenje, kao i implementacija obrazovne tehnologije, mogu uvelike potaknuti aktivno uËenje. Meutim, situacija uzrokovana Covidom-19 stvorila je novo okruæenje za uËenje. Na prvi pogled, vrlo je teπko u ovoj situaciji ostvariti ideje aktivnog uËenja. Izlaganje iznosi razliËite scenarije i izazove s kojima se susreÊe obrazovanje danas i pokuπava pruæiti uvid u to kako se nositi s trenutnim pitanjima. O autoru:

Bart Verswijvel je belgijski edukator i obrazovni struËnjak koji radi kao viπi pedagoπki savjetnik u European Schoolnet-u u Brusselu. Pedagoπki je voditelj ≈UËionice buduÊnosti√ (Future Classroom Lab), koji utjelovljuje koncept fleksibilnog prostora za uËenje. Koordinator je EUN mreæe za ambasadore ≈UËionice buduÊnosti√ i mreæe ≈UËionica buduÊnosti√ koja je u nastajanju. Bart Verswijvel radi s ministarstvima obrazovanja, πkolama i uËiteljima. Njegov je osobiti interes sveobuhvatni pristup koji potiËe aktivno uËenje na nivou cijele πkole i inovativne prakse koje obuhvaÊaju preoblikovanje prostora za uËenje i koriπtenje suvremene tehnologije. Promovira i istraæuje inovativne naËine kontinuiranog struËnog usavrπavanja za uËitelje. Osmiπljava i provodi teËajeve i radionice. PredavaË je na meunarodnim konferencijama, vodi rasprave na druπtvenim mreæama, webinare i virtualne susrete uËitelja. Diplomirao je Germanistiku i zavrπio poslijediplomski studij iz podruËja e-uËenja i digitalne didaktike. Koautor je nekoliko udæbenika za nizozemski kao materinji jezik. 2010. godine dodijeljeno mu je odlikovanje belgijske kraljice Paole za obrazovanje. Bartova jaka strana je πirenje radosti uËenja. Omiljena mu je izreka: ≈Pohrani znanje u prijatelje.√

FiziËki prostor suvremenih knjiænica: Zaπto nam je potreban i kako ga oblikovati? prof. dr. sc. Sanjica Faletar TanackoviÊ Odsjek za informacijske znanosti, Filozofski fakultet Osijek

sfaletar@ffos.hr Saæetak:

Nagli razvoj informacijske i komunikacije tehnologije i njezina primjena donijeli su u zadnjih nekoliko desetljeÊa znaËajne novine u knjiæniËno poslovanje i struËni rad. Nabavu, obradu i predstavljanje knjiæniËne grae, komunikaciju s korisnicima te opÊenito pruæanje knjiæniËnih usluga danas je nemoguÊe zamisliti bez tehnoloπke podrπke. Utjecaj nove tehnologije vidljiv je, πtoviπe, i u promiπljanjima i oblikovanju fiziËkog prostora knjiænica (raËunalne uËionice, digitalni displeji, infrastruktura za koriπtenje osobnih raËunala itd.). Usprkos tome πto korisnici danas mogu iz udobnosti vlastitog doma koristiti knjiæniËnu grau i usluge te komunicirati s knjiæniËarima, najnovija istraæivanja govore da broj fiziËkih posjeta knjiænicama raste. »ini se da je, upravo suprotno oËekivanjima, sveobuhvatna ≈digitalizacija√ svih vidova æivota suvremenog Ëovjeka (osobna komunikacija, poslovanje, obrazovanje, kupovina itd.) potvrdila potrebu za fiziËkim prostorom knjiænice. Na temelju najnovijih spoznaja, u izlaganju Êe se problematizirati nuænost fiziËkih knjiænica kao nezaobilaznih sastavnica suvremenih demokratskih druπtava te opisati osnovne pristupe oblikovanju suvremenih (fiziËkih) knjiæniËnih prostora.

