Page 1

÷åòâåðã

30 ìàÿ 2013 ãîäà

ñïîðò

êèíî

áîìîíä

Константин Пономарев будет защищать титул чемпиона мира

Николай Басков сыграет в полнометражной картине самого себя

Ляйсан Утяшева родила сына от шоумена Павла Воли

4 ñòð.

2 ñòð.

2 ñòð.

îáëàñòíàÿ åæåäíåâíàÿ îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêàÿ ãàçåòà

Погода в Челябинске 31 мая ïåðåìåííàÿ îáëà÷íîñòü

+20ОС   âîñõîä

èçäàåòñÿ ñ àïðåëÿ 1908 ãîäà

¹92 (26913)

Без губернатора

Íàâîäèòå ñâîé ìîáèëüíûé èëè web-êàìåðó íà ýòîò êâàäðàò è âûõîäèòå íà ñàéò www.mediazavod.ru

«×л online

5.23   çàõîä 22.20   äîëãîòà äíÿ 16.57

 Â÷åðà çàìåñòèòåëü ãóáåðíàòîðà Ñåðãåé Áóéíîâñêèé òîðæåñòâåííî îòêðûë çäàíèå ïÿòè ñóäåáíûõ ó÷àñòêîâ ìèðîâûõ ñóäåé Öåíòðàëüíîãî ðàéîíà ×åëÿáèíñêà. Äâóõýòàæíûé äîì áûë ïîñòðîåí â ãîäû Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû. Ïîñëå ðåìîíòà, íà êîòîðûé èç îáëàñòíîãî áþäæåòà áûëî ïîòðà÷åíî áîëåå 22 ìèëëèîíîâ ðóáëåé, çäàíèå ïðèîáðåëî ïðåçåíòàáåëüíûé âèä.

Кто бы в штурманы пошел? Íà àâèàáàçå «Øàãîë» ïðîøëè ëåòíîìåòîäè÷åñêèå ñáîðû øòóðìàíñêîé ñëóæáû Âîîðóæåííûõ ñèë Ðîññèè. Ðóêîâîäèë èìè ãëàâíûé øòóðìàí ÂÂÑ ñòðàíû ãåíåðàë-ìàéîð Ìèõàèë Çâÿãèí.  õîäå çàíÿòèé 90 îôèöåðîâ, ïðåäñòàâëÿâøèõ ðàçíûå ðîäà âîéñê, ñîâåðøåíñòâîâàëè ñâîè òåîðåòè÷åñêèå çíàíèÿ, îòòà÷èâàëè îïûò âûõîäà íà öåëü è áîìáîìåòàíèÿ. Ãåíåðàë Çâÿãèí ïîäòâåðäèë, ÷òî ñ ýòîãî ãîäà íà÷èíàåòñÿ íàáîð êóðñàíòîâ â âîçðîæäåííîå ×åëÿáèíñêîå ó÷èëèùå âîåííûõ øòóðìàíîâ. Ïðàâäà, íà ïåðâîì ýòàïå âîçíèêëè òðóäíîñòè ñ àêêðåäèòàöèåé, ïîýòîìó ëåòíûé âóç íåêîòîðîå âðåìÿ áóäåò ôóíêöèîíèðîâàòü êàê ôèëèàë ó÷åáíîãî öåíòðà ÂÂÑ. Æäóò â ó÷èëèùå è òåõ, êòî æåëàåò ïîëó÷èòü êâàëèôèêàöèþ «îôèöåð óïðàâëåíèÿ âîçäóøíûì äâèæåíèåì» — ïðèåì íà ýòó ñïåöèàëüíîñòü ïðîâîäèòñÿ âïåðâûå.

Ãåííàäèé Ãðèãîðüåâ

Заводское трудовое лето  ÎÀÎ «Óðàëüñêàÿ êóçíèöà» (×åáàðêóëü) ñòàðòóåò ïåðâàÿ òðóäîâàÿ ñìåíà äëÿ øêîëüíèêîâ. Îðãàíèçîâàíû âðåìåííûå ðàáî÷èå ìåñòà äëÿ äåòåé ñîòðóäíèêîâ ïðåäïðèÿòèÿ. Êàê ñîîáùèëè â ïðåññ-ñëóæáå êîìïàíèè, â èþíå ê ðàáîòå ïðèñòóïÿò 23 ïîäðîñòêà â âîçðàñòå îò 14 äî 17 ëåò. Äåòè çàâîä÷àí ïîìîãóò â áëàãîóñòðîéñòâå òåððèòîðèè ïðåäïðèÿòèÿ — îçåëåíåíèè è óáîðêå. Ïîäðîñòêè òàêæå ïîðàáîòàþò íà áàçå îòäûõà «Ìåòàëëóðã» íà áåðåãó îçåðà Êèñåãà÷. Ïåðâàÿ òðóäîâàÿ ñìåíà ïðîäëèòñÿ äî êîíöà èþíÿ.  èþëå è àâãóñòå ê ðàáîòå ïðèñòóïÿò óæå äðóãèå îçåëåíèòåëè.

Íàòàëüÿ Àëåêñàíäðîâà

Планы «Трактора» Òðåíåðñêèé øòàá «Òðàêòîðà» îïðåäåëèëñÿ ñ ïëàíàìè êîìàíäû íà ïðåäñåçîííóþ ïîäãîòîâêó ê ÷åìïèîíàòó Êîíòèíåíòàëüíîé õîêêåéíîé ëèãè 2013/2014 ãîäîâ. Èç îòïóñêà êîìàíäà âûéäåò 11 èþëÿ, äâà äíÿ áóäåò ïðîõîäèòü ìåäîñìîòð. 13 èþëÿ ïðîéäåò òîðæåñòâåííîå íàãðàæäåíèå «Òðàêòîðà» ñåðåáðÿíûìè ìåäàëÿìè Êóáêà Ãàãàðèíà. Ñ 15 ïî 27 èþëÿ â ×åëÿáèíñêå ñîñòîèòñÿ ïåðâûé ó÷åáíî-òðåíèðîâî÷íûé ñáîð. Âòîðîé ñáîð çàïëàíèðîâàí íà 28 èþëÿ—11 àâãóñòà â Øâåéöàðèè. Òàì êîìàíäà ñûãðàåò äâà âûñòàâî÷íûõ ìàò÷à. Ñîïåðíèêàìè «÷åðíî-áåëûõ» áóäóò: HC «Lugano» (Ëóãàíî, Øâåéöàðèÿ) — 7 àâãóñòà, «Adler Mannheim» (Ìàííãåéì, Ãåðìàíèÿ) — 9 àâãóñòà. Ñ 15 ïî 18 àâãóñòà «Òðàêòîð» ñûãðàåò â ïðåäñåçîííîì òóðíèðå «Êóáîê ãóáåðíàòîðà ×åëÿáèíñêîé îáëàñòè». Êîìàíäà òàêæå âûñòóïèò íà ÕÕII òóðíèðå ïàìÿòè ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ÌÌÊ Èâàíà Ðîìàçàíà.

Ìèõàèë Íèêîëàåâ

Курсы валют äîëëàð

31,52

åâðî

40,57

Ïåðâîå çàñåäàíèå íîâîãî ïðàâèòåëüñòâà îáëàñòè â÷åðà ïðîøëî ïîä ïðåäñåäàòåëüñòâîì ïðåìüåðìèíèñòðà Ñåðãåÿ Êîìÿêîâà. Òàêîé ôîðìàò ñîõðàíèòñÿ è âïðåäü. Ó ãëàâû ðåãèîíà Ìèõàèëà Þðåâè÷à ïîÿâèëàñü âîçìîæíîñòü áûòü âíå íåïîïóëÿðíîé ðóòèíû, ñîõðàíèâ â ñâîèõ ðóêàõ âñå ðû÷àãè óïðàâëåíèÿ. Àíäðåé Ñàôîíîâ ×åëÿáèíñê — Äà, ìû èìååì îáúåêòèâíûå òðóäíîñòè, íî äëÿ òîãî íà ðàáîòó è õîäèì, ÷òîáû èõ ïðåîäîëåâàòü, — Ñåðãåé Êîìÿêîâ îáîçíà÷èë îäíó èç êëþ÷åâûõ ôóíêöèé âîçãëàâëÿåìîé èì ñòðóêòóðû. Î òîì, ÷òî èìåííî ñòîèò ïðåîäîëåòü, ãëàâà ìèíýêîíîìðàçâèòèÿ Åëåíà Ìóðçèíà ðàññêàçàëà â ñâîåì äîêëàäå, à ïðåìüåð — â êðàòêîé áåñåäå ñ æóðíàëèñòàìè, ñîñòîÿâøåéñÿ â êîðèäîðå âëàñòè. Êàðòèíà òàêîâà. Ýêîíîìèêà ñòðàíû è îáëàñòè èñïûòûâàåò «ïðîöåññû òîðìîæåíèÿ». Îáúåìû ïðîìûøëåííîãî ïðîèçâîäñòâà íà Þæíîì Óðàëå ñ ÿíâàðÿ ïî àïðåëü îñòàëèñü íà ïðåæíåì óðîâíå. Ïðè÷èíà — â òðóäíîñòÿõ ñî ñáûòîì ïðîäóêöèè ìåòàëëóðãèè è â ïðîáëåìàõ îáðàáàòûâàþùåé ïðîìûøëåííîñòè, êîòîðûå òîëüêî óñèëÿòñÿ â êîíêóðåíòíîé ñðåäå Âñåìèðíîé òîðãîâîé îðãàíèçàöèè (ÂÒÎ). Ñðåäè ïëþñîâ — óñïåõè â ïðîèçâîäñòâå åäû (ïî äàííûì ÷èíîâíèêîâ, îáëàñòü ìîæåò îáåñïå÷èòü ñåáÿ ñâèíèíîé è ìÿñîì ïòèöû), à

