Page 1

Optimaal gebruik van de OMRON Recent werd een draagbaar één-kanaal ECG-monitoringtoestel op de markt gebracht, de OMRON HeartScan®, dat door de patiënten ambulant kan worden gebruikt om hun ECG te registreren, vooral tijdens het optreden van symptomen die kunnen wijzen op cardiale stoornissen. De arts kan nadien de ernst van de klachten gecorreleerd aan de gemeten tracés beoordelen, en aldus belangrijke diagnostische informatie verkrijgen.

Prof. P. Brugada

m het praktische nut van de Omron HeartScan te bespreken, organiseerde het medisch-technologische bedrijf MSH op 12 november 2009 een ronde tafel waaraan Belgische cardiologen deelnamen die één of meer dergelijke toestellen bij hun patiënten hebben getest. Tijdens de vergadering werden de potentiële mogelijkheden van de Omron HeartScan getoetst aan de ervaringen opgedaan in de praktijk. De ronde tafel werd voorgezeten door Professor P. Brugada (UZBrussel). De aanwezige cardiologen waren Dr. H. Celen (Heilig Hart Leuven), Dr. M. Van Kuyk (Vilvoorde), Dr. X. Verdickt (Vilvoorde), Dr. K. Von Kemp (Wemmel), Dr. C. De Asmundis (UZBrussel) en Dr. O. Semeraro (UZBrussel). De volgende cardiologen waren verontschuldigd voor de afsluitende vergadering, maar hebben meegewerkt aan het project en hun ervaringen met de Omron HeartScan doorgegegeven: Prof H. Heidbuchel en Dr T. Richart (KU Leuven), Prof. G. Van Camp (VUB), Dr. L. Janssens (Bonheiden), Dr. J. Vijgen (Hasselt) en Dr A. Volckaert (Dilbeek). Prof. Brugada gaf eerst een introductie over het concept en de werking van de Omron HeartScan waarna de aanwezige cardiologen spraken over hun ervaring in de praktijk. Op basis hiervan werd een consensus geformuleerd over

O

het optimale gebruik van de Omron HeartScan.

D e O m r o n H e ar t Sc an : p ri n c i p e e n w e rk i n g De Omron HeartScan is een draagbaar (121 mm x 67 mm x 24 mm), mobiel en draadloos ECG-monitoringapparaat waarmee één kanaal wordt weergegeven. Het tracé wordt bij elke meting gedurende ongeveer 30 seconden gemeten en samen met de hartslag digitaal weergegeven op een schermpje. De aflezingen worden echter ook bewaard op een SD-geheugenkaart. Deze gegevens kunnen met behulp van software door de arts worden gelezen en geïnterpreteerd. Afdrukken van het tracé is ook mogelijk. De Omron HeartScan geeft ook bij elke meting een interpretatie over het hartritme en de golfvorm. Deze automatische beoordeling kan echter worden uitgeschakeld wat soms interessant is om de patiënt niet onnodig ongerust te maken als hij bijvoorbeeld de melding ‘onregelmatig ritme’ afleest. Het apparaat is zeer gebruiksvriendelijk geconcipieerd. Dit is van essentieel belang omdat de Omron HeartScan meestal aan de patiënt wordt meegegeven. Er moeten geen externe elektrodes of contactgel worden gebruikt. De Omron HeartScan registreert de elektrische activiteit van het hart namelijk door middel van drie ingebouwde elektroden. De aflezing

Dr. X. Verdickt

Dr. De Asmundis

Dr. H. Celen

Dr. K. Von Kemp

Dr. M. Van Kuyck

Dr. O. Semeraro

gebeurt door het ene uiteinde (de borstelektrode) tegen de borst (enkele cm onder de linkertepel op positie V4) te drukken, terwijl de wijsvinger van de rechterhand over het andere eind van het apparaat wordt gehouden. Met de duim kan men dan het apparaatje activeren.

D e e r va ri n g i n d e p r ak t i j k In totaal werd de Omron HeartScan bij ongeveer 150 patiënten getest. De cardiologen gaven het apparaat meestal mee aan patiënten die vage symptomen, palpitaties of syncopale neigingen vertoonden, al dan niet na cardiologische investigatie of ablatie voor bepaalde ritmestoornissen. Zo kon men bij bepaalde patiënten paroxysmale voorkamerfibrillatie (VKF) vaststellen die niet op holtermonitoring werd gezien, terwijl bij andere patiënten de klachten gecorreleerd waren met een perfect sinusaal ritme zodat men deze patiënten kon geruststellen. Andere voorbeelden in de praktijk waren het aantonen van een junctionele tachycardie omwille van hartkloppingen bij een jogger. Deze vaststelling leidde nadien tot ablatie. Bij een angstige jonge vrouw met hartkloppingen bleek het gewoon om een sinusale tachycardie te gaan. De Omron HeartScan ontdekte ook een te trage polsslag na marathonrecuperatie bij een bepaalde patiënt (tussen 20 en 30 slagen/sec) zodat de bèta-blokker die hij gebruikte, werd stopgezet. Bij