4


O autorici:

Sanjica Faletar TanackoviÊ redovna je profesorica na Odsjeku za informacijske znanosti Filozofskog fakulteta Osijek. Pored knjiæniËne arhitekture, znanstveni interes Sanjice Faletar TanackoviÊ usmjeren je na problematiku informacijskog ponaπanja korisnika, upravljanje knjiæniËnim zbirkama te obrazovanje u podruËju informacijskih znanosti. Na diplomskom studiju Informatologije na Filozofskom fakultetu Osijek predaje izborni kolegij Arhitektura baπtinskih ustanova. Dosad je objavila Ëetrdesetak znanstvenih radova, uredila niz znanstvenih publikacija te odræala brojna predavanja na meunarodnim i domaÊim znanstvenim skupovima. Predstavnica je Hrvatske pri Europskom ogranku ASIS&T (Association for Information Science and Technology - European Chapter) i kodirektorica meunarodne znanstvene konferencije Libraries in the Digital Age (LIDA). Sudjelovala je na nizu domaÊih i stranih kompetitivnih znanstvenih projekata (EU FP6, COST, Erasmus+ itd.), a trenutno je voditeljica interdisciplinarnog znanstvenog projekta Informacijske potrebe oboljelih od Alzheimerove bolesti i Ëlanova njihovih obitelji (SveuËiliπte J. J. Strossmayer u Osijeku). Dobitnica je nagrade Zaklade dr. Ljerka MarkiÊ-»uËukoviÊ koja se dodjeljuje najboljim studentima knjiæniËarstva SveuËiliπta u Zagrebu (2000.) i Nagrade ≈Eva Verona√ koja se dodjeljuje mladim knjiæniËarima, Ëlanovima Hrvatskoga knjiæniËarskog druπtva, za posebno zalaganje u radu, inovacije i promicanje knjiæniËarske struke (2006.).

Predstavljanje πkolske knjiænice TehniËke πkole Zagreb Iva Grisogono TehniËka πkola Zagreb (s UËeniËkim domom)

iva.grisogono@skole.hr Saæetak:

U izlaganju Êe biti predstavljena djelatnost πkolske knjiænice TehniËke πkole Zagreb kroz prostor i fond te primjere dobre prakse, programe i projekte koji se u knjiænici provode. Ukratko Êe biti predstavljena povijest ©kole i UËeniËkog doma te obrazovni programi ©kole. Autorica Êe se osvrnuti i na posljedice potresa za πkolu i πkolsku knjiænicu. O autorici:

Iva Grisogono zaposlena je 33 godine u TehniËkoj πkoli Zagreb na mjestu struËne suradnice πkolske knjiæniËarke. Zavrπila je Fakultet politiËkih znanosti i studij bibliotekarstva na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Bila je voditeljica Æupanijskog struËnog vijeÊa srednjoπkolskih knjiæniËara Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske i ZagrebaËke æupanije od 2016. do kraja kolovoza 2020. godine. »lanica je Hrvatske udruge πkolskih knjiæniËara i ZagrebaËkog knjiæniËarskog druπtva. Sudjelovala je, zajedno s uËenicima svoje πkole, u aktivnostima ZagrebaËkog knjiæniËarskog druπtva (snimanje filma prigodom 40. godina ZKD-a - Uloga struËnog knjiæniËarskog druπtva danas, 2015., sudjelovala s uËenicima u NoÊi knjige u NSK-u 2016. i u TehniËkom muzeju 2017. te na 2. Okruglom stolu Uloga struËnog knjiæniËarskog druπtva danas - zagovaranje naËela Europske unije, 2018.). Posebnu pozornost posveÊuje radu u izvannastavnim aktivnostima u zajedniπtvu s kolegicama i kolegama ©kole i UËeniËkog doma: organizira za uËenike odlazak na kazaliπne predstave, festivale znanosti, sajam knjiga, sudjelovanje u humanitarnim akcijama, struËni obilazak NSK-a, odlazak na izloæbe, u muzeje i ostala dogaanja u kulturi grada Zagreba. Vodila je dva puta projekt Kultura turizma (2011. i 2019.) TuristiËke zajednice grada Zagreba i Gradskog ureda za obrazovanje. »lanica je Tima za promidæbu ©kole i Povjerenstva za nagraivanje uËenika koji su se istaknuli u odgojno-obrazovnom radu. Organizirala je i aktivna je sudionica mjeπovitog pjevaËkog zbora uËenika i nastavnika ©kole. Suorganizatorica je i sudionica zajedno s knjiæniËarkama (2., 7. i 16. gimnazije) BoæiÊnog koncerta zagrebaËkih srednjoπkolaca u Bazilici Srca Isusova u PalmotiÊevoj od 2017. PoËetkom 2020. godine napredovala je u zvanje struËnog suradnika savjetnika.

