Page 24

© Can Stock Photo Inc. / fikmik

Sveriges nuvarande kostrekommendationer togs fram med hjälp av den amerikanska livsmedelsindustrin. Ett stort antal vetenskapliga rapporter som gav evidens för att slutsatserna var felaktiga negligerades helt.

Vetenskap i politikens tjänst Under senare år möts man alltför ofta av påståenden inom olika vetenskapsområden att ”det är vetenskapligt bevisat” eller ”it is scientifically settled”. Med detta menar man uppenbarligen att den absoluta sanningen har uppenbarats och att det inte finns skäl för vidare diskussion.

Uttalande av detta slag kommer ofta från organisationer eller enstaka forskare som tillhör en bestämd vetenskaplig trosinriktning Konsensus är ett utomordentligt eller religion politiskt instrument men har inte som inte vill bli något med vetenskap att göra. ifrågasatta då det skulle störa deras fastlagda världsbild. Kunskapens gränsland vill man inte utforska. Det är bra som det är – vi vet hur det ligger till. Inte sällan är uttalanden av detta eller liknande slag 24

#6 2014

baserat på ett konsensusförfarande, det vill säga en överenskommelse om den absoluta sanningen i en vetenskaplig församling. Religion baseras på tro medan vetenskap baseras på misstro. Politik – inte vetenskap

Konsensus är ett utomordentligt politiskt instrument men har inte något med vetenskap att göra. Vetenskapens framsteg är som Bertrand Russel säger beroende på ifrågasättande. Den berömde vetenskapsfilosofen Karl Popper har uttryckt det på följande sätt: ”The growth of knowledge depends entirely on disagreement”, kunskapernas tillväxt beror helt på meningsskiljaktigheter. Vår egen formuleringskonstens mästare Tage Danielsson skrev i en av sina många tänkvärda skrifter ”Utan tvivel är man inte riktigt klok”. För varje fråga som vetenskapen besvarar så uppstår flera nya svårbesvarade frågor. Det är det som ligger

Profile for Medicinsk access

Min Medicin 2014 #6  

Min Medicin 2014 #6  

Advertisement