Page 34

Sjukdomsförloppet vid MS är ofta svängigt med omväxlande perioder av försämring och förbätt­ ring. Studier på möss har visat att skadat myelin kan återbildas och att det kräver nybildning av de oligo­ dendrocyter som gör myelinet. Foto: CanStock

Gamla celler reparerar skador i hjärnan hos MS-patienter En ny studie visar att det sker en väldigt begrän­ sad nybildning av celler i hjärnan hos patienter med sjukdomen multipel skleros (MS). Fynden stöder vikten av att behandla MS tidigt i sjuk­ domsförloppet då de angripna cellerna kan repa­ rera skador, men inte ersättas av nya. Resultaten är publicerade i tidskriften Nature av forskare vid Karolinska Institutet och Uppsala universitet. Jonas Frisén, professor. Foto: Gustav Mårtens­ son

34

#1 2019

Nervceller i hjärnan kommunicerar med varandra genom nervfibrer som bildar ett komplext nätverk. Många nervfibrer är isolerade av ett hölje som kallas myelin, som bidrar till att nervimpulser kan ledas väldigt snabbt. Myelin bildas inte av nervcellerna själva utan av en annan celltyp som kallas oligodendrocyt.

MS är en sjukdom som orsakas av att kroppens immunförsvar attackerar myelin och oligodendrocyter. Det leder till en försämrad fortledning av signaler i nervfibrer och kan leda till att nervceller dör, vilket tillsammans orsakar allvarliga neurologiska funktionsnedsättningar och i svåra fall patientens död. Bilda nytt myelin

Sjukdomsförloppet vid MS är ofta svängigt med omväxlande perioder av försämring och förbättring. Studier på möss har visat att skadat myelin kan återbildas och att det kräver nybildning av de oligodendrocyter som gör myelinet. Man har utgått ifrån att perioder av förbättring hos MS-patienter beror på att nybildade oligodendrocyter ersätter förlorat myelin.

Profile for Medicinsk access

Medicinsk Access 2019 #1  

Tidskriften Medicinsk access vänder sig till dem som är intresserade av medicin, hälsa, förebyggande och vårdande. Tidskriften fylls med akt...

Medicinsk Access 2019 #1  

Tidskriften Medicinsk access vänder sig till dem som är intresserade av medicin, hälsa, förebyggande och vårdande. Tidskriften fylls med akt...

Advertisement