Silom prilika u gostima Ivanica Beg

Rahela Frelih

O© Ivana Cankara, Zagreb

O© Petra Zrinskog, Zagreb

ivanica26beg@gmail.com

rahela.frelih@skole.hr

Saæetak:

Nakon nedavnog potresa u Zagrebu, zgrada O© Petra Zrinskog proglaπena je neuporabljivom zbog oπteÊenja. Sve πto nije stradalo, premjeπteno je iz zgrade, a uËenici i zaposlenici ©kole razmjeπteni su poËetkom nove πkolske godine na pet lokacija. ©kolska knjiæniËarka Rahela Frelih govori o svom iskustvu preseljenja cijele knjiænice u dodatno kompliciranim uvjetima zbog provoenja COVID-19 protuepidemijskih mjera te o suradnji sa πkolskom knjiæniËarkom u jednoj od πkoladomaÊina (O© Ivana Cankara), Ivanicom Beg, koja govori o situaciji iz svoje perspektive.

5


O autoricama:

Ivanica Beg diplomirana je uËiteljica razredne nastave i diplomirana knjiæniËarka te u sustavu obrazovanja radi od 1996. godine. Tijekom radnog vijeka imala je priliku raditi na razliËitim poslovima vezanim uz odgoj i obrazovanje. Prve uËiteljske korake napravila je u O© Ivana Cankara kao apsolventica razredne nastave, zatim je godinu dana radila u kombiniranom razrednom odjeljenju 1. i 2. razreda O© Jakovlje, PodruËne πkole Kraljev Vrh te niz godina u O© Ivana Cankara u produæenom boravku i u nastavi. Od 2014. godine radi u istoj πkoli kao πkolska knjiæniËarka. Aktivno sudjelovanje u razliËitim oblicima odgojno-obrazovnog rada s uËenicima i æelja za stalnim struËnim usavrπavanjem doprinijeli su njenom profesionalnom razvoju te je 2017. godine napredovala u zvanje struËne suradnice savjetnice. Od rujna 2019. godine bila je Ëlanica Radne skupine za struËne suradnike i ravnatelje za provoenje Cjelovite kurikularne reforme te se zalagala za veÊu vidljivost πkolskih knjiæniËara u sustavu obrazovanja. »lanica je ZagrebaËkog knjiæniËarskog druπtva. Rahela Frelih diplomirala je informatologiju (smjer bibliotekarstvo) te ukrajinski jezik i knjiæevnost na Filozofskom fakultetu SveuËiliπta u Zagrebu. Tijekom studija primala je stipendije, radila kao demonstrator i sudjelovala na raznim struËnim skupovima na oba odsjeka. Putem nevladinih udruga radila je kao predavaË na nekoliko projekata Europske unije. Trenutno radi kao struËna suradnica knjiæniËarka u zagrebaËkoj O© Petra Zrinskog. Kroz razne projekte i radionice u suradnji s uËiteljima, struËnim suradnicima i drugim knjiænicama potiËe Ëitanje, primjenu IKT-a u nastavi i pouËavanje informacijske pismenosti kao temelja cjeloæivotnog uËenja. Svoj rad redovito predstavlja na æupanijskim i dræavnim struËnim skupovima te u raznim medijima. Autorica je e-Twinning projekta ≈Lektira u knjiænici√.