òàêæå âûñîêèé êðåäèòíûé ðåéòèíã, ïîçâîëÿþùèé çàíèìàòü äåíüãè ïîä îòíîñèòåëüíî íèçêèé ïðîöåíò. Ñåðãåé Êîìÿêîâ âîçëàãàåò íàäåæäû è íà ñäåëàííûå èíâåñòèöèè. Íî ïðèçíàåò, ÷òî îòäà÷à îò íèõ áóäåò íå ðàíüøå ÷åì ÷åðåç òðè-ïÿòü ëåò. Âëàñòíàÿ «ëèãà ïðåìüåðà» ïðîäåìîíñòðèðîâàëà â÷åðà ìåñòî è ðîëü ãëàâû îáëàñòè â íîâîé ñèñòåìå ïóáëè÷íîé ïîëèòèêè. Ïëàí ìåðîïðèÿòèé ïî ðåàëèçàöèè îñíîâíûõ ïîëîæåíèé äîêëàäà ãóáåðíàòîðà (íåêîòîðîå âðåìÿ íàçàä Ì. Þðåâè÷ îçâó÷èë åãî ïåðåä äåïóòàòàìè ÇÑÎ) ðàññìàòðèâàëñÿ íà â÷åðàøíåì çàñåäàíèè ïðàâèòåëüñòâà ñðàçó æå ïîñëå îò÷åòîâ î âûïîëíåíèè ïîðó÷åíèé Ïðåçèäåíòà ÐÔ Âëàäèìèðà Ïóòèíà. Òî åñòü ïåðâîå ëèöî Þæíîãî Óðàëà ñ òî÷êè çðåíèÿ ôîðìàòà óïðàâëåíèÿ — óæå íå ÷àñòü ìåñòíîé êîìàíäû. Òåïåðü îí íå ïðîñòî ðàáîòàåò, íî, ãëàâíîå, «íàöåëèâàåò», öèòèðóåòñÿ ìèíèñòðàìè íà çàñåäàíèÿõ (êàê åãî êðåìëåâñêèé áîññ), à çíà÷èò, ñòàíîâèòñÿ íàä çâåíüÿìè àäìèíèñòðàòèâíîãî ìå-

Книга о реках Южного Урала «Âñå íà÷àëîñü ñ ïðîñòîé ìûñëè: ðåêà Ìèàññ â ×åëÿáèíñêå — âñåãî ëèøü ìàëûé åå îòðåçîê, à êàêîâà îíà äî ×åëÿáèíñêà è ïîñëå íåãî?  ðåçóëüòàòå — ïåðâàÿ ýêñïåäèöèÿ. Çà íåé — âòîðàÿ, òðåòüÿ… Îòäåëüíûå ïîñåùåíèÿ Ìèàññà, îñîáåííî åãî âåðõîâèé. Âïå÷àòëåíèÿ ðàçíûõ ëåò è ñîñòàâèëè ñóáúåêòèâíûé «ïîðòðåò» Ìèàññà». Ôåëèêñ Ìèõàéëîâ ×åëÿáèíñê Òàêèìè ñëîâàìè ïðåäèñëîâèÿ àâòîð íà÷èíàåò êíèãó «Ðåêà Ìèàññ è äðóãèå». Åå íàïèñàë îáîçðåâàòåëü ãàçåòû «×åëÿáèíñêèé ðàáî÷èé» Ìèõàèë Ôîíîòîâ. Êíèãà âûøëà â èçäàòåëüñòâå «Àâòî Ãðàô» è îòïå÷àòàíà îáúåäèíåíèåì «Êíèãà». Ýòî — ïîäàðî÷íîå èçäàíèå, áîãàòî èëëþñòðèðîâàííîå öâåòíûìè ôîòîãðàôèÿìè, êàðòàìè è ñõåìàìè. Åäâà ëè íå ïîëîâèíà èçäàíèÿ ïîñâÿùåíà ðåêå Ìèàññ, ýêñïåäèöèÿì, èññëåäîâàâøèì åå îò èñòîêà äî ãðàíèö îáëàñòè, Ìèàññó â ñàìîì ×åëÿáèíñêå, äíåâíèêàì êëóáà «Ìèàññ», ïðèòîêàì ðåêè — Áèøêèëþ, Çþçåëêå, ×óìëÿêó, ×èøìå. Âî

âòîðîé ÷àñòè êíèãà ðàññêàçûâàåò î ñòåïíîé ðåêå Ñèíòàøòà, îá Óðàëå ñ Ãóìáåéêîé, îá Àå ñ Áîëüøîé Ñàòêîé è Ñèêèÿçñêîé èçëó÷èíîé, îá Óôå, Óå, Ñèíàðå. «Ïîðòðåòû» ýòèõ ðåê ñîçäàíû òîæå â ðåçóëüòàòå ýêñïåäèöèé ãàçåòû «×åëÿáèíñêèé ðàáî÷èé». Äëÿ êîãî ýòà êíèãà? Äëÿ þæíîóðàëüöåâ âñåõ âîçðàñòîâ è ïðîôåññèé, äëÿ òåõ, êòî ëþáèò ñâîé êðàé è õî÷åò åãî çíàòü, äëÿ ó÷èòåëåé è ó÷åíèêîâ, äëÿ ñòóäåíòîâ, äëÿ âñåõ ëþáèòåëåé ïóòåøåñòâèé. «Ðåêà Ìèàññ è äðóãèå» — õîðîøèé ïîäàðîê ê þáèëåéíîìó òîðæåñòâó èëè ëþáîé äðóãîé «òîðæåñòâåííîé» äàòå.  ñâîå âðåìÿ âûøëà êíèãà Ìèõàèëà Ôîíîòîâà «Ãîëóáûå çåðêàëà Êàìåííîãî ïîÿñà» — îá îçåðàõ

íåäæìåíòà. Ñòèëèñòèêà ëåãêîãî êóëüòà ïîçâîëÿåò îòäåëèòü èìÿ Ìèõàèëà Þðåâè÷à íå òîëüêî îò ïðîøëûõ ñêàíäàëîâ, ñâÿçàííûõ ñ åãî ïîä÷èíåííûìè, íî è îò áóäóùèõ íåóäà÷ ïðàâèòåëüñòâà, êîòîðûå âïîëíå âåðîÿòíû. Êñòàòè, Ñåðãåé Êîìÿêîâ íå ãàðàíòèðîâàë ñòàáèëüíîñòè ñîñòàâà êàáèíåòà ìèíèñòðîâ. «Êòî âûïîëíåíèå ïîñòàâëåííûõ çàäà÷ ïîòÿíåò, òîò è áóäåò ðàáîòàòü», — ñêàçàë îí. Êàäðîâûé âîïðîñ â ïðàâèòåëüñòâå — ñôåðà èíòåðåñîâ ãóáåðíàòîðà. Íè êòî-ëèáî èç ìèíèñòðîâ, íè ñàì ïðåìüåð íå ìîãóò áûòü íàçíà÷åíû èëè óâîëåíû áåç ñîãëàñèÿ Ìèõàèëà Þðåâè÷à.

Стабильности состава кабинета министров никто не гарантирует. Фото сайта gubernator74.ru

×òî ðåøàþò êàäðû Ñåðãåé Êîìÿêîâ ïðåäñòàâèë ñâîèõ çàìåñòèòåëåé è íîâûõ ìèíèñòðîâ. Ñåðãåé Øàëü â ðàíãå âèöå-ïðåìüåðà êóðèðóåò ðàáîòó ìèíñòðîÿ, Åäèíîãî òàðèôíîãî îðãàíà è ãëàâíîãî óïðàâëåíèÿ ìàòåðèàëüíûõ ðåñóðñîâ.  âåäåíèè Ìàêñèìà Îñèïåíêî — àïïàðàò ïðàâèòåëüñòâà, ìèíèñòåðñòâî ñâÿçè è èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé. Âèöå-ïðåìüåðû Èðèíà Ãåõò, Èâàí Ôåêëèí è Èãîðü Ìóðîã îòâå÷àþò çà òå æå ñôåðû, ÷òî è íà äîëæíîñòÿõ âèöå-ãóáåðíàòîðîâ. Ëàðèñà Ìîøêîâà âîçãëàâèëà ìèíèñòåðñòâî ñîöèàëüíûõ îòíîøåíèé. Äìèòðèé Òàðàñîâ èñïîëíÿåò îáÿçàííîñòè ãëàâû ìèíçäðàâà (åãî êàíäèäàòóðó îêîí÷àòåëüíî óòâåðäÿò ïîñëå ñîãëàñîâàíèÿ ñ ôåäåðàëüíûì ìèíèñòåðñòâîì). Êñòàòè, Ñåðãåé Êîìÿêîâ âûñîêîãî ìíåíèÿ îá óïðàâëåí÷åñêèõ êà÷åñòâàõ Äìèòðèÿ Òàðàñîâà.  áåñåäå ñ æóðíàëèñòàìè ïðåìüåð äàë ïîíÿòü, ÷òî íîâîìó ìèíèñòðó çäðàâîîõðàíåíèÿ ïðåäñòîèò ðåàëèçîâàòü òàêòèêó áûñòðûõ è æåñòêèõ ðåøåíèé â ðàìêàõ òîé ñòðàòåãèè, êîòîðóþ ðàçðàáîòàëà åãî ïðåäøåñòâåííèöà Ìàðèíà Ìîñêâè÷åâà.

  ×åëÿáèíñêå îòêðîþò òðè íîâûõ ïëÿæà íà Ïåðâîì îçåðå è íà Ñìîëèíî. Âñåãî äëÿ ãîðîæàí ïîäãîòîâèëè 12 ìóíèöèïàëüíûõ ïðèáðåæíûõ ìåñò îòäûõà, äåâÿòü èç íèõ íà÷íóò ðàáîòàòü ñ 1 èþíÿ. Íà êàæäîì ïëÿæå áóäóò äåæóðèòü ñïàñàòåëè è ôåëüäøåð.   ×åëÿáèíñêå íà ïåøåõîäíîì ïåðåõîäå ñáèëè æåíùèíó ñ äåâî÷êîé-ìëàäåíöåì. Îáå ïîñòðàäàâøèå ñ ñîòðÿñåíèåì ãîëîâíîãî ìîçãà è ìíîãî÷èñëåííûìè óøèáàìè äîñòàâëåíû â áîëüíèöó. Ðóëåâîé «÷åòûðíàäöàòîé» ìîäåëè ÂÀÇ ïîëó÷èë âîäèòåëüñêîå óäîñòîâåðåíèå â 1999 ãîäó, òîëüêî çà ïîñëåäíèé ãîä îí ÷åòûðå ðàçà ïðèâëåêàëñÿ ê àäìèíèñòðàòèâíîé îòâåòñòâåííîñòè çà íàðóøåíèå ÏÄÄ.  Óáûòêè çà ïåðåâîçêó ïàññàæèðîâ ïðèãîðîäíûì æåëåçíîäîðîæíûì òðàíñïîðòîì íà Þæíîì Óðàëå â 2013 ãîäó áóäóò âîçìåùàòüñÿ åæåêâàðòàëüíî. Íà ýòî â îáëàñòíîì áþäæåòå ïðåäóñìîòðåíà ñóáñèäèÿ â ðàçìåðå 100 ìèëëèîíîâ ðóáëåé. Äî ïîñëåäíåãî âðåìåíè Ñâåðäëîâñêàÿ ïðèãîðîäíàÿ êîìïàíèÿ (ÑÏÊ) ïîëó÷àëà ñóáñèäèè åäèíîâðåìåííî â êîíöå ôèíàíñîâîãî ãîäà.

