Page 29

© Can Stock Photo / Alexmit

Socialstyrelsen säger nej till PSA-screening

Nyligen kom Socialstyrelsen ut med den preliminära rekommendationen att hälso- och sjukvården inte bör erbjuda screening för prostatacancer med PSA-prov, med eller utan annat kompletterande test, eftersom man bedömde att nyttan med sådan screening inte överväger riskerna. Denna rekommendation är nu ute på remiss och ett slutgiltigt beslut väntas i höst. Ur såväl ett rättvise- som nyttoperspektiv är vår uppfattning att svenska män bör erbjudas frivillig PSA-testning inom ramen för ett organiserat screeningprogram där de själva får välja om de vill delta eller ej. Vi grundar vår uppfattning på följande fakta: Den nu rådande situationen med osystematisk PSA-testning är rena Vilda Western

Det råder stor oklarhet bland såväl män som distriktsläkare när man skall ta PSA-test, hur det skall tolkas och när man bör remittera vidare till en specialistläkare i urologi. Varannan svensk man i medelåldern har redan tagit sitt PSA-prov på eget initiativ. Andra män tycks ha nekats provtagning. Vissa män törs inte ta provet. Många män vet inte ens om att de har en prostata eller att det finns ett test för cancer i körteln. Ibland får män remiss för sent till urolog, när de redan har symtom och cancern är spridd. Många män ångrar då att de inte visste om PSA-provet eller att de inte tog ett PSA-prov tidigare. Ett organiserat PSA-screeningprogram med en standardiserad uppföljning skulle mycket sannolikt förbättra den nu rådande situationen. En svensk studie visade nyligen att dagens oorganiserade PSA-testning är ineffektiv och leder till att män oroas och får cancerbesked i onödan. Ett organiserat screeningprogram skulle leda till viss risk för samma oro men skulle ge också ge möjlighet till bot i tidigt skede.6 Nyttan av screening beror på hur man screenar och följer upp

Hälsovinsterna av ett screeningprogram och efterföljande utredning kan mycket väl överväga de negativa effekterna om man bara följde ett antal mycket enkla ”gyllene regler”7: • Frivillighet

Endast män som själva känner att de vill ha PSA-provet taget skall screenas. Även Socialstyrelsen är ense om detta och skriver: ”Det är viktigt att betona att rekommendationen om screening gäller ett program för hela den manliga befolkningen mellan 50 och 70 år, och innebär inte att alla män ska avrådas från PSA-prov; enskilda män kan värdera den möjliga nyttan högre än riskerna för skada”.8 • Screena inte män som inte har nytta

Ju yngre en man är, desto mer har han att vinna. Efter 75 års ålder ökar risken att man hittar en långsamväxande cancer och män dör oftare av något annat än prostata­cancer

såsom till exempel hjärtinfarkt. Likaså har män med ett PSA-prov lägre än 1 µg/l vid 60 års ålder en extremt låg risk att utveckla spridd prostatacancer på lång sikt.9, 10 Därför bör ett screeningprogram fokuseras på män i åldrarna kring cirka 50-70. Upprepad PSA-testning bör ske glest för män med PSA-värden under 1 µg/l (till exempel vart sjätte till tionde år) men tätare för män med värden mellan 1 och 3 µg/l (till exempel vart annat till vart fjärde år).5, 11

Många män vet inte ens om att de har en prostata eller att det finns ett test för cancer i körteln.

• Vänta med vävnadsprov av prostata

Många män är rädda för vävnadsprov av prostata som kan upplevas smärtsamt och leda till blödning från ändtarmen eller allvarlig urinvägsinfektion med feber. Det är viktigt att veta att ett enstaka förhöjt PSA-värde över 3 µg/l inte automatiskt behöver innebära att en man måste genomgå vävnadsprovtagning av prostata eller har en cancer. Det är mycket vanligare att ett förhöjt värde beror på godartad prostataförstoring eller inflammation. Vid utredning av förhöjda PSA-värden ingår att urologen känner på prostatakörteln och gör ultraljud för att bedöma prostatastorleken. PSA-värdet kan variera upp och ner och det är därför lämpligt att alltid mäta om ett förhöjt värde. Det finns även en hel rad nya tilläggstester till PSA-provet som kan hjälpa till att diagnosticera och särskilja godartade #3 2018

29

Min Medicin 2018 #3  
Min Medicin 2018 #3  
Advertisement