Page 1

CRNOGORSKI MEDICINSKI VODIČ 2015.

medical

CG


Evropska banka matičnih ćelija

The Family Stem Cell Bank

Autorizovani agent za Crnu Goru: MONTE-CELL doo Podgorica, ul. 13. jul 21/1 Tel./Fax: + 382 20 237 199 + 382 67 909 16 00 + 382 67 909 16 01 info-montenegro@cryo-save.com www.cryo-save.com


CRNOGORSKI MEDICINSKI VODIČ

2015. godina


Uvoznik i distributer za Crnu Goru: Neregelia doo. Podgorica


Izdavač: Medical d.o.o. Podgorica Urednica: Slavica Pantelić Dizajn: Petar Nikolić Štampa: AP print Podgorica

Podgorica, april 2015.g.


- Dijagnostički ultrazvučni aparati - Anestezija - Respiratori - Pacijent monitori

- Infuzione pumpe - Operaciona svijetla - Operacioni stolovi - Digitalni RTG

OPREMA ZA FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU t4IPDLXBWF 485

t-BTFSWJTPLPHJOUFO[JUFUB )*-

t&MFLUSPUFSBQJKTLJVSFêBKJ t6SFêBKJ[BVMUSB[WVǏOVUFSBQJKV t6SFêBKJ[BMBTFSTLVUFSBQJKV t6SFêBKJ[BNBHOFUOVUFSBQJKV t,PNCJPWBOJVSFêBKJ

t6SFêBKJ[BMJNGOVESFOBäV t5SBLDJKB t)JESPUFSBQJKTLFLBEF t,5%

Hijaluronski fileri

Kolposkopi

CTG aparati

Primedic, Germany %FöCSJMBUPSJ

OPREMA ZA KARDIOLOGIJU t&,(BQBSBUJ t)PMUFSJ t4QJSPNFUSJ t4USFTUFTUTZTUFN

Ginekološki stololovi, QPSPêBKOJTUPMPWJ stolovi za oftamologiju

1"1&-&43&(*453"-&4

Papir WSIVOTLPH kvalteta za sve vrste aparata

Oprema za sterilizaciju

Bolnički kreveti, kreveti za intenzivnu njegu

BTL Medical Montenegro d.o.o, Ul. Oktobarske revolucije br. 130, Podgorica, Tel: 067/816-222 i 069/194-186, E-mail: btlmedical@hotmail.com


SADRŽAJ Ministarstvo zdravlja Crne Gore.......................................................................................................9 Fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore..............................................................................12 Institut za javno zdravlje Crne Gore.............................................................................................14 Agencija za ljekove i medicinska sredstva Crne Gore..........................................................16 Klinički centar Crne Gore...................................................................................................................19 Zavod za hitnu medicinsku pomoć Crne Gore.........................................................................22 Zavod za transfuziju krvi Crne Gore.............................................................................................24 Ljekarska komora Crne Gore............................................................................................................28 Farmaceutska komora Crne Gore..................................................................................................30 Medicinski fakultet, Podgorica.......................................................................................................32 Farmaceutski fakultet, Podgorica..................................................................................................34 Fakultet primijenjene terapije, Herceg Novi............................................................................36 ZU Apoteke Crne Gore Montefarm................................................................................................38 Hemomont d.o.o. Podgorica............................................................................................................40 Prvi spisak privatnih apoteka koje izdaju ljekove na recept............................................42 Andrijevica................................................................................................................................................46 Bar.................................................................................................................................................................48 Berane.........................................................................................................................................................64 Bijelo Polje................................................................................................................................................70 Budva...........................................................................................................................................................78 Cetinje.........................................................................................................................................................90 Danilovgrad..............................................................................................................................................96 Gusinje.....................................................................................................................................................103 Herceg Novi............................................................................................................................................104 Kolašin......................................................................................................................................................124 Kotor..........................................................................................................................................................128 Mojkovac.................................................................................................................................................142 Nikšić.........................................................................................................................................................146 Plav.............................................................................................................................................................160 Pljevlja......................................................................................................................................................164 Podgorica................................................................................................................................................170 Rožaje.......................................................................................................................................................234 Tivat...........................................................................................................................................................238 Ulcinj.........................................................................................................................................................242


ÄŒasopis MedicalCG www.medicalcg.me


Podgorica

MINISTARSTVO ZDRAVLJA CRNE GORE Ministarstvo zdravlja Crne Gore predstavlja kompleksan sistem na području zdravstva, koji je od kapitalnog značaja za rad u ovoj oblasti, a funkcioniše na državnom nivou, u okviru Vlade CG. Njegovu osnovnu nadležnost predstavlja utvrđivanje i sprovođenje zdravstvene politike koju sačinjava širok dijapazon administrativno-pravne, ekonomske i organizacionotehničke regulative. Ministarstvo funkcioniše kao koordiniran sistem rada pet sektora: Sektor za zdravstvenu zaštitu, Sektor za upravljanje zdravstvom, Sektor za ekonomiku u zdravstvu, Sektor za kontrolu i unapređenje kvalitata i Sektor za bioetiku i farmaceutiku. U Sektoru za zdravstvenu zaštitu vrše se poslovi koji se odnose na sprovođenje zdravstvene politike kojom se utvrđuju opšta načela sistema i organizacije u oblasti primarne, sekundarne i tercijarne zdravstvene zaštite, zasnovane na principu jednakosti u ostvarivanju prava na zdravstvenu zaštitu. Prate se izvještaji o zdravstvenom stanju stanovništva koje priprema i dostavlja Institut za javno zdravlje, a organizuju se i mjere za sprovođenje zaštite. Ovdje se prati ostvarivanje prava na zdravstvenu zaštitu, vrši nadzor nad radom zdravstvenih ustanova i nadzor nad primjenom zakona i propisa za sprovođenje mjera zdravstvene zaštite. Sektor je nadležan za davanje saglasnosti na preventivne programe. Izrada eleborata, studija i programa u vezi organizacije rada i razvoja zdravstvene službe predstavlja još jedan radni aspekt ove institucije. Sektor koordinira i prati rad Ljekarske i Farmaceutske komore, vrši nadzor i kontrolu nad zakonitošću rada komora i, na njihov predlog, utvrđuje sadržaj i način izdavanja licenci iz prakse. Sprovodi mjere inspekcijskog nadzora u skladu sa zakonom, vrši kontrolu primjene zakona i drugih propisa o zaštiti zdravlja građana iz nadležnosti Ministarstva. U drugostepenom upravnom postupku odlučuje o pravima iz zdravstvenog osiguranja i zdravstvenog i sanitarnog nadzora. U Sektoru za upravljanje zdravstvom vrše se poslovi koji se odnose na kreiranje zdravstvene politike, razvoja i unapređenja zdravstvenog sistema kroz komponente zdravstvene infrastrukture - resursa, menadžmenta i organizacije. Pripremaju se studije, analize, elaborate, informacije i programi koji služe kao stručna osnova za utvrđivanje i sprovođenje politike u oblasti zdravstvene zaštite i zdravstvenog osiguranja. Daje se mišljene o predlozima zakona i drugih propisa i tumačenje propisa iz oblasti zdravstvenog osiguranja. Sektor sprovodi nadzor nad zakonitošću rada Fonda zdravstvenog osiguranja. 9


Podgorica

Ovdje se pripremaju planska dokumenta iz nadležnosti planiranja specijalizacija, programa stručnog usavršavanja, prioriteta u razvoju i mreže zdravstvenih ustanova. Predlažu se kriterijumi za osnivanje i rad zdravstvenih ustanova, sadržaj i obim zdravstvene zaštite (sa standardima). Prati se implementacija rezolucija, deklaracija i konvencija u oblasti zaštite zdravlja. Pripremaju se predlozi akcionih planova i programa usmjerenih na zaštitu vulnerabilnih kategorija i smanjenje nejednakosti u zdravlju. Priprema se i prati sprovođenje nacionalne strategije javnog zdravlja. Koordinira se i prati rad stalnih stručnih tijela - komisija Ministarstva zaduženih za utvrđivanje strategija u prioritetnim oblastima zdravstvene zaštite i druge odgovarajuće poslove. Sektor je zadužen za pripremu nacrta zakona i drugih propisa u oblasti zdravstvene zaštite i zdravstvenog osiguranja. Bliže se propisuje način pružanja zdravstvene zaštite i ispunjenost uslova za osnivanje i rad zdravstvenih ustanova. Definišu se stručno-medicinske aktivnosti u vezi sa obavljanjem zdravstvene zaštite, vrši stručno usavršavanje zdravstvenih radnika i saradnika, kao i usavršavanje uslova za izvođenje programa obuke i polaganje stručnih ispita. Ova oblast pokriva i izradu predloga programa i trajanja specijalističkog staža. Isto tako, bavi se pripremom predloga i koordinacijom aktivnosti organa u vezi sa primjenom međunarodnih sporazuma o zdravstvenom osiguranju. U Sektoru za ekonomiku u zdravstvu vrše se poslovi koji se odnose na praćenje sistema finansiranja i ugovaranja između javnih zdravstvenih ustanova i Fonda zdravstvenog osiguranja. Usaglašava se finansirane Fonda i vrši izrada godišnjeg bilansa potreba. Sektor je zadužen za regulaciju cijena zdravstvenih usluga i praćenje programa privatizacije u zdravstvu. Ovdje se daje mišljenje na predloge Fonda o zaključivanju ugovora o pružanju zdravstvene zaštite, a vrši se i procjena sredstava iz budžeta za finansiranje pojedinih oblika zdravstvene zažtite. Priprema se i nadzire realizacija mjera ekonomske politike u sistemu zdravstva, a i prate se javne nabavke u javnim zdravstvenim ustanovama. U cilju finansijske održivosti sistema zdravstva donosi se plana kapitalnih investicija i reguliše ukupna potrošnju u zdravstvu. Pripremaju se, prate i sprovode strategije razvoja informacionog društva. Rade se predlozi akcionih planova i programa za unapređenje i razvoj funkcionisanja informacionog sistema zdravstvene zaštite. Definišu se poslovi uspostavljanja tehnološke i sigurnosne informatičke infrastrukture u organima i ustanovama zdravstvene zaštite. U Sektoru za kontrolu i unapređenje kvaliteta vrše se poslovi koji se odnose na: unapređenje sistema dobrovoljne akreditacije ustanova, kao i standarda za akreditaciju na svim nivoima zdravstvene zaštite. Vrši se izrada i objavljivanje izvještaja o njima. U ovom sektoru se formulišu procedure prijema, tretmana i otpusta pacijenata, a istovremeno sprovodi se i praćenje, unapređenje i promovisanje pokazatelja kvaliteta i rezultata rada u zdravstvenim ustanovama. Vrši se uža specifikacija navedenog područja u smislu detaljne izrade pravila i koncepata za efikasno funkcionisanje sistema prava pacijenata. U Sektoru za bioetiku i farmaceutiku vrše se poslovi iz djelokruga Ministarstva koji se odnose na izradu predloga i analiza za sprovođenje nacionalne politike u oblasti lijekova i medicinskih sredstava, kao i sprovođenje međunarodne saradnje u ovoj oblasti. Detaljno su pokrivene sve vrste djelatnosti u vezi sa praćenjem, stručnim nadzorom uslova i vrsta ljekova 10


Podgorica

i regulacije njihovog prisustva na tržištu. Sektor je nadležan za regulaciju prisustva tradicionalnih homeopatskih lijekova, uslova stavljanja otrova u promet i vođenje pravne regulative i evidentiranje lica kojima je presađivanje djelova tijela jedini način liječenja. Ovdje se brine o primjeni naučnih dostignuća iz biomedicine, genske tehnologije, i o njihovoj pravnoj i administrativnoj regulaciji. U Odjeljenju za evropske integracije i međunarodne odnose vrše se poslovi iz djelokruga Ministarstva koji se odnose na: praćenje sprovođenja aktivnosti i obaveza Ministarstva u procesu pridruživanja i pristupanja EU u oblasti zdravstvenog sistema, obezbjeđivanje informacija o primjeni Akcionog plana za oblast Ministarstva, definisanje donatorskih programa, saradnju sa nadležnim organima i institucijama u vezi sa procesom pristupanja EU, kao i praćenja aktivnosti ovih organa u procesu pridruživanja EU. U ovom odjeljenju pripremaju se programi, informacije i izvještaji iz navedene oblasti, prate se implementacije međunarodnih rezolucija, deklaracija i konvencija u oblasti zaštite zdravlja, obezbjeđuje dostavljanje nacionalnih izvještaja o zdravlju na zahtjev Svjetske zdravstvene organizacije i drugih indikatora za procjenu zdravstvenog stanja prema međunarodnim konvencijama. Odjeljenje za droge prati realizaciju ciljeva predviđenih Nacionalnim strateškim odgovorom na droge i Akcionim planom. Ono prati nacionalnu koordinaciju multisektorskog sprovođenja politike iz oblasti droga, kako bi se obezbijedio sveobuhvatan odgovor na problematiku sa nacionalnog nivoa. Uspostavlja i održava nacionalnu horizontalnu i vertikalnu kontakt mrežu. Prati realizacije aktivnosti između državnih organa, institucija, lokalne uprave, civilnog sektora i izradu prijedloga Nacionalnog programa. Odjeljenje učestvuje u izradi normativnih akata i drugih dokumenata i ažurira njihovu usklađenost sa međunarodnim i EU dokumentima i standardima. Prati primjenu mjera iz domena sistema zdravstveme zaštite, socijalne zaštite, preventivnih, terapeutskih, rehabilitacijskih djelatnosti iz svih resora, te djelatnosti iz domena djelovanja carinskih i policijskih službi i NVO sektora. Uspostavlja i vodi međunarodnu saradnju sa relevantnim međunarodnim tijelima, UNODC, EMCDDA, WHO, POMPIDOU grupom, i koordinira izradu obaveznog godišnjeg izvještaja za EMCDDA i podatke za REITOX. Dostavlja redovne i vanredne izvještaje međunarodnim organizacijama i asocijacijama i uspostavlja i održava regionalnu i međususjedsku saradnju u skladu sa Evropskom strategijom za droge. Odjeljenje za droge sarađuje sa međunarodnim institucijama u cilju promovisanja terapeutskih i rehabilitacijskih aktivnosti vezanih za zavisnost od psihoaktivnih supstanci. Ovo odjeljenje koordinira izradu Nacionalnog izvještaja. Izvor: www.mzdravlja.gov.me Ministarstvo zdravlja Crne Gore Adresa: Rimski trg 46, PC Vektra Kabinet ministra: Telefon: +382 78 113 127 E-mail: mzdravlja@gov.me www.mzdravlja.gov.me 11


Podgorica

FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE CRNE GORE Savremena medicina i farmakoterapija pružaju čovječanstvu šansu za zdraviji život i duži životni vijek, ali istovremeno zahtijevaju veći obim sredstava za područje zdravstvene zaštite. Zdravstvena potrošnja uopšte, i posebno potrošnja lijekova, predstavlja problem svih država. Sredstva za zdravstvenu zaštitu su ograničena, a sa druge strane, postoji stalan rast potreba za novim zdravstvenim uslugama i lijekovima. Cilj svih segmenata javnog zdravstvenog sistema u Crnoj Gori i Fonda za zdravstveno osiguranje, kao njegovog finansijera, jeste sprovođenje temeljnih reformi koje imaju osnovni cilj - ograničavanje rasta troškova, ali uz istovremeno očuvanje i unapređenje zdravlja svakog pojedinca. Racionalna potrošnja lijekova može se definisati kao terapija kojom se uz optimalno doziranje lijeka, za definisani vremenski period postiže maksimalan terapijski efekat i izlječenje. Ukoliko se lijek neadekvatno primjenjuje, neizostavna su i neželjena dejstva sa nerijetko trajnim posljedicama. Na primjer, česta neracionalna primjena antibiotika dovodi do stvaranja rezistentnih bakterijskih sojeva, ili, dugotrajna primjena psiholeptika ima za posljedicu stvaranje zavisnosti na iste. Ne postoje neškodljivi lijekovi, postoje samo lijekovi koji su prihvatljivo štetni. Problem samomedikacije veoma je prisutan na našem području. Činjenica je da pacijenti često vrše pritisak na ljekare u cilju propisivanja lijekova za koje su čuli da su djelotvorni. Takođe, naši pacijenti često propisanu terapiju nedisciplinovano primjenjuju, samoinicijativno je prekidaju poslije prvih terapijskih učinaka ili mijenjaju dozu po svom nahođenju. Ukupna vrijednost lijekova izdatih na recept u apotekama „Montefarm” i ICN CG u 2009. godini iznosi 15.303.398,94 €. U 2008. godini ukupna vrijednost lijekova izdatih na recept, u apotekama „Montefarm” i ICN CG, iznosila je 13.558.665,00 €. Dakle, u 2009. godini evidentno je povećanje troškova za 1.744.743,94 € ili 12,87%. Od ukupne vrijednosti sredstava 56,61% izdvojen je za tri grupe lijekova i to: za liječenje kardiovaskularnog sistema 4.135.410,96 €, za liječenje digestivnog trakta i metabolizma 2.476.199,50 € i za sistemske antiinfektivne lijekove 2.051.955,43 €. Prema starosnoj strukturi, najviše sredstava izdvojeno je za osiguranike koji imaju više od 65 godina života i to 5.921.058,10 €. Fond za zdravstveno osiguranje, kao institucija zadužena za obezbjeđivanje prava na zdravstvenu zaštitu i druga prava iz zdravstvenog osiguranja, za građane Crne Gore, kao jedan od prioritetnih zadataka ima i obezbjeđivanje pravovremenog i dobrog snabdijevanja osiguranika i javnih zdravstvenih ustanova svim neophodnim lijekovima, potrošnim medicinskim i sanitetskim 12


Podgorica

materijalom. Veliki dio troškova zdravstvene zaštite u svim zemljama, pa i u Crnoj Gori, odnosi se upravo na lijekove, medicinski potrošni i sanitetski materijal. Stoga su u raskoraku sve veće potrebe sredstva za zdravstvenu zaštitu u odnosu na sve veća ograničenja sredstava, kao i zahtjevi za najboljom raspodjelom za one koji planiraju i sprovode zdravstvenu politiku. Istraživanja su pokazala da će cijene lijekova, potrošnog medicinskog i sanitetskog materijala u budućnosti i dalje rasti. Štednja u području nabavke lijekova, medicinskog potrošnog i sanitetskog materijala jedna je od važnijih mjera prema kojoj se usmjerava zdravstvena politika regulisanjem potrošnje uz najviši stepen odgovornosti pri potrošnji, kako korisnika tako i pružalaca usluga. Fond se trudi da u prometu ima što kvalitetnije lijekove i da se u farmaceutskoj oblasti približi visokim standardima Evropske unije. Crna Gora ne posjeduje značajniju farmaceutsku proizvodnju i Fond vrši nabavku lijekova iz drugih država. Tenderska procedura nabavke lijekova je otpočela 2003.godine i već je u prvim godinama dala izuzetno pozitivne rezultate, koji su uočeni i od mnogih međunarodnih institucija. Odabir lijekova se vrši prema definisanim kriterijumima, a to su cijena i kvalitet lijeka. Analize tenderskih cijena u Crnoj Gori su pokazale da je evidentno smanjenje cijena u odnosu na prethodne godine što je stvorilo ogromne uštede Fondu, a takođe su pokazale da su znatno niže od cijene istih lijekova u zemaljama u okruženju U okviru Projekta „Kontrola distribucije i potrošnje lijekova” u Fondu zdravstva Crne Gore tokom 2004. godine izvršena je informatička pokrivenost apoteka AU „Montefarm” i „Galenike” Crna Gora. Implementacija Projekta zasnovana je na primjeni ATC klasifikacije lijekova i omogućava veoma kvalitetno praćenje potrošnje lijekova koji se propisuju na recept na nivou Crne Gore. Primarni nivo zdravstvene zaštite takođe je informatički podržan - „elektronskim receptom”. Ono što predstoji, a što je Fond definisao kao svoje prioritete u procesu reforme zdravstvenog sistema, jeste uspostavljanje potpune kontrole potrošnje lijekova u stacionarnim zdravstvenim ustanovama, što će se postići informatičkom pokrivenošću tih poslovnih procesa. Informatizacija je urađena za sedam opštih bolnica u Crnoj Gori, a predstoji i njena realizacija u specijalnim bolnicama i Kliničkom Centru Crne Gore. Fondu za zdravstveno osiguranje Crne Gore ušteda lijekova nije prevashodni cilj, već je to optimalno liječenje, koje će svakako dovesti do uštede. Direktor, dr sci Kenan Hrapović MedicalCG br. 21 januar 2011.g. Fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore Adresa: Vaka Đurovića bb Telefon: +382 20 404 132, +382 20 404 162 Web site: www.fzocg.me 13


Podgorica

INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE CRNE GORE Organizovanje Stalne bakteriološke stanice na Cetinju, maja 1922. godine, može se smatrati početkom institucionalnog organizovanja današnjeg Instituta za javno zdravlje. Prvog marta 1927. godine Bakteriološka stanica je prerasla u Higijenski zavod, sa obrazloženjem da se ustanovljava institucija od posebnog državnog značaja. Odmah nakon Drugog svjetskog rata, 1946. godine, na temeljima ovog Zavoda osnova se Higijensko-epidemiološki institut. 1956. godine Institut se seli u Podgoricu i dobija naziv Centralni higijenski zavod. Početkom 1962. godine ustanova nastavlja da radi pod nazivom Republički zavod za zdravstvenu zaštitu Crne Gore. Osnivanjem Medicinskog zavoda „Dr Vukašin Marković”, Titograd, 1970. godine, ova ustanova funkcioniše u okviru iste kao jedan od OOUR-a, pod imenom Zavod za zdravstvenu zaštitu. Ukidanjem Medicinskog zavoda, 1991. godine, organizuje se JZU Zavod za zdravstvenu zaštitu - Podgorica, a po Odluci Vlade RCG 2002. godine prerasta u Institut za zdravlje Crne Gore, te novom Odlukom Vlade 2004. godine biva organizovan kao Institut za javno zdravlje. Navedene i česte promjene u nazivu jedne ovakve institucije nijesu bile odraz pomodnosti već potrebe i nastalih velikih promjena u sferi preventivne medicine koje su zahtijevale organizovani napor zajednice kako bi se unaprijedilo i očuvalo zdravlje stanovništva Crne Gore, kako u ranijem periodu kada se masovno obolijevalo i umiralo od pojedinih zaraznih bolesti, tako i u današnjem vremenu kad se obolijeva i umire od masovnih hroničnih nezaraznih bolesti, a koje nijesu mogle i ne mogu biti kontrolisane i eliminisane samo kurativnom medicinom. Da bi djelovao u skladu sa zdravstvenom politikom Crne Gore, Evropske Unije i zacrtanim ciljevima Svjetske zdravstvene organizacije, gdje se posebni naglasak stavlja na očuvanje i unapređenje zdravlja, promociju zdravih stilova života i širenje javno-zdravstvenih aktivnosti van zdravstvenih ustanova, Institut mora i treba da ima posebno mjesto u sektoru zdravstva u Crnoj Gori. U skladu sa Dubrovačkom poveljom, potpisanom 2001. od strane ministara zdravlja iz zemalja Jugoistočne Evrope, instituti za javno zdravlje treba da preuzmu ključnu ulogu u jačanju kontrole i nadzora nad zaraznim i masovnim nezaraznim bolestima, očuvanju, unapređenju zdravlja, promociji zdravih stilova življenja, kao i jačanju institucionalnih kapaciteta i međusektorske saradnje u obezbjeđivanju kvalitetne hrane, vode i životne okoline, i uspostavljanju regionalnih mreža i sistema za prikupljanje i razmjenu zdravstvenih informacija na nivou regiona, Evrope i svijeta (SZO). Institut za javno zdravlje danas ima šest centara: Centar za nauku, Centar za razvoj zdravstvenog sistema, Centar za promociju zdravlja, Centar za kontrolu i prevenciju bolesti, Centar za zdravstvenu ekologiju i Centar za medicinsku mikrobiologiju. 14


Podgorica

Centar za nauku priprema i stara se o sprovođenju plana i programa stručnog i naučnog usavršavanja, organizuje sprovođenje kontinuirane medicinske edukacije, ostvaruje saradnju u oblasti naučno-istraživačke i nastavne djelatnosti sa fakultetima zdravstvenih usmjerenja i drugim naučnim institucijama. Osnovna djelatnost i sadržaj Centra za razvoj zdravstvenog sistema sastoji se u istraživanju funkcionisanja zdravstvenog sistema. Djelatnost ovog centra obavlja se u okviru dva odjeljenja: Odjeljenje za zdravstvenu politiku i menadžment i Odjeljenje za zdravstvenu statistiku i informatiku. Odjeljenje za zdravstvenu politiku i menadžment bavi se istraživanjem zdravstvenog sistema, pripremanjem analiza resursa, praćenjem, planiranjem, monitoringom i evaluacijom zdravstvenih resursa, dok Odjeljenje za zdravstvenu statistiku i informatiku vodi evidencije u oblasti zdravstva, registar za profesionalne bolesti i registar povreda, vrši kontrolu podataka iz medicinske dokumentacije itd. Centar za promociju zdravlja obuhvata proučavanje zdravstvenih pokazatelja i analizu zdravlja stanovništva Crne Gore. Ovaj centar svoju djelatnost obavlja kroz 2 odjeljena: Odjeljenje za zdravlje zajednice i zdravstveno vaspitanje i Odjeljenje za vulnerabilne grupe. Centar za kontrolu i prevenciju bolesti radi na praćenju, istraživanju i analizi epidemiološke situacije zaraznih bolesti i predlaže programe za prevenciju i kontrolu istih, kao i eliminaciju i eradikaciju pojedinih zaraznih bolesti. Djelatnost ovog centra obavlja se u okviru 3 odjeljenja: Odjeljenje za epidemiologiju zaraznih bolesti, Odjeljenje za epidemiologiju masovnih hroničnih bolesti i Odjeljenje za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju i preventivno medicinsku zaštitu u vanrednim uslovima. Centar za zdravstvenu ekologiju identifikuje faktore rizika po zdravlje ljudi iz životne sredine, bavi se prevencijom štetnog uticaja životne sredine na zdravlje ljudi, obavlja funkcije referentne laboratorije, bavi se naučno-istraživačkim poslovima itd. Djelatnost se vrši kroz 2 odjeljenja: Odjeljenje za sanitarnu hemiju i Odjeljenje za ishranu i humanu ekologiju. Centar za medicinsku mikrobiologiju istražuje rezistenciju antibiotika i drugih ljekova, obavlja funkciju referentne mikrobiološke laboratorije, otkriva uzročnike zaraznih i drugih bolesti prouzrokovanih bakterijama, virusima, gljivicama itd. Ovaj centar ima 5 odjeljenja: Odjeljenje za bakteriologiju, Odjeljenje za virusologiju i serologiju, Odjeljenje za parazitologiju i mikologiju, Odjeljenje za molekularnu mikrobiologiju i Odjeljenje za sanitarnu mikrobiologiju. Direktor, dr Boban Mugoša MedicalCG br. 21 januar 2011.g. JZU Institut za javno zdravlje Adresa: Džona Džeksona bb Telefon: +382 20 412 888 Email: ijzcg@ijzcg.me Web site: www.ijzcg.me 15


Podgorica

CALIMS - AGENCIJA ZA LJEKOVE I MEDICINSKA SREDSTVA Osnovni cilj svakog zdravstvenog sistema je: osigurati stanovništvu djelotvorne, sigurne, kvalitetne i dostupne ljekove. Cilj nacionalne politike ljekova, u okviru nacionalne zdravstvene politike je osiguranje racionalne upotrebe bezbjednih i efikasnih lijekova dobrog kvaliteta i pristupačne cijene, a u cilju poboljšanja zdravstvenih rezultata. Ljekovi i medicinska sredstva su u vrhu prioriteta u svakom zdravstvenom sistemu, kako zbog svoje važnosti za prevenciju, dijagnostikovanje i liječenje bolesti, tako i zbog finansijskih implikacija. Reforma u oblasti ljekova bitna je komponenta naše sveobuhvatne reforme zdravstvenog sistema, i na njoj se veoma intenzivno obavljaju različite aktivnosti, iz razloga što je racionalna upotreba ljekova važna za svaku zemlju i sa medicinskog i sa ekonomskog aspekta. Približavanjem Crne Gore Europskoj uniji i sticanjem kandidature ze punopravno članstvo u EU, počinje analitički pregled usklađenosti crnogorskog zakonodavstva, koji čini postupak tokom kojeg se, unutar zakonodavstva države kandidata, utvrđuju područja koja treba prilagoditi zakonodavstvu Europske unije. U Crnoj Gori je oblast ljekova i medicinskih sredstava regulisana Zakonom o ljekovima, koji je u sebi inkorporirao direktive Evropske unije, kao i Zakonom o medicinskim sredstvima koji slijedi direktive novog pristupa. Do usvajanja zakonske regulative kontrola kvaliteta je obavljana na saveznom nivou, tako da su poslovi registracije ljekova i kontrole kvaliteta sasvim novi za Crnu Goru. Medjutim, obaveze koje je Crna Gora preuzela na putu pristupanja EU podrazumijevaju i razvijanje institucije koja će se baviti ovom oblašću na način kako predvidjaju direktive EU. Implementaciju zakonodavstva iz područja ljekova ranije su provodila ministarstva zdravlja zemalja članica EU, ali danas su ovi poslovi delegirani na druge ustanove koje se zovu nezavisna regulatorna tijela odnosno agencije za lijekove. Uloga nacionalnih regulatornih tijela je zaštita javnog zdravlja putem dostupnosti efikasnih, prihvatljivo bezbijednih, te ljekova odgovarajućeg kvaliteta, kao i informisanje o ljekovima, kontrola načina proizvodnje i prometa, praćenje neželjenih dejstava i neispravnosti u kvalitetu ljekova, čime se provodi regulatorna kontrola nad cijelim životnim ciklusom lijeka. 16


Podgorica

Slijedeći tu praksu u Crnoj Gori je ustanovljena Agencija za ljekove i medicinska sredstva, najmlađa institucija zdravstvenog sistema koja ima zadatke uporedive sa zadacima agencija za ljekove koje postoje u zemljama EU. Agencija je osnovana kao nezavisna pravna jedinica da bi postigla kredibilitet i objektivnost. Poznato je da je efikasna regulatorna kontrola moguća samo u strogo definisanom zakonskom okviru kao i u nezavisnom statusu. Otvaranje Crne Gore prema Evropskoj uniji olakšava izvršavanje zadataka Agenciji, koja će kroz saradnju s drugim agencijama u EU i agencijama u okruženju, koje rade na istim principima, koristiti njihova iskustva. Ovakvim pristupom stvorene su pretpostavke da se oblast proizvodnje i prometa ljekova i medicinskih sredstava na najbolji način odvija u skladu sa standardima razvijenih zemalja. Osnivačkim aktima definisane su vizija, misija i ciljevi Agencije. VIZIJA Vizija Agencije je da na visokostručan i odgovoran način poveća stepen funkcionisanja sistema zdravstvene zaštite, posebno segmenta potrošnje i registracije ljekova, do nivoa standarda zemalja Evropske unije. MISIJA Misija Agencije je da postane vodeća institucija u očuvanju zdravlja i poboljšanja kvaliteta života ljudi, obezbjeđivanjem kvalitetnih, bezbjednih, efikasnih i racionalno upotrebljenih ljekova, kao i da kontinuirano poboljšava kvalitet zdravstvene zaštite za pacijente. CILJEVI: - praćenje kvaliteta svih ljekova na tržištu i zabrana prometa medicinskih proizvoda koji su ispod standardnog nivoa, ili su nebezbjedni, - kontrola potrošnje ljekova, - da kao takva bude prepoznata od međunarodnih regulatornih tijela i organizacija iz ove oblasti, - da osigura vidljiva i mjerljiva poboljšanja kvaliteta zdravstvene zaštite na kontinuiranoj osnovi, - da kreira ambijent u kojem će iskustvo pacijenata imati glavni značaj za organizaciju i pružanje zdravstvene zaštite. Agencija za ljekove ima zaposlene stručne kadrove iz oblasti farmacije, medicine, veterine i stomatologije, koji su prošli specijalističke obuke iz oblasti regulative i autorizacije medicinskih proizvoda. U radu Agencije učestvuju eksperti iz regiona, posebno u usko-specijalističkim oblastima kao što su: kontrola kvaliteta ljekova, tehnologija, klinička ispitivanja i uspostavljanje sistema farmakovigilance. U toku su aktivnosti na izradi i implementaciji informacionog sistema. Pripremljen je sajt na kome se nalaze informacije za korisnike, legislativa sa obrascima, prijave i uputstva načina komunikacije sa Agencijom. Agencija je akreditovala kontrolne laboratorije koje ispunjavaju relevantne reference u procesu kontrole kvaliteta ljekova. Sprovodi se sistemska kontrola ljekova na tržištu metodom slučajnog uzorka, sa različitih lokacija (apoteke, bolnice...). Uspostavljen je kontakt sa INCB 17


Podgorica

(International Narcotics Control Board) u Beču, a počelo je evidentiranje i praćenje potrošnje opojnih droga, psihotropnih supstanci i prekursora u Crnoj Gori, na način koji predviđa ova institucija. Takodje, uspostavljena je saradnja sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom, odnosno njenim centrom za praćenje neželjenih dejstava lijeka, gdje nam je dostupna baza podataka o neželjenim dejstvima ljekova koji se nalaze na svjetskom tržištu. Agencija ima stalnu komunikaciju sa Evropskom Agencijom za ljekove u Londonu, kao i sa Nacionalnim Agencijama zemalja EU i okruženja, sa kojima svakodnevno razmjenjuje informacije od značaja za bezbjednost ljekova na tržištu. Oblast ljekova je najregulisanija oblast zakonodavstva Evropskih zemalja. Aktivnosti koje provode Ministarstvo zdravlja i Agencija za ljekove idu u pravcu da tako u najskorije vrijeme bude i u Crnoj Gori. Praćenje životnog ciklusa lijeka kroz postupak registracije, kontrole kvaliteta na tržištu, kao i praćenje neželjenih dejstava na visokom stručnom nivou, biće trajan izazov za Agenciju za ljekove Crne Gore, koja će na taj način ostvariti apsolutni imperativ i cilj, odnosno, omogućiti da krajnji korisnici ljekova, pacijenti, imaju na raspolaganju ljekove odgovarajućeg kvaliteta, bezbijednosti i efikasnosti. Dr sci med Majda Šahman-Zaimović MedicalCG br. 6 oktobar 2009.g.

Poslovna zgrada CALIMS, 2014.g.

Agencija za ljekove i medicinska sredstva - CALIMS Adresa: Bulevar Ivana Crnojevića 64a Telefon: +382 20 310 280, +382 20 310 281, +382 20 310 580 Email: info@calims.me Web site: www.calims.me 18


Podgorica

KLINIČKI CENTAR CRNE GORE (Izvod iz intervjua sa direktorom Centra, dr Milanom Mijovićem) Klinički centar je vodeća zdravstvena ustanova u Crnoj Gori, koja svoju djelatnost obavlja kroz 33 organizacione cjeline. Istovremeno, baza je fakulteta zdravstvenog usmjerenja na kojoj se obavlja dodiplomska i poslijediplomska nastavna i naučno-istraživačka djelatnost. U ovoj značajnoj ustanovi godišnje se bolnički liječi oko 32.000 bolesnika, obavi se oko 10.000 operacija, 3.000 porođaja, 9.000 dijaliznih intervencija, 32.000 dijagnostikovanja komjuterizovanom tomografijom, 10.000 dijagnostikovanja magnetnom rezonancom, 8.000 usluga angio dijagnostike i interventne terapije kao i brojne druge dijagnostičke i terapijske procedure. Kakva je Vaša vizija funkcionisanja Kliničkog centra u narednom periodu, odnosno, koji su prioriteti u daljem radu i razvoju Kliničkog centra ? U narednoj godini očekujemo početak projekta integralnog informacionog sistema, projekta digitalnog arhiviranja snimaka u radiologiji i početak projekta izmještanja klinika iz Parka Petrovića. Navedeni projekti, uz kontinuirano jačanje kadrovske medicinske strukture Kliničkog centra, imaju jasan cilj - da stvorimo modernu i kvalitetnu bolnicu za sve građane Crne Gore i regiona. Prvi veliki projekat novog Menadžmenta će biti adaptacija i modernizacija Poliklinike Kliničkog centra, uz jasnu viziju funkcionisanja te nove ustanove. Poliklinika će biti u potpunosti opremljena najnovijim informacionim tehnologijama, sa centralnim zakazivanjem pregleda i dijagnostičkih procedura. Ovim projektom će se, pored povoljnosti koje će imati naši osiguranici i korisnici usluga, značajno smanjiti, ili čak i nestati, redovi ispred čekaonica, a maksimalno će se iskoristiti i kapaciteti naše ustanove. Kako se budžetska godina približava posljednjem kvartalu, a u planu za 2011. nijesu predviđena sredstva za navedeni projekat, on će se započeti do kraja ove godine, od sredstava donatora, i nadamo se završiti u 2012. godini. U okviru plana aktivnosti do kraja godine, pored velike akcije donacija aparata za Klinički centar, pokrećemo projekat kontrolisanog ulaza u ovu ustanovu, čime omogućavamo članovima porodica naših pacijenata duži boravak pored svojih najmilijih, te preciznu evidenciju prisustva zaposlenih, u cilju što realnijeg sprovođenja stimulativnih radnji za najvrednije. Plan implementacije medicinskog informacionog sistema i sistema za arhiviranje i digitalni prenos slika u radiologiji jesu i projekti od kojih mnogo očekujemo u 2012. godini. 19


Podgorica

Smatramo da je projekat uvođenja integralnog informacionog sistema u zdravstvu najvažniji projekat u 2012. i 2013. godini i od posebnog značaja za dalji napredak Kliničkog centra. Mogu slobodno kazati da treba proglasiti narednu godinu kao godinu informacionih tehnologija u zdravstvu. Posebnu podršku u navedenom projektu, pored svih institucija u državi, očekujemo od Ministarstva za informacione tehnologije, Ministarstva finansija i zdravstva i Fonda za zdravstveno osiguranje. Nakon detaljne analize funkcionisanja svih organizacionih jedinica, detaljnih analiza planova rada i analiza izvršenja posla, postoje organizacione jedinice koje zahtijevaju hitno rješavanje problema. Takođe, moram naglasiti da za određene procedure, kako u dijagnostici tako i u liječenju, nema ekonomske opravdanosti za njihov razvoj u okviru zdravstvenog sistema, zbog malog broja pacijenata a veoma velikih investicija koje su neophodne za njihovo osnivanje i uvođenje u redovan rad. Navedeni pacijenti će biti upućivani na liječenje u najkvalitetnije ustanove u regionu koje se bave dijagnostikom i liječenjem rijetkih bolesti. Ostale nedostatke ćemo sukcesivno rješavati. Na prvom mjestu bih istakao Polikliniku Kliničkog centra, gdje se obavlja najveći broj ambulantnih pregleda i koja je, prema mojim analizama, mjesto koje je uzrok nezadovoljstva naših osiguranika. Određeni broj ambulanti je preopterećen, sa malim brojem izvršilaca, te se pregledi zakazuju, a pojedini segmenti Poliklinike su slabo organizovani, pa se na preglede čeka od jutarnjih do popodnevnih časova. Takođe se i jedan broj dijagnostičkih procedura zakazuje na dugi rok, uz određene objektivne okolnosti koje su vezane za isporuku specifičnih potrošnih materijala i nedostatak kadra. Moram, takođe, naglasiti da ne postoji niti jedan zdravstveni sistem koji nije opterećen listama čekanja, kako na dijagnostičke procedure, tako i na operativne zahvate. Klinički centar Crne Gore predstavlja centralnu i najveću zdravstvenu ustanovu u Crnoj Gori, a i u širem regionu, sa kapacitetom od 870 bolničkih postelja i 2.269 zaposlenih. On predstavlja bolnicu sekundarnog nivoa za gradove Podgoricu, Kolašin i Danilovgrad, te bolnicu tercijarnog nivoa za cijelu Crnu Goru. Zapošljava 1.623 medicinska radnika, od kojih je 50 subspecijalista, 237 specijalista, te 98 ljekara opšte medicine i stomatologa, uz 66 zaposlenih sa visokom spremom, raznih specijalnosti. U Kliničkom centru rade 1.104 medicinske 20


Podgorica

sestre / tehničari, sa srednjom stručnom spremom, i 51-na viša medicinska sestra. Moram, takođe, naglasiti da nam je broj nemedicinskih radnika daleko iznad evropskih kriterijuma i trenutan broj je 646, ili 28,47 % svih zaposlenih. Uz nepovoljan odnos medicinskog i nemedicinskog kadra, moram istaći da postoji značajan deficit medicinskog kadra u Kliničkom centru, posebno ljekara, i taj procenat je na nivou Crne Gore daleko od evropskih kriterijuma. Prosječan broj ljekara u Crnoj Gori na 1.000 stanovnika je 1,97 - za razliku od evropskih zemalja gdje iznosi od 2,9 do 4,2 ljekara na 1.000 stanovnika. Navedene brojke ukazuju da pokrenuta reforma na svim nivoima zdravstvenog sistema predstavlja veoma težak i mukotrpan rad na unapređenju zdravstvenog sistema, uz sve probleme koji prate zemlje u tranziciji. Osvajanjem najmodernijih medicinskih procedura, uz kontinuiranu edukaciju kadra, usvajanjem protokola i vodiča u svim segmentima funkcionisanja naše ustanove, smatram da možemo doprinijeti da reforma uspije i da ispunimo očekivanja naših građana. Centar za nauku koji funkcioniše u sastavu Kliničkog centra od posebnog je značaja za čitav zdravstveni sistem Crne Gore. Kakva su Vaša očekivanja u vezi sa njegovim radom? Najvažnija karika u organizaciji i pružanju kvalitetne zdravstvene zaštite je visoko obučen i kvalitetan kadar. Edukacija ljekara, sestara i svih zaposlenih u zdravstvenom sistemu je zakonska obaveza i predstavlja jedan kontinuirani proces u radu naše ustanove. Na osnovu navedenog, Centar za nauku je jedan od najvažnijih segmenata funkcionisanja Kliničkog centra. Pored najvećeg stručnog tijela, Stručnog kolegijuma Kliničkog centra, predstavlja mjesto kreiranja razvoja ove ustanove. Za navedeni projekat su potrebna ozbiljna finansijska sredstva, kao i veoma ozbiljno planiranje razvoja svih organizacionih jedinica KCCG-a. Specijalizacije, subspecijalizacije, kratkoročna i dugoročna usavršavanja, segmenti su djelovanja Centra za nauku na osnovu kojeg ćemo imati i kvalitet kadra, a samim tim i kvalitet usluga zdravstvenim osiguranicima. Klinički centar je, takođe, i nastavna baza Medicinskog fakulteta, a od 24. septembra i licencirana ustanova od strane Ministarstva nauke za naučno-istraživački rad. D. Nikolić MedicalCG br. 30 oktobar 2011.g. Klinički centar Crne Gore Adresa: Ljubljanska bb Telefon: 020 412 412 Email: cezana@kccg.me Web site: www.kccg.me 21


Podgorica

ZAVOD ZA HITNU MEDICINSKU POMOĆ CRNE GORE Zavod za hitnu medicinsku pomoć formiran je jula 2008. godine, od strane Vlade Crne Gore, na osnovu Zakona o hitnoj medicinskoj pomoći. Njegova registracija i početak djelovanja datiraju od februara 2010. godine. Zavod će imati 160 urgentnih terenskih medicinskih timova koji djeluju na čitavoj teritoriji Crne Gore, sa posebnim akcentom na zdravstvenom obezbjeđenju važnih magistralnih pravaca i turističkih destinacija u Crnoj Gori, kako na primorju, tako i u planinskim predjelima. Usluge ove ustanove dostupne su 24 časa dnevno, svakoga dana u godini. Urgentni medicinski timovi sastavljeni su od edukovanog medicinskog osoblja koje na raspolaganju ima opremljena vozila (Reanimobile). Tim u reanimobilu čine doktor i dva medicinska tehničara od kojih je jedan vozač. Terenska koordinacija vrši se preko Dispečerske službe Zavoda, koji je dio jedinstvenog sistema upravljanja (112), pri Sektoru za vanredne situacije Vlade Crne Gore. U masovnim nesrećama, Zavod za hitnu medicinsku pomoć Crne Gore ima prvu i najvažniju ulogu u okviru zdravstvenog sistema i on preuzima zadatak da na licu mjesta usmjerava primarni odgovor zdravstvene službe. U slučaju masovne nesreće, hitne službe, koje su zbog prirode posla u stanju stalne pripravnosti (Policija, vatrogasne službe, Hitna medicinska pomoć, Vojska i druge), u mogućnosti su da prve reaguju na poziv za mobilizaciju dobijen od strane dispečera (112), Sektora za vanredne situacije Vlade Crne Gore. Najvažnije aktivnosti za zajedničko djelovanje u masovnim nesrećama su: pristup i procjena, prevencija, zbrinjavanje i oporavak povrijeđenih. U masovnim nesrećama, Zavod za hitnu medicinsku pomoć mijenja svoj svakodnevni način rada - umjesto da se, u cilju spašavanja života, pruža što je moguće više brige pojedinom pacijentu, sada se pruža što je moguće više brige većem broju pacijenata. Po izbijanju incidenta, Zavod se, prvi od svih zdravstvenih službi, pojavljuje na mjestu nesreće, vrši trijažu, određuje prioritet izvlačenja (prema težini povreda i ugroženosti osnovnih životnih funkcija), u saradnji sa drugim spasiocima priprema žrtve i učestvuje u njihovom izvlačenju, vrši energičan, optimalan medicinski tretman, određuje prioritet, način, vrstu, sredstvo i destinaciju transporta povrijeđenih. Brz, efikasan, pravovremeni i organizovani odgovor preduslov je za smanjenje mortaliteta i morbiditeta u masovnim nesrećama. 22


Podgorica

U toku prošlogodišnjih poplava, ekipe Zavoda za hitnu medicinsku pomoć učestvovale su u radu na ugroženim područjima u Andrijevici, Plavu, Zeti i Ulcinju. Zavod ima tri glavne funkcije koje se obavljaju na licu mjesta: - TRIJAŽA - TRETMAN - TRANSPORT. Glavna mjesta tokom zbrinjavanja su: - Mjesto nesreće, poginuli, nepokretni i pokretni - Sabirno mjesto, apsolutno urgentni, relativno urgentni i lakše povrijeđeni. Svi se transportuju po redovima hitnosti - Mjesto za poginule - Mjesto za nepovrijeđene koji idu u prihvatilište - Mjesto za vozila Hitne medicinske pomoći, odakle se vrši transport za bolnicu. Veliko iskustvo u organizovanom zajedničkom pružanju hitne medicinske pomoći, hitne službe Crne Gore stekle su, nažalost, u teškoj željezničkoj nesreći kod Bioča, kada je voz iskočio iz šina. Službe hitne pomoći su, ukazavši hitnu medicinsku pomoć u saradnji sa svim drugim službama, izvršile transport više od 180 povrijeđenih do bolnice, a na licu mjesta život je izgubilo više od 40 osoba. Tom prilikom se pokazalo da je veoma važno vršiti planiranje, trening i uvježbavanje svake službe pojedinačno, a onda slijedi zajednički trening i uvezivanje svih službi u jedinstven sistem komandovanja (Sektor za vanredne situacije), čime se postižu značajni rezultati u smanjivanju broja žrtava i stope invaliditeta pri ovakvim akcidentima. U Zavodu za hitnu medicinsku pomoć Crne Gore sprovodi se kontinuirana edukacija osoblja iz oblasti urgentne medicine. U avgustu prošle godine više doktora i tehničara edukovano je od strane profesora sa Kolumbija univerziteta iz Njujorka. U toku prošle godine i ove godine naši doktori su bili na obuci za vanredne situacije u Danilovgradu, koju je sproveo Inženjerski armijski korpus SAD-a. U junu 2010. doktori Zavoda bili su na obuci u Agenciji za vanredne situacije u državi Mejn (SAD). Ekipe Zavoda su učestvovale u uspješno izvedenoj zajedničkoj vježbi „Montenegro MEDCEUR 2010”. Direktor, dr Saša Stefanović MedicalCG br. 25 maj 2011.g. Zavod za hitnu medicinsku pomoć Crne Gore Ulica: Vaka Đurovića bb (sjeverna tribina stadiona Budućnosti) Telefon: +382 20/226-081, Fax: +382 20/226-082 E-mail: kontakt@zhmp.org www.zhmp.org 23


Podgorica

ZAVOD ZA TRANSFUZIJU KRVI CRNE GORE Zavod za transfuziju krvi Crne Gore je javna zdravstvena ustanova u nadležnosti Ministarstva zdravlja, koja je objedinila kompletnu transfuziološku djelatnost na teritoriji Crne Gore. Osnovana je 14. decembra 2011. godine a samostalno funkcionionisanje započela je od 01.07.2012.godine. Ustanova je organizovana na nacionalnom nivou, preuzimanjem postojećih službi (centara) kabineta za transfuziju, koji su funkcionisali u okviru KC-a, opštih i specijalnih bolnica. Nova organizacija u skladu sa Odlukom Vlade Crne Gore i zahtijevima EU, podrazumijeva referentnu Ustanovu Zavoda u Podgorici i 9 organizacionih djelova na čitavoj teritoriji Crne Gore lokalizovanih u: Pljevljima, Bijelom Polju, Beranama, Podgorici, Nikšiću, Cetinju, Kotoru, Risnu i Baru. Osnovna djelatnost Zavoda je obezbijeđenje dovoljnih količina sigurne krvi za potrebe stanovništva Crne Gore za redovno liječenje, obezbijeđenje adekvatnih rezervi za zbrinjavanje urgentnih stanja i slučaj vanrednih situacija, za potrebe zdravstvenih ustanova koje koriste krv u liječenju, tj. ustanova sekundarnog i tercijernog nivoa u Crnoj Gori. U sklopu toga, prioritet predstavlja i preduzimanje kontinuiranih aktivnosti u cilju razvoja dobrovoljnog, nenamjenskog davalaštva krvi u Crnoj Gori u skladu sa principima, dobrovoljnosti, anonimnosti i besplatnosti. Ovu aktivnost, kao aktivnost od opšteg društvenog interesa, Zavod sprovodi u saradnji sa opštinskom organizacijom Crvenog krsta, organima lokalne samouprave kao i svim drugim javnim i privatnim ustanovama, institucijama, kompanijama i društva u cjelini u skladu sa usvojenim godišnjim planom prikupljanja krvi Zavoda za transfuziju krvi Crne Gore a u cilju postizanja samodovoljnosti tj. obezbijeđenja dovoljnih količina krvi iz sopstvenih resursa u skladu sa potrebama. Druga važna djelatnost Zavoda je pružanje specijalističkih usluga iz domena transfuzione medicine u cilju dijagnostike, prevencije i terapije za potrebe bolničkih i ambulatnih pacijenata i građana Crne Gore. To se odnosi na: t0EBCJSJQSJQSFNVLPNQBUJCJMOFLSWJ[BCF[CJKFEOPMJKFʊFOKFQBDJKFOBUB t%JKBHOPTUJLVLPETVNOKFOBTFO[JCJMJ[BDJKV t4QFDJĕʊOVEJKBHOPTUJLVLPETVNOKFOBBVUPJNVOBPCPMKFOKB 24


Podgorica

 t%JKBHOPTUJLVJQSBʉFOKFTFO[JCJMJ[BDJKF USVEOJDB t%JKBHOPTUJLVOBV[SPʊOJLFLSWMKV QSFOPTJWJICPMFTUJ)*7 )FQBUJUJT# )FQBUJUJT$ J4JĕMJT t4QFDJĕʊOVEJKBHOPTUJLV[BQPUSFCF USBOTQMBOUBDJKFLBPJUSBOTGV[JPMPÝLVQPUQPSV USBOTQMBOUJSBOJIQBDJKFOBUB ;BEBUBL;BWPEBKFEBPCF[CJKFEJKFE OBLPTUVEPTUVQOPTUJLSWJLBPMJKFLBTWJNHSB ÿBOJNB$SOF(PSFJEBTQSPWPÿFOKFNWBäFʉJITUBOEBSEBTJTUFNBLWBMJUFUBUSBOTGV[JPMPÝLFTUSVLF PCF[CJKFEJQSPJ[WPEJTUPHLWBMJUFUBOBʊJUBWPKUFSJUPSJKJ$SOF(PSF0WBK[BEBUBLOBMBäFVOJGPSNOV UFIOPMPHJKVPCSBEFKFEJOJDBLSWJVTWJNTFHNFOUJNBUSBOTGV[JPMPÝLFEKFMBUOPTUJ SBEPNVTLMBEV TBVTWPKFOJNTUBOEBSEOJNPQFSBUJWOJNQSPDFEVSBNBJQSJNKFOPNTBWSFNFOFUFIOPMPHJKFBÝUP ʉFHBSBOUPWBUJLWBMJUFUJCF[CJKFEOPTUQSPJ[WPEB 1PSFEPCF[CJKFÿFOKBOFTNFUBOPHGVOLDJPOJTBOKF[ESBWTUWFOJIVTUBOPWBLPKFQSJNKFOKVKV LSWVMJKFʊFOKV [BEBUBL;BWPEBKFJEBTWPKJNTUSVʊOJNSBEPNPNPHVʉJEBMKJSB[WPK[ESBWTUWFOF EKFMBUOPTUJV$SOPK(PSJ QSJNKFOVVTLPTQFDJKBMJ[PWBOJIJOPWJIWJTPLPTPĕTUJDJSBOJINFUPEB MJKFʊFOKBLBPÝUPTVIFNBUPMPHJKB POLPMPHJKB LBSEJPIJSVSHJKB WBTLVMBSOBIJSVSHJKB QSPHSBNUSBOT QMBOUBDJKFLBPJVWPÿFOKFOPWJIEJKBHOPTUJʊLJIJUFSBQJKTLJINFUPEBLPKFTFQSJNKFOKVKVVSB[WJ KFOJN[FNMKBNB 0SHBOJ[BDJPOJEKFMPWJ;BWPEB[BUSBOTGV[JKVLSWJ$SOF(PSF0EKFMKFOKB[BQSJLVQMKBOKF LSWJ LMJOJʊLVJVSHFOUOVUSBOTGV[JKV LPKJIVLVQOPJNBOBUFSJUPSJKJOBÝF[FNMKF MPLBMJ[PWBOJ TVQSJ[ESBWTUWFOJNVTUBOPWBNBTFLVOEBSOPHJUFSDJKFSOPHOJWPB ;BWPEVTWPNTBTUBWVTBESäJTMKFEFʉFPSHBOJ[BDJPOFDKFMJOF$FOUBS[BVQSBWMKBOKFLWBMJUF UPN $FOUBS[BQSJLVQMKBOKFLSWJ $FOUBS[BUFTUJSBOKFEBWBMBDBLSWJ $FOUBS[BQSJQSFNVLPN QPOFOBUBJEJTUSJCVDJKVLSWJ $FOUBS[BMBCPSBUPSJKTLVEJKBHOPTUJLVJLMJOJʊLVUSBOTGV[JKV LBPJ .FOBEäNFOUJ4MVäCV[BBENJOJTUSBUJWOPUFIOJʊLFQPTMPWFJ*5QPESÝLV 5SBOTGV[JPMPÝLBEKFMBUOPTUV$SOPK(PSJTQSPWPEJTFOBMPLBDJKBV$SOPK(PSJOBVLVQ OPNQSPTUPSVPENLPKJʊJOFSFGFSFOUOBVTUBOPWB;BWPEBV1PEHPSJDJ JQSPTUPSJV PQÝUJICPMOJDB 1MKFWMKB #JKFMP1PMKF #FSBOF $FUJOKF /JLÝJʉ ,PUPSJ#BS LBPJQSPTUPSV4QFDJ KBMOPKCPMOJDJi7BTPɆVLPWJʉwV3JTOV 1SBWJMOJLPNPVOVUSBÝOKPKPSHBOJ[BDJKJJTJTUFNBUJ[BDJKJSBEOJINKFTUB;BWPEB[BUSBOT GV[JKVLSWJ$SOF(PSFQSFEWJÿFOPKF[BQPTMFOJI .FEJDJOTLJLBEBSʊJOFNFEJDJOTLJSBEOJDJJNFEJDJOTLJTBSBEOJDJMKFLBSJTQFDJKBMJTUJUSBOTGV[JKTLF NFEJDJOF MKFLBSJOBTQFDJKBMJ[BDJKJ NFEJDJOTLJUFIOJʊBSJTBTFSUJĕLBUPN[BSBEVUSBOTGV[JPMPÝLPK TMVäCJ NFEJDJOTLJUFIOJʊBSJPQÝUFHJMBCPSBUPSJKTLPHTNKFSBJSFGFSFOUJ[BEPCSPWPMKOPEBWBMBÝUWP LSWJ /FNFEJDJOTLJLBEBʊJOJ.FOBEäNFOU 4MVäCB[BBENJOJTUSBUJWOPUFIOJʊLFQPTMPWFJ *5QPESÝLV 25


Podgorica

Vodeći se opšte prihvaćenim stavom da razvijena transfuziološka djelatnost u skladu sa zahtijevima EU, kao pokazatelj stepena razvijenosti zdravstvenog sistema, čini jedan od dva uslova iz ukupne zdravstvene djelatnosti za pridruživanje EU, Ministarstvo zdravlja Crne Gore je 2009. godine podnijelo aplikaciju za projekat za predpristupne integracije pod nazivom EU IPA 2010 “Transfuzija krvi u Crnoj Gori” koji je nakon prezentacije bio u potpunosi prihvaćen. Projekat je započet krajem decembra 2012. godine, realizacija je trajala dvije godine ali je i pored izuzetne kompleksnosti, uspješno završen 31. decembra 2014. godine. Projekat u vrijednosti od 3 000 000 eura, zasnivao se na kofinansiranju EUD u Crnoj Gori i Ministarstva zdravlja Crne Gore kao resornog ministarstva i sadržao je 3 komponente. Prva komponenta, izgradnja objekta referentne ustanove Zavoda u Podgorici koja je u nadležnosti Ministarstva zdravlja, započeta je 27.03.2013.godine, postavljanjem kamena temeljca. Završetak objekta očekuje se 31.03.2015.godine. Druga komponenta projekta koja je bila u nadležnosti Delegacije EU u Crnoj Gori, podrazumjevala je nabavku nove savremene opreme za referentnu ustanovu Zavoda, novu opremu za potrebe organizacionih djelova Zavoda i laboratorijski namještaj za novo izgrađeni objekat u vrijednosti od 1 100 000 eura. Nabavka je usješno završena sprovođenjem tenderske procedure u nadliježnosti DEU u CG, oprema je dopremljena u našu zemlju i očekujemo instalaciju nakon završetka objekta. Treća komponenta projekta, pod nazivom "Implementacija evropskog sistema transfuzije krvi u Crnoj Gori", koja je ujedno bila i najkompleksnija, podrazumijevala je izradu brojnih strateških dokumenata i realizaciju mnogobrojnih aktivnosti. Ova komponenta je dodijeljena SZO na realizaciju a finansirana sredstvima EU u vrijednosti od 700 000 eura. Ispunjenjem osnovnih preduslova za ustanovljavanje savremene transfuziološke službe u skladu sa zahtijevimai implementacijom evropskog sistema transfuzije krvi u Crnoj Gori, Zavod za transfuziju krvi Crne Gore je ustanova koja će biti u mogućnosti da odgovori svim zahtijevima zdravstvenog sistema u našoj zemlji. Direktorka, prim. dr Gordana Rašović MedicalCG br. 71. mart 2015.g.

Zavod za transfuziju Crne Gore Adresa: Vaka Đurovića 55, Podgorica Telefon: +382 20 201-603 Email: info@ztkcg.me 26


Podgorica

LJEKARSKA KOMORA CRNE GORE

Ljekarska komora Crne Gore je profesionalna organizacija koju osnivaju doktori medicine i doktori stomatologije radi zaštite i daljeg razvoja stručnosti, medicinske etike, poboljšanja kvaliteta zdravstvene zaštite i zaštite profesionalnih interesa sa pravima i obavezama utvrđenim Zakonom o zdravstvenoj zaštiti i zdravstvenom osiguranju („Sl.list RCG“ br.27/1994 „Sl.list RCG“ br 39/2004 i „Sl.list CG“ br.14/2010) i Statutom Komore. Ljekarska komora ima svojstvo pravnog lica i svoju djelatnost obavlja sa potpunom odgovornošću. Komora obavlje sledeće poslove: 1. Donosi plan i program aktivnosti Komore; 2. Donosi Kodeks medicinske etike i objezbjeđuje njegovu primjenu; 3. U skladu sa Kodeksom medicinske etike stara se o ugledu profesije, disciplini pri obavljanju djelatnosti i preduzimanju odgovarajućih mjera u slučaju neprdržavanja etičkih normi. 4. Vodi Registar licenci za rad i licenci iz prakse i licenci za konsultante i izdaje uvjerenja iz domena rada Komore; 5. Pratri i proučava rad i uslove rada svojih članova u obavljanju zdravstvene djelatnosti; 6. Izdaje i oduzima licence za rad, izdaje, obnavlja i oduzima licence iz prakse; 7. Donosi Pravilnik o kontinuiranioj edukaciji i načinu vrednovanja svih vidova stručnog usavršavanja u skladu sa članom 96 Zakona o zdravstvenoj zaštiti; 8. Preduzima potrebne mjere radi podizanja kvaliteta stručnog rada svojih članova; 9. Daje mišljenja o postupku izrade i primjene Zakona, planskih dokumenata i drugih 28


Podgorica

propisa iz oblasti zdravstvene zaštite u skladu sa Zakonom; 10. Predlaže članove u Komisiji za primarijat; 11. Vrši i druge poslove utvrđene Zakonom i Statutom Komore. Poslove iz tačke 4, 6 i 7 Komora vrši kao prenesene. Komora ima radna tijela - organe i komisije koje bira Skupština Komore iz redova članstva za mandat od 4 godine. Licenca za rad izdaje se shodno Zakonu i normativnim aktima Komore i uslov je za zasnivanje radnog odnosa dokotra. U Registar Ljekarske komore, do sada je ukupno upisano 3070 doktora medicine i doktora stomatologije. Od tog broja u Registar je upisano 750 doktora stomatologije. U zakonskoj proceduri je izdvajanje dokotra stomatologije u posebnu Stomatološku komoru, na što su dali saglasnost organi Ljekarske komore i resorno ministarstvo. Zakonom o zdravstvu („Sl.list RCG“ br.39/2014) ustanovljena je licenca iz prakse koja se stiče nakon stečenih ekspertskih znanja shodno pravilnicima Komore. Ona je uslov za napredovanje u struci i jedan od uslova za nagrađivanje, što je definisano našim pravilnicima koji se nalaze na websitu Komore. Do sada je izdato ukupno 387 licenci iz prakse. Ljekarska komora Crne Gore je članica Međunarodne medicinske asocijacije i aktivno participira u radu te asocijacije. Predsjednik Komore, prim. dr Đoko Jočić MedicalCG br. 72 april 2015.g.