Ïî ñîîáùåíèÿì èíòåðíåò-èçäàíèé

Пока курите... 1 èþíÿ 2013 ãîäà âñòóïàþò â ñèëó îòäåëüíûå ïîëîæåíèÿ Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà ¹ 15 «Îá îõðàíå çäîðîâüÿ ãðàæäàí îò âîçäåéñòâèÿ îêðóæàþùåãî òàáà÷íîãî äûìà è ïîñëåäñòâèé óïîòðåáëåíèÿ òàáàêà», ïîäïèñàííîãî 23 ôåâðàëÿ 2013 ãîäà Ïðåçèäåíòîì ÐÔ. Èííà Íå÷àé ×åëÿáèíñê

Þæíîãî Óðàëà, îíà ñòàëà ðàðèòåòíîé, òåïåðü æå êíèãà ïîñâÿùåíà ðåêàì íàøåãî êðàÿ. Ìîæíî íàäåÿòüñÿ, ÷òî îíà òîæå íàéäåò ñâîèõ ÷èòàòåëåé. Êíèãà èçäàíà áëàãîäàðÿ ôèíàíñîâîé ïîìîùè îáëàñòíîé àäìèíèñòðàöèè. Îãðàíè÷åííîå êîëè÷åñòâî êíèã ìîæíî ïðèîáðåñòè â ðåäàêöèè «×åëÿáèíñêîãî ðàáî÷åãî»: óë. Ïóøêèíà, 12, à ñïðàâêè î íåé — ïî òåëåôîíó 263-26-22.

 Îáëàñòíîé ðàäèîòåëåâèçèîííûé öåíòð èç-çà ìîíòàæà îáîðóäîâàíèÿ äëÿ öèôðîâîãî âåùàíèÿ çàïëàíèðîâàë ðÿä îòêëþ÷åíèé â ãîðîäàõ è ñåëàõ Þæíîãî Óðàëà. Àíàëîãîâûé ñèãíàë óæå íå ëîâÿò òåëåâèçîðû êûøòûìöåâ. 5 èþíÿ çàïëàíèðîâàíû îòêëþ÷åíèÿ â Ìàãíèòîãîðñêå, 6 è 7 èþíÿ â Êóñå (ñ 9 äî 17 ÷àñîâ).  ×åëÿáèíñêå (5 è 6 èþíÿ), Ñàòêå (13 è 14 èþíÿ), Çëàòîóñòå (18—20 è 25—27 èþíÿ) íå áóäåò ñèãíàëà ñ 9 äî 18 ÷àñîâ.

Ïî ýêñïåðòíûì îöåíêàì, â Ðîññèè âäûõàþò òàáà÷íûé äûì áîëåå 40 ïðîöåíòîâ âçðîñëûõ, îêîëî 80 ïðîöåíòîâ ãðàæäàí åæåãîäíî ïîäâåðãàþòñÿ ïàññèâíîìó êóðåíèþ. Èç-çà áîëåçíåé, âûçâàííûõ ýòèì ïðèñòðàñòèåì, åæåãîäíî óìèðàåò äî 400 òûñÿ÷ ðîññèÿí. Âñåìèðíàÿ îðãàíèçàöèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ íàçâàëà ñèòóàöèþ óãðîæàþùåé íàñåëåíèþ ñòðàíû è òðåáóþùåé íåîòëîæíûõ ìåð. Êîìïëåêñ òàêèõ ìåð çàëîæåí â íîâîì çàêîíå. Åãî öåëü: ñíèæåíèå óðîâíÿ ïîòðåáëåíèÿ è ñîêðàùåíèå ñïðîñà íà òàáà÷íóþ ïðîäóêöèþ. Íàïîìèíàåì, ÷òî ñ 1 èþíÿ çàïðåùàåòñÿ êóðèòü íà òåððèòîðèÿõ è â ïîìåùåíèÿõ îáðàçîâàòåëüíûõ, ìåäèöèíñêèõ, ñàíàòîðíî-êóðîðòíûõ ó÷ðåæäåíèé. Óñòàíîâëåíû íîâûå òðåáîâàíèÿ ê ìåñòàì ïðîäàæè òàáà÷íûõ

èçäåëèé: ïðîäóêöèþ ìîæíî áóäåò ðåàëèçîâûâàòü òîëüêî â ñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòàõ. Ââîäèòñÿ ïîëíûé çàïðåò íà ðåêëàìó, âûêëàäêó è äåìîíñòðàöèþ ñèãàðåò.  ìàãàçèíàõ èõ îáåçëè÷àò ñóõèì ïåðå÷íåì. Íåëüçÿ òîðãîâàòü òàáàêîì äèñòàíöèîííûì ñïîñîáîì è ñ èñïîëüçîâàíèåì àâòîìàòîâ. Ïåðâûì ïðèâëå÷åííûì ê îòâåòñòâåííîñòè çà òàáàêîêóðåíèå áûë ÷ëåí ýêñïåäèöèè Êîëóìáà, îí áûë ïîñàæåí â òþðüìó çà òî, ÷òî ïóñêàë äûì. Êòî è êîãäà áóäåò íàêàçàí çà ïàãóáíóþ ñòðàñòü ïî íîâîìó çàêîíó â íàøåé ñòðàíå, ïîêà íåèçâåñòíî. Àíòèòàáà÷íûé çàêîí âûçâàë âîëíó íåãàòèâà. Ýòî è ïîíÿòíî. Ïåòð I ðàçðåøèë òàáàê. Åñëè áû åãî çàïðåòèëà, íàïðèìåð, Åêàòåðèíà II, âîçìîæíî, îáîøëîñü áû áåç ðóññêîãî áóíòà. À êîãäà âñå äàâíî ïðèâûêëè, ïîëñòðàíû êóðèò, ñàíêöèè ïðèìåíÿòü ïðîáëåìàòè÷íî. Òåì íå ìåíåå íàðóøåíèå àí-

òèòàáà÷íîãî çàêîíà ïðåäëîæåíî íàêàçûâàòü ðóáëåì.  çàêîíå ¹ 15 îãîâîðåíû ñóììû øòðàôîâ. Çà êóðåíèå â îáùåñòâåííûõ ìåñòàõ — îò îäíîé äî ïîëóòîðà òûñÿ÷ ðóáëåé, çà âîâëå÷åíèå íåñîâåðøåííîëåòíèõ â ïðîöåññ óïîòðåáëåíèÿ òàáàêà — îò 500 ðóáëåé äî òûñÿ÷è, çà ïðîäàæó òàáàêà äåòÿì — îò âîñüìè äî 90 òûñÿ÷, çà íàðóøåíèå çàïðåòà íà äåìîíñòðàöèþ òàáà÷íîé ïðîäóêöèè îò äâóõ äî 100 òûñÿ÷ ðóáëåé. Îäíàêî çàêîíîäàòåëè ñêàçàëè «à» è ïî÷åìó-òî çàáûëè ïðî «á». ×òîáû êàðàòåëüíàÿ ìåðà çàðàáîòàëà, íåîáõîäèìî âíåñòè ïèñüìåííîå èçìåíåíèå â äåéñòâóþùåå çàêîíîäàòåëüñòâî, â êîäåêñ àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèé. Áåç ýòîãî ïîëèöèÿ ìîæåò ëîâèòü íàðóøèòåëåé çà ðóêó, íî íå èìååò ïðàâà íàêàçûâàòü. Êàê ñîîáùèë íà÷àëüíèê îòäåëà ïðèìåíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà ÃÓ ÌÂÄ ÐÔ ïî îáëàñòè Ñåðãåé Áóòåíêî, ïîëèöèÿ ãîòîâà ê ïðèíÿòèþ ìåð, íî, ïîêà íå ââåäåíû îêîí÷àòåëüíûå èçìåíåíèÿ â çàêîíîäàòåëüñòâî, áóäåò îãðàíè÷èâàòüñÿ òîëüêî ïðåäóïðåæäåíèåì ãðàæäàí.


2 ×åëÿáèíñêèé ðàáî÷èé

÷åòâåðã 30 ìàÿ 2013 ãîäà Награды — одаренным детям

íà Þæíîì Óðàëå

После ремонта

Þæíîóðàëüñê.  çäàíèè õèðóðãè÷åñêîãî êîìïëåêñà öåíòðàëüíîé ãîðáîëüíèöû çàâåðøåí ðåìîíò ðåàíèìàöèîííîãî îòäåëåíèÿ. «Òåïåðü ìû ðàñïîëàãàåì äûõàòåëüíûì àïïàðàòîì ýêñïåðòíîãî êëàññà IV ïîêîëåíèÿ, êîòîðûé îñíàùåí ñèñòåìîé âåíòèëÿöèè ëåãêèõ äëÿ âçðîñëûõ è äåòåé, — îòìå÷àåò çàâåäóþùàÿ ðåàíèìàöèîííûì îòäåëåíèåì Ñòåëëà Ñóøàðèíà. — Êðîìå òîãî, áûëè ïîëó÷åíû íîâûå ñëåäÿùèå ìîíèòîðû, êîíòðîëèðóþùèå ñîñòîÿíèå ïàöèåíòà: äàâëåíèå, ïóëüñ, òåìïåðàòóðó è íàñûùåíèå êðîâè êèñëîðîäîì. Ïîÿâèëàñü â ðåàíèìàöèè è ñîâðåìåííàÿ êîíñîëü ñî âñåì ñîïóòñòâóþùèì îáîðóäîâàíèåì».  îòäåëåíèè ðåàíèìàöèè ïðîâåäåí êîñìåòè÷åñêèé ðåìîíò ïîìåùåíèé, çàìåíåíû îêíà, ñàíòåõíèêà è èíæåíåðíûå ñåòè. Ñëåäóþùèé ýòàï ðàáîò — ìîäåðíèçàöèÿ ñèñòåìû ýëåêòðîñíàáæåíèÿ. «Ðåìîíò ïîìåùåíèé áûë ïðîâåäåí â ðàìêàõ ñîçäàíèÿ òðàâìàòîëîãè÷åñêîãî öåíòðà II óðîâíÿ, îáÿçàòåëüíîå óñëîâèå êîòîðîãî — ñîâðåìåííàÿ, îòâå÷àþùàÿ âñåì òðåáîâàíèÿì ðåàíèìàöèÿ, — îòìå÷àåò ãëàâíûé âðà÷ áîëüíèöû Åëåíà Ëàãàðíèêîâà. — Äëÿ íàñ ýòî áûëî îñîáåííî âàæíî, òàê êàê ðåàíèìàöèîííîå îòäåëåíèå äàâíî òðåáîâàëî îáíîâëåíèÿ. Ìåæäó àäìèíèñòðàöèåé áîëüíèöû è ìèíèñòåðñòâîì çäðàâîîõðàíåíèÿ ×åëÿáèíñêîé îáëàñòè áûëî äîñòèãíóòî ñîãëàøåíèå îá ýêñïëóàòàöèè îòðåìîíòèðîâàííîãî îòäåëåíèÿ íå òîëüêî äëÿ îêàçàíèÿ ïîìîùè ïîñòðàäàâøèì â äîðîæíî-òðàíñïîðòíûõ ïðîèñøåñòâèÿõ, íî è âî âñåõ îñòàëüíûõ ñëó÷àÿõ. Ïàðàëëåëüíî ïðîâîäÿòñÿ ðàáîòû ïî îñíàùåíèþ áîëüíè÷íîãî àâòîïàðêà íîâûìè åäèíèöàìè òðàíñïîðòà. Íà äíÿõ ïîñòóïèëà ìàøèíà ñêîðîé ïîìîùè ìàðêè «Ôîðä». Äî êîíöà ýòîãî ãîäà àâòîïàðê óâåëè÷èòñÿ åùå íà òðè åäèíèöû àâòîòåõíèêè.