Knjiænica O© Stjepana RadiÊa, MetkoviÊ Ivana »arapina O© Stjepana RadiÊa, MetkoviÊ

ivana.carapina@skole.hr Saæetak:

Autorica Êe predstaviti πkolsku knjiænicu Osnovne πkole Stjepana RadiÊa u MetkoviÊu. Knjiænica je multifunkcionalno srediπte πkole: kulturno, informativno, obrazovno, multimedijsko i socijalno-komunikacijsko srediπte koje svim uËenicima pruæa jednak pristup izvorima znanja, informacijama i kulturnim sadræajima za potrebe kulturnog obogaÊivanja, obrazovanja, cjeloæivotnog uËenja i razonode. Opremljena je modernim i funkcionalnim namjeπtajem, raËunalnom opremom, sanitarnim Ëvorovima, zadovoljavajuÊim uËeniËkim fondom za obvezno i slobodno Ëitanje, struËnom literaturom za uËenike i uËitelje, djeËjim i struËnim Ëasopisima te audiovizualnom graom. ©kolska knjiænica O© Stjepana RadiÊa od profesionalne zajednice πkolskih knjiæniËara prepoznata je kao knjiænica koja moæe posluæiti kao ogledni primjer hrvatskog πkolskog knjiæniËarstva. Naime, ©kolska knjiænica O© Stjepana RadiÊa, na poziv predsjednice Hrvatske udruge πkolskih knjiæniËara Vanje Jurilj, odabrana je kao knjiænica domaÊin posjeta sudionika Svjetskog kongresa πkolskih knjiæniËara (Dubrovnik, 21. - 25. listopada 2019.) Sredstva za preureenje πkolske knjiænice i organizaciju posjeta sudionika osigurali su: osnivaË DubrovaËko-neretvanska æupanija, Grad MetkoviÊ, a dijelom i ©kola od sredstva iz odobrenih projekata u iznosu neπto manjem od 200.000,00 kuna. ©kolska knjiæniËarka, kao voditeljica projekta obnove πkolske knjiænice, uspjeπno je transformirala knjiænicu kako bi bila ukorak s potrebama svojih korisnika. Knjiænica mora biti privlaËan i udoban prostor, mjesto gdje korisnici mogu slobodno stvarati te se mora transformirati u prostor usredotoËen na korisnika. Ovo preureenje 2019. godine zapravo je samo poËetak jer je namjera kontinuirano i u buduÊnosti nastavljati oplemenjivati i unapreivati prostor i opremu πkolske knjiænice. O autorici:

Ivana »arapina, πkolska knjiæniËarka O© Stjepana RadiÊa, roena 1977. u MetkoviÊu. Na Filozofskom fakultetu u Zadru diplomirala hrvatski jezik i knjiæevnost, a na Filozofskom fakultetu u Zagrebu bibliotekarstvo. Od 2003. godine zaposlena u O© Stjepana RadiÊa kao struËna suradnica knjiæniËarka, na puno, neodreeno vrijeme. Prepoznatljiva je po provoenju mnogobrojnih projekata za koje su financijsku podrπku dali Ministarstvo znanosti i obrazovanja, DubrovaËko-neretvanska æupanija, Grad MetkoviÊ te zaklade od kojih joj je Zaklada za razvoj civilnoga druπtva dodijelila priznanje za najbolju volontersku inicijativu (projekt) u πkoli u Republici Hrvatskoj 2013. godine. Mentorica je mnogobrojnim uËenicima koji su sudjelovali na dræavnim natjecanjima LIDRANO i Smotri projekata iz graanskog odgoja i obrazovanja. Suautorica je Ëitanki iz hrvatskoga jezika za uËenike od 5. do 8. razreda Krila rijeËi te suurednica izdanja O© Stjepana RadiÊa: Metkovski naj... i Naπ otac Ante GabriÊ. Kao scenaristica i pomoÊnica redatelja 2018. godine snimila je igranodokumentarni film PreporuËena posveta pod pokroviteljstvom Grada MetkoviÊa. Odræala je viπe od 50 predavanja na

6


razliËitim skupovima knjiæniËara i drugih odgojno-obrazovnih djelatnika. »lanica je Nadzornog odbora Hrvatske udruge πkolskih knjiæniËara i Nadzornog odbora Druπtva knjiæniËara Dubrovnik, a voditeljica Æupanijskog struËnog vijeÊa knjiæniËara osnovnih i srednjih πkola DubrovaËko-neretvanske æupanije bila je od 2012. do 2016. U slobodno vrijeme piπe igrokaze i radio-drame za djecu.