Ljekarska komora Crne Gore Adresa: Ul. Slobode br. 64/1 Telefon: 020/230-129; Fax: 020/230-109 E-mail: lkomcg@t-com.me Web site: www.ljekarskakomora.co.me 29


Podgorica

Farmaceutska Komora Crne Gore Pharmaceutical Chamber of Montenegro

Milanka Žugić, dipl ph Predsjednik Farmaceutske komore Crne Gore Farmaceutska komora Crne Gore osnovana je kao strukovna organizacija 2001 g. od strane diplomiranih farmaceuta, radi unapređenja uslova za obavljanje farmaceutske profesije, zaštite interesa, unapređenja profesionalne i zdravstvene etike i doprinosa na unapređenju kvaliteta ukupne farmaceutske djelatnosti. Farmaceutsku zdravstvenu djelatnost, prema Zakonu o zdravstvenoj zaštiti Crne Gore, obavlja diplomirani farmaceut, odnosno diplomirani farmaceut sa odgovarajućom specijalizacijom i farmaceutski tehničar sa odgovarajućom školom zdravstvene struke. Osnovni zadatka Komore je da u granicama svojih mogućnosti, preko propisa, zastupa i štiti farmaceutske interese, čuva ugled i prava struke i održava odnose unutar struke i djelatnosti, da vrši zaštitu prava pacijenta, kao osnovnog polazišta postojanja naše struke, uspostavljanjem vladavine standarda profesije. Članovi Komore su diplomirani farmaceuti, magistri farmacije i od 2012.g. sa zvanjem doktori farmacije - I generacija farmaceuta sa Farmaceutskog fakulteta, Univerziteta u Podgorici (sa završenim osnovnim studijama ili odgovarajućom specijalizacijom) koji obavljaju farmaceutsku djelatnost na teritoriji Crne Gore. Osnovna nadležnost Komore je izdavanje Licenci za rad i Licenci iz prakse. Prve Licence za rad dodijeljene su 2006.g. Prve Licence iz prakse biće dodijeljene 2018.g. Licence iz prakse važiće 7 godina i biće obnovljive. 30


Podgorica

Prema Zakonu o zdrastvenoj zaĹĄtiti Crne Gore i svom Statutu, Komora je nadleĹžna da: 1) donosi plan i program aktivnosti komore; 2) donosi kodeks zdravstvene etike i obezbjeÄ‘uje njegovu primjenu; 3) vodi registar licenci za rad i licenci iz prakse i izdaje uvjerenja o Ä?injenicama o kojima se vodi evidencija; 4) izdaje i oduzima licence za rad i izdaje, obnavlja i oduzima licence iz prakse; 5) prati i prouÄ?ava rad i uslove rada svojih Ä?lanova u obavljanju zdravstvene djelatnosti; 6) donosi pravila o vrednovanju u smislu Ä?lana 96 ovog zakona; 7) preduzima potrebne mjere radi podizanja kvaliteta struÄ?nog rada svojih Ä?lanova; 8) daje miĹĄljenja u postupku izrade i primjene zakona, planskih dokumenata i drugih propisa iz oblasti zdravstva, u skladu sa zakonom; 9) predlaĹže Ä?lanove u Komisiju za dodjelu zvanja primarijus; 10) vrĹĄi i druge poslove utvrÄ‘ene zakonom i Statutom Komore. Organi Komore su: SkupĹĄtina, IzvrĹĄni odbor, Predsjednik, Sud Komore, TuĹžilac Komore i Nadzorni odbor. Komora ima stalne i povremene komisije: t,PNJTJKB[BTUSVĘŠOBQJUBOKBJEPEKFMVOBHSBEB  t,PNJTJKB[BFUJĘŠLBQJUBOKB t,PNJTJKB[BFLPOPNTLBQJUBOKB t,PNJTJKB[BQSJWBUOVQSBLTV t,PNJTKB[BLPOUJOVJSBOVFEVLBDJKVJ t,PNJTJKB[BJ[EBWBĘŠLVEKFMBUOPTU Komora ima 410 domaćih (Licenca za rad) i oko 80 stranih farmaceuta (Odobrenje za rad) Ä?lanova koji rade u privatnom ili drĹžavnom sektoru. U Crnoj Gori ima oko 190 privatnih i 51 drĹžavna apoteka. ZnaÄ?ajne su brojne aktivnosti i inicijacije Komore u smislu poboljĹĄanja standarda farmaceutske struke, kao i neposredni kontakti sa zdravstvenim inspekcijama i rad na rjeĹĄavanju aktuelnih problema u struci. Od velikog znaÄ?aja su inicijacije usmjerene na izmjene postojeće zakonske regulative iz oblasti farmaceutske djelatnosti (zdravstva). Iniciranje skupova i konferencija na temu problematike potroĹĄnje ljekova, pojaÄ?anog inspekcijskog nadzora i poboljĹĄanja kompetencija u farmaciji su jedna od redovnih aktivnosti Komore. Ciljevi Komore – UnapreÄ‘enje Dobre Apotekarske Prakse (DAP) i afirmacija mladih generacija farmaceuta. Farmaceutska komora Crne Gore Nikole KovaÄ?evića 12, 81000 Podgorica, Podgorica Kontakt: +382 20 621 298 E-mail: farmaceutska.komora.cg@gmail.com, farm.komora@t-com.me web: www.fkcg.org 31


Podgorica

MEDICINSKI FAKULTET Medicinski fakultet u Podgorici trenutno je jedina visokoĹĄkolska ustanova ove vrste u Crnoj Gori. PoÄ?eo je sa radom studijske 1997/1998. godine. Predstavlja samostalnu nauÄ?nonastavnu jedinicu koja se nalazi u sastavu Univerziteta Crne Gore. Nastavni planovi i programi za sve studijske programe osmiĹĄljeni su tako da studije obuhvate predkliniÄ?ke i kliniÄ?ke sadrĹžaje, ĹĄto studentima omogućava sistematsko sticanje potrebnih fundamentalnih teorijskih znanja i kvalitetnu praktiÄ?nu obuku. Fakultet se nalazi u neposrednoj blizini KliniÄ?ko-bolniÄ?kog centra Crne Gore, u obrazovnom jezgru Podgorice kojim dominiraju Pravni i Ekonomski fakultet, sa jedne strane, i grupa prirodnjaÄ?kih studija, sa druge strane. Nastavu na ovoj visokoĹĄkolskoj ustanovi izvodi 73 nastavnika i 150 saradnika u nastavi i struÄ?nih saradnika. Pored nastavnika Univerziteta Crne Gore angaĹžovani su i nastavnici sa drugih univerziteta, prevashodno sa medicinskih fakulteta Beograda, Novog Sada, NiĹĄa, kao i StomatoloĹĄkog fakulteta - Beograd. Trenutno se na Fakultetu realizuje pet studijskih programa: t04/07/&","%&.4,&456%*+&.&%*$*/&  t04/07/&","%&.4,&456%*+&450."50-0(*+& t%0,5034,&456%*+& t41&$*+"-*;"$*+&;%3"7457&/*)3"%/*,"*4"3"%/*," 1PSFEOBWFEFOJITUVEJKTLJIPETKFLB VTBTUBWPWFOBVĘŠOFJOTUJUVDJKFVMB[FJ13*.* +&/+&/&456%*+&ĘŠJKFJ[VĘŠBWBOKFKFPSHBOJ[PWBOPOB7*40,0+.&%*$*/4,0+Ă€,0-*6 #&3"/"."6TLMBEVTB1SBWJMOJLPNPTQFDJKBMJ[BDJKBNB 4MMJTU3$(CSPK VPWPK nauÄ?noj ustanovi realizuje se i Program specijalizacija zdravstvenih radnika - specijalizacija medicinskih radnika iz oblasti radiologije. 7SJKFNFUSBKBOKBTUVEJKBVTLMBĂżFOPKFTBQSJODJQJNBTWKFUTLF[ESBWTUWFOPPCSB[PWOF politike. Program izuÄ?avanja osnovnih medicinskih studija traje 12 semestara; program J[VĘŠBWBOKBTUPNBUPMPĂ?LJITUVEJKBUSBKFTFNFTUBSBEPLUPSTLFTUVEJKFUSBKVTFNFTUBSB B J[VĘŠBWBOKFQSJNJKFOKFOJINFEJDJOTLJITUVEJKBPQĂ?UFNFEJDJOFV#FSBOBNBUSBKFTFNFTUBSB Fakultet raspolaĹže sa dvije zgrade i moderno opremljenom StomatoloĹĄkom poliklinikom, savremeno opremljenim amfiteatrima, sluĹĄaonicama, laboratorijama, kompjuterskim salama, prostorijama za predkliniÄ?ke predmete, salom za elektronsko uÄ?enje, salom za video prezentacije na daljinu itd. Studentima je omogućeno koriťćenje usluga studentskog kluba, biblioteke, Ä?itaonice, prostorija za studentske aktivnosti i druge vannastavne sadrĹžaje. Stvoreni 32


Podgorica

su i uslovi za sprovođenje istraživačkog rada na predkliničkim predmetima za bazična istraživanja. U bazama Fakulteta studenti se specijalizuju za izvođenje primijenjenih istraživanja. - Najvažniji princip rada na ovoj ustanovi je, kako kaže dekan prof. dr Bogdan Ašanin, želja da nauka i medicina postanu humane i visoko inteligentne, da ljekari ne otkrivaju samo dijagnozu oboljelih, već i da pokazuju dobrotu i visoki moral, a da radeći razvijaju čovjekoljublje. Nastava iz kliničkih predmeta obavlja se u nastavno-naučnim bazama Fakulteta (KC Crne Gore, Institut za zdravlje Crne Gore, Institut „Dr Simo Milošević“ - Igalo, Zavod za plućne bolesti - Brezovik i Dom zdravlja - Podgorica). Medicinski fakultet je na osnovu međufakultetske saradnje povezan sa drugim fakultetima, a u okviru iste obavlja se i mobilnost studenata i nastavnika. Akademske 2004/05. na Fakultetu je organizovana nastava usklađena sa principima Bolonjske deklaracije. Nastavne baze raspolažu zavidnom opremom i kadrom, tako da je potpuno zadovoljen nivo edukacije. Iako relativno mlada ustanova, Medicinski fakultet u Podgorici već sada pokazuje snažan afinitet za osvajanje naučnog tržišta, ne samo regionalnog karaktera. Njegova uloga neće biti sadržana samo u naučnom osposobljavanju medicinskih radnika najvišeg obrazovnog stepena, već, nadamo se, i u ostvarivanju aktivnog doprinosa optimalnom funkcionisanju zdravstva u cjelini. Poštovane kolege, Jedna od najznačajnijih odluka u životu mladog čovjeka je opredjeljenje za buduću profesiju. Zato dobro razmislite i sami odlučite. Ako ste vrijedni i sistematični, sa puno ljubavi da se posvetite zdravlju ljudi, upišite Medicinski fakultet, ili jedan od njegovih studijskih programa. Najvažniji princip našeg rada je želja da su nauka i medicina humane i visoko inteligentne, da ljekari ne otkrivaju samo dijagnozu oboljelih, već takođe pokazuju dobrotu i visoki moral, a radeći razvijaju čovjekoljublje. Kvalitet nastave ocjenjuje se kroz nastavni kadar i tehničku opremljenost za sticanje vještina. Medicinski fakultet ispunjava oba uslova. Na Fakultetu će Vas sresti dobronamjerni nastavnici i saradnici, a tehnička opremljenost ja na visokom nivou i na bazičnim disciplinama i na kliničkim predmetima. Želim dobrodošlicu svim potencijalnim kandidatima koji imaju san da su u službi društva kao doktori. Mi Vas čekamo. (pozdravni govor dekana brucošima školske 2010/2011g.) Anita Radanović MedicalCG br. 12 april 2010.g. Medicinski fakultet Adresa: Kruševac bb Telefon: +382 20 246 651 Email: infomedf@ac.me Web site: www.medf.ac.me 33


Podgorica

FARMACEUTSKI FAKULTET Farmaceutski fakultet Univerziteta Crne Gore osnovan je 2007/2008. godine, kao samostalni studijski program. 2010. godine, transformisan je u Farmaceutski fakultet, koji je 2011. akreditovan i reakreditovan od strane Savjeta za visoko obrazovanje Crne Gore. Nastavni plan Fakulteta u potpunosti je prilagođen novom procesu studiranja, prema Bolonjskoj deklaraciji. Studije traju pet (5) godina, tj. deset (10) semestara. Nakon završetka studija, doktori farmacije osposobljeni su za rad u farmaceutskoj industriji, istraživačkim, proizvodnotehnološkim i analitičkim laboratorijama, marketingu ljekova, Agenciji za lijekove i medicinska sredstva, apotekama i drugim javnozdravstvenim institucijama. Inicijativu za osnivanje Fakulteta pokrenula je Farmaceutska komora Crne Gore, 2007. godine, a prihvatili su je Univerzitet i Vlada Crne Gore. Osnivanje Farmaceutskog fakulteta imalo je podršku svih društvenih činilaca u Crnoj Gori, kao i farmaceutske industrije. Ova inicijativa je opravdala svoju misiju jer su dosadašnje generacije upisanih kandidata najbolji srednjoškolci Crne Gore i okruženja. Odlučujući faktor za otvaranje ovog studijskog programa bile su potrebe za farmaceutima u primarnoj zdravstvenoj zaštiti i potreba za farmaceutima u sekundarnim, i tercijarnim nivoima zdravstvene zaštite, zatim u organizacijama koje se bave proizvodnjom i prometom ljekova i materijala u zdravstvu, institutima za javno zdravlje, toksikološkim i sanitarnim laboratorijama, kao i u administrativnom sektoru (Ministarstvo zdravlja, Agencija za lijekove i medicinska sredstva, Ministarstvo poljoprivrede, Ministarstvo ekologije). Razlog za otvaranje ovog studijskog programa jeste i edukacija kadrova sa područja Crne Gore. Stepen razvijenosti Univerziteta Crne Gore nesporno je predstavljao povoljnu okolnost za osnivanje Farmaceutskog fakulteta. S obzirom na to da je farmacija povezana sa ostalim prirodnim naukama (hemija, biologija, fizika) i medicinom, Fakulteti na kojima se izučavaju ove oblasti u okviru Univerziteta Crne Gore izrazili su spremnost da pruže pomoć u prostoru i kadrovima. U periodu od 2007. do 2012. godine Fakultet je ostvario saradnju sa Farmaceutskom komorom, Montefarmom, Hemomontom, Kliničkim centrom Crne Gore, Institutom za javno zdravlje, Agencijom za lijekove i medicinska sredstva i JU Srednjom medicinskom školom. Navedene institucije predstavljaju nastavne baze za realizaciju nastave i međunarodnu saradnju, koju smo ostvarili sa Farmaceutskim fakultetom u Beogradu, Farmaceutskim fakultetom u Ljubljani i Farmaceutsko-biohemijskim fakultetom u Zagrebu. Fakultet je bio suorganizator prvog Kongresa farmaceuta Crne Gore sa međunarodnim učešćem, koji je održan 2010. godine u Budvi. Razvoj Farmaceutskog fakulteta prvenstveno će zavisiti od obezbjeđivanja prostorija za 34


Podgorica

rad. Izgradnja ovih sadržaja trebalo je da počne odmah nakon osnivanja Samostalnog studijskog programa. Sa izgradnjom se kasnilo i ona je sada u fazi izvođenja grubih građevinskih radova, koji bi trebalo da budu završeni krajem marta tekuće godine. Tek potpunim završetkom zgrade Fakulteta, može se ostvariti nastavni proces u punom sadržaju (predavanja, vježbe, naučno-istraživački rad i dr.). Predviđene su laboratorije za analitičku hemiju, organsku hemiju, farmaceutsku hemiju, analitiku i kontrolu ljekova, farmakognoziju, biohemiju, farmaceutsku tehnologiju, i drugi potrebni sadržaji za rad laboratorija. Pored tih prostora, obezbijediće se prostorije za funkcionisanje Fakulteta (dekanat, studentska služba, biblioteka, prostorije za studente, amfiteatar, slušaone i dr.). Kadrovski problemi Fakulteta riješeni su tako da nastavu iz 55 predmeta (pet godina) realizuju nastavnici i saradnici Univerziteta Crne Gore (Medicinski fakultet, Prirodno-matematički fakultet i Metalurško-tehnološki fakultet), u čijim se radnim prostorijama održavaju predavanja i obavlja praktični dio nastave za nematične predmete. Dio nastave realizuje nastavni kadar Farmaceutskog fakulteta iz Beograda i Novog Sada. Cilj nam je da Fakultet obezbijedi svoj nastavni kadar iz redova naših odličnih studenata. Fakultet će, kako sada, tako i ubuduće, podržavati mobilnost studenata, što je i jedan od zahtjeva Bolonjskog procesa. Školske 2011/12. godine imali smo tri studenta na razmjeni na Farmaceutskom fakultetu u Ljubljani (Slovenija) i jednog studenta na Farmaceutskom fakultetu u Gracu (Austrija). Ove školske 2012/13. godine imamo jednog studenta na razmjeni, na Farmaceutskom fakultetu u Ljubljani, i dva studenta na Farmaceutsko-biohemijskom fakultetu u Zagrebu. Posebno važni ciljevi Farmaceutskog fakulteta jesu da mladi kadrovi steknu punu naučnu i stručnu afirmaciju u ovoj sredini, stvaranje mogućnosti za dalje školovanje i usavršavanje i veći stepen kvaliteta stručnog i naučnog rada koji odgovaraju novim zahtjevima nacionalne i međunarodne zajednice. Fakultet će nastaviti dalje uspostavljanje saradnje sa onim fakultetima u okruženju sa kojim nijesmo potpisali Ugovore o saradnji. Fakultet je prihvatio saradnju u okviru međunarodnog projekta PHAR-EE TEMPUS IV 4th Nancy University, France, gdje je nosilac projekta zemlja evropske Unije, u kom mi učestvujemo kao partneri iz regiona jugoistočne Evrope. Fakultet je prihvatio saradnju za otvaranje doktorskih studija sa Farmaceutskim fakultetom iz Ljubljanje i Farmaceutskim fakultetom iz Sarajeva. Organizovanje doktorskih studija predviđeno je za 2013. godinu. Prva generacija studenata Farmaceutskog fakulteta završila je studije juna 2013. godine. 24. decembra 2012. godine promovisano je dvadeset sedam doktora farmacije sa ovog fakulteta. Dekan, prof. dr Refik Zejnilović MedicalCG br. 53 septembar 2013.g. Farmaceutski fakultet Adresa: Kruševac bb Telefon: + 382 20 225 006 E-mail: farmacija@ac.me Web site: www.farmacija.ac.me 35


Herceg Novi

FAKULTET PRIMIJENJENE FIZIOTERAPIJE - IGALO Kada je riječ o visokom obrazovanju u oblasti fizioterapije, Fakultet primijenjene fizioterapije u Igalu je u vrhu edukacionih programa koji su na raspolaganju studentima iz Crne Gore i regiona. Ova organizaciona jedinica Univerziteta Crne Gore, koja baštini tradiciju dugu trideset pet godina, postavila je sebi zadatak da obrazuje visoko odgovorne, samostalne, sposobne i brižne diplomce koji se zalažu za svoje pacijente i unapređuju svoju struku u dinamičnom i promjenljivom okruženju zdravstvene zaštite. Fakultet teži da postane vodeća visokoobrazovna institucija koja kroz obrazovni i istraživački rad doprinosi postavljanju visokih standarda prakse fizioterapije i unapređenju zdravstvene zaštite. Fakultet primijenjene fizioterapije nalazi se u Igalu, u neposrednoj blizini Instituta „Dr Simo Milošević”, renomiranog centra za multidisciplinarnu rehabilitaciju, fizikalnu i preventivnu medicinu. U periodu naglog razvoja Instituta, 1976. godine, u Igalu je osnovana Viša fizioterapeutska škola, dvogodišnji nastavni program kojim je otpočeo projekat edukacije fizioterapeuta potrebnih za angažovanje u radu na Institutu, ali čiji su polaznici kasnije obavljali svoje profesionalne zadatke ne samo u terapeutskim centrima Crne Gore već i u brojnim državama svijeta. Tokom 1980-1981. školske godine ovo postaje samostalna škola u okviru tadašnjeg Univerziteta „Veljko Vlahović”, da bi 2004. godine prerasla u Visoku fizioterapeutsku školu koja je bila samostalna organizaciona jedinica Univerziteta Crne Gore. Godinu dana kasnije ova ustanova prerasla je u Fakultet primijenjene fizioterapije. Danas Fakultet organizuje osnovne i specijalističke studije primijenjene fizioterapije prema svjetskim standardima fizioterapeutske struke, i po ugledu na najpoznatije fakultete. Ova ustanova ima sve potrebne uslove za organizovanje osnovnih i postdiplomskih studija, ima adekvatno adaptiran prostor koji je Institut „Dr Simo Milošević” ustupio Univerzitetu u besplatan zakup na 30 godina. Za praktičnu nastavu iz svih oblasti fizioterapije Fakultet ima sopstvenu modernu opremu, bogatu biblioteku sa najnovijom literaturom od preko 550 knjiga iz oblasti fizioterapije i graničnih medicinskih disciplina i internet salu sa 17 kompjutera - navela je dekanica Fakulteta doc. dr Sofija Žitnik-Sivački na svečanosti povodom proslave 35 godina postojanja ove ustanove. Ističući značaj podrške Ministarstva prosvjete i sporta, Ministarstva nauke i Instituta „Dr Simo Milošević”, saradnje sa drugim orgnizacionim jedinicama Univerziteta Crne Gore 36


Herceg Novi

(Medicinskog i Prirodnomatematičkog fakulteta u Podgorici, Filozofskog fakulteta u Nikšiću) i renomiranim zdravstvenim ustanovama - Institutom za javno zdravlje Crne Gore, Specijalnom bolnicom za ortopediju, neurologiju i neurohirurgiju u Risnu, Domom za stare u Risnu, Opštom bolnicom u Meljinama i Domom zdravlja u Herceg Novom, dekanica Žitnik-Sivački navela je da prioritet Fakulteta predstavlja snaženje kadrovskog potencijala, što je naročito važno u uskostručnoj oblasti. Do danas, prema podacima koje je ponudila, obrazovanje na ovoj ustanovi steklo je ukupno 698 studenata fizioterapije, od čega 362-oje po novom studijskom programu. Obrazovanjem na ovoj ustanovi studenti stiču pravo na dodjelu diplome bečelora primijenjene fizioterapije (BApp), po završetku osnovnog trogodišnjeg studijskog programa, i specijaliste primijenjene fizioterapije (SpApp), po završetku obrazovanja na postdiplomskim specijalističkim studijama koje traju godinu dana. Nastavni plan i program usklađeni su sa pravilima Bolonjske deklaracije i evropskim sistemom transfera kredita. Od 340 studenata osnovnih studija ovog fakulteta, na dan obilježavanja 35 godina postojanja, 21. oktobra ove godine, diplome bečelora svečano su uručene 51-om diplomcu osnovnih studija, a specijalističke diplome dobilo je i 42 polaznika postdiplomskih studija. U okviru Ustanove funkcioniše i Savez studenata Fakulteta primijenjene fizioterapije, čiji je predsjednik Krsto Kovačević. U prisustvu brojnih zvanica, predstavnika nadležnih ministarstava, lokalnih vlasti, najznačajnijih zdravstvenih i društvenih institucija, saradnika i polaznika studija, 21. oktobra o. g., u Kongresnoj sali Instituta za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju „Dr Simo Milošević” u Igalu, upriličena je svečanost povodom proslave troipodecenijskog postojanja Fakulteta primijenjene fizioterapije. Cilj Fakulteta je da, njegujući svoju tradiciju dugu 35 godina, angažovanjem u svim oblastima kvaliteta, prilagođavanjem potrebama društva i usklađivanjem sa evropskim i svjetskim standardima u oblasti fizioterapije, postane moderna i respektabilna naučna institucija — istakla je ovom prilikom doc. dr Sofija Žitnik-Sivački. Iskustvo kadrovskog osposobljavanja građeno decenijama, bogatstvo potencijala koje nudi znameniti hercegnovski institut, te stručnost predavača, osnovni su resursi kojima raspolaže ovaj fakultet. Nadajmo se da će, s navedenim u vezi, ova visokoškolska ustanova i nastaviti dosadašnji uspješan kurs razvoja. Anita Radanović MedicalCG br. 31 novembar 2011.g. Fakultet primijenjene fizioterapije Adresa: Sava Ilića 5, 85 347 Igalo Telefon: +382 31 658 876 Faks: +382 31 332 729 Email: fpf@ac.me Veb adresa: www.fpft.ac.me 37


Podgorica

ZDRAVSTVENA USTANOVA APOTEKE CRNE GORE „MONTEFARM“ Zdravstvena ustanova Apoteke Crne Gore „Montefarm“ je osnovana Odlukom Skupštine Republike Crne Gore 1991. godine, sa ciljem da vrši snadbijevanje stanovništva i zdrastvenih ustanova ljekovima i ostalim sredstvima za liječenje. ZUACG „Montefarm“ ima svojstvo pravnog lica i samostalno istupa u pravnom prometu sa potpunom ogovornošću. Ustanova svoju djelatnost ostvaruje preko tri sektora i to: - Sektor farmaceutske zdravstvene zaštite, u čijem sastavu se nalazi 51 apoteka u svim opštinama Republike Crne Gore. - Sektor veledrogerije, u kome se nalazi komercijalna služba i skladište. - Sektor za ekonomsko-pravne i opšte poslove. Ustanova vrši nabavku i distribuciju ljekova i medicinskog materijala svim javnim zdravstvenim ustanovama, kao i građanima, preko svojih apoteka. Apoteke su locirane u: Pljevljima, Plužinama, Žabljaku, Bijelom Polju, Šavniku, Mojkovcu, Beranama, Kolašinu, Nikšiću, Andrijevici, Rožajama, Murinu, Plavu, Gusinju, Danilovgradu, Podgorici, Spužu, Herceg Novom, Kotoru, Tivtu, Cetinju, Budvi, Petrovcu, Baru, Vladimiru i Ulcinju. Republički fond za zdravstvo usvaja listu ljekova koji idu na teret Republičkog fonda za zdravstvo, koji se u apotekama građanima mogu izdati na recept propisan od strane ljekara, bez naplate. Ljekovi izdati na recept se fakturišu Republičkom fondu za zdravstvo na osnovu vjerodostojnog dokaza o izdatom lijeku (prilog uz fakturu recept). Ostale ljekove kao i pomoćna ljekovita sredstva i parafarmaciju, plaćaju građani. Postojanje ZU ACG „Montefarm“ karakteriše izuzetna stabilnost, sigurnost i kvalitet, te nadasve kontinuitet u snabdijevanju ljekovima, što predstavlja bitan faktor političko - ekonomske i socijalne stabilnosti i sigurnosti sistema, države i stanovništva, uprkos teškim i često dramatičnim izazovima i iskušenjima kroz koje je država prolazila. U dosadašnjem periodu, u apotekama ZU ACG „Montefarm“ kao i u javnim zdravstvenim ustanovama, nikada nije bilo dramatičnih nestašica, poremećaja ili propusta. Nikada 38


Podgorica

nije isporučen ili pušten u promet lijek zbog kojeg bi došlo do ugroženosti zdravlja građana, zahvaljujući prije svega stručnom farmaceutskom kadru, koji se prilikom nabavke i distribucije ljekova vodi osnovnim zahtjevom da je lijek kvalitetan, siguran i efikasan. Kada je u pitanju crnogorsko tržište ljekova primjetne su i izvjesne specifičnosti koje govore o tome da se kod građana opaža sklonost ka odlasku u apoteke po lijek, a da se pri tom, što nije rijedak slučaj, ne konsultuje mišljenje ljekara. Tako dolazi do pojave samoinicijativnog uzimanja ljekova, koje je olakšano postojanjem privatnog farmaceutskog tržišta. Analize koje sprovodi ova ustanova ukazuju i na to da svaki građanin Crne Gore u prosjeku podigne sedam do deset pakovanja ljekova putem ljekarskog recepta. S obzirom na povećanje broja farmaceutskih proizvoda na pozitivnoj listi, tj. listi od oko 560 ljekova koje građani besplatno dobijaju preko ljekarskog recepta, primjetan je i očekivani procenat rasta potražnje. S druge strane, potrošnja u stacionarnim ustanovama u stalnom je rastu. Takav trend se pripisuje modernizaciji zdravstvenih ustanova u Crnoj Gori, kao i razvoju ukupnog zdravstvenog sistema. Ovo samo upućuje na zaključak da je neophodno i na nivou Apotekarske ustanove uložiti značajan napor u praćenje potreba i specifičnosti farmaceutskog tržišta. Podatak o tome da je ova služba uspjela da obezbjedi i sve na svjetskom tržištu zastupljene ljekove protiv bolesti koje danas nemilosrdno uzimaju danak (npr. malignih bolesti), dovoljno govori o tome koliki je značaj „Montefarma“ za ovu vrstu tržišta. ZU ACG „Montefarm“ se tek prije pet godina „smjestio“ u poslovni prostor u blizini Kliničkog centra Crne Gore, na oko 2.000m2 , čime je omogućeno bezbjedno skladištenje. Intezivno se radi na obnavljanju i nabavci infrastrukture. Pored toga, cilj je i da se poveća obim poslovne saradnje sa privatnim zdravstvenim ustanovama, kao i da se pokuša uvesti što raznovrsniji program parafarmacije i negativne liste ljekova za pacijente. ZU ACG „Montefarm“ je obezbijedio i da svi najveći proizvođači iz svijeta budu prisutni na našem tržištu. Izvor: www.montefarm.co.me ZU Apoteke Crne Gore „Montefarm“ Adresa: Ljubljanska bb. Tel: +382 20 405 901 web: www.montefarm.co.me 39


Podgorica

HEMOMONT d.o.o. Prva crnogorska fabrika za proizvodnju ljekova "Hemomont", pridružnica vršačkog "Hemofarma", obilježila je značajan jubilej. Pogoni su pokrenuti prije 20 godina, 11. novembra 1994. godine Hemomont d.o.o., prva crnogorska fabrika za proizvodnju ljekova, razvila se u proteklih dvadeset godina u lidera crnogorske farmaceutske industrije, u čijim pogonima se godišnje proizvede oko 10 miliona pakovanja različitih ljekova - rečeno je na proslavi dvadesetogodišnjice postojanja te farmaceutske kuće, koja posluje u okviru kompanije "Hemofarm" iz Vršca, kojom od 2006. godine gazduje njemačka "STADA grupa". Hemomont je osnovan dogovorom o partnerstvu između vršačke kompanije Hemofarm, Vlade Crne Gore i crnogorskog Fonda za zdravstveno osiguranje. U početku je bilo tridesetak zaposlenih, radila je fabrika infuzionih rastvora i oftalmoloških preparata, a danas se njihove dvije fabrike prostiru na 11.000 kvadrata. U njima radi 140 visokokvalifikovanih kadrova, a proizvodi se u tri odjeljenja – odjeljenje infuzionih rastvora, oftalmoloških preparata i cefalosporinskih antibiotika. Crnogorski ministar zdravlja prof. dr Miodrag Radunović, istakao je da je Vlada prije dvije decenije prepoznala potencijal, potrebu i motiv da "naše tada malo tržište osnaži pokretanjem prve farmaceutske fabrike u Crnoj Gori". On je podsjetio da su se tada u Hemomontu proizvodili infuzioni rastvori za potrebe crnogorskih zdravstvenih ustanova, i naglasio da je fabrika u međuvremenu izrasla u kuću koja 85 odsto proizvodnje plasira u izvoz. - Kao kompanija čiji je imperativ vrhunski kvalitet proizvoda, Hemomont dosljedno primjenjuje i poštuje smjernice dobre proizvođačke prakse u cijelom ciklusu nastajanja i trajanja svakog proizvoda. Proizvodni portfolio danas obuhvata različite proizvodne forme od infuzionih rastvora, preko kapi za oči kao oftalmoloških preparata za liječenje i dijagnostiku bolesti oka, do sirupa i cefalosporinskih antibiotika - kazao je prof. dr Radunović na svečanosti. - Kontinuirani rast i razvoj kompanije potvrđen je i od njemačke STADA grupe. Osim što su se otvorila nova evropska i svjetska tržišta, ovaj angažman je donio i dodatni kvalitet, koji je doveo do prilagođavanja visokim njemačkim i evropskim standardima, ne samo u proizvodnji, nego i u cjelokupnom poslovanju - istakao je ministar Radunović, podsjećajući da je STADA grupa jedan od najvećih proizvođača generičkih ljekova u svijetu, koja posluje na svih pet kontinenata. Radunović je izrazio zadovoljstvo činjenicom da crnogorski zdravstveni sistem ima temelj kakav je Hemomont, te naglasio da kvalitetni, bezbjedni i dostupni ljekovi, proizvedeni po najstrožim evropskim standardima stavljaju Crnu Goru na evropsku i svjetsku mapu farmaceutske industrije. Izvršna direktorica "Hemomonta" Snežana Perović, istakla je da je fabrika puno investirala u razvoj i proizvodnju, tako da danas ima pet puta veći broj zaposlenih i petostruko brojniji proizvodni portfolio. - Samo od pripajanja STADA grupi, od 2006. godine, investirano je preko 4 miliona eura. I u narednom periodu nas čeka mnogo posla, jer smo sebi postavili ambiciozni plan. U godini jubileja imamo za cilj da na nivou STADA grupe proizvodimo sterilni nazalni sprej, a 40


Podgorica

ukupna investicija će iznositi oko 5,2 miliona eura, a planirano je da se završi do kraja 2015. godine. Posvećeni smo rastu i razvoju Hemomonta, pa vjerujemo da ćemo uz podršku zaposlenih i vlasnika, ali i države i poslovnih partnera, doprinijeti boljem korišćenju potencijala i razvoju farmaceutske industrije u Crnoj Gori i regionu - kazala je Perović, ističući da na ulasku u treću deceniju postojanja u fabrici imaju jasan cilj – vrhunski kvalitet proizvoda. Jedino tako će, naglasila je ona, zadržati lidersku poziciju na tržištu Crne Gore i ostati pouzdan partner u očuvanju zdravlja građana. Generalni direktor "Hemofarma" Ronald Seeliger, istakao je da su uspjehu Hemomonta doprinijeli prvenstveno zaposleni, ali i klijenti, dobavljači kao i "svi mi kao pacijenti". - Hemomont ima svijetlu budućnost i moći će da raste i razvija se u okviru tržišta Crne Gore. Na taj način ćemo stvoriti uslove za sigurna radna mjesta za naše radnike i proizvesti bezbjedne proizvode. Hemofarm sa Hemomontom će uvijek biti u Crnoj Gori, to je činjenica - poručio je Seeliger. U proizvodnom portfoliu Hemomonta nalaze se 54 preparata, u 8 različitih tipova – infuzioni rastvori, kapi za oči, kapi za nos, kapsule, tablete, film tablete, praškovi za oralnu suspenziju i prašak za injekcije. U filmu prikazanom gostima i partnerima, navedeno je da je fabrika više puta proširivana i da su modernizovani njeni proizvodni, laboratorijski i skladišni kapaciteti. - Danas je fabrika za proizvodnju sterilnih proizvoda podijeljena u dva dijela – Odjeljenje infuzionih rastvora i Odjeljenje oftalmologije, i zauzma površinu od 7.400 kvadrata. Proizvodnja čvrstih formi ljekova obavlja se na prostoru od 3.883 kvadrata. Proizvode se cefalosporinski antibiotici I, II i III. generacije. Kapaciteti Hemomonta iznose: 4 miliona infuzija, 5 miliona solucija, 100 miliona kapsula i 4,5 miliona suvih sirupa godišnje - navedeno je u filmu. Više od dvije trećine proizvoda Hemomont izvozi, mahom u susjedne zemlje: Srbiju, Makedoniju, Albaniju i Bosnu i Hercegovinu. Ali, ljekovi Hemomonta stižu i do pacijenata u Rumuniji, Rusiji, Ukrajini i dalekom Azerbejdžanu. - Za održavanje kvaliteta proizvoda neophodni su i adekvatni uslovi skladištenja, prema smjernicama dobre skladišne prakse - navedeno je u filmu. U filmu je istaknuto da je Hemomont društveno odgovorna kompanija, koja još od osnivanja pomaže ugroženim kategorijama stanovništva, doprinosi razvoju kulture i sporta, podržava razvoj zdravstva direktno i kroz projekte Hemofarm fondacije. Hemomont je pomogao ugrožene u nedavnim poplavama u Crnoj Gori i Srbiji, podržano je i obilježavanje 60 godina Crnogorskog narodnog pozorišta, opremanje bolnice u Kotoru, a već tradicionalno daruju dječake i djevojčice koji se prvi rode u Novoj godini. Dragan Novčić MedicalCG br. 68 decembar 2014.g. Hemomont d.o.o. Ulica: 8. mart 55 a Telefon: +382 20 662 306 Email: hemomont@hemofarm.com Web site: www.hemofarm.com 41


Fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore

Sa ovjerenim receptom od Vašeg izabranog doktora, lijekove možete podići i u privatnim apotekama BAR

PLAV

068803007

1

PZU Apoteka “COSMETICS PHARMACY 4”

Jovana Tomaševića 41

030 550 239

49

PZU Apoteka “LIJEK PLAV”

2

PZU Apoteka “LIJEK VOLI BAR”

Obala 13.jula (T.C. “Voli”)

030 315 333

50

PZU Apoteka “PRIMA”

3

PZU Apoteka “LIJEK NOVI BAR”

Jovana Tomaševića PC G-9

030 314 209

4

PZU Apoteka “POPOVIĆ”

Vladimira Rolovića 16

030 312 646

5

PZU Apoteka “STELA - ALBA 1”

Makedonska bb

030 313 847

51

PZU Apoteka “HEBA”

6

PZU Apoteka “STELA - ALBA 2”

Vladimira Rolovića F-5

030 313 848

52

PZU Apoteka “LIJEK PLJEVLJA”

54

PZU Apoteka “TEA MEDICA 8”

PLJEVLJA

Spisak privatnih apoteka saToplica kojima je Fond zaključio ugovore i uApoteka kojima 53 PZU “PRIMA S” naši 7 PZU Apoteka “TEA MEDICA 3” bb 030 313 686 BERANE osiguranici mogu podići lijekove na recept068803037 (osim Insulina, Somatropina, PODGORICA PZU Apoteka “GALENUS”

8

Miljana Tomičića 1

051 230 488

Mojsija Zečevića 2

051 232 924

Rudeš bb (P.C. “Laković”)

067 629 667

55 PZU Apoteka “36,6” lijekova koji sadrže supstance i 13. jula bb droge, psihotropne 051 233 574 56 PZU Apoteka “ANGELICA”

9

PZU Apoteka “GUŠMIROVIĆ BERANE”

10

PZU Apoteka “GUŠMIROVIĆ BERANE”

11

PZU Apoteka “LIJEK BERANE”

12

PZU Apoteka “LIJEK BERANE HDL”

13

PZU Apoteka “PRIMA”

PZU Apoteka “AS PHARM” infuzionih rastvora) nalazi se i na web stranici Fonda za5758zdravstveno Mojsija Zečevića 10 051 241 207 PZU Apoteka “COSMETICS PHARMACY 1”

osiguranje Miloša Mališića bb www.fzocg.me 051 233 000

59

PZU Apoteka “COSMETICS PHARMACY 2”

60

PZU Apoteka “COSMETICS PHARMACY - BAZAR”

068803022 BIJELO POLJE nas putem e-maila: kontakt@rfzcg.co.me, 61 Apoteka “COSMETICS PHARMACY 5” Kontaktirajte kao iPZU na navedene 62 PZU Apoteka “HOLOS 1”

14

PZU Apoteka “GUŠMIROVIĆ 1”

Novi T.C. 1/A

050 431 619

63 PZU Apoteka “HOLOS 3” 15 PZU Apoteka “GUŠMIROVIĆ 2” Načelnika filijala Limska bb Fonda u svim gradovima 050 431 244 brojeve telefona radnim danima od 64 PZU Apoteka “JULIJA FARM” 16

PZU Apoteka “LIJEK BIJELO POLJE”

Tršova bb

17

PZU Apoteka “LIJEK BIJELO POLJE HDL”

Nedakuši bb (T.C. “Imperijal”)

050 435 310 050 435 295

65

PZU Apoteka “LIJEK 3”

18

PZU Apoteka “STANIĆ”

Voja Lješnjaka 1

050 433 110

66

PZU Apoteka “LIJEK 7”

19

PZU Apoteka “TEA MEDICA 7”

Industrijaksa bb (T.C. “Voli”)

050 435 213

67

PZU Apoteka “LIJEK 8”

20

PZU Apoteka “VITA”

Živka Žižica bb

050 431 313

68

PZU Apoteka “LIJEK 11”

21

PZU Apoteka “VITA PLUS”

Tršova bb

050 430 430

69

PZU Apoteka “LIJEK VEKTRA”

70

PZU Apoteka “LIJEK LJETOPIS”

71

PZU Apoteka “LIJEK CENTAR”

09 do 15h.

068803039

BUDVA

42


BAR

068803007

1

PZU Apoteka “COSMETICS PHARMACY 4”

Jovana Tomaševića 41

030 550 239

2

PZU Apoteka “LIJEK VOLI BAR”

Obala 13.jula (T.C. “Voli”)

030 315 333

3

PZU Apoteka “LIJEK NOVI BAR”

Jovana Tomaševića PC G-9

030 314 209

4

PZU Apoteka “POPOVIĆ”

Vladimira Rolovića 16

030 312 646

5

PZU Apoteka “STELA - ALBA 1”

Makedonska bb

030 313 847

6

PZU Apoteka “STELA - ALBA 2”

Vladimira Rolovića F-5

030 313 848

7

PZU Apoteka “TEA MEDICA 3”

Toplica bb

030 313 686

8

PZU Apoteka “GALENUS”

Miljana Tomičića 1

051 230 488

9

PZU Apoteka “GUŠMIROVIĆ BERANE”

13. jula bb

051 233 574

10

PZU Apoteka “GUŠMIROVIĆ BERANE”

Mojsija Zečevića 2

051 232 924

11

PZU Apoteka “LIJEK BERANE”

Mojsija Zečevića 10

051 241 207

12

PZU Apoteka “LIJEK BERANE HDL”

Rudeš bb (P.C. “Laković”)

067 629 667

13

PZU Apoteka “PRIMA”

Miloša Mališića bb

BERANE

068803037

BIJELO POLJE

051 233 000

068803022

14

PZU Apoteka “GUŠMIROVIĆ 1”

Novi T.C. 1/A

050 431 619

15

PZU Apoteka “GUŠMIROVIĆ 2”

Limska bb

050 431 244

16

PZU Apoteka “LIJEK BIJELO POLJE”

Tršova bb

050 435 310

17

PZU Apoteka “LIJEK BIJELO POLJE HDL”

Nedakuši bb (T.C. “Imperijal”)

050 435 295

18

PZU Apoteka “STANIĆ”

Voja Lješnjaka 1

050 433 110

19

PZU Apoteka “TEA MEDICA 7”

Industrijaksa bb (T.C. “Voli”)

050 435 213

20

PZU Apoteka “VITA”

Živka Žižica bb

050 431 313

21

PZU Apoteka “VITA PLUS”

Tršova bb

050 430 430

068803039

BUDVA 22

PZU Apoteka “LIJEK 10”

Stupovi bb

033 462 350

23

PZU Apoteka “LIJEK BUDVA”

Jadranski put bb

033 453 813

24

PZU Apoteka “MEDITAS 3”

13. jula 1

033 452 454

25

PZU Apoteka “TEA MEDICA 4”

Mediteranska 8

CETINJE 26

PZU Apoteka “TEAMEDICA 14”

Njegoševa 40

DANILOVGRAD 27

PZU Apoteka “MEDITAS 8”

078 119 696

068803024 041 230 720

068803014 Bijeli Pavle bb

HERCEG NOVI

020 813 213

068803042

28

PZU Apoteka “ACHILEA”

Bijela bb

031 671 173

29

PZU Apoteka “ČUKVAS”

Save Kovačevića 3

031 323 810

30

PZU Apoteka “LIJEK HN1”

Njegoševa 61

031 580 009

31

PZU Apoteka “LIJEK HN2”

Trg Nikole Đurkovića bb

031 325 155

32

PZU Apoteka “TEA MEDICA 1”

Nikole Ljubibratića br 6

031 343 278

33

PZU Apoteka “VESELIN”

Njegoševa 92

031 321 712

068803044

KOLAŠIN 34

PZU Apoteka “KALINA”

Vojvode Mine bb

35

PZU Apoteka “LIJEK 15”

Jadranska magistrala (HDL 356)

032 520 450

36

PZU Apoteka “MEDICOR DOBROTA”

Dobrota bb

032 330 644

37

PZU Apoteka “MEDICOR KAMELIJA”

Trg Mata Petrovića 2

032 335 333

38

PZU Apoteka “TEA MEDICA 6”

Radanovići bb (Hipermarket “Voli”)

032 520 399

39

PZU Apoteka “VILLA”

Stari Grad 461

KOTOR

068803049

MOJKOVAC 40

PZU Apoteka “FARMLUKA”

067 241 101

032 322 216

068803043 Njegoševa bb

NIKŠIĆ

050 472 046

068803036

41

PZU Apoteka “FARMEDICA”

Radoja Dakića 8

040 212 630

42

PZU Apoteka “LATKOVIĆ”

V proleterske 11

040 213 455

43

PZU Apoteka “LIJEK NIKŠIĆ”

Nika Miljanića bb

040 222 100

44

PZU Apoteka “NIKŠIĆ-MNE”

Njegoševa 18

040 213 279

45

PZU Apoteka “REMEDIA 1”

Nika Miljanića bb

040 245 500

46

PZU Apoteka “REMEDIA 2”

Nikole Tesle bb

040 230 777

47

PZU Apoteka “TEA MEDICA 5”

Bulevar 13. jula 6 (Hipermarket “VOLI”)

040 280 300

48

PZU Apoteka “VIGOR”

Novaka Ramova 3

040 212 814


PLAV

068803047

49

PZU Apoteka “LIJEK PLAV”

Čaršijska bb

50

PZU Apoteka “PRIMA”

Racina bb

PLJEVLJA

051 250 142 051 252 500

068803038

51

PZU Apoteka “HEBA”

Kralja Petra I 30

052 322 615

52

PZU Apoteka “LIJEK PLJEVLJA”

Tršova 2

052 324 122

53

PZU Apoteka “PRIMA S”

Kralja Petra I 47

052 321 533

54

PZU Apoteka “TEA MEDICA 8”

Miloša Tošića bb (Hipermarket “Voli”)

PODGORICA

052 324 120

068803034

55

PZU Apoteka “36,6”

Moskovska L-7

020 238 366

56

PZU Apoteka “ANGELICA”

Radosava Burića 33

020 647 980

57

PZU Apoteka “AS PHARM”

Golubovci bb

069 317 621

58

PZU Apoteka “COSMETICS PHARMACY 1”

Brastva i jedinstva bb

020 623 520

59

PZU Apoteka “COSMETICS PHARMACY 2”

Vasa Raičkovića 35

020 225 460

60

PZU Apoteka “COSMETICS PHARMACY - BAZAR”

T.C. “Bazar”

020 220 047

61

PZU Apoteka “COSMETICS PHARMACY 5”

Zmaj Jovina bb

020 655 253

62

PZU Apoteka “HOLOS 1”

Moskovska 37 b

069 056 852

63

PZU Apoteka “HOLOS 3”

27. marta 37

020 640 144

64

PZU Apoteka “JULIJA FARM”

Primorska 4

020 611 677

65

PZU Apoteka “LIJEK 3”

Novaka Miloševa 6

020 230 456

66

PZU Apoteka “LIJEK 7”

Mitra Bakića 56

020 623 994

67

PZU Apoteka “LIJEK 8”

Kralja Nikole 7

020 622 047

68

PZU Apoteka “LIJEK 11”

Moskovska 22

020 246 105

69

PZU Apoteka “LIJEK VEKTRA”

Moskovska 1

020 234 480

70

PZU Apoteka “LIJEK LJETOPIS”

Vasa Raičkovića 3

020 241 209

71

PZU Apoteka “LIJEK CENTAR”

Slobode 68

020 231 211

72

PZU Apoteka “LIJEK POBREŽJE”

Bul. Save Kovačevića 159

020 620 907

73

PZU Apoteka “LIJEK STARA VAROŠ”

Oktobarske revolucije 28

020 633 372

74

PZU Apoteka “LIJEK STARI AERODROM”

Cvijetna 35

020 650 912

75

PZU Apoteka “LIJEK BLOK V”

Vijenci kosovskih junaka 63

020 218 003

76

PZU Apoteka “LIJEK BLOK VI”

Đoka Miraševića M3

020 266 546

77

PZU Apoteka “LIJEK TUZI”

Puško Polje bb

067 212 182

78

PZU Apoteka “LU & JO”

Mila Radunovića S-3

020 239 162

79

PZU Apoteka “MEDITAS 1”

Svetozara Markovića 13

020 625 012

80

PZU Apoteka “MEDITAS 2”

Novaka Miloševa 6

020 230 454

81

PZU Apoteka “MEDITAS 4”

Oktobarske revolucije 44

020 623 002

82

PZU Apoteka “MEDITAS 5”

Jerevanska 34

020 642 013

83

PZU Apoteka “MEDITAS 7”

Lamela 2A-IV, Stari Aerodrom

020 221 573

84

PZU Apoteka “MAXIMA”

Slobode 9

020 664 359

85

PZU Apoteka “MAXIMA PLUS DELTA”

Delta City, Lok 117

069 312 400

86

PZU Apoteka “MAXIMA PLUS”

Džordža Vašingtona 76

020 290 034

87

PZU Apoteka “MEDEONFARM”

Bulevar Sv. Petra Cetinjskog 61

020 248 922

88

PZU Apoteka “MEDEONFARM 1”

Masline bb

020 611 557

89

PZU Apoteka “PETANOVIĆ 1”

Ivana Vujoševića 21

020 243 257

90

PZU Apoteka “PETANOVIĆ 2”

Braća Zlatičanin 13

020 623 422

91

PZU Apoteka “PETANOVIĆ 3”

Moskovska 48

020 246 108

92

PZU Apoteka “PRIMA PHARM”

Josipa Broza bb

067 300 095

93

PZU Apoteka “PHARMACITY”

Studentska 1-5

069 052 948

94

PZU Apoteka “REMEDIA”

Tuzi bb

067 619 549

95

PZU Apoteka “SAN GIOVANNI”

Oktobarske revolucije bb

067 766 706

96

PZU Apoteka “SPIN PHARM”

IV Proleterske 24

020 655 374

97

PZU Apoteka “TEAMEDICA 2”

Oktobarske revolucije 2

020 622 719

98

PZU Apoteka “TEAMEDICA 9”

Cetinjski put bb

020 623 540

99

PZU Apoteka “TEA MEDICA 15”

Trg Nikole Kovačevića 3

ROŽAJE 100

PZU Apoteka “GUŠMIROVIĆ ROŽAJE”

020 220 870

068803035 Maršala Tita bb

TIVAT

051 271 302

068803045

101

PZU Apoteka “BOSILJAK”

Trg od kulture 1

032 671 437

402

PZU Apoteka “MAGNOLIJA”

II Dalmatinske bb

032 662 002

103

PZU Apoteka “MAXIMA”

Porto Montenegro bb

032 540 331

104

PZU Apoteka “POEN”

21. novembra 17

ULCINJ

032 674 929

068030929

105

PZU Apoteka “LIJEK ULCINJ”

Bulevar Skender Begu bb

030 401 772

106

PZU Apoteka “PHARMALIFE”

Bulevar Skender Begu bb

030 412 550

107

PZU Apoteka “PHARMALIFE RIVA”

Ulcinjskih moreplovaca Pristan

030 414 285

108

PZU Apoteka “TEA MEDICA ULCINJ”

26. novembra 22

030 401 160


Za pusače ˇ

ˇ Moć brsljana


Andrijevica

JZU DOM ZDRAVLJA ANDRIJEVICA Javna zdravstvena ustanova Dom zdravlja - Andrijevica, kao najmlađa ustanova primarne zdravstvene zaštite u Crnoj Gori, formirana je Odlukom Vlade RCG 30. decembra 1998. godine, umjesto dotadašnje Zdravstvene stanice koja je funkcionisala u sastavu Doma zdravlja - Berane. Kao samostalno pravno lice posluje od 19. 2. 1999. godine. Ova ustanova obavlja poslove primarne zdravstvene zaštite stanovništva, na teritoriji opštine Andrijevica. Primarna zdravstvena zaštita je prvi nivo na kom građanin ostvaruje zdravstvenu zaštitu i preko kojeg se uključuje u proces zdravstvene zaštite na drugim nivoima. Od svog osnivanja, Dom zdravlja je obavljao poslove zdravstvene zaštite u sljedećim oblastima: zdravstvenog vaspitanja, opšte medicine, zdravstvene zaštite žena, zdravstvene zaštite djece i omladine, zdravstvene zaštite radnika, polivalentne patronaže, stomatološke zdravstvene zaštite, laboratorijske dijagnostike, kućne njege i liječenja, hitne medicinske pomoći i zdravstvene statistike. Ova ustanova obezbjeđuje zdravstvenu zaštitu iz oblasti plućnih bolesti i tuberkuloze, mentalnog zdravlja, rendgenske dijagnostike i higijenskoepidemiološke zdravstvene zaštite. Sve to bilo je olakšano posredstvom Javne zdravstvene ustanove Dom zdravlja „Dr Nika Labović” - Berane. Takođe, zahvaljujući dobroj saradnji sa Opštom bolnicom - Berane i Domom zdravlja „Dr Nika Labović” Berane, u cilju visokokvalitetne zdravstvene zaštite, angažuje i stručne konsultante raznih specijalnostim, po ugovoru o dopunskom radu koji u kontinuitetu ordiniraju: pneumoftiziolog, radiolog, a proteklih godina i ljekari drugih specijalnosti. Na taj način je odlazak pacijenata u druge ustanove radi dijagnostike i liječenja sveden na neophodni minimum. Ranijih godina Javna zdravstvena ustanova Dom zdravlja - Andrijevica imala je godišnje i do 51-og zaposlenog, sa raznovrsnom obrazovnom strukturom. Ova ustanova je školovala kadrove, a dosta ljekara koji su radili u Domu zdravlja dobilo je specijalizaciju za potrebe drugih zdravstvenih ustanova, tri su po završenoj specijalizaciji našli novo zaposlenje u Beogradu, 11 ljekara koji su radili u ovoj ustanovi našlo je novo zaposlenje. Tokom 2008. godine sprovedena je reforma primarne zdravstvene zaštite, dinamikom utvrđenom Master planom razvoja zdravstva od 2005-2010. godine. Tokom 2008. godine donijeta su nova akta ustanove, Statut i Pravilnik o sistematizaciji radnih mjesta Doma zdravlja. Reforma u ustanovi je otpočela 1. 6. 2008. godine, i to procesom registracije osiguranika. Svaki osiguranik je dobio priliku da izabere svog doktora i na taj način stvori preduslov za ulazak u sistem javnog zdravstva Crne Gore. Organizacija rada sprovedena je u skladu sa reformom primarne zdravstvene zaštite. Javna zdravstvena ustanova Dom zdravlja - Andrijevica predstavlja referentni centar primarne zdravstvene zaštite koji pruža ili omogućava podršku izabranom timu ili izabranom doktoru. 46


Andrijevica

Radi obavljanja djelatnosti, ova ustanova ima osnovne organizacione cjeline, u skladu sa aktom o sistematizaciji radnih mjesta, i to: izabrane doktore (za odrasle, za žene i za djecu), centre za podršku, jedinice za podršku, menadžment i administrativno-tehničke poslove. U Domu zdravlja rade tri tima izabranih doktora za odrasle, jedan tim izabranog doktora za žene i jedan tim izabranog doktora za djecu. Jedna doktorka na poslovima izabrani doktor za odrasle, spec. opšte medicine, završila je tokom 2012. god. doedukacijom dospecijalizaciju iz porodične medicine. Takođe je jedna doktorka, izabrani doktor za odrasle, doktor medicine, dobila specijalizaciju iz porodične medicine. Edukaciju su imale i medicinske sestre, shodno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti, kao što je edukacija tima izabranog doktora za djecu u vezi programa obaveznih imunizacija i dr. Shodno aktu o sistematizaciji, uspješno rade i ostale organizacione cjeline u našoj ustanovi. Centri za podršku su: Centar za plućne bolesti i tuberkulozu, gdje ordinira doktor pneumoftiziolog iz Doma zdravlja „Dr Nika Labović”. Centar za dijagnostiku: laboratorijska, rendgenska i ultrazvučna dijagnostika. Rendgenološka i ultrazvučna dijagnostika obavlja se uz kordinaciju specijaliste radiologa iz Opšte bolnice - Berane. Centar za laboratorijsku dijagnostiku radi uz koordinaciju specijaliste kliničke biohemije iz Opšte bolnice - Berane. U sklopu Doma zdravlja funkcioniše i Centar za prevenciju, u kojem su organizovana savjetovališta i to: Savjetovalište za mlade, Populaciono i Savjetovalište za reproduktivno zdravlje. Ustanova je dobila brojna priznanja za svoj rad, a najznačajnija su: - Diploma 17. jul, najviše priznanje koje dodjeljuje Opština Andrijevica, za izvanredne rezultate u podizanju kvaliteta zdravstvene zaštite stanovništva; - Najviše godišnje priznanje koje dodjeljuje Institut za javno zdravlje Crne Gore, za sveobuhvatno i kontinuirano sprovođenje obavezne imunizacije djece. MedicalCG br 49, maj 2013.g.

Dr Zvonko Vuković, direktor

DZ Andrijevica Adresa: Branka Deletića bb Telefon: +382 51 243 949 Email: jzudza@t-com.me

APOTEKE

STOMATOLOGIJA

Andrijevica Montefarm Adresa: B.Deletića bb Telefon: +382 51 230 680

Dr Božović - opšta stomatološka ambulanta Adresa: Branka Deletića bb Telefon: +382 67 595 333 Dr Maslovarić - opšta stomatološka ambulanta Adresa: Branka Deletića bb Telefon: +382 68 630 568 Email: svetlana.maslovaric@outlook.com 47


Bar

JZU OPŠTA BOLNICA „BLAŽO ORLANDIĆ” Na oko 9.5 hiljada kvadratnih metara prostorne površine u Starom Baru, smještena je Opšta bolnica „Blažo Jošov Orlandić”. Baštineći tradiciju dugu najmanje šest i po decenija, ova javna zdravstvena ustanova se danas predstavlja kao centar u kom se, kako je to bio slučaj 2011. godine, godišnje ostvari 7.666 hospitalizacija pacijenata, sa brojem bolničkih dana 45.396, prosječnom dužinom liječenja 5,92 dana po pacijentu, iskorišćenost kapaciteta je 73,59%, 55.393 specijalističkih pregleda, 1.457 operativnih zahvata i 2.370 dijaliznih postupaka kao i brojnih drugih dijagnostičkih i terapijskih procedura. U okviru modernizovane rendgenske službe urađeno je 11.379 ultrazvučnih pregleda, snimljeno je 7.395 pacijenata, 2004 skopije i 10.812 radiografija. U 2011. godini počeo je sa radom skener, pomoću kog je urađeno 1959 MSCT snimaka. Kabinet za transfuziju krvi prikupio je 1.448 jedinica krvi, dok je u Kliničko-biohemijskoj laboratoriji urađeno 129,384 analizaU toku navedenog perioda, zahvaljujući profesionalnom angažmanu zaposlenih u ovoj ustanovi, grad Bar je dobio još 648 novorođena stanovnika, u Porodilištu koje je od 1996. godine steklo naziv „Prijatelj novorođenčeta i majke” (Baby Friendly). - Naša vizija i dugoročni plan usmjereni su ka prerastanju ove ustanove u moderan regionalni zdravstveni centar, koji će se razvijati u skladu sa savremenim naučno-tehnološkim dostignućima iz oblasti medicinske nauke - ističe direktor Opšte bolnice dr sc. med. Zoran Srzentić. Bolnica u Baru ustanovljena je 1. novembra 1946. godine. Prema podacima kojima raspolaže arhiva ove ustanove, začeci organizovane zdravstvene službe u Baru vezuju se za 1923. godinu, kada su osnovane prve antimalarične stanice. U Starom Baru, na Biskupiji, 1930. godine, izgrađena je montažna zgrada i počela je sa radom Antimalarična ambulanta sa gradskim kupatilom. Godine 1932. osnovan je prvi Dom narodnog zdravlja sa narodnim kupatilom u Starom Baru. Ova zgrada i danas postoji, ali je van upotrebe (bivše ORL odjeljenje). Prije rata, za smještaj bolesnika korišćeni su neki hotelski prostori na Pristanu. Narodna bolnica, kako je glasio njen prvobitni naziv, od dana ustanovljenja nosi ime narodnog heroja Narodnooslobodilačke borbe Blaža Jošova Orlandića, studenta medicine rodom iz ovdašnjeg naselja Seoci. Sredinom 1954. ovo postaje Opšta bolnica, a od 1963. godine Bolnica „Blažo Orlandić”, tadašnji Dom narodnog zdravlja, Zdravstvena stanica 48


Bar

u Virpazaru i Narodna apoteka sa Odjeljenjem u Virpazaru integrišu se u jedinstvenu zdravstvenu organizaciju - Medicinski centar „Blažo Orlandić”, Bar. Ovo je bila baza za nastanak današnje Opšte bolnice osnovane 1991. godine. Organizacionu strukturu Bolnice u Baru danas čine 4 odjeljenja sa 9 odsjeka, 7 medicinskih službi sa 7 odsjeka i jedna nemedicinska služba sa 4 odsjeka. Opšta bolnica je organizovana tako da se u njoj obavljaju bolnička, specijalistička i uža specijalistička zdravstvena djelatnost. Građanima Bara na raspolaganju su odjeljenja hirurgije, interne medicine, pedijatrije, ginekologije i akušerstva. Od pratećih službi aktivne su i Služba anestezije sa jedinicom intenzivnog liječenja, Laboratorijska dijagnostika, Služba radiološke dijagnostike, Medicinskog snabdijevanja, Služba fizikalne medicine, Urgentne medicinske pomoći, a u funkciji je i Služba zajednički poslovi. Raspolaže sa 3 hirurške sale i jednom malom salom kao i kabinetom za endoskopiju. U bolnici radi 291 osoba od kojih je 216 medicinskih radnika, sa 47 doktora specijalista od kojih 2 doktora nauka, 7 magistara medicinskih nauka, te 2 primarijusa. U svrhu obezbjeđenja što primjerenije zdravstvene njege, angažovana su 164 zdravstvena radnika ostalih profila, sa visokom i srednjom stručnom spremom, od kojih su najbrojniji medicinske sestre/tehničari. Od 2003. godine pa nadalje u ovoj ustanovi urađeno je mnogo na unapređivanju zdravlja i primjeni novih tehnologija u dijagnostici i liječenju, sa ciljem stvaranja operativnog i funkcionalnog sistema koji se bazira na primjeni savremenih medicinskih tehnologija. Planskim ulaganjem u medicinsku edukaciju i razvojem usmjerenih stručnih obrazovnih programa znatno je podignut nivo ukupnih znanja i vještina i postignut razvoj visokospecijalizovanih medicinskih usluga. Bolnica u Baru raspolaže zavidnim brojem aparata visoke tehnologije, kao što su multislajsni skener, tri ultrazvučna aparata, aparat za mamografiju, C-luk za perioperativna snimanja, 2 stuba za laparoskopsku hirurgiju, stub za endoskopsku dijagnostiku, kao i organizacione jedinice u kojima se liječe najugroženiji pacijenti kao što su Centralna jedinica intenzivnog liječenja, Koronarna jedinica, Odjeljenje za dijalizu. Poslednjih godina postignut je značajan napredak u hirurgiji jer se primjenom laparoskopske hirurgije obezbjeđuje brži protok pacijenata, redukcija bolničkih dana, mogućnost obrade više pacijenata u toku dana, kao i brže 49


Bar

otpuštanje pacijenata na kućno liječenje. Ove promjene dovode do racionalizacije resursa kao i formiranja službi koje će biti efikasne uz opravdane troškove. Značajan resurs je Jedinica intenzivne njege koja je opremljena savremenim monitoringom, uz respirator, centralni kiseonik i sl. U ovoj jedinici se obavljaju tretmani svih stanja vitalno ugroženih pacijenata, postoperativna stanja, kardiopulmonalna reanimacija, politrauma. Služba za anesteziju i reanimaciju obezbjeđuje pružanje usluga opšte i regionalne anestezije za više hirurških disciplina: opšta laparoskopska hirurgija, ginekologija i akušerstvo, otorinolaringologija, epiduralna anestezija - bezbolni porođaj. Usluge reanimacije se pružaju na nivou cijele bolnice, tj. na odjeljenjima na kojima se za to ukaže potreba. Sve vrste anestezije i analgosedacije rade se savremenim metodama, uz kontinuiran monitoring vitalnih parametara. Ističući značaj aktivno sprovođene modernizacije uslova rada i obezbjeđenja savremenom trenutku primjerene zdravstvene zaštite, dr Zoran Srzentić navodi da je u tom smislu upravo ova ustanova jedna od vodećih u zdravstvenom sistemu Crne Gore. U prilog tome govore brojna priznanja i uspješno sprovedeni projekti usavršavanja rada. Stalni izazov, ipak, predstavlja istrajno usavršavanje uslova i sredstava rada, kao i omogućavanje profesionalnog unapređenja kadra. Počeci Može se reći da je razvojno stablo kadrovske službe Opšte bolnice u Baru izdanak profesionalne posvećenosti bračnog para Jovanovića, Miodraga i Ivane, doktora hirurgije koji su od osnivanja Bolnice do šezdesetih godina prošlog vijeka bili direktori ove ustanove. Te početke obilježava i rad dr Ljubinke Ibike Medigović, babice Katine Medigović i, što tada nije baš bilo redovna pojava, školovanog anestetičara Vladimira Pešikana. Ovom timu zdravstvenih radnika kasnije se pridružio i bračni par Jovalekić, dr Mitar i dr Anica. Uporedo sa jačanjem ukupne društvene moći i uočavanjem potreba barskog stanovništva, išao je i dalji opšti razvoj ove ustanove. Od 2003. godine na čelu ovog kolektiva nalazi se dr sc med Zoran Srzentić, specijalista hirurgije. 7. juna, na dan pogibije narodnog heroja čije ime nosi, Opšta bolnica svake godine obilježava svoj praznik. U okviru prigodnog programa, tom prilikom bivaju predstavljeni sprovedeni projekti i planirane aktivnosti. Jelena Živković MedicalCG br. 37 maj 2012.g. JZU Opšta bolnica „Blažo Orlandić“ Adresa: Podgrad bb Telefon: +382 30 342 333 Email: jzu-ob-bar@t-com.me Web site: www.bolnicabar.me 50


Set za elektromagnetnu terapiju

Inhalator sa kristalima soli

Efikasno i kliniÄ?ki testirano medicinsko pomagalo koje pomoću elektromagnetnog polja blagotvorno utiÄ?e na naĹĄe tijelo i cjelokupno zdravlje.