Íÿçåïåòðîâñêèé ðàéîí. Ãëàâà ìóíèöèïàëèòåòà Âàëåðèé Ñåëèâàíîâ ïðèíÿë â àêòîâîì çàëå äåòñêîé øêîëû èñêóññòâ îäàðåííûõ äåòåé. Þíûì ó÷åíûì, èññëåäîâàòåëÿì, ìóçûêàíòàì è ñïîðòñìåíàì, ïîáåäèòåëÿì è ëàóðåàòàì îáëàñòíûõ è âñåðîññèéñêèõ êîíêóðñîâ è îëèìïèàä âðó÷èëè ñòèïåíäèè ãëàâû ðàéîíà, à èõ ïåäàãîãàìíàñòàâíèêàì — ïðåìèè. Èìåííûå ñòèïåíäèè ïîëó÷èëè 75 äåòåé, à 26 èõ íàñòàâíèêîâ — ïðåìèþ. Ñðåäè íàãðàæäåííûõ — êîìàíäà ëûæíèêîâ Óíêóðäèíñêîé ñðåäíåé øêîëû (òðåíåð — Ñåðãåé Òðîöåíêî), êîòîðàÿ â òå÷åíèå òðåõ ïîñëåäíèõ ëåò ñòàíîâèëàñü ïîáåäèòåëåì îáëàñòíûõ ñîðåâíîâàíèé, ó÷àùèåñÿ õîðåîãðàôè÷åñêîãî îòäåëåíèÿ ÄØÈ (ïåäàãîã — Òàòüÿíà Êèñåëåâà), äèïëîìàíòû îòêðûòîãî ðåãèîíàëüíîãî êîíêóðñà òàëàíòëèâûõ äåòåé «Ìàëåíüêèå çâåçäû», ïðîõîäèâøåãî â Çëàòîóñòå. Âàëåðèé Ñåëèâàíîâ îòìåòèë, ÷òî, íåñìîòðÿ íà ñîêðàùåíèå ÷èñëåííîñòè íàñåëåíèÿ â ðàéîíå, òàëàíòëèâûõ ëþäåé ìåíüøå íå ñòàíîâèòñÿ. Ïîñëå çàâåðøåíèÿ öåðåìîíèè íàãðàæäåíèÿ âñåõ ó÷àñòíèêîâ ïðèãëàñèëè â ðàéîííûé Äîì êóëüòóðû íà áåñïëàòíûé ïîêàç ôèëüìà «Ëåãåíäà ¹ 17».

Ìàãíèòîãîðñê. 75 ëåò èñïîëíèëîñü ôòèçèàòðè÷åñêîé ñëóæáå ãîðîäà. Åñëè âíà÷àëå â íåé áûë ìàëåíüêèé äèñïàíñåð â áàðàêàõ, òî ñåãîäíÿ â ñîñòàâ ÃÁÓÇ «Îáëàñòíàÿ òóáåðêóëåçíàÿ áîëüíèöà ¹ 3» âõîäÿò øåñòü îòäåëåíèé íà 380 êîåê, â òîì ÷èñëå 90 — äëÿ äåòåé.  2012 ãîäó êàïèòàëüíî îòðåìîíòèðîâàíû êîðïóñà äèñïàíñåðíîãî îòäåëåíèÿ è äåòñêîé òóáåðêóëåçíîé áîëüíèöû, ñòàâøåé òåïåðü ñòðóêòóðíûì ïîäðàçäåëåíèåì ÎÒÁ ¹ 3, ïðèîáðåòåíû äâà íîâûõ ðåíòãåí-äèàãíîñòè÷åñêèõ êîìïëåêñà è îáîðóäîâàíèå äëÿ ïðîâåäåíèÿ ïðîöåäóð èñêóññòâåííîãî ïîääóâàíèÿ, çàïóùåí â ðàáîòó àïïàðàò ïî ðàííåé äèàãíîñòèêå áàöèëëÿðíîñòè «Áàêòýê». Ñ 1 ÿíâàðÿ 2013 ãîäà â áîëüíèöå äåéñòâóþò 100 êîåê äíåâíîãî ïðåáûâàíèÿ ïàöèåíòîâ, à ñ 1 àïðåëÿ — ïåðåäâèæíîé ïóíêò, ïðèçâàííûé ïðèáëèçèòü îêàçàíèå ìåäïîìîùè ê áîëüíûì, ëå÷àùèìñÿ àìáóëàòîðíî, è óìåíüøèòü ÷èñëî «ñðûâîâ». Äëÿ óäîáñòâà ïàöèåíòîâ âíåäðåíà ñèñòåìà ýëåêòðîííîé ðåãèñòðàòóðû, ïîçâîëÿþùàÿ ìàãíèòîãîðöàì, íå âûõîäÿ èç äîìà, çàïèñàòüñÿ íà ïðèåì ê âðà÷ó â óäîáíîå äëÿ íèõ âðåìÿ. Âñå ýòè ïðåîáðàçîâàíèÿ èìåþò êîíêðåòíóþ è âïîëíå ðåàëèçóåìóþ öåëü — ñíèçèòü çàáîëåâàåìîñòü è ñìåðòíîñòü íàñåëåíèÿ þæíîé ÷àñòè îáëàñòè îò òóáåðêóëåçà.

Ãàëèíà Áåëîâà

Çóëüôèÿ Õàêèìîâà

Íèíà Þðüåâà

Травмоцентр II уровня

Бог троицу любит!

Åâãåíèÿ Åðûêàëîâà Òðîèöê

Четырехлетний Глеб рад появлению сразу трех братьев Ïî ñëîâàì ðîäèòåëåé, óæå ñåé÷àñ ó êàæäîãî ìàëåíüêîãî Ìîíàõîâà ñâîé ðàñïîðÿäîê äíÿ è íî÷è. Ïðî íîðìàëüíûé ñîí ìàìà ìàëûøåé Äàðüÿ çàáûëà ñðàçó ïîñëå âûïèñêè èç ðîääîìà. — Ñïÿò è êóøàþò îíè âñå â ðàçíîå âðåìÿ, — ðàññêàçûâàåò îíà. — Ìíå îñòàåòñÿ ëèøü ïîäñòðàèâàòüñÿ. Òðîéíÿøêè — íå áëèçíåöû, íåîáÿçàòåëüíî äîëæíû áûòü îäèíàêîâûìè. Íî íàøè âîîáùå óíèêàëüíû: Åãîð è Àðòåì — áëèçíåöû, à Êèðèëë íå ïîõîæ íà áðàòüåâ, îí — òðîéíÿøêà. ×åñòíî ãîâîðÿ, ðàíüøå ÿ äóìàëà, ÷òî óõàæèâàòü çà òðåìÿ ìëàäåíöàìè áóäåò åùå ñëîæíåå. Íî ñ ïîìîùüþ ìóæà, áàáóøåê è äðóçåé ìíîãèå ïðîáëåìû ðåøàåì ñ óëûáêîé.  ñåìüå Ìîíàõîâûõ óëûáàþòñÿ âñå: è ñ÷àñòëèâûå ðîäèòåëè, è «äåæóðíàÿ» áàáóøêà Íàòàëüÿ Àëåêñàíäðîâíà, è ñòàðøèé ñûí Ãëåá, êîòîðîìó ñêîðî èñïîëíèòñÿ ïÿòü ëåò. Ìëàäøåíüêèå áåçìÿ-

Îáëàñòíàÿ åæåäíåâíàÿ ãàçåòà íàãðàæäåíà îðäåíîì Òðóäîâîãî Êðàñíîãî Çíàìåíè â 1967 ãîäó Ãëàâíûé ðåäàêòîð Áîðèñ Êèðøèí Çàìåñòèòåëü ãë. ðåäàêòîðà ñëóæáà íîâîñòåé Ëåâ Ëóçèí lnl@chelrabochy.ru Çàìåñòèòåëü ãë. ðåäàêòîðà ñëóæáà «Îáùåñòâî» Âëàäèìèð Ñïåøêîâ svg@chelrabochy.ru Ðóêîâîäèòåëü ñëóæáû âûïóñêà Òàòüÿíà Ñòðîãàíîâà stroganova@chelrabochy.ru Îáîçðåâàòåëè Ìèõàèë Ôîíîòîâ fms@chelrabochy.ru Àéâàð Âàëååâ aivar@chelrabochy.ru Àíäðåé Ñàôîíîâ safonov@chelrabochy.ru Ñïåöèàëüíûå êîððåñïîíäåíòû Ëèäèÿ Ïàíôèëîâà pli@chelrabochy.ru Ëèäèÿ Ñàä÷èêîâà slf@chelrabochy.ru Ðåïîðòåðû Ìèõàèë Àðàëîâåö amn@chelrabochy.ru Ìèõàèë Ãàëÿí objektive@mail.ru ýêîíîìèêà Àëåêñàíäð ×èðêîâ chirkov@chelrabochy.ru ïîëèòèêà Ãåííàäèé Ãðèãîðüåâ gennady.grigoriev@chelrabochy.ru îáðàçîâàíèå Ñâåòëàíà Æóðàâëåâà jsa@chelrabochy.ru ðàññëåäîâàíèÿ Èðèíà Ãóíäàðåâà irina.gundareva@chelrabochy.ru çäîðîâüå, ïî÷òà ðåäàêöèè Íèíà ×èñòîñåðäîâà cny@chelrabochy.ru êóëüòóðà Îëåñÿ Ãîðþê lan@chelrabochy.ru

Ìîñêâà. Ïåâåö Íèêîëàé Áàñêîâ ãîòîâèòñÿ ê ñúåìêàì â êèíî. «ß ãîòîâëþñü ê ñúåìêàì ôèëüìà äëÿ òåëåêàíàëà «Ðîññèÿ 1», êîòîðûé áóäåò ñíèìàòü ðåæèññåð Àëåíà Ñåìåíîâà, — ðàññêàçàë Íèêîëàé â èíòåðâüþ «7 Äíåé». — Ó ìåíÿ ãëàâíàÿ ðîëü. Ýòîò ôèëüì ÷åì-òî ïîõîæ íà êàðòèíó «Æåíùèíà, êîòîðàÿ ïîåò», ãäå èãðàëà Ïóãà÷åâà. Ýòî áóäåò ìîé äåáþò â ïîëíîìåòðàæíîì êèíî». Ïî ñëîâàì Íèêîëàÿ, îí èãðàåò ñàìîãî ñåáÿ, «Àðòèñòà ïî èìåíè Íèêîëàé, íî áåç ôàìèëèè. Ñúåìêè ïðîéäóò ýòèì ëåòîì â Êðûìó».

