Page 18

Lars Wallentin, professor i kardiologi. Foto: Mikael Wallerstedt

Lars Wallentin

får 150 000 kronor av Läkaresällskapet för värdefull strokeforskning Svenska Läkaresällskapet delar ut Jubileumspriset, 150 000 kronor, sedan 1858 till värde­ fulla medicinska artiklar. Priset går i år till professor Lars Wallentin, Uppsala universitet, som under en lång och framgångsrik akademisk karriär bidragit till nya diagnostiska metoder och behandlingar kring kranskärlssjukdom och förmaksflimmer.

– En av Läkaresällskapets viktigaste och trevligaste uppgifter är att kunna uppmuntra och stödja god forskning genom vetenskapliga priser till forskare och forskar­ grupper, säger Mats Ulfendahl, ordförande i Läkare­ sällskapets forskningsdelegation. Lars Wallentin har varit världsledande i utvecklingen av de nya orala koagulationshämmare som reducerar risken för stroke vid förmaksflimmer utan att öka blödningsrisken. Hans grupp har på ett väsentligt vis bidragit till utveckling av nya biomarkörer och därtill hörande riskbedömningar baserade på också ålder och tidigare sjukdomshistoria. Lars Wallentin har också gjort avgörande insatser inom registerforskning. Resultaten har publicerats i ett stort antal artiklar i de främsta kliniska tidskrifterna och det kliniska genomslaget har varit stort. Den belönade studien är ett exempel på god klinisk forskning som direkt kan ha genomslag i sjukvården. 18

#7 2018

– Stort tack för denna mycket hedrande utmärkelse, säger Lars Wallentin. Forskning bygger på träget och envist arbete under många år och det är extra roligt när det hårda arbetet uppmärksammas på det här sättet! Svenska Läkaresällskapets priser delas ut vid Årshög­ tiden den 13 november. Fakta: Lars Wallentin blev den första professorn i kardiologi vid Uppsala universitet 1991 där han grundade och var chef för hjärtkliniken 1991-1999. Han startade det nationella registret för akut hjärtsjukvård 1992 som i början av 2000-talet utvecklades till en modell för internetstödd ut­ veckling och forskning i den svenska vardagssjukvården. 2001 grundade Lars Wallentin Uppsala Kliniska Forsk­ ningscentrum (UCR) som idag har mer än 100 medarbe­ tare, bedriver mer än 20 nationella kvalitetsregister och är centrum för stora internationella kliniska behand­ lingsstudier och deras biobanker för biokemiska och genetiska analyser. Lars Wallentins forskning har sedan mitten av 1980-talet varit ägnad akut kranskärlssjukdom där hans forskar­ grupp utvecklat en rad nya metoder för bättre förstå­ else av sjukdomens orsaker och val av den lämpligaste behandlingen. Forskningsgruppen har varit ledande i att ta fram dagens högeffektiva behandlingar av akut hjärtinfarkt i form av blodproppshämning med lågdos acetylsalicylsyra, ticagrelor, olika hepariner samt ome­ delbara kranskärlsingrepp. Källa: Svenska Läkaresällskapet

Profile for Medicinsk access

Medicinsk Access 2018 #7  

Tidskriften Medicinsk access vänder sig till dem som är intresserade av medicin, hälsa, förebyggande och vårdande. Tidskriften fylls med akt...

Medicinsk Access 2018 #7  

Tidskriften Medicinsk access vänder sig till dem som är intresserade av medicin, hälsa, förebyggande och vårdande. Tidskriften fylls med akt...

Advertisement