Uloga prostora i opreme kao preduvjet za kvalitetan rad πkolske knjiænice Diana MusiÊ Srednja πkola Stjepana Sulimanca, PitomaËa

diana.music@skole.hr Saæetak:

U izlaganju Êe biti predstavljen prostor i oprema πkolske knjiænice koja je u sastavu Srednje πkole Stjepana Sulimanca, PitomaËa. Zbog gospodarskih potreba OpÊine i Æupanije ova ©kola osamostalila se 2003. godine, a svoju novu zgradu dobila je 2014. godine, pa su tako prostor i oprema πkole i πkolske knjiænice novijeg datuma. Prilikom izgradnje πkole smjeπtaj, izgled i veliËina prostora πkolske knjiænice su detaljno planirani, te je nabavljena sva potrebna oprema koja se prema Standardu za πkolske knjiænice treba nalaziti unutar njezina prostora. Prostor ove πkolske knjiænice pristupaËan je i nalazi se u prizemlju zgrade na sjevernoj strani u dijelu ©kole gdje nisu uËionice, a sastoji se od knjiænice i Ëitaonice, multimedijske (viπenamjenske) uËionice te kabineta za (administrativni) rad knjiæniËara. U knjiænici i Ëitaonici su fond i Ëitaonica, te prostor za posudbu. Multimedijska uËionica nalazi se uz knjiænicu, a koristi se za nastavu - neposredan odgojno-obrazovni rad knjiæniËarke i drugih nastavnika, za samostalni i grupni rad uËenika, te je ona i prostor za odræavanje kulturnih i javnih djelatnosti knjiænice i πkole. Sav knjiæniËni namjeπtaj u cjelokupnom prostoru fleksibilan je i moæe se premjeπtati i nadopunjavati kako bi se prostor mogao prilagoditi sukladno zahtjevima korisnika i πkole. Osim toga u knjiænici se nalazi sva potrebna oprema koja omoguÊava struËni knjiæniËni rad knjiæniËaru, ali i zadovoljava informacijske i druge grupne i individualne potrebe svih korisnika ove knjiænice. Dobro opremljen prostor preduvjet je za kvalitetno obavljanje svih djelatnosti πkolske knjiænice, no uvijek treba gledati u buduÊnost te planirati kako prostor uËiniti πto boljim. O autorici:

Diana MusiÊ roena je 1985. godine u Virovitici, gdje zavrπava osnovnu πkolu i jeziËnu gimnaziju. Na UËiteljskom fakultetu 2008. godine stjeËe zvanje odgojiteljice predπkolske djece, te iste godine upisuje studij informacijskih znanosti na Filozofskom fakultetu u Osijeku. 2013. godine stjeËe zvanje magistre informatologije, modul nakladniπtvo. Nakon zavrπenog fakulteta radi u nekoliko osnovnih i srednjih πkola, a u lipnju 2016. godine zapoπljava se u Srednjoj πkoli Stjepana Sulimanca. Iste godine polaæe struËne ispite pri Agenciji za odgoj i obrazovanje te Ministarstvu kulture (NSK). Trenutno radi na pola radnog vremena u πkolskoj knjiænici, a drugu polovicu kao profesorica Informatike u istoj πkoli. Aktivna je u radu Hrvatske mreæe πkolskih knjiæniËara (mreæni moderator u projektu »itanjem do zvijezda za srednje πkole 2019./2020.). Sudjelovala je u programu Erasmus+: ≈Work Opportunities in Wroclaw (WOW)√ 2019. godine. Poseban cilj joj je pruæiti uËenicima kulturni odgoj i obrazovanje koje ponekad nedostaje strukovnim πkolama. Svake godine ukljuËuje uËenike πkole na sudjelovanje u projektima kao πto su Polarni san, Ruksak pun kulture, ©kola ambasador europskog parlamenta i brojni drugi. Svakodnevno u svom radu potiËe na korelaciju predmeta Informatika s knjiænicom, tako da obavljanje posla nastavnika i posla knjiæniËara viπe nije nezamisliv spoj, veÊ upravo ono πto odgovara potrebama danaπnjeg informacijskog druπtva.