âàé ñðàçó ïÿòü!» È äëÿ ñåìüè Ìîíàõîâûõ, è äëÿ äîêòîðîâ äî ñèõ ïîð îñòàåòñÿ çàãàäêîé, êàê îäíîÿéöåâûå áëèçíåöû Åãîð è Àðòåì ïîÿâèëèñü íà ñâåò âìåñòå ñ íåïîõîæèì íà íèõ Êèðèëëîì. Ïîñëå ýòîãî ÷óäà ðîäèòåëè, â îäíî÷àñüå ñòàâøèå ìíîãîäåòíûìè, áåçîãîâîðî÷íî âåðÿò â ìàãèþ ÷èñåë. — Íàø ñòàðøèé ñûí ðîäèëñÿ íà Òðîèöó, — ðàññêàçûâàåò Âëàäèìèð. — Êîãäà ñóïðóãå èñïîëíèëîñü 30 ëåò, à ìíå — 33, ó íàñ ðîäèëàñü òðîéíÿ. Äàæå â äàòå ðîæäåíèÿ ñûíîâåé — 13.03.2013 — òðè òðîéêè! Ðàçâå ìîæåò áûòü ñòîëüêî ñîâïàäåíèé ñðàçó? Íå äàðîì, íàâåðíîå, ãîâîðÿò â íàðîäå: «Áîã òðîèöó ëþáèò». — Íåñìîòðÿ íà âñå áûòîâûå òðóäíîñòè, ïîñëå ðîæäåíèÿ ìàëûøåé ìû ñòàëè â íåñêîëüêî ðàç ñ÷àñòëèâåå, — ïðèçíàåòñÿ Äàðüÿ. — Ýòî òàêàÿ ðàäîñòü, êîòîðóþ òðóäíî ïåðåäàòü ñëîâàìè!

Çàáîò ó ðîäèòåëåé ïðèáàâèëîñü: òðîéíÿøêè ñïÿò è åäÿò â ðàçíîå âðåìÿ

 ðàéîíå äðåâíåãî ãîðîäà Àðêàèì ïðîøëè òðàäèöèîííûå ÷òåíèÿ. Èõ îñíîâíàÿ òåìàòèêà — ðàçìûøëåíèÿ î ïóòÿõ ðàçâèòèÿ öèâèëèçàöèè.  ñòðàíå ïðîõîäèò íåìàëî êîíôåðåíöèé, ïîñâÿùåííûõ ýêîëîãèè, äàæå êîíêðåòíî íîîñôåðå (òåðìèí, ïðåäëîæåííûé ðóññêèì ó÷åíûì Âëàäèìèðîì Âåðíàäñêèì — ñôåðà âçàèìîäåéñòâèÿ îáùåñòâà è ïðèðîäû, ãäå ðàçóìíàÿ äåÿòåëüíîñòü ÷åëîâåêà ñòàíîâèòñÿ îïðåäåëÿþùèì ôàêòîðîì ðàçâèòèÿ). Íà ìîé âçãëÿä, áîëüøèíñòâî òàêèõ êîíôåðåíöèé ñîáèðàåò ëþäåé, êîíöåïòóàëüíî åäèíûõ. Îíè ãîâîðÿò î òîì, ÷òî íåîáõîäèìî îñòàíîâèòü íàñòóïëåíèå èíäóñòðèè íà ïðèðîäó, ïîâåðíóòü íîâûå ïîêîëåíèÿ ëèöîì ê ïëàíåòå êàê ê ñâîåìó äîìó, íàó÷èòü áåðå÷ü âñå æèâîå. Íà àðêàèìñêèõ ÷òåíèÿõ ñîçäàíû óñëîâèÿ äëÿ ñåðüåçíîãî äèàëîãà, âêëþ÷àþùåãî è èíûå òî÷êè çðåíèÿ. Åñëè öèâèëèçàöèÿ ïîøëà ïî ïóòè ñîçäàíèÿ ïîòðåáèòåëüñêîãî îáùåñòâà, çíà÷èò, âîçìîæíî, ó íåå íå áûëî âûáîðà, ýòî ýòàï, êîòîðûé äîëæåí áûòü ïåðåæèò — êàê îïðåäåëåííûé âîçðàñò ñ åãî «èçäåðæêàìè». Ìîæåò áûòü, åñòü ñìûñë è ê íàøèì «âðåäíûì» ïðèâû÷êàì (íàïðèìåð, îêóðèâàòü äûìîì çàâîäñêèõ òðóá ãîðîäà, ñâàëèâàòü ìóñîð çà ÷åðòîé ãîðîäà â óæàñíûå êó÷è, ñîäåðæèìîå êîòîðûõ âåòåð ðàçíîñèò ïî âñåé îêðóãå) îòíåñòèñü ñ âíèìàíèåì êóëüòóðîëîãîâ è àíòðîïîëîãîâ — ïî÷åìó, êàê âñå ýòî ñëîæèëîñü è êàê ñêîðî ìû ïðåîäîëååì ñîáñòâåííûå íåäîñòàòêè? Ïî Òîëñòîìó, ìèëëèîíû âåêòîðîâ ÷àñòíûõ óñòðåìëåíèé ëþäåé ñêëàäûâàþòñÿ â îäèí áîëüøîé âåêòîð èñòîðè÷åñêèõ ñîáûòèé. Âîçìîæíî, êîíôåðåíöèÿ «Ãîðèçîíòû öèâèëèçàöèè» ïðèçâàíà áåðåæíî îòíåñòèñü ê ëþáûì òî÷êàì çðåíèÿ, à íå òîëüêî ê «çåëåíîé». Íåò ãîòîâûõ ðåöåïòîâ, íåëüçÿ «ïðèâèòü» âñåìó ÷åëîâå÷åñòâó åäèíóþ ñèñòåìó âçãëÿäîâ íà ðàçâèòèå öèâèëèçàöèè. Ýòî ñòàíîâèòñÿ âñå ÿñíåå è ÿð÷å â õîäå àðêàèìñêèõ ÷òåíèé. Ñòîëêíîâåíèå ìíåíèé, ñîìíåíèå, êîòîðîìó ïîäâåðãàþòñÿ âûñòóïëåíèÿ — âñïîìíèì ïàðàäèãìó Äåêàðòà «ñîìíåâàéñÿ âî âñåì!», — ïîìîãàþò èñêàòü èñòèíó, êîòîðàÿ, êàê èçâåñòíî, ðîæäàåòñÿ â ñïîðå è êîòîðàÿ âñåãäà «ãäå-òî ðÿäîì». Ìíîãîå â åå íàó÷íîé ñîñòàâëÿþùåé «ïîääåðæèâàåòñÿ» ñàìèì ìåñòîì ïðîâåäåíèÿ. Àðêàèì — òî÷êà ïàíîðàìíàÿ, âîêðóã ãîðèçîíò îòêðûò íà 360 ãðàäóñîâ, ìîæíî ïðåäñòàâèòü ñåáå òûñÿ÷è ïóòåé èç ýòîãî «îàçèñà» ñðåäè ñòåïè. Íî Àðêàèì ñåãîäíÿ — ýòî óæå îñêîëîê òîé öèâèëèçàöèè, ÷òî ìû ïîñòðîèëè: çäåñü ñîáèðàþòñÿ òûñÿ÷è çåâàê è ëþáîïûòñòâóþùèõ, âåñü (â ïðîøëîì ïðîñòî àðõåîëîãè÷åñêèé) íèæíèé ëàãåðü óòûêàí êîììåð÷åñêèìè êèîñêàìè, òîðãóþùèìè âñåì, ÷åì ïîïàëî, â ñòèëå ýòíî. Ïðîäàâöû õâàñòàþòñÿ, ÷òî çà äâà-òðè ãîäà çàðàáàòûâàþò çäåñü êâàðòèðû â áîëüøèõ ãîðîäàõ, îòêóäà îíè ïðèåõàëè â ýòè áîãîñïàñàåìûå ìåñòà. Æèòü íà Àðêàèìå äëÿ òîãî, ÷òîáû çàðàáîòàòü êâàðòèðó, — ÷åì íå ìåòàôîðà íàøåé íûíåøíåé æèçíè?

Ìàðèíà Çàãèäóëëèíà, äîêòîð ôèëîëîãè÷åñêèõ íàóê, ïðîôåññîð ×åëÃÓ

ïî ñîîáùåíèÿì ïðåññ-ñëóæá

×åëÿáèíñêèé ðàáî÷èé

Ðåäàêöèÿ

òåæíî ïîñàïûâàþò â àâòîêðåñëàõ è íà áàáóøêèíûõ ðóêàõ. — Ó íàñ, êîíå÷íî, áûë øîê, êîãäà âïåðâûå óçíàëè, ÷òî áóäåò òðîéíÿ, — ãîâîðèò áàáóøêà Íàòàëüÿ Àëåêñàíäðîâíà. — Òåïåðü òàêîå îùóùåíèå, áóäòî æèçíü çàíîâî íà÷àëàñü!  ïîñëåäíåå âðåìÿ ïðàêòè÷åñêè íå áîëåþ. Ïðîñòî íåêîãäà.  ñâîå âðåìÿ âîñïèòàëà äâóõ ñûíîâåé, à ñåé÷àñ ó ìåíÿ øåñòü âíóêîâ, è âñå ìàëü÷èêè. Ê ïîÿâëåíèþ òðîéíÿøåê ìîëîäûõ ðîäèòåëåé âðà÷è ãîòîâèëè ïîñòåïåííî. Íà ïåðâîì ÓÇÈ èì ñêàçàëè, ÷òî áóäåò äâîéíÿ. — Ïîòîì âûÿñíèëîñü, ÷òî æäåì òðîèõ, — âñïîìèíàåò Äàðüÿ. — Ïåðåæèâàëà, êîíå÷íî.  îñíîâíîì ïî ïîâîäó ïðåäñòîÿùèõ ðîäîâ è çäîðîâüÿ ìàëûøåé. Ïî÷åìó-òî ñ ñàìîãî íà÷àëà áåðåìåííîñòè áûëà óâåðåíà, ÷òî ýòî ìàëü÷èêè. Êîãäà íîâîñòü î òðåõ áðàòèêàõ óçíàë Ãëåá, òî íå çàäóìûâàÿñü ïðåäëîæèë ìíå: «À äà-

