Page 48

av en kärlvidgande trigeminusreflex genom perivaskulär utsöndring av vasoaktiva peptider bl.a. CGRP.16,17 Den överskjutande kärlvidgningen ger upphov till exudation av vävnadsvätska runt blodkärlen i hjärnan vilket tillsammans med töjning av blodkärlens nervtrådar antas framkalla huvudvärken.18,19,20,21 Behandling med triptaner eller vaccination med antikroppar mot CGRP motverkar den överskjutande kärlvidgningen och exudationen genom att blockera den kärlvidgande vasoaktiva peptiden CGRP.22,23 Central sensitisering

Migrän är vanligt: vanligast bland kvinnor (som har sina månatliga hormon­svängningar som stark trigger) med 20%. Foto: Canstock, arkiv

48

#1 2019

Alla kroppens nervceller blir mer eller mindre högkänsliga - även kroppens sinnesceller för syn hörsel lukt och balans liksom sinnescellerna i muskler och leder och sinnescellerna i inre organ och i magtarmsystemet. Det innebär att en person som ärvt anlag för migrän har sinnesceller som aktiveras lättare och därför lättare producerar ett ökat input av nervimpulser via rygg­ märgen till hjärnstammen. Det finns ett område i hjärnstammen, locus ceruleus (även kallat ”migrängeneratorn”), där man med PET-scan teknik kan påvisa en ökad nervaktivitet hos personer med migrän. Det är ett område i hjärnan som står för merparten av centrala nervsystemets noradrenalin-syntes. Området är involverat i bland annat stress, reglering av smärtupplevelser och reglering av andra känslor. Området är involverat vid flertalet psykiatriska sjukdomstillstånd, bland annat depression, PTSD, ADHD, narkolepsi och ångestsjukdomar. En ökad aktivitet i ett annat område i hjärnstammen det s.k. raphe-området ökar serotonininsöndringen. Serotonin liksom noradrenalin påverkar vår rädsla och ångest men även livslust och impulsivitet. En ökad aktivitet här innebär en ökad benägenhet till oro, ångest och depression. Ett annat område i hjärnstammen som påverkas är formatio reticularis som styr vakenhet. En överaktivitet här innebär att personer med anlag för migrän ofta har störd sömn t.ex. har problem att somna eller är ovanligt lättväckt eller störd sömn av ”restless legs.9,10,11 När överaktiviteten i hjärnstammen når över ett tröskelvärde utlöses en generell aktivering av hjärnans nervceller som ofta startar occipitalt och vandrar framåt över hjärnan som en vandrande våg. Denna generella aktivering kan framkalla det vi kallar för aura-symptom t.ex. i form av visuella fenomen som zig-zag linjer eller glittrande synfenomen. Aktiveringen framkallar en kontraktion av blodkärlen i området som snabbt motverkas

Återkommande migränhuvudvärk innebär recidiverande perivaskulär vävnadsretande exudation som framkallar en ökande inflammatorisk retning av närliggande neuron och gliaceller. Den förstärkta retbarheten av neuron i hjärnan (= central sensitisering) yttrar sig primärt som en stegrad sensorisk känslighet t.ex. för ljus ljud lukt och ökad känslighet för beröring (allodyni). Den förstärkta känsligheten kan fluktuera beroende på graden av inflammatorisk retning och allodyni anses som ett tydligt tecken på en central sensitisering.24 Om den inflammatoriska retningen inte hinner läka ut mellan skoven blir inflammationen kronisk och den stegrade centrala sensitiseringen kan med tiden utvecklas till ett kroniskt lidande som är svårt att bryta.25,26 Den stegrade sensoriska känsligheten gäller inte bara för ljus och ljud. Alla kroppens sinnesorgan kan påverkas mer eller mindre och känsligheten kan stegras till en invalidiserande högkänslighet som kan te sig olika för olika personer. En högkänslighet av muskelspolarna i kroppens muskler och leder kan framkalla diffus yrsel av en postural överkänslighet.27 Högkänslighet av sensoriska nervändar kan framkalla olika smärttillstånd som nackvärk eller fibromyalgi eller andra oklara svårbehandlade smärttillstånd. Med ökad central sensitisering påverkas hjärnans funktioner bl.a. med en gradvis försämring av de kognitiva funktionerna med sämre minne, onormal hjärntrötthet (fatigue liknande den vid myalgisk encefalit),28 bristande förmåga till fokus och koncentration, ökande irritabilitet mm.29,30,31 Utan behandling kan besvären med tiden utvecklas till en utmattningsdepression.32 Den redan från början ökade benägenheten till oro och nedstämdhet kan med tiden öka till panikångest eller depression och risk för suicid.33,34,35,36,37,38,39,40 Migrän utan huvudvärk

För en person med anlag för migrän är sannolikt nedanstående panorama av symptom betydligt vanligare än huvudvärk och om man inte kan se sambandet med en bakomliggande sensorisk högkänslighet och ärftlig disposition kan det vara svårt att ge patienten en rimlig diagnos och patienten söker själv förklaring i pseudodiagnoser som oral galvanism och elöverkänslighet. Visuella symptom utan huvudvärk är för många personer med migrän det enda dominerande symptomet och kan vara skrämmande om det kommer plötsligt som synbortfall, skotom eller visuella hallucinationer.41 Plötslig övergående minnesförlust, plötslig svaghet i arm eller ben eller domningskänsla är andra obehagliga symptom.

Profile for Medicinsk access

Medicinsk Access 2019 #1  

Tidskriften Medicinsk access vänder sig till dem som är intresserade av medicin, hälsa, förebyggande och vårdande. Tidskriften fylls med akt...

Medicinsk Access 2019 #1  

Tidskriften Medicinsk access vänder sig till dem som är intresserade av medicin, hälsa, förebyggande och vårdande. Tidskriften fylls med akt...

Advertisement