Medicinsko sredstvo koje uz pomoć kristala soli proÄ?iťćava disajne puteve i olakĹĄava disanje. Za djecu preko 5 godina i odrasle.

  Aparat protiv oĹžiljaka Registrovani medicinski aparat koji terapijom polarizovane svjetlosti uklanja oĹžiljke i manje vidljive nesavrĹĄenosti koĹže.

     

 

 

020 415 009tXXXXFMMOFPNF

    


Bar

JZU DOM ZDRAVLJA BAR Matični objekat Doma zdravlja u Baru zauzima lokaciju koja se nalazi u centru grada. Smještena na prostoru površine 1.876 m2, ova ustanova danas upravlja izvršenjem spektra razuđenih medicinskih nadležnosti čiji je osnovni prioritet briga o zdravlju građana. Kao siguran partner u zaštiti i poboljšanju zdravlja, Dom zdravlja raspolaže odgovornim i profesionalnim kadrom koji obavlja preventivne i kurativne preglede, savjetovalištima, specijalizovanim centrima i posebnim ambulantama koje se nalaze u prigradskim mjestima. U Domu zdravlja u Baru zaposleno je 206 radnika. Usluge medicinskog tipa pruža 158 osoba. Angažovano je 34-voro specijalizanata i subspecijalizanata, a na specijalizaciji se nalazi još pet ljekara. Prateći program reformisanog zdravstvenog sistema države, ova ustanova je svim svojim pacijentima obezbijedila mogućnost odabira izabranog tima ili izabranog ljekara. Kada se pacijent ovog doma zdravlja odluči da izabere ljekara koji će biti zadužen da mu pruža medicinsku zaštitu, na raspolaganju mu stoji sedamnaest ljekara koji brinu o zdravlju odraslih osoba, pet ljekara dječije medicine i dva ginekologa. U cilju postizanja što kvalitetnije usluge zdravstvene zaštite primarnog nivoa, podršku izabranom ljekaru pružaju centri za: dijagnostiku, prevenciju, plućne bolesti i tuberkulozu, mentalno zdravlje i brigu o djeci sa posebnim potrebama. Posebne jedinice sačinjavaju: Jedinica za patronažu, Jedinica za sanitetski prevoz i Jedinica za fizikalnu terapiju primarnog nivoa. U ovom domu zdravlja sa punim uspjehom se pružaju medicinske usluge iz oblasti imunologije, otkrivanja i suzbijanja faktora koji utiču na pojavu i širenje zaraznih i drugih bolesti, higijene, epidemiologije, planiranja porodice, ginekologije, patronaže i kućnog liječenja, zaštite mentalnog zdravlja, liječenja plućnih bolesti i tuberkuloze, laboratorijske, radiološke i drugih dijagnostičkih djelatnosti. U okviru Centra za prevenciju razvijen je niz službi koje rade po principu savjetovališta. Tu spadaju: Populaciono savjetovalište, Savjetovalište za djecu, Savjetovalište za mlade, Savjetovalište za reproduktivno zdravlje i Savjetovalište za prevenciju HIV / AIDS-a. U Domu postoje i službe koje svoj posao obavljaju tržišno, a to je posao koji se u Medicini rada odnosi na izdavanje dozvola, potvrda i uvjerenja različite vrste, a u Sportskoj medicini te usluge se odnose zadovoljavanje posebnih medicinskih potreba ovog dijela populacije. Čini se da nije potrebno posebno naglašavati da svi pacijenti Barskog doma zdravlja tokom 24 h mogu računati na kvalitetnu uslugu od strane zaposlenih u Službi hitne medicinske pomoći koja predstavlja nezaobilazan segment ove ustanove. 52


Bar

U Virpazaru, Sutomoru, na Ostrosu, u Pečuricama i u Starom Baru kao izdvojeni segmenti Doma zdravlja u Baru funkcionišu posebne ambulante. Njihovo radno vrijeme obuhvata period od 7 do 15 časova. Kao posebna potreba turističkog ambijenta kakav je u ovom primorskom gradu, vremenom je uspostavljeno pružanje medicinskih usluga turistima posjetiocima ove opštine, pa u okviru Doma zdravlja funkcionišu i četiri turističke ambulante. One su locirane u Domu zdravlja Bar, Velikom Pijesku, Utjesi i Sutomoru. Kada se sagleda značaj tridecenijskog iskustva i očigledna namjera da se ide u korak sa najnovijim standardima pružanja medicinskih usluga koji su evidentni u ovoj ustanovi primarnog zdravstvenog nivoa, može se samo konstatovati da je sasvim utemeljena jedna od tvrdnji istaknutih u Programu rada Doma zdravlja koja glasi: - Zajedničkim naporom težimo da budemo još kvalitetniji, da se istakne profesionalizam i stručnost u radu, jer je naš neposredni predmet čovjek, njegov život, zdravlje i dostojanstvo. Kroz dobru organizaciju kao osnovu rada, imperativ nam mora biti samo najbolja ocjena. Anita Radanović MedicalCG br. 18, oktobar 2010.g.

JZU Dom zdravlja Bar Adresa: ul. Jovana Tomaševića, 42 Tel.: +382 30 311 001 E-mail: domzdravljabar@t-com.me 53


Bar

APOTEKE Amapharm Adresa: Makedonska G-18 Telefon: 069/419-715 Belladonna Adresa: Makedonska E-15 Telefon: 030 314 689 Cosmetics pharmacy 4 Adresa: Jovana Tomaševića 41 Telefon: 069 178 148 Email: cmpharmacy4@mpm.co.me G.M.G. 1 Adresa: Makedonska A-1 Telefon: 030 550 166 G.M.G. 2 Adresa: Nikole Lekića bb, Šušanj Telefon: 068 211 546 G.M.G. 3 Adresa: Obala Iva Novakovića, Sutomore Telefon: 030 374 639 Hygia Adresa: Jovana Tomaševića 28 Telefon: 030 317 445 Iva Pharm Adresa: Rista Lekića I-33 Telefon: 030 311 336 Izbor Montefarm Adresa: Jovana Tomaševića Telefon: 030 311 021 Lijek Bar HDL Adresa: Obala 13. jula (TC Laković) Telefon: 030 550 898, 067 249 607 Email: barhdl@lijek.co.me Lijek Novi Bar Adresa: Jovana Tomaševića, Poslovni centar G-9 Telefon: 030 314 209, 067 634 862 Email: novibar@lijek.co.me Lijek Voli Bar Adresa: Obala 13. jula bb (TC Voli) Telefon: 030 315 333, 067 349 766 Email: barvoli@lijek.co.me

Menta Adresa: Topolica bb, zgrada H-22 Telefon: 030/313-065 Oliva Adresa: Topolica II, Makedonska G-18 Telefon: 030 314 834 Popović Adresa: Vladimira Rolovića 16 Telefon: tel. 030 312 646, mob. 069 193 448 Email: popovic@teamedica.co.me Stari grad Adresa: Donja Čeluga bb Telefon: 030 550 250 Stela Alba 1 Adresa: Makedonska bb, objekat 6-18 Telefon: 030 313 848 Email: stellaalba1@teamedica.co.me Stela Alba 2 Adresa: ul. Vladimira Rolovica F-5 Telefon: 030 313 848; 030 317 848 Email: stellaalba2@teamedica.co.me Tea-Medica 3 Adresa: Jovana Tomaševića 17 Telefon: 030 313 686; 069 193 403 Email: teamedica3@teamedica.co.me Topolica Montefarm Adresa: Jovana Tomaševića bb Telefon: 030 312 946 Vitamin Plus Adresa: Topolica I, (G11) Telefon: 030 550 218 GINEKOLOGIJA Eskulap- ginekološko-akušerska ambulanta sa ultrazvučnom dijagnostikom Adresa: Mila Boškovića H6 Telefon: 030 313 928, 069 033 307 Gea Medical - specijalistička ambulanta za ginekologiju i akušerstvo Adresa: Jovana Tomaševića - Poslovni centar G9 Telefon: 030 550 484, 069 898 255 Email : geamedical@t-com.me 54


SKULAP Privatna Ultrazvučna i Ginekološko - Akušerska oridinacija

Ul. Mila Boškovića H7 85000 Bar Mob: 069 033 307 Tel: 030 313 928

* ULTRAZVUČNI PREGLEDI DONJEG I GORNJEG ABDOMENA, ŠTITNE ŽLIJEZDE * ULTRAZVUK KUKOVA, GRUDI, MEKIH TKIVA SVIH REGIJA * KOLORDOPLER KRVNIH SUDOVA * ULTRAZVUK SRCA * ULTRAZVUČNI GINEKOLOŠKI PREGLED * GINEKOLOŠKI PREGLED * PAPA TEST * KOLPOSKOPIJA * RANA DIJAGNOSTIKA I PRAĆENJE TRUDNOĆE * KONTRACEPCIJA


Bar

INTERNA MEDICINA

OFTALMOLOGIJA

Dr Valentina Kalinić - internističko endokrinološka ordinacija Adresa: Jovana Tomaševića G9, II sprat Telefon: 030 314 758, 067 811 578

Lika - specijalistička ambulanta iz oftalmologija Adresa: Popa Dukljanina bb Telefon: 030 311 472, 030 313 366

Dr Masoničić - specijalistička ambulanta interne medicine Adresa: Jovana Tomaševića 26/100 Telefon: 030 312 926; 069 622 673 Živković - specijalistička ambulanta interne medicine Adresa: Makedonska E15 Telefon: 030 318 171 LABORATORIJE

Monokl - očna ordinacija Adresa: Jovana Tomaševića 32 Telefon: 030 311 226 Vid - specijalistička ambulanta iz oftalmologija Adresa: Mila Boškovića H6 Telefon: 030 315 719, 069 037 029 OPŠTA MEDICINA Medias - ordinacija opšte medicine Adresa: Makedonska G20 Telefon: 069 066 755

Dr Vuksanović - biohemijsko-mikrobiološka laboratorija Adresa: Jovana Tomaševića G9 Telefon: 030 315 900; 069 038 130 Email: info@drvuksanovic.me; mvlab@t-com.me Web site: www.drvuksanovic.me

ORTOPEDIJA

DR Zejnilović - biohemijska i mikrobiološka laboratorija Adresa: Jovana Tomaševića 14 Telefon: 030 315 989 , 069 929 533 Email: drzejnilovic.lab@t-com.me

AlphaGR - ORL ordinacija dr Rađenović Adresa: Vladimira Rolovića F42A Telefon: 030 311 154 Email: alphagr@t-com.me

Rađenović - laboratorija Adresa: Vladimira Rolovića F4-2A Telefon: 030 311 154

Dr Sickinger Adresa: Bulevar JNA bb Telefon: +382 30 550 803 OTORINOLARINGOLOGIJA

Antyllus - specijalistička ambulanta iz otorinolaringologija Adresa: Čeluga 42 Telefon: 030 340 650; 069 030 850


Bar

PEDIJATRIJA

P E D I J AT R I J S K A O R D I N A C I J A

* SAVJETOVALIŠTE ZA

Medical Mitrović

* SAVJETOVALIŠTE ZA BEBE

ŠKOLSKU I PREDŠKOLSKU DJECU

Dr med. Miroslav Mitrović - pedijatar

* KUĆNE POSJETE

Adresa: Bulevar 24. novembar H-14 (zgrada - Biro rada) Tel: 030 316 016, mob: 069 068 986, e-mail: medicalmitrovic@t-com.me

Buntić - opšta stomatološka ambulanta sa zubotehničkom laboratorijom Adresa: Maršala Tita 32/IV, objekat B-13 Telefon: 067 638 778 Email: borgbuntic@gmail.com; bunticb@t-com.me

Doktorica Mica - specijalistička ambulanta iz pedijatrije Adresa: Naselje centar, Petrovac Telefon: 069 200 001 STOMATOLOGIJA Aligrudić Dent - opšta stomatološka ambulanta Adresa: JZU DZ-Bar, Zdravstveni objekat Sutomore Telefon: 068 509 049 Email: tafos@t-com.me Baranin - opšta stomatološka ambulanta Adresa: Vladimira Rolovića F2 Telefon: 069 033 523

opšta stomatološka ordinacija

art-dental

Čanak - opšta stomatološka ambulanta za djecu i odrasle Adresa: Poslovni centar Topolic, I sprat Telefon: 030 314 040 Email: dr.canak@t-com.me Dental Clinic - ambulanta opšte stomatološke zaštite sa oralnom hirurgijom i zubotehničkom laboratorijom Adresa: Maršala Tita 18 Telefon: 030 312 745 Email: dentalclinic@t-com.me

- Preventivna stomatologija

- Dječija stomatologija

- Estetska stomatologija

- Protetika

- Bolesti zuba

- Ortodoncija

Adresa: Dom zdravlja Bar, Jovana Tomaševića 42 Tel: +382(0)69 528 209 e-mail: artdental1@hotmail.com


6WP[OJLJEJTUSJCVUFS%POBUPS%00,VŗF3BLJŗBCC5FMGBY FNBJMJOGP!EPOBUPSDPNF

6LWQLUHOMH¿QDJODYLVLVDOMNH

8GXEOMHQMH]DMH]LN =DNULYOMHQSUR¿O 9HRPDPHNDLXVNDRVQRYDVLVDOMNH

7BSBMJDBTBPSUPEPOUTLPNTJTBMKLPNLPKBBLUJWOP QPETUJNJFQSBWJMBOSB[WPKVTOFEVQMKF ;BTWFPTNJKFIFLPKFäJWPUQSVäB7BÝPKCFCJ UVKF1IZTJP WBSBMJDBLPKBWPEJSBŘVOBPVTOPKEVQMKJ7BÝFCFCF KFSBLUJWOP TUJNVMJÝFQSBWJMOVGVOLDJPOBMOPTUKF[JLB BOBUPNTLJSB[WPKOFQDB *QSBWJMOP[BUWBSBOKFVTUB 4BTWJN1IZTJPCPKBNB TWBLJEBOKFEBO[BOPWJPTNJKFI

EZhWijWd`[iW i`W`d_ceic_`[^ec

ZZZSK\VLRFKLFFRFRP F

XXXDIJDDPDPN

VWJKFLV[EJKFUF

6WP[OJLJEJTUSJCVUFS.POUF%%00,VŗF3BLJŗBCC5FMGBY FNBJMJOGP!NPOUFEDPNF


Bar

Dental – M - opšta stomatološka ambulanta Adresa: JU Osnovna škola „Meksiko“, Popovići bb Telefon: 067 847 831 Dental – T - opšta stomatološka ambulanta Adresa: Vladimira Rolovića F2 Telefon: 030 311 732 Dr Debelja - opšta stomatološka ambulanta Adresa: Polje bb Telefon: 030 314 121 Dr Mustafić - opšta stomatološka ambulanta Adresa: JZU Dom zdravlja, Jovana Tomaševića 42 Telefon: 067 805 788 Email: nihada38@hotmail.com Ernela - zubotehnička laboratorija Adresa: JZU Dom zdravlja, Jovana Tomaševića 42 Telefon: 067 360 302 Email: edinapb@gmail.com Heliodent - opšta stomatološka ambulanta Adresa: Topolica II, Makedonska E15 Telefon: 030 314 526; 069 514 579 Email: heliodent@t-com.me Janković - opšta stomatološka ambulanta Adresa: Jovana Tomaševića 25 Telefon: 068 704 980; 069 658 243 Jovanović - opšta stomatološka ambulanta sa zubotehničkom laboratorijom Adresa: Čeluga bb Telefon: 030 342 161; 069 030 887 Email: osajovanovic@gmail.com

Kalinić - ambulanta opšte stomatologije i oralne hirurgije Adresa: Jovana Tomaševića-Poslovni centar G9 Telefon: 069 033 534 Email: jelu@t-com.me; bordjokic@yahoo.com Kalota - opšta stomatološka ambulanta Adresa: Makedonska bb Telefon: 069 221 148 Kapa - specijalistička ambulanta iz ortodoncije Adresa: Jovana Tomaševića 20 Telefon: 069 672 800 Leković - opšta stomatološka ambulanta sa zubotehničkom laboratorijom Adresa: Vladimira Rolovića F43 Telefon: 030 316 382, 069 024 382, 067 624 392 Email: lekon@t-com.me MediA Abramović - poliklinika adresa: Poslovni centar Topolica G9 Telefon: 030 317 200, 069 062 316 Media Lekić - opšta stomatološka ambulanta Adresa: JZU Dom zdravlja-ordinacija br.18, Jovana Tomaševića 42 Telefon: 067 488 908 Odous - opšta stomatološka ambulanta Adresa: Makedonska E13 Telefon: 068 112 480 Orvit - opšta stomatološka ambulanta Adresa: Bulevar 24. novembra H14 Telefon: 033 318 532, 069 039 544 Email: orvitcom@t-com.me

KOMPLETNA STOMATOLOŠKA USLUGA

OPŠTA STOMATOLOŠKA AMBULANTA I ESTETSKA MEDICINA

Zeković dr Sanela - stomatolog Bar, Mila Boškovića H6, Tel: +382 (0)68 333 312; 030 317 850; e-mail: ososorriso@gmail.com


Privatna zdravstvena ustanova Jovana Tomaševića G9 (Poslovni centar) 2. sprat,Bar Tel/faks: +382 30 314 758 Mob: +382 69 033 534 +382 67 555 808 +382 67 811 570 E-mail: jelu@t-com.me

Opšta stomatologija sa oralnom hirurgijom, estetska stomatologija, implantologija. Internistička ambulanta, endokrinologija, gastroenterologija


Bar

Protetika dr Haverić - opšta stomatološka ambulanta Adresa: JZU Dom zdravlja, Jovana Tomaševića 42 Telefon: 069 052 674 Email: almedin_haveric@yahoo.com „Sorriso“- opšta stomatološka ambulanta Adresa: Mila Boškovića H6 Telefon: 068 333 312 T 3 – Dental - opšta stomatološka ambulanta Adresa: Makedonska E-13 Telefon: 069 552 252 Vita - Dent - opšta stomatološka ambulanta Adresa: Jovana Tomaševića 38 Telefon: 063 205 283; 069 679 211 Email: maric.sretenka@yahoo.com

ULTRAZVUČNA DIJAGNOSTIKA Dr Abramović - specijalistička ambulanta za ultrazvučnu dijagnostiku Adresa: Jovana Tomaševića G9, Poslovni centar Topolica Telefon: 030 317 200 VELEDROGERIJE Fidelitas pharm Adresa: C13-kod Crvenog krsta Telefon: 068 518 612 G.M.G Adresa: Bjeliši bb Telefon: 030 311 671

62


GE132

POMOĆ PREV ENCIJI BOLESTI

GE132+

Kompleks GE132+Natural

Dodatak ishrani sastavljen od 5 jakih antioksidanata koji jačaju prirodne odbrambene sposobnosti organizma imunomodulatornim djelovanjem. Pored toga, sastojci GE132+Natural ublažavaju osjećaj muke i gađenja, kao sporednih efekata radio i hemoterapije. Takođe, sastojci GE132+Natural imaju i antibiotska i antiin amatorna svojstva, a pozitivne efekte ispoljavaju i na kardiovaskularni sistem, metaboličke parametre itd.

Kompleks GE132+Natural sadrži:

Kompleks GE132

Dodatak ishrani sastavljen od šest snažnih antioksidanata sa dodatnim imunomodulatornim i antibiotskim djelovanjem, kao i pozitivnim efektima na srce i krvne sudove i metaboličke parametre (glikemija, holesterol u krvi itd.), čime značajno doprinosi i prevenciji ateroskleroze. Takođe, GE132 ispoljava i hepatoprotektivno dejstvo, posebno nakon toksičnog oštećenja jetre.

Kompleks GE132 sadrži: t ekstrakt Ganoderma lucidum (Reiši pečurka), t matični mliječ, t resveratrol (iz crvenog grožđa), t ajkulin proteinski kompleks, t ekstrakt zelenog čaja, t ekstrakt šipka. Svi sastojci ove japanske formule, kompleksa, su u potpunosti prirodnog porijekla, efikasnosti pokazane u istraživanjima. Uzimanje GE132 se preporučuje u cilju očuvanja zdravlja, prevencije bolesti i to u dozi od jedne do dvije kapsule dnevno, prije doručka i ručka. Osobama koje su oboljele i već uzimaju redovnu prepisanu terapiju, Kompleks GE132 se preporučuje u dozi od dva puta dvije kapsule dnevno radi pospješivanja imunog odgovora i dejstva lijekova. GE132 kompleks snažnih antioksidanata jača imuni sistem i brani organizam od infekcija i drugih bolesti.

t ekstrakt Ganoderma lucidum (Reiši pečurka), t matični mliječ, t resveratrol (iz crvenog grožđa), t likopen (iz paradajza), t sulforafan (iz brokolija). Svi sastojci ove japanske formule, kompleksa su u potpunosti prirodnog porijekla,e kasnosti pokazane u istraživanjima. Uzimanje GE132+Natural se preporučuje u cilju očuvanja zdravlja, prevencije bolesti i to u dozi od jedne kapsule dnevno, tokom prijepodnevnih sati. Osobama koje su oboljele i već uzimaju redovnu prepisanu terapiju za liječenje hroničnih bolesti. GE132+Natural se preporučuje u dozi od dvije kapsule dnevno radi pospješivanja dejstva lijekova,snaženja organizma i ubrzavanja izlječenja. GE132+Natural kompleks snažnih antioksidanata s imunomodulatornim efektom pomaže zaštiti organizma od brojnih bolesti; takođe, pomože lakšem podnošenju hemo i radioterapije umanjujući muku i gađenje, glavobolju, infekcije, malaksalost.

INTERNATIONAL HEALTH Tel.: 020/ 272-672; Mob.: 067/ 612-611

www.internationalhealth.biz


Berane

JZU OPŠTA BOLNICA BERANE Bolnica u Beranama je zdravstvena ustanova regionalnog karaktera kojoj gravitira oko 110.000 stanovnika iz četiri grada na sjeveroistoku Crne Gore - Berana, Rožaja, Andrijevice i Plava. Nerijetko ove usluge koriste i stanovnici drugih opština sa sjevera Crne Gore. Opšta bolnica organizuje i sprovodi zdravstvenu zaštitu u okviru sljedećih službi i kabineta: Internistička služba sa odsjekom kardiologije, gastroenterologije, endokrinologije, neurologije i hemodijalize, Ginekološko-akušerska služba, Hirurška služba sa odsjecima hirurgije, urologije i ortopedije sa traumatologijom i ORL, Anesteziološko-reanimaciona služba, Dječije odjeljenje, Infektivno odjeljenje, kabinet za transfuziju, kabinet radiologije, operacioni blok, biohemijska laboratorija, apoteka, tehnička služba, kao i prateći objekti (kuhinje, kotlarnice i vešernice). U Opštoj bolnici Berane uposleno je 325 radnika: 226 medicinskih radnika od kojih 45 sa visokom stručnom spremom - 32 ljekara specijalista od kojih su 5 subspecijalisti, 1 dr sci medicinskih nauka, 2 magistra medicinskih nauka, 4 primarijusa, 13 specijalizanata doktora na specijalizaciji; 3 sa višom i 194 sa srednjom stručnom spremom, te 83 nemedicinska radnika od kojih 15 obavlja administrativne poslove sa sljedećom kvalifikacionom strukturom: 3 (sa visokom: dipl. pravnik, ekonomista i elektroinženjer), 1 sa višom (viša ekonomska), 11 sa srednjom stručnom spremom, a preostalih 68 radnika su tehničko i pomoćno osoblje: 1 VKV, 17 KV radnika i 50 radnika bez kvalifikacije. Opsta bolnica raspolaže sa 198 postelja. U 2009. godini hospitalizovano je 6648 bolesnika, urađeno 2541 operacija, obavljeno 837 porođaja, hemodijalizirano 25–30 pacijenta, u hirurškim, ortopedskim, urološkim ambulantama urađeno 18.167 pregleda, internističkoj 15.634, ginekološkoj 3388, pedijatrijskoj 366 pregleda. Osnovna karakteristika rada u toku 2009. godine jeste kontinuirani nastavak zacrtane politike razvoja institucionalnih i vaninstitucionalnih sadržaja Opšte bolnice iz prethodnih godina. U toku 2009. godine Opšta bolnica Berane je nastavila dinamiku razvoja svojih institucionalnih i vaninstitucionalnih sadržaja - daljeg osavremenjivanja i kadrovskog jačanja, nabavke opreme za dijagnostičko-terapijske svrhe, kontinuirane medicinske edukacije kao i izvođenje investicionih radova. U OB Berane u toku 2008/09. godine vođena je aktivna investiciona politika: 1. Izgrađena je nova zgrada i nabaljena nova oprema za Infektivno odjeljenje. 64


Berane

2. Izgrađena je nova zgrada površine 1400 m2, nabavljena nova oprema za Dječije odjeljenje, Službu za transfuziju krvi, Odsjek za neurologiju i dijalizu. 3. Završena je rekonstrukcija vodovodne i kanalizacione mreže. 4. Urađena je rekonstrukcija i adaptacija prostora u koji su smješteni novi aparati: Ct–aparat, skener, aparat za dopler krvnih sudova i 3 ultrazvučna aparata. 5. Opšta bolnica Berane je nastavna baza medicinskih sestara/tehničara i studenata Visoke medicinske škole u Beranama u kojoj se sprovodi i praktična edukacija ljekara na stažu i ljekara na specijalizaciji. Bolnici u Beranama su poboljšani uslovi za rad i stvoreni uslovi za kvalitetnije i efikasnije pružanje zdravstvenih usluga građanima sjeveroistoka Crne Gore. Oprema koju posjeduje Opšta bolnica Berane je visokosofisticirana i u toku ove godine nabavljena je nova i zanovljena stara oprema. Koronarna jedinica je u potpunosti opremljena monitoringom, kao i Tred mil, EEG aparatom, EKG aparatom. U 4 operacione sale (dvije hirurško-urološko-ORL, jedna ortopedska i jedna ginekološka) omogućen je svakodnevni operativni rad. Laparoskopske operacije su već postale rutinske procedure za sve pacijente Sjevera Crne Gore. Ortopedska sala je u potpunosti opremljena najsavremenim setovima za ugradnju endoproteza kuka i velikog broja traumatoloških operacija. Saradnja sa Domovima zdravlja u okruženju je korektna i uspješna. Glavni ciljevi kojima u narednom periodu težimo jesu da kroz kvalitetnije i sadržajnije pružanje zdravstvene pomoći produžimo trajanje života i poboljšamo njegov kvalitet kada je zdravlje u pitanju. Za realizaciju tih ciljeva neophodan je pozitivan stav svih relevantnih učesnika u sistemu zdravstva. Neophodno je učiniti napore da se blagovremenim i adekvatnim rješavanjem stambenih problema postojeći medicinski kadar zadrži u Beranama. U toku 2009. godine riješeno je stambeno pitanje za 7 radnika sa visokom spremom i za 3 radnika sa srednjom spremom. Očekujemo da ćemo poslije završene reforme naše zdravstvene usluge učiniti još pristupačnijim, efektivnijim i efikasnijim korisnicima zdravstvenih usluga. Direktor, dr Budimir Dabetić MedicalCG br. 9 januar 2010.g.

Opšta bolnica Berane Adresa: Svetosavska 33 Telefon: +382 51 230 630 Email: bolnicaberane@t-com.me 65


Berane

JZU DOM ZDRAVLJA „DR NIKA LABOVIĆ“ BERANE Prvi ĹĄkolovani doktor u Beranama bio je dr Filip Salambros, koji je u Beranama radio od 1873. do 1880.godine, nakon Ä?ega je sluĹžbu nastavio u Andrijevici. Prvi ĹĄkolovani ljekar porijeklom iz Berana bio je dr Vasilije Popović. PoÄ?eo je da radi kao ljekar u Beranama uoÄ?i balkanskih ratova 1912.godine. Formiranjem bolnice 1919.godine utemeljena je organizovana zdravstvena sluĹžba u Beranama. Bolnica je najprije bila smjeĹĄtena u privatnim kućama, a tek je 1927. godine, od sredstava dobijenih na ime reparacija, za bolnicu sagraÄ‘ena namjenska zgrada. Dr Vasilije Popović je bio jedan od osnivaÄ?a Doma narodnog zdravlja, prve zdravstvene ustanove u tom dijelu Crne Gore u kojoj je vrĹĄen ambulantni pregled stanovniĹĄtva. Dom narodnog zdravlja otvoren je 1932. godine, kada je otvorena i ĹĄkolska poliklinika. Dr Nika Labović je tokom 1945. godine zapoÄ?eo sa organizacijom zdravstvene sluĹžbe u Beranama. Smatra se da su dr Nika Labović, dr Jovan Klisić i dr DuĹĄan Dekleva zaÄ?etnici beranske hirurgije. Na iniicijativu dr Branka Zogovića zaĹživjela je i ideja o formiranju zdravstvenih punktova na seoskom podruÄ?ju, kao osnovne jedinice zdravstvenog rada u kojoj radi medicinska sestra i gdje se obavljaju preventivni sistematski pregledi i vakcinacija stanovniĹĄtva. Taj koncept zdravstvenih punktova ĹĄiroko je prihvaćen i van prostora Crne Gore. Medicinski centar „Dr Nika Labović“ u septembru 1991.godine, podijeljen je na dvije javne zdravstvene ustanove: OpĹĄtu bolnicu Berane i Dom zdravlja „Dr Nika Labović“ Berane. Obje ove ustanove, zahvaljujući dugogodiĹĄnjoj tradiciji i iskustvu i visokokvalifikovanom kadru, mogu se danas pohvaliti vrhunskim kvalitetom u pruĹžanju zdravstvenih usluga. U novom modelu organizacije zdravstvene zaĹĄtite Crne Gore, Javna zdravstvena ustanova Dom zdravlja „Dr Nika Labović“ Berane ima ulogu centra primarne zdravstvene zaĹĄtite koji pruĹža podrĹĄku izabranom timu ili izabranom doktoru za ukupno 35.068 stanovnika opĹĄtine Berane, dok specifiÄ?ne vrste usluga pruĹža i velikom broju stanovnika susjednih opĹĄtina. JZU Dom zdravlja „Dr Nika Labović“ Berane obezbjeÄ‘uje podrĹĄku za: tĘŠFUSOBFTUUJNPWBJ[BCSBOJIEPLUPSB[BPESBTMFLPKJQSVäBKVVTMVHF[BPTJHV66


Berane

ranika Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore, tQFUUJNPWBJ[BCSBOJIEPLUPSB[BEKFDVLPELPKJIKFSFHJTUSPWBOPEKFDF tEWBUJNBJ[BCSBOJIEPLUPSB[BäFOFLPELPKJIKFSFHJTUSPWBOPäFOBTUBSPTUJ PEEPHPEJOB %PN[ESBWMKBTWPKJNLPSJTOJDJNBQSVäBVTMVHFJ[PCMBTUJ tJNVOJ[BDJKFQSPUJWWBLDJOPQSFWFOUJCJMOJI[BSB[OJICPMFTUJ tPULSJWBOKBJTV[CJKBOKBʊJOJMBDBLPKJVUJʊVOBQPKBWVJÝJSFOKF[BSB[OJIJOF[BSB[OJI CPMFTUJ t[ESBWTUWFOF[BÝUJUFäFOBJQMBOJSBOKBQPSPEJDF tLVʉOPH MJKFʊFOKBJQBUSPOBäOF[ESBWTUWFOF[BÝUJUF tTQSPWPÿFOKB[ESBWTUWFOFFEVLBDJKFJPCSB[PWBOKBPOBKʊFÝʉJN[ESBWTUWFOJNQSPC MFNJNBJNFUPEBNBOKJIPWFJEFOUJĕLBDJKF QSFWFODJKFJLPOUSPMF tIJHJKFOTLPFQJEFNJPMPÝLF[BÝUJUF t[BÝUJUFNFOUBMOPH[ESBWMKB tMJKFʊFOKBQMVʉOJICPMFTUJJ5#$ tMBCPSBUPSJKTLJI SBEJPMPÝLJIJNJLSPCJPMPÝLJIEJKBHOPTUJʊLJIQSPDFEVSB 6DJMKVEPTUVQOPTUJVTMVHBQSJNBSOF[ESBWTUWFOF[BÝUJUFJTUBOPWOJÝUWVSVSBMOJI QPESVʊKB %PN[ESBWMKBPSHBOJ[VKFSBEV;ESBWTUWFOPKTUBOJDJ1FUOKJDBJVQPWSFNFOJI TFPTLJIBNCVMBOUJ%POKB3äBOJDB ,BMVESB ÀFLVMBS 7JOJDLB (PSOKF;BPTUSP ÀUJUBSJ 1PMJDB -VCOJDF 7SCJDB #PS 4BWJO#PS 5SQF[JJ5VDBOKF 6;ESBWTUWFOPKTUBOJDJ1FUOKJDBOBMB[FTFEWJKFBNCVMBOUFJ[BCSBOJIEPLUPSB[B PESBTMFJKFEOBBNCVMBOUBJ[BCSBOPHEPLUPSB[BEKFDV+FEOPNTFENJʊOPVUPNPCKFLUV VTMVHFQSVäBKVJ[BCSBOJEPLUPS[BäFOFJTQFDJKBMJTUBSBEJPMPH +;6%PN[ESBWMKBv%S/JLB-BCPWJʉi#FSBOFVTMVHFTWPKJNLPSJTOJDJNBQSVäBV ʊFUJSJPCKFLUB Izvor: www.domzdravljaberane.me Dom zdravlja Berane Adresa: Miljana Tomičića bb Telefon: 051 235 392 Email: domzdravljaberane@t-com.me

Zdravstvena stanica Petnjica Telefon: +382 67 205 267067

67


Berane

APOTEKE

INTERNA MEDICINA

Galenus Adresa: Miljana Tomičića 1 Telefon: +382 51 230 488

Dr Marsenić - specijalistička ambulanta interne medicine Adresa: Jasikovačka bb Telefon: +382 51 230 211, +382 51 230 210 Email: zoran_marsenic@t-com.me

Gušmirović Adresa: 13. jul Telefon: +382 51 233 574 Gušmirović Berane centar Adresa: Mojsija Zečevića 2 Telefon: +382 51 233 203 Centar Adresa: Mojsija Zečevića 20 Telefon: +382 51 233 033 Eos Adresa: Dušana Vujoševića 4 Telefon: +382 51 235 587 Hipokrat Montefarm Adresa: Mojsija Zečevića 14 Telefon: +382 51 231 079 Lijek Adresa: Mojsija Zečevića 10 Telefon: +382 51 241 207, +382 67 203 052 Email: berane@lijek.co.me Lijek Berane HDL Adresa: Rudeš bb Berane Telefon: +382 51 250 142, +382 67 212 483 Email: beraneHDL@lijek.co.me

Medical company dr Savka Šabotić - specijalistička ambulanta interne medicine Adresa: Svetog Save bb Telefon: +382 51 230 520 OFTALMOLOGIJA Dr Lutovac - specijalistička ambulanta iz oftalmologije Adresa: Svetog Save bb Telefon: +382 51 231 793, +382 67 519 855 POLIKLINIKA Stupovi - dijagnostički centar Adresa: Novo naselje bb Telefon: +382 51 241 240, +382 67 245 951 Fax: +38251 241 230 Email: stupovipzu@t-com.me Web site: www.stupovi.me STOMATOLOGIJA Alfa Dent - opšta stomatološka ambulanta Adresa: OŠ „Mahmut Adrović,“ Petnjica Telefon: +382 67 808 288

Lim Montefarm Adresa: Polimska 26 Telefon: +382 51 232 860

Bogavac - opšta stomatološka ambulanta Adresa: JZU Dom zdravlja, Miljana Tomičića bb Telefon: 068 635 860 Email: stomatoloskaordinacijaso.bogavac@gmail.com

Medica Plus Adresa: Mojsija Zečevića bb Telefon: +382 51 233 203

Canico - opšta stomatološka ambulanta Adresa: OŠ „Vukašin Radunović,“ Polimska bb Telefon: +382 69 484 899

Petnjica Montefarm Adresa: Petnjica bb Telefon: +382 51 248 013

Corona Dentis - opšta stomatološka ambulanta Adresa: JZU Dom zdravlja, Miljana Tomičića bb Telefon: +382 67 287 951

Prima 2 Adresa: Miloša Mališića bb Telefon: +382 51 233 000

Danident - opšta stomatološka ambulanta Adresa: Svetog Save 31 Telefon: +382 67 566 366 68


Berane

Dentico - opšta stomatološka ambulanta Adresa: OŠ „Vuk Karadžić,“ Gavra Vukovića bb Telefon: +382 67 844 244 Dr Boričić - opšta stomatološka ambulanta Adresa: Svetosavska 33 Telefon: +382 69 614 647 Email: drboricic1@gmail.com Dr Vlado Đukić - opšta stomatološka ambulanta Adresa: 29. novembra 9 Telefon: +382 67 505 135 Dr Zogović - opšta stomatološka ambulanta Adresa: Polimska bb Telefon: 051 233 163 Đukić - opšta stomatološka ambulanta Adresa: JZU Dom zdravlja, Miljana Tomičića bb Telefon: +382 67 505 135 Eurodent - opšta stomatološka ambulanta Adresa: JZU Dom zdravlja, Miljana Tomičića bb Telefon: +382 69 059 065 Jašović - opšta stomatološka ambulanta Adresa: Svetog Save bb Telefon: +382 69 088 022 Email: matijajasovic@gmail.com Lekić - opšta stomatološka ambulanta Adresa: JZU Dom zdravlja, Miljana Tomičića bb Telefon: +382 69 488 220 Email: stomatološkaordinacijalekic@t-com.me

Maša - opšta stomatološka ambulanta Adresa: OŠ „Radomir Mitrović“ Telefon: +382 67 519 800 Email: senkalabudovic@gmail.com Miki - opšta stomatološka ambulanta Adresa: JZU Dom zdravlja, Miljana Tomičića bb Telefon: +382 69 075 477 Ortodent - opšta stomatološka i ortodontska ambulanta Adresa: JZU Dom zdravlja, Miljana Tomičića bb Telefon: +382 68 881 590 Mićović Veselin-Venco - opšta stomatološka ambulanta Adresa: 29 Novembar 3b Telefon: +382 51 231 147, +382 67 330 222 V&M Dent - opšta stomatološka ambulanta Adresa: Pešca bb Telefon: +382 51 230 108, +382 69 511 931 Email: vesna radenovic@t-com.me OČNA POMAGALA Optika Lens Adresa: Svetog Save bb Telefon: +382 51 231 793, +382 67 519 855 SZR Mars Optika Adresa: 13. jula br. 7 Telefon: +382 69 497 130

69


Bijelo Polje

JZU OPŠTA BOLNICA BIJELO POLJE Začeci zdravstvenog rada u Opštoj bolnici u Bijelom Polju datiraju od 1913. godine. Ona danas pruža zdravstvene usluge ne samo stanovništvu Bijelog Polja i Mojkovca, već i pacijentima iz Berana, Plava, Rožaja, Kolašina i pograničnih područja Srbije: Sjenice i Brodareva. Marljivim radom menadžmenta ove ustanove, ali i svih ostalih zaposlenih, stvoreni su uslovi da se na pravi način brine o zdravlju bolesnika sa ovog područja. Danas bjelopoljska bolnica ima 250 zaposlenih, od čega 30 ljekara specijalista, tri primarijusa i isto toliko magistara medicinskih nauka, šest subspecijalista, devet ljekara na specijalizaciji i 132 medicinska tehničara. Prema riječima dr Tomislava Jeremića, prvog čovjeka ove renomirane zdravstvene ustanove, organizaciona struktura bolnice u Bijelom Polju koncipirana je u 4 osnovna odjeljenja sa pratećim službama, odnosno: Interno odjeljenje sa odsjecima za kardiologiju sa koronarnom jedinicom, Odsjekom za hemodijalizu, infektivne bolesti i neurologiju sa intenzivnom njegom, Hirurško odjeljenje sa odsjecima za traumatologiju i ortopediju, ORL i urologiju, Odjeljenje za akušerstvo i ginekologiju, Odsjek za akušerstvo, ginekologiju i ginekološki ultrazvučni kabinet i Odjeljenje za dječije bolesti sa Odsjekom za neonatologiju. - U okviru Internog odjeljenja ordiniraju: internistička, kardiološka, endokrinološka, neurološka i dermatovenerološka ambulanta, a u okviru Hirurgije: hirurška, ORL, urološka, ortopedska i oftalmološka ambulanta. Takođe, u okviru Ginekološkog odjeljenja ordiniraju: ginekološka ambulanta i kabinet za ultrazvučnu dijagnostiku, navodi dr Jeremić, i napominje da pored pobrojanih odjeljenja u Bolnici postoje i Služba za patologiju, sa specijalistom patologom i konsultantom doc. dr Miletom Golubovićem iz KCCG, potom službe za anesteziju i reanimaciju, za radiološku ultrazvučnu dijagnostiku, za medicinsko snabdijevanje, za transfuziju krvi, Zdravstvena statistika i Služba za prijem bolesnika. On kaže da pored tih postoje nemedicinske službe kao što su: Menadžment, Finansijska i Pravna služba, Tehnički servis i Služba za ishranu bolesnika. Opšta bolnica Bijelo Polje na površini od 7.650 kvadratnih metara posjeduje posteljni fond od 151-og kreveta, sa prosječno iskorišćenim kapacitetom od 73 odsto, što je, po riječima Jeremića, čini jednom od najiskorišćenijih bolnica u Crnoj Gori. – Mislim da smo u stanju da odgovorimo svim mogućim izazovima, ističe dr Jeremić, koji je na Dan opštine Bijelo Polje za svoj rad u zdravstvu i vođenje Opšte bolnice nagrađen najvećim opštinskim priznanjem - nagradom „3. januar“. Tom prilikom je naglašeno da je 70


Bijelo Polje

potrebno da se održi što kvalitetnije i sadržajnije pružanje zdravstvenih usluga, za dobrobit pacijenata. – Zato nam je potrebna podrška svih relevantnih učesnika u sistemu zdravstva, s obzirom da posjedujemo izuzetno sposoban kadar i opremu, pa jedan od prioritetnih zadataka trebalo bi da bude rješavanje stambenih problema kadrova ove bolnice, uz podršku Opštine Bijelo Polje, Fonda za zdravstveno osiguranje i resornog ministarstva, naveo je na kraju u intervjuu za Medical dr Tomislav Jeremić, direktor Opšte bolnice u Bijelom Polju. Anita Radanović MedicalCG br 10, februar 2010.g.

Opšta bolnica Bijelo Polje Adresa: Medanovića bb Telefon: +382 50 486 217 Email: opsbpr@t-com.me 71


Bijelo Polje

JZU DOM ZDRAVLJA BIJELO POLJE Prva pisana dokumentacija o organizaciji zdravstvene zaštite u Bijelom Polju postoji u izvještajima sanitetskog odjeljenja Kraljevine Crne Gore 1913. godine. U Bijelom Polju se od 1914.godine nalazila vojna bolnica. Prva bolnica u Bijelom Polju, kapaciteta 30 kreveta, osnovana je 1923. godine i bila je smještena u barakama u Nikoljcu. Prva apoteka u Bijelom Polju osnovana je 1929. godine. Godine 1932. osnovana je Zdravstvena stanica. Poslije rata bolnica je bila smještena u kući Bulatovića. Godine 1953. pri Zdravstvenoj stanici osnovan je kožno-venerični dispanzer. Nova bolnica na Medanovićima je podignuta 1953.godine kapaciteta 150 kreveta, gdje su bila odjeljenja: interno, hirurško, dječje, infektivno i porodilište. Dječji dispanzer počeo je sa radom 1956. godine, u adaptiranim prostorijama, pored bivše Apoteke, na mjestu gdje se sada nalazi zgrada opštine. Godine 1957. izgrađen je centar za majku i dijete u naselju Pruška, gdje su kasnije smještene sve službe Doma zdravlja. Godine 1962. integracijom Doma zdravlja, Bolnice i Apoteke formiran je Medicinski Centar. Od 31.08.1991.god. Dom zdravlja Bijelo Polje registrovan je i funkcioniše kao JZU. JZU Dom zdravlja Bijelo Polje je referentni centar primarne zdravstvene zaštite. U okviru ambulanti izabranih doktora, centara za podršku i jedinica za podršku sprovode se brojne aktivnosti: imunizacije protiv vakcino-preventibilnih zaraznih bolesti, otkrivanje i suzbijanje činilaca koji utiču na pojavu i širenje zaraznih i nezaraznih bolesti, zdravstvena zaštita žena i planiranje porodice, kućno liječenje i patronažna zdravstvena zaštita. Izvor: www.domzdravljabp.me

Dom zdravlja Bijelo Polje Adresa: Voja Lješnjaka bb Telefon: 050 432 327 Email: dom_zdrav_bp@t-com.me 72


Bijelo Polje

APOTEKE Apoteka Stanić Adresa: Voja Lješnjaka 1 Telefon: +382 50 433 110 Centar-E Adresa: Tršova bb Telefon: +382 50 431 992 Gušmurović I Adresa: Novi tržni centar 1-A Telefon: +382 50 431 619 Gušmirović II Adresa: Rasovo bb Telefon: +382 50 481 431 Eskulap Montefarm Adresa: Slobode bb Telefon: +382 50 432 040

Izo Adresa: Tržni centar 1 / A Telefon: +382 50 431 619 Lijek Bijelo Polje Adresa: Tršova bb Telefon: +382 50 435 310, +382 67 222 365 Email: bijelopolje@lijek.co.me Lijek Bijelo Polje HDL Adresa: Industrijska bb Telefon: +382 50 435 295, +382 67 222 359 Email: bijelopoljehdl@t-com.me Stanić Adresa: Voje Lješnjaka 1 Telefon: +382 50 433 110 Tea Medica 7 Adresa: Industrijska bb (OB „Voli“) Telefon: +382 50 435 213, +382 69 193 407 Email: teamedica7@teamedica.co.me

• Kompletna oftalmološka obrada pacijenta • Saniranje svih povreda oka • Pregledi za kontaktna sočiva • Kontaktna sočiva • Izrada i popravka svih vrsta naočara • Veliki izbor ramova za naočare Radno vrijeme: Pon-Sub: 08-15 Adresa: Novi Tržni Centar bb, 84000 Bijelo Polje Tel: 050 431 320; 068 67 37 27; email: medikaloptik@gmail.com www.medikaloptik.me


Bijelo Polje

Vita Adresa: Živka Žižića bb Telefon: +382 50 431 313 Fax: +382 50 430 429

Enadent - opšta stomatološka ambulanta sa protetikom Adresa: JZU Dom zdravlja, Voja Lješnjaka bb Telefon: +382 69 401 202

LABORATORIJE

Family dentist – opšta stomatološka ambulanta Adresa: JU Osnovna škola 9 maj , Sutivan Telefon: +382 67 277 089

Biomedica - biohemijska laboratorija Adresa: Živka Žižića bb Telefon: +382 50 431 612, +382 67 407 390 OFTALMOLOGIJA Medical optik - specijalistička ambulanta iz oftalmologije Adresa: Tržni centar bb Telefon: +382 50 431 320 STOMATOLOGIJA Apex - ambulanta za oralnu hirurgiju Adresa: Ul. XI br. 3 Telefon: +382 50 431 040 Denivit – opšta stomatološka ambulanta Adresa: III Sandžačke 72 Telefon: +382 68 852 180

Frident – opšta stomatološka ambulanta Adresa: JZU Dom zdravlja, Voja Lješnjaka bb Telefon: +382 69 128 333 Gorčević - opšta stomatološka ambulanta Adresa: JZU Dom zdravlja, Voja Lješnjaka bb Telefon: +382 67 527 643 Gušmirović -opšta stomatološka ambulanta Adresa: III sandžačke 72 Telefon: 068 753 450; 068 852 180 Email: denivit2008@yahoo.com Kalyx - opšta stomatološka ambulanta Adresa: JU Srednja škola, Voja Lješnjaka bb Telefon: +382 67 844 596

Dental Art – opšta stomatološka ambulanta Adresa: Muniba Kučevića bb Telefon: +382 67 223 094

Međedović – Šabotić - opšta stomatološka ambulanta Adresa: JU OŠ „Vuk Karadžić“ Telefon: +382 67 559 345

Duo dent - opšta stomatološka ambulanta Adresa: Srednja elektro-ekonomska škola, Voleđina bb Telefon: +382 67 809 309

ND Dent - opšta stomatološka ambulanta Adresa: JZU Dom zdravlja, Voja Lješnjaka bb Telefon: +382 67 553 580 Email: osanddent@gmail.com

P R I VAT N A Z D R AV S T V E N A U S TA N O VA S P E C I J A L I S T I Č K A A M B U L A N TA Z A O R A L N U H I R U R G I J U

D r Z v o n i m i r M r d o v i ć, s t o m a t o l o g S P E C I J A L I S TA O R A L N E H I R U R G I J E tel. 050/431-040, mob. tel. 069 054 954, 067 654 954, e-mail: zmrdovic@t-com.me

APEX


Bijelo Polje

Olident - opšta stomatološka ambulanta Adresa: OŠ „Dušan Korać,“ Voja Lješnjaka 33 Telefon: +382 69 547 260 Stoma Dent - opšta stomatološka ambulanta Adresa: Slobodana Penezića 14 Telefon: +382 69 251 202 VE – TO - opšta stomatološka ambulanta Adresa: JZU Dom zdravlja,Voja Lješnjaka bb Telefon: +382 67 561 356

ULTRAZVUČNA DIJAGNOSTIKA Dr med. Dragan Rahović - specijalistička ordinacija za ultrazvučnu dijagnostiku Adresa: Trišova bb Telefon: +382 50 431 188, +382 69 050 055 OČNA POMAGALA

Zdrav osmjeh - opšta stomatološka ambulanta Adresa: JZU Dom zdravlja,Voja Lješnjaka bb Telefon: +382 67 481 978

Mirza Adresa: Mila Boškovića H-13 Telefon: +382 69 037 216

Zoja dent – opšta stomatološka ambulanta Adresa: Slobode bb Telefon: +382 67 215 003, +382 67 538 547 Email: spozosz@gmail.com

Crown S Adresa: Nedeljka Merdovića 31 Telefon: +382 50 484 108, +382 68 002 902

76


Zdravlje je uvijek IN izaberite PROTEKTIN

Protektin, jedinstvena kombinacija vitamina A, C, E, Selena, omega 3 i omega 6 masnih kiselina. Budite pod zaštitom imuniteta! Protektin je dijetetski proizvod sa dvostrukom formulom jačanja imuniteta, razvijan i usavršen po najsavremenijoj tehnologiji. Kombinacija antioksidanata i imunoaktivnih supstanci štite vaš organizam od spoljnih i unutrašnjih štetnih uticaja. t;BKBǏBOKFJNVOJUFUBt0TPCBNBJ[MPäFOJNTUSFTVt1VÝBǏJNB

Dvostruka imunoodbrana!


Budva

JZU DOM ZDRAVLJA BUDVA Primarno turistički centar, Budva je danas grad sa oko 25.000 stanovnika. U dijelu zdravstvene zaštite građana posebno mjesto pripada Domu zdravlja „Budva”. Pokrivajući oblast primarne zdravstvene zaštite stanovništva ovog primorskog grada i nekih okolnih mjesta, uz angažovanost i opremljenost za zadovoljenje nekih posebnih zdravstvenih potreba, u ovoj ustanovi se na kvalitetan način odvija kompleksni program zdravstvene zaštite koji mora biti prilagođen uslovima turističkog centra. U tom smislu, od jednog ovakvog centra očekuje se da na adekvatan način odgovori zadovoljenju zdravstvenih potreba populacije turista, koja posebno u ljetnjem periodu, višestruko premašuje broj stanovnika Budve. Aktivno se radi na zdravstvenom vaspitanju stanovništva, zdravstvenoj zaštiti majke i djeteta, imunizaciji, prevenciji u suzbijanju lokalnih endemskih bolesti, zdravstvenoj zaštiti svih populacionih grupa, te obezbjeđenju farmaceutskog materijala. Pored Odjeljenja za opštu praksu i Stomatologije, ustanovljene su i posebne specijalističke službe: Pedijatrija, Ginekologija, Medicina rada, Mikrobiologija, Biohemija, Interna medicina, Dijagnostika, Neuropsihijatrija, Epidemiologija, Služba hitne pomoći i Ambulanta za hemodijalizu terminalnih oštećenja bubrega. U cilju zadovoljenja zdravstvenih potreba stanovništva okolnih mjesta, u sastavu Doma zdravlja funkcionišu ambulanta opšte medicine u Petrovcu „Doktor Vojislav Franičević”, Ambulanta opšte medicine u Pržnom, Ambulanta opšte medicine u Rafailovićima i Stomatološka ambulanta u Srednjoškolskom centru „Danilo Kiš”. Uspostavljena je i veoma funkcionalna saradnja sa regionalnim specijalističkim zdravstvenim centrima, u prvom redu sa Specijalnom bolnicom „Vaso Ćuković” u Risnu, Opštom bolnicom u Kotoru i Opštom bolnicom - Cetinje. Dva puta mjesečno u ovoj zdrastvenoj ustanovi zasijeda Ljekarska komisija, te je regulisano i pitanje nekih važnih administrativno-protokolarnih aspekata liječenja građana ovog regiona. Služba za mikrobiologiju opremljena je savremenim aparatima za izolaciju osnovnih mikrobioloških uzročnika na nivou primarne zdravstvene zaštite, osim obavljanja uobičajene dijagnostike, analize bakterioloških uzroka, briseva, piokulture, parazitske analize, kao i dijela virusoloških analiza. Sanitarni pregledi čine značajan dio rada tokom cijele godine, a posebno u toku ljetnjih mjeseci. Biohemijsko-hematološka laboratorija raspolaže automatskim brojačem za krvne slike „DREW D-3”, kao i automatskim biohemijskim analajzerom „COBAS INTEGRA 400 PLUS”. Ambulanta za hemodijalizu predstavlja segment Doma zdravlja koji pruža i tu visoko specifičnu vrstu usluge. Napravljena je za potrebe kako pacijenata sa područja Opštine Budva 78


Budva

tako i za sve one koji boluju od terminalnog oštećenja bubrega a svoj godišnji odmor ili neki drugi boravak provode u našem gradu. Mogu je koristiti i svi strani državljani, na što se inače mislilo prilikom otvaranja, s obzirom na to da u naš grad dolazi veliki broj stranih gostiju. Ambulanta za hemodijalizu otvorena je prije pet godina. Zbrinjavanje pacijenata vrši stručno i obučeno osoblje koje radi na aparatima „INTEGRA” - HOSPITAL, proizvedenim u Italiji. Ambulanta raspolaže sa četiri aparata, a rad je organizovan u smjenama, po potrebi i 24 h dnevno. Dom zdravlja „Budva” ima sistematizovano devet (9) izabranih doktora za odrasle i jedanaest (11) medicinskih sestara / tehničara za rad sa izabranim doktorom za odrasle, tri (3) izabrana doktora za djecu i četiri (4) medicinske sestre / tehničara za rad sa izabranim doktorom za djecu - pedijatar, jednog (1) doktora za žene i jednu (1) medicinsku sestru / tehničara za rad sa izabranim doktorom za žene. Kao podrška, izabranim timovima ljekara za odrasle, djecu i žene u našoj ustanovi postoje i centri za podršku: CENTAR ZA DIJAGNOSTIKU Laboratorijska dijagnostika Mikrobiološka dijagnostika Radiološka dijagnostika JEDINICA ZA MENTALNO ZDRAVLJE - sa centom u Kotoru HIGIJENSKO-EPIDEMIOLOŠKA SLUŽBA 79


Budva

CENTAR ZA PREVENCIJU Populaciono savjetovalište Savjetovalište za mlade Savjetovalište za reproduktivno zdravlje JEDINICE ZA PODRŠKU IZABRANOM DOKTORU Jedinica za patronažu - šest (6) izvršilaca medicinskih sestara / tehničara Jedinica za fizikalnu terapiju na primarmom nivou - jedan (1) izvršilac, fizioterapeut Jedinica za sanitetski prevoz - dva (2) vozača Sadašnji Dom zdravlja izgrađen je 1980. godine i iste godine otvoren, nakon katastrofalnog zemljotresa koji je 15. aprila 1979. godine zadesio Crnu Goru. Stara zdravstvena stanica u Budvi izgrađena je 1965. godine. Radila je u okviru Medicinskog centra „Danilo I” sa Cetinja, zajedno sa Ambulantom u Petrovcu, da bi se 1973. godine transformisala u OOUR Dom zdravlja „Budva” u okviru kog je bila i Zdravstvena stanica u Petrovcu. Imajući sve ovo u vidu, pred zdravstvom Crne Gore, Domom zdravlja „Budva” i lokalnom upravom Budve, a o čemu se vode razgovori već duži niz godina, javlja se potreba otvaranja stacionara za građane Budve u dijelu ginekološko-akušerske i interno-kardiološke medicine. Ovaj vid sekundarne zdravstvene zaštite mogao bi se realizovati kroz oblik javnoprivatnog partnerstva, kao i uz pomoć valorizacije „placa starog Doma zdravlja” i stare Apoteke, koji su u vlasništvu Države Crne Gore, sa pravom korišćenja koje pripada JZU Dom zdravlja „Budva”. Kroz istoriju postojanja, Dom zdravlja u Budvi razvio se u veoma funkcionalan zdravstveni centar. Vrši se stalni rad na usavršavanju zdravstvene usluge, modernizaciji raspoložive aparature i neophodnih pratećih sadržaja, te analiza potreba korisnika zdravstvenih usluga na osnovu koje se projektuje dalji rad. Na taj način se prevazilaze okviri striktnog zadovoljenja usluga primarne zdravstvene zaštite i obezbjeđuje komfornost u radu. Direktor, Zoran Špadijer MedicalCG br. 23 mart 2011.g.

Dom zdravlja Budva Adresa: Popa Jola Zeca bb Telefon: +382 33 427 200 Email: dzb@t-com.me 80


Budva

APOTEKE Althea Adresa: Jadranski put bb Telefon: +382 33 458 817 Fax: +382 33 401 560 Aponia Adresa: Sportska hala 11 Telefon: +382 33 455 082 Dama 4 Adresa: zgrada Tre Canne Telefon: +382 33 473 404 Email: drogerija4@dama.me

Medico V.B. Adresa: Sremskog fronta 1 Telefon: +382 67 456 164 Meditas 3 Adresa: 13. jula 1 Telefon: +382 33 452 454, +382 69 181 503 Mogren Montefarm Adresa: Popa Jova Zeca bb Telefon: +382 33 451 944 Petrovac Montefarm Adresa: Petrovac bb Telefon: +382 30 402 112

Grand Adresa: Jadranski put bb Telefon: +382 33 452 738

Popović Adresa: 22. novembra bb Telefon: +382 33 456 680

Herbora I Adresa: Alekse Šantića 55 - Bečići Telefon: +382 33 404 148

Tea Medica 4 Adresa: Mediteranska 8 Telefon: +382 78 119 696, +382 69 193 404 Email: teamedica4@teamedica.co.me

Herbora II Adresa: Stupovi bb - Petrovac Telefon: +382 33 461 405 Lijek Budva Adresa: Jadranski put bb Telefon: +382 33 453 813, +382 67 349 793 Email: budva@lijek.co.me Lijek Budva 2 Adresa: Sportska hala 11 Telefon: +382 33 455 082, +382 67 249 608 Email: budva2@lijek.co.me Lijek Budva 3 Adresa: Dositejeva 42 Telefon: 067 239 050 Email: budva3@lijek.co.me Lijek Budva 4 Adresa: Stjepana Mitrova Ljubiše 21 Telefon: +382 33 453 705, +382 67 642 676 Lijek 10 Adresa: Stupovi bb Telefon: +382 33 462 350, +382 67 222 361 Email: petrovac@lijek.co.me

Tea Medica 6 Adresa: Radanovići bb Telefon: +382 32 520 399, +382 69 193 406 Email: teamedica6@teamedica.co.me Villa Adresa: Rozino bb Telefon: +382 33 465 286 Viva Adresa: Mainski put bb Telefon: +382 33 455 046 Uniprom Pharm Adresa: Bečići bb, objekat hotela „Tara“ Telefon: +382 33 471 141 BAROMEDICINA Anea Medical group - specijalistička ambulanta za baromedicinu Adresa: Žrtava fašizma bb, Podkošljun Telefon: +382 33 402 406, +382 69 041 341 Fax: +382 33 402 409 Email: aneamg@t-com.me Web site: anea.me 82


PZU “Dr Kovačević”

Specijalistička ordinacija za kožne i polne bolesti

NA NOVOJ ADRESI U BUDVI: Ul. Žrtava fašizma broj 56, Podkošljun - (Zaobilaznica) Tel/fax: 033 560 189, Mob tel: 069 603 798, 068 357 269

◆ Kabinet za dermatovenerologiju: pregled ljekara spec. za kožne i polne bolesti

◆ Kućne posjete ljekara spec dermatovenerologa i ljekara opšte prakse ◆ Kućne posjete med.sestre-njega, previjanje, davanje injekcija i infuzija

◆ Kabinet ljekara opšte prakse: pregled ljekara opšte prakse obrada rane male hirurške intervencije davanje injekcija davanje infuzija previjanje

◆ Kabinet za dermatohirurgiju i dermatološku estetiku:

radiotalasno ukljanjanje bradavica, polnih bradavica, moluski, fibroma, seboroičnih veruka, uz HP analizu anti-aging intervencije hijaluronskom kiselinom (Revanesse) IPL/laser (trajno smanjivanje broja dlačica, uklanjanje proširenih kapilara na licu i tijelu,uklanjanje hiperpigmentacija-fleka, akni, rejuvenacija) hemijski piling (Neostrata) mikrodermoabrazija (uklanjanje hiperpigmentacija-fleka, ožiljaka od akni,površinskih bora) radiotalasni lifting lica, vrata i dekoltea mezoterapija lica i tijela bez igle ("no needle") sa laserom vakuum terapija lica i tijela (ubrzavanje metabolizma, limfna aparatna drenaža, preoblikovanje lica i tijela, vakuum terapija podočnjaka i podbratka) ultrazvučna lipoliza kavitacija PRP-autologna platelet rich plasma rejuvenacija

◆ Kabinet za kozmetologiju (licencirani kozmetolozi) (kozmetički tretmani "Murad", "Ella Bache", "Thalgo", "Klapp") (anticelulit programi!)