Ìîñêâà. Ïàðó ìåñÿöåâ íàçàä ñòàëî èçâåñòíî î òîì, ÷òî òèòóëîâàííàÿ ãèìíàñòêà Ëÿéñàí Óòÿøåâà è çâåçäà Comedy Club Ïàâåë Âîëÿ òùàòåëüíî ñêðûâàþò ñâîè îòíîøåíèÿ. Âëþáëåííûå òàéíî ïîæåíèëèñü â Ìîñêâå, à íà ñåäüìîì ìåñÿöå áåðåìåííîñòè ñïîðòñìåíêà ïîêèíóëà Ðîññèþ, ÷òîáû ñîõðàíèòü ñâîå «èíòåðåñíîå ïîëîæåíèå» â òàéíå. È âîò íà äíÿõ ñòàëî èçâåñòíî î òîì, ÷òî 27-ëåòíÿÿ Ëÿéñàí Óòÿøåâà ðîäèëà ñûíà â Ìàéàìè. Æåíà Ïàâëà Âîëè ðîäèëà â îäíîé èç ÷àñòíûõ êëèíèê Ìàéàìè, à áåðåìåííîñòü Ëÿéñàí âåëè òå æå âðà÷è, êîòîðûå êîíñóëüòèðîâàëè Æàííó Ôðèñêå. Ñåé÷àñ íîâîèñïå÷åííàÿ ìàìà îòïðàâèëàñü ñ ìàëûøîì â Åâðîïó.

«Вредные» привычки цивилизации

«Äà íå äâîéíÿøêè ìû, à òðîéíÿøêè!» — ïðîöèòèðóþò ïåðñîíàæåé «Åðàëàøà» áðàòüÿ Ìîíàõîâû, êîãäà âûðàñòóò. À ïîêà îíè ñëàäêî ñïÿò â ñâîèõ ìàëåíüêèõ êîëûáåëüêàõ. Âåñòü î ðîæäåíèè òðîéíÿøåê â ñåìüå ìàøèíèñòàîáõîä÷èêà Òðîèöêîé ÃÐÝÑ Âëàäèìèðà Ìîíàõîâà ìîìåíòàëüíî îáëåòåëà ãîðîä. ×òî è ãîâîðèòü — ñîáûòèå óíèêàëüíîå, èíà÷å êàê ÷óäîì ýòî íå íàçîâåøü.

Áîëüøå ìåñÿöà òðîéíÿ ïðîâåëà â ðîäèëüíîì äîìå ïîä ïðèñìîòðîì äîêòîðîâ — âåñ ìàëûøåé áûë îêîëî ïîëóòîðà êèëîãðàììîâ. Ïîñëå âûïèñêè ìû íàâåñòèëè ñåìüþ Ìîíàõîâûõ. Íåñêîëüêî êîëÿñîê íà âõîäå â ïîäúåçä ñòàíäàðòíîé ïÿòèýòàæêè ñðàçó íàòîëêíóëè íà ìûñëü, ÷òî âñå ýòè òðàíñïîðòíûå ñðåäñòâà ïðèíàäëåæàò íàøèì ãåðîÿì. — Íà ñàìîì äåëå òîëüêî îäíà, — óëûáíóëñÿ Âëàäèìèð Ìîíàõîâ. — Ãóëÿåì ñ ìàëü÷èêàìè ïî î÷åðåäè èëè âûâîçèì èõ íà àâòîìîáèëå ê ðîäèòåëÿì, êîòîðûå æèâóò â ÷àñòíîì äîìå. Äëÿ ýêñïðåññ-ïðîãóëêè èñïîëüçóåì áàëêîí.  îáùåì, ñïðàâëÿåìñÿ ñîâìåñòíûìè óñèëèÿìè. Ñåé÷àñ Åãîðó, Àðòåìó è Êèðèëëó óæå äâà ìåñÿöà. Çà ýòî âðåìÿ îíè çíà÷èòåëüíî íàáðàëè âåñ. Òåïåðü ãëàâíûå ñòàòüè ðàñõîäîâ áîëüøîé ñåìüè — äåòñêîå ïèòàíèå è ïàìïåðñû. Ñòîèò ëè ãîâîðèòü, ÷òî âîñïèòàíèå òðîéíè — óäîâîëüñòâèå äîðîãîå. Ïîýòîìó ïîäàðêè îò ïðåäïðèÿòèÿ è ïðîôñîþçíîãî êîìèòåòà ïðèøëèñü ãåðîÿì íàøåãî ðåïîðòàæà êàê íåëüçÿ êñòàòè. — Ñòóëü÷èêè äëÿ êîðìëåíèÿ ëåãêî ïðåâðàùàþòñÿ â êà÷åëè, — ïîÿñíÿåò ïðåäñåäàòåëü ïðîôêîìà Âëàäèìèð Áóðëàêî. — Íàäåþñü, ýòî îáëåã÷èò âàì íåïðîñòóþ çàäà÷ó îðãàíèçàöèè äîìàøíåãî äîñóãà äåòîê, êîãäà îíè íåìíîãî ïîäðàñòóò.

â Ðîññèè

Ó÷ðåäèòåëü    è èçäàòåëü ÇÀÎ «×Ð-Ìåíåäæåð» Ãàçåòà    çàðåãèñòðèðîâàíà â Óïðàâëåíèè Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè,èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé ïî ×åëÿáèíñêîé îáëàñòè. Ðåã. ÏÈ ¹ ÒÓ 74-00314 Ïîäïèñíîé èíäåêñ    54580  Ñðåäíèé òèðàæ   7605 ýêç. Ñåðòèôèöèðîâàí    Íàöèîíàëüíîé òèðàæíîé ñëóæáîé Ïå÷àòü îôñåòíàÿ.    Îáúåì 2 ïå÷àòíûõ ëèñòà Çà ñîäåðæàíèå    ðåêëàìíûõ ìàòåðèàëîâ ðåäàêöèÿ îòâåòñòâåííîñòè íå íåñåò ¹92 (26913);    30.05.2013 ã.; îòïå÷àòàí â òèïîãðàôèè ÎÀÎ «×åëÿáèíñêèé Äîì ïå÷àòè» (454080, ã. ×åëÿáèíñê, Ñâåðäëîâñêèé ïð., 60). Çàêàç ¹ 1014 Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ    â ïå÷àòü — 18.00, ôàêòè÷åñêè — 17.30 Ïðè âîñïðîèçâåäåíèè    â ïå÷àòíîì, ýëåêòðîííîì èëè èíîì âèäå ññûëêà íà «×åëÿáèíñêèé ðàáî÷èé» îáÿçàòåëüíà Öåíà ñâîáîäíàÿ   

Êîíòàêòû

Ïî÷òîâûé àäðåñ:    454091, Ðîññèÿ, ã. ×åëÿáèíñê, óë. Ïóøêèíà, 12, ðåäàêöèÿ ãàçåòû «×åëÿáèíñêèé ðàáî÷èé» Ýëåêòðîííàÿ ïî÷òà    ñîmmon@chelrabochy.ru Èíòåðíåò    www.mediazavod.ru, www.chelrabochy.ru Òåëåôîíû    ðåêëàìíîãî àãåíòñòâà: 263-75-83, 263-07-54, 265-04-36, 263-65-11, 263-75-38. reklama@chelrabochy.ru Òåëåôîí ñëóæáû    ðàñïðîñòðàíåíèÿ (ðåäàêöèîííàÿ ïîäïèñêà è äîñòàâêà): 263-94-91 Òåëåôîíû äëÿ    ñïðàâîê: 263-26-22, 263-76-25.

×åëÿáýíåðãî

Электричество для развития Cïåöèàëèñòû ïðîèçâîäñòâåííîãî îòäåëåíèÿ «Ìàãíèòîãîðñêèå ýëåêòðè÷åñêèå ñåòè» çàâåðøèëè ìîíòàæ äâóõ âåòîê íà ëèíèÿõ 0,4 ê â Àãàïîâñêîì ðàéîíå ýëåêòðîñåòåé. Ïîäêëþ÷åíû ê ñåòÿì 220 ìåòðîâ ñàìîíåñóùåãî èçîëèðîâàííîãî ïðîâîäà â Ãóìáåéñêîì ïîñåëåíèè è 260 ìåòðîâ — â äåðåâíå Àáëÿçîâî. Åùå â ïðîøëîì ãîäó â ñîîòâåòñòâèè ñ ãóáåðíàòîðñêîé ïðîãðàììîé ðàçâèòèÿ ñåëüñêîé ìåñòíîñòè â ýòèõ äâóõ ïîñåëåíèÿõ íà÷àëè çàñòðàèâàòüñÿ íîâûå óëèöû. Ïàðàëëåëüíî ñ âîçâåäåíèåì äîìîâ ýíåðãåòèêè íà÷àëè ïîäãîòîâêó íîâûõ âåòîê äëÿ áóäóùèõ æèëüöîâ. Òåïåðü ýòè ðàáîòû óñïåøíî çàâåðøåíû. Ïðè ñòðîèòåëüñòâå ëèíèè â Ãóìáåéñêîì ñòîëêíóëèñü ñ ñåðüåçíîé ïðîáëåìîé — â ñêàëèñòîì ãðóíòå îêàçàëîñü íåâîçìîæíî ïðîáóðèòü ñêâàæèíû äëÿ ôóíäàìåíòà ïîä îïîðû. Ïðè óñòàíîâêå îïîð ñïåöèàëèñòû «×åëÿáýíåðãî» èñïîëüçîâàëè áåòîííûå «ñòàêàíû» è ùåáåíü.

