Page 63

došli smo do podataka da su zavisnici više emotivno vezani za majke nego za očeve, i da su majke percipirane kao prezaštićujuće u skoro pola slučajeva. Percepcja majke kao prezaštićujuće je 2,2 puta manja u kontrolnoj grupi, što upućuje na to da je prezaštićivanje od strane majke jedan od mogućih faktora rizika u genezi narkomanije. Rezultati našeg istraživanja su u pozitivnoj korelaciji sa rezultatima istraživanja Attardo, koje je otkrilo da majke narkomana imaju sklonost da duže održavaju kontrolu nad svojom djecom i da ih dugo zadržavaju u “poziciji djeteta”. U tom istraživanju, majke su uglavnom opisane kao dominantne, popustljive i prezaštićujuće, sa simbiotskim tendencama prema zavisniku. Naše rezultate potvrđuje i istraživanje Stantona i saradnika (1978. godine) koje je opisalo majku kao obzirnu i posvećenu u podizanju djece, koja je često zavisnika stavljala u poziciju najomiljenijeg djeteta. Više od trećine ispitanih zavisnika smatra da očevi nisu imali dovoljno vremena za njih tokom odrastanja. Ako ove podatke uporedimo sa rezultatima dobijenim u kontrolnoj grupi, može se konstatovati da je skoro 2,5 puta veća vjerovatnoća da će osobe čiji su očevi nedovoljno uključeni u njihovo odrastanje postati zavisnici, u poređenju sa osobama čiji su očevi angažovani u životima svoje djece. Skoro jedna trećina zavisnika potiče iz porodica u kojima

roditelji imaju ili su imali neujednačene stavove po pitanju njihovog vaspitavanja. Komparirajući sa kontrolnom grupom, došli smo do podatka da je 5 puta veća vjerovatnoća da će se zavisnici regrutovati iz porodica u kojima ne postoji ili nije postojao roditeljski konsenzus oko vaspitavanja djece, u odnosu na porodice u kojima roditelji imaju usklađene stavove oko vaspitavanja djece. U nastavku istraživanja, pokazalo se da su česte svađe i tuče mnogo učestalija pojava u porodicama zavisnika, nego u porodicama učesnika kontrolne grupe. Pet puta je veća šansa da se zavisnici regrutuju iz porodica u kojima su prisutne česte svađe roditelja, dok 5,5 puta je veća mogućnost da dijete, čiji se roditelji često tuku, postane narkoman. Dobijeni podaci dalje pokazuju da je jedna četvrtina ispitanih zavisnika često dobijala batine tokom odrastanja od svojih roditelja. Ako podatke uporedimo sa podacima dobijenim ispitivanjem kontrolne grupe, može se zaključiti, da je 3,4 puta veća vjerovatnoća da će djeca koja su često dobijala batine u poređenju sa onima koja nisu, postati narkomani. Ritual čestih porodičnih ručkova je učestalija pojava u porodicama osoba koje nisu konzumirale drogu, nego među zavisnicima. 1,3 puta je veća vjerovatnoća da će se osobe koje ne praktikuju zajedničke ručkove i ne provode zajedničko slobodno

63

Profile for medical cg

Br 78  

Br 78  

Profile for medicalcg
Advertisement