◆ Kabinet za masažu- reiki terapeut

(reiki-energetske, relaksacione i terapeutske masaže, anticelulit masaže, masaža biljnim pindama, vrućim kamenjem...)

◆ Stručni saradnici:

1. Spec. plastične i rekonstruktivne hirurgije (botox, hijaluron augmentacije,blepharoplastica, mesobotox, zlatne niti, riblja kost, dermoskopija), 2. nutricionista, 3. endokrinolog, 4. alergolog, 5. internista, 6. infektolog, 7. vaskularni hirurg

NOVO: 3D (PDO) MEZONITI

Pomozimo Vašoj koži, tijelu i duhu da otkriju zdravlje, ljepotu i harmoniju!


Budva

DERMATOLOGIJA

OFTALMOLOGIJA

Dr Kovačević - specijalistička ambulanta iz dermatovenerologije Adresa: Žrtava fašizma 56, Podkošljun Telefon: +382 33 560 189, +382 69 603 798 Email: oliveraderma@gmail.com

Miljković - specijalistička ambulanta iz oftalmologije Adresa: Rozino bb Telefon: +382 33 456 163, +382 69 038 342

GINEKOLOGIJA Dr Jadranka Mladenović - specijalistička ginekološko akušerska ambulanta Adresa: Jadranski put bb Telefon: +382 33 451 599, +382 69 409 974 Fax: +382 33 451 622 Email: drmladenovic@t-com.me Web site: www.drmladenovicginekoloskaordinacijabudva.com Dr Radović – ginekološka ordinacija Adresa: Brodarska 6, Podkošlj un Telefon: +382 33 459 029 Email: dr.j.mladenovic@gmail.com Humana Reprodukcija – ginekološka klinika Adresa: Prvomajska 4, Babin Do Telefon: +382 33 402 432, Fax: +382 33 402 433 Email: humanareprodukcijabd@gmail.com

Visas - specijalistićka ambulanta iz oftalmologije Adresa: 22. novembra 7 Telefon: +382 67 643 364 OPŠTA MEDICINA Opšta medicna Budva - ambulanta opšte medicine Adresa: Vojvođanska 16 Telefon: +382 33 427 217 Dr Petrović - ambulanta opšte medicine Adresa: Velji vinogradi bb Telefon: +382 33 460 115, +382 69 323 836 Dr Živanović - ambulanta opšte medicine Adresa: Topliski Put bb Telefon: +382 33 453 484, +382 69 025 836 Mens Sana - ambulanta opšte medicine Adresa: Brežine bb, Petrovac Telefon: +382 33 461 851

LABORATORIJE

OTORINOLARINGOLOGIJA

Krapović Medical - laboratorijska i mikrobiološka dijagnostika Adresa: Rozino, Mainski put 27 Telefon: +382 33 453 130, +382 68 025 006 Email: krapovicmedical@t-com.me

Otorina Prima - specijalistička ambulanta iz otorinolaringologija Adresa: Korzo slovenske plaže, C kaleta III Telefon: +382 33 453 443, +382 69 635 688 Email: otorina-prima@t-com.me

PRIVATNA ORDINACIJA ZA UVO, GRLO I NOS SURGERY

OTORINA PRIMA Dr Marina Pejović, specijalista otorinolaringolog

Korzo Slovenske plaže, kaleta C III, Budva tel: 033 453 443, mob: 069 635 688, e-mail: otorina-prima@t-com.me


O nama

Privatna ustanova Milmedika osnovana 1993. godine, kada je to bila mala ambulanta koju su činili ljekar i medicinska sestra, dok danas broji više od 25 zaposlenih medicinskih radnika. Poliklinika Milmedika je sastavljena od 3 dobro povezane i koordinisane polikliničke ustanove koje se nalaze u Budvi, Nikšiću i Podgorici. Ordinacija u Podgorici, nastala kao rezultat dvadesetogodišnjeg iskustva i dobre prakse, ide i korak dalje, pružajući pored ostalog svojim pacijentima najsavremenije metode za funkcionalnu dijagnostiku pluća. Kontinuirano ulažemo u najsavremeniju opremu za kliničku i laboratorijsku dijagnostiku i stalnu edukaciju kadra. Radno vrijeme sve tri ordinacije je od 8-20 h, svim danima uključujući i vikende i praznike.

Pedijatrija

t specijalistički pregledi djece t sistematski pregledi djece t konsultativni pedijatrijski pregledi subspecijalista

Opšta medicina

t Opšte medicinski pregledi odraslih t Sistematski pregledi odraslih t Kućne posjete

Pulmologija

t pulmološki pregledi djece t pulmološki pregledi odraslih t pregledi alergologa t najsavremenija laboratorija za funkcionalnu dijagnostiku pluća (tjelesna pletizmografija, spirometrija, bronhodinamski i bronhoprovokatiitivni testovi...) t alergološka ispitivanja

Dnevna bolnica

U sklopu sve tri jedinice postoji dnevna bolnica gdje se u komfornim uslovima može sprovoditi infuziona, inhalaciona terapija kao i monitoring pacijenata.

Laboratorijska dijagnostika

t hematolške analize krvi t biohemijske analize krvi i urina t imunološke analize t tumor markeri i hormoni t različiti profili i testovi opterećenja t najpouzdaniji neinvazivni testovi za prenatalnu dijagnostiku

Laboratorija za mikrobiološku dijagnostiku

t Različite vrste briseva na bakteriološko ispitivanje (grla, oka, kože, uretre...) t urinokulture, koprokulture, hemokulture, sprermokulture t brojni serološki brzi testovi na viruse i bakterije t parazitologija t analiza sterilnosti prostora i instrumenata t velika paleta ginekoloških analiza

Usluga uzimanja laboratorijskih uzoraka u kući bolesnika Budva, Jadranski bulevar BB (pored benzinske pumpe) tel: +382 33 452 187, 33 454 585 e-mail: budva@milmedika.com

Podgorica, City kvart, Vojvode Maša Đurovića L 3 2-6 tel: +382 20 220 190, +382 69 029 237

web: www.milmedika.com

Nikšić, Vuka Mićunovića 53 tel: +382 40 213 740 e-mail: niksic@milmedika.com


Budva

PEDIJATRIJA Doktorica Mica II - specijalistička ambulanta iz pedijatrije Adresa: Obala, Petrovac Telofon: 069 200 001 Email: dr.mica.pg@gmail.com Web site: www.doktoricamica.com Milmedika - specijalistička ambulanta iz pedijatrije Adresa: Jadranski put bb Telefon: +382 33 452 187, +382 33 454 585 Email: budva@milmedika.com Web site: www.milmedika.com Mirković - specijalistička ambulanta iz pedijatrije Adresa: I Proleterska bb, Golubovina Telefon: +382 33 453 005 STOMATOLOGIJA Centar za implantologiju i estetsku stomatologiju - opšta stomatološka ambulanta Adresa: hotel Maestral, Pržno bb Telefon: +382 67 211 777 Email: info@dentalmontenegro.com

Dr Ćorović - opšta stomatološka ambulanta Adresa: Slovenska plaža bb Telefon: +382 33 456 148, +382 69 254 486 Dr Knežević - opšta stomatološka ambulanta Adresa: Rozino, Mainski put 33a Telefon: +382 69 660 618 Email: drknezevicbudva@gmail.com Dr Milović - opšta stomatološka ambulanta Adresa: Primorski bataljon 2a Telefon: +382 67 301 058 Email: vladimirmilovic@yahoo.com Dr Pešović - opšta stomatološka ordinacija Adresa: SMŠ „Danilo Kiš,“ Trg Sunca bb Telefon: +382 69 470 174 Gaćina - opšta stomatološka ambulanta Adresa: JZU Dom zdravlja, zdravstveni objekat Petrovac Telefon: +382 69 680 741 Email: ngacina@yahoo.com Gregović - opšta stomatološka ambulanta Adresa: Brežine bb, Petrovac Telefon: +382 69 323 369 Email: drgregovic@t-com.me

City Dental - opšta stomatološka ambulanta Adresa: JZU Dom zdravlja, Popa Jola Zeca bb Telefon: +382 69 848 082

GM -opšta stomatološka ambulanta Adresa: Cara Dušana 2 Telefon: +382 33 452 050, +382 33 452 122

Dental Health - opšta stomatološka ambulanta Adresa: I Proleterska bb Telefon: +382 33 451 490, +382 69 243 594 Email: anakov@t-com.me

Mušura - opšta stomatološka ambulanta Adresa: Trg slobode 2 Telefon: +382 33 452 805, +382 68 025 296 Email: ordinacijamusura@gmail.com

Stomatološka ordinacija i ortodoncija

“REKOVIĆ”

Dr stom Veljko Reković, spec. ortopedije vilica Dom zdravlja Budva, tel: +382 69 122 388


system Kompletna anti-aging linija koja istiÄ?e VaĹĄu prirodnu ljepotu

Ekskluzivni uvoznik i distributer za Crnu Goru: FARMONT M.P. doo, Podgorica, tel: 020-663-067


ANTI-AGING CENTAR ZA ESTETIKU I LIJEČENJE KOŽNIH BOLESTI t PEDIJATRIJA

CANDELA

(gastroenterologija, savjetovalište za ishranu)

t ULTRAZVUČNA DIJAGNOSTIKA t INTERNA I OPŠTA MEDICINA TERAPIJE tDERMATOLOGIJA t LIJEČENJE KOŽNIH BOLESTI tMEZOTERAPIJA tBOTOX I HIJALURON tRADIOTALASNO UKLANJANJE FIBROMA tANTI AGING TRETMAN

FIZIKALNA TERAPIJA - LASER ULTRAZVUK PROGRAM ZA MRŠAVLJENJE MIOTERAPIJA

GENTLE MAX PRO

APSOLUTNI LIDER, br. 1 u SVIJETU tTRAJNO UKLANJANJE MALJA, KAPILARA, HIPERPIGMENTACIJE t UKLANJANJE DLAKA SA MINIMALNIM BROJEM PONAVLJANJA. BEZ MOGUĆNOSTI DOBIJANJA OPEKOTINA, MAKSIMALNO BEZBOLAN, EPILACIJU OBAVLJA SPEC. DERMATOLOG SA SERTIFIKATOM ZA RAD NA LASERU

Bulevar Bečići (Kod Cv. Sv. Toma) ttel: +382 (0) 78 106 162, +382 (0) 68 331 333 e-mail: medicalcentarbudva@gmail.com t www.medicalcentarbudva.com Pjerotić - opšta stomatološka ambulanta Adresa: Vrzdak 5 Telefon: +382 33 452 502, +382 67 643 334 Email: lpjerotic@t-com.me Reković - specijalistička stomatološka ordinacija Adresa: JZU Dom zdravlja, Popa Jola Zeca bb Telefon: +382 69 122 388 Email: rekovicl@t-com.me Simpladent - opšta stomatološka ordinacija Adresa: Todorovići bb Telefon: +382 69 615 399 Email: simpladentme@gmail.com Swisse Style - opšta stomatološka ambulanta Adresa: 13. jula Telefon: 069 558 472; 068 711 457 Email: swiss.style.budva@gmail.com

ULTRAZVUČNA DIJAGNOSTIKA Consilium - specijalistička ambulanta za ultrazvučnu dijagnostiku Adresa: Polje bb Telefon: +382 33 401 602, +382 67 217 123 Email: drlidija@t-com.me PROIZVODNJA Messer Tehnogas AD Beograd - proizvodnja medicinskih gasova-fabrika Nikšić, mjesto proizvodnje PC Petrovac Adresa: Buljarica bb Telefon: +382 69 331 270 OČNA POMAGALA

V Dental centar - opšta stomatološka ambulanta sa oralnom hirurgijom Adresa: Slovenska plaža bb Telefon: +382 69 295 150 Email: ivapetrovic@t-com.me

Optotim-Detel Co - specijalizovana optičarska prodavnica Adresa: Mediteranska bb. TQ Plaza Telefon: + 382 78 119 922

Vujičić - opšta stomatološka ambulanta Adresa: Lugovi S-2, lokal 13 Telefon: +382 33 452 805

Vision - specijaliyovana optičarska prodavnica Adresa: Prva proleterska bb Telefon: 067 351 220 89


Cetinje

JZU OPŠTA BOLNICA „DANILO I“ Prva državna bolnica u Crnoj Gori, osnovana 1873. godine, u prijestonici Cetinju, bolnica ''Danilo I'' i danas je ugledna zdravstvena ustanova koja pacijentima pruža vrhunsku uslugu u mnogim oblastima. Neki sadržaji jedinstveni su u Crnoj Gori. Zgrada bolnice "Danilo I", koju je izgradio knjaz Nikola, po projektu dr Frilley-a, svog ličnog ljekara, nažalost, u veoma je lošem stanju. Smještena između novih, modernih zdanja, prazna i ruinirana, čeka bolje dane. Investitora koji će za nju osmisliti nove sadržaje i oživjeti je. Bolnica ''Danilo I'' ime je dobila po knjaževom prethodniku, knjazu Danilu, a novac za gradnju obezbijeđen je prodajom darova koje je knjaz Nikola primio na krštenju svog prestolonasljednika Danila. Bolnica je počela da radi 1875. godine, a prvi pacijenti bili su ranjenici iz hercegovačkog ustanka. Raspolagala je sa 25-30 postelja. Prvi ljekar i upravnik bolnice bio je dr Valerije Tomić, iz Pučišća na Braču. Bolnica je rekonstruisana i proširena 1912. godine, a od osnivanja do prvog svjetskog rata, u njoj je liječeno oko 20.000 bolesnika. Nova zgrada bolnice, u kojoj se i sada radi, izgrađena je 1964. godine. Renovirana je nakon zemljotresa, u periodu 1979-1985. Dr Ivan Gazivoda, specijalista anesteziolog, direktor bolnice, kaže za Medical, da ova medicinska ustanova danas ima sedam odjeljenja i 100 kreveta, a zapošljava oko 170 radnika. Bolnica na čijem je čelu, kaže Gazivoda, dijeli sudbinu grada i gradskih ustanova teško je zadržati kadar na Cetinju. - Imamo kolega koji putuju ovdje na posao iz Budve, Podgorice, pa i Nikšića, što je vrlo naporno. U zdravstvu su obavezne pripravnosti, a to znači da oni moraju ostati ovdje 24 sata, tako da ti ljudi imaju veliki problem, a mi nemamo pravih rješenja, da ih, prije svega, stambeno obezbijedimo. Nekim kolegama smo stvorili kakve - takve uslove u samoj ustanovi, da mogu ovdje da provedu 24 sata, ali to nije adekvatno rješenje, niti smo mi time zadovoljni niti oni - kaže dr Gazivoda. On očekuje da će se vrlo brzo krenuti s gradnjom zgrade na lokaciji ''mala pjaca'', u kojoj će stanove dobiti značajan broj zaposlenih u bolnici ''Danilo I''. Cetinjska bolnica specifična je i po svoja dva odjeljenja - otologiji i odjeljenju za vještačku oplodnju. Oba jedinstvena u našem javnom zdravstvu - na otologiji se rade i najkomlikovaniji hirurški zahvati uha i nigdje više u Crnoj Gori, a odjeljenje za vještačku oplodnju je jedino te vrste u domaćem javnom zdravstvu. 90


Cetinje

- Kod nas već četiri-pet godina ordinira dr Milutin Jaćimović, priznati stručnjak i u evropskim okvirima iz oblasti otologije. Došao je iz Beograda i sa njim imamo sjajnu saradnju. On je sada stalno angažovan na Cetinju. Iz Beograda jednom mjesečno dolazi i profesor Mirko Bulajić koji ordinira u kabinetu za endoskopiju - naglašava naš sagovornik. Bolnica ''Danilo I'' jedina je u Crnoj Gori koja radi mikrohirurške operacije uha. - ORL odjeljenje ima dugu tradiciju. U poslijeratnom periodu u Cetinju je radio dr Dimitrije Dimo Vujović, poznato ime crnogorske otorine, kasnije je tu bio i dr Otašević koji je skoro pošao u penziju, nakon njega dr Todorović, prije desetak godina je bio angažovan i dr Halampijev sa VMA, sada je tu i dr Jaćimović. Odnjegovali smo i svoj kadar, osim dr Miroljuba Todorovića, tu je i dr Maja Jovanović koja je nedavno specijalizirala, a na specijalizaciji je i dr Vladimir Pavićević - navodi direktor prve crnogorske bolnice i dodaje da je uvjeren da će ti mladi ljudi održati tradiciju i ''dobar glas'' tog odjeljenja. Otologija je odjeljenje koje se, kategoričan je dr Gazivoda, veoma isplatilo. Značajan broj pacijenata, pojašnjava on, išao je van Crne Gore za operacije tog tipa i to o trošku države, a od kada se ta patologija radi u Cetinju ''broj pacijenata koji idu van granica naše države može se na prstima prebrojati''. Bolnica ''Danilo I'' jedina je javna zdravstvena ustanova u zemlji koja ima odjeljenje za vještačku oplodnju. Ono je otvoreno prije godinu i po i opravdalo je postojanje. Prve dvije oplodnje se rade o trošku države a svaku sljedeću plaća pacijent. - Menadžment naše bolnice smatra da i dalje treba da razvijamo one programe kojih nema u Crnoj Gori i da budemo specifični na crnogorskom zdravstvenom nebu. U suprotnom bi trebalo da konkurišemo Kliničkom centru, koji je na 30 kilometara od nas ili nekom drugom, a to, siguran sam, ne bi dalo nikakav rezultat. Pokazalo se da su otologija i vještačka oplodnja pun pogodak, jer nemamo konkurencije i te stvari dobro razvijamo u tom pravcu ćemo i nastaviti da razmišljamo kada budemo osmišljavali i neke nove projekte - najavljuje dr Gazivoda. Menadžment prve crnogorske bolnice za sada nema rješenje kako da ''oživi'' staru i ruiniranu zgradu, koja se nalazi u njihovom dvorištu i koja je odavno napuštena, ali imaju ideju da je ponude investitoru koji bi osmislio neki medicinski sadržaj za nju. Za zgradu stare dječje bolnice napravljen je idejni projekat - gdje je planirana služba hitne pomoći sa dijagnostikom i ambulante bolnice, a uprava vjeruje da će se u realizaciju krenuti brzo. Kačuša Krsmanović MedicalCG br.1, maj 2009.g. Opšta bolnica „Danilo I“ Adresa: Vuka Mićunovića bb Telefon: 041 231 336 Email: bolnicadanilol@t-com.me 91


Cetinje

JZU DOM ZDRAVLJA CETINJE Dom zdravlja - Cetinje renomirana je i poznata zdravstvena ustanova sa dugogodišnjom tradicijom koja je do kraja 70-ih godina 20-tog vijeka bila smještena u objektu tadašnjeg Medicinskog centra ,,Danilo I”. Kao samostalna ustanova, Dom zdravlja je oformljen 1991, kada dolazi do zvaničnog razdvajanja Medicinskog centra na dvije posebne ustanove: Dom zdravlja i Opštu bolnicu. Zgrada Doma zdravlja smještena je na samom ulasku u prijestonicu, u ulici Vuka Mićunovića, a sama lokacija objekta čini ga atraktivnim jer se istovremeno nalazi i u samom centru grada. Naša ustanova upošljava 92 radnika, od čega je čak 70 njih medicinske struke, pa se može reći da je kadrovska popunjenost na zadovoljavajućem nivou. U potpunosti je sprovedena i dobrim dijelom zaživjela reforma programa „Izabranog doktora”. Trenutno radi 10 timova izabranih ljekara, od čega 6 timova za odrasle, 3 tima za djecu i 1 tim izabranog doktora za žene. Shodno važećem Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, uspješno funkcionišu i ostali organizacioni djelovi Doma zdravlja - centri za podršku, a to su: Centar za plućne bolesti i tuberkulozu, gdje ordinira 1 specijalista pneumoftiziolog, Centar za mentalno zdravlje, sa jednim ljekarom specijalistom psihijatrije, Rendgenološka i ultrazvučna dijagnostika, sa jednim ljekarom specijalistom radiologije, Laboratorijska dijagnostika, Mikrobiološka laboratorija sa ordinirajućim ljekarom specijalistom mikrobiologije. Time izabrani doktori dobijaju potpunu i pravovremenu podršku u cilju pravilnog i sveobuhvatnijeg liječenja pacijenata kojima je Dom zdravlja prva stanica u potrazi za adekvatnom zdravstvenom zaštitom. Po prvi put su u okviru Doma zdravlja formirana i savjetovališta gdje se pruža mogućnost da se preventivno djeluje u sprečavanju niza zdravstvenih problema. Od savjetovališta rade: Populaciono savjetovalište, Savjetovalište za mlade i Savjetovalište za reproduktivno zdravlje. U sklopu Doma zdravlja funkcionišu i jedinice za podršku koje čine: Jedinica za patronažu, Jedinica za fizikalnu terapiju i Jedinica za sanitetski prevoz. Dom zdravlja - Cetinje ima i dvije jedinice za specifičnu zdravstvenu zaštitu koju sačinjavaju: Medicina rada i Sportska medicina. U sklopu Ustanove angažovana su i 3 stomatologa koji pružaju usluge po novom sistemu u organizaciji stomatološke službe. Želimo naglasiti da se 6 naših ljekara nalazi na specijalizacijama i to iz sljedećih oblasti: biohemije, pedijatrije, ginekologije i akušerstva, sportske medicine, opšte i porodične medicine. Izuzetno moramo pohvaliti činjenicu da smo ove godine uspjeli uposliti i 4 mlada ljekara, koji trenutno obavljaju pripravnički staž. 92


Cetinje

Za potrebe naših pacijenata po Ugovoru o djelu angažovani su ljekari: fizijatar, oftalmolog, otorinolaringolog, ginekolog, urolog i biohemičar. Naši timovi izabranih ljekara obavljaju preglede u ambulantama na: Rijeci Crnojevića, Njegušima, Ćeklićima, Bati, Trešnjevu i Čevu. Čine se veliki napori da Dom zdravlja obezbijedi bolje uslove za rad zaposlenih, stoga se možemo pohvaliti činjenicom da je jedan blok zgrade već dobio novu eloksiranu bravariju, te se postepeno ulaže i u ostale djelove kako bi kompletan Dom zdravlja bio obnovljen. Otklonjeni su stari rendgen-aparati, koji su predstavljali veliki izvor elektroemisija. U ovom periodu Menadžment Doma zdravlja intenzivno radi na nabavci nove opreme za pojedine službe, prvenstveno rendgen-aparata za mamografiju, a zatim i ostalih aparata neophodnih za rad službi kao što su: elektrokardiografski portabl aparat, defibrilator, sterilizator, respirator, centrifuga sa više ležajeva, kao i novih sanitetskih i putničkih vozila, a sve ovo u cilju povećanja broja usluga i podizanja njihovog kvaliteta na jedan viši nivo. Time bi građani dobili preventivnu zaštitu po svim zapadnoevropskim standardima. Najbitnija činjenica koja se može istaći jeste ta da je veliki broj građana iz naše opštine izvršio izbor svog ljekara, te da zahvaljujući predanom i organizovanom radu naših ljekara i medicinskih sestara nema velikih gužvi i čekanja na pregled kod izabranog doktora. Stoga se može reći da svi uposleni u našem kolektivu čine sve kako bismo naše usluge upodobili potrebama građana. Snabdijevanje ljekovima i vakcinama redovno je. Trenutno je aktuelna vakcinacija protiv sezonskog gripa prioritetnih grupa stanovništva, kao i redovna vakcinacija i sistematski pregledi djece školskog uzrasta. Za Dom zdravlja ovo je samo početak tokom kog će se kroz zajedničke napore svih uposlenih ići ka osavremenjivanju sistema rada, modernizaciji opreme i poboljšanju standarda pruženih zdravstvenih usluga. Menadžment Doma zdravlja može se pohvaliti i izuzetnom saradnjom sa Ministarstvom zdravlja, Fondom zdravstvenog osiguranja i Lokalnom upravom, sa kojima se nadamo da ćemo i ubuduće, u mjeri mogućeg, jačati i unaprijediti sistem zdravstvene zaštite građana prijestonice. Direktor, dr sc. med. Nenad Vušurović MedicalCG br 21, januar 2011.g.

Dom zdravlja Cetinje Adresa: Vuka Mićunovića bb Telefon: +382 41 231 502 Email: domzdravljace@t-com.me 93


Cetinje

APOTEKE

STOMATOLOGIJA

Galateja Adresa: Njegoševa 45 Telefon: +382 41 234 300

Dens - ambulanta opšte stomatološke zdravstvene zaštite i bolesti usta i zuba Adresa: Bulevar crnogorskih junaka 81-15 Telefon: +382 41 232 699; +382 69 042 435 Email: dens@t-com.me

Jovo Dreč Montefarm Adresa: Njegoševa 45 Telefon: +382 41 231 159 Lijek Chiara Adresa: Bajova 56 Telefon: +382 41 232 300, +382 67 240 334 Email: apotekachiaramont@t-com.me Megapharm Adresa: Vojvode Batrića 1 Telefon: +382 41 235 298

Dental Care - opšta stomatološka ambulanta Adresa: JZU Dom zdravlja,Vuka Mićunovića bb Telefon: +382 69 212 652 Dentex BS - opšta stomatološka ambulanta Adresa: JZU Dom zdravlja,Vuka Mićunovića bb Telefon: +382 67 583 999 Eskulap - opšta stomatološka ambulanta Adresa: OŠ „ Lovćenski partizanski odred,“ Bogdanov kraj bb Telefon: +382 69 611 673

Panaceja 1 Adresa: Njegoševa 40 Telefon: +382 41 230 720, +382 69 193 446 Email: panacejact@teamedica.co.me

Oral MB - opšta stomatološka ambulanta Adresa: OŠ „Njegoš,“ Ivan Begova bb Telefon: +382 67 316 914

Villa Adresa: Luke Ivaniševića 2 Telefon: +382 41 231 603

Vista Studio Adresa: Njegoševa 33 Telefon: +382 69 022 421, +382 68 022 421

OČNA POMAGALA

94


Danilovgrad

JZU DOM ZDRAVLJA „Dimitrije Dika Marenić” Nastavljajući predstavljanje zdravstvenih ustanova, ovom prilikom, prenosimo riječi ljubaznog domaćina, direktorice Doma, gospođe Zorice Kovačević. Dom zdravlja „Dimitrije Dika Marenić” u Danilovgradu, osnovan prije 53 godine, danas simbolizuje najviši nivo usluga u okviru obima i vrste poslova koje zakon propisuje za ovakve institucije primarne zdravstvene zaštite. Planskom i osmišljenom brigom dugoročno je obezbijeđen osnovni preduslov za uspješan rad – ljekari i specijalisti za naredni period od 10 godina, i to uglavnom sa teritorije opštine Danilovgrad. Dom zdravlja raspolaže modernom opremom, čime su višestruko uvećane mogućnosti blagovremene dijagnostike i uspješnog liječenja, pa samim tim i organizovanosti i efikasnosti u radu. Raspolažemo sa kompletnom opremom za laboratoriju: savremeni aparat za biohemijske analize, novi aparat za imunoanalize, hormone, tumor markere i ostalu laboratorijsku pretragu. Takođe, koristimo i savremene, višenamjenske ultrazvučne aparate sa četiri sonde, tako da imamo zaokruženu mogućnost kompletne ultrazvučne dijagnostike na primarnom nivou. Time je zadovoljena potreba svih stalnih i povremenih ambulanti u Domu zdravlja. Dalje, kada je riječ o tehničkoj opremeljenosti, sa najsavremenijim rendgen aparatom zadnje tehnološke generacije možemo završiti kompletnu dijagnostiku, a tu je i aparat za snimanje dojke – memograf, kojim značajno utičemo na zaštitu zdravlja žena i prevenciju malignih oboljenja. Već tri godine unazad u Domu zdravlja u Danilovgradu pacijenti u svrhu liječenja i rehabilitacije koriste najsavremenije procedure fizikalne medicine, u posebnom odjeljenju osposobljenom za te svrhe. Neophodno je napomenuti i da su u novoj zgradi Hitne pomoći, koja je otvorena prije dvije godine, zahvaljujući stručnom, dobro obučenom i uvježbanom osoblju, kao i tehničkoj opremljenosti, stvoreni potpuni uslovi za maksimalnu obradu hitnih slučajeva i hitne intervencije kod vitalno ugroženih bolesnika. Sve u svemu, danas je Dom zdravlja u Danilovgradu, po tome kako se u njemu radi i razmišlja, duboko zakoračio ka modernoj zdravstvenoj instituciji. Osnovi novog sistema reforme primarne zdravstvene zaštite ovdje su odavno zaživjeli i ambicioznost menadžmenta, 96


Danilovgrad

ljekara i osoblja da što prije usvoje sve preporuke savremenog modela i potrebna znanja, je za svaku pohvalu. A i sami građani su shvatili prednosti novog modela sistema zdravstvene zaštite, po folozofiji „Moj doktor – moj prijatelj“. Dosadašnji rad nam je omogućio dobar ugled i priznanje svih građana opštine Danilovgrad i nadležnih organa Republike, i taj renome ćemo čuvati sa punom odgovornošću, tim prije što imamo stvorene potpune uslove za rad. Dom zdravlja Danilovgrad ima sljedeće cjeline: izabrane doktore, centre za podršku, jedinice za podršku, kao i ostale djelatnosti Doma zdravlja i menadžment i amdinistrativno tehničke poslove. Na kraju, trebalo bi pomenuti i da je prvi ljekar sa završenim medicinskim fakultetom, Grk Jovan Aslani radio u Danilovgradu prije 140 godina, 1869. godine. Taj period se može smatrati prelomnim događajem za prelazak sa tradicionalne, narodne medicine, na savremene naučne metode liječenja stanovništva u Bjelopavlićima. Prvi ljekari ušli su u zgradu Doma zdravlja prije 53 godine. Mada, uprkos činjenici da je opština Danilovgrad jugoslovenskoj medicinskoj nauci i praksi dala izuzetno značajan doprinos kroz rad više od 160 ljekara iz ovog kraja, od kojih veći broj doktora nauka i profesora univerziteta, ipak je, sve do početka šezdesetih godina prošloga vijeka ova sredina bila oskudna sa kadrovima u ovoj oblasti. Zato je i osnivanje Doma zdravlja, 1956, kao posebne institucije u oblasti zdravstva u opštini Danilovgrad, izuzetno značajno, i faktički predstavlja početak jednog drugačijeg i potpunijeg razvoja. Gina Mandić MedicalCG br 8 decembar 2009.g. Dom zdravlja „Dika Marenić“ Danilovgrad Adresa: Prve bokeške bb Telefon: +382 20 811 575 Email: domzdravljadg@t-com.me 97


Danilovgrad

APOTEKE Higija - Montefarm Adresa: Baja Sekulića bb Telefon: +382 20 811 027 Meditas 8 Adresa: Bijelog Pavla bb Telefon: +382 20 813 213, +382 69 181 508

Zdravi zubi – Janjušević - opšta stomatološka ambulanta Adresa: JZU Dom zdravlja Telefon: +382 67 817 400 Zdravi zubi – Kaluđerović - opšta stomatološka ambulanta Adresa: OŠ „Vuko Jovović“ Telefon: +382 67 570 126

Spuž - Montefarm Adresa: Spuž bb Telefon: +382 20 810 645

Zdravi zubi – Smolović - opšta stomatološka ambulanta Adresa: JZU Dom Zdravlja Telefon: +382 67 619 124

Zdravlje 5 Adresa: Novice Škerovića bb Telefon: +382 20 811 220

Zotović - opšta stomatološka ambulanta Adresa: Novice Škerovića bb Telefon: +382 69 320 520

STOMATOLOGIJA Grgurović - opšta stomatološka ambulanta Adresa: JZU Dom zdravlja - ambulanta Spuž Telefon: +382 20 812 822 Milić - opšta stomatološka ambulanta Adresa: JZU Dom zdravlja, Bokeljška bb Telefon: +382 20 815 472

VELEDROGERIJE Farmont – veledrogerija Adresa: Kosjerići bb Telefon: +382 20 663 066 Fax: +382 20 663 068 Email: office@farmont.co.me Web site: farmont.co.me

98


Visoko kvalitetna linija dijetetskih suplemenata Ulaznica u svijet obnovljene harmonije

P.C. 28 COMPLEX 30 tableta po 550 mg

P.C. 28 PLUS 20 ili 50 tableta po 410 mg 3RPDĂŚHXERUEL protiv glavobolje. 3RPDĂŚHXEROMRM funkciji zglobova i doprinosi pobolj{anju fiziolo{kog otpora u stanjima stresa.

3RPDĂŚHXRĂŞXYDQMX pokretljivosti i HODVWLĂŞQRVWL]JORERYD NRGUD]OLĂŞLWLK zapaljenskih i reumatskih stanja DUWULWLVLEXU]LWLV ILEUR]LWLVVSRQGLOR]D RVWHRSRUR]D UHXPDWRLGQLDUWULWLV giht).

NOVI PR OIZVO

CISTYMIN 24 kapsule po 550 mg Efikasno djeluje u borbi protiv cistitisa i urinarnih infekcija L]D]YDQLKH^HULKLMRP SURWHXVRP HQWHUREDNWHULMDPD stafilokokom.

P.C. 28 GEL 125 ml Pogodan kod svih bolnih stanja kostiju L]JORERYDDIRUPD gela stimuli{e protok NUYLQDQLYRXNRĂŚH

NOVI PR OIZVO

ACEROLA VitC WDEOHWD]DĂŚYDNDQMH po 1000 mg

ALERGIX PLUS 20 tableta po 650 mg

BALSAMO DI SAN ROCCO 50 ml

BILIUM 30 gel kapsula po 625 mg

Daje podr{ku imunom VLVWHPXSRPDÌXèLX borbi protiv sezonskih i virusnih infekcija. Zadovaljava dnevne potrebe vitamina C.

3RPDĂŚHXRGEUDQL organizma kod alergijskih stanja SROHQVNDNLMDYLFD DOHUJLMVNLULQLWLV bronhijalna astma; kao i kod alergijskih VWDQMDNRĂŚHHNFHP i osip.

Specijalni kompleks QDELOMQRMED]L koji trenutno daje SREROM^DQMHVXYRM dehidriranoj i veoma RVMHWOMLYRMNRĂŚL protiv dermatitisa i psorijaze.

Povoljno djeluje na RêXYDQMHIL]LROR^NRJ IXQNFLRQLVDQMDÌXêQLK SXWHYD^WLWHèLSULWRP i jetru. 3RPDÌHNRG intoksikacije jetre i KURQLêQLKSRUHPHèDMD ÌXêQLKSXWHYD

D

D

FLORAMAX CANDID 30 kapsula po 540 mg 6OXÌL]DSRVWL]DQMH balansa u bakterijskoj PLNURIORULNDNR GLJHVWLYQRMWDNR LYDJLQDOQRM VSUHêDYDMXèLUD]YRM kandide.

RELAXINA PLUS 20 ili 50 tableta po 510 mg

REGULA –kockice za regulisanje probave 10 kockica

Uspostavlja normalan biolo{ki ritam EXGQRVWVDQSRPDĂŚH NRGQHVDQLFHGHSUHVLMH i anksioznosti.

3RYHèDYDLQWHVWLQDOQX SHULVWDOWLNXLPRWLOLWHW olak{ava varenje i SUDÌQMHQMHFULMHYDNRG konstipacija i lijenih crijeva.

DIGESTINA PLUS 20 tableta po 1500 mg 3RMDĂŞDYDRVODEOMHQX funkciju digestivnog VLVWHPDWDNR^WR stimuli{e peristaltiku i RODN^DYDSUDĂŚQMHQMH crijeva.

GINKOMIX 3REROM^DYDPRĂŚGDQX FLUNXODFLMXLQDWDMQDĂŞLQ odstranjuje simptome VWUHVDSVLKRIL]LĂŞNRJ QDSRUDNDRLSUYH znake starenja PDQMDNNRQFHQWDFLMH VODERVWQHGRVWDWDN entuzijazma).

KOLESTINA 24 kapsule po 430 mg

METEORIN 30 gel kapsula po 667 mg

PROSTABEN 30 gel kapsula po 833 mg

Povoljno djeluje na RGUĂŚDYDQMHUHIHUHQWQLK vrijednosti holesterola u krvi.

3RPDĂŚHXHOLPLQDFLML intestinalnih gasova kod QDGLPDQMDHILNDVDQ NRGOR^HJYDUHQMD opstipacije i kolika.

Koristi se kod problema sa prostatom i problema VDPRNUHQMHPLX prevenciji benignog XYHèDQMDSURVWDWH

REGULA – sjeme lana 250 g

TONIXIN 36 tableta po 1200 mg

PIXPAN 42 tablete po 400 mg

VARITON complex 20 tableta po 650 mg

VARITON dermo-gel 100 ml

Ovaj proizvod olak{ava varenje kod lijenih crijeva i kod dijeta koje VXVLURPD^QHYODNQLPD LRODN^DYDSUDĂŚQMHQMH FULMHYD'RGDWDNPOLMHĂŞQLK HQ]LPDREQDYOMDFULMHYQX PLNURIORUXQDNRQ antibiotske terapije.

Efikasno uklanja VLPSWRPHSVLKRIL]LĂŞNRJ VWUHVDSREROM^DYD PHPRULMXGRN&R 4LPDRGOLĂŞQD antioksidantna svojstva.

3RPDĂŚHXHOLPLQDFLML vi{ka vode iz organizma kod HGHPDUHXPDWL]PD JLKWDGHWRNVLNDFLMD organizma.

3RPDĂŚHNRGSUREOHPD VDFLUNXODFLMRP SUR^LUHQLKYHQD edema i slabih kapilara.

Ova forma gela SURGLUHXWNLYRNRÌH stimuli{e povr{insku PLNURFLUNXODFLMX SRYHèDYDWRQXV perifernih kapilara LSUXÌDWUHQXWQR olak{anje umornih i RWHêHQLKQRJX

Uvoznik i distributer za Crnu Goru: MEDITAS d.o.o., Oktobarske revolucije 44, Podgorica tel: +382 20 625 016, mob: +382 69 024 084, e-mail: kcmeditas@t-com.me


Kosić bb Danilovgrad tel: +382 20 663 075 +382 20 663 065 fax: +382 20 663 068 web: www.farmont.co.me mail: office@farmont.me


ZA ZDRAVE ŽIVOTNE PRIČE Samo Lysobact® sadrži lizozim - faktor prirodnog imuniteta koji otklanja uzroke i simptome upala usta i grla.

OBRADUJTE VOLJENU OSOBU ZDRAVLJEM! + Energija + Vitalnost + Koncentracija

Bosnalijek Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. 0 indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima, posavjetujte se sa svojim Ijekarom ili farmaceutom.


Gusinje

Zdravstvena stanica Gusinje Adresa: Čaršijska bb Telefon: +382 51 256 520

Dr Rusmin Laličić - stomatološka ambulanta Adresa: Podgorička 7, Gusinje Telefon: +382 69 037 563 Email: dr-rusmin@hotmail.com

APOTEKE Gusinje Montefarm Adresa: Gusinje Telefon: +382 51 256 486, +382 51 258 955 Murino Montefarm Adresa: Murino bb Telefon: +382 51 257 439 STOMATOLOGIJA Merident - stomatološka ambulanta sa ortodoncijom Adresa: JU OŠ „Džafer Nikočević,“ Gusinje bb Telefon: +382 69 421 420 Email: marry_cg@hotmail.com

Sanident - stomatološka ambulanta Adresa: Zdravstvena stanica Gusinje Telefon: +382 69 079 725 V & M Dent - stomatološka ambulanta Adresa: JZU dom zdravlja, ambulanta-Murino Telefon: +382 69 511 939

PZU „LALIČIĆ,, Gusinje Opšta stomatološka ordinacija Dr Rusmin Laličić Doktor STOMATOLOGIJE - IMPLANTOLOG Tel: +382-69-037-563 +382-51-258-960 dr-rusmin@hotmail.com


Herceg Novi

PZU OPŠTA BOLNICA „Meljine” 3 kilometra istočno od Herceg Novog, u naselju Meljine, smještena je jedna od vodećih privatnih zdravstvenih ustanova u Crnoj Gori - Opšta bolnica „Meljine”. Baštineći viševjekovnu tradiciju ustanove od povjerenja, ova bolnica danas pruža spektar jedinstvenih zdravstvenih usluga koje je moguće obezbijediti kao u jednom od prestižnih regionalnih centara. Stoga je, pored kvalitetnog zadovoljenja zdravstvenih potreba lokalnog stanovništva, njena uloga odavno centralizovana, tj. namijenjena kvalitetnom zadovoljenju potreba stanovništva cijele Crne Gore. Akcentujući značaj kvaliteta u radu sa pacijentima i s tim u vezi angažujući eminentne stručnjake iz zemlje i inostranstva, Bolnica u Meljinama s pravom nosi atribut vrhunski opremljene zdravstvene ustanove. U hercegnovskom kraju više od tri vijeka djelovala je vojna bolnica. Iako se pouzdano ne zna kada je tačno ustanovljena, postojeća dokumentacija ukazuje da su je po zauzeću ovoga kraja, poslije dvovjekovne turske vladavine, osnovale mletačke vlasti. Ona se nalazila u Starom gradu i polovinom 19. vijeka funkcionisala je kao vojna bolnica, a od 1919. godine ovdje je liječeno i civilno stanovništvo. Anali Bolnice bilježe i da je šezdesetih godina prošlog vijeka u njenoj neposrednoj blizini sagrađena i vila za boravak Josipa Broza Tita, koju su koristili i najviši državni funkcioneri i strani zvaničnici. Vremenom, ona je prerasla u bolnicu opšteg tipa koje raspolaže sa ukupno 15 uslužnih jedinica - odjeljenja i ambulanti. Danas ovdje postoje Odjeljenje za hirurške grane i hirurška ambulanta, sa Otorinolaringološkim, Oftalmološkim i Odsjekom za lasersko skidanje dioptrije, Odjeljenje za internističke grane, Odjeljenje za ginekologiju i akušerstvo, sa neonatologijom1, Rendgenološko odjeljenje sa ultrazvučnom i kompjuterizovanom dijagnostikom, Biohemijsko-hematološko, Mikrobiološko, Odjeljenje za podvodnu i hiperbaričnu medicinu, te Odjeljenje za fizikalnu terapiju i rehabilitaciju. U sklopu bolnice funkcionišu i Psihijatrijsko-psihološka i Dermatovenerološka ambulanta, Služba za transfuziju krvi i bolnička apoteka. Za izvršenje efikasne, pouzdane i brze medicinske dijagnostike, stručnog liječenja i brze i kvalitetne rehabilitacije korisnika usluga ovog centra angažovano je 26 ljekara specijalista, 1 specijalista medicinske biohemije, 1 magistar farmacije, 1 diplomirani psiholog, 6 fizioterapeuta visoke stručne spreme, 1 fizioterapeut više stručne spreme, 8 fizioterapeuta srednje stručne spreme, 11 medicinskih tehničara više stručne spreme i 85 medicinskih tehničara srednje stručne spreme. Bolnicu godišnje posjeti oko 50.000 pacijenata. Aktuelni direktor ove ustanove je doc. dr Budimir Šegrt, koji već dvije i po godine obavlja ovu dužnost. 104


Herceg Novi

Kako bi bio obezbijeđen maksimalan efekat liječenja, važan segment politike funkcionisanja ovog zdravstvenog centra predstavlja zadovoljenje uslova komfornog liječenja i kvalitetnog korišćenja vremena u toku boravka u bolnici. U tom smislu posebno treba naglasiti značaj mogućnosti uživanja u ljepoti primorskog okruženja. Slobodno vrijeme pacijenata i gostiju Bolnice, pored šetnji po prelijepom bolničkom parku - botaničkoj bašti, može biti kvalitetno ispunjeno i korišćenjem brojnih drugih usluga: ugostiteljskih, plažnih, interneta i televizije, bibliotečkih, kozmetičkih… Zakazivanje pregleda moguće je izvršiti bez obavljanja naročitog dolaska, posredstvom interneta ili putem telefonskog poziva odgovarajućih službi2. Budući da je Bolnica u Meljinama privatizovana 2010. godine i vlasništvo je „Atlas grupe”, jasno je i da sistem finansiranja zdravstvenih usluga jednim dijelom obuhvata i participaciju od strane korisnika. Naime, prema aktuelnom ugovoru sa Fondom za zdravstvene usluge, pružanje usluga osiguranicima Fonda sa područja opštine Herceg Novi iz oblasti opšte hirurgije sa traumatologijom (za hitna stanja i hirurške intervencije), interne medicine (liječenje pacijenata i hitnih stanja), otorinolaringologije (liječenje i hitna stanja) i tretmana porodilja iz Herceg Novog, vrši se posredstvom uputa ljekara Jedinice za hitnu pomoć i po uputu ljekara Doma zdravlja - Herceg Novi. Svim osiguranicima Fonda Crne Gore Bolnica pruža usluge liječenja u hiperbaričnoj komori, po uputu područne jedinice Fonda. Takođe, pružene usluge ne moraju da plaćaju ni strani državljani čije države imaju potpisanu Konvenciju o liječenju osiguranika tokom boravka u Crnoj Gori. 105


Herceg Novi

Od momenta privatizacije, Bolnica ulaže velike napore da podigne nivo usluga svojim pacijentima, ulažući u savremenu opremu, uvodeći nove programe saradnje sa eminentnim stručnjacima iz regiona i konstantnom edukacijom i usavršavanjem kadra. Trenutno su u toku dvije subspecijalizacije iz oblasti endokrinologije i reumatologije i jedna specijalizacija iz oblasti interne medicine. Bolnica u Meljinama posebno je ponosna na dio zdravstvene ponude koji se izdvaja maksimalnom komfornošću i bezbjednošću i ide u korak sa aktuelnim kliničkim trendovima savremene svjetske medicine. U tom smislu, kod pacijenata vlada naročito interesovanje za usluge laserskog uklanjanja dioptrije, koje se u ovoj ustanovi sprovodi u saradnji sa stručnjacima Klinike „Svjetlost” iz Zagreba, i usluge hiperbarične komore. Saradnja sa timom od šest uglednih stručnjaka Vojno-medicinske akademije iz Beograda, intenzivirana početkom ove godine, ima dobre izglede za unapređenje prakse u oblasti interne medicine, kardiologije, endokrinologije, otorinolaringologije, reumatologije, gastroenterologije, urologije i vaskularne hirurhije. U oblasti hirurgije i plastične i rekonstruktivne hirurgije, Bolnica u Meljinama ostvaruje saradnju sa Kliničkim centrom Srbije i Kliničkim centrom u Novom Sadu. Aktuelna je i veoma značajna saradnja sa timom stručnjaka iz Rusije - iz oblasti estetske hirurgije, a podrazumijeva se i uspješna saradnja sa Kliničkim centrom Crne Gore - u oblasti endokrinološke hirurgije i anesteziologije. U toku je i projekat Bolnice - Meljine i Ministarstva zdravlja Crne Gore prema kojem se planira saradnja sa Privatnom Klinikom „Magdalena” iz Hrvatske, a odnosi se na invazivnu kardiološku dijagnostiku i tretman ishemijske bolesti srca. Na taj način bi, kako ističu u ovoj ustanovi, građanima Crne Gore i čitave južne regije pomenute procedure bile na raspolaganju - bez dugotrajnog čekanja. Ovo je, svakako, tek dio širokoobuhvatne medicinske ponude koju brojni pacijenti iz zemlje i inostranstva imaju prilike da dobiju. Zahvaljujući zavidnom iskustvu i opredijeljenosti za dosljedan kurs kvalitetnog rada, nesumnjivo je da će u ovoj bolnici pacijenti imati pouzdanog partnera koji visoko poštuje ukazano povjerenje. 1 Odjeljenje je ustanovljeno 2003. godine, nakon četvorodecenijske pauze od ukidanja Porodilišta u Herceg Novom. 2 Vid. http://www.bolnica-meljine.me/

Anita Radanović MedicalCG br 38 jun 2012.g. PZU Opšta bolnica „Meljine” Herceg Novi Adresa: Braće Grakalića 94-100 Tel: +382 31 640 988 Fax: +382 31 348 543 E-mail: kabinet@bolnica-meljine.me www.bolnica-meljine.me 106


PZU Opšta bolnica Meljine Braće Grakalića 94-100 Tel: +382 31 640 988 Fax: +382 31 348 543 www.bolnica-meljine.me

PZU Opšta bolnica “Meljine” je privatna opšta bolnica koja se sastoji od sljedećih zdravstvenih kapaciteta: - interno odjeljenje sa koronarnom jedinicom, - hirurško odjeljenje, - ginekološko-akušersko odjeljenje, - oftalmološki i ORL odsjek, - i prateće službe za za radiologiju, transfuziju i mikrobiologiju, - biohemijsko-hematološka laboratorija, - dermatovenerološka ambulanta i - psihijatrijska ambulanta. Poseban segment OB “Meljine” je Odjeljenje za hiperbaričnu i podvodnu medicinu za tretman kesonske bolesti kao i kasnih komplikacija šećerne bolesti, hroničnih rana, smetnji periferne cirkulacije i mnogih drugih stanja. Kapacitet bolničkog dijela je oko 90 kreveta. Pored bolničkog dijela bolnica raspolaže sa 150 kreveta u Odjeljenju za medicinsku rehabilitaciju, sa svom potrebnom opremom za provođenje kvalitetne fizikalne terapije. U saradnji sa Klinikom “Svjetlost” Zagreb, VMA Beograd, UKC Novi Sad, OB Meljine omogućuje preglede, konsultacije, dijagnostičke procedure i operacije iz oblasti oftalmologije, urologije, ORL, maksilofacijalne hirurgije, plastične i rekonstruktivne hirurgije kao i internističkih grana: gastroenterologije, endokrinologije, kardiologije, reumatologije i reproduktivne endokrinologije.


Herceg Novi

INSTITUT ZA FIZIKALNU MEDICINU, REHABILITACIJU I REUMATOLOGIJU „DR SIMO MILOŠEVIĆ“ Institut za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i reumatologiju „Dr Simo Milošević“ je jedan od najvećih i najrenomiranijih multidisciplinarnih instituta za fizikalnu i preventivnu medicinu, talasoterapiju i banjski tretman na Mediteranu. Institut je smješten u centru Igala, u neposrednoj blizini Herceg Novog, sa južne strane omeđen obalom Boke Kotorske, a sa sjeverne niskim lancem brda. Institut ima izvanredne saobraćajne veze, podjednako udaljen od tivatskog i dubrovačkog aerodroma, preko Bara i Dubrovnika povezan je sa italijanskim lukama a željeznicom i drumskom saobraćajnicom sa Beogradom. Osnovan 1949. godine od strane Ministarstva zdravlja Republike Crne Gore, Institut se može smatrati nacionalnim institutom za rehabilitaciju. Nakon 60 godina iskustva i preko pola miliona pacijenata, Institut je stekao status pune profesionalne zrelosti i uživa potpuno povjerenje domaćih i stranih profesionalnih krugova, kao i svih onih koji teže zdravlju i kvalitetu života. Danas zdravlje i kvalitet života postaju sve značajniji ciljevi savremenog čovjeka, što Institut čini atraktivnom zdravstveno - turističkom destinacijom. Igalo (Aigalos) na grčkom jeziku znači obala. Prvi pisani izvori o ljekovitim izvorima Igala datiraju iz 1875. godine, a sačinili su ih vojni ljekari Austrougarske monarhije; 1910. godine je doktor Levi dostavio memorandum Austrougarskim vlastima tražeći da se u Igalu osnuje lječilište; ljekovitost Igaljskog blata je potvrđena (1935. godine) u Višiju. 1938. godine je doktor Jovanović, saradnik Marije Kiri, izvršio analizu blata, a Medicinski fakultet u Beogradu izdao uvjerenje o njegovoj ljekovitosti. Prva faza Instituta izgrađena je 1973. godine. Titova vila “Galeb” je izgrađena 1978. godine, dok je Mediteranski zdravstveni centar izgrađen 1986 godine. Krajem sedamdesetih godina Institut je postao kolaboratorni centar Svjetske zdravstvene organizacije. Istovremeno je Institut osnovao dodiplomske studije reumatologije na interdisciplinarnom, interuniverzitetskom i međurepubličkom nivou, što je dalo osnovu za dalje napredne studije ljekara, fizioterapeuta i sestara u Institutu i programe subspecijalizacije iz reumatologije u Srbiji i Hrvatskoj. Godine 1976. Institut je osnovao Višu fizioterapeutsku školu koja je prerasla u Fakultet fiozioterapije. Fizioterapeuti obučeni na fakultetu su uglavnom zaposleni u Institutu, 108


Herceg Novi

a članovi su Evropskog udruženja fizioterapeuta, a u svom radu primjenjuju evropske standarde. Visoka škola sestrinstva “Kraljica Jelena” osnovana je 2005. godine u saradnji sa Univerzitetom Lovisenberg iz Osla, Norveška, i uz sponzorstvo norveške vlade. Zahvaljujući Visokoj školi, sestrinstvo u Institutu slijedi norveški model preuzet iz Univerziteta Lovisenberg, i tako ispunjava evropske standarde. Krajem osamdesetih godina Institut je postao član Evropskog udruženja banja (ESPA) i izvršo značajan prenos znanja u oblasti balneologije i banjskog zakonodavstva. U Institutu se njeguje individualni, holistički pristup svakom pacijentu (sveobuhvatan pristup – integrisana njega za osobu “u cjelosti”) jer poklanja punu pažnju pacijentovim fizičkim, mentalnim, intelektualnim i socijalnim problemima, a što je od krucijalne važnosti za uspješnu rehabilitaciju. Institut ima dvije grupe odlično profilisanih programa – rehabilitacione programe za djecu i odrasle, i preventivne (wellness) programe koji promovišu zdrav način života i imaju uticaja na produžetak i kvalitet života. Rehabilitacioni program se sastoji od: - Rehabilitacije reumatičara (reumatoidni artritis, ankilozni spondilitis, psorijatični artritis, osteoartritis zglobova i kičme, vanzglobni reumatiza, osteoporoza); - Rehabilitacije pacijenata nakon srčanog infarkta i operacija “by-passa”; - Rehabilitacije pacijenata sa respiratornim smetnjama; - Rehabilitacije pacijenata nakon fraktura i ortopedskih operacija; - Rehabilitacije pacijenata sa neurološkim smetnjama (nakon udara, povreda centralnog nervnog sistema, multiple skleroze); - Rehabilitacije pacijenata nakon operacije grudi, ginekoloških operacija i sekundarnog steriliteta; - Rehabilitacije pacijenata sa oštećenom perifernom cirkulacijom; - Rehabilitacije djece sa istim ili sličnim indikacijama. Preventivni programi su namijenjeni osobama sa faktorima rizika kao što su: povećani krvni pritisak, dijabetes, visok nivo holesterola, nezdrav način života, stres, gojaznost i drugo, a to su: - Kardiorespiratorni check-up; - Antistres program; - Slimming program; - Beauty program; - Sport i rekreacija. Institut Igalo raspolaže sa impozantnim terapijskim prostorom u kome se obavljaju različite terapije, kao što su: - Kineziterapija i hidrokinezi terapija – grupne i individualne terapije; - Hidroterapija u bazenima sa mineralnom vodom, biserne kupke, podvodna masaža; - Peloidne kupke i pakovanja; 109


Herceg Novi

- Manuelna masaža (klasična, sportska, limfna drenaža, ayurveda, aroma...); - Svi modaliteti elektroterape, magento terapije, sonoterapije, lasero i foto terapije; - Talasoterapija; - Inhalaciona terapija; - Alternativne terapije: Shiatsu, akupunktura, aroma terapija, Ki yoga, Tai Chi. Programi se baziraju na modernim principima rehabilitacije i banjske medicine, uz prirodne ljekovite faktore Igala, koji su vrhunskog kvaliteta. Te programe karakteriše sveobuhvatnost, inovativna terapija sa modernim vještinama i empatičnom njegom za pacijente. Individualni programi, kreirani i vođeni od strane medicinskog tima, na čijem je čelu ljeakar, imaju za cilj poboljšanje fizičkih i kognitivnih funkcija kod pacijenata kao i njihovo vraćanje svakodnevnim aktivnostima. Ljekari vrše svobuhvatnu procjenu, propisuju terapije, vrše nadzor nad programima terapijskog programa. Takođe, konsultuju se i drugi medicinski stručnjaci kako bi se obezbijedila maksimalna njega pacijenata. Cjelokupan rad zasniva se na multidisciplinarnom pristupu, kontinuiranom praćenju funkcionalnog statusa pacijenta, uz završnu evaluaciju i preporuku za dalje. Razgovori i pomaganje pacijentu u izboru zdravije ishrane, rješavanju nekih socijalnih problema i slićno. Institut Igalo ima ukupno 767 zaposlenih, od čega je 350 zdravstvenih radnika (38 ljekara specijalista, 78 medicinskih sestara, 200 fizioterapeuta i dr.). Gotovo svo medicinsko osoblje je prošlo razne vrste edukacija, kod nas i u inostranstvu, uz obavezno poznavanje jednog od stranih jezika. Šezdeset godina iskustva, visokoprofesionalni kadar uz postojeće prirodne faktore, čine i danas Institut liderom na polju rehabilitacije i medicinskog wellnessa. Direktor opšte medicine, dr Marina Delić MedicalCG br. 5 septembar 2009.g.

Institut „Simo Milošević“ Igalo Telefon:+ 382 (0) 31 658 555; 658 999 Fax. + 382 (0) 31 332 725 e-mail: marketing@igalospa.com Web site: www.igalospa.com 110


(6,

3ULURGQRUHĂŁHQMH ]DXEODĂĽDYDQMHERORYD LEROMXSRNUHWOMLYRVW]JORERYD

12'2/ .5(0$

12'2/ *(/

12'2/

7(50,.2*(/

-HGLQVWYHQDNRPELQDFLMD *OXNR]DPLQVXOIDW 060NRPSOHNV .RQGURLWLQVXOIDW 0DQJDQ $ORMDYHUD ĈDYROMDNDQGĂĽD 12'2/

.$368/(

Uvoznik i distributer: Monte D D.O.O.

Kuće Rakića bb Tel/fax.: +382 77 200 087; e-mail: info@monte-d.co.me 8YR]QLNLGLVWULEXWHU0RQWH''22 .XĂźH5DNLĂźDEE7HOID[HPDLOLQIR#PRQWHGFRPH


Herceg Novi

JZU DOM ZDRAVLJA HERCEG NOVI Uobičajena jutarnja slika u vrelom avgustu zatečena je i ove sezone ispred novskog Doma zdravlja, ugledne zdravstvene institucije s tradicijom koja primarnu zdravstvenu zaštitu stanovništva na području Opštine ostvaruje u čak četiri objekta. Naravno, najreprezentativnija i najposjećenija je centralna zgrada Doma, locirana na veoma atraktivnoj lokaciji naselja Topla, ukupne površine od čak 4,5 hiljade kvadrata, savremeno i namjenski građen objekat čije je održavanje, kako enterijera, tako i okoliša, na zbilja zavidnom nivou. Po veličini slijedi Zdravstvena stanica Bijela, sa 670 kvadrata, pa Ambulanta Topla (bivša ambulanta Garnizona JNA) sa 200 m2 i Ambulanta Igalo sa 120 m2. - Postojeća oprema naših objekata zadovoljava i pruža nam mogućnost za kvalitetnu primarnu zdravstvenu zaštitu stanovništva. Reformu primarne zdravstvene zaštite, kao vrlo značajnog procesa u zdravstvu, najvećim dijelom zaokružili smo još prošle godine u praksi, kao i izdvajanje Hitne pomoći i njeno pripajanje novoj organizaciji - kaže susretljivi dr Vladimir Vodovar, direktor Doma zdravlja. Prema Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, na čije odredbe je dalo saglasnost Ministarstvo zdravlja RCG, ovdje sada funkcioniše 15 timova izabranih ljekara za odrasle, četiri tima za djecu i dva za žene. Istina, praksa već, i prema riječima domaćina, ispostavlja da bi ovdje bilo nužno formiranje još dva tima izabranih ljekara za odrasle. - Inače, broj timova zasnovan je na broju stanovnika Opštine, kao i potrebi određenih grupacija za zdravstvenom zaštitom. U prošloj godini imali smo puni broj i sastav timova izabranih doktora za djecu i odličnu pokrivenost dječje preventive. Skoro kompletna populacija djece do petnaest godina tako je odabrala svog doktora i nekih većih problema u tom segmentu primarne zaštite djece nije bilo. Takođe, minule godine uspjeli smo da kompletiramo i timove za žene, zaposlivši još jednog specijalistu ginekologa, tako da je uspješno riješen i taj kadrovski nedostatak - nastavlja dalje sagovornik. Ova ustanova je, prema riječima dr Vodovara, prošle godine imala ozbiljnije probleme u dijelu primarne zaštite za odrasle jer je početkom 2009. imala svega deset timova od predviđenih 15. Dva ljekara su bila na specijalizaciji, jedan na dužem bolovanju, tako da i danas nedostaju dva izabrana ljekara. Nedostatak pomenutog opteretio je postojeći medicinski kadar. No, u toku ove godine i taj problem se uspješno prevazilazi. - Najbitnije je, opet, da smo uspjeli da odgovorimo potrebama stanovnika koji su se u veoma visokom postotku opredijelili za izabrane doktore. Takođe, jasno je da smo u procesu korjenite reforme zdravstva, jedne od najznačajnijih društvenih djelatnosti, što 112


Herceg Novi

objektivno nosi niz pitanja koja do kraja u praksi treba formulisati i doraditi. Dakako, prisutne su i određene subjektivne slabosti koje su se javljale uglavnom u inicijalnoj fazi, a koje se otklanjaju. Predano radimo i na rješavanju objektivnih problema, poput nedostatka kadra i tako četvoro kolega trenutno imamo na specijalizaciji, troje za područje opšte medicine i jedno iz pedijatrije. Potreban nam je, takođe, još jedan specijalista psihijatar. Moram istaći da nam je od velike pomoći u tom periodu bilo većinsko razumijevanje i strpljenje građana - pominje dr Vodovar. Pored svega, za kadrovsku popunjenost može se reći da je i danas na zadovoljavajućem nivou. Naravno, tokom ljetnje sezone obim poslova se zbog priliva gostiju i ovdje povećava, ali ponajviše u oblasti pedijatrije, pošto su djeca populacija kojoj je ljeti medicinska intervencija nužna češće nego odraslima. Uz ostalo, Dom zdravlja u mogućnosti je da pacijentima ponudi stalne usluge ljekara specijalista i to: oftalmologa, interniste i hirurga, kao i povremene dolaske ostalih ljekara specijalista: ortopeda, otorinolaringologa, urologa, te redovne dolaske Konzilijuma iz Podgorice za pacijente sa malignim oboljenjima. Kao u prošloj, tako i u ovoj godini, snabdijevanje vakcinama, ljekovima i medicinskim potrošnim materijalom u toku prošle i ove godine bilo je kontinuirano i zadovoljavajuće, uz redovne isplate ličnih dohodaka i ostalih prinadležnosti zaposlenih. Na kraju, primjerna je i saradnja Doma zdravlja sa svim zdravstvenim ustanovama na području Crne Gore, a posebno sa Bolnicom Meljine, zatim bolnicama u Risnu i Kotoru, gdje se inače i liječi ponajveći broj Novljana. Ostali organizacioni djelovi Doma zdravlja Herceg Novi jesu centri za podršku: Centar za plućne bolesti i tuberkulozu, Centar za dijagnostiku (laboratorijska, mikrobiološka, radiološka), Jedinica za mentalno zdravlje, Centar za djecu sa posebnim potrebama, te Centar za prevenciju sa Populacionim savjetovalištem, Savjetovalištem za djecu i omladinu i Higijensko-epidemiološka služba. Centar za prevenciju sa pomenutim savjetovalištem po prvi put pruža mogućnost da se preventivno djeluje u sprečavanju niza zdravstvenih problema. Jedinice za podršku sačinjavaju: Patronaža, Fizikalna terapija primarnog nivoa i Sanitetski prevoz. Ostale djelatnosti ove ustanove još su: Medicina rada, Sportska medicina i Odjeljenje za hemodijalizu, kao specifičnost Doma zdravlja Herceg Novi. Anita Radanović MedicalCG br. 16, avgust 2010.g. Dom zdravlja Herceg Novi Adresa: Nikole Ljubibratića 1 Telefon: +382 31 343 024 Email: domzdravljahn@t-com.me 113


35,52'12,=2721,รฟ1$92'$

8ULDJH7HUPDOQDYRGDLPDVDVWDYVOLฤ€DQSULURGQRPVDVWDYXWMHOHVQLKWHฤ€QRVWL SOD]PDVX]H IL]LRORรฅNRJS+NRMLMRMRPRJXรพDYDGDGMHOXMHX LGHDOQRPRGQRVXVDNRรงRP

1. Nakon dermo-estetskih procedura 8PLUXMHUHJHQHULรฅHNRรงXQDNRQGHUPRHVWHWVNLK]DKYDWD 1

2. Nelagodnost, iritacije 8PLUXMHLULWDFLMHNRรงH 3. Crvenilo lica 8PDQMXMHRVMHรพDMYUXรพLQHLFUYHQLODNRรงH

2

4. Pelenski osip 8PLUXMHEHELQXFUYHQXJX]X

5. Opekotine od sunca 8PLUXMHHULWHPNRรงHLGMHOXMHDQWLDOHUJLMVNL 2รฅWHรพHQDNRรงD 8QDSUHฤXMHREQDYOMDQMHNRรงH

3

7. Dermatitis kapaka 8PLUXMHLRVYMHรงDYDNDSNH 4

35,52'12),/75,5$1$,2%2*$รฝ(1$

8ULDJH7HUPDOQD9RGDMHQDML]EDODQVLUDQLMDYRGDSRVDGUรงDMX PLQHUDODLHOHPHQDWDXWUDJRYLPDQMHQDVXYDPDWHULMD RGPJ/MHLGRSXWDNRQFHQWURYDQLMDXRGQRVXQD VYHRVWDOHWHUPDOQHYRGHXNOMXฤ€HQHXGHUPDWRORJLMX

5

8ULDJH7HUPDOQD9RGDVHXVYRPฤ€LVWRPVWDQMX NRULVWL]DWUHWPDQHX8ULDJH7HUPDOQRMEDQMLX )UDQFXVNRMLFHQWUDOQLMHDNWLYQL 5,21 VDVWRMDNVYLK8ULDJHSURL]YRGD g/L 0,44

6 0,21

7 0,35 g/L

11 g/L
+32% hidriranosti posle samo jedne aplikacije

"รŒ1.!"รŒ8$รŒ$รŒ/รŒ!$?รŒ ""$/1รŒ.1"$รŒ"รŒ/3>$$?3 32356.$-7(, 267$9,7('$'-(/8-(

8ULDJH7HPDOQX9RGXQLMH SRWUHEQRXNODQMDWLMHGQRVWDYQR MHRVWDYLWHGDVHRVXรฅLNDNREL REH]ELMHGLODNRรงLEHQHILW GHMVWYDPLQHUDOD

8

9

8. Nakon uklanjanja ลกminke .RPSOHWLUDXNODQMDQMHรฅPLQNH LXPLUXMHNRรงX

10

9. Nakon ลกminkanja )L[LUDรฅPLQNX +LGUDWDFLMDLSUR]UDฤ€QRVW 2VWDYOMDPHNDQL KLGUDWDQWDQILOPQDNRรงL =DรฅWLWQDQMHJDNRรงH รคWLWLNRรงXRG VORERGQLKUDGLNDOD

11

8PLUXMXรพLWUHWPDQ 2ODNรฅDYDLULWDFLMHL RVMHรพDMQHODJRGQRVWL

12

13. Nakon depilacija 8EODรงDYDSHFNDQMH 14. Nakon brijanja 8PLUXMHNRรงX QDNRQEULMDQMD

13

15. Nakon sportskih aktivnosti 3UXรงDWUHQXWQR RVYMHรงHQMHLKLGUDWDFLMX

14

16. Kada putujete 2ODNรฅDYDRVMHรพDMnelagode

15

Uvoznik i distributer za Crnu Goru: MEDITAS d.o.o., Oktobarske revolucije 130, Podgorica tel: +382 20 625 016, mob: +382 69 024 084, e-mail: vpmeditas@t-com.me, www.meditas.me

16


Herceg Novi

APOTEKE Achillea Adresa: Bijela bb Telefon: +382 31 671 173 Aesculab 1 Adresa: Braće Tedišića 19, Meljine Telefon: +382 31 348 464 Aesculab 2 Adresa: V crnogorske brigade 22, Igalo Telefon: +382 31 580 552 Alba Adresa: Bijela bb Telefon: +382 31 683 606 Dama 2 Adresa: Njegoševa 2 Telefon: +382 31 325 150 Email: drogerija2@dama.me Čukvas Adresa: Save Kovečevića 3 Telefon: +382 31 323 810 Hygiea Adresa: Save Kovačevića 67/A Telefon: +382 31 345 701 Igalo Adresa: Save Ilića 1 Telefon: +382 31 332 556 Lijek HN 1 Adresa: Njegoševa 61 Telefon: +382 31 580 009, +382 67 212 187 Email: hercegnovi1@lijek.co.me Lijek HN 2 Adresa: Trg Nikole Đurkovića Telefon: +382 31 325 155, +382 67 212 189 Email: hercegnovi2@lijek.co.me

Novifarm 1 Adresa: Braće Grakalića bb Telefon: +382 31 345 008 Novifarm 2 Adresa: Zelenika bb Telefon: +382 31 678 244 Orfelin Adresa: Sava Ilića 1 Telefon: +382 31 331 695 Orjen Adresa: Save Ilića 40 Telefon: +382 31 331 951 Royal Pharm Adresa: Miće Vavića 3A Telefon: +382 31 323 710 Stari grad - Montefarm Adresa: 28. oktobra 1 Telefon: +382 31 322 848 Tea-Medica 1 Adresa: Nikole Ljubibratića 6 Telefon: +382 31 343 278 Email: teamedica1@teamedica.co.me Tea Medica 17 Adresa: Spasića i Mašere 1 Telefon: +382 67 318 971 Email: teamedica17@teamedica.co.me Topla - Montefarm Adresa: Nikole Ljubibratića 1 Telefon: +382 31 345 153 Veselin 1 Adresa: Njegoševa 92 Telefon: +382 31 321 712 Veselin 2 Adresa: Save Kovačevića 3 Telefon: +382 31 323 810

Milja Adresa: Bijela bb Telefon: +382 31 671 611

Vujović Adresa: Spasića i Mašere 1 Telefon: +382 31 327 011

Meljine Adresa: Meljine bb Telefon: +382 31 640 920

Vuk Adresa: Bijela bb Telefon: +382 31 332 213 116


Prije upotrebe detaljno prouÄ?iti uputstvo! 0 indikacijama, mjerama opreza i neĹželjenim reakcijama na lijek posavjetujte se sa Ijekarom ili farmaceutom.


Herceg Novi

DERMATOLOGIJA

INTERNA MEDICINA

Dr Mirčić - specijalistička ambulanta iz dermatovenerologije Adresa: Braće Grkalića 32 Telefon: +382 31 346 084

Cardio Medic – ambulanta interne medicine Adress: Braće Grbića 180 Telefon: +382 31 238 048

FIZIJATRIJA

Intermedica – ambulanta interne medicine Adresa: Dr Jova Bijelića 4 Telefon: +382 31 580 880, 067 580 880

Dr Dimitrijević - specijalistička ambulanta iz fizijatrije Adresa: Nikole Ljubibratića 41 Telefon: +382 31 342 884, +382 69 218 699 GINEKOLOGIJA Dr Dojčinović - ginekološka ambulanta Adresa: V crnogorske 1 Telefon: +382 69 246 863 Marić – ginekološka ambulanta Adresa: Igalo bb Telefon: +382 31 238 048

Normedica - ambulanta interne medicine Adresa: Sava Ilića 4, Igalo Telefon: +382 31 580 720, +382 68 309 309 Email: normedica@t-com.me Web site: www.normedica.me Vita Longa - ambulanta interne medicine Adresa: Centar RVI, Igalo bb Telefon: +382 31 238 048 LABORATORIJE

LABORATORIJSKA DIJAGNOSTIKA

Herceg Novi ul. Nikole Ljubibratića 2 tel/fax: +382 31 342 439 mob. +382 67 640 955 e-mail: analitika@t-com.me

POKLONITE NAM VAŠE POVJERENJE DA BI MOGLI DA GA OPRAVDAMO

Lokacija na kojoj ćete nas lako naći!

SAVREMENA TEHLOGIJA ZA KVALITET VAŠIH ANALIZA S.Kovčevića 64 HERCEG NOVI (kod hotela ,,PLAŽA") TELEFONI +38231345807; +38267318941 email adresa: vend@t-com.me

BIOHEMIJSKA LABORATORIJA

mr. ph. Vesna Sekulović Mijatović, spec. med. biohemije

Krvna slika, urin, biohemijske analize (jetra, srce, bubrezi, prostata...) Hormoni (štitne žlijezde, polni, nadbubrega, pankreasa...) Tumor markeri (dojke, jajnika, prostate, pluća, bubrega, pankreasa, jetre...) Spermogram Reuma faktori (rano otkrivanja reumatoidnog artritisa anti- CCP, CRP. ASTO,RF,ANA...) Imunoglobuluni (IgE, IgG, IgM, IgA, C3, C4) Testovi na alergene Testovi na droge, Helico. bac. pylor, HCV, HIV, HbAsg, Toxoplasma, CMV, Rubela, Monostikon...


Herceg Novi

STOMATOLOGIJA

MB - mikrobiološka laboratorija Adresa: Braće Grbića 180 Telefon: +382 31 343 333, +382 68 343 333 Email: pzumb@t-com.me

Belavista - stomatološka ambulanta Adresa: JZU Dom zdravlja, Nikole Ljubibratića 1 Telefon: +382 69 406 968

OPŠTA MEDICINA

PZU Stojović

t OPŠTA MEDICINA t PSIHIJATRIJA t NEUROLOGIJA t RADIOLOGIJA-ULTRAZVUK t ENDOKRINOLOGIJA t ALTERNATIVNA MEDICINA t DERMATOLOGIJA t FIZIKALNA MEDICINA

GARANCIJA USPJEHA - PROVJERITE Prim. Mr. sci. spec. neuropsihijatar

Meljine, N. Fronta 115, Herceg Novi Tel: (+382) 069 266 835; 069 343 045; 069 043 014 ANS - ambulanta opšte medicine Adresa: Narodnog fronta 115 Telefon: +382 69 266 835, +382 69 343 045 Delić Polymedic – ambulanta opšte medicine Adresa: Norveška 8 Telefon: +382 31 331 316 Fax: +382 31 332 316 Email: delic@t-com.me Higija – ambulanta opšte medicine i hirurgije Adresa: Orjenskog bataljona 34 Telefon: +382 31 327 411 OTORINOLARINGOLOGIJA Doktor Barjaktarović - otorinolaringološka ambulanta Adresa: Nikole Ljubibratića 46C Telefon: +382 31 342 659, +382 69 047 393 Email: vukasin@t-com.me Web site: dr-vukasin-rhinoplasty.com Profesor dr Maksim Lučić – otorinolaringološka ambulanta Adresa: Dubrovačka 4A Telefon: +382 31 342 649

elektrofiziolog dr Zlatko Stojović

Caninus - stomatološka ambulanta Adresa: Save Kovačevića 25 Telefon: +382 31 345 555, +382 67 232 747 Email: caninus1@t-com.me Dental Studio – stomatološka ambulanta Adresa: Zgrada instituta «Dr.Simo Milošević» Telefon: +382 31 658 720, +382-68-012-527 Email: office-kovacevic@gmail.com Dentatus - stomatološka ambulanta Adresa: JZU Dom zdravlja, Nikole Ljubibratića 1 Telefon: +382 69 472 708 Dr Boris Konjević - stomatološka ambulanta Adresa: 29. decembra 26 Telefon: +382 68 684 100 Dr Vlaović - stomatološka ambulanta Adresa: 29. decembra 8 Telefon: +382 31 321 337, +382 69 453 310 Email: vzeljko13@yahoo.com Extra Dent - stomatološka ambulanta Adresa: JZU Dom zdravlja, Nikole Ljubibratića 1 Telefon: +382 68 444 642, +382 69 875 069 GS - stomatološka ambulanta Adresa: Jovana Bijelića 25 Telefon: +382 31 324 110, +382 69 047 837 120


SPECIJALISTIČKA OTORINOLARINGOLOŠKA ORDINACIJA

ORL

BARJAKTAROVIĆ DOKTOR

KOMPJUTERSKO ISPITIVANJE SLUHA • TIMPANOMETRIJA AUDIOMETRIJA • ODREĐIVANJE SLUŠNIH APARATA HIRURŠKE INTERVENCIJE PZU “DOKTOR BARJAKTAROVIĆ” prva je privatna specijalistička ambulanta za bolesti uha, nosa i grla u Herceg Novom. Savremena oprema i prostor omogućavaju nam da pacijentima pružimo širok spektar dijagnostičkih i terapeutskih usluga: Kompjutersko ispitivanje srednjeg uha i sluha, mikroskopski pregled i mikrohirurške intervencije na srednjem uhu. Alergološki testovi, razne hirurške intervencije, zbrinjavanje povreda nosa, uha i grla. Estetska i estetskofunkcionalna hirurgija nosa. Herceg Novi, ul. Nikole Ljubibratića 46 Tel: +382 31 342 659; +382 69 047 393, e-mail: vukasin@t-com.me www.dr-vukasin-rhinoplasty.com


Herceg Novi

Iga Dent - stomatološka ambulanta Adresa: Mića Vavića 1, zgrada Topljanka Telefon: +382 67 802 125, +382 68 459 778 Email: igadent.b@gmail.com Kukoljac - stomatološka poliklinika Adresa: Sarajevska 51, Igalo Telefon: +382 31 332 213, +382 68 444 601 Email: info@dentalclinickukoljac.com Web site: dekukoljac.com Megadent - stomatološka ambulanta Adresa: Njegoševa 108A Telefon: +382 67 315 497

Vukotić - stomatološka ambulanta sa ortodoncijom Adresa: Sarajevska 51 Telefon: +382 67 389 718, +382 67 835 372 Email: info@dentalclinicvukotic.com OČNA POMAGALA Kuburić OČŠ I Adresa: Njegoševa 11 Telefon: +382 31 323 922, +382 69 123 924 Kuburić OČŠ II Adresa: Save ilića 10, Igalo Telefon: +382 31 332 121, +382 69 123 925

Ordinacija Bojanić - stomatološka ambulanta Adresa: JZU Dom zdravlja, Nikole Ljubibratića 1 Telefon: +382 69 346 344 Optika Bane I Email: b.ljiljana@t-com.me Adresa: Obala Nikole Kovačevića bb Telefon: +382 69 041 326 Ordinacija Jelovac - stomatološka ambulanta Adresa: JZU Dom zdravlja, Nikole Ljubibratića 1 Optika Bane II Telefon: +382 69 580 697 Adresa: Njegoševa 82 Polident - stomatološka ambulanta Telefon: +382 31 321 167, +382 69 049 282 Adresa: JZU dom zdravlja-zdravstvena stanica Bijela Visma Telefon: +382 69 327 414 Adresa: Trg Nikole Đuričkovića bb Telefon: +382 69 945 508 Sana Boca - stomatološka ambulanta Adresa: Topolska 13 SLUŠNA POMAGALA Telefon: +382 31 323 097, +382 69 406 638 Email: talego@t-com.me Alfa Sound Adresa: Sarajevska 2, Igalo Savina - zubotehnička laboratorija Adresa: JZU Dom zdravlja, Nikole Ljubibratića 1 Telefon: +382 31 331 153, +382 68 530 518 Telefon: +382 69 406 968 ESTETSKA HIRURGIJA Šušić - stomatološka ambulanta Adresa: Zemunska bb Mediteranski hirurški centar za plastičnu Telefon: +382 31 348 326, +382 68 026 106 i rekonstruktivnu hirurgiju Adresa: Save Ilića 5 Veselinović - stomatološka ambulanta Telefon: +382 31 332 770, +382 69 043 333 Adresa: Orjenskog bataljona 88 Fax: +382 31 332 771 Telefon: +382 31 342 108, +382 69 047 998 Emai: msc.igalo@gmail.com Email: drveselinovic@drveselinovic.com Web site: www.drveselinovic.com Web site: www.mediteranskihirurškicentar.com

122


Family Pharm CG, HercegovaÄ?ka 94. Podgorica, tel: 020/226-031, 069/120-254 e-mail: familypharmcg@gmail.com


Kolašin

JZU DOM ZDRAVLJA KOLAŠIN Dom zdravlja Kolašin jedina je ustanova primarne zdravstvene zaštite na području opštine Kolašin, pa je u njenoj obavezi da stanovništvu ovog područja obezbijedi sve potrebne usluge tog nivoa. Pružanje kvalitetnih zdravstvenih usluga na prostoru od oko 900 km2, podijeljenom na 19 mjesnih zajednica, predstavlja kompleksan i zahtjevan posao. Ulažući velike napore, ovaj dom zdravlja na zadovoljavajući način pruža zdravstvenu zaštitu kako stanovništvu gradskog područja, tako i onom u mjesnim centrima. Pružanje zdravstvenih usluga stanovništvu udaljenih seoskih područja organizovano je kroz punktove u Barama Kraljskim, Dragovića Polju i Manastiru Morači. Zaposleni u Domu zdravlja - Kolašin veoma su posvećeni seoskom stanovništvu, jer gro tog stanovništva čine osobe starije dobi. Tako naš ljekar dva do tri puta sedmično ordinara u seoskim ambulantama, te na taj način obezbjeđujemo osnovnu zdravstvenu zaštitu. Loše zdravstveno stanje i težak seoski život, nadasve opravdavaju takva naša zalaganja, pa je zato pred nama zadatak da sačuvamo nadu i vjeru ovih ljudi. Velikim zalaganjem i željom za stvaranjem što boljih uslova rada krenuli smo u izradu projekta izgradnje objekta Hitne medicinske pomoći. Shvatajući standarde savremenog svijeta kao potrebu našeg kraja, duboko smo se posvetili ovom poslu. Dugotrajan i težak posao sa kojim se naša ustanova nosila duže od dvije godine, naišao je na razumijevanje Ambasade SAD-a u Crnoj Gori. Njihova donacija, pomoć lokalne samouprave i požrtvovan rad marinaca vojske Amerike obezbijedili su našem gradu savremen objekat u kojem se pacijentima pruža kvalitetna hitna medicinska pomoć. Po završetku svih radova objekat je predat JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć. U okviru pomenutog projekta izvršena je i sanacija centralnog objekta Doma zdravlja - Kolašin. Obavljeni su radovi na rekonstrukciji kompletne fasade sa postavljanjem novih oluka, te izgradnji predulaza i rampi koje su prilagođene potrebama invalidnih lica i prate sve evropske standarde. Ovom prilikom rekonstruisan je krov sa dimnjačko-ventilacionim sistemom, čime su otklonjeni dugogodišnji problemi koji su se javljali u zimskom periodu, a naša ustanova je dobila veliku sigurnost za kvalitetno funkcionisanje u dužem periodu. Zajedničkim naporom Fonda za zdravstveno osiguranje, Ministarstva zdravlja, Direkcije za javne radove, Opštine Kolašin i naše ustanove izgrađen je stambeni objekat za potrebe ljekarskog kadra. Ovim su obezbijeđeni uslovi da svaki ljekar koji je zaposlen u ovoj ustanovi ima riješeno stambeno pitanje. To predstavlja izuzetan učinak, jer su stambeni 124


Kolašin

problemi našeg ljekarskog kadra riješeni na duži vremenski period. Donacijama humanih ljudi ovaj dom zdravlja je u minulom periodu dobio moderno sanitetsko vozilo, pa je vozni park dodatno osavremenjen i učinjen je još jedan korak ka poboljšanju kvaliteta pružanja zdravstvenih usluga. Izazovi savremenog načina pružanja zdravstvenih usluga, koji je organizovan kroz model izabranog ljekara, tj. reforme koje su prethodile uspostavljanju ovog načina rada, sprovedene su na izuzetno kvalitetan način. Kroz edukaciju kadra, implementaciju informacionih tehnologija i odličnu komunikaciju sa pacijentima, program izabranog ljekara u potpunosti je sproveden. U ovom domu zdravlja radi pet timova izabranih ljekara za odrasle, dva tima izabranih ljekara za djecu i jedan tim izabranog ljekara za žene. Njihov rad na kvalitetan i stručan način podržan je centrima za rendgenologiju i ultrazvučnu, laboratorijsku i mikrobiološku dijagnostiku, te jedinicama za patronažu i sanitetski prevoz. Kada govorimo o organizacionim cjelinama i njhovim aktivnostima važno je istaći funkcionisanje tri savjetovališta: Savjetovalište za reproduktivno zdravlje, Populaciono savjetovalište i Savjetovalište za mlade. Ta aktivnost je zahtijevala adaptaciju prostora, edukaciju kadra i usvajanje novih vidova rada. U ovom dijelu možemo se pohvaliti i organizacijom rada jedinice za fizikalnu terapiju, koja posjeduje sve savremene aparate i uređaje kakve zahtijevaju standardi fizikalne terapije primarnog nivoa. Ovakav vid usluga po prvi put se organizuje u ovom gradu, čime su upotpunjeni broj i vrsta usluga koji se pružaju pacijentima. Značaj sprovođenja ove aktivnosti dodatno je uvećan činjenicom da je Kolašin zimski turistički centar, centar sa sportskom perspektivom. Tako smo mišljenja da u skorijoj budućnosti treba proširiti sadržaj usluga jedinice za fizikalnu terapiju, kako bi sportisti koji borave u našem gradu mogli dobiti 125


Kolašin

adekvatan tretman. Podrška ovakvim idejama otvara nove mogućnosti redovima zdravstvenih ustanova i podstiče na koračanje po ugledu na savremene svjetske centre. Pored primarne zdravstvene zaštite menadžment ove ustanove organizuje i specijalističku zdravstvenu zaštitu iz sledećih specijalističkih oblasti: kardiologija, urologija, neuropsihijatrija, pneumoftiziologija, ortopedija, oftalmologija, otorinolaringologija, radiologija i fizijatrija. Kako Zakonom o zdravstvu primarna zdravstvena zaštita ne predviđa pružanje specijalističkih usluga, to uz velike napore i stalnu borbu neprekidno obezbjeđujemo i ovaj vid zdravstvene zaštite. Angažman specijalista iz drugih zdravstvenih ustanova u potpunosti je finansiran iz sopstvenih sredstava - sredstava koje ovaj Dom zdravlja obezbijedi kroz svoje poslovanje. Kao potvrda naše afirmacije demokratskih tokova savremenog sistema zdravstva važi i činjenica da svaki pacijent sva svoja zakonska prava može da obezbijedi kroz instituciju zaštitnika prava pacijenata. Ovdje je važno naglasiti da do sada nije uložen nijedan prigovor na rad osoblja naše ustanove. Naši planovi su da u narednom periodu obavimo rekonstrukcije objekata u seoskim područjima. To je nužnost koju zahtijeva nesmetano pružanje zdravstvene zaštite seoskom stanovništvu, a i dobar pokazatelj posvećenosti ove ustanove pacijentima ruralnih područja. Rekonstrukcija sistema za grijanje, koji se nalazi u dosta lošem stanju, zahtijeva stavljanje tog plana u red urgentnih. Time bi se smanjio veliki obim troškova koji nastaje čestim opravkama, a prije svega, osavremenjivanjem sistema došlo bi i do smanjenja potrošnje lož ulja. Trenutno se obavljaju radovi na uređenju dvorišnog prostora Doma zdravlja, gdje bi uz određene opravke i korekcije na ogradi u potpunosti bila završena rekonstrukcija spoljašnjeg dijela objekta zajedno sa dvorištem. Na kraju, Dom zdravlja - Kolašin je stručno i organizaciono osposobljen da pruži kvalitetnu zdravstvenu zaštitu zasnovanu na dobroj praksi, odgovornosti i humanosti našeg osoblja. Kroz instituciju izabranog ljekara i optimalnu tehničku opremljenost, ova ustanova ide u korak sa savremenim trendovima zdravstvene zaštite. Direktorica, Dragica Popović, dipl. pravnik MedicalCG br. 33 januar 2012.g.

Dom zdravlja Kolašin Adresa: Dunje Džokić bb Telefon: +382 20 865 140 Email: dzkolasin@t-com.me 126


Kolašin

Đurović - stomatološka ambulanta Adresa: Boška Rašovića bb Telefon: +382 67 271 423 Email: djurovicdanilo@yahoo.com

APOTEKE Kalina Adresa: Vojvode Mine bb Telefon: +382 20 864 055, +382 67 241 101 Email: vdjina@t-com.me

Jovana Dent - stomatološka ambulanta Adresa: JZU Dom zdravlja, Dunje Đokić bb Telefon: +382 67 817 930

Manastir Morača - Montefarm Adresa: Manastir Morača bb Telefon: +382 67 452 972 Remedija - Montefarm Adresa: Trg boraca bb Telefon: +382 20 860 480

Miladinović - stomatološka ambulanta Adresa: JZU Dom zdravlja, Dunje Đokić bb Telefon: +382 67 857 279

STOMATOLOGIJA Dr Rakočević - stomatološka ambulanta sa protetikom Adresa: JZU Dom zdravlja, Dunje Đokić bb Telefon: +382 20 865 773, +382 67 817 930

TRIDOX

Vlahović - opšta stomatološka ambulanta Adresa: JU OŠ „Risto Manojlović“ Telefon: +382 67 888 965, +382 69 528 414 Email: daliborkamilosevic.mbs@gmail.com

NOVI ORALNI CEFALOSPORIN TREĆE GENERACIJE

®

cefpodoksim

Zdravlje prije svega


Kotor

JZU OPŠTA BOLNICA KOTOR Bolnica u Kotoru vuče tradiciju od franjevačkih hospitala u XIV vijeku, pa preko mletačke vojne bolnice u Starom gardu, do relativno moderene Vojne austrogarske bolnice sagrađene 70- tih godina XIX vijeka. Još 1913. godine projekat pokrajinske bolnice u Kotoru prihvaćen je za izgradnju, ali ju je omeo Prvi svjetski rat. Krajem tridesetih god XX vijeka sagrađena je bolnica u Risnu koja je trebala biti Opšta bolnica za Boku Kotorsku, ali je ovaj put Drugi svjetski rat onemogućio realizaciju ideje. Nakon oslobođenja u nekoliko velikih rokada ustanova, u Risnu je ustanovljena Bolnica za koštane bolesti, a u Kotoru Opšta bolnica u prostorijama nekadašnje Vojne bolnice. Bolnica je bila dobro opremljena, imala je dobar kadar domaćih stručnjaka, kažnjenika iz bolnica u velikim gradovima, te njemačkih ratnih zarobljenika. Vremenom je domaći kadar preuzeo sve funkcije bolnice, a sedamdesetih godina XX vijeka dograđuje se novo krilo bolnice. Zemljotres 1979.g. ostavlja bolnicu bez glavne zgrade koja do dana današnjeg, uprkos dvijema rekonstrukcijama, nije dograđena. JZU Opšta bolnica Kotor ima u svom sastavu sljedeća odjeljenja: Interno odjeljenje, Anestezija i reanimacija sa JIL, Ginekologija i akušerstvo, Hirurško odjeljenje i Dječje odjeljenje. U okviru Opšte bolnice Kotor rade i dva odsjeka: Odsjek za radiologiju i Odsjek za transfuziju. Odsjek za radiologiju pruža UZV dijagnostičke usluge i RTG dijagnostičke usluge. Odsjek za transfuziju se bavi konzervacijom krvi, prijemom, provjerom zdravstvenog stanja davaoca i venepunkcijom davaoca. Biohemijska i hematološka laboratorijska dijagnostika, takođe se mogu obaviti u okviru Opšte bolnice. Biohemijsko - hematološka laboratorija vrši usluge za pacijente koji su na bolničkom liječenju. Laboratorija vrši pretrage (tumor markeri, hormoni i ABB) za ambulantne pacijente kojima je potrebno izvršiti analize koje se ne rade na primarnom nivou zdravstvene zaštite. U sastavu Opšte bolnice u Kotoru nalazi se i Prijemnotrijažna služba sa opservacijom i službom za urgentna stanja. Opšta bolnica Kotor Adresa: Njegoševa bb Telefon: +382 32 325 601 Email: obk@t-com.me 128


Kotor

ZU SPECIJALNA BOLNICA ZA PSIHIJATRIJU „DOBROTA“ Zdravstvena ustanova Specijalna bolnica za psihijatriju „Dobrota“ u Kotoru je centralna i krovna psihijatrijska ustanova u Crnoj Gori, namjenjena liječenju i zbrinjavanju mentalnih poremećaja. Od svog osnivanja, 1953. godine, smještena je u Dobroti, zadnjih 40-tak godina na sadašnjoj lokalizaciji. Medicinski dio bolnice je organizovan u okviru odjeljenja, gdje radi 105 zaposlenih. Nemedicinski dio čine: menadžment bolnice, ekonomsko finansijska služba, pravnoadmi- nistrativna i tehnička služba, sa ukupno 42 zaposlena radnika. Ovo je vjerovatno jedina od rijetkih zdravstvenih ustanova u Crnoj Gori koja od 1991. godine, kada je izvršena veća reorganizacija i osnovane u sadašnjem obliku sve javne zdravstvene ustanove, nije uvećala, već je čak smanjila kadar. To je ostvareno ne samo politikom racionalnog zapošljavanja, već i neizainteresovanosti za rad u ovoj bolnici, zbog težih uslova rada i velike odgovornosti. Osim toga, došlo je i do generacijskog odliva starijih radnika u penziju, tako da je neophodno znatno jačanje kadra u narednom četvorogodišnjem periodu. Medicinsku kadrovsku strukturu čine: ljekari specijalisti psihijatri (10), ljekari na specijalizaciji iz psihijatrije (7), psiholozi (3), stomatolog (1), defektolozi (2), socijalni radnici (3) i medicinski teh- ničari (79). Liječenje u bolnici se obavlja po tipu dobrovoljne hospitalizacije ili prisilno – rješenjem nadležnog sudskog organa. Posebnu kategoriju predstavljaju tzv. sudski ili forenzički pacijenti, kojima je rješenjem nadležnog suda izrečena mjera bezbjednosti obavez- nog psihijatrijskog liječenja i čuvanja u zdravstvenoj ustanovi odn. mjera bezbjednosti obaveznog liječenja narkomana ili alkoholičara. Bolnica je paviljonskog tipa i u okviru nje odvojeno funkcionišu sljedeća odjeljenja: Urgentno odjeljenje kapaciteta 10 kreveta otvorenog tipa. Bolesnici prolaze program 129


Kotor

liječenja koji obuhvata psihofarmakoterapiju, individualnu i grupnu psihoterapiju, socio-okupacionu i rekreativnu terapiju. Redovno se obavlja dijagnostička obrada i evaluacija (psihološka, laboratorijske pretrage, RTG, EKG, EEG) kao i specijalističke usluge interniste, stomatologa i drugih specijalista po potrebi. Odjeljenje za liječenje bolesti zavisnosti je takođe otvorenog tipa i sastoji se od dvije cjeline: Alkoholizam, kapaciteta 11 kreveta i Narkomanija, kapaciteta 9 kreveta. Odjeljenje za bolesti zavisnosti opremljeno je za primanje, dijagnostiku i liječenje bolesnika sa dijagnozama: zavisnost od alkohola, alkoholne psihoze i druge psihičke komplikacije alkoholizma, narkomanija, politoksikomanija i druge bolesti zavisnosti. Na odjeljenju se sprovodi i realizacija mjera bezbjednosti obaveznog čuvanja i liječenja alkoholičara i narkomana izrečene od strane sudova. Po prijemu bolesnici prolaze programe liječenja koji uključuju: psiho-farmakoterapijsku obradu; psiho-socio-dinamske programe, individualni psihoterapisjki rad sa bolesnicima; socijalno psihijatrijski suport koji uključuje komunikaciju sa porodicom, radnim organizacijama i nadležnim centrima za socijalnu pomoć. Tokom liječenja na raspolaganju su usluge interniste, stomatologa i drugih specijalnosti, a narkomanima se rade kontrolne analize na prisustvo narkotika u urinu. Po završenom tretmanu otpušteni bolesnici mogu dalje nastaviti liječenje. Akutno muško odjeljenje je zatvoreno psihijatrijsko odjeljenje, kapaciteta 30 kreveta. Akutno žensko odjeljenje je zatvoreno psihijatrijsko odjeljenje kapaciteta 20 kreveta. Rad na akutnim odjeljenjima u početnoj fazi je fokusiran prvenstveno na redukciju rizika od samopovređivanja ili povređivanja drugih ljudi, te na uspostavljanje adekvatnog obrasca ponašanja. Sudsko odjeljenje je zatvorenog tipa kapaciteta 23 kreveta. Odjeljenje za forenzičku psihijatriju hospitalizuje pacijente sa mentalnim problemima koji su tokom sudskog procesa u kaznenom ili prekršajnom postupku upućeni na sudskopsihijatrijsko posmatranje radi vještačenja, ili su okončanjem postupka proglašeni parcijalno ili potpuno neuračunjivima, te im je od strane sudova izrečena mjera bezbjednosti obaveznog čuvanja i liječenja u psihijatrijskoj ustanovi. Hronično muško odjeljenje kapaciteta 46 kreveta je zatvorenog tipa. Odjeljenje za produženo liječenje (muško) namijenjeno je za sveobuhvatno produženo liječenje osobama sa rezistentnim psihotičnim poremećajima (shizofreni, shizoafektivni, afektivni) te odraslim osobama sa primarnim intelektualnim deficitom koji je praćen izraženim psihotičnim 130


Kotor

i bihevioralnim poremećajima. Program liječenja sastoji se od psihofarmakološke i druge biološke terapije, tehnika savjetovanja, suportivne i sugestivne terapije, grupne psihoterapije, radno-okupaciono- rehabilitacijske terapije. Rad odjeljenja obavlja se po načelima terapijske zajednice. Po potrebi se koriste dijagnostički i kontrolni postupci (laboratorijske analize, EEG, EKG, psiholog) te tretmani interniste, pneumofiziologa i stomatološka zaštita. Hronično žensko odjeljenje kapaciteta 45 kreveta, zatvorenog tipa. Odjeljenje ima namjenu i program liječrnja identičan hroničnom muškom odjeljenjnu. Muško odjeljenje za produženu terapiju kapaciteta 52 kreveta, otvorenog tipa. Rad na ovom odjeljenje i vrsta pacijenata koja se zbrinjava su gotovo indentični karakteristikama hroničnih odjeljenja (muško i žensko), te zajedno predstavljaju glavnu kategoriju pacijenata koje treba uključiti u proces deinstitucionalizacije sa reintegracijom u socijalnu zajednicu. Službu za psihosocijalnu i radnu terapiju, pored ljekara specijalista – neuropsihijatara, psihijatara i medicinskih tehničara, sačinjavaju i dvoje specijalkista kliničke psihologije, kao i tri socijalna radnika. Kao zaštitnik prava pacijenata u bolnici radi diplomirani defektolog. Okupaciono-radna terapija se organizuje od strane dva defektologa bolnice, a odvija se u posebnim prostorijama radnim danima u jutarnjim satima. Po odobrenoj novoj organizaciji bolnice od starne Ministarstva zdravlja biće izmijenjeni ili dopunjeni nazivi postojećih odjeljenja, dodato novo odjeljne Dnevne bolnice i sistematatizovan novi Centar za međunarodnu saradnju i unapređenje mentalnog zdravlja. Zatim, biće sistematizovane službe za poslove koji se već odvijaju u bolnici i to: EEG kabinet, apoteka, stomatologija, uzimanje biohemijskog materijala i epidemiologija. Prema projektovanoj novoj sistematizaciji radnih mjesta, broj izvršilaca za medicinske radnike može se povećati za 44, a za nemedicinske za 10 izvršilaca. Direktor, doc dr sc Dragan Čabarkapa, dipl. pravnik MedicalCG br 50, jun 2013.g.

Specijalna bolnica za psihijatriju Adresa: Dobrota Telefon: +38232 330 922 Email: anima.rac@t-com.me 131


Risan

JZU SPECIJALNA BOLNICA ZA ORTOPEDIJU, NEUROHIRURGIJU I NEUROLOGIJU

„VASO ĆUKOVIĆ” RISAN Nemoguće je govoriti ili pisati o Bolnici u Risnu odvojeno od Vasa Ćukovića, čovjeka čije ime nosi i čijom donacijom je izgrađena. U ljetopisu Risna, najstarijeg grada u Boki, ispisana su dobročinstva Vasa Ćukovića, pa je ovaj humanista postao neizbježni dio hronike ovog grada. Specijalna bolnica „Vaso Ćuković” u Risnu, njegova zadužbina, i danas svjedoči o ličnosti, djelima i zavjetima časnog i čestitog građanina kojem je otadžbina bila svijet u malom. Vaso Ćuković je rođen 1858. godine u risanskoj uglednoj trgovačkoj porodici i već kao dječak krenuo je u svijet, ponijevši u srcu ono najsvetije - svoju Boku. U Trstu je završio Višu trgovačku školu, naučio grčki, italijanski, francuski i njemački, i zaposlio se. Tragalački i stvaralački nemiri i poslovni izazovi odveli su ga poslije izvjesnog vremena u Ameriku, gdje boraveći u nekoliko sredina doživljava poslovne uspone i padove, da bi se konačno, na putu za Aljasku, zadržao u Denveru, u Koloradu. Od 1895. godine tu je i ostao do kraja života. U gradu koji je bio u velikom procvatu, svoje mjesto našao je i Vaso Ćuković. On je vremenom postao jedan od najbogatijih, najuglednijih i najuticajnijih ljudi Denvera. Sopstvenim sredstvima učestvuje u izgradnji i uljepšavanju grada, pomaže razne humanitarne akcije i biva aktivan u javnom i političkom životu. Nikada nije zaboravio ni zavičaj u Risnu. 1922. god. osniva Fond u čast svojih roditelja, namjenjujući ga za školovanje siromašne djece iz svog kraja. Ova sredstva koristi i do pedesetoro djece godišnje. Slao je novac i za osvjetljenje Risna, izgradnju Narodnog doma, vodovodnu mrežu i uređenje manastira Svetog Đorđa. Kruna njegovog dobročinstva bila je Bolnica u Risnu, vjerovatno najveća pojedinačna donacija na prostorima bivše Jugoslavije. Po želji iskazanoj u testamentu, objavljenom po njegovoj smrti 1933. god., Vaso Ćuković je, pored pomoći porodici i prijateljima, ostavio amanet da se u Risnu izgradi bolnica za nemoćne i bolesne. Gradnja Bolnice u Risnu počela je 1938. godine, po projektu Higijenskog zavoda iz Beograda, a projektantskim timom rukovodio je prof. Milan Zloković, rodom iz Boke. Bolnica 132


Risan

je završena u maju 1941. godine, a kompletno je opremljena sredstvima donacije (rendgenaparat, laboratorija, operaciona sala, kuhinja, vešernica, kreveti, vozni park ...). Kuriozitet je da je rendgen-aparat proizveden u Americi, u posebnim gabaritima, da bi mogao biti instaliran u Risnu. Bolnicu otvara prof. Niko Miljanić i ona funkcioniše do jeseni, kada je kao svoju ratnu bolnicu preuzimaju Italijani. Po kapitulaciji Italije i dolasku Nijemaca, Bolnica postaje vojna baza. Po oslobođenju je maksimalno devastirana. Ponovo se obnavlja sredstvima iz donacije i funkcioniše kao Opšta bolnica za Boku. Nakon izmještanja Opšte bolnice iz Risna u Kotor, 1948/49. god., u Risan se preseljava Ortopedija iz Budve, gdje je funkcionisala u neuslovnim prostorijama. Od tada se Bolnica u Risnu profiliše kao ortopedski zdravstveni centar. Ogroman broj zaostalih ranjenika iz proteklog rata i znatna zastupljenost tuberkuloze koštano-zglobnog sistema (usljed higijensko-socijalnih poratnih uslova) uslovljavaju punu popunjenost komfornih smještajnih kapaciteta ove ustanove. Pored opisane patologije, u Bolnici se od samih početaka ozbiljno tretira problem iščašenja kuka kod djece, kao i liječenje posljedica dječje paralize. S obzirom na to da je liječenje bilo dugotrajno, te da djeca nijesu mogla pohađati školu niti odrasli privređivati, u okviru Bolnice funkcioniše osmogodišnja škola i Odjeljenje za radnu terapiju i profesionalno osposobljavanje. Zahvaljujući uslovima za rad, stručnosti, predanosti i entuzijazmu ljekarskog tima i pratećih službi, Bolnica po kvalitetu svojih usluga veoma brzo prepoznatljiva postaje u širem regionu. Ovdje se na liječenje počinju javljati pacijenti iz svih krajeva Jugoslavije. Prate se savremeni trendovi ortopedije, pa se u periodu 1952–1954. god. obavljaju tri operacije ugradnje parcijalne proteze kuka, kao prve na Balkanu. Riječ je o akrilnoj protetici - Džadetova i Murova proteza, i intervenciji cup plastica. Sve tri operacije uradio je prim. dr Filip Šoć. Uporedo sa najvećim centrima u regionu (Beograd, Zagreb, Ljubljana, Skoplje), 133


Risan

1971. god., obavljena je i prva operacija ugradnje totalne bescementne proteze kuka, a totalna cementna proteza prvi put je ugrađena 1972. god. Do sada je urađeno 4.000 operacija ugradnje totalne protetike kuka i 2.200 operacija ugradnje parcijalne proteze kuka, sa rezultatima koji su u okvirima najprestižnijih svjetskih ustanova. Posljednjih pet godina uspješno se obavljaju i operacije ugradnje proteze koljena. Uspješnim izlječenjem i zalječenjem ranjenih, i prevencijom i liječenjem tuberkuloze, smanjuje se broj pacijenata, te se javlja nedovoljna iskorišćenost kapaciteta. 1968. god. otvoreni su Neurološko i Neurohirurško odjeljenje, prva te djelatnosti u Crnoj Gori. Prvih godina odjeljenja rade pod patronatom klinika u Beogradu, tj. njihovih specijalista, do stasavanja vlastitih kadrova. Nakon toga se nastavlja do danas uspješno funkcionisanje navedenih odjeljenja. Do danas je urađeno 4.200 neurohirurških operacija. Bolnica je znatno oštećena u zemljotresu iz 1979. god. i obnovljena 1981. godine. Kasnije je rađena rekonstrukcija Odjeljenja intenzivne njege, operacionog bloka i sterilizacije. 1996. i 2008. god. vršena je rekonstrukcija vodovodno-kanalizacione mreže, a trenutno je u toku rekonstrukcija kotlarnice, uvođenje solarnog grijanja za tehničku vodu i ugradnja PVC stolarije za dio Bolnice gdje to nije ranije urađeno. Danas je bolnica u Risnu moderna zdravstvena ustanova za regionalne prilike. Raspolaže sa 130 bolničkih kreveta, raspoređenih u odjeljenjima Ortopedija I, Ortopedija III, Neurohirurgija, Neurologija i Odjeljenje intenzivne njege. Bolnica raspolaže sa tri operacione sale i pratećim bolničkim službama: Rendgen kabinetom (fiksni rendgen, portabilni i rendgen sa C-lukom), Ultrazvučnim kabinetom, Kabinetom za kompjuterizovanu tomografiju, Laboratorijom, Transfuzijom, Fizikalnom terapijom, kao i vanbolničkim službama: kuhinjom, vešerajem, administracijom i tehničkom službom. U Bolnici „Vaso Ćuković” zaposlen je 151 službenik, od čega 28 ljekara (17 specijalista i 11 ljekara na specijalizaciji), 2 fizioterapeuta primijenjene fizijatrije, 7 službenika višeg medicinskog kadra (RTG, fizioterapeuti), 75 srednjeg medicinskog kadra, kao i 37 nemedicinskih radnika. Godišnje se u bolnici uradi oko 800 operacija, od kojih 80% spada u velike operacije. Ortopedska, Neurohirurška i Neurološka ambulanta rade svakodnevno, a Služba za hitne slučajeve dostupna je tokom 24 h. Katarina Janković MedicalCG br. 44 decembar 2012.g.

Bolnica „Vaso Ćuković“ Risan Telefon: +382 32 371 099 E-mail: sbrisan@t-com.me

134


Kotor

JZU DOM ZDRAVLJA KOTOR JZU Dom zdravlja „Kotor” samostalno funkcioniše pod sadašnjim imenom, kao samostalna javna zdravstvena ustanova, od 1991. godine. Opšta društvena kultura, kvalitet života i zdravstvena prosvećenost stanovništva u Boki i Kotoru uvijek su bili na visokom nivou. Shodno tome, zdravstvene ustanove i zaposleni u njima moraju biti na zavidnom stručnom, moralnom i tehničko-tehnološkom nivou. JZU Dom zdravlja „Kotor” ustanova je koja prvenstveno pruža osnovnu primarnu zdravstvenu zaštitu građanima Opštine Kotor, koja na površini od 331 km2 pokriva široko područje od Jaza, Grblja, kompletan Kotorski i Risanski zaliv sa širokim zaleđem (Njeguši, Krivošije, Morinj...). Opština Kotor se graniči sa pet opština i to: Budva, Tivat, Herceg Novi, Nikšić i Cetinje. Takođe, Opština Kotor pokriva 1/3 crnogorske obale. U skladu sa Reformom primarne zdravstvene zaštite u Crnoj Gori i saglašnošću Ministarstva zdravlja, usvojena je nova organizaciona struktura Doma zdravlja „Kotor”. Djelatnost: - JZU Dom zdravlja „Kotor” javna je zdravstvena ustanova primarnog nivoa zdravstvene zaštite, koja kao referentni centar pruža podršku izabranom doktoru. - Poseban i izuzetno značajan segment rada u okviru Doma zdravlja jeste prevencija. Ona se prvenstveno sprovodi kroz rad savjetovališta. Prostor:

JZU Dom zdravlja „Kotor” svoju djelatnost obavlja u zgradi Doma zdravlja u Dobroti, a ima isturene ambulante u Risnu i Radanovićima. Kadar:

Nakon reforme Stomatološke službe i transformacijom Službe hitne medicinske pomoći koja je pripala JZU Zavodu za hitnu medicinsku pomoć Crne Gore, kao i rješavanjem tehnološkog viška, JZU Dom zdravlja „Kotor” sada upošljava svega 73 osobe zaposlene na neodređeno vrijeme, od čega su: doktor nauka - 1, magistar nauka - 1, specijalista/subspec. - 16, specijalizanti - 2, visoke stručne spreme - 4, više stručne spreme - 3, srednje stručne spreme - 44 i dvoje zaposlenih koji su stekli osnovnu stručnu spreme. Upoređenja radi, treba ukazati na činjenicu da sada Dom zdravlja „Kotor” ima 73 135


Kotor

zaposlena na neodređeno vrijeme, a po Sistematizaciji poslova iz 1991. godine, odobrenoj od Fonda zdravstva, imao je pravo na 124 izvršioca. Organizaciona struktura: Izabranih doktora za odrasle - sistematizovano je 10, a raspoređeno 9. Koordinator izabranih doktora za odrasle je dr Tatjana Radošević, spec. opšte medicine. Izabrani doktori za djecu - sistematizovano 3, raspoređeno 3. Koordinator izabranih doktora za djecu je Gordana Mićunović. Izabrani doktor za žene - sistematizovan 1, raspoređen 1. Centri za podršku: Centar za plućne bolesti. U ovom centru u dopunskom radu ordinira doc. dr Emilija Nikolić, specijalista pneumoftiziolog. Centar za mentalno zdravlje. Koordinator Centra je dr Aleksandar Mačić, psihijatar. Centar za RTG i ultrazvučnu dijagnostiku. Koordinator Centra je dr Raško Šutilović, specijalista radiolog. Biohemijska laboratorijska dijagnostika. Koordinator Biohemijske laboratorije je mr sc. med. Vesna Radonjić, specijalista med. biohemije. Mikrobiološka dijagnostika. Koordinator Mikrobiološke dijagnostike je dr Slavica Dašić, specijalista mikrobiolog. Centri za prevenciju Centri za prevenciju funkcionišu kroz rad savjetovališta, a tu spada i Higijensko-epidemiološka služba. S obzirom na to da za godinu dana dr Tatjana Lalović završava specijalizaciju 136


Kotor

iz epidemiologije, konačno će i ova služba profunkcionisati u punom kapacitetu. U Ustanovi fukcionišu sljedeća savjetovališta: Populaciono savjetovalište; Savjetovalište za HIV/AIDS; Savjetovalište za mlade; Savjetovalište za reproduktivno zdravlje (počelo sa radom u 2011. godini); Ostale djelatnosti u Domu zdravlja Od ostalih medicinskih djelatnosti u ovom Domu zdravlja sistematizovane su: Medicina rada i Sportska medicina, koja će profunkcionisati za dvije godine kada specijalizaciju završi sadašnja specijalistkinja iz oblasti sportske medicine. Jedinice za podršku: Jedinica za patronažu; Jedinica za fizikalnu terapiju primarnog nivoa; Jedinica za sanitetski prevoz. Značajnu novinu u proširenju usluga i uvođenju novih terapijskih metoda u liječenju i ublažavanju posljedica bolesti korisnika i zavisnika od opojnih droga u okviru Centra za mentalno zdravlje predstavljalo je otvaranje Metadonskog centra. U Ustanovi se maksimalna pažnja posvećuje radnim uslovima, pa je u godini prije krize izvršena znatna adaptacija ordinacija i ostalih radnih prostora izabranih doktora, centara i jedinica za podršku. To će se nastaviti i ubuduće, iako sredstva koja odobrava RFZO, odnosno budžet Doma zdravlja, moraju da se koriste i za pokriće troškova za nedostajuće ljekove, reagense i plaćanje materijalnih troškova. Direktor, dr Aleksandar Stjepčević MedicalCG br. 24 april 2011.g.

Dom zdravlja Kotor Adresa: Dobrota bb Telefon: +382 32 334 540 Email: domzdr@t-com.me 137


Kotor

APOTEKE

BOLESTI ZAVISNOSTI

Aesculap Adresa: Dobrota bb Telefon: +382 32 334 699

Medicinski centar dr Zobina - ambulanta za liječenje bolesti zavisnosti Adresa: Dobrota bb Telefon: +382 69 476 245

Cosmetics Pharmacy 6 Adresa: PC Vuksić, Radanovići Telefon: +382 69 228 679 Email: cmpharmacy6@mpm.co.me Cydonia Adresa: Škaljari bb Telefon: +382 32 325 401, +382 67 201 175 Dobrota Montefarm Adresa: Plagenti bb Telefon: +382 32 303 057 Lijek 15 Adresa: Jadranska magistrala (HDL 365), Radanovići, Kotor Telefon: +382 32 520 450, +382 67 203 131 Email: radanovici@lijek.co.me Medicor Adresa: Dobrota bb Telefon: +382 32 330 644 Email: meicor@t-com.me Medicor Kamelija Adresa: Trg Mate Petrovića 2 Telefon: +382 32 335 333 Salvija Adresa: Njegoševa 214 Telefon: +382 32 325 109

INTERNA MEDICINA Srce - specijalistička ambulanta interne medicine Adresa: Truć bb Telefon: +382 32 330 203 LABORATORIJE Boka Medica - biohemijska laboratorija Adresa: Naselje Dobrota 1 Telefon: +382 32 330 799 OPŠTA MEDICINA Prima Medica - ambulanta opšte medicine Adresa: Škaljari bb, zgrada Doma kulture Telefon: +382 32 322 848, +382 69 252 599 Email: primamedica@t-com.me POLIKLINIKE Vita feminae - poliklinika Adresa: Kamenarovići, Dobrota Telefon: +382 69 048 318 email: vitafeminae@t-com.me Web site: www.vitafeminae.kotorbay.info STOMATOLOGIJA

Stari grad Montefarm Adresa: Stari grad bb Telefon: +382 32 325 215

Apolonia - stomatološka ambulanta Adresa: JZU Dom zdravlja, Dobrota bb Telefon: +382 69 046 996 Email: apolonia@t-com.me

Tea Medica 6 Adresa: Radanovići- (Objekat „Voli“) Telefon: +382 32 520 399, +382 69 193 406 Email: teamedica6@teamedica.co.me

B & B - stomatološka ambulanta Adresa: JZU Dom zdravlja, Dobrota bb Telefon: +382 856 927

Villa Adresa: Stari grad bb Telefon: +382 32 322 216

Dr Adžić - stomatološka ambulanta Adresa: JZU Dom zdravlja, Dobrota bb Telefon: +382 32 335 011, +382 69 043 996 Email: aaco@t-com.me 138


Kotor

Dr Latković - stomatološka ambulanta Adresa: JZU Dom zdravlja, zdravstvena stanica-Risan Telefon: +382 69 046 820 Email: drlatkovic@t-com.me

Vidović - stomatološka ambulanta Adresa: OŠ „Narodni heroj Savo Ilić,“ Dobrota bb Telefon: +382 68 595 260 Email: aleksandravid@gmail.com

Dr Ristelić - specijalistička ambulanta iz ortodoncije Adresa: JZU Dom zdravlja, Dobrota bb Telefon: +382 69 251 125 Email: renatar@t-com.me

Vučetić – stomatološka ordinacija Adresa: Dobrota bb Telefon: +382 68 001 800

Dr Senka Batuta - stomatološka ambulanta Adresa: OŠ „Njegoš,“ Benovo Telefon: +382 67 518 097 Dr Vuković - stomatološka ambulanta Adresa: JZU Dom zdravlja, Dobrota bb Telefon: +382 69 508 488 Eko dent – stomatološka ordinacija Adresa: Prčanj 67 Telefon: +382 32 337 331 Felix Dent - stomatološka ambulanta Adresa: OŠ „Nikola Đurković,“ Radanovići Telefon: +382 69 458 014 Ivadent - stomatološka ambulanta i zubotehnička laboratorija Adresa: Tabačina 519 Telefon: +382 69 032 136 Ortho Centar - specijalistička ambulanta iz ortodoncije Adresa: Rakite 2/1, Škaljari Telefon: +382 69 540 664 Raičević - zubotehnička laboratorija Adresa: JZU Dom zdravlja, Dobrota bb Telefon: +382 69 435 654 Reichel - ambulanta opšte stomatologije i hirurgije Adresa: Zlatne njive bb Telefon: +382 32 334 675, +382 69 043 767

ULTRAZVUČNA DIJAGNOSTIKA Catharum - ambulanta za ultrazvučnu dijagnostiku Adresa: Račete bb Telefon: +382 32 334 676 Fax: +382 32 334 837 Email: catharum@t-com.me Web site: catharum.co.me Eho Medica – Vučetić - ambulanta za ultrazvučnu dijagnostiku Adresa: Stari grad 283 Telefon: +382 32 322 874 OČNA POMAGALA Optotim - Detel Co - specijalizovana optičarska prodavnica Adresa: Tržni centar Kamelija Telefon: +382 86 457 143 Optika - specijalizovana optičarska prodavnica Adresa: Trg od oružja Telefon: +382 69 048 911 VELEDROGERIJE Nativa - veledrogerija Adresa: Dobrota bb Telefon: +382 32 330 835, +382 330 960 Email: nativa@t-com.me

140


Microdacyn® rastvor, sprej i hidrogel Microdacyn® je elektrolizovani vodeni rastvor/hidrogel natrijum hlorida - natrijum hipohlorit, hipohlorna kiselina, koji se koristi za ispiranje, vlaženje i debridman akutnih i hroničnih rana kao što su: dekubiti, venski ulkusi, dijabetične rane, hirurške rane i opekotine. Zahvaljujući redukciji mikrobiološkog sadržaja i stvaranju vlažne sredine u rani, pomaže organizmu da aktivira svoje mehanizame u procesu zarastanja rana. t SIGURNOST – ne oštećuje zdravo tkivo, nije toksičan i ne iritira kožu, oči i grlo, nisu potrebne posebne mjere opreza t ANTI-INFLAMATORNI EFEKAT t PRIPREMLJEN ZA UPOTREBU - ne miješa se i ne razblažuje se, primjenjuje se direktno na ranu t STABILNOST - sterilan i nakon otvaranja u periodu od 30 dana t EKOLOŠKI BEZBJEDAN - nisu potrebne specijalne mjere odlaganja i uništavanja t VIŠESTRUKA PRIMJENA - može se bez problema koristiti u kombinaciji sa ostalim preparatima, može se primjenjivati na svim vrstama rana i opekotina. SPEKTAR DJELOVANJA : MRSA - Staphylococcus aureus VRE - Enterococcus faecalis Staphylococcus aureus Escherichia coli Acinetobacter baumannii Bacteroides fragilis Candida albicans Enterobacter aerogene Enterococcus faecium Haemophilus influenzae Klebsiella oxytoca Klebsiella pneumoniae Micrococcus luteus

Proteus mirabilis Pseudomonas aeruginosa Staphylococcus epidermidis Staphylococcus haemolyticus Staphylococcus homins Staphylococcus saprophyticus Streptococcus pyogenes Serratia marcescens HIV-1 Influenza A Rhinovirus Human Corona Virus.

PROIZVOĐAČ: OCULUS INNOVATIVE SCIENCES, SAD www.oculusis.com UVOZNIK I DISTRIBUTER: NATIVA doo Budva, 032/330-835, 032-330-960, nativa@t-com.me


Mojkovac

JZU DOM ZDRAVLJA ,,BOŠKO DEDEJIĆ” Javna zdravstvena ustanova Dom zdravlja ,,Boško Dedejić” u Mojkovcu konstituisana je za potrebe građana Opštine Mojkovac, kao jedina zdravstvena ustanova u kojoj se pružaju usluge po modelu primarne zdravstvene zaštite. Dom zdravlja je smješten u zgradi od 2.815 m2, a otvoren je 1972. godine. Zdravstvena zaštita prije izgradnje novog Doma zdravlja pružana je u Zdravstvenoj stanici, od 1953. godine. Danas naša ustanova zapošljava 75 radnika, od čega je 58 medicinskih i 17 nemedicinskih. Organizacija rada sprovedena je u skladu sa reformom primarne zdravstvene zaštite. U Domu zdravlja radi 5 timova izabranih doktora za odrasle, jedan tim izabranih doktora za djecu (planirano dva) i jedan tim izabranog doktora za žene. Trenutno su na specijalizaciji po jedan doktor pedijatrije i interne medicine. Izabrani doktor, specijalista urgentne medicine, završio je dospecijalizaciju iz porodične medicine. Prema Pravilniku, uspješno rade i ostali organizacioni djelovi naše ustanove. Centri za podršku su: Centar za plućne bolesti i tuberkulozu, gdje ordinira jedan specijalista pneumoftiziolog, i Centar za mentalno zdravlje, ordinira jedan specijalista neuropsihijatrije. Rendgenološka i ultrazvučna dijagnostika obavljaju se uz koordinaciju specijaliste radiologa iz Bijelog Polja (radiolog Doma zdravlja nalazi se na specijalizaciji). Centar za laboratorijsku dijagnostiku radi uz koordinaciju specijaliste kliničke biohemije iz Bijelog Polja (specijalista kliničke biohemije iz Doma zdravlja nalazi se na specijalizaciji). Postoji i Centar za prevenciju, u kojem su po prvi put organizovana savjetovališta i to: Savjetovalište za mlade, Populaciono savjetovalište i Savjetovalište za reproduktivno zdravlje. U okviru Doma zdravlja organizovane su jedinice za podršku timovima izabranih doktora koje čine: Jedinica za patronažu, Jedinica za fizikalnu terapiju i Jedinica za sanitetski prevoz. Stacionar sa porodilištem organizovan je kao specifičnost Doma zdravlja, (Interno odjeljenje, sa 12 kreveta i Porodilište, sa 3 kreveta), što se pokazalo kao potreba, posebno za stanovništvo sjevernih krajeva naše zemlje. Pružanje usluga organizovano je i u ruralnim predjelima, u okviru patronažne službe i punktova Polja, Prošćenje, Lepenac, Žari i Štitarica. Domu zdravlja odobrena je samo Ambulanta interne medicine, sa sekundarnog nivoa zdravstvene zaštite. Pored primarne zdravstvene zaštite, Menadžment Doma zdravlja godinama je iz sopstvenih sredstava organizovao rad specijalističkih ambulanti: ortopedije, hirurgije, urologije, 142


Mojkovac

otorinolaringologije, oftalmologije, neurologije, radiologije, fizijatrije i mikrobiologije. Novom organizacijom, nastavkom reforme zdravstvene zaštite i stvaranjem medicinskih centara, specijalističke ambulante su organizovane kroz dopunski rad u matičnim ustanovama. U Domu zdravlja je afirmisan rad zaštitnika prava pacijenata, ali do sada nije bilo prigovora na rad osoblja naše ustanove. Zaposleni radnici nose ID kartice. Kontinuirano se prati kvalitet zdravstvene zaštite i pruženih usluga. Menadžment Doma zdravlja je zajedničkim naporom Fonda za zdravstveno osiguranje i Ministarstva zdravlja izvršio renoviranje objekta i tako je omogućeno organizovanje rada timova izabranih doktora sa svim pratećim organizacionim jedinicama. Intenzivno se radi na nabavci nove opreme za pojedine službe. Iz sredstava sakupljenih od humanih ljudi nabavljen je savremeni šestokanalni EKG aparat. Ulaže se u nabavku i servisiranje postojeće opreme. Jedinica za fizikalnu terapiju je novina na primarnom nivou, pa je savremenom opremom omogućeno pružanje usluga i u toj oblasti. Jedinici za sanitetski prevoz ove godine su kupljeni po jedan novi putnički i sanitetski automobil. Donacije: medicinska oprema - Ljekari svijeta - Grčka. U 2003. godini Vlada Japana je donirala reanimobil. U 2010. godini, u okviru programa humanitarne pomoći Komande američkih vojnih snaga u Evropi (EUCOM) 2010. godine, 15 pripadnika Inženjerskog bataljona Avijacije SAD, učestvovalo je u renoviranju Doma zdravlja u Mojkovcu. Uloženo je više od 160 000,00 dolara za ugradnju kompletne PVC stolarije, kompletno renoviranje fasade demitom i izgradnju rampi koje su po svim evropskim standardima prilagođene potrebama invalidnih lica. Privatna firma „SARŽ” iz Budve donirala je ogradu za rampu. U januaru 2013. godine dobijena je donacija - mamograf, od Turske agencije „TIKA”, što će omogućiti pravovremenu dijagnostiku i prevenciju karcinoma dojke. S obzirom na to da je iz Doma zdravlja otklonjen stari rendgen-aparat za radioskopiju, mamograf je postavljen u postojeći prostor koji je bio izgrađen po standardima za zaštitu životne sredine. U narednom periodu neophodno je izmijeniti način zagrijavanja prostora Doma zdravlja, te postojeće termoakomulacione peći poslije 40 godina rada, zamijeniti savremenim sistemom za centralno grijanje. Za zdravstvenu zaštitu građana Mojkovca bilo bi neophodno izgraditi novi prostor za hitnu medicinsku pomoć, uz angažman svih struktura društva. Tako bi postojeći prostor koji koristi Zavod, koji je neadekvatan za tu službu, bio ustupljen jedinici za intervencije i 143


Mojkovac

Nakon pedeset godina rada ove ustanove objavljena je monografija rada i razvoja zdravstvene službe - ,,Zdravstvena služba Mojkovca 1953-2003”, iz pera dr Todora Bakovića. U knjizi se sa posebnom pažnjom govori o svim medicinskim i nemedicinskim radnicima koji su radili i svoj život posvetili prevenciji, borbi protiv bolesti i očuvanju zdravlja građana Opštine Mojkovac.

procedure timova izabranih doktora. Stambena i kadrovska politika koja je vođena u našoj ustanovi bila je primjer kako je obezbjeđivan i zadržavan kadar u Opštini. Nadamo se da će osnivanjem Stambene zadruge biti nastavljen taj pozitivni trend. Omogućeno je obavljanje pripravničkog staža za doktore medicine i medicinske tehničare. Nastavljeno je sa edukacijom i doedukacijom zdravstvenih radnika. Možemo se pohvaliti izuzetnom saradnjom Doma zdravlja sa Ministarstvom zdravlja, Fondom zdravstvenog osiguranja i lokalnom upravom, što bi nam i u budućnosti predstavljalo osnovu za dobru organizaciju zdravstvene zaštite u Opštini Mojkovac. Direktorica, dr Minić Ikonija MedicalCG br. 48 april 2013.g.