×ÒÇ

ГТО сдали! Áîëåå 30 ðàáîòíèêîâ ×ÒÇ ñòàëè îáëàäàòåëÿìè çîëîòûõ çíà÷êîâ ÃÒÎ. Åùå 50 — óäîñòîåíû ñåðåáðÿíûõ çíàêîâ îòëè÷èÿ âîçðîæäåííîãî ôèçêóëüòóðíîãî êîìïëåêñà. Íàãðàäû çàâîä÷àíàì âðó÷èëè ïî÷åòíûå ãîñòè — òðåõêðàòíûé îáëàäàòåëü çâàíèÿ «Ñàìûé ñèëüíûé ÷åëîâåê Ðîññèè», âèöå÷åìïèîí ìèðà ïî ñèëîâîìó ýêñòðèìó Ìèõàèë Êî-

êëÿåâ è ÷åìïèîí ñòðàíû ïî ïàóýðëèôòèíãó, ïðèçåð ÷åìïèîíàòîâ Ðîññèè è ìèðà ïî ñòðîíãìåíó Àëåêñåé Ñåðåáðÿêîâ. Âûñòóïèâøèé íà öåðåìîíèè çàìåñòèòåëü ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ×ÒÇ Àíäðåé Ñåíòÿáîâ âûñîêî îöåíèë äîñòèæåíèÿ òðàêòîðîñòðîèòåëåé, ñäàâøèõ íîðìû ÃÒÎ. Çà÷åò ðåçóëüòàòîâ âåëñÿ âî âðåìÿ ñïîðòèâíûõ ñîñòÿçàíèé îáúåäèíåííîé êîìàíäû «Óðàëâàãîíçàâîä-×ÒÇ» ñ ôèçêóëüòóðíîé äðóæèíîé «Ìå÷åëà». Ïî 90 ñïîðòñìåíîâ îò êàæäîé êîìïàíèè ñîðåâíîâàëèñü ìåæäó ñîáîé ïîä äåâèçîì «Áûñòðåå, âûøå, ñèëüíåå». Ìàøèíîñòðîèòåëè è ìåòàëëóðãè ñòàëè ïåðâûìè ñðåäè ïðîìûøëåííûõ ïðåäïðèÿòèé Óðàëà, êòî îòêëèêíóëñÿ íà ïðèçûâ ïðåçèäåíòà ñòðàíû Âëàäèìèðà Ïóòèíà âîçðîäèòü ôèçêóëüòóðíóþ òðàäèöèþ, áåðóùóþ íà÷àëî èç ýïîõè ïåðâûõ ïÿòèëåòîê. Êîìàíäû ïîìåðÿëèñü ñèëàìè â áåãå íà äëèííóþ è êîðîòêóþ äèñòàíöèè. Ïîáîðîëèñü â îòæèìàíèè è êà÷àíèè ïðåññà, ïðûæêàõ â äëèíó ñ ìåñòà è ìåòàíèè ÿäðà. Ðàçíîîáðàçíîé è íàñûùåííîé ïðîãðàììó ñîðåâíîâàíèé ñäåëàëè ìàò÷è ïî âîëåéáîëó, ñîñòÿçàíèÿ ïî ïåðåòÿãèâàíèþ êàíàòà è ñòðåëüáå èç ïíåâìàòè÷åñêîé âèíòîâêè.

ÀÇ «Óðàë»

Автомобиль с защитой от мин Àâòîçàâîä «Óðàë» ïîñåòèëè ðóêîâîäèòåëè òðåõ âîåííûõ îêðóãîâ Ðîññèè. Çàìåñòèòåëè êîìàíäóþùèõ âîéñêàìè Çàïàäíîãî, Âîñòî÷íîãî è Þæíîãî âîåííûõ îêðóãîâ ÐÔ ïîáûâàëè íà çàâîäå ñ îçíàêîìèòåëüíîé öåëüþ. Èì áûëà ïðåäñòàâëåíà íîâèíêà ïðåäïðèÿòèÿ: ñîçäàííûé ïî ïðèíöèïó àâòîìîáèëüíîé ïëàòôîðìû çàùèùåííûé «Óðàë-63099», â

êîòîðîì ðåàëèçîâàíî áîëüøîå êîëè÷åñòâî íîâåéøèõ êîíñòðóêòîðñêèõ ðåøåíèé. «Óðàë-63099» êëàññèôèöèðóåòñÿ êàê àâòîìîáèëü ñ óñèëåííîé ïðîòèâîìèííîé çàùèòîé è ñðåäñòâàìè çàùèòû îò çàñàä. Ïî ñëîâàì çàìåñòèòåëÿ êîìàíäóþùåãî âîéñêàìè Çàïàäíîãî îêðóãà, ãåíåðàë-ëåéòåíàíòà Îëåãà Ìàêàðåâè÷à, çàùèùåííûé àâòîìîáèëü «Óðàë» âûïîëíåí ñ èñïîëüçîâàíèåì ñàìûõ ñîâðåìåííûõ òåõíîëîãèé êàê â ïëàíå çàùèòû, òàê è â ñîçäàíèè óñëîâèé äëÿ ýêèïàæà.

Òðîèöê

Подарок для героини Åâãåíèÿ Áåâçàê, ó÷åíèöà äåâÿòîé øêîëû Òðîèöêà, ñïàñøàÿ â àïðåëå ÷åòûðåõëåòíåãî ìàëûøà, ñíîâà â öåíòðå âíèìàíèÿ. 28 ìàÿ çàìåñòèòåëü ãëàâû ïî ñîöèàëüíûì âîïðîñàì Ðîçàëèÿ Âèøíÿêîâà â ïðèñóòñòâèè îäíîêëàññíèêîâ âðó÷èëà Åâãåíèè ïàìÿòíûé ïîäàðîê è ïóòåâêó â ëàãåðü «Çîëîòàÿ ñîïêà». Ïëàíøåòíûé êîìïüþòåð ñ ôóíêöèÿìè òåëåôîíà áûë äàâíåé ìå÷òîé äåâî÷êè — è âîò îíà îñóùåñòâèëàñü! Ðîçàëèÿ Ìèõàéëîâíà îò ëèöà âñåõ òðîè÷àí ïîáëàãîäàðèëà Åâãåíèþ çà åå ïîñòóïîê è âûðàçèëà íàäåæäó, ÷òî è ïî÷åòíàÿ ãðàìîòà, è ïîäàðêè áóäóò â åå æèçíè íå ïîñëåäíèìè.  ñâîþ î÷åðåäü Æåíÿ ïîáëàãîäàðèëà àäìèíèñòðàöèþ ãîðîäà è ðàññêàçàëà î ñâîèõ ïåðåæèâàíèÿõ âî âðåìÿ ïðîèñøåñòâèÿ: — Êîãäà ÿ óâèäåëà, ÷òî ìàëü÷èê âîò-âîò âûïàäåò èç îêíà, ÿ âûòÿíóëà ðóêè, ÷òîáû åãî ïîéìàòü. Î÷åíü èñïóãàëàñü, ÷òî îí óïàäåò íà àñôàëüò è ðàçîáüåò ãîëîâó. Åâãåíèÿ è åå äðóçüÿ ñðàçó ïîñëå òîãî, êàê ãîñòè óøëè, ñ íåòåðïåíèåì ñòàëè èññëåäîâàòü òîëüêî ÷òî ïîëó÷åííûé ïîäàðîê.

Ïîäãîòîâèëà Åëåíà Áàæåíîâà


×åëÿáèíñêèé ðàáî÷èé

Поединки сменяют друг друга Íåâåëèêèé óëîâ ïðèíåñóò íàì ñåòè ïîñëåäíèõ äíåé ìàÿ: áîåâèê â äóõå ñòàðûõ âîñòî÷íûõ ôèëüìîâ î áîåâûõ èñêóññòâàõ è çàêëþ÷èòåëüíàÿ ÷àñòü òðèëîãèè «Ìàëü÷èøíèê». À âîò êèíîòåàòð èìåíè Ïóøêèíà ïîðàäóåò ïðîãðàììîé ðîìàíòè÷íûõ êîðîòêîìåòðàæåê. Àëèíà Êàçà÷èõèíà ×åëÿáèíñê «Âåëèêèé ìàñòåð» — áîåâèê îò Âîíãà Êàð-Âàÿ. Èòàê, ïåðåä íàìè ïðååìíèê îñíîâàòåëÿ ñòàðåéøåé øêîëû áîåâûõ èñêóññòâ, êîòîðûé óøåë íà ïîêîé. Íî ó÷åíèê íå õî÷åò äîâîëüñòâîâàòüñÿ ñóäüáîé ñâîåãî íàñòàâíèêà — â åãî ÷åñòîëþáèâûå ïëàíû âõîäèò ñîáðàòü âñå áîåâûå øêîëû â îäíó, äëÿ ÷åãî åìó, ïî ïîíÿòíûì ïðè÷èíàì, íàäî ïîáåäèòü îñíîâàòåëåé âñåõ øêîë. Ïîåäèíêè ñìåíÿþò äðóã äðóãà è íåèçáåæíî îñòàâëÿþò íàøåãî ãåðîÿ ïîáåäèòåëåì.  ôèíàëå îñòàåòñÿ îäíà øêîëà åãî ñòàðîãî ó÷èòåëÿ, êîòîðûé óæå îñòàâèë ýòîò ìèð. ×åñòü øêîëû âûçîâåòñÿ îòñòàèâàòü åãî äî÷ü, êîòîðàÿ âäîáàâîê åùå è âòàéíå âëþáëåíà â íàøåãî ãåðîÿ…  ðîëÿõ: ×æàí Öçûè, Òîíè Ëþí ×ó Âàé, Êóíã Ëå, Ñîí Õå Ãþ, ×æàí ×æýíü. «Ìàëü÷èøíèê: ÷àñòü III» — ïîñëåäíÿÿ è çàâåðøàþùàÿ òðèëîãèþ êàðòèíà Òîääà Ôèëëèïñà. Íà ñåé ðàç íèêàêîé ñâàäüáû è íèêàêîãî ìàëü÷èøíèêà.  öåíòðå ñîáûòèé Àëàí, êîòîðûé î÷åíü òÿæåëî ïåðåæèâàåò ñìåðòü îòöà, òàê

÷òî «âîë÷üÿ ñòàÿ» äðóçåé — ýòî âñå, ÷òî ó íåãî îñòàëîñü. Îäíàêî èõ ìîãóò íàñòèãíóòü ïðèçðàêè ïðîøëîãî… Â ðîëÿõ: Áðýäëè Êóïåð, Ýä Õåëìñ, Çàê Ãàëèôèàíàêèñ, Êåí Æîíã, Õýçåð Ãðýì.  êèíîòåàòðå èìåíè À.Ñ. Ïóøêèíà ñ 30 ìàÿ íà÷èíàåòñÿ ïîêàç âåñåííåé ïðîãðàììû FutureShorts.  ïðîãðàììå — áåçóìíûå, ïîëíûå ëþáâè è ëåãêîñòè êîðîòêîìåòðàæíûå ôèëüìû. Ñðåäè íèõ «Ìèêè Áàäåð» Ôðèäû Êåìïô, «Ìàðñåëü, êîðîëü Òþðâåíà» Òîìà Øðåäåðà, «Ìû óåçæàåì» Çàêàðè Òðåéöà, «Äåâî÷êà» Ëþñè Ëàñêîìá, «38 — 39°C» Êàíà Ìèí Êèìà, «Óäàð õëûñòà» Äýìèàíà Øàçåëà, «Âëþáëåííûå» Áðàéàíà Ëàÿ è øâåäñêèé êîðîòêîìåòðàæíûé íîìèíàíò íà ïðåìèþ «Îñêàð» — «Ñåìåíà îñåíè» Ïàòðèêà Ýêëóíäà. Òàêæå ñ 30 ìàÿ â êèíîòåàòðå èìåíè À.Ñ. Ïóøêèíà — «Òâîÿ ðóêà â ìîåé ðóêå» Âàëåðè Äîíçåëëè. Áåñïå÷íûé ïàðåíü Æîàêèì æèâåò â äîìå çàìóæíåé ñåñòðû è ðàáîòàåò â ìàñòåðñêîé çåðêàë. Îäíàæäû â òåàòðå, ãäå åãî æäåò êàêîé-òî çàêàç, Æîàêèì íåîæèäàííî â òåìíîòå öåëó-

