Page 18

Hjärtrapporten 2014:


Stora skillnader i hjärtvård mellan landets sjukhus
 – speciellt eftervården behöver bli bättre Det är stora skillnader i svensk hjärtvård beroende på var i landet man bor. Allt enligt Hjärt-Lungfonden kvalitetsindex som presenteras i samarbete med kvalitetsregistret Swedeheart. Poängen varierar kraftigt från 1,0 till 8,5 poäng. Kvalitetsindex ingår i Hjärtrapporten 2014 som Hjärt-Lungfonden ger ut för åttonde året i rad.


• Eftervården har genomgått en klar förbättring, men trots det når bara 12 procent av patienterna målen för eftervården efter ett år. • De sjukhus som har förbättrat sig mest sedan förra året är Närsjukhuset i Köping som ökat med 4 poäng till 7,5 poäng av 11 möjliga och Västerviks sjukhus som ökat med 3,5 poäng till 8,5 poäng.
 Västervik bäst


– Den akuta hjärtsjukvården i Sverige är mycket bra, men eftervården behöver bli bättre. Samtidigt är skillnaderna mellan sjukhusen alldeles för stora. Våra politiker behöver ta större ansvar för att alla som lever med hjärt-kärlsjukdom ska få bästa möjliga vård, säger Staffan Josephson, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden. Kvalitetsregistret Swedeheart har tagit fram indexet som presenteras i Hjärtrapporten 2014. Kvalitetsindexet bygger på uppgifter som landets sjukhus själva skickar in och speglar all vård vid hjärtinfarkt, från det akuta omhändertagandet till eftervården för att förebygga nya hjärtinfarkter. Indexet mäter också hur bra sjukhusen är på att rapportera in sina resultat till kvalitetsregistret. Kvalitetsindex har lett till förbättring

– 1,4 miljoner svenskar lider av hjärt-kärlsjukdom. För att ännu fler hjärtpatienter ska få högkvalitativ vård krävs fortsatt forskning och att resultaten omsätts i praktiken, säger Jan Nilsson, ordförande i Hjärt-Lungfondens Forskningsråd.

 Sedan kvalitetsregistret Swedeheart började sammanställa ett kvalitetsindex 2005 har de svenska sjukhusen stadigt förbättrat sina resultat. Både plus och minus

2013 förbättrade 37 sjukhus sina poäng medan 20 sjukhus har fått lägre poäng. 

 Några resultat från Swedehearts kvalitetsindex:
 • Resultatet i kvalitetsindex varierar stort mellan landets sjukhus. 18

#6 2014

• Västerviks sjukhus får högst poäng i landet, 8,5 av 11 möjliga. Västervik är också det sjukhus i landet som har förbättrat eftervården allra mest.
 Gällivare sämst

Jan Nilsson, ordförande i Hjärt-

• Sämst resultat har Gäl- Lungfondens forskningsråd och professor i experimentell kardilivare sjukhus som för- ovaskulär forskning vid Skånes universitetssjukhus, Malmö. sämrat sin poäng med Foto: Mårten Levin. 1 och nu endast får 1 poäng av 11 möjliga. Kvalitetsindexet omfattar totalt elva indikatorer. Fem av dem belyser det akuta omhändertagandet. Fyra indikatorer rör patienternas hälsa ett år efter hjärtinfarkten. Ytterligare två indikatorer mäter hur stor andel av patienterna som rapporteras in till kvalitetsregistren. Sjukhus med minst tio patienter i målgruppen kan få 0, ½ eller 1 poäng per indikator.

 Hjärt-Lungfondens Hjärtrapport 2014 ger en unik helhetsbild över forskningsframsteg och hjärthälsa i Sverige. Hjärtrapporten syftar till att ge en ökad kunskapsnivå i samhället och att fler ställer sig bakom kampen mot vår tids största folksjukdom – hjärt-kärlsjukdom. Poängen för respektive sjukhus 2012 skiljer sig marginellt åt jämfört med den poäng som redovisades i Hjärt­rapporten förra året. Detta beror på justeringar av gränsvärden och urvalskriterier gjorda av Swedeheart.

 Källa: Hjärt-Lungfonden

Profile for Medicinsk access

Min Medicin 2014 #6  

Min Medicin 2014 #6  

Advertisement