iemand met duizeligheid liet de Omron HeartScan een belangrijke bradycardie (AV-blok) zien, wat leidde tot de implantatie van een pace-maker. Het apparaat werd ook gebruikt bij meermalige flutter om de mogelijke indicatie van ablatie te evalueren. Bij een patiënt die een ablatie voor VKF had gekregen en atypische klachten bleef vertonen, kon een recidief van VKF worden waargenomen. De Omron HeartScan werd ook gebruikt om het risico op trombo-embolische aandoeningen te evalueren bij patiënten die ablatie voor VKF kregen. Bij de patiënten met een laag risico kan men namelijk overwegen om het gebruik van anticoagulatie met warfarine te stoppen. De ervaring leert dat men in de ritmologie vaak wordt geconfronteerd met patiënten die persisterende of vage klachten vertonen die niet gemakkelijk te objectiveren zijn. Klassiek wordt eerst een ECG en/of een 24-uur holtermonitoring gedaan, maar vaak ziet men juist op dat moment geen klachten of afwijkingen. De Omron HeartScan ECGmonitor registreert het ECG op het ogenblik dat de patiënt de klachten heeft. De klachten worden aldus door de registratie gelinkt aan het elektrocardiogram dat in het geheugen wordt opgeslagen. In geval van goedaardige klachten, bijvoorbeeld sinusale tachycardie, kan men de patiënt onmiddellijk geruststellen. Bij meer ernstige ritmestoornissen, zoals paroxysmale supraventricu-

laire tachycardie, kan men de patiënt verder onderzoeken.

W a t vond e n d e p at i ë n t en v a n d e O mr o n H e a rt Sc an ? De aanwezige cardiologen hadden zeer goede ervaringen met de gebruiksvriendelijkheid van de Omron HeartScan voor de patiënt. Natuurlijk moeten de patiënten voldoende cognitief vaardig en gemotiveerd zijn om de Omron HeartScan optimaal te kunnen gebruiken. De patiënt moet de meting namelijk zelf uitvoeren. In de praktijk bleek dit aspect voor weinig of geen problemen te zorgen, ook bij kinderen. Het grote voordeel van de Omron HeartScan is dat de patiënt het apparaat kan gebruiken wanneer hij/zij bepaalde symptomen voelt. Op de raadpleging kan de cardioloog dan snel diagnostische informatie geven aan de patiënt aangezien het resultaat onmiddellijk kan worden afgelezen en geïnterpreteerd. Dat is zeer aangenaam voor de patiënt omdat men de patiënt hetzij kan geruststellen, hetzij snel een behandeling kan voorstellen. Een beperking die aan bod kwam, was het feit dat vrouwen het apparaat moeilijker kunnen gebruiken in het openbaar aangezien de borst moet worden vrijgemaakt. Een handige tip in dit verband was dat een opname tussen twee vingers van verschillende handen ook mogelijk is, hoewel het tracé dan iets


HeartScan in de klinische praktijk minder duidelijk is. Om de patiĂŤnten te trainen in het gebruik van de Omron HeartScan, kan men ook vragen dat de patiĂŤnt dagelijks een registratie uitvoert, zodat deze goed voorbereid is wanneer er zich acute klachten voordoen. Het apparaat is niet alleen eenvoudig te gebruiken, maar ook makkelijk te reinigen en robuust zodat de kans op schade klein is. De Omron HeartScan is namelijk bedoeld om vele malen te hergebruiken.

bij symptomatische onregelmatige klachten. De registratie van deze klachten met de holter en tijdens de korte periode dat deze gedragen wordt, is immers eerder teleurstellend . Op dat punt kan de Omron Heartscan beter scoren. De cardiologen benadrukken nogmaals dat het grote voordeel van de Omron HeartScan is dat

de patiĂŤnt een ECG kan nemen op het ogenblik dat deze ‘iets’ voelt. Terwijl een holter de patiĂŤnt beperkt in zijn bewegingsvrijheid en slechts gedurende 24 uur tot 7 dagen registreert, blijft de patiĂŤnt met de Omron HeartScan vrij en gaat zijn gewone leven door. Bovendien kan de diagnose vaak sneller worden gesteld zodat de

patiĂŤnt vlugger kan worden gerustgesteld of weet wat hem te wachten staat. Het hergebruik rechtvaardigt zeker de kostprijs van het apparaat, maar de Omron HeartScan kan volgens de ronde tafel ook kostenbesparend werken omdat men het aantal holters (shopping!) kan beperken. De Omron HeartScan is dus een nut-

tige aanwinst zowel voor de arts als voor de patiĂŤnt, besluiten de cardiologen, die het apparaat in de juiste indicaties unaniem aanbevelen. Ze vragen dan ook dat er een vorm van terugbetaling voor het gebruik van de Omron HeartScan mogelijk wordt gemaakt.