Dom zdravlja Mojkovac Adresa: Njegoševa bb Telefon: +382 50 472 165 Email: dzmradovan@t-com.me

APOTEKE

STOMATOLOGIJA

Farmluka - Trumo Adresa: Njegoševa 58 Telefon: +382 50 472 046

Dr Bjelajac - stomatološka ambulanta Adresa: JZU Dom zdravlja, Njegoševa bb Telefon: +382 69 240 122

Farmakom - Montefarm Adresa: Valjevska bb Telefon: +382 50 470 088 Fax: +382 50 470 080

Dr Pejović - stomatološka ambulanta Adresa: JZU Dom zdravlja, Njegoševa bb Telefon: +382 69 463 150 144


ZEOLIT HOMOZEL POMAŽE KOD: Detoksikacije organizma Jačanja imuniteta Radioterapije Dijabetesa Holesterola Kožnih bolesti Gojaznosti


Nikšić

JZU OPŠTA BOLNICA NIKŠIĆ Bolnica je smještena u centru grada pod Trebjesom, najveća je opšta bolnica u Crnoj Gori, ne samo po svojim kapacitetima, nego i po gravitacionom području koje joj pripada, zasigurno je jedan od kamena temeljaca crnogorskog zdravstva i važan dio istorije nikšićkog kraja. Otvorena je imenom Knjeginja Zorka, odlukom Vlade Knjaževine Crne Gore 11.decembra 1887. godine, u skromnim prostornim kapacitetima, sa deset bolesničkih kreveta i jednim doktorom, njen prvi upravnik je bio dr Đuro Kustudić. Sredstva za njeno otvaranje obezbijeđena su prodajom svadbenih darova knjeginje Zorke, najstarije ćerke Knjaza Nikole. U periodu stare Crne Gore i periodu između dva svjetska rata u Nikšiću su radila poznata imena iz oblasti medicine, koja su svoja znanja sticali po evropskim metropolama: Petrogradu, Moskvi, Beču, Gracu, Atini, Pragu, Ženevi i drugdje. Nikšićkom bolnicom su u toku njenog dosadašnjeg postojanja rukovodili 24 upravnika i direktora, generacije koje su svoj život, pregalaštvo, znanje i humanost posvetili onom što je ova bolnica danas. Bogata tradicija duga 127 godina, jeste svjedočanstvo značaja, u isto vrijeme zadovoljstvo, ali i generacijski dug i imperativ da nastavimo putem progresa, integrišući se na taj način u red modernih i savremenih opštih bolnica. Danas su kadrovski potencijali Bolnice 420 zaposlenih, od čega su 45 ljekari specijalisti, 3 ljekari subspecijalisti, 37 ljekari na specijalizaciji, 214 medicinske sestre. Stacionar je opremljen sa 278 kreveta, gdje se godišnje liječi više od 10.000 bolesnika, uradi 2.500 operacija, donese na svijet oko 1.000 beba, obavi preko 3.000 dijaliza, izvrši nešto više od 80.000 ambulantnih pregleda. U dijagnostici se na godišnjem nivou uradi oko 4.000 CT pregleda, oko 7.500 ultrazvučnih pregleda, preko 600 gastroskopskih pregleda, i više od 400 kolonoskopskih pregleda. Strategija uspješnosti razvoja bolnice, kao prestižnog centra zdravstvene zaštite je u budućnosti kreiranoj tradicijom, urađene promjene su sigurna investicija u budućnost. Jasno zacrtani razvojni planovi osavremenjavanja i modernizacije bolnice realizovani su kroz nabavku prvog multislajsnog skenera u Crnoj Gori 2007. godine, puštanje u rad i druge visoko sofisticirane oprema vrijedne preko 1.400.000,00 eura, najsavremeniju endoskopsku opremu za dijagnostifikovanje i tretman oboljenja u oblasti opšte hirurgije, urologije, ginekologije, otorinolaringologije, ortopedije. Nabavkom nove opreme omogućeno je našim osiguranicima da uvedemo i najsavremenije dijagnostičke procedure i da zaokružimo kompletan proces dijagnostike. Dio opreme je omogućio bezbjedan i siguran rad u operacionom bloku, jer su instalirani moderni aparati za anesteziju, sterilizatori, ultrazvučni noževi, savremeni monitoring, kao i monitoring sistemi za praćenje vitalnih parametara najugroženijih pacijenata u 146


Nikšić

jedinicama intenzivnih njega bolničkih službi. 2007. godine je završena rekonstrukcija i potpuna adaptacija Službe za radiološku i ultrazvučnu dijagnostiku, čime su naši osiguranici dobili jedan izuzetno funkcionalan i savremen dijagnostički centar. 2008. godine pušten je na upotrebu Urgentni blok, svakako jedan od najfunkcionalnijih i estetski najprihvatljivijih urgentnih blokova u bolnicama ovog tipa, koji je omogućio još sigurniji i komforniji način liječenja. 2009. godine je završena adaptacija centralnog hola Bolnice, adaptacija kabineta za endoskopske procedure, kao i adaptacija bolesničkih soba do nivoa apartmanskog smještaja i drugo, što sve zajedno predstavlja funkcionalnu i estetsku cjelinu, koja svojom arhitekturom i dizajnom stvara ambijent koji predstavlja pozitivnu interakciju i dobrodošlicu kako pacijentima, tako i zaposlenima u Ustanovi. 2010. godine izvršeni su građevinski radovi na adaptaciji ambulantnog bloka odsjeka za oftalmologiju, kao i ambulantnog dijela ginekološkog odjeljenja, čime je Opšta bolnica dobila 4 moderne i savremene ambulante u kojima je i instalirana nova vrijedna oprema. Izvršena je adaptacija prostorija Službe za fizikalnu medicinu i pušteno je u rad 5 kada za hidroterapiju, čime je povećan broj usluga koje se pružaju osiguranicima. Razvijen je i implementiran bolnički informacioni sistem (mreža, računarska oprema i softver), u kome pacijent predstavlja središte informacija, tako da sistem prati poslovne procese liječenja pacijenata, kako u specijalističkim ambulantama, tako i u stacionarnom dijelu. Svi pacijentovi podaci se čuvaju, tačni i u svakom trenutku su dostupni ovlašćenim doktorima i sestrama. Bolnički informacioni sistem je integrisan u informacioni sistem Fonda za zdravstveno osiguranje. Ono što predstavlja jedan od najznačajnijih i do sada najvećih ostvarenih ciljeva u kontinuiranom procesu promjena započetih 2007. godine sa jasnom vizijom stvaranja boljih uslova za bezbijedno liječenje i komforan smještaj pacijenata, jeste puštanje na upotrebu rekonstruisane zgrade internog odjeljenja koja je sagrađena pedesetih godina prošlog vijeka. Vrijednost radova je bila 1.113.000,00 €, a finansirani su iz Kapitalnog budžeta Vlade Crne Gore. Spoljašnja i unutrašnja arhitektura objekta je u jednom dijelu izmijenjena čime je omogućeno da se u centralnom dijelu zgrade dalo mjesto novom, modernom i značajno većem i funkcionalnijem urgentnom bloku u sklopu kojeg se nalazi i lift za transport pacijenata sa bolničkim krevetom, kao i savremenom prilaznom rampom, što ranije ova zgrada nije imala. Napravljen je novi i veći prostor za pacijente na programu hemodijalize, kao i novi prostor koronarne jedinice. Na objektu je rekonstuisana kompletna vodovodna i kanalizaciona mreža, termotehničke instalacije koje obuhvataju instalacije grijanja i hlađenja sa ugradnjom splinker sistema za gašenje požara i pratećih alarmnih sistema, rekonstruisane su instalacije jake i slabe struje. Postavljeni su bolnički setovi iznad svakog bolesničkog kreveta, koji posjeduju svu neophodnu elektroniku, SOS sistem - komunikaciju pacijent – medicinsko osoblje, sa modulima za konekciju medicinskih gasova i vakuma. 147


Nikšić

Centralni razvod medicinskih gasova koji je instaliran u čitavoj zgradi, bolnički setovi koji su instalirani uz svaki bolesnički krevet obezbjeđuju visok nivo pružanja i bezbjednosti zdravstvene zaštite pacijentima, što ovaj objekat čini jedinstvenim u zdravstvenom sistemu Crne Gore. Iz sredstava donacije, urađeno je asfaltiranje saobraćajnih površina unutar kruga Bolnice, izrađeni novi trotoari i označena horizontalna signalizacija. Urađena je nova trasa dotrajalog toplovoda i izvršena djelimična rekonstrukcija krova Bolnice i sanacija fasada. Nabavljena je laparoskopska oprema za potrebe opšte hirurgije, ultrazvučni nož, savremeni sterilizator za sterilizaciju osjetljive optičke opreme. Iz sredstava donacije nabavljena su 2 aparata novije generacije za hemodijalizu, koji su i instalirani nakon rekonstrukcije zgrade internog odjeljenja, čime u tom dijelu medicinske brige o korisnicima naših usluga imamo još bolje i bezbjednije uslove. Nabavljeni su i automobili za potrebe službe za urgentnu medicinsku pomoć i Odsjeka za hemodijalizu. 2013. godine naši osiguranici su dobili na upotrebu i adaptirane prostore Odjeljenja hirurgije, bolesničke sobe apartmanskog nivoa (klimatizovane, TV prijemnici ...). Vrijednost radova sa opremanjem enterijera je bila cca 183.000,00 €, koji su finansirani iz sredstava donacije. Posebnost ovog odjeljenja je u tome što su pacijenti na konzervativnom tretmanu odvojeni od pacijenata koji se podvrgavaju hirurškim intervencijama, sa odvojenim previjalištima. U toku je rekonstrukcija i adaptacija zgrade psihijatrije, stare skoro 90 godina. Ta bolnica čija je gradnja počela 1923. godine, otvorena je 1927. godine i imala je rang banovinske bolnice sa 26 kreveta. Upravnici, za to vrijeme izuzetno lijepog zdanja, bili su dr Niko Martinović do njegove tragične smrti i dr Milutin Spasojević od 1927. do 1947.godine. Osnivač i utemeljivač neuropsihijatrijskog odjeljenja je bio univerzitetski profesor i akademik dr Dušan Kosović, kasnije odjeljenje vode dr Nikola Mandić i dr Momo Đurđić. Investiciona vrijednost započetih radova na rekonstrukciji je 144.732,00 € i biće finansirana iz sredstava donacije velikog humaniste, dobrotvora i patriote Milorada Perovića, koji je skoro cjelokupni svoj imetak, stečen tokom četiri decenije rada u Americi, zavještao i ostavio legat za unapređenje zdravlja građana njegovog rodnog Nikšića. Današnje odjeljenje psihijatrije raspolaže sa 30 bolesničkih postelja, gdje se godišnje liječi više od 400 pacijenata. 148


Nikšić

Načelnik odjeljenja je dr Radojka Mićović, sa još 2 ljekara specijaliste, psihologom, 3 ljekara na specijalizaciji i 10 medicinskih sestara i tehničara. Opšta bolnica je nastavna baza za potrebe srednje medicinske škole i praktična baza Odsjeka za psihologiju Filozofskog fakulteta u Nikšiću. Imamo kvalitetnu saradnju sa drugim zdravstvenim ustanovama u Crnoj Gori, u njima pouzdane partnere i rekao bih, izuzetne odnose sa svima, koji su utemeljeni na potpunom razumijevanju na svim nivoima, a posebno kad je riječ o razmjeni stručnih znanja, što potvrđuje i angažovanje značajnog broja konsultanata iz Kliničkog centra Crne Gore i drugih ustanova iz okruženja. Naglasio bih visok stepen razumijevanja za potrebe naše Ustanove u svim segmentima njenog funkcionisanja, od strane Ministarstva zdravlja, Fonda za zdravstveno osiguranje, lokalne samouprave i privrednih subjekata grada i pojedinaca, koji prepoznaju potrebe Opšte bolnice, razumiju vrijeme u kome živimo i putem donacija pomažu razvoj i unapređenje njihove i naše Bolnice. Ne malim sredstvima iz donacija je nabavljen dobar dio savremene medicinske opreme kojom danas raspolažemo, što ima višestruki značaj prije svega za pacijente. Veliki broj pregleda koji su ranije obavljani u KCCG, sada se obavljaju u našoj Bolnici. Uvjeren sam da će se takav trend i dalje nastaviti na dobrobit svih. Svim navedenim projektima kreiran je jedan novi imidž bolnice, kao centra zdravstvene zaštite u kome i zaposleno osoblje i pacijenti dobijaju visok nivo kvaliteta usluga, smještaja i radnog prostora. To je moderna zdravstvena ustanova koja ima potencijala da odgovori zahtjevima vremena u kojem živimo. Gotovo 130 – to godišnje iskustvo i visokoprofesionalni kadar čine nikšićku Bolnicu liderom stacionarnih zdravstvenih ustanova u Crnoj Gori. Ovakvim tragom napretka i optimizma u realizovanim projektima Bolnica je doživjela svoju renesansu i predstavlja snažnu podršku strateškom opredjeljenju Ministarstva zdravlja za stalnim razvojem i unapređenjem crnogorskog zdravstva. Direktor, dr Ilija Ašanin MedicalCG br. 66 oktobar 2014.g.

Opšta bolnica Nikšić Adresa: Nikca od Rovina bb Telefon: +382 40 231 204 Email: bolnica-nk@t-com.me 149


Nikšić

JZU SPECIJALNA BOLNICA ZA PLUĆNE BOLESTI - BREZOVIK U Specijalnoj bolnici za plućne bolesti „Dr Jovan Bulajić“, u Brezoviku, godišnje se hospitalizuje oko 2.200 bolesnika, a specijalistički pregleda oko 8.000 pacijenata, što dovoljno govori o važnosti ove ustanove koja prostorno, tehnološki i kadrovski zadovoljava sve uslove da preraste u kliniku za plućne bolesti – ocijenio je direktor bolnice prim. dr Radovan Mijanović. Bolnica u Brezoviku organizovana je kao jedinstvena zdravstvena ustanova čiji bolnički kompleks obuhvata polikliniku i paviljone. U bolnici koja raspolaže sa 65 soba i 139 ležajeva obavlja se kompletna alergološko-imunološka dijagnostika, kompjuterizovana funkcionalna dijagnostika, radiološka obrada zdravstvenog stanja pacijenata i slično. Dr Mijanović je u razgovoru za Medical saopštio da se u toj zdravstvenoj ustanovi, osnovanoj 51. godine prošlog vijeka, hospitalizuju bolesnici sa tuberkluloznim oboljenjima (godišnje oko 220), sa plućnim neoplazmama (390), astmom (350), hroničnim opstruktivnim bolestima i emfizemima (700), nespecifičnim plućnim bolestima kao što su pneumonije, pleuropneumonije, bronhopneumonije (oko 270), zatim bolesnici sa sarkoidozom (34 pacijenta) i ostalim bolestima. Godišnje se u bolnici napravi oko 12.000 rendgenskih snimaka, što znači oko 50 svakodnevno. U svim oblastima dijagnostičkog rada i interventno-radioloških postupaka, primjenjuju se savremene radiološke doktrine. Isto tako, ultrazvučni pregledi i dijagnostika postali su dio svakodnevne rutine (oko 1.500 ultrazvučnih pregleda godišnje) – istakao je dr Mijanović. Kako kaže, na dijagnostici, kroz koju godišnje prođe 10.000 ispitanika zbog ispitivanja disajnih funkcija, rade se svi uobičajeni, rutinski testovi: spirometrija (oko 2.100) body pletizmografija (oko 500), mjerenje difuzije u plućima (oko 2.000), određivanje respiracijskih gasova arterijske krvi (oko 2.500). 150


Nikšić

U toku je izrada softverske aplikacije za prenos slike sa ultrazvučnog aparata na kompjuter, kako bi se u cilju efikasnijeg liječenja pacijenata, putem internet mreže, mogli konsultovati profesori iz drugih referentnih ustanova sličnih Brezoviku, što ide u prilog opravdanosti organizovanja ove ambulante – najavio je dr Mijanović. U Specijalnoj bolnici za plućne bolesti „Dr Jovan Bulajić“ navode da je mikrobiološka laboratorija centralna laboratorija u okviru te oblasti u Crnoj Gori i da se u njoj dijagnostikuje stanje mikrobakterija u biološkim materijalima i omogućava kvalitetan i efikasan rad iz oblasti plućne i vanplućne tuberkuloze od čega se u toj bolnici kod velikog broja pacijenata liječi – tuberkuloza osteoartikularnog sistema. Standardni laboratorijski pregledi, napominje dr Mijanović, obavljaju se u sopstvenoj laboratoriji. Bolnički kompleks u Brezoviku sastoji se od Onkološkog odjeljenja sa dnevnom bolnicom, Odjeljenja za netipične plućne bolesti i druge granulomatoze (sa odsjekom za inhalacionu terapiju), Odjeljenja za TB i sarkoidozu, Odjeljenja za opstruktivni sindrom sa intenzivnom i poluintenzivnom jedinicom, i Poliklinike u kojoj se obavlja dijagnostička obrada zdravstvenog stanja bolesnika − sa RTG kabinetom, bronhološkim kabinetom, ultrazvučnom ambulantom i apotekom. Govoreći o kadrovskoj opremljenosti, dr Mijanović je naveo da u Bolnici radi 17 ljekara, i to 12 specijalista za plućne bolesti – pneumoftizologa i po jedan internista-kardiolog, specijalista biohemičar, specijalista radiolog, kao i po jedan ljekar na specijalizaciji iz interne medicine i jedan iz mikrobiologije. Naša bolnica predstavlja i nastavnu bazu Medicinskog fakulteta u Podgorici, u kojoj u nastavi i obrazovanju novih kadrova učestvuju i ljekari zaposleni kod nas, a koji su na fakultetu asistenti i saradnici – napomenuo je dr Mijanović. Na kraju, direktor Specijalne bolnice za plućne bolesti „Dr Jovan Bulajić“ skrenuo je pažnju na značaj izuzetne saradnje sa lokalnom upravom, projektovane sa ciljem stvaranja boljih uslova za boravak pacijenata u bolnici i realizovane u uspješnom rješavanju infrastukturnih problema. Anita Radanović MedicalCG, novembar 2009.g.

Specijalna bolnica za plućne bolesti „Dr Jovan Bulajić“ Adresa: Brezovik, Nikšić Telefon: +382 40 217 011 Email: brezovik@t-com.me 151


Nikšić

JZU DOM ZDRAVLJA NIKŠIĆ JZU Dom zdravlja Nikšić je zdravstvena ustanova primarnog nivoa zdravstvene zaštite za teritorije opština Nikšić, Šavnik i Plužine. Zdravstvena djelatnost koja se obavlja na primarnom nivou zdravstvene zaštite obuhvata: - aktivnosti na unapređenju zdravlja građana; - zdravstvenu edukaciju i obrazovanje o najčešćim zdravstvenim problemima na određenom području i metodama njihove identifikacije, prevencije i kontrole; - promovisanje zdravog načina života, uključujući i zdravu ishranu stanovništva; - saradnju sa drugim organima, organizacijama, jedinicama lokalne samouprave i drugim subjektima u cilju podržavanja zaštite, unapređenja i poboljšanja uslova životne i radne sredine i higijenskih uslova za život i rad pojedinaca; - zdravstvenu zaštitu majke i djeteta i planiranje porodice; - otkrivanje, prevenciju i kontrolu zaraznih bolesti; - otkrivanje, prevenciju i kontrolu endemskih bolesti; - otkrivanje, spečavanje i liječenje bolesti usta i zuba; - zdravstvenu zaštitu zaposlenih; - zaštitu i unapređenje mentalnog zdravlja; - imunizaciju protiv zaraznih bolesti u skladu sa Programom imunizacije; - patronažne posjete, liječenje i rehabilitaciju u kući; - prevenciju i liječenje najčešćih bolesti i povreda; - zdravstvenu rehabilitaciju djece i mladih s poremećajima u tjelesnom razvoju i zdravlju, - obezbjeđenje odgovarajućih ljekova. Dom zdravlja je referentni centar primarne zdravstvene zaštite koji pruža podršku izabranom doktoru iz sljedećih oblasti: - sprovođenja zdravstvene edukacije i obrazovanja o najčešćim zdravstvenim problemima i metodama njihove identifikacije, prevencije i kontrole; - higijensko - epidemiološke zaštite; - zaštite mentalnog zdravlja; - liječenja plućnih bolesti i TBC - laboratorijskih, radioloških i drugih dijagnostičkih procedura kao i drugih oblasti koje odredi ministarstvo. 152


Nikšić

Dom zdravlja je podijeljen u organizacione cjeline i to: Ambulanta izabranog doktora - izabrani doktor za djecu do 15 godina - pedijatar - izabrani doktor za odrasle - izabrani doktor za žene Jedinice za podršku - Centar za plućne bolesti i tuberkulozu - Centar za dijagnostiku - Centar za mentalno zdravlje - Centar za djecu sa posebnim potrebama - Centar za prevenciju koga čine: populaciono savjetovalište, savjetovalište za mlade, savjetovalište za reproduktivno zdravlje i higijensko epidemiološka služba. Ostale djelatnosti Doma zdravlja: - Jedinice za sanitetski prevoz - Jedinice za patronažu - Jedinica za fizikalnu terapiju primarnog nivoa Prema broju osiguranika JZU Dom zdravlja treba da ima: devet timova izabranih doktora za djecu – pedijatara, 30 timova izabranih doktora za odrasle i četiri tima izabranih doktora za žene – ginekologa. Jedan od izraženih problema je nedostatak ljekarskog kadra u organizacionim cjelinama – izabrani doktor, pa se iz tog razloga angažuju ili penzionisani doktori ili doktori iz drugih ustanova. Ali i pored tog problema, zdravstvenu zaštitu dobijaju svi koji za tim imaju potrebu. Izvori: niksic.mhttp://e/o-niksicu/zdravstvo/ (sajt opštine Nikšić) www.dzniksic.com/izabrani_doktor.php (sajt Dom zdravlja Nikšić)

Dom zdravlja Nikšić Adresa: Radoja Dakića bb Telefon: 040 231 202 Email: dzniksic@t-com.me 153


Nikšić

Lijek Nikšić Hdl Adresa: Bulevar 13. jul Telefon: +382 67 239 048 Email: niksichdl@lijek.co.me

APOTEKE Dama 5 Adresa: Trg slobode bb Telefon: +382 40 212 124 Email: drogerija5@dama.me

Neven Adresa: Alekse Backovića 17-21 Telefon: +382 40 201 312

Farmedika Adresa: Radoja Dakića 8 Telefon: +382 40 212 630

Nikšić - MNE Adresa: Njegoševa 18 Telefon: +382 40 213 279

Gojko Darić - Montefarm Adresa: Radoja Dakića bb Telefon: +382 40 200 495

Onogošt - Montefarm Adresa: Novaka Ramova 2 Telefon: +382 40 200 760

Latković Adresa: V proleterske 11 Telefon: +382 40 213 455 Lijek Nikšić Adresa: Nika Miljanića bb Telefon: +382 40 222 100, +382 67 634 886 Email: niksic@lijek.co.me

Remedia 1 Adresa: Nika Miljanića bb Telefon: +382 40 230 777 Remedia 2 Adresa: Nikole Tesle bb Telefon: +382 40 245 500

PZU Balans

za zdrav i uravnotežen život BILJANA SAVIĆ - INTERNISTA • specijalistički pregledi • konsultacija nutricioniste sa izradom individualnog jelovnika • holter EKG - a • holter krvnog pritiska • ergometrija • EKG • pregledi interniste • ergometrija • intramuskularne injekcije • intravenske injekcije • inhalacije • kućne posete • test intolerancije na hranu MRKOŠNICA br.1, NIKŠIĆ 81400, CRNA GORA, TEL: +382 40 21 38 97 MOB: +382 67 26 09 97, E-MAIL: DR.BALANS@T-COM.ME www.ordinacijabalans.me


Nikšić

SPECIJALISTIČKA ORDINACIJA INTERNE MEDICINE - interna medicina - endokrinologija - kardiologija - reumatologija

“Dr VIVA”

NIKŠIĆ, Nikole Tesle bb, tel: +382 (0)40 245 455, e-mail: drviva1965@gmail.com, drviva@t-com.me Tea Medica 5 Adresa: Bulevar 13. jula bb (objekat „Voli“) Telefon: +382 40 280 300, +382 69 193 405 Email: e-mail: teamedica5@teamedica.co.me Uniprom Adresa: Trg Slobode 1 Telefon: +382 40 212 396 Vigor Adresa: Novaka Ramova 3 Telefon: +382 40 212 814 DERMATOLOGIJA Dr Štilet - ambulanta iz dermatovenerologije Adresa: Gojka Gačevića bb Telefon: +382 67 569 804 Email: info@drstilet.me

Z. U.

DIJAGNOSTIKA Eho Dijagnostic - centar za dijagnostiku Adresa: V proleterske 13 Telefon: +382 40 213 360 INTERNA MEDICINA Balans - ambulanta interne medicine Adresa: Mrkošnica bb Telefon: +382 40 213 897, +382 67 260 997 Email: dr.balans@t-com.me Dr Viva - ambulanta interne medicine Adresa: Nikole Tesle bb Telefon: +382 40 245 455 Latković - ambulanta interne medicine Adresa: V proleterske 11 Telefon: +382 40 201 147, +382 69 066 870 Email: latkovicv@t-com.me

LATKOVIĆ

Internisticka ordinacija -

Adresa: Nikšić, V proleterske 11 tel: 040 201 147, mob: 069 066 870 e-mail: latkovicv@t-com.me web: www.latkovic.me

Laboratorijski nalazi: Specijalistički pregled krvna slika EKG lipidni profil Holter monitoring glikemija Ultrazvuk srca Kućne posjete


Nikšić

OFTALMOLOGIJA Mirković - ambulanta iz oftalmologije Adresa: Nikole Tesle bb Telefon: +382 40 244 088, +382 67 876 515 Vista - ambulanta iz oftalmologije Adresa: Rudo polje bb Telefon: +382 40 235 515, +382 69 341 666 OPŠTA MEDICINA Trim Medical centar – ambulanta opšte medicine Adresa: Voja Deretića bb Telefon: +382 40 280 447, +382 68 339 999 Email: trim.medical@yahoo.com PEDIJATRIJA Maxima Medical – pedijatrijska ambulanta Adresa: Ivana Milutinovića 4/II Telefon: +382 40 212 272, +382 69 456 700 Email: maximamedical@t-com.me Milmedika - pedijatrijska ambulanta sa biohemijskom laboratorijom Adresa: Vuka Mićunovića 53 Telefon: +382 40 213 740 Email: milmedika@yahoo.com Web site: www.milmedika.com STOMATOLOGIJA Božović - stomatološka ambulanta Adresa: V proleterske 8 Telefon: +382 40 247 888, +382 69 476 363 Caninus - stomatološka ambulanta Adresa: Njegoševa 15 Telefon: +382 67 808 393, +382 69 529 704 Email: s.stanar@t-com.me

Dent Medica - stomatološka ambulanta Adresa: JZU Dom zdravlja, Radoja Dakića bb Telefon: +382 69 566 529 Ecodent - stomatološka ambulanta Adresa: Njegoševa 17 Telefon: +382 69 549 019 Email: ecodentnk17@yahoo.com Green Dent - stomatološka ambulanta Adresa: Josipa Sladea 9 Telefon: +382 40 215 277, +382 67 215 277 Email: ducib@t-com.me IGO Dent - stomatološka ambulanta Adresa: Ivana Milutinovića 5 Telefon: +382 63 241 541 Jauković - zubotehnička laboratorija Adresa: JZU Dom zdravlja, Radoja Dakića bb Telefon: +382 69 892 500 Jokić - stomatološka ambulanta sa zubotehničkom laboratorijom Adresa: Vuka Mićunovića 20 Telefon: +382 69 537 345 Kaluđerović - stomatološka ambulanta Adresa: JZU Dom zdravlja, Radoja dakića bb Telefon: +382 67 404 545, +382 67 450 332 Email: niksicolino@gmail.com Kočović - stomatološka ambulanta Adresa: JZU Dom zdravlja, Radoja Dakića bb Telefon: +382 69 631 257 Luxdenta - stomatološka ambulanta Adresa: Serdara Šćepana 2 Telefon: +382 69 401 416, +382 69 690 873 Mandić - stomatološka ambulanta Adresa: Njegoševa 21 Telefon: +382 67 602 935

Daković - stomatološka ambulanta Adresa: JZU Dom zdravlja, Radoja Dakića bb Telefon: +382 69 537 345

Mijušković - stomatološka ambulanta Adresa: Karađorđeva 2 Telefon: +382 67 341 214

Dentix - stomatološka ambulanta Adresa: Alekse Backovića bb Telefon: +382 40 247 241, +382 69 078 272 Email: vdjukovic346@gmail.com

Milović - stomatološka ambulanta Adresa: JZU Dom zdravlja, Radoja Dakića bb Telefon: 067 587 859 Email: vera.milovic@yahoo.com 156


O nama

Privatna ustanova Milmedika osnovana 1993. godine, kada je to bila mala ambulanta koju su činili ljekar i medicinska sestra, dok danas broji više od 25 zaposlenih medicinskih radnika. Poliklinika Milmedika je sastavljena od 3 dobro povezane i koordinisane polikliničke ustanove koje se nalaze u Budvi, Nikšiću i Podgorici. Ordinacija u Podgorici, nastala kao rezultat dvadesetogodišnjeg iskustva i dobre prakse, ide i korak dalje, pružajući pored ostalog svojim pacijentima najsavremenije metode za funkcionalnu dijagnostiku pluća. Kontinuirano ulažemo u najsavremeniju opremu za kliničku i laboratorijsku dijagnostiku i stalnu edukaciju kadra. Radno vrijeme sve tri ordinacije je od 8-20 h, svim danima uključujući i vikende i praznike.

Pedijatrija

t specijalistički pregledi djece t sistematski pregledi djece t konsultativni pedijatrijski pregledi subspecijalista

Opšta medicina

t Opšte medicinski pregledi odraslih t Sistematski pregledi odraslih t Kućne posjete

Pulmologija

t pulmološki pregledi djece t pulmološki pregledi odraslih t pregledi alergologa t najsavremenija laboratorija za funkcionalnu dijagnostiku pluća (tjelesna pletizmografija, spirometrija, bronhodinamski i bronhoprovokatiitivni testovi...) t alergološka ispitivanja

Dnevna bolnica

U sklopu sve tri jedinice postoji dnevna bolnica gdje se u komfornim uslovima može sprovoditi infuziona, inhalaciona terapija kao i monitoring pacijenata.

Laboratorijska dijagnostika

t hematolške analize krvi t biohemijske analize krvi i urina t imunološke analize t tumor markeri i hormoni t različiti profili i testovi opterećenja t najpouzdaniji neinvazivni testovi za prenatalnu dijagnostiku

Laboratorija za mikrobiološku dijagnostiku

t Različite vrste briseva na bakteriološko ispitivanje (grla, oka, kože, uretre...) t urinokulture, koprokulture, hemokulture, sprermokulture t brojni serološki brzi testovi na viruse i bakterije t parazitologija t analiza sterilnosti prostora i instrumenata t velika paleta ginekoloških analiza

Usluga uzimanja laboratorijskih uzoraka u kući bolesnika Budva, Jadranski bulevar BB (pored benzinske pumpe) tel: +382 33 452 187, 33 454 585 e-mail: budva@milmedika.com

Podgorica, City kvart, Vojvode Maša Đurovića L 3 2-6 tel: +382 20 220 190, +382 69 029 237

web: www.milmedika.com

Nikšić, Vuka Mićunovića 53 tel: +382 40 213 740 e-mail: niksic@milmedika.com


Nikšić

Mrvošević - stomatološka ambulanta Adresa: Staro pazarište 3 Telefon: +382 40 245 308

Sonomax - ambulanta za ultrazvučnu dijagnostiku Adresa: Vuka Mićunovića 47 Telefon: +382 40 213 738, +382 67 643 650

Nikčević - stomatološka ambulanta sa zubotehničkom laboratorijom Adresa: Njegoševa 17 Telefon: +382 67 875 000 Email: info@dentalcg.com

OČNA POMAGALA

Nikolić - stomatološka ambulanta Adresa: JZU Dom zdravlja, Radoja Dakića bb Telefon: +382 69 502 282, +382 67 827 377

Optika Ivanović Adresa: Peka Pavlovića 3 Telefon: +382 69 052 518

Prodont - stomatološka ambulanta Adresa: Rudo polje bb Telefon: +382 67 420 042 Email: parodontcg@gmail.com

Sanikoptik Adresa: Njegoševa bb Telefon: +382 69 065 766

Perović - stomatološka ambulanta Adresa: JZU Dom zdravlja, zdravstvena stanica-Velimlje Telefon: +382 67 583 896

Messer Tehnogas AD Beograd – proizvodnja medicinskog gasa Adresa: Vuka Karadžića bb Telefon: +382 69 331 270

Radulović Ortodent - stomatološka ambulanta Adresa: IV crnogorske bb Telefon: +382 69 034 494

Spark d.o.o. - proizvodnja medicinske opreme Adresa: Serdara Šćepana bb Telefon: +382 40 242 135, Fax: +382 40 242 096 Email: proizvodnja@spark-cg.com

Tea Dent - stomatološka ambulanta Adresa: Vuka Mićunovića 17 Telefon: +382 68 828 373, +382 68 828 374 Email: nikcevicdrazen@gmail.com Tomašević - stomatološka ambulanta Adresa: JZU Dom zdravlja, Radoja Dakića bb Telefon: +382 68 757 515 Email: todortomasevic@yahoo.com Vlahović - stomatološka ambulanta Adresa: JZU Dom zdravlja, Radoja Dakića bb Telefon: 067 723 182; 069 059 989 Email: dr.ksenijavlahovic@t-com.me Vušović - stomatološka ambulanta Adresa: Nika Miljanića 28 Telefon: +382 69 597 922 ULTRAZVUČNA DIJAGNOSTIKA Eho dijagnostik - ambulanta za ultrazvučnu dijagnostiku Adresa: V proleterske 13 Telefon: +382 40 213 360

Mirković Adresa: Nikole Tesle bb Telefon: +382 67 876 515

PROIZVODNJA

VELEDROGERIJE Globul d.o.o. Adresa: Duklo bb Telefon: +382 40 218 346 Fax: +382 40 218 579 Email: globul.nk@gmail.com Kompromis d.o.o. Adresa: Vuka Karadžića bb Telefon: +382 40 214 500 Email: info@kompromis.me Web site: www.kompromis.me Morazzia laboratory d.o.o. Adreasa: III Jezerska 1 Telefon: +382 40 257 035 Email: morazzia@t-com.me Superlab d.o.o. Adresa: Mrkošnica 18 Telefon: +382 40 214 500 Email: info@super-lab.me Web site: www.super-lab.me 158


Nikšić

Plužine

APOTEKE Plužine - Montefarm Adresa: Plužine bb Telefon: +382 40 270 001 Šavnik

APOTEKE Šavnik - Montefarm Adresa: Šavnik bb Telefon: +382 40 266 112

Bul. Skenderbeu bb, Ulcinj, tel: 030 412 550, e-mail: vp@pharmalife.me, web: www.kondromin.me


Plav

JZU DOM ZDRAVLJA ”Dr Branko Zogović” Dom zdravlja - Plav je referentni centar primarne zdravstvene zaštite i sastavni dio sistema zdravstva Crne Gore. Organizacija Doma zdravlja utvrđena je odredbama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta. Reformom primarne zdravstvene zaštite sistematizovane su sljedeće radne cjeline: - ID (odrasli, djeca i žene), - Centri za podršku (plućne bolesti i tuberkulozu, mentalno zdravlje, dijagnostika i prevencija), - Jedinice za podršku (patronaža, sanitetski prevoz), - Ostale djelatnosti (medicina rada i sportska medicina), - Stacionar sa porodilištem, - Menađžment i administrativno-tehnički poslovi. Dom zdravlja pruža zdravstvenu zaštitu prilagođenu potrebama pacijenata svih uzrasta i osjetljivih grupa (djeca, žene, trudnice), kao i zaštitu pojedinaca oboljelih od specifičnih bolesti. Kvalitet naših usluga zasnovan je na stručnosti osoblja i pouzdanosti dijagnostike. Kao zdravstvena ustanova sa svim raspoloživim kapacitetima, u pružanju primarne zdravstvene zaštite dobar smo partner svim zainteresovanim subjektima i pojedincima, kako na teritoriji opštine Plav tako i šire. U toku poslovne 2011. godine, posebna pažnja je poklonjena zdravstvenoj zaštiti odojčadi, predškolske djece, školske djece, omladine i studenata, a naročito vakcinaciji ovih kategorija osiguranika, tako da su postignuti zavidni rezultati sa obuhvatom od blizu 100%. Takođe, dosta je urađeno na prevenciji i liječenju najčešćih bolesti, povreda, na ranom otkrivanju i kontroli malignih bolesti, bolesti pluća i tuberkuloze, zaraznih i nezaraznih bolesti. Posebno mjesto zauzima pružanje zdravstvenih usluga ženama, sa fokusom na brigu o zdravlju trudnica i porodilja. Dobro su organizovane i funkcionišu službe polivalentne patronaže i liječenja u stanu bolesnika, a naročita pažnja poklonjena je nepokretnim, slabo pokretnim, iznemoglim i starim licima, i to bez obzira na udaljenost i vremenske uslove. Prevoz bolesnika sa teritorije ove opštine na hemodijalizu u Opštoj bolnici - Berane, dobro je organizovan. Taj program se realizuje predviđenom dinamikom i korisnici nemaju primjedbi. U svrhu obavljanja komfornijeg prevoza na dijalizu, početkom 2011. 160


Plav

godine nabavljeno je vozilo „dačija”, sa 7 sjedišta. Pored ovog automobila, nabavljeno je vozilo kombi „Sanitet”, namijenjeno za prevoz bolesnika u ležećem položaju, za sve relacije u Crnoj Gori i van nje. U cilju približavanja zdravstvene zaštite osiguranicima i korisnicima, organizovano je da izabrani ljekar jednom sedmično radi u Zdravstvenom punktu Velika, gdje medicinske sestre / tehničari svakog radnog dana pružaju terapiju u stanu bolesnika i ostale zdravstvene usluge. Organizovana je i specijalistička zdravstvena zaštita u mjesnim zdravstvenim stanicama Gusinje i Murino. To podrazumijeva dolazak specijalista interne medicine i psihijatrije. U Gusinju, izabrani ljekar za djecu dostupan je svakog dana u toku punog radnog vremena. Na teret Doma zdravlja u Plavu stavljeni su i dolasci specijalista iz Opšte bolnice Berane, i to profesionalaca iz oblasti hirurgije, ortopedije, urologije, neurologije, otorinolaringologije i radiologije. Dolasci se obavljaju po jedanput u toku sedmice. Sekundarna zdravstvena zaštita ostvaruje se preko stacionara i porodilišta, koji imaju zavidan broj ostvarenih BO dana. Međutim, komplikovaniji slučajevi šalju se u druge centre sekundarne i tercijarne zdravstvene zaštite Crne Gore ili Srbije, u zavisnosti od odluka Konzilijuma i prvostepene ljekarske komisije RFZO-a. U 2012. godini dobili smo donaciju Japanske vlade koja je realizovana uz pomoć Japanske ambasade u Beogradu. Vrijednost donacije je oko 75.000 evra. Tom prilikom donirani su sanitetski automobil, komplet opremljen pratećom opremom („reanimobil”), i laboratorijska oprema. Sanitetski automobil će omogućiti komforniji transport teških pacijenata do većih medicinskih centara, a laboratorijska oprema podići nivo zdravstvenih usluga i proširiti spektar laboratorijskih analiza. To će učiniti zdravstvene usluge efikasnijim i dostupnijim pacijentima. Takođe, u 2012. godini dobili smo donaciju od humanitarne organizacije CARITAS iz Luksemburga. Ona podrazumijeva zamjenu laboratorijskog namještaja u vrijednosti od 8.900 evra. Završeni su radovi na instalaciji lifta u Domu zdravlja, što je, takođe, donacija Humanitarne organizacije TIKA. U toku su aktivnosti na otvaranju Dijaliznog centra u Domu zdravlja, koje imaju punu podršku ministra zdravlja doc. dr Miodraga Radunovića, Fonda zdravstva i prof. dr Marine Mugoše–Ratković, koja je inicijator ove nadasve humane akcije. Građevinski radovi i rekonstrukcija prostorija biće urađeni uz pomoć donatora, a među prve su se upisali gospodin Refko Radončić iz Njujorka (7.650 evra) i „Fondacija za 161


Plav

Gusinje” (5.000 evra). Arhitektonsko rješenje uradio je gospodin arhitekta Rifko Alihođžić, koji se na taj način pridružio grupi donatora. Doktor iz Doma zdravlja i medicinske sestre, koji će biti uključeni u ovaj projekat, završili su edukaciju u Kliničkom centru - Podgorica, pod mentorstvom dr Marine Mugoše–Ratković. Dom zdravlja u Plavu nastavna je baza Medicinske škole u Plavu. Učenici ove škole ostvaruju svoju profesionalnu praksu pod budnim okom ljekara i tehničara Doma zdravlja. U januaru mjesecu izvedena je i akcija dobrovoljnog davanja krvi, u saradnji sa Transfuziološkom službom Opšte bolnice - Berane i Društvom dobrovoljnih davalaca krvi Opštine Plav. Akcija je sprovedena na dan obilježavanja nesreće na Bioču (58 jedinica krvi). Misija Doma zdravlja jeste da očuva i unaprijedi zdravlje ljudi, stavljajući u prvi plan zadovoljstvo korisnika. U ljetnim mjesecima priliv stanovništva iz dijaspore je veliki, ali naša ustanova ima kapacitet da odgovori i ovako povećanim zahtjevima. Imamo odgovoran i profesionalan kadar i kroz rad savjetovališta promovišemo zdrave stilove života. Pred nama su brojni zadaci: - Izmještanje rendgen kabineta izvan zgrade Doma zdravlja, - Izrada ograde oko Doma zdravlja (projekat kandidovan kod „Tike”) - Zamjena stolarije, - Uređenje kruga Doma zdravlja. Sve navedeno sprovodi se u cilju podizanja nivoa zdravstvene zaštite i pružanja kvalitetnih zdravstvenih usluga - u interesu pacijenata i opšte dobrobiti stanovništva. Direktorica, dr Sabina Markišić MedicalCG br. 36 april 2012.g.

Dom zdravlja Plav Adresa: Hridska bb Telefon: +382 51 251 103 Email: dzplav@t-com.me

Zdravstvena stanica Gusinje Adresa: Čaršijska bb Telefon: +382 51 256 520

162


Plav

APOTEKE Lijek Plav Adresa: Čaršijska bb Telefon: +382 51 250 142, +382 51 212 482 Email: plav@lijek.co.me Prima Adresa: Čaršijska bb Telefon: +382 51 252 500 Zdravlje Montefarm Adresa: Čaršijska bb Telefon: +382 51 255 150 STOMATOLOGIJA Baković - stomatološka ambulanta Adresa: Čaršijska bb Telefon: +382 68 658 288 Email: erhanbakovic@live.com Bašić - stomatološka ambulanta Adresa: Hridska bb Telefon: +382 69 442 552 Email: ismarbasa@hotmail.com

Mikić - stomatološka ambulanta Adresa: JZU Dom zdravlja, Hridska bb Telefon: +382 67 491 992 Oaza - stomatološka ambulanta Adresa: OŠ „Hajro Šahmanović,“ Racina bb Telefon: +382 67 502 408 Radenović - stomatološka ambulanta Adresa: Brezojevice bb Telefon: +382 67 400 212 Email: dr.radenovic@t-com.me Stefident - stomatološka ambulanta Adresa: JZU Dom zdravlja Plav, Hridska bb Telefon: +382 69 634 700 Šahmanović - stomatološka ambulanta Adresa: Racina bb Telefon: +382 69 500 480 OČNA POMAGALA Azra optic Adresa: Racina bb Telefon: +382 69 649 964, +382 67 221 761

163


Pljevlja

JZU OPŠTA BOLNICA PLJEVLJA Prvi pisani podatak o postojanju bolnice u Pljevljima nalazi se u zapisima iz 1664. godine. Poslije toga pominjanje zdravstvenih ustanova bilo je povezano sa okupatorskim vojskama koje su se nalazile na teritoriji Pljevalja. Za razvoj zdravstvene službe u Pljevljima, pa i na širem području, prelomni trenutak predstavlja otvaranje Doma narodnog zdravlja. Dom je podiglo Ministarstvo narodnog zdravlja, a njegova izgradnja najvećim dijelom finansirana je iz sredstava Rokfelerove fondacije. Svečano je otvoren 5. oktobra 1928. godine, a otvorio ga je načelnik Ministarstva zdravlja, najpoznatiji ljekar preventivne medicine u Jugoslaviji, jedan od osnivača našeg predstavništva Svjetske zdravstvene organizacije i njen predsjednik, dr Andrija Štampar. Otvaranjem Doma zdravstvena služba podignuta je na znatno viši nivo, tj. prvi put je dobila nivo savremene i organizovane zdravstvene službe. Poslije Drugog svjetskog rata, 50-ih godina u Pljevlja počinje pristizati medicinski kadar sa pljevaljskog područja i kreće se sa izgradnjom zdravstvenih objekata. Radilo se etapno, paviljonski sistem. 1960. godine useljena su tri odjeljenja (Hiruško, Dječije i Ginekologija). Taj sistem gradnje nastavlja se i za nekoliko godina kompletira se bolnička služba, a 1963. godine konstituiše se jedinstvena organizacija Medicinski centar - Pljevlja. Medicinski centar - Pljevlja, bio je jedinstvena organizacija za područje opština Pljevlja i Žabljak koja je funkcionisala sve do 1991. godine. Tada je, na osnovu novog zakona o zdravstvu, došlo do reorganizacije zdravstvene službe. JZU Opšta bolnica - Pljevlja postoji od 1991. godine. Pokriva teritoriju od preko 1.800 kvadratnih kilometara, na kojoj živi 35.000 stanovnika. Svojom organizacijom Opšta bolnica u Pljevljima omogućava korisnicima zdravstvene zaštite da svoje zdravstvene potrebe ostvaruju u Pljevljima. Od osnivanja pa do danas, ova ustanova se trudi da svojim radom i kvalitetom pruža kvalitetnu zdravstvenu zaštitu stanovništva, u skladu sa svojim mogućnostima i prilagođavajući je potrebama stanovništva. Javna zdravstvena ustanova Opšta bolnica Pljevlja nosilac je planskih i programskih zadataka bolničke zdravstvene zaštite stanovništva na području opština Pljevlja i Žabljak. Specijalistička i bolnička zdravstvena zaštita stanovništva pruža se iz oblasti: - Interne medicine sa zaraznim bolestima - Dječijih bolesti - Opšte hirurgije sa ortopedijom i urologijom - Akušerstva i ginekologije. 164


Pljevlja

U sastavu Opšte bolnice organizovano rade i specijalističke ambulante: internistička, hirurška, ortopedska, dermatološka, urološkaoftalmološka, neurološka, infektološka iotorinolaringološka, kao i biohemijsko-hematološka laboratorija, služba za hemodijalizu, ultrazvučna dijagnostika fizikalna terapija i CT dijagnostika. Direktor Opšte bolnice u Pljevljima od juna ove godine je dr Zoran Tabaš, specijalist. Iz razgovora sa njim saznajemo da smatra da se mnoge stvari u funkcionisanju te ustanove moraju promijeniti. Prioriteti koji, po njegovim riječima, u najkraćem roku moraju biti definisani nakon razmatranja menadžmenta, Ljekarskog kolegijuma, uz saglasnost resornog Ministarstva, Ministarstva finansija i Zdravstvenog fonda, baziraće se na potrebama rješavanja prostornog kapaciteta, kadrovskog, objekata infrastrukture i sekundarne infrastrukturne mreže, aparature i sredstava za dijagnostiku i terapiju. Pored kadrovskih pitanja, jedan od gorućih problema, po mišljenju Tabaša, jeste i dotrajalost infrastrukturnih objekata, naročito kotlarnice koja ne ispunjava aktuelne evropske standarde kvaliteta. Plan reforme i poboljšanja rada Opšte bolnice - Pljevlja zasniva se na projektu unapređenja, upravljanja u sistemu zdravstva u Crnoj Gori, koji je donijet u junu 2011. godine. Opšti ciljevi biće unapređenje kvaliteta i bezbjednosti zdravstvene zaštite, optimizacija bolničkog sektora, kako bi se racionalizovalo korišćenje raspoloživih resursa i ostvarile uštede koje će biti reinventirane u sistem bolnice. - Pod ovim podrazumijevamo ograničavanje rasta troškova, promovisanje kvaliteta i efikasnosti pružanja usluga i racionalnog korišćenja resursa - rekao je Tabaš i dodao da je - radi obezbjeđenja finansijske održivosti zdravstvenog sistema neophodno uvođenje ugovaranja i novog modela plaćanja zasnovanog na DRG modelu, koji podrazumijeva sistem dijagnostikovanja sličnih grupa bolesti u smislu optimizacije u zdravstvu. U Opštoj bolnici evidentan je kadrovski višak, naročito nemedicinskog osoblja. U skladu sa mogućnostima i potrebama, aktuelni broj radnika od 65 do 70 potrebno je optimizovati prema stvarnim potrebama i stvoriti uslove za adekvatan socijalni program. Direktor Opšte bolnice u Pljevljima na kraju očekuje od sredstava javnog informisanja realno izvještavanje i provjerene informacije o potrebama i problemima ove zdravstvene ustanove u cilju upoznavanja javnosti, animiranja lokalne vlasti, privrednih subjekata kao i srednjih i malih preduzetnika da sponzorstvima i donacijama pomognu rješavanje problema ove ustanove. Milorad Aranitović MedicalCG br. 42 oktobar 2012.g. Opšta bolnica Pljevlja Adresa: Lovćenska bb Telefon: +382 52 300 168 Email: doobpv@t-com.me 165


Pljevlja

JZU DOM ZDRAVLJA PLJEVLJA Zdravstvena zaštita u pljevaljskom kraju ima svoj kontinuitet razvoja od kraja 19. i početka 20. vijeka. Istina, zdravstvena zaštita tada se oslanjala na tradicionalna medicinska saznanja zasnovana na narodnom iskustvu i mjerama koje su narodni vidari prenosili s koljena na koljeno. Drugim riječima, nizak stepen privrednog i društvenog razvoja i veoma nizak standard stanovništva nije pružao uslove za zdravstvenu zaštitu zasnovanu na naučnim saznanjima. Međutim, organizovaniji oblici zdravstvene zaštite, zasnovani na metodama medicinske nauke, zaživljavaju otvaranjem Doma narodnog zdravlja 1928. godine. Dom je podignut na inicijativu tadašnjeg načelnika Centralnog higijenskog zavoda Ministarstva narodnog zdravlja u Beogradu, dr Andrije Štampara, uz značajnu pomoć fondacije Rokfelera, poznatog američkog industrijalca čija je fondacija raspolagala sa oko pola milijarde dolara. Dom zdravlja u Pljevljima je zdravstvena ustanova tehnički dobro opremljena, u skladu sa zahtjevima savremene, efikasne i kvalitetne preventivne zdravstvene zaštite stanovništva. Ova zdravstvena ustanova je među prvima u Crnoj Gori implementirala reformska rješenja u ovoj oblasti i već pokazala visok nivo prednosti, racionalnosti i opravdanosti reformskih promjena. Prim. dr Vera Bojović, direktorica Doma zdravlja u Pljevljima pružila nam je osnovne informacije vezane za rad ove ustanove - Dom zdravlja je referentni centar primarne zdravstvene zaštite za opštine Pljevlja i Žabljak. U njenom sastavu je i zdravstvena stanica na Žabljaku kao i terenske ambulante u Kosanici, Vrulji, Boljanićima, Gracu, Šulima, Bukovici, Njegovuđi i Maloj Crnoj Gori. Ova zdravstvena ustanova pruža podršku izabranom timu ili izabranom doktoru iz oblasti imunizacije protiv glavnih zaraznih bolesti, otkrivanja i suzbijanja činilaca koji utiču na pojavu i širenje zaraznih bolesti, zdravstvene zaštite žena, planiranja porodice, kućnog liječenja, patronaže. Naporedo sa tim aktivnostima, Dom zdravlja omogućava sprovođenje zdravstvene edukacije i obrazovanja o najčešćim zdravstvenim problemima stanovništva i metodama njihove edukacije, sprovodi higijensko-epidemiološku zaštitu, radi na liječenju plućnih bolesnika, sprovodi radiološku, laboratorijsku i drugu dijagnostičku proceduru - kaže prim. dr Vera Bojović. Prema njenim riječima, a shodno utvrđenim normama kojima je regulisana ova oblast, Dom zdravlja je organizovao praksu izabranog ljekara (za odrasle, za djecu i za žene), centre i jedinice za podršku. U okviru Centra za podršku funkcioniše Centar za plućne bolesti 166


Pljevlja

i TBC, sa jedinicom u Žabljaku, Centar za dijagnostiku, Centar za mentalno zdravlje, Centar za prevenciju, u okviru koga se obavljaju razni oblici savjetovališta za djecu, mlade, reproduktivno zdravlje. Tu je i Higijensko-epidemiološka služba. Jedinice za podršku obuhvataju Jedinicu za patronažu, Jedinicu za fizikalnu terapiju primarnog nivoa i Jedinicu za sanitetski prevoz. Od ostalih djelatnosti u organizacionoj strukturi je i Medicina rada, Sportska medicina i Hitna medicinska pomoć. Sve te funkcije Doma zdravlja uspješno prati menadžment i administrativno-tehničko osoblje. Ono što je posebno karakteristično za Dom zdravlja u Pljevljima jeste odlučan iskorak u primjeni reformskih rješenja u ovoj oblasti, o čemu govore konkretni rezultati. S tim u vezi, direktorica Doma zdravlja, inače prva žena direktor ove ustanove u istoriji pljevaljskog zdravstva, kaže: - Racionalizaciju u kolektivu, pored drugih mjera koje nalaže reforma, shvatili smo kao prioritetan zadatak. Isplatom stimulativnih otpremnina radnicima koji su oglašeni tehnološkim viškom, završen je reformski proces u ovoj ustanovi. Prije reformisanja Dom zdravlja u Pljevljima je imao 232, a sada, nakon reformisanja, ima 142 radnika. U ukupnom broju zaposlenih u Domu zdravlja radi 121 medicinski radnik u čijoj strukturi je 27 ljekara specijalista, šest doktora medicine, jedan fizioterapeut sa visokom školskom spremom, 9 medicinskih sestara sa višom i 78 medicinskih sestara sa srednjom stručnom spremom. Na određeno vrijeme angažovana su još tri doktora medicine i tri medicinske sestre sa srednjom stručnom spremom. Prema riječima dr Bojović, indikativan je primjer rješenja statusa 39 stomatoloških radnika, od kojih je dvanaest sklopilo ugovore sa RFZ za pružanje usluga osiguranicima, a devet koristi prostorije Doma zdravlja u skladu sa zaključenim ugovorom. Dakle, stomatološke usluge više se ne obavljaju u državnoj ustanovi, to jest Domu zdravlja, već u privatnim ordinacijama. Uz podršku Ministarstva zdravlja i Republičkog fonda zdravstva učinjen je značajan napredak u obezbjeđenju savremene medicinske opreme. Dom zdravlja raspolaže savremenom opremom za Centar za RTG i ultrazvučnu dijagnostiku i najsavremenijim aparatima za rad u Jedinici fizikalne terapije. Tu su i brojni drugi medicinski aparati koji uz dobru organizaciju i kvalitetan kadar značajno doprinose poboljšanju kvaliteta u pružanju zdravstvenih usluga. U skladu sa reformskim potrebama učinjene su i značajne promjene u prilagođavanju 167


Pljevlja

prostora za rad u svim segmentima rada Doma zdravlja. - Izvršili smo dogradnju, rekonstrukciju i adaptaciju prostora u skladu sa pravilima o uslovima u pogledu standarda, normativa i načina ostavarivanja zdravstvene zaštite preko izabranog tima doktora ili izabranog doktora. U okviru te aktivnosti adaptirali smo i opremili ambulante izabranog doktora za odrasle, djecu i žene, obezbijedili prostorije za centre za podršku (Centar za plućne bolesti, Centar za dijagnostiku, RTG i ultrazvučnu dijagnostiku), Centar za mentalno zdravlje, Centar za prevenciju i jedinice za podršku (Patronažu, Sanitetski prevoz i Fizikalnu terapiju). Takođe, izvršili smo rekonstrukciju i adaptaciju stomatološkog prostora u skladu sa postojećim normativima i taj prostor dali u zakup stomatolozima i zubnim tehničarima koji su proglašeni za tehnološki višak - kaže prim. dr Vera Bojović. - Kreativna ideja uvijek nailazi na podršku, dodaje dr Bojović, potkrijepljujući tu konstataciju primjerom saradnje sa lokalnom upravom, uz čiju podršku je zamijenjen krovni pokrivač na objektu Medicine rada u Pljevljima. Radi lakšeg poslovnog i stručnog komuniciranja uspostavljena je računarska mreža, što govori da ova ustanova kontinuirano prati savremena informatička dostignuća i nastoji da ih stavi u funkciju medicinskih potreba. Sve to navodi na zaključak da je Dom zdravlja u Pljevljima zdravstvena ustanova za ugled, koja je dosadašnjom praksom potvrdila da ide u korak s vremenom i uspješno realizuje reformska rješenja koja obezbjeđuju efikasnu zdravstvenu zaštitu stanovništva. Milorad Jeknić MedicalCG br. 11 mart 2010.g.

Dom zdravlja Pljevlja Adresa: Lovćenskih bataljona bb Telefon: +382 52 321 193 Email: domzdravljapv@t-com.me

Zdravstvena stanica Žabljak Adresa: Zdravstvena stanica bb Telefon: +382 67 613 158

168


Pljevlja

APOTEKE Heba Adresa: Kralja Petra I, br.30 Telefon: +382 52 322 615 Lijek Pljevlja Adresa: Tršova 2 Telefon: +382 52 324 122, +382 67 629 668 Email: pljevlja@lijek.co.me Prima S Adresa: Kralja Petra I, br.63 Telefon: +382 52 321 533 Risto Vukotić Montefarm Adresa: Tršova bb Telefon: +382 52 321 139 Tea Medica 8 Adresa: Miloša Tošića b.b. (Hipermarket VOLI) Telefon: +382 52 324 120, +382 69 193 408 Email: teamedica8@teamedica.co.me STOMATOLOGIJA Dr Edo Lalović - stomatološka ambulanta Adresa: OŠ „Salko Aljković,“ Meše Selimovića bb Telefon: +382 69 086 870 Email: edolalovic@t-com.me Dr Laušević - stomatološka ambulanta Adresa: Voja Đenisijevića bb Telefon: +382 67 562 543 Email: rlaus@t-com.me Dr Ratko Cupara - stomatološka ambulanta Adresa: JZU Dom zdravlja, Lovćenska bb Telefon: +382 67 575 189 Dr Spajić - stomatološka ambulanta Adresa: Pavla Bulatovića bb Telefon: +382 67 402 634 Email: spajicv@gmail.com

Dr Vukanić - stomatološka ambulanta sa oralnom hirurgijom Adresa: JZU Dom zdravlja, Lovćenska bb Telefon: +382 69 037 810 Email: bobanvukanic@gmail.com Matić Dental - stomatološka ambulanta Adresa: JZU Dom zdravlja, Lovćenska bb Telefon: +382 69 314 648 Ortho Dent - stomatološka ambulanta sa ortodoncijom Adresa: Miše Cvetkovića 3 Telefon: +382 68 467 656 Email: perovic.danijela@gmail.com Osmjeh - stomatološka ambulanta sa ortodoncijom Adresa: Lovćenska 72 Telefon: +382 68 299 515 Rodent - stomatološka ambulanta Adresa: OŠ „Ristan Pavlović,“ Vuka Karadžića 28 Telefon: +382 69 085 819 Email: rodent@t-com.me Tanja Dent - stomatološka ambulanta Adresa: OŠ „Boško Buha,“ Narodne revolucije 40 Telefon: +382 67 448 957 Teo Dent - stomatološka ambulanta Adresa: JZU Dom zdravlja, Lovćenska bb Telefon: +382 67 498 746 TNT Dent - stomatološka ambulanta Adresa: SSŠ Pljevlja, Vuka Karadžića 32 Telefon: +382 67 575 450 Email: tnt-dent@t-com.me OČNA POMAGALA Oftalmika Adresa: Pavla Bulatovića bb, S.C. Ada Telefon: +382 69 087 859 Optika Pljevlja Adresa: Kralja Petra 1 Telefon: +382 69 473 529

Žabljak

APOTEKE

STOMATOLOGIJA

Žabljak Montefarm Adresa: Žabljak bb Telefon: +382 52 361 203

Stomatološka ordinacija 32 - stomatološka ambulanta Adresa: JZU Dom zdravlja, zdravstvena stanica „V. Đerković“, Ul. J. Ostojića bb Telefon: +382 67 613 718 Email: frog@t-com.me 169


Podgorica

JZU DOM ZDRAVLJA PODGORICA Dom zdravlja - Podgorica, najveća zdravstvena ustanova na primarnom i druga po veličini na svim nivoima u Crnoj Gori, već 82-ije godine profesionalno i efikasno pruža zdravstvenu zaštitu svim građanima glavnog grada. Kuća zdravlja Podgoričana, traje i razvija se decenijama, uprkos teškoćama, ratovima, prirodnim katastrofama i drugim nedaćama, zahvaljujući vrsnim ljekarima, zaljubljenicima u medicinu i pravim poslenicima Hipokrata. Generacije i generacije pregalaca utkale su svoj život, rad i znanje u dobrobit razvoja ove zdravstvene ustanove, a time i u dobrobit cjelokupnog crnogorskog zdravstvenog sistema. Kroz sve ove godine, Dom zdravlja u Podgorici uvijek je bio rasadnik blistavih kadrova i mjesto iz kojeg su se regrutovali zdravstveni radnici za crnogorske bolničke i kliničke kapacitete. Rastao je sa svojim gradom, tokom protekle 82-ije godine, i bio sa njim u svim njegovim teškoćama, nesrećama, bolestima, nadama, tugama, uspjesima i radostima. Ova ustanova je napokon izrasla u giganta, impozantnu zdravstvenu ustanovu i pravi hram zdravlja. Zauzimajući značajno mjesto u sistemu primarne zdravstvene zaštite u Crnoj Gori, Dom zdravlja - Podgorica postao je pravi čuvar zdravlja našeg stanovništva i dragocjeni čuvar ulaska u crnogorski zdravstveni sistem. Posebno je tokom posljednjih nekoliko godina urađeno mnogo na prostornom osavremenjavanju, kadrovskom usavršavanju i uopšte na stvaranju modernog zdravstvenog centra koji prati evropske standarde i primjenjuje najsavremenije medicinske doktrine. O projektima koji su uspješno realizovani, kao i planovima za naredni period, razgovarali smo sa dr Nebojšom Kavarićem, direktorom Doma zdravlja u Podgorici. - Naša ustanova radi na 42 lokacije, od kojih su u samom gradu četiri velika punkta: Blok pet, Nova varoš, Stara varoš, Konik, kao i Hitna medicinska pomoć, dok su dva punkta u većim naseljima, u Golubovcima i Tuzima. Osim toga, imamo zdravstvene objekte u prigradskim naseljima Masline, Zagorič, Donja Gorica, Zabjelo i Tološi, a ostale lokacije čini mreža seoskih ambulanti, koja prekriva ruralni dio opštine. Takođe, u Izbjegličkom naselju na Vrelima ribničkim svakodnevno rade ambulante za djecu i odrasle, navodi dr Kavarić. U Domu zdravlja - Podgorica ukupno je registrovano skoro 200.000 građana, što je gotovo trećina crnogorskog stanovništva, a od toga preko 115.000 odraslih, 41.000 djece, dok je oko 30.000 žena izabralo svog ginekologa. - Dnevno našu pomoć zatraži prosječno oko pet hiljada pacijenata. Obavi se veliki 170


Podgorica

broj rendgenskih i ultrazvučnih snimanja, od čega 80 odsto u Centru za dijagnostiku na Starom aerodromu, a ostalo u drugim zdravstvenim punktovima. Takođe, dnevno se obavi značajan broj mamografskih pregleda, na najsavremenijem mamografu, a počela je i realizacija projekta preventivnih mamografskih pregleda, za šta naše sugrađanke starije od 40 godina, sa područja podgoričke opštine, dobijaju opšti poziv. Osim toga, dnevno se obave i brojne usluge u Službi hitne medicinske pomoći, kućne posjete Jedinice za patronažu, fizikalnu terapiju primarnog nivoa i sanitetski prevoz, kao i Centra za mentalno zdravlje, Centra za prevenciju, Centra za plućne bolesti i TBC, Centra za laboratorijsku dijagnostiku, te savjetovalištâ za dijabetes, mlade i trudnice i Jedinice za specifičnu zdravstvenu zaštitu, navodi dr Kavarić, dodajući da već pet godina uspješno radi Metadonski centar i da je realizovano više projekata Vlade i Agencije UN-a. On ističe da je velika pomoć u ovom obimnom poslu to što je sistem postao informatički umrežen, tako da se prate sve dnevne fluktuacije, opterećenost ljekara, dnevni problemi sa kojima se suočavaju, zatim broj izdatih uputa, recepata, kao i učinak i rad zaposlenih. Dom zdravlja - Podgorica, kao prva akreditovana ustanova primarne zdravstvene zaštite, kroz brojne projekte i aktivnosti teži dostizanju i praćenju evropskih standarda za zaposlene i pacijente, a u svemu tome ne izostaje nesebična pomoć i podrška Ministarstva zdravlja Crne Gore, kao krovne institucije zdravstvenog sistema. - Iz godine u godinu značajno smo napredovali i kadrovski i kada je oprema u pitanju, što se i odrazilo na kvalitet pružanja zdravstvenih usluga. Raspolažemo modernom opremom, čime su višestruko uvećane mogućnosti blagovremene dijagnostike i uspješnog liječenja, pa 171


Podgorica

samim tim i organizovanosti i efikasnosti u radu. U mogućnosti smo da tehnološki i kadrovski u cjelosti odgovorimo standardnim zahtjevima u biohemiji, hematologiji, hemostazi, zahvaljujući savremenoj laboratorijskoj opremi. Vrsta i opseg analiza koje se obavljaju u Centru za laboratorijsku dijagnostiku, u sklopu centara za podršku Doma zdravlja, definisani su laboratorijskim standardom u primarnoj zdravstvenoj zaštiti. Centar za laboratorijsku dijagnostiku Doma zdravlja - Podgorica dnevno primi preko 400 pacijenata, na deset lokacija u gradu, prigradskim opštinama i stanovima bolesnika. - Dnevno se obradi 1.400 raznih uzoraka i uradi preko četiri hiljade analiza i usluga, što na godišnjem nivou iznosi gotovo milion analiza i usluga, ističe dr Kavarić. - U proteklom periodu uradili smo puno i na osavremenjavanju naših objekata. Ranije je završena rekonstrukcija i izgradnja objekata u Bloku pet, na Starom aerodromu i Koniku, završena je rekonstrukcija objekata u Golubovcima i Tuzima, a pri kraju je adaptacija i rekonstrukcija objekata u Staroj varoši i Novoj varoši, koji će tokom maja biti u funkciji pružanja usluga građanima. Uskoro će u svim našim objektima biti značajno bolji uslovi za rad zaposlenih i mnogo komfornije i prijatnije za pacijente, ističe dr Kavarić. Osnovna misija Doma zdravlja - Podgorica, prema riječima direktora Kavarića jeste da adekvatna primarna zdravstvena zaštita za oko 200.000 klijenata, u svakom trenutku, na svakom mjestu, bude dostupna i uspješna. Tome su težili do sada, a to im je prioritetni zadatak i ubuduće. - Zadovoljan pacijent, kojem je uz adekvatan medicinski tretman pružena i velika pažnja i ljubaznost, osnovna je težnja menadžmenta i zaposlenih u Domu zdravlja, koji je po tome decenijama poznat. Sasvim sam siguran da ćemo nastaviti da kao i do sada profesionalno i stručno obavljamo svoj posao za dobrobit i bolje zdravlje naših građana, poručuje dr Kavarić. Dragan Novčić

MedicalCG br. 13 maj 2010.g.