Virtualni prostor πkolske knjiænice - mjesto kvalitetne edukacije i interakcije Ana SudareviÊ O© Dubovac, Karlovac

ana.sudarevic1@skole.hr Saæetak:

Potreba prisutnosti πkolske knjiænice u virtualnom prostoru neupitna je, kako s obzirom na dostupnost i moguÊnosti suvremene tehnologije, tako i zbog postojeÊe epidemije koja ograniËava prisutnost korisnika u prostoru knjiænice. Navedene prilike koriste se, s jedne strane, za oblikovanje mreænih stranica knjiænice ili profila na druπtvenim mreæama, a s druge strane, knjiænice svoje postojeÊe mreæne stranice intenzivnije bogate novim sadræajima. Svrha je pratiti potrebe i interese korisnika poπtujuÊi pri tom IFLA-ine smjernice u kojima se istiËe usmjerenost πkolske knjiænice na informacij-

7


sku i medijsku pismenost. Stoga prioritet pri oblikovanju i ponudi sadræaja mora biti vjerodostojnost, kvaliteta i profesionalnost, a jedan od naËina kako to ostvariti je poπtivanje triju kriterija koje navodi James E. Herring: edukacijski kriterij ili kriterij sadræaja, pouzdanost izvora te tehniËka pouzdanost. Knjiænica Osnovne πkole Dubovac veÊ πesnaest godina πiri svoj fond, usluge i aktivnosti u virtualni prostor, prije svega na svojim mreænim stranicama http://os-dubovac-ka.skole.hr/skola/knjiznica/, a zadnjih pet godina prisutna je i na druπtvenoj mreæi Edmodo. O autorici:

Ana SudareviÊ, πkolska knjiæniËarka u Osnovnoj πkoli Dubovac u zvanju struËne suradnice savjetnice. Od 2006. do 2020. godine vodila je Æupanijsko struËno vijeÊe knjiæniËara osnovnih i srednjih πkola KarlovaËke æupanije. PodruËje interesa joj je odgojno-obrazovni rad s korisnicima s naglaskom na suvremene tehnologije. Do sada je na tu temu odræala izlaganja na struËnim skupovima u Hrvatskoj i inozemstvu, vodila radionice te objavljivala radove u struËnim publikacijama. Aktivna je Ëlanica strukovnih udruga; od 2006. do 2012. godine bila je dopredsjednica Hrvatskoga Ëitateljskog druπtva, a od 2006. do 2016. urednica njegovog glasila HrËak. Danas je u uredniπtvu HrËka i Kalibra, Ëasopisa Druπtva knjiæniËara KarlovaËke æupanije. Suvoditeljica je teËaja ≈Nove tehnologije u radu s djecom i mladima√ pri Centru za stalno struËno usavrπavanje. Dobitnica je Nagrade ≈Viπnja ©eta√ za 2017. godinu koju dodjeljuje Hrvatska udruga πkolskih knjiæniËara za predani i inovativni rad uz zapaæene rezultate.

Nakladnik:

Hrvatsko knjiæniËarsko druπtvo Za nakladnika:

dr. sc. Dijana Machala Uredile:

Gordana ©utej mr. sc. Zorka ReniÊ Lektura i korektura:

Mirjana MilinoviÊ GrafiËko oblikovanje i prijelom:

Miroslav BrletiÊ

Profile for Medicinska Škola

Programska knjižica  

Programska knjižica  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded