Page 47

Familjär hyperkolesterolemi:

Lovande studieresultat för ny typ av kolesterolsänkare – ännu ej godkänd Alirocumab är en fullt human monoklonal anti­ kropp som blockerar PCSK9, ett protein som ökar det så kallade onda LDL-kolesterolet i blodet. Nya data från fyra fas 3-studier gjorda på totalt 3 799 patienter med förhöjda kolesterolvärden – hyperkolesterolemi – visar att alirocumab, som tillägg till standardbehandling, gav avsevärda minskningar av LDL-kolesterol.

Alirocumab ökar antalet LDL-receptorer på levercellernas yta, vilket leder till sänkta nivåer av LDL-kolesterol. Alirocumab ger därmed nytt hopp till patienter med svårbehandlade kolesterolrubbningar och hög risk för hjärtinfarkt. I Combo II studerades 720 patienter med hög risk för kardiovaskulära händelser där behandling med kolesterolsänkande medel inte gett tillräcklig effekt. Alirocumab jämfördes med ezetimib, ett läkemedel som minskar upptaget av kolesterol i tarmen. Drygt 3 av 4 nådde målet

Efter ett års behandling sågs en halvering av LDLkolesterol­nivåerna hos de patienter som behandlades med alirocumab i jämförelse med 18 procents minskning med ezetimib. Behandlingsmålen för LDL-kolesterol nåddes av 77 procent av patienterna i alirocumabgruppen. I två av studierna, Odyssey FH I och FH II, ingick 738 patienter med den ärftliga sjukdomen familjär hyperkolesterolemi (FH), ett tillstånd som ofta leder till tidigt insjuknande i hjärtinfarkt. Vid studiens början hade patienterna LDL-kolesterolvärden som översteg behandlingsmålen trots högsta tolererade dos av standardbehandling med statiner (kolesterolsänkare) och oftast också ezetimib. Efter ett års behandling med alirocumab eller placebo sågs en statistiskt säkerställd minskning av LDL-kolesterol med cirka 50 procent med alirocumab i jämförelse med lätt ökade nivåer i den placebobehandlade kontrollgruppen. 72 (FH I) respektive 81 procent (FH II) av alirocumabpatienterna nådde de prespecificerade behandlingsmålen för LDL-kolesterol. Mer än halverat ”ont” kolesterol

En prespecificerad interrimsrapport från den pågående Odyssey Long Term Safety omfattande 2 341 patienter med hög eller mycket hög kardiovaskulär risk, med eller utan familjär hyperkolesterolemi, har också presenterats.

Även i denna studie har patienterna maximal tolererad kolesterolsänkande behandling. Efter ett års behandling sågs 57 procents sänkning av LDL-kolesterol i behandlingsgruppen och en fyra procents ökning i placebogruppen. Behandlingsmålen för LDL-kolesterol nåddes av 81 procent av de patienter som gavs alirocumab i jämförelse med nio procent av patienterna i placebogruppen. I en säkerhetsanalys noterades färre fall av hjärtkärlkomplikationer (hjärtdöd, hjärtinfarkt, stroke och kärlkramp) hos de alirocumab-behandlade patienterna (1,4 %) jämfört med de som fick placebo (verkningslösa injektioner) (3 %). Denna skillnad var statistiskt säkerställd men analysen var inte prespecificerad. I den pågående Odyessey Outcome-studien omfattande 18 000 patienter utvärderas för närvarande alirocumabs effekt på hjärtkärlkomplikationer hos patienter med mycket hög risk.

Åke Ohlsson, specialist i kardio­ logi vid Stockholm Heart Center.

Få biverkningar hitintills

I de presenterade studierna har inga betydelsefulla biverkningsproblem rapporterats. Trots behandling med befintliga kolesterolsänkande läkemedel uppskattas att 66 procent av alla vuxna i USA inte uppnår sina målvärden för LDL-kolesterol (18). I Sverige är motsvarande andel 69 procent ett år efter en hjärtinfarkt (19). Det finns därför ett stort behov av en mer effektiv kolesterolsänkande behandling till högriskpatienter med dåligt kontrollerade LDL-kolesterolvärden (16-17). Kan vara ett bra tillskott

– Kolesterolsänkande behandling är en av hörnstenarna vid förebyggande behandling till personer med ökad risk för hjärtkärlsjukdom. Individer med den ärvda formen av hyperkolesterolemi löper dessutom en mycket stor risk utan behandling. Behandling med så kallade statiner är helt dominerande idag, men en betydande andel når ej behandlingsmålen trots hög dos och relativt många får ej acceptabla biverkningar, säger Åke Ohlsson, specialist i kardiologi vid Stockholm Heart Center, och fortsätter: – Behandling med PCSK9-hämmare är en ny och lovande behandlingsprincip för dessa individer. De nu presenterade resultaten visar en kraftfull sänkning av det "onda" kolesterolet utan allvarliga biverkningar. Detta kan vara ett viktigt tillskott vid otillräcklig effekt eller biverkningar av statiner. Källa: Sanofi #6 2014

47

Profile for Medicinsk access

Min Medicin 2014 #6  

Min Medicin 2014 #6  

Advertisement