Dom zdravlja Podgorica Adresa: Trg Kralja Nikole 6 Telefon: 020 481 900 Call centar: 19816 Email: domzdravljapdg@t-com.me www.dzpg.me


Podgorica

JU ZA SMJEŠTAJ, REHABILITACIJU I RESOCIJALIZACIJU KORISNIKA PSIHOAKTIVNIH SUPSTANCI - PODGORICA Javna ustanova za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci Podgorica je ustanova stacionarnog tipa, koja obezbjeđuje psihosocijalnu podršku korisnika, u cilju smanjenja psiho-fizičkih posljedica usljed dugotrajne upotrebe psihoaktivnih supstanci. Javna ustanova za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci osnovana je 2008. godine od strane Skupštine glavnog grada Podgorica, a prve klijente primila je u septembru te iste godine. Do sada je na tretmanu u ustanovi bilo oko 220 klijenata, zavisnika od narkotika, alkohola i kocke. Tretiranje bolesti zavisnosti spada u veoma zahtjevne zdravsteno-psiho-socijalne poduhvate iz više razloga. Prvenstveno, veliki broj zavisnika, naročito u početnim fazama razvoja bolesti, ne želi da riješi problem bolesti zavisnosti, ili je ta želja deklarativna. Takođe, i kad započnu tretman rehabilitacije i resocijalizacije zavisnici imaju različite otpore prema stručnoj pomoći ili se žele riješiti samo posljedica aktivne faze, a ne svog zavisničkog životnog stila. Međutim, tretman u Javnoj ustanovi počiva na principu da oporavak od bolesti zavisnosti ne predstavlja samo uspostavljanje apstinencije, već podrazumijeva promjenu životnog stila, ponašanja, razmišljanja i stavova, što je dugoročan proces. Klijenti se samostalno, ili uz podršku porodice, dobrovoljno prijavljuju za boravak i liječenje u ustanovi. Osnovne programske aktivnosti sprovode se kroz savremene metode rada: psihoterapijsku podršku, grupni i individualni rad sa klijentima, socioterapiju, porodičnu terapiju i radnookupacionu terapiju. Pomenute aktivnosti sa klijentima obavlja naš stručni tim kojeg sačinjavaju: psihijatar, psiholog, specijalni pedagog, socijalni radnici, radno-okupacioni terapeuti i profesor fizičke kuture. Da bi korisnik uspostavio kvalitetnu apstinenciju neophodno je praćenje njegovog opšteg zdravstvenog i fizičkog stanja. Ovu vrstu pomoći klijentima obezbjeđujemo zahvaljujući saradnji sa Domom zdravlja Podgorica koji je obezbijedio izabranog ljekara za naše klijente, Hitnom medicinskom pomoći, Infektivnom klinikom KCCG i ostalim klinikama i odjeljenjima u okviru KCCG. Aktivnosti klijenata sprovode se u prostorijama opremljenim prema visokim standardima. Klijenti su smješteni u dvokrevetnim ili trokrevetnim sobama i obezbjeđena su im sva tri obroka dnevno. Osim prostorija u kojima se rade grupne i individualne terapije, ustanova posjeduje i teren za fudbal, košarku, teretanu, biblioteku i kompjutersku salu. Ustanova može da primi do 60 klijenata.


Podgorica

Promjena ranijeg životnog stila, odnosno destruktivnog i autodestruktivnog obrasca ponašanja klijenta odvija se sistemski, organizovano i kontinuirano. Iz tog razloga, rezidencijalni boravak u Javnoj ustanovi traje najmanje 12 mjeseci i sastoji se iz tri faze: adaptacija, rehabilitacija i resocijalizacija. Period adaptacije traje mjesec dana, i u toku tog perioda klijent je u „izolaciji“, tj. njegov kontakt sa roditeljima i porodicom odvija se preko zaposlenih u ustanovi. U periodu rehabilitacije klijentu su omogućene posjete subotom i nedjeljom i to samo od strane osoba koje klijent navede kao „osobe od povjerenja“, kao i pozivi jednom sedmično. Pola godine nakon početka tretmana testiraju se postignuti rezultati, što znači da su klijentu omogućeni vikend izlasci svake druge sedmice. Nakon toga, slijedi 12 mjeseci nerezidencijalnog tretmana koji podrazumijeva volontiranje i podržavanje novih klijenata. Nakon završenog cjelokupnog tretmana ustanova ne prekida kontakt sa klijentima, već i dalje ostaje sigurno okruženje u kojem oni uvijek mogu pronaći razumijevanje i koristan savjet za održavanje kvalitetne apstinencije. Veoma smo ponosni na činjenicu da pojedini naši klijenti nastave sa školovanjem i profesionalnim usavršavanjem nakon uspješno obavljenog tretmana u našoj ustanovi, a većina njih se uspješno zaposli. Klijentim koji svojim primjerom pokažu uspješnost i kvalitet u oporavku omogućen je volonterski rad u ustanovi. Kako je izrađivanje radnih navika jedan od pozitivnih obrazaca koji se želi formirati u Javnoj ustanovi Podgorica, u okviru radno-okupacione terapije klijenti se bave: ambijentalnim uređenjem kruga ustanove, radovima u plasteniku i vinogradu, obradom drveta i pčelarstvom. Takođe, dio okupacione terapije čini i art-terapija (slikaraska radionica) koji vodi akademski slikar Vojislav Rabrenović. Ovaj vid ekspresije trenutnih osjećanja i dešavanja pomaže klijentima da kroz slikanje i kreativnost izraze svoja stanja, i rade na prikazivanju emocija. Na početku rada ustanove definisana je cijena tretmana koja iznosi 1000 eura mjesečno za državljane Crne Gore, a 1500 eura za strane državljane. Tokom prve godine rada ustanove u njeno finansiranje učestvovalo je tadašnje Ministarstvo zdravlja, rada i socijalnog staranja i Glavni grad podgorica. Nakon godinu dana podrška pomenutog ministarstva prestaje, tako da ostaje samo Glavni grad Podgorica koji sada finansira dvije trećine pomenute cijene boravka u ustanovi, a klijenti jednu trećinu u iznosu od 333 eura. Trenutno smo u procesu pronalaženja modela finansiranja sa Ministarstvom rada i socijalnog staranja, odnosno mogućnost njihovog učestvovanja u pružanju pomoći ustanovi da bi se cijena koju plaćaju klijenti još više snizila. Direktor, Aleksandar Radinović MedicalCg br. 64 avgust 2014.g. Centar za rehabilitaciju zavisnika Kakaricka gora bb Tel: 020/ 611 - 847 Fax: 020/ 611 - 534 E-mail: jukakarickagora@t-com.me 175


Podgorica

APOTEKE 36,6 Adresa: Moskovska, lamela 7 Telefon: +382 20 238 366

Dama 3 Adresa: Kralja Nikole br. 19 Telefon: +382 20 602 765 Email: drogerija3@dama.me

Adonis Adresa: Bohinjska 1-A Telefon: +382 20 656 388

Golubovci Montefarm Adresa: Golubovci bb Telefon: +382 20 873 666

Angelica Adresa: Radosava Burića br. 33 Telefon: +382 20 647 980

Holos 1 Adresa: Moskovska 39 Telefon: +382 20 229 685

An Melem Adresa: Radosava Burića 189 Telefon: +382 20 648 362 AS Pharm Adresa: Golubovci bb Telefon: +382 20 873 338 Bona Fides Adresa: Trg Nikole Kovačevića 8 Telefon: +382 218 497 Cosmetix pharmacy 1 Adresa: Bratstva i jedinstva 80 Telefon: +382 69 129 656 Email: compharmacy1@mpm.co.me Cosmetix pharmacy 2 Adresa: Vasa Raičkovića br. 35 Telefon: +382 69 183 318 Email: compharmacy2@mpm.co.me Cosmetix pharmacy 3 Adresa: Blok V - TC Bazar Telefon: +382 69 170 539 Email: compharmacy3@mpm.co.me Cosmetix pharmacy 5 Adresa: Zmaj Jovina bb Telefon: +382 69 196 429 Email: compharmacy5@mpm.co.me Dama 1 Adresa: Slobode 61 Telefon: +382 20 237 320 Email: drogerija1@dama.me

Holos 2 Adresa: Stari aerodrom bb Telefon: +382 20 657 470 Julija Adresa: Skopska 82 Telefon: +382 20 611 677 Kruševac - Montefarm Adresa: Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 45 Telefon: +382 20 241 441 Laurus Adresa: Bulevar Ivana Crnojevića 143 Telefon: +382 20 665 612 Lijek Blok V Adresa: Vijenci kosovskih junaka 63 Telefon: +382 20 218 003, +382 67 634 864 Email: blok5@lijek.co.me Lijek Blok VI Adresa: Đoka Miraševića M3 Telefon: +382 20 266 546, +382 67 203 069 Email: blok6@lijek.co.me Lijek Centar Adresa: Slobode 68 Telefon: +382 20 231 211, +382 67 349 782 Email: centar@lijek.co.me Lijek Ljetopis Adresa: Vasa Raičkovića 3 Telefon: +382 20 241 290, +382 67 349 725 Email: ljetopis@lijek.co.me Lijek Pobrežje Adresa: Bulevar Save Kovačevića 159 Telefon: +382 20 620 907, +382 67 634 866 Email: pobrezje@lijek.co.me 176


Podgorica

Lijek Stara Varoš Adresa: Oktobarske revolucije 28 Telefon: +382 20 633 372, +382 67 634 865 Email: st.varos@lijek.co.me Lijek Stari Aerodrom Adresa: Cvijetna 35 Telefon: +382 20 650 912, +382 67 634 885 Email: st.aerodrom@lijek.co.me Lijek Tuzi Adresa: Tuzi bb Telefon: +382 67 212 128 Email: tuzi@lijek.co.me Lijek Vektra Adresa: Moskovska 1 Telefon: +382 20 234 480, +382 67 349 682 Email: vektra@lijek.co.me Lijek 3 Adresa: Novaka Miloševa 6 Telefon: +382 20 230 456, +382 67 202 663 Email: trg@lijek.co.me Lijek 7 Adresa: Mitra Bakića 56 Telefon: +382 20 623 994, +382 67 202 877 Email: autobuska@lijek.co.me Lijek 8 Adresa: Kralja Nikole br. 7 Telefon: +382 20 622 047, +382 67 202 942 Email: sahatkula@lijek.co.me Lijek 11 Adresa: Moskovska 22 Telefon: +382 20 246 105, +382 67 202 984 Email: alpebar@lijek.co.me Lukić Adresa: II crnogorsog bataljona bb Telefon: +382 20 240 102, +382 67 784 749 Email: apotekalukic.pg@gmail.com Lu & Jo Pharm Adresa: Mila Radunovića A/3 Telefon: +382 20 239 162 Fax: +382 20 239 157 Lješkopolje Montefarm Adresa: Cetinjski put bb Telefon: +382 20 260 355

Marija pharm Adresa: Golubovci bb Telefon: +382 69 063 013 Maxima Adresa: Slobode 9 Telefon: +382 20 664 359 Maxima Delta Adresa: Cetinjski put bb Delta city Telefon: +382 20 290 034 Maxima Plus Adresa: Džrdža Vašingtona bb Telefon: +382 20 235 180 Medeonfarm Adresa: Bulevar Sv. Petra Cetinjskog 61 Telefon: +382 20 248 922 Medeonfarm 1 Adresa: Masline bb Telefon: +382 20 611 557 Meditas 1 Adresa: Svetozara Markovića 13 Telefon: +382 20 225 072, +382 69 181 501 Meditas 2 Adresa: Novaka Miloševa 6 Telefon: +382 20 230 454, +382 69 181 502 Meditas 4 Adresa: Oktobarske revolucije 44 Telefon: +382 20 623 002, +382 69 181 504 Meditas 5 Adresa: Jerevanska 34 Telefon: +382 20 642 013, +382 69 181 505 Meditas 6 Adresa: Trg Nikole Kovačevića br. 5 Telefon: +382 69 239 446 Meditas 7 Adresa: Bulevar Pera Ćetkovića 50 Telefon: +382 20 656 323, +382 69 507 181 Mimex pharm Adresa: Radosava Burića 189 Telefon: +382 20 648 362 177


Nutridrink

Nutrison

Kompletna visokoenergetska tečna hrana bogata glutaminom

Standardni preparat, za davanje preko sonde, bez vlakana. Kompletna hrana. Sadrži EPA i DHA. INDIKACIJE:

t Pacijentima sa normalnim potrebama za hranljivim i energetskim sastojcima, ako je davanje vlakana kontraindikovano:

INDIKACIJE:

količina 200ml energija 300kcal proteini 12g Primjenjuje se od 6. godine života.

t Prevencija i liječenje malnutricije t Onkološke bolesti t Osobama starijeg životnog doba t Otežano gutanje t HOPB sa gubitkom tjelesne težine t Anoreksija, celijakija, cistična fibroza t Pre- i post- operativni period t Pothranjenost t Povećane energetske potrebe (sport) UPOTREBA:

Kao dopuna ishrani: 1-3 flašice na dan. Kao jedini vid ishrane: 5-7 flašica na dan.

- u slučaju neadekvatnog rada crijeva - ako pacijent prima ljekove koji usporavaju rad crijeva - neposredno prije/poslije operacije crijeva

količina 500ml energija 500kcal proteini 20g Primjenjuje se kod odraslih, a od 1. do 6. godine života uz nadzor ljekara.

t Za prevenciju malnutricije t Nepokretni pacijenti t Pacijenti u jedinicama intenzivne njege t Neurološki i neurohirurški pacijenti UPOTREBA:

Preporučena dnevna količina je 2000 kcal (4 boce).

Infatrini

NutriniDrink Multi Fibre

Kompletan obrok za ishranu odojčadi preko sonde ili oralno. Sadrži EPA i DHA, obogaćen je nukleotidima, sadrži LCP i laktozu.

Nutritivno kompletna, visokoenergetska tečna hrana sa vlaknima (MF6), namjenjena djeci starijoj od godinu dana. INDIKACIJE:

INDIKACIJE:

t Malnutricija odojčeta povezana sa bolešću (kongenitalna oboljenja srca, cistična fibroza...) t Zaostajanje u rastu i razvoju odojčeta t Malapsorpcija UPOTREBA:

količina 200ml energija 200kcal proteini 5.2g

Infatrini je hrana za specijalne medicinske namjene. To je kompletan obrok, koji se koristi kod odojčadi, do kraja 1. godine života, odnosno do 8 kg težine. Može se primjenjivati oralno ili preko sonde. Može se mješati sa formulom ili mlijekom.

količina energija kalcijum proteini vlakna

200ml 300kcal 168mg 6,8g 3g

Primjenjuje se od 1. do 6. godine života.

Djeca sa povećanim energetskim potrebama: t oporavak od bolesti t prije i poslije operacije t nemogućnost gutanja čvrste hrane t neurološka oboljenja t anoreksija t cistična fibroza t onkološke bolesti t opstipacija (sadrži 6 vrsta vlakana) t zdrava djeca (rast, sport, učenje) UPOTREBA:

Kao dopuna ishrani: 1-2 flašice na dan. Kao jedini vid ishrane: 4-6 flašica na dan.


Fantomalt

Stimulance Multi Fibre

Energetska formula na bazi maltodekstrina. Dijetetski proizvod, koristi se kao dodatak ishrani.

Za prirodnu regulaciju probave. Dodatak ishrani koji sadrži patentiranu mješavinu šest vrsta vlakana MF6.

INDIKACIJE:

Zahvaljujući neutralnom ukusu može se dodati slatkim i slanim jelima kao i napicima.

Primjenjuje se u svim životnim dobima.

t Stanja koja su posljedica malnutricije (pothranjenosti), malapsorpcija i druga stanja koja zahtijevaju dopunu ishrane ugljenim hidratima. t Pogodan je za ishranu osoba sa celijakijom jer ne sadrži gluten. Može se koristiti za povećanje tjelesne mase. Ne sadrži kravlje mlijeko, gluten, laktozu, masti, vlakna. UPOTREBA I DOZIRANJE:

Prema preporuci ljekara i kalorijskoj potrebi pacijenta. Mjerica sadrži 5 g praha ili 20 kcal. Standardni rastvor čine 10 g Fantomalta (2 mjerice) + 100 ml tečnosti.

Neocate LCP Koristi se kod djece koja su alergična na proteine kravljeg mlijeka i ne reaguju na terapiju semi-elementarnim formulama. Sadrži DHA, nukleotide i LCP. INDIKACIJE:

INDIKACIJE:

t Opstipacija SASTOJCI MF6:

inulin, nerastvorljivi skrob, guma arabika, oligofruktoza, celuloza, sojini polisaharidi UPOTREBA I DOZIRANJE:

t Kao dodatak hrani 2-4 mjerice Pomaže u održavanju (10-20 g vlakana) dnevno normalne funkcije crijeva. t Djeci od 1-12 godina: Bez glutena i laktoze. 1-2 mjerice (5-10g vlakana) Neutralnog je ukusa i može dnevno se dodati u slatka i slana jela, kao i u napitke. Pogodan za t Jedna mjerica (6,3 g praha) sadrži 5 g vlakana kuvanje i pečenje. t Priprema: na 1 mjericu praha dodati 20 ml vruće vode, dobro Primjenjuje se od 1. godine života. promućkati i dodati u hranu

NAPOMENE:

Tečni preparati enteralne ishrane (Nutridrink, Nutrison, Infatrini i NutriniDrink MF) se čuvaju neotvoreni na sobnoj temperaturi, a jednom otvoreni do 24h u frižideru. Gotovi su i spremni za upotrebu. Nijedan od preparata nije za intravensku upotrebu.

t Alergija na proteine kravljeg mlijeka (CMA) t Multipla intolerancija proteina hrane t Druga stanja gdje je indikovana primjena elementarnih formula (aminokisjeline) DOZIRANJE:

Neocate LCP je nutritivno kompletna hrana (može biti jedini vid ishrane). Sadrži 100% čiste aminokisjeline, bez peptida. Primjenjuje se kod odojčadi od rođenja do navršenih 12 mjeseci života.

Količinu i koncetraciju hrane određuje ljekar, a ona zavisi od uzrasta, težine i medicinskog stanja djeteta. Obavezno koristiti mjericu za doziranje koja se nalazi u limenci. 1 mjerica praha (4,6 g) rastvara se u 30 ml prokuvane i rashlađene vode.

Generalni zastupnik i uvoznik za Crnu Goru: GLOSARIJ d.o.o. ul. Vojislavljevića 76 Podgorica, Montenegro TEL: +382 20 642 495 E-MAIL: info@glosarij.me WEB: www.glosarij.me


Podgorica

MSP Adresa: Vlada Ćetkovića bb Telefon: +382 20 264 411

Sanathea Adresa: Ivana Vujoševića 40 Telefon: +382 20 248 677

Morača Montefarm Adresa: Moskovska 40 Telefon: +382 20 245 080

Sangiovani Adresa: Oktobarske revolucije bb Telefon: +382 20 625 525

Obradović Adresa: Meše Selimovića 10 Telefon: +382 20 269 203

Sveti Luka Adresa: Piperska bb Telefon: +382 20 272 303, +382 68 407 955

Petanović 1 Adresa: Ivana Vujoševića 21 Telefon: +382 20 243 257

Tea Medica 2 Adresa: Oktobarske revolucije 2 Telefon: +382 20 622 719 E-mail: teamedica2@teamedica.co.me

Petanović 2 Adresa: Kralja Nikole 13 Telefon: +382 20 623 422 Petanović 3 Adresa: Moskovska 48 Telefon: +382 20 241 368, +382 69 886 633 Phoenix Adresa: Admirala Zmajevića 59 Telefon: +382 69 326 573 Podgorica Montefarm Adresa: Slobode 24 Telefon: +382 20 230 798

Tea Medica 9 Adresa: Cetinjski put b.b. Telefon: +382 20 623 540, +382 69 193 409 Email: teamedica9@teamedica.co.me Tea Medica 15 Adresa: Trg Nikole Kovačevića 8 Telefon: +382 20 220870 Email: teamedica15@teamedica.co.me Tea Medica 16 Adresa: Moskovska 2C Telefon: +382 20 651419 Email: teamedica16@teamedica.co.me

Prima Pharm Adresa: Josipa Broza bb TC Voli Telefon: +382 20 650 130

Tiliae Cordata - Lipa Adresa: Golubovci bb Telefon: +382 20 873 671, +382 69 019 671 Email: teodora.celebic@hotmail.com

Radović 1 Adresa: Pariske komune S3 Telefon: +382 20 238 633

Tološi Montefarm Adresa: Ivangradske bb Telefon: +382 20 288 088

Radović Pharm Adresa: Svetozara Markovića 33 Telefon: +382 20 238 198

Villa Adresa: Vojvode Maša Đurovića 12 Telefon: +382 20 247 183

Remedia Adresa: Tuzi bb Telefon: +382 20 875 083, +382 69 019 549

Zabjelo Montefarm Adresa: Jerevanska 34 Telefon: +382 20 641 345

Ribnica Montefarm Adresa: Puškinova 2 Telefon: +382 20 627 739

Zagorič Montefarm Adresa: Nikole Tesle bb Telefon: +382 20 209 110

Sahat kula Montefarm Adresa: Oktobarske revolucije 40 Telefon: +382 20 620 273

Zeta Pharm Adresa: Golubovci, Mahala bb Telefon: +382 69 699 590 180


ORDINACIJA VA Š E P O R O D I C E DERMATOLOGIJA:

dr Svetlana Vučeković Specijalista za kožne i venerične bolesti

* SPECIJALISTIČKI PREGLEDI DJECE I ODRASLIH * SPECIJALISTIČKI PREGLEDI POLNIH BOLESTI * ELEKTROKAUTER - skidanje bradavica - elektroepilacija dlake * TEČNI AZOT - liječenje virusnih bradavica * ESTETSKA HIRUGIJA (hirurgija mladeža i svih izraslina na koži) * DERMOSKOPIJA MLADEŽA

KUĆNO LIJEČENJE: * OBRADA I PREVENCIJA (ulkusi - dekubitusi

KOZMETOLOGIJA:

* TRETMANI KISELINAMA * ESTETSKO POPUNJAVANJE BORA (FILERI) * UVEĆANJE USANA (HIJALURON) * MEZONITI * MANIKIR - trajni lak, tipse, nadogradnja noktiju * FARBANJE OBRVA * TRETMANI LICA a) klasični i biološki (murad i neostrata) b) tretmani za akne c) pedikir d) manikir e) parafino terapija f) depilacija

Adresa: ul. Slobode, 17/1, Podgorica, e-mai: dr.dermatologija@t-com.me PREGLEDI SE MOGU ZAKAZATI NA TEL: 020 664 648


Podgorica

DERMATOLOGIJA

Anti Aging Centar - ambulanta iz dermatovenerologije Adresa: 13. jula 21 Telefon: +382 20 237 199, +382 69 712 188 Email: acc@t-com.me Web site: www.aac.co.me Dr - ambulanta iz dermatologije Adresa: Slobode 17/1 Telefon: +382 20 664 648 Email: dr.dermatologija@t-com.me Dr Štilet - ambulanta iz dermatovenerologije Adresa: Mitra Bakića 2 Telefon: +382 67 307 029 Email: info@drstilet.me

DIJAGNOSTIKA Dr Lončarević - ambulanta za ultrazvučnu dijagnostiku Adresa: Dalmatinska 39a Telefon: +382 20 206 906, +382 69 013 103 Email: goran.loncarevic.1960@gmail.com Web site: www.loncarevic.co.me Eho Dijagnostic - dijagnostički centar Adresa: Milutina Kažića bb, Tološka šuma Telefon: +382 20 510 834, +382 67 636 140

Hipokrat - dijagnostički centar za magnetnu rezonancu Ordinacija dr Kaluđerović - ambulanta iz dermatologije Adresa: Piperska bb Telefon: +382 20 226 644, +382 69 333 888 Adresa: Ivana Milutinovića 19/9 Email: hipokrat@t-com.me Telefon: +382 20 245 751, +382 69 020 772 Web site: www.hipokrat.me Web site: www.dermatolog-kaludjer.org 182


NEURODIJAGNOSTIKA: MRI mozga MRI sa angiografijom MRI kičme (lumbalne, vratne i torokalne) MRI lumbosakralne "BODI DIJAGNOSTIKA" MRI vrata-meka tkiva MRI toraksa (grudni koš) MRI abdomena MRCP-zvučni vodovi jetre MRI male karlice (meka tkiva) MRI vrata i toraksa (pluća) MRI abdomena i male karlice MUSKOLOSKELETNA DIJAGNOSTIKA MRI ZBLOBOVA (LAKAT, KOLJENO, RAME, SAKROILIJAČNIH ZGLOBOVA, KUKOVA , KOSTIJU KARLICE POJEDINAČNO )

Adresa: Piperska bb. Podgorica Kontakt: +382 69 333 888; +382 20 22 66 44 web: www.hipokrat.me; e-mail: hipokrat@t-com.me


Podgorica

Privatna zdravstvena ustanova za I.V.F.

PZU "Life", Podgorica, Crnogorskih serdara br. 13 tel: 020 623-212, 020 621-613, 020 634-006 e-mail: ivf.life@gmail.com lifeklinika@gmail.com web: www.klinikalife.com

Klinika se bavi vantjelesnom oplodnjom, kompletnom ginekološkom dijagnostikom i terapijom

FIZIJATRIJA

Medan – ginekološko akušerska ambulanta AtlasPROfilax Centar – fizijatrijska ambulanta Adresa: Bratstva i jedinstva 6, ulaz IV/I Adresa: Trg Republike, br. 13 (prvi sprat) Telefon: +382 20 634 449, +382 67 510 115 Telefon: +382 67 881 575, +382 69 498-154 Fax: +382 20 625 449 Email: dr.nenezic@gmail.com Email: ranko.medan@t-com.me Web site: www.drnenezic.me Natal - ginekološko akušerska ambulanta Spa Medica – fizijatrijska ambulanta Adresa: II crnogorskog bataljona 2H Adresa: 8. marta 74 Telefon: +382 20 273 273, +382 67 252 500 Telefon: +382 20 662 198, +382 67 662 198 Email: ordinacijanatal@t-com.me Email: spamedica@t-com.me Web site: www.spamedica.me Šoć - ginekološko akušerska ambulanta Adresa: Beogradska 31 GINEKOLOGIJA Telefon: +382 20 655 542, +382 69 621 801 Email: mmdd@t-com.me Hera – ginekološka ambulanta Adresa: Save Kovačevića 8 Veritas Medica Telefon: +382 20 633 666 – ginekološko akušerska ambulanta Life - klinika za vantjelesnu oplodnju Adresa: Dalmatinska 86 Adresa: Crnogorskih serdara 13 Telefon: +382 20 265 145, +382 67 510 115 Telefon: +382 20 623 212, +382 20 621 613 Fax: +382 20 265 755 Email: ivf.life@gmail.com

Podgorica ul. II Crnogorskog bataljona 2H tel. 020/273-273, mob.tel. 067 25 25 00 i 067 59 12 62, e-mail: ordinacijanatal@t-com.me


BRONCAMIL SIRUP

SIRUP

SIRUP SA CINKOM

SIRUP PRIRODNI BALZAM GEL

junior kapi

UVOZNIK za Srbiju i Region: LIFEMEDIC DOO, Beograd INFO TEL: 00381 11 32-88-551

MAPEZ SPREJ


Trg Republike, br. 13 (prvi sprat), Podgorica, tel: 067 881-575, 069 498-154, e-mail: dr.nenezic@gmail.com www.drnenezic.me


Ordinacija za opštu hirurgiju, rentgen i ultrazvučnu dijagnostiku Tel: +382 20 219 880, Mob: +382 69 381 297, Ul. Dalmatinska 36a, Podgorica

Centar za štitastu žlijezdu

Centar za lasersko liječenje vena

~ Sve na jednom mjestu ~ Ispitivanje funkcije ~ Ultrazvučni pregledi ~ Biopsija, liječenje, konsultacije ~ Preoperativna priprema ~ Postoperativni tretman ~ Kontakti sa centrom Čigota na Zlatiboru

~ U svijetu trenutno najmodernija metoda ~ Potpuno bezbolno bez ožiljaka ~ Ambulantno, vraćanje svakodnevnim aktivnostima odmah poslije zahvata ~ dobar kozmetski efekat

Pronađite pravi put do zdravlja, jer zdravlje je najveće blago. Naš tim stručnjaka će Vam u tome pomoći. „Medical centar"je specijalizovana poliklinika u oblastima opšte hirurgije i usko specijalističkih grana: ~ vaskularna hirurgija, ~ endokrina hirurgija, ~ ortopedija, ~ kardiologija, ~ endokrinologija, ~ neurologija, ~ pulmologija, ~ plastična hirurgija, ~ sportska medicina, ~ laboratorijska dijagnostika, ~ Rtg kabinet, ~ ultrazvučna dijagnostika, ~ anti age medicina.

Rad poliklinike se bazira na savremenoj opremi, prostoru i kadru. U okviru poliklinike pomoć možete potražiti u tri specijalizovana centra: ~ Centar za lasersko liječenje vena, ~ Centar za Štitastu zlijezdu, ~ Regionalni Centar za rane. Iskustvo specijalista od preko 20 godina, će Vam, u svakom trenutku, obezbijediti liječenja po savremenim Evropskim standardima.

Mi smo garancija vašeg zdravlja!


FONTELA

co Fontis

etic m s

s

Fonti

sd

ics mat er

FONTIS primjenjuje jedinstven prilaz u tretmanu zdrave i problematiþne kože kombinujuüi savjetodavne usluge sa proizvodnjom individualno prilagoÿenih preparata. FONTIS d.o.o. se bavi proizvodnjom, savjetovanjem i pružanjem usluga iz oblasti medicinske dermofarmacije, njegom lica i tijela i prodajom dermokozmetiþkih preparata. Sve recepture preparata i proizvodnog programa su unikatne kombinacije i rezultat su višedecenijskog iskustva. U kreiranju i izradi svojih preparata Fontis koristi najkvalitetnije supstance i provjerene tehnološke postupke, a istovremeno intenzivno istražuje nove moguünosti i usavršava procese u cilju podizanja kvaliteta usluga. Proizvodi su svrstani u linije Fontis cosmetics i Fontis dermatics. Linija Fontis cosmetics je namijenjena aktivnoj njezi zdrave kože, dok je linija Fontis dermatics namijenjena njezi problematiþne kože, odnosno saniranju odreÿenih problema na koži. Preparati se proizvode u sopstvenoj laboratoriji ex tempore što omoguüava veliku raznovrsnost kombinacija koristeüi sinergistiþko dejstvo tvo hemije i prirode.


NEKI OD TRETMANA KOJE RADIMO: Hijaluronski fileri (ANTI-AGING intervencije hijaluronskom kiselinom); tretmani hijaluronom – BDR metodom; mezoterapija; uvećanje i reoblikovanje usana; botox; estetski tretman bora; hemijski piling lica i tijela; tretmani RF bipolarom; mikrodermoabrazija; medicinski tretman aknozne kože; uklanjanje bradavica (klasične, ravne), polnih bradavica, moluski, fibroma, mladeža; ksantelazme; keratoze; uklanjanje kapilara na licu i ekstremitetima; spajder nevusi i hemangiomi; biopsija kože; mladeži; uklanjanje crvenih fleka na licu i tijelu; uklanjanje tetovaža. ALERGOLOŠKO TESTIRANJE APARATOM BICOM (biorezonantna terapija) Visoka efikasnost, savremena i brza dijagnostika, bezbolna terapija bez neželjenih efekata. BICOM terapija najpoznatija je po svom istaknutom uspjehu u eliminisanju alergija i liječenju alergijskih bolesti. Zasnovana je na bioenergetskim mogućnostima svakog pojedinca. Sa BICOM aparatom, to jest biorezonantnom metodom, otpočet je nov pravac, sa ciljem da se pacijentima pomogne brzo i efikasno. BICOM sadrži preko 400 terapeutskih programa. Otkriva i liječi – kandidu, parazite, bakterije, gljivice, viruse, teške metale, hemikalije, otrove i netoleranciju na hranu; Reguliše – podstiče imuni sistem, djeluje na geopatski stres, smanjuje ožiljke. BICOM se koristi za odvikavanje od pušenja, sa procentom uspješnosti od preko 85 odsto od samo jednog tretmana, a 100 odsto od tri tretmana. FONTIS Ul. Svetozara Markovića 1, Podgorica Tel: 020 248-914; mobtel: 069 015-303 www.fontiscg.com PZU „Fontis“ – dermatovenerološka ambulanta, i DOO“Fontis“ – veleprodaja, kozmetički salon i proizvodnja


Podgorica

Serdara Jola Piletića 24 81000 Podgorica, Crna Gora Tel: +382 20 207 040 Fax: + 382 20 207 041 E-mail: info@p2health.me www.p2health.me HIRURGIJA

INTERNA MEDICINA

Cenex Medical – klinika za opštu hirurgiju Adresa: Goce Delčeva 18 Telefon: +382 20 645 466, +382 67 645 466 Email: info@cenexmedical.com Web site: www.cenexmedical.com

Dr Mandić - ambulanta interne medicine sa kabinetom iz gastroenterologije sa endoskopijom Adresa: Jerevanska 24 Telefon: +382 20 641 164, +382 67 646 464 Email: dusko@t-com.me

Dr Dragić - ambulanta opšte hirurgije Adresa: Moskovska 57 Telefon: +382 20 228 172 Hirurški Centar - ambulanta opšte hirurgije Adresa: Pete proleterske 61 Telefon: +382 20 657 305, +382 911 40 27 Email: pzuhirurskicentar@t-com.me Web site: www.hirurskicentar.me Medical Centar - ambulanta opšte hirurgije Adresa: Dalmatinska 36A Telefon: +382 20 219 880, +382 69 381 297

Fontis - ambulanta interne medicine Adresa: Svetozara Markovića 1 Telefon: +382 20 248 914, +382 69 015 303 Email: fontis@t-com.me Web site: www.fontiscg.com Novocard Novosel - ambulanta interne medicine Adresa: Oktobarske revolucije 130 Telefon: +382 20 624 203, +382 69 069 009 Fax: +382 20 624 203 Sine Morbo - internistička ambulanta sa biohemijskom laboratorijom Adresa: Cetinjski put bb Telefon: +382 20 262 626, +382 20 262 088 192


Podgorica

The Allergy Center - ambulanta interne medicine Adresa: Crnogorskih serdara 15 Telefon: +382 20 625 910, +382 69 301 730 Email: alergije@t-com.me Web site: www.alergije.me Vita - ambulanta interne medicine Adresa: Slobode 4 Telefon: +382 20 231 400, +382 67 231 400 KARDIOLOGIJA Kardio Lab - kardiološka ordinacija Adresa: Bratsva i jedinstva 6 Telefon: +382 78 101 010, +382 68 262 262 Email: kardiolab@hotmail.com KUĆNA NJEGA P2 Health Adresa: Serdara Jola Piletića 24 Telefon: +382 20 207 040 Fax: +382 20 207 041 Email: info@p2health.me Web site: www.p2health.me LABORATORIJE Bona Lab Novović - biohemijska laboratorija Adresa: Vojvode Ilije Plamenca bb Telefon: +382 20 662 191, +382 69 414 826 Bona Lab Prima-Stari aerodrom - laboratorijska dijagnostika Adresa: Miloša Obilića bb Telefon: +382 651 101, +382 69 129 900 Web site: bonalab-prima.com Bona Lab Prima - biohemijska laboratorija Adresa: Nikole Kovačevića 7 Telefon: +382 20 218 878, +382 69 323 334 Fax: +382 20 268 628 Web site: bonalab-prima.com Bona Lab Prima Plus – pato-histološka laboratorija za sudsko medicinsko vještačenje Adresa: Vijenac Danila Kisa br.4 Telefon: +382 20 265 599, +382 69 32 33 36 Web site: bonalab-prima.com Diagnostica - mikrobiološka i biohemijska laboratorija Adresa: Bulevar Save Kovačevića 22 Telefon: +382 20 633 729, +382 67 633 322 Fax: +382 20 633 719 Email: pzudiagnostica@t-com.me

Dr Tomanović - biohemijska laboratorija Adresa: Svetozara Markovića 1 Telefon: +382 20 246 551, +382 69 565 254 Email: drtomanovic@t-com.me In Vitro - biohemijska i mikrobiološka laboratorija Adresa: Balšićeva 46A Telefon: +382 20 231 822, +382 67 231 833 Fax: +382 20 231 833 Email: invitrolaboratorija@yahoo.com Web site: www.invitro.co.me In Vitro Plus - biohemijska laboratorija Adresa: Stari Aerodrom bb Telefon: +382 20 656 900, +382 67 656 900 Email: invitrolaboratorija@yahoo.com Web site: www.invitro.co.me Kuliš Medical - laboratorija za histologiju, citologiju, reproduktivnu i sudsku medicinu Adresa: Svetozara Markovića 41 Telefon: +382 20 238 140, +382 67 244 940 Vita Lab – biohemijska laboratorija Adresa: Miloša Obilića bb Telefon: +382 651 101 Fax: +382 20 230 996 NEUROLOGIJA Zen - neurološka ambulanta Adresa: Pera Ćetkovića 207 Telefon: +382 20 656 448, +382 69 304 889 Email: s.a.zen@t-com.me OFTALMOLOGIJA Borović - oftalmološka ambulanta Adresa: Pera Šoća bb Telefon: +382 20 290 001, +382 67 395 001 Email: ordinacijaborovic@t-com.me Dr Jovović – oftalmološka ambulanta Adresa: 27. marta 15 Telefon: +382 20 640 553, +382 69 057 335 Email: jovovicb@t-com.me Web site: www.drjovovic.me Lens Commerce - oftalmološka ambulanta Adresa: Vijenac kosovskih junaka 2 Telefon: +382 20 219 224, +382 69 074 167 193


Adresa: Ul. 8 marta, lamela 105 Podgorica Telefon: +382 20 226 622, +382 69 055 455 Web site: www.ambulanta.me

PZU International Medical Center - usluge specijalista i subspecijalista - usluge dijagnostike, liječenja i terapije u našim prostorima i u kući pacijenta - savjeti o prevenciji bolesti i konsultacije Savjeti i stručna pomoć iz oblasti: otorinolaringologije (otoneurologije), audiologije, interne medicine, pulmologije, kardiologije, reumatologije,, gastroenterologije, ortopedije, dermatovenerologije, radiologije, psihologije, psihijatrije, ginekologije, nutricioniste, hirurga i plastičnog hirurga Usluge: Opšti i preventivni pregledi, mjerenje krvnog pritiska, snimanje Ekg, spirometrija, pulsna oksimetrija, određivanje BMI, Ultra zvučna dijagnostika, određivanje, propisivanje i sprovođenje terapije (tabletarna, injekciona, infuziona i inhalaciona terapija u ordinaciji i kod kuće), Bihevioralno liječenje, Muzikoterapija Videoendoskopije gornjeg disajnog puta (sa uzimanjem isječaka ili uklanjanjem promjena) Dijagnostika i liječenje sluha i vrtoglavica; Terapija zujanja u ušima svjetlosnim laserom (koje u Crnoj Gori možete dobiti jedino kod nas); Panoramska video fleksibilna fiber optička nazofaringolaringotraheoskopija (pregled i snimanje teško dostupnih prostora nosa, grla i dušnika, bez uspavljivanja, uz mogućnost intervencije); Tinitus Laser za liječenje šuma u uhu (tinitus), Meniereove bolesit i iznenadnu nagluvost. Liječenje laserom za uho je u potpunosti bezbolno i sigurno; Objektivna audiometrija, BERA (evocirani potencijali moždanog stabla) - objektivna metoda za ispitivanje slušnog živca.

Vaše zdravlje je naša briga!


Za raspjevano grlo.

Oralprotect - sadrži kao aktivne sastojke ekstrakt korijena bijelog sleza i etarsko ulje izmirne. Herbal - sadrži kao aktivne sastojke med i ekstrakt 20 biljaka. Herbal Mint - sadrži kao aktivne sastojke med, ekstrakt talusa islandskog lišaja i ekstrakt 20 biljaka. Cherry & Honey Junior - sadrži kao aktivne sastojke med i koncentrat soka ploda višnje.

P.S. FITOSEPT pomaže kada vas stegne grlo! ®

ZA ODRASLE I DJECU STARIJU OD 3 GODINE.


Podgorica

Oftalens - oftalmološka ambulanta Adresa: Bratstva i jedinstva bb Telefon: +382 20 601 905, +382 69 855 909

Novocard – ambulanta opšte prakse Adresa: 13. jula bb Telefon: +382 20 239 203, +382 69 069-009

Optimal – očna klinika Adresa: 4 jula 107 Telefon: +382 20 623 402 Fax: +382 20 623 404 Web site: optimalmed.me

OTORINOLARINGOLOGIJA

Radojević – oftalmološka ambulanta Adresa: Nikšićka 107 Telefon: +382 20 262 422, +382 67 444 444 OPŠTA PRAKSA Dr Miketić – ambulanta opšte prakse Adresa: Piperska bb Telefon: +382 20 272 197, +382 67 204 688 Dr. Saša Marković – ambulanta opšte prakse Adresa: Gavrila Dozica 1 Telefon: +382 20 611 552, +382 67 820 970 Email: drsasamarkoviccc1@gmail.com

Dr Milutin Jaćimović – ORL ambulanta Adresa: Bracana Bracanovića 52 Telefon: +382 69 562 004 Email: studiopulsar@yahoo.com Dr Prlja Medical - ORL ambulanta Adresa: Bratstva i jedinstva 177 Telefon: +382 20 633 864, +382 69 689 237 Email: vsprlja@t-com.me International Medical Center - ORL ambulanta sa kambineton za audiologiju Adresa: 8. marta, lamela 105 Telefon: +382 20 226 622, +382 69 055 455 Fax: +382 20 226 611 Email: orl@t-com.me Web site: ambulanta.me PEDIJATRIJA

PRIVATNA PEDIJATRIJSKA I INTERNISTIČKA ORDINACIJA SA KARDIOLOGIJOM - PEDIJATRIJA - ERGOMETRIJA Prim. dr sci med. Svjetlana Zeković - KARDIOLOGIJA spec. pedijatar i kardiolog - GINEKOLOGIJA - NEONATOLOGIJA PRIVATE: - INTERNA MEDICINA tel: 020 662 013 - NEUROPSIHIJATRIJA mob: 069 013 550 - HOLTER MONITORING - EKG - ELEKTROMIOGRAFIJA (EMG) adresa: PODGORICA, Ilije Plamenca 105 - DOPLER EHO KARDIOGRAFIJA (kod Hemomonta) - ULTRAZVUCNA DIJAGNOSTIKA tel: 020 662 039, 662 013 e-mail: sanicard@hotmail.com - HOLTER MONITORING PRITISKA


O nama

Privatna ustanova Milmedika osnovana 1993. godine, kada je to bila mala ambulanta koju su činili ljekar i medicinska sestra, dok danas broji više od 25 zaposlenih medicinskih radnika. Poliklinika Milmedika je sastavljena od 3 dobro povezane i koordinisane polikliničke ustanove koje se nalaze u Budvi, Nikšiću i Podgorici. Ordinacija u Podgorici, nastala kao rezultat dvadesetogodišnjeg iskustva i dobre prakse, ide i korak dalje, pružajući pored ostalog svojim pacijentima najsavremenije metode za funkcionalnu dijagnostiku pluća. Kontinuirano ulažemo u najsavremeniju opremu za kliničku i laboratorijsku dijagnostiku i stalnu edukaciju kadra. Radno vrijeme sve tri ordinacije je od 8-20 h, svim danima uključujući i vikende i praznike.

Pedijatrija

t specijalistički pregledi djece t sistematski pregledi djece t konsultativni pedijatrijski pregledi subspecijalista

Opšta medicina

t Opšte medicinski pregledi odraslih t Sistematski pregledi odraslih t Kućne posjete

Pulmologija

t pulmološki pregledi djece t pulmološki pregledi odraslih t pregledi alergologa t najsavremenija laboratorija za funkcionalnu dijagnostiku pluća (tjelesna pletizmografija, spirometrija, bronhodinamski i bronhoprovokatiitivni testovi...) t alergološka ispitivanja

Dnevna bolnica

U sklopu sve tri jedinice postoji dnevna bolnica gdje se u komfornim uslovima može sprovoditi infuziona, inhalaciona terapija kao i monitoring pacijenata.

Laboratorijska dijagnostika

t hematolške analize krvi t biohemijske analize krvi i urina t imunološke analize t tumor markeri i hormoni t različiti profili i testovi opterećenja t najpouzdaniji neinvazivni testovi za prenatalnu dijagnostiku

Laboratorija za mikrobiološku dijagnostiku

t Različite vrste briseva na bakteriološko ispitivanje (grla, oka, kože, uretre...) t urinokulture, koprokulture, hemokulture, sprermokulture t brojni serološki brzi testovi na viruse i bakterije t parazitologija t analiza sterilnosti prostora i instrumenata t velika paleta ginekoloških analiza

Usluga uzimanja laboratorijskih uzoraka u kući bolesnika Budva, Jadranski bulevar BB (pored benzinske pumpe) tel: +382 33 452 187, 33 454 585 e-mail: budva@milmedika.com

Podgorica, City kvart, Vojvode Maša Đurovića L 3 2-6 tel: +382 20 220 190, +382 69 029 237

web: www.milmedika.com

Nikšić, Vuka Mićunovića 53 tel: +382 40 213 740 e-mail: niksic@milmedika.com


Podgorica

Doktorica Mica - ambulanta iz pedijatrije Adresa: Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 62 Telefon: +382 20 202 010, +382 67 322 228 Email: dr.mica.pg@gmail.com Web site: www.doktoricamica.com

Medicus Plus - poliklinika Adresa: Moskovska 165 Telefon: +382 20 266 962, +382 67 266 962 Email: info.medicusplus@gmail.com Web site: www.medicusplus.me

Dr Sekulić – pedijatrijska ambulanta Adresa: Đoka Miraševića M1 Telefon: +382 20 265 533, +382 20 265 433

Mercur Nera - poliklinika Adresa: Vojvode Maša Đurovića 21, City kvart Telefon: +382 20 230 330, +382 67 358 880 Email: mercurnera@t-com.me Web site: www.mercurnera.me

Malbaški – pedijatrijska ambulanta i biohemijska laboratorija Adresa: Vasa Raičkovića 11 Telefon: +382 20 248 888 Fax: +382 20 246 376 Email: dr.malbaski@t-com.me Web site: www.malbaski.me Milmedika – pedijatrijska ambilanta sa pulmologijom Adresa: City Kvart, Vojvode Maša Đurovića L3 2-g Telefon: +382 20 220 190, +382 69 029 237 Email: milmedika.pg@gmail.com Web site: www.milmedica.com Sanicard – pedijatrijska i internistička ambulanta sa kardiologijom Adresa: Ilije Plamenca 105 Telefon: +382 20 662 039 Fax: +382 20 662 013 Email: sanicard@hotmail.com Simonović - pedijatrijska ambulanta Adresa: Bulevar Save Kovačevića 4A Telefon: +382 20 625 566, +382 69 564 371 POLIKLINIKE Ars Medica - poliklinika Adresa: Gavra Vukovića bb Telefon: +382 20 227 227, +382 69 040 615 Email: arsmedica@t-com.me Diagnostica - poliklinika Adresa: Bulevar Save Kovečevića 22 Telefon: +382 20 633 729, +382 67 633 322 Email: pzudiagnostica@t-com.me Filipović - poliklinika Adresa: Ivana Crnojevića 53 Telefon: +382 20 618 050, +382 67 395 439 Email: info@poloklinikafilipovic.com Web site: www.poliklinikafilipovic.com

Mićunović Medical - poliklinika Adresa: 4. jula 56A Telefon: +382 69 406 843 Email: micunovicmedical@gmail.com Milić Estetica Dentis i pedijatrija - poliklinika Adresa: Trg republike 8 Telefon: +382 20 665 667, +382 69 037 719 Email: poliklinikamilic@yahoo.com Rezidencija zdravlja Kerber - poliklinika Adresa: Đoka Miraševića bb Telefon: +382 20 266 066, +382 67 229 111 Email: info@rzkerber.com Web site: www.rzkerber.com Vita – poliklinika Adresa: Slobode bb Telefon: +382 20 231 400, +382 69 109 109 Fax: +382 20 665 115 PSIHIJATRIJA Dr Lekić - specijalistička ambulanta iz psihijatrije Adresa: Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 44 Telefon: +382 20 243 547, +382 69 053 145 Email: zvezdanlekic@t-com.me STOMATOLOGIJA Alfa Dent - stomatološka ambulanta Adresa: JZU Dom zdravlja - zdravstvena stanica „Nova Varoš“ Telefon: +382 20 664 775, +382 69 075 968 Email: vesna.grujo@yahoo.com Apolonia - stomatološka ambulanta sa oralnom hirurgijom Adresa: Njegoševa 9 Telefon: +382 20 664 119, Fax: +382 20 664 120 Email: ord.apolonia@t-com.me 198


t/070 .&%*$*/"3"%" - 47&7345&4*45&."54,*) 13&(-&%"*-+&,"34,*) 67+&3&/+" t*/5&3/".&%*$*/" t,0/46-5"/54,& 41&$*+"-*45*Ǝ,&64-6(& t6-53";76, t-"#03"503*+& - mikrobiologija - biohemija - hematologija LOKACIJA I Bul. Save Kovačevića 22 (kod "Gintaša") tel. 020 633 729 067 633 322

LOKACIJA II Ul. Meše Selimovića 18 (zadnja zgrada Bloka V) tel. 020 269 269 067 332 466


1PNP[JNPOBØFN[ESBWMKV

#*0-"#03EPEBDJJTISBOJ EPEBUOJJ[WPSWJUBNJOBJNJOFSBMB CF[HMVUFOB MBLUP[FJEPEBUOPHØFljFSB

HPEJOBWSIVOTLPHLWBMJUFUB 6WP[OJLJEJTUSJCVUFS%POBUPS%00,VÅ—F3BLJÅ—BCC5FMGBY FNBJMJOGP!EPOBUPSDPNF


MEDICUSPLUS P O LY C L I N I C

a

lik Ve

lan aP

POLIKLINIKA ZA NEUROLOGIJU, INTERNU MEDICINU I ULTRAZVUฤŒNU DIJAGNOSTIKU Dr ลฝeljko Miloviฤ‡ sa timom iskusnih specijalista-subspecijalista iz oblasti neurologije, interne medicine, njenih subspecijalistiฤkih grana i ultrazvuฤne dijagnostike.