Realisatie CMPmedica

Co nse nsu s o ve r h e t g e b r u i k v a n de Om r o n H e a rt Sc an De cardiologen zijn unaniem van oordeel dat de Omron HeartScan een belangrijke aanwinst is die helpt om de klinische correlatie te leggen tussen wat de patiĂŤnt voelt en wat elektrocardiografisch wordt geregistreerd. De Omron HeartScan is ĂŠĂŠn van de hartmonitoring-toestellen die bijdraagt tot de diagnose, maar dan bij voorkeur bij symptomatische patiĂŤnten die vage of onregelmatige klachten vertonen die kunnen wijzen op ritmestoornissen. De Omron HeartScan geeft diagnostische informatie die in bepaalde gevallen niet met de klassieke follow-up met ECG of holtermonitoring kan worden waargenomen. De Omron HeartScan is dus vooral geĂŻndiceerd voor de diagnostische evaluatie van symptomatische ritmestoornissen, maar vervangt de klassieke cardiologische investigatie niet, benadrukken de aanwezigen, die het apparaat vooral in een cardiologische setting aanbevelen. Hoewel het apparaat ST-deviaties en Q-golf afwijkingen registreert, is de Omron HeartScan niet bedoeld om STafwijkingen te beoordelen met de bedoeling de diagnose van een acuut coronair syndroom, zoals een myocardinfarct, met zekerheid te stellen. Hiervoor is nog steeds een ‘12-lead’ ECG nodig zodat iemand met pijn op de borst in elk geval verder cardiologisch dient te worden geĂŤvalueerd en bijvoorbeeld niet naar huis mag worden gestuurd met dergelijk monitoringapparaat. Het apparaat is uiteraard wel nuttig om ritmestoornissen aan te tonen tijdens ischemische episodes, bijvoorbeeld bij angor. De hoofdindicatie van de Omron HeartScan is dus volgens de leden van de ronde tafel de evaluatie van symptomatische ritmestoornissen voor diagnostische redenen. De Omron HeartScan is ideaal wanneer holtermonitoring niets aantoont en kan zelfs de holter vervangen als eerste onderzoek

Het ECG altijd binnen handbe handbereik reik Toestel voor screening en zelfmonitoring van cardiale events ESBBHCBBStDPNQBDUtESBBEMPPTtTOFMtEJTDSFFUtFFOWPVEJHJOHFCSVJLt Ă?Ă?OLBOBMJHFNFUJOH CJQPMBJStHFMFWFSENFUTPGUXBSF

0.30/TUBBUPPLWPPS #MPFEESVLNFUFSTt"FSPTPMUPFTUFMMFOt5IFSNPNFUFSTt 4UBQQFOUFMMFSTt-JDIBBNTDPNQPTJUJFNFUFSTt5FOTt &MFLUSJTDIFUBOEFOCPSTUFSMT

7PPSCJKLPNFOEFJOMJDIUJOHFO.4)OWo5PSFOTUSBBUo#(MBCCFFLo5FMo'BYoJOGP!NTICFoXXXNTICF 7PPSCJKLPNFOEFJOMJDIUJOHFO.4)OWo5PSFOTUSBBU 7PPSCJKLPNFOEFJOMJDIUJOHFO.4)OWo5PSFOTUSBBUo#(MBCCFFLo5FMo'BY o#(MBCCFFLo5FMo'BYoJOGP!NTICFoXXXNTICF o#(MBCCFFLo5FMo'BYoJOGP!NTICFoXXXNTICF

http://www.msh.be/var/media/site/pdf/201001__De_Artsenkrant__Optimaal_gebruik_van_de_OMRON_Heartscan  
http://www.msh.be/var/media/site/pdf/201001__De_Artsenkrant__Optimaal_gebruik_van_de_OMRON_Heartscan  

http://www.msh.be/var/media/site/pdf/201001__De_Artsenkrant__Optimaal_gebruik_van_de_OMRON_Heartscan_in_de_klinische_praktijk.pdf

Advertisement