Page 26

MEDICINNOTISER Foto: CanStock, arkiv

Kolesterolsänkare rekommenderas som förebyggande behandling mot återinsjuknande i hjärtinfarkt och stroke Den Europeiska läkemedelsmyndighetens rådgivande kommitté CHMP rekommenderar EU-kommissionen att bevilja ett utökat godkännande av Amgens läkemedel Repatha (evolocumab). EU-godkännandet skulle innebära att Repatha kan ges för att sänka LDLkolesterol hos vuxna patienter med fastställd kardiovaskulär sjukdom som förebyggande behandling mot nya hjärt-kärlhändelser.

Åke Olsson, kardiolog.

Till grund för rekommendationen ligger den globala studien Fourier vilken omfattade totalt 27 564 patienter som alla hade haft hjärtinfarkt, stroke eller symtomatisk perifer artärsjukdom. Samtliga patienter stod på optimerad statinbehandling. Det finns ett betydande behov av nya behandlingar för att förhindra hjärt-kärlhändelser hos patienter som inte når sina målvärden. PCSK9-hämning – helt ny verkningsmekanism Repatha (evolocumab) är en human monoklonal antikropp som hämmar PCSK9 (proproteinkonvertas subtilisin/kexin typ 9), ett enzym som binder till LDL-receptorn på leverns yta och bidrar till att LDL-receptorn bryts ner och därmed minskar leverns förmåga att avlägsna det skadliga LDLkolesterolet från blodet. När PCSK9 hämmas ökar antalet LDL-receptorer var på levern effektivare kan avlägsna LDL från blodet. För mer information, se även: https://www.tlv.se/beslut/ beslut-lakemedel/begransadsubvention/ arkiv/2017-12-15repatha-fortsatter-att-inga-i-hogkostnadsskyddet-medbegransning-tilloch- med-31-december-2018.html

26

#2 2018

Resultaten av Fourier visade en riskreduktion för hjärtinfarkt med 27 procent, stroke med 21 procent samt behandling med koronär revaskularisering med 22 procent hos de patienter som behandlats med Repatha som tillägg till behandling med statin. I kontrollgruppen fanns patienter som fått placebo som tillägg till statinbehandling. – Jag välkomnar CHMPs rekommendation eftersom det finns ett betydande behov av nya behandlingar för att förhindra hjärt-kärlhändelser hos patienter som inte når sina målvärden för LDL-kolesterol, och därmed löper ökad risk att drabbas av svår sjukdom eller död, säger Åke Olsson, kardiolog och huvudprövare för Fourier i Sverige. CHMPs rekommendation kommer nu att granskas av EU-kommissionen. Om den nya indikationen godkänns kommer marknadsgodkännandet att uppdateras. Källa: Amgen Om Repatha (evolocumab) Det europeiska godkännandet av Repatha avser idag behandling av vuxna med primär hyperkolesterolemi (heterozygot familjär och icke-familjär [HeFH]) eller blandad dyslipidemi, som komplement till kolesterolsänkande kost, a) i kombination med en statin eller statin med andra lipidsänkande behandlingar hos patienter som inte kan nå målen för LDL-kolesterol med maximal tolererbar dos av en statin, eller b) ensamt eller i kombination med andra lipidsänkande behandlingar hos patienter som är statinintoleranta, eller för vilka statiner är kontraindicerade. Godkännandet gäller även behandling av personer som är 12 år och äldre med homozygot familjär hyperkolesterolemi (HoFH) i kombination med andra lipidsänkande behandlingar.

Min Medicin 2018 #3  
Min Medicin 2018 #3  
Advertisement