USLUGE POLIKLINIKE t1SFHMFEOFVSPMPHB t1SFHMFEFQJMFQUPMPHB t&MFLUSPNJPOFVSPHSBรถKB &./( SVLVJOPHV CMJOLSFรธFLT UFTUOFVSPNJรJวŽOFUSBOTNJTJKF 5/5 t&WPDJSBOJQPUFODJKBMJ "&1 7&1 4&1 t&MFLUSPFODFGBMPHSBรถKB &&( t5SBOTLSBOJKBMOJEPQMFS 5$% NBHJTUSBMOJI LSWOJITVEPWBNP[HB t%PQMFSLSWOJITVEPWBWSBUB t%PQMFSLSWOJITVEPWBSVLVJOPHV t1SFHMFELBSEJPMPHB t&,(OBMB[ t6MUSB[WVวOJQSFHMFETSDB t)PMUFSLSWOPHQSJUJTLB t)PMUFS&,(B

t1SFHMFEQVMNPMPHB t4QJSPNFUSJKB t1SFHMFEFOEPLSJOPMPHB t1SFHMFEHBTUSPFOUFSPMPHB t1SFHMFEIFNBUPMPHB t1SFHMFESFVNBUPMPHB t1SFHMFEQTJIJKBUSB t1SFHMFEQTJIPMPHB t6MUSB[WVวOJQSFHMFEJรUJUOFรคMJKF[EF EPKLF QMKVWBวOJIรคMJKF[EB BCEPNFOB CVCSFHBJ VSPUSBLUB NBMFLBSMJDF UFTUJTB LVLPWB t-BCPSBUPSJKTLFBOBMJ[F t"LVQVOLUVSB&MFLUSPBLVQVOLUVSOB EJKBHOPTUJLBJUFSBQJKB t5FSBQJKBCPMB

Poliklinika MedicusPlus tel/fax: +382 20 266 962 ul. Moskovska 165, 81000 Podgorica, Crna Gora mob. tel: +382 67 266 962 e-mail: info.medicusplus@gmail.com +382 68 266 962 XXXNFEJDVTQMVTNF


POLIKLINIKA mercur nera

Stručni tim:

- dr Snežana Ćorac, internista hematolog - dr Svetlana Aligrudić, internista reumatolog - dr sci med Predrag Rakočević, ginekolog akušer - dr Slobodan Lončarević, pedijatar hematolog

Usluge:

- Kompletna laboratorijska dijagnostika (hematološka, biohemijska i hormonska obrada) - Ultrazvučna snimanja - Ambulantno liječenje - Sistematski pregledi - Konsultativni pregledi iz svih grana medicine

INTERNA MEDICINA t LABORATORIJA t REUMATOLOGIJA t GINEKOLOGIJA t PEDIJATRIJA t KONSULTATIVNI PREGLEDI t

Ulica Vojvode Maša Đurovica 21, City kvart Podgorica tel: 020 230 330/ 230 300, mob: 067358880, e-mail: mercurnera@t-com.me web: www.mercurnera.me


info@rzkerber.com www.rzkerber.com


ORDINACIJA ZA OPĹ TU STOMATOLOGIJU I ORALNU HIRURGIJU

APOLONIA

APOLONIA P O D G O R I C A

Tridesetogodiťnje iskustvo i profesionalan pristup pacijentima omogućava primjenu savremenih procedura iz svih oblasti stomatologije, uz primjenu dijagnostike i materijala koji prate svjetske standarde.

t03"-/")*363(*+"**.1-"/50-0(*+" t&45&54,"450."50-0(*+" t.0#*-/"*'*,4/"1305&5*," t0350%0/$*+" t,0/;&37"5*7/"450."50-0(*+" t1"30%0/50-0(*+" t%+&ĆŽ*+"450."50-0(*+" t%*(*5"-/"3"%*0(3"'*+" Kao potpuno NOVU proceduru nudimo Vam i primjenu CGF-a (Concentrate Grow Factor) kojom na licu mjesta izdvajamo derivate iz Vase krvi i aplikujemo ih direktno na mjesto intervencije Ä?ime se: tUbrzava zarastanje tkiva tSmanjuje mogućnost infekcije i bola tOnemogućava pojava alergijskih reakcija

Ugradnja najpoznatijih svjetskih implantata

Mini implantati za stabilizaciju proteze Digitalni rentgen aparat

0ODGORICAs.JEGOĂ?EVAs4EL  % MAILORDAPOLONIA T COMME


Univerzalne maramice za dezinfekciju -dokazano uništavaju 99,999% bakterija -formula deluje nakon 10 sekundi -uništava MRSA bakterije u roku od 10 sekundi -uništava mikroorganizme pri kontaktu - za površine, ruke i instrumente Sprej za dezinfekciju većih površina Sp - za površine, ruke i instrumente Maramice za intimnu negu pacijenata -pogodne za dugo ležeće bolesnike i one koji pate od inkontinencije i hemoroida Clinell za kupanje -idealno za ljude koji su privremeno ili stalno nepokretni kapa Šampon k -suvo pranje kose bez ispiranja -kompletna zamena tradicionalnog kupanja Sporocidalne maramice -dokazano smanjuju infekcije sa Clostridium difficile za 72% -uništava sve patogene mikroorganizme

tel: +382 20 663 075 +382 20 663 065 www.farmont.co.me

Kosić bb Danilovgrad fax: +382 20 663 068 office@farmont.co.me me


Podgorica

Art Dentist - stomatološka ambulanta Adresa: Vasa Raičkovića 39 Telefon: +382 20 243 749, +382 68 628 225 Asteria - stomatološka ambulanta Adresa: Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 82 Telefon: +382 20 245 045 Bajmak - stomatološka ambulanta Adresa: Pera Ćetkovića 211 Telefon: +382 67 329 324 Bećović - stomatološka ambulanta Adresa: JZU Dom zdravlja - zdravstvena stanica Tuzi Telefon: +382 67 236 117 Email: becovic.smaiol@gmail.com

D Dent - stomatološka ambulanta Adresa: Pete proleterske bb Telefon: +382 20 657 111, +382 67 437 700 Email: danijela.jaukovic@gmail.com Dental Line - stomatološka ambulanta Adresa: Đoka Miraševića bb-blok IX Telefon: +382 20 269 232, +382 69 010 701 Dental Life - stomatološka ambulanta Adresa: Maša Đurovića bb, City kvart Telefon: +382 68 527 775 Dental Protection - stomatološka poliklinika Adresa: 4. jula 505/3 Telefon: +382 20 622 703, +382 68 679 086 Email: dentalp@t-com.me

Bonadent - stomatološka ambulanta Adresa: Pete proleterske brigade bb Telefon: +382 69 499 321 Email: bonadent@t-com.me

Dental Studio - stomatološka ambulanta Adresa: Trg Republike 8 Telefon: +382 20 655 244, +382 69 333 339 Email: dentalstudiocerovic@yahoo.com

Crvenica - ambulanta za bolesti usta i zuba Adresa: Zmaj Jovina 289 Telefon: +382 20 658 299, +382 67 591 591 Email: crvenica@crvenica.me

Dental Perošević - stomatološka ambulanta Adresa: Kralja Nikole 309 Telefon: +382 69 156 500, +382 69 625 017 Email: dentalperosevic@hotmail.com

STOMATOLOŠKA ORDINACIJA

D-DENT Dr Danijela Jauković stomatolog specijalista Adresa: ul Pete proleterske bb; tel. 067 43 77 00; 020 657 111 e-mail: danijela.jaukovic@gmail.com


Podgorica

Dent ES - stomatološka ambulanta Adresa: Vojvode Maša Đurovića bb Telefon: +382 20 512 697, +382 67 874 362 Email: office@dentes.me Dentix - stomatološka ambulanta Adresa: 13. jul 15 Telefon: +382 20 238 421, +382 69 078 272 Email: vdjukovic346@gmail.com Dentosan - stomatološka ambulanta sa zubotehničkom laboratorijom Adresa: Marka Miljanova 13 Telefon: +382 20 230 338, +382 69 023 117 Email: marijamugosa86@gmail.com

Dr Alivodić - stomatološka ambulanta Adresa: Slobode 70/1 Telefon: +382 20 231 551, +382 69 059 000 Dr Gošović - stomatološka ambulanta sa zubotehničkom laboratorijom Adresa: Kralja Nikole 25 Telefon: +382 20 623 823, +382 69 591 134 Email: gosovic1@t-com.me Dr Janković - stomatološka ambulanta Adresa: Vijenac kosovskih junaka 6 Telefon: +382 69 359 727 Email: drpetarjankovic@gmail.com

Dios Dent - stomatološka ambulanta Adresa: JZU Dom zdravlja - studentska poliklinika, Svetozara Markovića 87 Telefon: +382 69 539 999, +382 67 614 147 Email: nadicaprascevic@gmail.com

Dr Jovović - ambulanta za oralnu hirurgiju Adresa: Vlada Ćetkovića bb, blok IX Telefon: +382 69 353 989 Email: ogocg@yahoo.com

D'iva Dent - stomatološka ambulanta Adresa: Vlada Cetkovica bb, blok 9, Telefon: +382 69 252 127 Email: ivanovicdragana7@gmail.com

Dr Kostić - stomatološka ambulanta Adresa: Vasa Raičkovića 15A Telefon: +382 20 245 826, +382 69 507 997 Email: kontakt.dr.kostic@gmail.com

STOMATOLOŠKA AMBULANTA I ZUBOTEHNIČKA LABORATORIJA

“DR LEKIĆ” Dr Džijad Lekić SPECIJALISTA STOMATOLOŠKE PROTETIKE

Podgorica Tel: 067 892 994 - Alen 067 255 039 - dr Lela


Podgorica

Dr Lekić - stomatološka ambulanta sa zubotehničkom laboratorijom Adresa: Tuzi bb Telefon: +382 67 892 994, +382 67 255 039

Đorđević - stomatološka ambulanta Adresa: JZU Dom zdravlja, Trg Nikole Kovačevića 6 Telefon: +382 20 268 688

Dr Ražnatović - stomatološka ordinacija Adresa: Vasa Raičkovića 13 Telefon: +382 20 246 018, +382 67 444 555 Email: drraznatovic@t-com.me Web site: www.drraznatovic.me

In Medias - stomatološka ambulanta Adresa: Serdara Jola Piletića 6 Telefon: +382 67 435 860 Email: drstojanovic@yahoo.com

Dr Stanković - stomatološka ambulanta Adresa: Vojislavljevića 22 Telefon: +382 20 642 504, +382 69 476 624 Email: darko.stankovic@t-com.me Dr Vukotić - stomatološka ambulanta Adresa: Ivana Milutinovića bb Telefon: +382 20 244 306 El Labor I - stomatološka ambulanta sa zubotehničkom laboratorijom Adresa: Pera Ćetkovića 255 Telefon: +382 67 604 664 Email: ellabor1@gmail.com Extradent - stomatološka ambulanta Adresa: Njegoševa 18 Telefon: +382 20 665 625, +382 69 642 892 Email: extradentpodgorica@gmail.com Eurodent - stomatološka ambulanta Adresa: Miljana Vukova 9 Telefon: +382 69 010 609 Family Dent - stomatolška ambulanta Adresa: Vovode Maše Đurovića bb Telefon: +382 20 510 430, +382 69 033 059 Email: pavle@t-com.me

Ital Dent - stomatološka ambulanta Adresa: Pete proleterske 36a Telefon: +382 20 621 332 Email: ital.dent.podgorica@gmail.com Kadic medical – stomatološka ordinacija Adresa: 27. Mart Telefon: +382 20 642 252 Konstantinović - stomatološka ambulanta Adresa: Vuka Karadžića 33 Telefon: +382 69 039 981 Email: andrijakonstantinovic@hotmail.com Kurpejović - stomatološka ambulanta Adresa: JZU Dom zdravlja-zdravstvena stanica „Stara Varoš“ Telefon: +382 67 915 68 09 Lars Dent - stomatološka ambulanta Adresa: 13. jula bb Telefon: +382 20 238 082, +382 69 077 264 Email: larsdent@t-com.me Lopičić - stomatološka ambulanta Adresa: Crnogorskih serdara bb Telefon: +382 67 244 778, +382 69 380 724 Email: drlopicic@stomatoloskaordinacija.me Web site: www.stomatološkaordinacija.me Extradent, Njegoševa 18, Podgorica Tel: +382 69 642 892 +382 20 665 625 e-mail: extradentpodgorica@gmail.com

• Konzervativna stomatologija • Dječija i preventivna stomatologija • Estetska stomatologija • Bijeljenje zuba • Metalokeramičke krunice, bezmetalne i cirkonijum krunice • Oralna hirurgija • Ortodoncija

„USPORIMO STARENJE“ • Mezoterapija • Korekcija i uvećanje usana • Korekcija bora • Uvećanje jagodica hijaluronskim filerima


Preko trideset godina tradicije

Opšta stomatološka ambulanta sa zubotehničkom laboratorijom

Dr Gošović * preventivna i dječija stomatologija * bolesti usta i zuba * parodontologija * oralna hirurgija * ortodoncija * protetika * dentalna estetika * izbjeljivanje zuba * anti age program Telefon: 020/623-823; mob.tel: 069/591-134, e-mail: gosovic1@t-com.me Adresa: Kralja Nikole br.25, Podgorica


Podgorica

LOPIČIĆ

stomatološka ordinacija studio za dentalnu estetiku

Crnogorskih serdara bb 81000 Podgorica, Crna Gora Tel: 067 244 778; 069 380 724 drlopicic@stomatoloskaordinacija.me www.stomatoloskaordinacija.me

Stomatološke usluge: ♦ Stomatološki pregledi Terapija parodontopatija ♦ ♦ Preventivna stomatologija Oralna hirurgija ♦ ♦ Dječija stomatologija Protetika ♦ ♦ Uklanjanje kamenca i pigmentacija sa zuba Estetska stomatologija ♦ ♦ Izbjeljivanje zuba Oralna hirurgija i implantologija ♦ ♦ Bolesti zuba Uklanjanje kamenca i pigmentacija ♦ CAD/CAM stomatologija - CEREC sistem - Od CAD/CAM sistema koji su najzastupljeniji na tržištu možemo izdvojiti CEREC sistem, kojim raspolaže i ordinacija LOPIČIĆ, koji je proizvela njemačka firma Sirona. Uz poboljšani, najnoviji softver i veliki izbor različitih blokova keramike mogućnosti ove mašine su izuzetne. Naime, moguće je u jednom danu rekonstruisati velika oštećenja na zubima, velike amlgamske plombe zamijeniti gotovo neuništivim keramičkim inlejima i onlejima koji u potpunosti rekonstruišu morfologiju zuba. Maxdent - stomatološka ambulanta Adresa: Jola Piletića 6 Telefon: +382 68 533 560

Ortodent - stomatološka ambulanta Adresa: Bulevar svetog Petra Cetinjskog 81 Telefon: +382 20 640 064

Medica Dent - stomatološka ambulanta Adresa: Kralja Nikole 37 Telefon: +382 68 405 548

Perović - stomatološka ambulanta Adresa: Vuka Karadžića 2 Telefon: +382 20 231 225, +382 69 491 422

Mrdović - stomatološka ambulanta Adresa: Studentska 17, City kvart Telefon: +382 20 221 414, +382 69 037 898 Email: drmrdovic@gmail.com

Perunović - stomatološka ambulanta Adresa: Džordža Vašingtona 3 Telefon: +382 20 228 404, +382 67 228 404 Email: stomatologija-perunovic@t-com.me

Nedović - stomatološka ambulanta Adresa: Vukice Mitrovića 32 Telefon: +382 20 655 053 Ortholine – stomatološka ambulanta sa ortodoncijom Adresa: Atinska 21 Telefon: +382 20 655 535, Fax: +382 20 655 536 Email: ortholine@t-com.me

Prodent - stomatološka ambulanta Adresa: Ivana Vujoševića 38 Telefon: +382 20 245 700, +382 67 570 670 Email: prodentmontenegro@yahoo.com Promedica - stomatološka ambulanta Adresa: Vlada Ćetkovića 1-blok 9 Telefon: +382 20 264 664, +382 69 059 004 Email: medico2910@gmail.com 212


Podgorica

Atinska 21, 81000 Podgorica, tel: +382 20 655 535, fax: +382 20 655 536, e-mail: ortholine@t-com.me ♦ web: ortholine.me Radonjić - stomatološka ambulanta sa zubotehničkom laboratorijom Adresa: Bulevar Ivana Crnojevića 85 Telefon: +382 20 230 328 Radovanović - stomatološka ambulanta Adresa: Vukašina Markovića 8 Telefon: +382 20 290 590, +382 69 216 302 Email: draganradovanovic@t-com.me Ranka dent - stomatološka ambulanta Adresa: Serdara Jola Piletića 4 Telefon: +382 20 245 045, +382 67 888 447 Email: rankadent@gmail.com Redžepagić - stomatološka ambulanta Adresa: Aerodromska bb Telefon: +382 67 502 352 Sandi - stomatološka ambulanta Adresa: Gojka Radonjića 55 Telefon: +382 20 624 890, +382 69 406 128 Email: ord.sandi@t-com.me

Sano Dens - stomatološka ambulanta Adresa: Đoka Miraševića 21 Telefon: +382 20 265 218, +382 69 617 845 Email: dbojaniccg@yahoo.com Web site: www.sano-dens.me Suljević I - stomatološka ambulanta Adresa: Ul. Slobode 63 Telefon: +382 69 014 258 Suljević II - stomatološka ambulanta Adresa: V proleterske bb Telefon: +382 69 232 289 Šobić - stomatološka ambulanta Adresa: Đoka Miraševića bb Telefon: +382 67 643 420, +382 69 497 019 Email: jovansobic@t-com.me Tadent - stomatološka ambulanta sa zubotehničko laboratorijom Adresa: Njegoševa 49 Telefon: +382 20 664 500 Email: drtasic@t-com.me 213


Podgorica

tel: 067 888 447

P.Z.U. Stomatološka ordinacija

tel: 020 245 045

"Ranka dent"

e-mail: rankadent@gmail.com adresa: ul. Serdara Jola Piletića 4,

Dr Ranka Orbović Pejović V Dental Centar - ambulanta opšte stomatologije i oralne hirurgije Adresa: Džordža Vašingtona bb Telefon: +382 20 228 008, +382 67 228 008 Email: vdental.pg@gmail.com Vadis - stomatološka ambulanta Adresa: Bulevar svetog Petra Cetinjskog bb Telefon: +382 20 229 540, +382 69 062 449 Email: vadis@t-com.me Venco - stomatološka ambulanta Adresa: Bulevar Save Kovačevića 25 Telefon: +382 20 634 316, +382 67 330 222 Email: radulemicovic@gmail.com

OČNA POMAGALA Oko Adresa: Vaka Đurovića 5 (Gradski stadion) Telefon: +382 20 665 660 Optika Jovović 1 Adresa: 27. marta 9 Telefon: +382 20 640 553, +382 67 263 434 Optika Monokl Adresa: Vijenac kosovskih junaka 1 Telefon: +382 20 219 210 Optika Oculus Adresa: Bratstva i jedinstva 7 Telefon: +382 78 105 108, +382 67 555 664

Veritas Dentis - stomatološka ambulanta Adresa: Vasa Raičkovića 9/1 Telefon: +382 20 244 200, +382 69 402 570

Visus optika Adresa: Rimski trg 56 Telefon: +382 67 234 400

Vivadent - ambulanta opšte stomatologije i ortodoncije Adresa: Kralja Nikole 47 Telefon: +382 20 623 519, +382 67 210 663 Email: vivadent@t-com.me

SLUŠNA POMAGALA

Vukotić - stomatološka ambulanta Adresa: Nikole Tesle 2 Telefon: +382 69 402 297

Audio BM Adresa: Serdara Jola Piletića br.20 Telefon: +382 20 244 451

Đorđević – stomatološka ordinacija Adresa: Trg Nikole Kovačevića 6 Telefon: +382 20 268 688

Podgorica

Alfa Ton Adresa: Njegoševa 49 Telefon: +382 67 888 900

MDM Electronics Adresa: Vasa Raičkovića 13 a, DUP Novi grad, Ulaz 1, Podgorica Telefon: +382 20 242 258, +382 69 223 997 214


Čisti 10x bolje od obične četkice!


Podgorica, Kritskog odreda 4/1 tel. +382 20 623 125, www.farmegra.com Farmegra d.o.o. je osnovana 1998. godine kao privatna kompanija za medicinsko snabdijevanje farmaceustkog sektora Crne Gore. Danas je jedna od vodećih veletrgovina ljekovima u Crnoj Gori. DJELATNOST - Veleprodaja i distribucija ljekova, pomoćnih ljekovitih sredstava, dijetetskih i kozmetičkih sredstava. Raspolažemo modernim skladištem površine 4.500 m2. Skladište je opremljeno HVAC sistemom, hladnim komorama sa preko 1000 paletnih mjesta. Takođe, raspolažemo i carinskim skladištem sa hladnom komorom. Kompanije je ISO sertifikovana od 2009. godine, a posjedujemo i GDP sertifikat. Regulatorne usluge Farmegra d.o.o. se može pohvaliti vrhunskim timom u oblasti farmaceutske regulative i kvaliteta. Nosioci smo registracije za renomirane svjetske proizvođače kao što su: Pfizer, EliLilly, Teva, Bayer, Krkaitd... Marketinške usluge Iskusan marketinški tim obavlja marketinške aktivnosti za sljedeće kompanije: Pfizer, Teva, RocheDiagnostics, Meda, Vichyitd. Ponuda Ponudu čini širok asortiman domaćih i uvoznih ljekova, pomoćnih ljekovitih sredstava, dijetetskih i kozmetičkih sredstava.


Takođe, Farmegra d.o.o. je u mogućnosti da svojim kupcima ponudi detaljne informacije o novim proizvodima, kao i da uz proizvode obezbijedi dostavu promotivnih i info materijala namijenjenih informisanju pacijenata na mjestima prodaje. Kvalitetu snabdijevanja doprinose i adekvatno opremljene skladišne prostorije i transportna sredstva u kojima su obezbijeđeni kontrolisani temepraturni uslovi skaldištenja i transportovanja. Uporedo sa razvojem na tržištu, zaposleni u Farmegra d.o.o. svakodnevno poboljšavaju organizaciju i kvalitet poslovanja, približavajući se zahtjevima kupaca, uslovima savremenog poslovanja i principima Dobre distributivn eprakse. Sistem menadžmenta kvalitetom Farmegra d.o.o. u maju 2009.godine provjeren je i sertifikovan prema zahtjevima standarda ISO 9001:2008 od strane eminentne sertifikacione kuće SGS. Dobavljači Pored preparata fabrika iz Republike Srbije, zastupljeni su programi renomiranih ino dobavljača, i to kroz direktan uvoz, distribuciju kao i zastupstvo preparata iz programa: Hemofarm, Bayer, Pfizer HCP, Belupo, Alkaloid, Berlin Chemie, Biofar, Dr.Falk, Dr. Wolf, Innotech, Pliva, Vichy, Krka, Biofarm, Esensa, Remedica, Ferring, EliLilly, Bosnalijek… Kvalitetan asortiman, maksimalan nivo usluga, ugled među kupcima i dobavljačima u zemlji i inostranstvu, stalni su cilj i preduslov za našu ekspanziju.

www.farmegra.com


Podgorica

VELEDROGERIJE AMG Pharm Adresa: Zmaj Jovina bb Telefon: +382 20 650 151 Fax: +382 20 650 120 Email: amgpharm@t-com.me Baypharm Adresa: Mitra Bakica br. 50 Telefon: +382 20 601 210 Fax: +382 20 600 490 Email: baypharm@t-com.me BTL Medical Montenegro Adresa: Oktoberske revolucije 132 Telefon: +382 67 816 222, +382 69 194 186 Email: btlmedical@hotmail.com Bussiness Montenegro Adresa: Ljubljanska bb Telefon: +382 20 405 952

Danlab Adresa: Aerodromska bb Telefon: +382 20 651 130, +382 67 551 188 Email: danlab@t-com.me Dental grupa Montenegro Adresa: City kvart, lamela 3 Telefon: +382 69 010 101 Email: office@dentalgrupa.me Enter Adresa: Josipa Broza bb Telefon: +382 20 246 406 Email: darkob@t-com.me Evropa Lek Adresa: Kritskog odreda 4/1 Telefon: +382 67 725 75 15 Farmegra Adresa: Kritskog odreda 4/1 Telefon: +382 20 623 125 Web site: www.farmegra.com

FarmaLab Bul. Mihaila Lalića br. 8, Podgorica Tel/fax: +382 20 223 586 +382 20 223 566 E-mail: farmalab@t-com.me


Podgorica

Farma lab Adresa: Bulevar Mihaila Lalića 8 Telefon: +382 20 223 566 Fax: +382 20 223 586 Email: farmalab@t-com.me Glosarij Adresa: Voisavljevića 76 Telefon: +382 20 642 495 Email: info@glosarij.me Web site: www.glosarij.me Glosarij CD Adresa: Voisavljevića 76 Telefon: +382 20 642 495 Email: info@glosarij.me Web site: www.glosarij.me Gratis Adresa: skladište Zetatransa Telefon: +382 67 255 014 Email: kivan@t-com.me Inel Medica Adresa: Radosava Burića 4a Telefon: +382 20 647 246, +382 69 075 998 Fax: +382 20 648 778 Email: inelmedica@t-com.me International Medical Equipments Adresa: Tuzi bb, Kp 2090/51 Telefon: +382 69 942 848 Kinetik Ortopolis Adresa: Tološka šuma, lamela c Telefon: +382 68 594 858 Lamex Adresa: SKOJ-a 57 Telefon: +382 20 280 477 Medica Adresa: Studenska bb, Lamela 9 Telefon: +382 20 220 544, +382 68 067 197 Meditas Adresa: Oktobarske revolucije 44 Telefon: +382 20 513 010 Fax: +382 20 623 565 Email: meditas.info@t-com.me Web site: www.meditas.me

Montefarm Adresa: Ljubljanska bb Telefon: +382 20 405 900, +382 20 405 904 Fax: +382 20 235 086, +382 20 235 087 Monterusfarm Adresa: Trg Nikole Kovačevića 8 Telefon: +382 20 220 713 Montemedicom Adresa: Vlada Ćetkovića bb Telefon: +382 20 248 181 MPM Adresa: 8. marta bb Telefon: +382 20 663 180 Fax:x: +382 20 663 181 Email: office@mpm.co.me Web site: www.cosmetics-market.com Monte D Adresa: Kuće Rakića bb Telefon: +382 77 200 087 Email: info@monte-d.co.me Neomedica Adresa: Prve proleterske 72 Telefon: +382 20 312 606 Nal International Adresa: SKOJ-a 57 Telefon: +382 20 280 030 Neregelia Adresa: Cetinjski put bb Telefon: +382 20 261 920 Netpharm Adresa: Đoka Miraševića 7 Telefon: +20 382 266 333, +382 69 777 069 Fax: +382 20 267 805 Email: netpharm@t-com.me Web site: www.netpharm.me Osmi red D Adresa: Radosava Burića 33 Telefon: +382 20 647 980 Email: osmired@t-com.me Ortodent Montenegro Adresa: Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 81 Telefon: +382 67 246 685 219


Glosarij d.o.o., Vojislavljevića 76, Podgorica, Montenegro, tel. +382 20 642 495 e-mail: info@glosarij.me, web: www.glosarij.me


Radosava Burića 4A, 81000 Podgorica Tel/Fax: 020/647-246; 648-778 Mobilni: 069/075-998; 069/688-895 E-mail: inelmedica@t-com.me

Jedan od vodećih svjetskih proizvođača opreme za laparoskopiju i endoskopiju. Video sistem koji omogućava istovremeni prikaz normalne i filtrirane slike na monitoru video stuba.

Italijanski proizvođač EKG aparata, holtera EKG-a, holtera pritiska, sistema za ergometriju, pacijent monitora.

Njemački proizvođač aparata za audiometriju, timpanometriju, otoakustičke emisije.

Njemački proizvođač dijagnostičke opreme: stetoskopa, otoskopa, mjerača krvnog pritiska, laringoskopa...

Njemački proizvođač vrhunskih inhalatora.

Njemački proizvođač automatskih i manuelnih defibrilatora.

Razna medicinska oprema.

Njemački proizvođač hirurških instrumenata.

Njemački proizvođač mehaničkih i digitalnih vaga za đecu i odrasle. Specijalne vage za intenzivnu njegu i dijalizu. Proizvođač jedinog medicinski dokazanog analizatora sastava tijela u svijetu. Naša firma je jedini ovlašćeni distributer!

Britanski proizvođač pikfloumetara za djecu i odrasle.


Njemački proizvođač opreme za spirometriju. CPAP aparati, aparati za analizu spavanja.

PAPELES REGISTRALES Španski proizvođač medicinskog papira za EKG, CTG, UZ.

Njemački proizvođač mikroskopa i kolposkopa.

Francuski proizvođač pacijent kablova za EKG, CTG, pacijent monitore, manžetni, senzora za puls-oksimetriju.

Italijanski proizvođač opreme za medicinu i stomatologiju.

Japanski proizvođač ultrazvuk aparata. Srpski zastupnik vodećih svjetskih proizvođača laboratorijske opreme.

Srpski proizvođač aparata za sterilizaciju instrumenata i prostora.

Srpski proizvođač autoklava - parnih sterilizatora.

Srpski proizvođač opreme za elektro i RF hirurgiju, fizikalnu medicinu, estetsku medicinu.

Srpski proizvođač medicinskog papira za EKG, CTG, UZ.


d.o.o. Oktobarske revolucije 44, Podgorica, Crna Gora tel. +382 20 513 010; fax +382 20 623 565; e-mail: meditas.info@t-com.me www.meditas.me Kompanija Meditas je osnovana 1994. godine sa sjedištem u Podgorici. U početku svog rada, Meditas je u svom sastavu imao jednu apoteku sa četiri zaposlena radnika, a danas, poslije dvadeset godina postojanja, Meditas ima osam apoteka, kozmetički centar, veledrogeriju i preko šezdeset zaposlenih radnika različitih profesija i određenih specijalnosti iz oblasti kao što su farmaceutska zdravstvena zaštita, farmakoekonomija, ekonomija, menadžment u farmaciji, kozmetologija, itd. Godine 2012., Meditas sa svojom veledrogerijom ulazi na teritoriju Srbije gdje se uspješno razvija i širi svoju djelatnost. Kompanija Meditas zauzima lidersko mjesto u pružanju farmaceutske zdravstvene zaštite i kozmetoloških usluga što se ogleda u saradnji sa velikim brojem svjetskih kompanija. Meditas je ekskluzivni zastupnik i distributer za preko dvadeset stranih brendova koji se mogu naći kako u Meditasovim maloprodajama, tako i širom Crne Gore i Srbije. Od 8 apoteka koje kompanija Meditas posjeduje, 6 se nalazi u Podgorici, glavnom gradu Crne Gore, a po jedna u Danilovgradu i Budvi. Kvalitet ponude apoteka Meditas obogaćuje i ponuda galenskih i magistralnih preparata izrađenih u laboratoriji Meditas a stručan i ljubazan kadar diplomiranih farmaceuta i farmaceutskih tehničara čini ih prepoznatljivim! APOTEKA 2

APOTEKA 3

APOTEKA 4

Ul. Svetozara Markovića 13, Podgorica Tel: 020-225-072; 069-181-501

Ul.Novaka Miloševa br. 6, Podgorica Tel: 020-230-454; 069-181-502

Ul.13 jula br.1, Budva Tel: 033-452-454; 069-181-503

Ul.O.Revolucije 44, Podgorica Tel: 020-623-002; 069-181-504

APOTEKA 5

APOTEKA 6

Ul.Jerevanska 34, Podgorica Tel: 020-642-013; 069-181-505

Trg Nikole Kovačevića 5, Podgorica Tel: 069-239-446

APOTEKA 1

APOTEKA 7

Bulevar Pera Ćetkovića 50, Podgorica Tel: 020-656-323; 069-507-181

APOTEKA 8 Ul.Bijeli Pavle bb, Danilovgrad Tel: 020-813-213; 069-181-508


KOZMETIČKI CENTAR Kozmetički centar "Meditas" koji se, takodje, nalazi u Podgorici, specijalizovan je za tretmane njege lica i tijela sa preparatima renomiranih svjetskih kuća Murad i Skeyndor. Njegov stručni kadar - diplomirani estetičari-kozmetičari, svakodnevno pruža stručne savjete, kako u prostorijama Kozmetičkog centra tako i u apotekama, za sve brendove čiju distribuciju vrši kompanija Meditas.

VELEDROGERIJA Veledrogerija "Meditas" postoji od 2006. godine i snabdijeva apoteke, laboratorije i bolnice na teritoriji Crne Gore, kroz ekskluzivnu distribuciju renomiranih svjetskih proizvoda. Meditas, kao visoko produktivna kompanija koja prati svjetske trendove, kroz svoj Human Resource sektor vrši obuku svojih zaposlenih kroz učešće na raznim seminarima i skupovima u regionu i Evropi, u cilju što stručnijeg i kvalitetnijeg pružanja usluga. Kompanija “Meditas” sarađuje sa sledećim svjetski poznatim brendovima: • Abbott Laboratories je jedan od vodećih svjetskih proizvođača aparata za mjerenje nivoa šećera u krvi - Precision Xceed. Glavne karakteristike, koje su ujedno i potvrda kvaliteta ovog aparata, su biosenzorska tehnologija i mogućnost mjerenja nivoa ketona u krvi. • Ova švajcarsko-italijanska kompanija osnovana prije 30 godina, poboljšava zdravlje konzumenata svojih proizvoda nudeći širok dijapazon dijetetskih suplemenata, šampona, pasti za zube itd. Svi proizvodi ove kompanije su na biljnoj bazi za čije stvaranje se koriste biljke sa iscjeliteljskim efektima, među kojima se posebno ističu Đavolja kandža (Harpagophytum procumbens) i Crveni glog (Crataegus oxyacantha L). Kompanija Cosval, sem istoimenog brenda, nudi i brendove Migliorin i Sanotint, namijenjeni zdravlju kose i noktiju, kao i brend Locherber koji je namijenjen higijeni usta za čije kreiranje se koriste švajcarske formule nastale još 1913. godine. • Unaprijeđena celularna dermatokozmetika nastala 1998. godine kao rezultat ekstenzivnog naučnog istraživanja, reflektovanog visokim standardom u kvalitetu koji je proslavio ovu švajcarsku kompaniju. Osnovne formule Skincode proizvoda su najsofisticiranija medicinska i dermatološka ispitivanja, biološki sastojci i biljni ekstrakti u najčistijem obliku. Skincode nudi 4 linije proizvoda prilagođene svim tipovima kože, čijem su očuvanju ljepote i zdravlja i namijenjeni. • Dr Hauard Murad jedna je od vodećih autoritativnih ličnosti kada je u pitanju zdravlje kože. Klinički profesor dermatologije na uglednom kalifornijskom univerzitetu u Los Anđelesu, nosilac je sedamnaest dermatoloških patenata. Kao dermatolog,


farmaceut i istraživač, svoj život je posvetio poboljšanju zdravlja i ljepote kože, stvarajući dermatokozmetičku liniju koja je po njemu i dobila ime – Murad. • Osnovana 1958. godine, kompanija Mavala specijalizovala se, između ostalog, i u rješavanju problema koji se odnose na ljepotu i njegu ruku, posebno noktiju. Godine1969., Mavala otvara svoju prvu profesionalnu skolu za pedikir i manikir u Londonu, otkad se aktivno bavi edukacijom u ovoj oblasti, sarađivajući sa školama širom Evrope. • Izvanredna priča URIAGE termalne vode započela je prije više od dva vijeka ali je i danas jednako privlačna svijetu dermatologije. Svake godine, hiljade ljudi posjećuje termalnu banju Uriage u Francuskoj da bi iskoristili terapeutske moći koje ona pruža. Od 1992.godine, priča Uriage termalne vode širi se po cijelom svijetu zahvaljujući potpunoj liniji dermatokozmetičkih proizvoda temeljenih na jedinstvenom aktivnom sastojku. • Osnovana 1992. godine, kompanija Ultrasun brine o koži svojih potrošača specijalizirajući se u proizvodnji proizvoda za zaštitu od Sunca. Zbog sastava, idelani su za osjetljivu kožu, pružajući maksimalnu zaštitu svim onim koji je koriste. • Već preko 60 godina u francuskoj laboratoriji EXPANSCIENCE nastaju dermatokozmetički proizvodi namijenjeni posebnim potrebama nježne kože novorođenčadi, beba, djece i budućih majki. MUSTELA predstavlja vodeći brend za njegu beba u svim evropskim apotekama. • Francuski brend iz čije laboratorije, predvodjene priznatim genetičarima, naučnicima i ljekarima, dobijamo svjetski poznate proizvode čiji su korisnici i brojne medijske ličnosti. Proizvodnja je pokrenuta sa ciljem da se “zaustavi starenje” kože a potvrdu kvaliteta Christian Breton proizvoda dao je Beauty Awards 2010. godine proglašenjem Bretonovih proizvoda brojem jedan kada je u pitanju njega kože u predjelu oko očiju. • U laboratoriji španskog brenda SKEYNDOR, briga o koži se zasniva na naučnoj osnovi vise od 40 godina. Svoju paletu proizvoda namijenjenih kućnoj i profesionalnoj njezi kože lica i tijela u kozmetičkim i spa centrima, obogaćuju uvođenjem jedinstvenog aparata za mezoterapiju – MESOSCIENCE BY SKEYNDOR, u čijoj izradi su primijenjena otkrića dva nobelovca (Peter Agree i Roderick MacKinnon). Svoje jedinstveno mjesto na tržištu osvojili su izradom preparata na principu nano-tehnologije. • Dr ph Elisa Botini Masa, profesor farmaceutskog fakulteta u Đenovi i lider brojnih projekata tehnologije proizvodnje kozmetike, 1972. godine osniva svoju Helan laboratoriju sa jasnim ciljem - proizvodnja prirodne kozmetike. Kvalitetu ovog brenda svjedoče mnogi dodijeljeni sertifikati ekspertskih institucija za kvalitet proizvoda. • Francois Rance, 1795. godine, započinje proizvodnju parfema nastavljajući, već tada, dvjestogodišnju tradiciju svoje porodice koja se od 1600. godine bavila proizvodnjom mirisnih rukavica za francusku aristokratiju. U Francuskoj stiče titulu “kralja parfema”, što ga dovodi na dvor svog tadašnjeg učenika Napoleona Bonaparte, izlazeći u susret njegovoj naklonosti prema parfemima. Od tada pa do danas, Rance parfemi spadaju u jedne od vodećih niche parfema u svijetu i većinu svoje kolekcije su posvetili porodici Bonaparta, koju je Francois Rance izuzetno zavolio tokom vremena. JEAN-CHARLES BROSSEAU • Nakon diplomiranja u školi visoke mode u Parizu, Jean-Charles Brosseau osniva sopstvenu modnu kuću i marku koja nosi njegovo ime


i od 1955. uspješno razvija istoimeni brend. Godine 1981. kreira svoj prvi parfem “Ombre Rose” koji se danas smatra klasikom visoke niche parfimerije, stojeći rame uz rame sa parfemima kao što su Chanel “No.5” C i Yves Saint-Loren “Opium”. • Francuska kompanija osnovana 1885. godine od strane Rene Lalique-a, poznata je po proizvodnji predmeta od kristala, nakita i parfema koji po kvalitetu spadaju medju vodeće u svijetu. Godine 2007. Perles de Lalique, član prestižne porodice Lalique parfema, postaje parfem godine u Francuskoj. • Parfemi kreirani 2013. godine, imenom dorastaju svom automobilskom rođaku. Iako novi, u sebi nose tradiciju, autetičnost i luksuz, čineći svakoga ko ga nosi prestižnim, noseći u sebi duh Bentley automobila. • Jaguar, parfemi istoimene automobilske kuće, su elegantni, jaki ali u isto vrijeme senzualni. Pristaju kosmopolitama sa stilom i svima onima koji vole luksuz i dinamičnost. • Godine 1932., Madame Gres je otvorila svoju prvu modnu kuću. Nakon puta u Indiju 1956., pod utiskom egzotičnih i rijetkih mirisa, dolazi na ideju da kreira sopstveni parfem. Od tada, brend Parfums Gres, je iznjedrio više od 40 različitih parfema. • Kaloo parfemi su dječiji parfemi namijenjeni bebama i djeci od 1. mjeseca do 6. godine života, koji su nastali 1998. godine zahvaljujući želji jednog oca da za svog sina kreira razne vrste mekanih igračaka. Komponente ovih, klinički i dermatološki testiranih, mirisnih vodica bez alkohola, koži daju dodatnu mekoću i nježnost. • Clayeux kompanija je kreirala dječije parfeme sa tri mirisne note, namijenjene djevojčicama i dječacima od 6. do 12. godine života. Svojim raznovrsnim mirisnim notama i igračkama koje prate ove parfeme, ova kompanija obogaćuje svakodnevice djece širom svijeta. • Nastao 1977. godine, ovaj brend namijenjen djevojčicama od 4. do 9. godine, svojim mirisima i parfemskim bočicama u obliku lutaka predstavlja neizostavnog saputnika mladim damama širom svijeta. • Iako porijeklom iz Francuske, Kokeshi parfemi predstavljaju kolekciju dječijih parfema koji ujedinjuju tradiciju Japana sa modernim svijetom današnjice. Predstavljajući snagu, ljubav, prijateljstvo, sreću i ljepotu, ovi parfemi inspirisani japanskim drvenim lutakama koje datiraju iz XIX vijeka po kojima su ovi parfemi i dobili ime, uljepšavaju dječiju svakodnevicu u isto vrijeme ih učeći japanskoj tradiciji.

Kompanija "Meditas", kroz svoje poslovanje koje traje već 20 godina dovodi svjetsko tržište u Crnu Goru, u čemu se ogleda njen profesionalizam. Briga o svojim klijentima i potrošačima, stavlja je u red kompanija sa najboljom reputacijom na tržištu.


Đoka Miraševića br. 7, Podgorica tel. + 382(0) 20 266 333 tel./fax. + 382(0) 20 267 805 mob. + 382(0) 69 777 069 e-mail: netpharm@t-com.me www.netpharm.me

PIERRE FABRE

ORAL CARE


Podgorica

RSV Farmacia Grupa Adresa: Donja Gorica bb Telefon: +382 20 260 711, +382 69 021 062 Email: rsvfarmacia@t-com.me Web site: www.rsvfarmacija.me

PDG Adresa: Kraljevača 8 Telefon:+382 20 652 602 Email: nikola@t-com.me P2 Adresa: Serdara Jola Piletića 24 Telefon: +382 20 207 040 Fax: +382 20 207 041 Email: info@p2health.me Web site: www.p2health.me

Rudo Montenegro Adresa: Crnogorskih serdara bb Telefon: +382 20 624 448 Email: rudo@rudomontenegro.me Web site: www.rudomontenegro.me

Pharmacy house Adresa: Park šuma Tološi, ul. Baku bb Telefon: +382 20 273 400 Fax: +382 20 272 270 Email: pharmacy.house@t-com.me Web site: www.pharmacyhouse.me

Siemens Adresa: skladište Zetatransa Telefon: +382 20 205 710 SPA Medica Adresa: 8. marta 74 Telefon: +382 20 662 198, +382 67 662 198 Email: spamedica@t-com.me Web site: www.spamedica.me

Poen Adresa: Kozaračka 30 Telefon: +382 69 046 616 Email: poen-podgorica@t-com.me

Trgovina na veliko i malo farmaceutskim proizvodima Zastupanje stranih kompanija Registracija ljekova i medicinskih sredstava Istraživanje i razvoj tržišta proizvoda Strateški partneri:

Ortopedska pomagala

Pomagala za kretanje u kući

Invalidska kolica

Dijabetski program

Program za inkontinenciju

Antidekubitalni program

Program za inkontinenciju

Dijetetski proizvodi

Ljekovi

„P2“ DOO - Serdara Jola Piletića 24, Podgorica, Crna Gora Tel: 020 207 040; Fax: 020 207 041, e-mail: info@p2health.me Web: www.P2health.me


Podgorica

Distribucija stomatološkog materijala i opreme

Studio Moderna Adresa: Kralja Nikole 1 Telefon: +382 20 410 047 Email: office@studio-moderna.com Tehnodental Adresa: Bracana Bracanovića 40 Telefon: +382 67 646 999 Email: info@tehnodental.com Unihemcom Pharma Adresa: Staro Zabjelo 1 Telefon: +382 67 205 167 Email: unihemcom@t-com.me Urion Adresa: Pera Šoća 6 Telefon: +382 20 290 520 Fax: +382 20 290 521 Email: office@urion.me

PROIZVODNJA Galenika Crna Gora Adresa: 8. marta 55a Telefon: +382 20 662 345 Fax: +382 20 622 341 Email: galenikacg@t-com.me Hemofarm AD Adresa: 8.marta 55 Telefon: +382 20 205 186 Fax: +382 20 235 040 Hemomont Adresa: 8. marta 55a Telefon: +382 20 662 301

231


Rožaje

JZU DOM ZDRAVLJA ROŽAJE Dom zdravlja - Rožaje ugledna je zdravstvena institucija sa tradicijom koja ima primarnu i sekundarnu zdravstvenu zaštitu. Postojeći Dom zdravlja sagrađen je prije četrdeset godina. Smješten je u podnožju Bandžovog brda, na desnoj strani magistralnog puta Berane-Rožaje, neposredno do Autobuske stanice. Arhitektonsko rješenje je jedinstveno, sa dvije lamele komunikaciono povezane trećom kraćom. Na sredini između lamela nalazi se park, tako da se ima utisak da ste u nekoj renomiranoj klinici, odnosno vazdušnoj banji, jer se ova ustanova nalazi na hiljadu metara nadmorske visine. Dom zdravlja zapošljava trideset ljekara. Većina njih su specijalisti raznih grana specijalnosti, a pet ljekara nalazi se na specijalizaciji. Četiri radnika stekla su višu stručnu spremu, a srednju svih smjerova steklo je šezdeset zapošljenih. Nemedicinsko osoblje čini dvadeset radnika, dvoje je steklo visoki stepen stručne spreme, jedno viši, a ostali su sa srednjim stručnim obrazovanjem ili su kvalifikovani radnici. Dom zdravlja kontinuirano prati savremena zbivanja u zdravstvu, pa se sa tog razloga radi na dodatnoj edukaciji svih zapošljenih. Potvrda takve težnje jeste činjenica da su ovdje radno angažovana tri magistra medicinskih nauka i jedan primarijus. Posebna pažnja i dalje će se posvećivati edukaciji kadrova, kroz specijalizacije, kurseve, kongrese, seminare i tome slično. Imamo više saradnika iz Opšte bolnice - Berane koji ordiniraju jednom sedmično i to: ortoped, hirurg, urolog, dermatolog i fizijatar. Dom zdravlja je organizovan za rad na dva nivoa, primarnom i sekundarnom. Reforma zdravstvene zaštite sa uspjehom je sprovedena, te su po tom osnovu dobijena i priznanja od Ministarstva zdravlja i FZZO-a. Prije početka reforme primarne zdravstvene zaštite Dom zdravlja je izvršio edukaciju svih radnika za rad sa računarima. Tako je ovaj dom spremno dočekao implementaciju reforme u zdravstvu. U potpunosti je sprovedena implementacija programa izabranog ljekara, a organizovani su i novi oblici zdravstvene zaštite: Fizikalna medicina na primarnom nivou, Populaciono savjetovalište, Savjetovalište za mlade, Savjetovalište za reproduktivno zdravlje, Jedinica za djecu sa posebnim potrebama, Jedinica za mentalno zdravlje, Centar za plućne bolesti i TBC i dr. Dom zdravlja ima modernu rendgensku i ultrazvučnu dijagnostiku, dva rendgen-aparata (jedan sa skopijom), mamograf, više ultrazvučnih aparata, EKG-a, savremenu laboratorijsku opremu, i naravno, profesionalno osposobljen medicinski kadar. Tri odjeljenja Doma zdravlja ostvaruju program rada na sekundarnom nivou: Interno (petnaest kreveta), Dječije (petnaest kreveta), Ginekološko-akušersko (petnaest kreveta), 234


Rožaje

najveće vanbolničko porodilište u Crnoj Gori, a ovaj koncept podržavaju i Odsjek za hemodijalizu, te specijalističke ambulante za otorinolaringologiju, oftalmologiju, neurologiju i Internistička ambulanta. Organizaciono je sve urađeno da se Dom zdravlja upodobi potrebama korisnika. Radi se dvosmjenski, uz noćno dežurstvo. Učinjeno je dosta kako bismo stvorili što bolje uslove za rad zapošljenih, kao i za udobniji smještaj korisnika usluga u Domu zdravlja. Urađena je velika rekonstrukcija Ginekološko-akušerskog odjeljenja, sa kompletnom zamjenom stolarije, unutrašnjih instalacija, preuređenjem prostora, preuređenjem sistema grijanja. Time su stvoreni uslovi za ostvarivanje savremenog načina rada u ginekologiji i akušerstvu. Svaka soba, od jednokrevetnih do višekrevetnih, ima svoje tuš-kabine i nusprostorije. Dijagnostika je vrhunska: histeroskop, ultrazvučni aparat - 4D i 3D. Ovo je urađeno po sistemu donatorstva, a projekat je finansirala TIK-a (Turska vladina agencija za finansiranje programa u zdravstvu). Urađena je rekonstrukcija sistema grijanja, rekonstrukcija prostora predviđenih za rad izabranih ljekara za djecu, rekonstrukcija prostora predviđenih za rad izabranih ljekara za odrasle, sva savjetovališta su smještena na istom prostorom dijelu, uz Ambulantu za djecu sa posebim potrebama, sve specijalističke ambulante smještene su na istoj lameli i istom spratu (a sve radi pacijenata), sva dijagnostika je na istoj lameli u prizemlju, radi obezbjeđivanja pristupačnosti pacijentima. U Domu zdravlja radno je angažovano i pet stomatologa koji pružaju zdravstvene usluge po novom sistemu u organizaciji stomatološke službe. Ovih dana se radi na cjelokupnoj rekonstrukciji stolarije i bravarije na lameli A. Lamela B završena je prošle godine a oba projekta su urađena donacijom Karitasa, Kancelarija u Beranama (nevladina organizacija iz Luksenburga). Dom zdravlja Rožaje je jedan organizovan i kompletan zdravstveni sistem koji pokriva zdravstvenu zaštitu za potrebe trideset hiljada stanovnika i to u procentu od 80%. Primjerena je saradnja sa svim zdravstvenim ustanovama u Crnoj Gori, a posebno sa Opštom bolnicom u Beranama. Naravno, na ovome ne treba stati, već ići na dalja osavremenjavanja organizacije rada, nabavku opreme, usavršavanje kadrova, u čemu puni doprinos daju svi zaposleni, Menadžment, Lokalna uprava, Ministarstvo zdavlja, FZZO, donatori i drugi. Moram da naglasim da je ostvarena dobra saradnja sa Lokalnom upravom koja se uz razumijevanje ogleda i u pomaganju realizacije svih projekata u mjeri mogućeg. Direktor, dr Hajran Kalač MedicalCG br. 19 novembar 2010.g.

Dom zdravlja Rožaje Adresa: 29. novembra bb Telefon: +382 51 273 676 Email: dzrozaje@t-com.me 235


Rožaje

APOTEKE

STOMATOLOGIJA

Gušmirović Adresa: Maršala Tita bb Telefon: +382 51 271 302

Beodent Bulatović - stomatološka ambulanta Adresa: OŠ 25. maj, Sarajevska bb Telefon: +382 69 368 441 Email: bojana0106@yahoo.com

Hamas Adresa: 30. septembar bb Telefon: +382 51 273 001 Jatros Montefarm Adresa: Maršala Tita 50 Telefon: +382 51 271 111 Popović Adresa: Kralja Petra I Telefon: +382 52 321-533

DND-Dent - opšta stomatološka ambulanta Adresa: Tržni centar „Biser“ Telefon: +382 51 272 636, +382 69 545 078 Email: dr_brko@yahoo.com Dr Šutković - stomatološka ambulanta sa ortodontcijom Adresa: JZU Dom Zdravlja, 29. novembar bb Telefon: +382 69 415 569

GINEKOLOGIJA

Duodental BB - stomatološka ambulanta Adresa: JZU Dom Zdravlja, 29. novembar bb Telefon: +382 69 363 611

Ordinacija Bralić – ginekološka ambulanta Adresa: 29. novembar, br. 28 Telefon: +382 51 272 963

Elda dental – stomatološka ambulanta Adresa: 29. novembar bb Telefon: +382 67 808 267


Rožaje

Halilović dental - stomatološka ambulanta Adresa: JZU Dom Zdravlja, 29. novembar bb Telefon: +382 69 373 377 Email: halilovic-dental@hotmail.com MM dental - stomatološka ambulanta Adresa: JZU Dom Zdravlja, 29. novembar bb Telefon: +382 67 468 449

Viodent Dacić - stomatološka ambulanta Adresa: Raduna Đukića bb Telefon: +382 51 271 030, +382 67 508 660 Email: viodent@t-com.me OČNA POMAGALA M optic Adresa: Maršala Tita bb Telefon: +382 69 898 590

237


Tivat

JZU DOM ZDRAVLJA TIVAT U predivnom tivatskom Gradskom parku smještena je JZU Dom zdravlja na koju su Tivćani posebno ponosni jer im pruža primarnu zdravstvenu zaštitu na izuzetno kvalitetnom nivou. Nije to prošlo nezapaženo ni van Tivta, pa je prošle godine ovaj kolektiv proglašen najuspješnijom javnom zdravstvenom ustanovom u Crnoj Gori. Plaketa „Dr Branko Zogović” od prošle godine krasi vitrine savremenog Doma zdravlja nastalog od male Zdravstvene stanice sa 30 zaposlenih. Danas je u ovoj ustanovi zaposleno 64 radnika, od kojih je 49 medicinskih i 15 nemedicinskih radnika. Mnogi Tivćani uspjehe Doma zdravlja vezuju za ime direktorice dr Snežane Matijević koja je na čelu kolektiva od 2006. godine. Sposobna i energična, ova obrazovana žena iz ugledne tivatske porodice unijela je dosta izmjena u organizaciju rada tivatske zdravstvene ustanove: „U našem Domu zdravlja radi šest izabranih doktora za odrasle, dva izabrana doktora za djecu i jedan izabrani doktor za žene. U zdravstvenom punktu u Radovićima radi izabrani doktor za odrasle. Organizovali smo Centre za podršku kroz Centar za plućne bolesti i TBC. Tu je RTG i ultrazvučna dijagnostika, biohemijska i mikrobiološka laboratorija. Veoma smo ponosni na rad naših savjetovališta - Savjetovalište za prevenciju i liječenje dijabetesa, Savjetovalište za odvikavanje od pušenja i Savjetovalište za reproduktivno zdravlje (Škola roditeljstva). Naše jedinice za podršku su: Jedinica za patronažu i Jedinica za fizikalnu terapiju. Tu je Služba hitne medicinske pomoći koja radi svih 24 sata, a koja je od aprila ove godine odvojena organizaciona jedinica i pripada Zavodu za hitnu medicinsku pomoć. Po principu ambulanti, dva do četiri puta mjesečno rade specijalisti - internista, hirurg, urolog, otorinolaringolog, oftalmolog, neuropsihijatar, neurolog, ortoped, fizijatar i dermatovenerolog” - kaže direktorica dr Matijević. Nakon što je reformom primarne zdravstvene zaštite stomatologija u Crnoj Gori privatizovana, trojici stomatologa koji su radili u Domu zdravlja ponuđeno je da u zakup otvore stomatološke ambulante. Oni i zubna tehnika potpisali su ugovor sa Fondom zdravstva i uzeli u zakup opremljene ordinacije. Od 2007. godine tivatski Dom zdravlja, zajedno sa Domom zdravlja u Danilovgradu i Rožaju, izabran je za pilot-projekat reforme primarne zdravstvene zaštite: „Nije bilo lako izboriti se sa svim promjenama i zahtjevima koji su od nas traženi. Međutim, uz punu podršku, razumijevanje i ozbiljnost kolega i ostalih zaposlenih, mislim da smo sve zadatke odradili profesionalno i za primjer ostalim zdravstvenim ustanovama u 238


Tivat

Crnoj Gori. Uz podršku i upornost svih zaposlenih, kao i pomoć Republičkog fonda za zdravstvo, doveli smo uspješno fazu transformacije do kraja. Kadar je adekvatno edukovan i srećni smo što su Tivćani i ostali korisnici naših usluga, posebno turisti tokom ljetnjih mjeseci, izuzetno zadovoljni kvalitetom tih usluga” - ne bez ponosa kaže direktorica tivatskog Doma zdravlja. „Prošle godine Dom zdravlja je nabavio i montirao novi RTG aparat sa pratećom opremom vrijednosti 42-ije hiljade eura, i adaptirao kompletan RTG kabinet, što je koštalo dodatnih 18.500 eura. Još 40 hiljada eura uloženo je u drugu medicinsku opremu, instrumente i pomoćna sredstva. U adaptaciju prostora za fizikalnu terapiju utrošeno je oko 35 hiljada eura, a 145 hiljada eura, koje je obezbijedio Republički fond zdravstva, uložili smo u rekonstrukciju fasada, izolaciju krova, nabavku i ugradnju eloksirane stolarije, zamjenu dotrajale elektro- i vodovodne instalacije, zamjenu i instalaciju dotrajale kotlarnice, ugradnju video-nadzora nad cijelim objektom, keramičke radove, klimatizaciju kompletne zgrade, te nabavku namještaja. Oprema je koštala dodatnih 100 hiljada eura i ta sredstva obezbijedio je naš Fond. Takođe, potpuno smo renovirali i sredili prostor za Hitnu medicinsku pomoć, i na Pedijatriji odvojili prostor za zdrave bebe, potpuno ga renovirali i opremili. Imali smo i tri veoma značajne donacije i to od Japanske ambasade koja nam je donirala sanitetsko vozilo, spirometar i ultratzvuk vrijednosti 64 hiljade eura, od kompanije ’Adriatic Marinas‘ jedno sanitetsko vozilo i mobilni RTG aparat u vrijednosti od 45 hiljada eura i od Doma zdravlja u Danilovgradu mamograf (jer su oni dobili novi). Veoma smo zahvalni donatorima, kao i lokalnoj samoupravi na pomoći i razumijevanju i možemo reći da je ovo sada jedna savremena, moderno opremljena zdravstvena ustanova na ponos i nama i gradu” - ističe dr Matijević. U Domu zdravlja kažu da je u narednom periodu jedan od prioriteta rješavanje stambenog problema zaposlenih. Očekuju posebnu pomoć od lokalne samouprave, kako bi brojni „beskućnici” riješili ovo osnovno egzistencijalno pitanje i sa dodatnim elanom i koncentracijom nastavili da ispunjavaju svoje radne obaveze. Istina, i do sada su ih ispunjavali na zadovoljstvo i mještana i turista koji su koristili usluge tivatskog Doma zdravlja. Dragan Popadić MedicalCG br. 17 septembar 2010.g.

Dom zdravlja Tivat Adresa: Park bb Telefon: +382 32 671 242 Email: domzdravljatv@t-com.me 239


Tivat

APOTEKE

OPŠTA MEDICINA

Bosiljak Adresa: Nikole Đurkovića 10 Telefon: +382 32 671 437

San medica - ambulanta opšte medicine Adresa: Kalimanj bb Telefon: +382 32 671 297, +382 069 523 638

Fidami Adresa: Radanovići bb Telefon: +382 32 363 289 Email: fidamiapoteka@gmail.com Magnolija Adresa: II Dalmatinske bb Telefon: +382 32 662 002 Mansa pharma Adresa: II Dalmatinske bb Telefon: +382 32 673 397 Fax: +382 32 674 397 Maxima Adresa: Porto Montenegro bb Telefon: +382 32 540 331, +382 69 183 022 Poen Adresa: 21. novembra 15 Telefon: +382 32 674 929 Riva Montefarm Adresa: Obala maršala Tita bb Telefon: +382 32 672 373 Vida plus Adresa: Donji Kalimanj bb Telefon: +382 32 675 079, +382 67 866 355 Vida 2 Adresa: Seljanovo bb Telefon: +382 670 696 GINEKOLOGIJA Fertilis - ginekološko akušerska ambulanta Adresa: Seljanovo bb Telefon: +382 32 674 331, +382 69 048 800 Email: dr.petro@yahoo.com Web site: www.fertilis.me INTERNA MEDICINA Golo medica - ambulanta interne medicine sa kabinetom za gastroentrologiju Adresa: Župa bb Telefon: +382 32 675 317, +382 69 047 001 Email: drnikolagolo@t-com.me

POLIKLINIKA Mansa medica - poliklinika Adresa: II Dalmatinske bb Telefon: +382 32 673 397, +382 69 086 152 Fax: +382 32 674 397 Email: mansamedica@t-com.me Web site: www.mansamedica.com STOMATOLOGIJA Belldent - stomatološka ambulanta Adresa: Seljanovo bb Telefon: +382 69 059 550 Email: radmila.stipanic@gmail.com Dental smile – stomatološka ambulanta Adresa: Kalimanj bb Telefon: +382 69 059 550 Dentalux - stomatološka ambulanta Adresa: Pod-kuk bb Telefon: +382 20 672 262, +382 67 686 740 Email: jasminka@dentalux.me Web site: www.dentalux.me Dent art - stomatološka ambulanta Adresa: Dumidran bb Telefon: +382 69 047 183 Email: dentart72@yahoo.com Dr Anđelić - stomatološka ambulanta Adresa: JZU Dom zdravlja, Park bb Telefon: +382 69 031 730, +382 69 046 558 Email: zandjelic@t-com.me Dr Ševaljević - stomatološka ambulanta Adresa: Seljanovo, Lamela A/4 Telefon: +382 69 088 810 Email: marinasevaljevic@gmail.com Fenix Dent - stomatološka ambulanta Adresa: Radanovići bb Telefon: +382 69 458 014, +382 67 507 664 240


Tivat

Stomatološka zdravstvena ustanova “Dentalux” Tivat Adresa: Pod-kuk bb, Tivat 85320 E-mail: jasminka@dentalux.me Tel. fax: +38232/672-262 Mob. tel.: +38267/686-740; +38269/086-740 http://www.dentalux.me/

Stomatološka zdravstvena ustanova “Dentalux” Tivat kao stomatološka ordinacija postoji već 25 godina. Svojim klijentima “Dentalux” nudi vrhunske stomatološke usluge primjenom najmodernijih materijala i tehnika. Stomatološke usluge pruža prof. dr Jasminka Anđelić, primarijus, specijalista ortopedije vilica. Ordinacija angažuje konsultante iz svih oblasti stomatologije sa najnovijim saznanjima i iskustvima iz pojedinih oblasti. Stomatološka zdravstvena ustanova “Dentalux” Tivat naročitu pažnju poklanja modernoj preventivi, uz što manje invazivnih tehnika liječenja. Opremljena je sa dvije nove stomatološke stolice, najnovijom zoom lampom za bijeljenje zuba, najsavremenijim aparatom za sterilizaciju instrumenata - autoklav, vacum former aparatom, ostalim aparatima i uređajima za savremenu stomatologiju i snabdjevena stomatološkim materijalima najnovije generacije. “Dentalux” je svojim pacijentima na usluzi 24h.

“Dentalux” Vas poziva da dodjete i uvjerite se u stručnost i kvalitet stomatološke zaštite vaših usta i zuba.

Fidami Medica - stomatološka ambulanta Adresa: Radanovići bb Telefon: +382 32 363 289, +382 67 318 375

Mirković - stomatološka ambulanta Adresa: JZU Dom zdravlja, Park bb Telefon: +382 68 622 298 Email: ivandoktor@yahoo.com

Happydent - stomatološka ambulanta Adresa: JZU Dom zdravlja, Park bb Telefon: +382 69 384 866, +382 67 558 492 Email: osa.happydent@gmail.com

OČNA POMAGALA Optika Zarić Adresa: Kalimanj bb Telefon: +382 68 570 855, +382 67 526 320

241


Ulcinj

JZU DOM ZDRAVLJA ULCINJ Počeci organizovanog rada zdravstvene službe Ulcinja datiraju od kraja I svjetskog rata. Za bolju zdravstvenu zaštitu stanovništvo je tada bilo upućeno nešto prema Baru, ali i prema drugim centrima kao što su Cetinje, Dubrovnik ili Skadar. Prvi ljekar bio je Rus, ali se njegovo ime tačno ne zna. Prema nekim saznanjima, zvao se Crnobori. Do tada su bili prisutni „narodni ljekari”, ili je pomoć tražena u drugim centrima. Prva ambulanta nalazila se u Vladičinoj kući na Pristanu, od početka 1920. godine. Pojedini ljekari ostajali su duže ili kraće vrijeme i pružali građanima osnovnu zdravstvenu zaštitu. 1923. godine organizuje se Antimalarična ambulanta, kada se stvaraju neki uslovi za bolju zdravstvenu zaštitu tadašnjeg stanovništva. Preduzimaju se određene preventivne aktivnosti koje su davale djelimičan uspjeh, ali oni nisu bili dovoljni da se malarija kao najmasovnija bolest toga vremena i druge bolesti drže pod kontrolom. Prva zdravstvena stanica izgrađena je na Pristanu, 1929. godine, ispod tadašnjih hotela „Galeb” i „Jadran”, gdje je preseljena Antimalarična ambulanta. U tom objektu - Zdravstvenoj stanici sa Narodnim kupatilom, bilo je zastupljeno više sadržaja zdravstvene zaštite kurativne i preventivne medicine. U periodu od 1963. do 1979. godine Zdravstvena stanica - Ulcinj integrisana je u Medicinski centar - Bar, a 1965. godine izgrađena je nova zdravstvena stanica na mjestu gdje se sada nalazi Odmaralište penzionera na Pristanu. Godine 1975. izgrađen je moderni objekat u naselju „Meraja”. Tada se Organizacionozdravstvena služba Ulcinja ustanovljava na nivou DOMA ZDRAVLJA. Direktor Doma zdravlja - Ulcinj tada je bio dr Mihailo Aleksić, pedijatar. 1979. godine dolazi do reorganizacije zdravstene službe Ulcinja i Dom zdravlja postaje samostalna javna zdravstvena ustanova. Zemljotres koji je 14. aprila 1979. godine zadesio cijelo crnogorsko primorje porušio je sve zdravstvene objekte Ulcinja (Dom zdravlja, Zdravstvenu stanicu u Vladimiru, Objekat - Kuću zadužbinu pok. Joka Zeca). Kao donacija, odnosna recipročna pomoć od strane Vlade NR Rumunije, na sadašnjoj lokaciji izgrađen je novi Dom zdravlja, površine 3.700 m2. Porodilište je bila davnašnja želja mnogih generacija zdravstvenih radnika Ulcinja. Odlukom Ministarstva zdravlja i Fonda zdravstvenog osiguranja Crne Gore odobrena je 242


Ulcinj

izgradnja Vanbolničkog porodilišta, površine 500 m2. Početak rada na Porodilištu bio je 5. 2. 2005. godine. Prvi porođaj obavljen je 6. 2. 2005. godine. Do sada je ovdje rođeno više od 1.200 zdrave djece. Kada za to budu stvoreni uslovi, biće realizovana i potreba otvaranja Transfuzione stanice u parteru Porodilišta. Sredstvima iz donacije nabavljen je dio opreme za ovu službu. U donjoj tabeli data je organizaciona struktura. Kao sastavni dio Doma zdravlja postoji i Zdravstvena stanica u Vladimiru, površine 400 m2, a kojoj je obezbijeđena zdravstvena zaštita na nivou izabranih doktora za odrasle, izabranog stomatologa, Biohemijsko-kliničke laboratorije, Apoteke, Patronažne službe i Transporta bolesnika. Inače, Dom zdravlja - Ulcinj u cjelosti je prihvatio i sproveo Reformu zdravstva na primarnom nivou. Obezbjeđuje kompletnu vanbolničku zdravstvenu zaštitu koju realizuju izabrani doktori za djecu, za odrasle i za žene. Takođe, funkcionišu i centri za dijagnostiku (rendgenska i ultrazvučna dijagnostika, Biohemijsko-hematološka laboratorija, Mikrobiološka dijagnostika, Fizikalna terapija na vanbolničkom nivou, Patronažna služba, Transport bolesnika prema regionalnoj bolnici u Baru, kao i prema drugim javnim zdravstvenim institucijama (Podgorica, Risan, Nikšić - Brezovik). Pored stanovništva Ulcinja, Dom zdravlja obezbjeđuje i zdravstvenu zaštitu svim posjetiocima i turistima tokom turističke sezone, znajući da broj ovih pacijenata u jednome danu može da pređe i više od 100.000 (sto hiljada). S obzirom na prirodne resurse ulcinjske regije (pijesak, ljekovito mineralno blato peloid, ljekovita sumporovita voda, blago nadražajna mediteranska klima, čisto plavo more, karakteristična mediteranska vegetacija), pružaju se skoro idealni uslovi za razvoj zdravstvenog turizma. Naravno, pretpostavka za ovakav razvoj pripada Ministarstvu zdravlja Vlade Crne Gore i odgovarajućim institucijama. Direktor, dr Pavle Marniković MedicalCG br. 47 mart 2013.g. Dom zdravlja Ulcinj Adresa: Majke Tereze bb Telefon: +382 30 401 166 Email: policlinicul@t-com.me 243


Ulcinj

APOTEKE

OTORINOLARINGOLOGIJA

Galen Adresa: Naselje Velika plaža bb Telefon: +382 30 455 388, 063 200 548

Oto medica - ambulanta iz otorinolaringologije Adresa: Bratstva jedinstva bb Telefon: +382 30 411 032, +382 69 760 670 Email: otomedica@gmail.com

Jadran Montefarm Adresa: Majke Tereze bb Telefon: +382 30 412 858

OPŠTA MEDICINA

Ostros Montefarm Adresa: Ostros bb Telefon: +382 30 459 225

Hegemona - ambulanta opšte medicine Adresa: 26. novembra bb Telefon: +382 973 334

Panaceja 2 Adresa: 26. novembar 22 Telefon: +382 30 401 160, +382 69 193 447 Email: panacejaul@teamedica.co.me

Dr Flavio Sartori – ambulanta opšte medicine Adresa: Kodre bb Telefon: +382 30 413 186 Email: drt.sartori@t-com.me

Pharmalife Centar Adresa: Bulevar Skenderbga bb Telefon: +382 30 412 550 Email: mdl@pharmalife.me web: www.pharmalife.me

Maraj Medica - ambulanta opšte medicine Adresa: Maraja bb Telefon: +382 30 411 226, +382 69 032 979 Email: marajmed@t-com.me

Pharmalife Riva Adresa: Moreplovaca bb Telefon: +382 30 414 258 E-Mail: mdl@pharmalife.me web: www.pharmalife.me

STOMATOLOGIJA

Pharmalife Štoj Adresa: Centar Štoja bb Telefon: +382 30 412 550 E-Mail: mdl@pharmalife.me web: www.pharmalife.me

Dentitio - stomatološka ambulanta Adresa: JZU Dom zdravlja, Majke Tereze bb Telefon: +382 30 411 037, +382 69 203 177 Email: esa@t-com.me Web site: www.dentito.me

Vet pharm Adresa: Bulevar Skenderbega bb Telefon: +382 30 412 705, +382 69 435 035 Email: veton@t-com.me Viola Adresa: Majke Tereze bb Telefon: +382 30 412 539 Vladimir Montefarm Adresa: Vladimir bb Telefon: +382 30 459 225 INTERNA MEDICINA Aba medica - ambulanta interne medicine sa laboratorijskom dijagnostikom Adresa: Nova mahala bb Telefon: +382 30 421 337 Fax: +382 30 421 184 Email: abamedica@t-com.me

Dental Green - stomatološka ambulanta Adresa: Majke Tereze bb Telefon: +382 69 644 141

Dr Faćo - stomatološka ambulanta Adresa: JZU Dom zdravlja, Majke Tereze bb Telefon: +382 30 413 071, +382 69 330 069 Llolla dent - stomatološka ambulanta Adresa: JZU Dom zdravlja, zdravstvena stanica Vladimir, Kodre bb Telefon: +382 30 459 113, +382 69 032 556 Email: llolladent@t-com.me Mili dent - zubotehnička laboratorija Adresa: JZU Dom zdravlja, Majke Tereze bb Telefon: +382 67 536 211 OČNA POMAGALA Lika & Co Adresa: Bulevar Skenderbega bb Telefon: +382 30 411 410, +382 69 485 081 244


Medicinski vodič  
Medicinski vodič  
Advertisement