Page 35

MEDICINHISTORIA

energin för att driva blodet runt huvudsakligen kommer från metabolismen i kroppens alla delar, från biokemiska energigivande reaktioner i mikrocirkulationen.3 Jag har lanserat hans teori tidigare, i Medicinsk Access nr 8/9 2017 4 för den som önskar en introduktion till Furst’s teori. Om Harveys upptäckt innebar ett ofantligt paradigmskifte för sin tid, kanske vi står inför ett nytt sådant, med stora konsekvenser fr.a. för forskning om mikrocirkulaSidformat: A4 tionen och de metaboliska reaktioner, som skulle kunna geSatsyta: den nödvändiga energin 189 x 262 mmtill att driva blodet runt. För Harveys lära att bli accepterad togmm det 40-50 år. När blodAnnonsformat: 189 x 128 trycksmanschetten blev var läkares egendom tog det 20-30 år innan läkarprofessionen accepterade att det var bra att använda den för att upptäcka och behandla hypertension. Hur lång tid ska det ta för ett nytt paradigmskifte när det gäller förståelse för hjärtats funktion?

Figur 1 Caspar Bartholin d. yngres bild av cirkulationen. Hjärtat visas med höger och vänster hjärthalva åtskilda. De streckade partierna är kapillärnät. (Från ref. 2) 1 = höger hjärtkammare (α) med övre och nedre hålven 2 = lungartären som för blodet till lungorna (a) 3 = aorta som utgår från vänster kammare (β) 4 = Lungvenen som mynnar i vänster kammare 5 = portastamvenen som har en gren till levern (ε) och en gren från magsäcken (γ), mjälten och tarmen (δ) b = kärlen till och från huvudet c = kärlen till och från armarna d = kärlen till och från foten e = magartären (a. coeliaca) vars grenar går till magsäck (γ) och mjälte (δ), varifrån de förenas i portastamvenen (5). Leverartären (den tredje cirkeln, 6) går till levern och dess hålvenskärl. f = övre tarmartären som efter tarmens kapillärnät mynnar i portavenen (ε). g = njurartären och njurvenen h = undre bukartären (a. hypogastrica.

GUNNAR NYBERG Mölndal Docent i invärtes medicin kgfnyberg@gmail.com

Referenser och källor 1. Pehrsson Kenneth. William Harvey – en medicinsk revolutionär. Fri Tanke förlag 2018. Hagströmerbibliotekets skriftserie 22. 2. Edvard Gotfredsen. Harvey’s laere og dens modtagelse i Danmark. Novo Terapeutisk Laboratorium A/S, Köpenhavm 1957. 3. Branko Furst. The Heart and Circulation. An integrative model. Springer­Verlag London 2014. 4. Nyberg G. Hjärtat är en tryckpump som driver blodet genom circulationen – det vet väl alla? Medicinsk Access nr 8/9 2017, 6­11. 5. Mazengenya P & Bhikha R. A critical appraisal of 11th century treatise by Ibn Sina (Avicenna) on the anatomy of the vascular system: comparison with modern anatomic descriptions. Morphology 2018;102:61­8.

KOLEKALCIFEROL

– förebygger och behandlar D-vitaminbrist

Designed for compliance Benferol® mjuka kapslar* i styrkorna 400 IE, 800 IE, 5 600 IE, 25 000 IE, samt 50 000 IE. * Gelatinet i kapselns hölje är halal- och koshercertifierat

k ol på re Benfer i region 018 listan 2 e, VGR, Skån Örebro, erg, Kronob rbotten. te s Vä Benferol® (kolekalciferol) mjuka kapslar, (vitamin D3). Rx. F. ATC-kod: A11CC05. Indikation (400, 800 och 5600 IE): Profylax och behandling av D-vitaminbrist hos vuxna och ungdomar. Som ­komplement­ till­ specifik­ osteoporosbehandling­ hos­ patienter­ med­ risk­ för­ vitamin­ D-brist,­ företrädesvis i kombination med kalcium. Indikation (25 000 och 50 000 IE): Profylax och behandling av D-vitaminbrist hos vuxna och ungdomar (barn ≥­12­år).­D-vitaminbrist­definieras­som­serumhalter­av­ 25-hydroxikolekalciferol­(25(OH)D)­<­25­nmol/l.­Som­komplement­till­specifik­osteoporosbehandling­ hos patienter med D-vitaminbrist eller med risk för D-vitaminbrist, företrädesvis i kombination med kalcium. Rekommenderad dosering: 1 kapsel 400 IE eller 800 IE/dag. Alternativt 1 kapsel 5600 IE/ vecka eller 1 kapsel 25 000 IE/månad. Vid symtomatisk D-vitaminbrist kan en laddningsdos under en vecka 2 x 50 000 IE ges. Innehåll: Varje kapsel innehåller 400 IE, 800 IE, 5600 IE, 25 000IE respektive 50 000 IE kolekalciferol. Den dagliga dosen bör inte överskrida 4000 IE. Varningar och försiktighet: Benferol bör förskrivas med försiktighet till patienter med sarkoidos och nedsatt njurfunktion. Datum för översyn av produktresumé: 2016-12-28. För ytterligare information och pris samt förpackningar se www.fass.se och www.tlv.se 1) Benferol® Produktresumé SPC 2016-12-28, www.Fass.se

SE/BEN/0818/0026

Consilient Health, Rotebergsvägen 1a 192 78 Sollentuna, Tel: 08 626 20 17. E-post: infonordic@consilienthealth.com www.benferol.se

#7 2018

35

Profile for Medicinsk access

Medicinsk Access 2018 #7  

Tidskriften Medicinsk access vänder sig till dem som är intresserade av medicin, hälsa, förebyggande och vårdande. Tidskriften fylls med akt...

Medicinsk Access 2018 #7  

Tidskriften Medicinsk access vänder sig till dem som är intresserade av medicin, hälsa, förebyggande och vårdande. Tidskriften fylls med akt...

Advertisement