В «Великом мастере» сойдутся в битве двое влюбленных åò æåíùèíó, êîòîðàÿ îêàçûâàåòñÿ íàäìåííîé, ñòðîãîé è ñîáðàííîé ïðåïîäàâàòåëüíèöåé áàëåòíûõ êëàññîâ. Ñ ìîìåíòà ýòîãî ïîöåëóÿ âñå ìåíÿåòñÿ: ýòè äâîå íà÷èíàþò îòðàæàòü äðóã äðóãà êàê

çåðêàëî. Îíè íå ìîãóò ñóùåñòâîâàòü áåç òîãî, ÷òîáû êàæäóþ ñåêóíäó íå ïðî÷óâñòâîâàòü æèçíü äðóãîãî. Â ðîëÿõ: Âàëåðè Ëåìåðñüå, Æåðåìè Ýëüêàèì, Áåàòðèñ äå Ñòàëü, Âàëåðè Äîíçåëëè.

3

Ложные сведения в обмен на деньги Òðîèöêèå Îñòàïû Áåíäåðû «ðàçâîäèëè» áàíêè, ïðåäîñòàâëÿÿ çàâåäîìî ëîæíóþ èíôîðìàöèþ äëÿ ïîëó÷åíèÿ êðåäèòà. Òåïåðü èìè çàíèìàþòñÿ ïîëèöåéñêèå. Æóëèêàì ïðåäúÿâëåíî îáâèíåíèå ïî ÷. 2 ñò. 159.1 ÓÊ ÐÔ (ìîøåííè÷åñòâî â ñôåðå êðåäèòîâàíèÿ, òî åñòü õèùåíèå äåíåæíûõ ñðåäñòâ çàåìùèêîì ïóòåì ïðåäîñòàâëåíèÿ áàíêó èëè èíîìó êðåäèòîðó çàâåäîìî ëîæíûõ è (èëè) íåäîñòîâåðíûõ ñâåäåíèé, ñîâåðøåííîå ãðóïïîé ëèö ïî ïðåäâàðèòåëüíîìó ñãîâîðó). Ïî ñîîáùåíèþ ñïåöèàëèñòà øòàáà ìåæìóíèöèïàëüíîãî îòäåëà ÌÂÄ ÐÔ «Òðîèöêèé» Àííû Òðóíîâîé, òðîè÷àíèí âìåñòå ñî ñâîåé çíàêîìîé îáìàíóë ñîòðóäíèêîâ áàíêîâ íåñêîëüêî ðàç.  ïåðâîì ñëó÷àå ìîøåííèêè õèòðûì ïóòåì ïîëó÷èëè ïîòðåáèòåëüñêèé êðåäèò (17 000) ðóáëåé íà ïîêóïêó íîóòáóêà, ïðåäîñòàâèâ ñïåöèàëèñòó áàíêà íåâåðíûå ñâåäåíèÿ î ìåñòå ðàáîòû, çàðïëàòå, à òàêæå íîìåðà òåëåôîíîâ.  äðóãîì ìàãàçèíå àôåðèñòû îáëþáîâàëè íîóòáóê çà 25 òûñÿ÷ ðóáëåé è ïðèîáðåëè åãî ïî òàêîé æå ñõåìå. Åñòåñòâåííî, îïëà÷èâàòü êðåäèòû îáìàíùèêè íå ñîáèðàëèñü. Îíè óñïåøíî ðåàëèçîâàëè íîóòáóêè, à äåíüãè ïîäåëèëè. Ëåãêèé çàðàáîòîê ïðèäàë ïðîõîäèìöàì óâåðåííîñòè. Äëÿ ðåàëèçàöèè íîâîé çàòåè ñ êðåäèòàìè îíè ïðèâëåêëè íåñêîëüêèõ ïîäåëüíèêîâ, êîòîðûå âûïîëíÿëè ðîëü ðàáîòîäàòåëåé è ïîäòâåðæäàëè ñîòðóäíèêàì áàíêà ïî òåëåôîíó ñâåäåíèÿ î ìíèìîé òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòè è ïîëó÷àåìîé çàðïëàòå. Ñ èõ ïîìîùüþ ïîäåëüíèêè ïîëó÷èëè â ðàçíûõ áàíêàõ êðåäèòû â ðàçìåðå 100 òûñÿ÷ ðóáëåé. — Ìîøåííèêè, êàê ïðàâèëî, íàäåþòñÿ íà õàëàòíîñòü ðàáîòíèêîâ áàíêà, ê ñîæàëåíèþ, èõ îæèäàíèÿ ÷àñòî îïðàâäûâàþòñÿ. Ïîýòîìó íåðåäêî áàíêè íåñóò óáûòêè èç-çà òàêèõ âîò àôåðèñòîâ, — ãîâîðèò Àííà Òðóíîâà. —  áëèæàéøåå âðåìÿ ìåðó íàêàçàíèÿ ãðóïïå ïðåñòóïíèêîâ îïðåäåëèò ñóä. Ñàíêöèè ñòàòüè ïðåäóñìàòðèâàþò: ìèíèìàëüíî — øòðàô â ðàçìåðå äî 300 òûñÿ÷ ðóáëåé, ìàêñèìàëüíî — ëèøåíèå ñâîáîäû ñðîêîì äî ïÿòè ëåò.

Ìàðèíà Êëàéí

Íà ïðàâàõ ðåêëàìû

÷åòâåðã 30 ìàÿ 2013 ãîäà


4 ×åëÿáèíñêèé ðàáî÷èé

÷åòâåðã 30 ìàÿ 2013 ãîäà

Будут биться «За Россию!»

Константину Пономареву из Миасса (справа) на фестивале предстоит защищать титул чемпиона мира среди молодежи по версии WBC. Фото Андрея Ткаченко Óæå òðåòèé ãîä ïîäðÿä ïðåäñòàâèòåëè íåîëèìïèéñêèõ âèäîâ ñïîðòà îáúåäèíÿþòñÿ äëÿ îðãàíèçàöèè ìåæäóíàðîäíîãî ôåñòèâàëÿ åäèíîáîðñòâ ñ ïàòðèîòè÷íûì íàçâàíèåì «Çà Ðîññèþ!»  ýòîì ãîäó îí ïðîéäåò ïðè ïîääåðæêå ãóáåðíàòîðà è àäìèíèñòðàöèè ×åëÿáèíñêà. Òóðíèð ñîñòîèòñÿ 26 èþíÿ âî äâîðöå ñïîðòà «Þíîñòü» è áóäåò ïîñâÿùåí Äíþ ìîëîäåæè Ðîññèè. Íèêîëàé Ìèõàéëîâ ×åëÿáèíñê  2011 è 2012 ãîäàõ ôåñòèâàëü åäèíîáîðñòâ «Çà Ðîññèþ!» ïðîâîäèëñÿ â ëåäîâîé àðåíå «Òðàêòîð». Êàæäûé ðàç ïåðåïîëíåííûå òðèáóíû ñîáèðàëè áîëåå âîñüìè òûñÿ÷ çðèòåëåé. Çàë íå æàëåë àïëîäèñìåíòîâ â ïîääåðæêó ðîññèéñêèõ áîéöîâ. Þæíîóðàëüñêèå ïðåäñòàâèòåëè åäèíîáîðñòâ ðàäîâàëè áîëåëüùèêîâ êðàñèâûìè è ýìîöèîíàëüíûìè áîÿìè. Îñíîâíàÿ èäåÿ ôåñòèâàëÿ — ïàòðèîòè÷åñêîå âîñïèòàíèå ìîëîäåæè, ïðèâëå÷åíèå ãîðîæàí è

ãîñòåé þæíîóðàëüñêîé ñòîëèöû ê ðåãóëÿðíûì çàíÿòèÿì ôèçè÷åñêîé êóëüòóðîé è ñïîðòîì, ïîïóëÿðèçàöèÿ åäèíîáîðñòâ è çäîðîâîãî ñòèëÿ æèçíè.  ïðîãðàììó ôåñòèâàëÿ òðàäèöèîííî âõîäÿò ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ, òàéñêèé áîêñ è êèêáîêñèíã.  2013 ãîäó îðãàíèçàòîðû ðåøèëè äîáàâèòü åùå îäèí ïîåäèíîê — ïî ïðàâèëàì ñòðåìèòåëüíî íàáèðàþùåãî îáîðîòû íàïðàâëåíèÿ êàê ìèêñôàéò. Ïîäãîòîâêà ê ïðîâåäåíèþ ôåñòèâàëÿ åäèíîáîðñòâ «Çà Ðîññèþ!» èäåò ïîëíûì õîäîì, ðåøàþòñÿ îðãàíèçàöèîííûå âîïðîñû, óòâåðæäàþòñÿ ñîïåðíèêè. À þæ-

íîóðàëüñêèå ñïîðòñìåíû ïðîâîäÿò ó÷åáíî-òðåíèðîâî÷íûå ñáîðû. Åñòåñòâåííî, ÷òî èõ âûõîä íà ðèíã áóäåò ñàìûì îæèäàåìûì ìîìåíòîì ñîñòÿçàíèé. Ïîêëîííèêè åäèíîáîðñòâ, ïðèøåäøèå 26 èþíÿ âî äâîðåö ñïîðòà «Þíîñòü», ñòàíóò ñâèäåòåëÿìè ñåìè íåçàáûâàåìûõ ïîåäèíêîâ. «Çà Ðîññèþ!» â ýòîò ðàç áóäóò ñòîÿòü: ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñåð Êîíñòàíòèí Ïîíîìàðåâ èç Ìèàññà, êîòîðîìó â ãëàâíîì áîþ áîéöîâñêîãî âå÷åðà ïðåäñòîèò çàùèùàòü òèòóë ÷åìïèîíà ìèðà ñðåäè ìîëîäåæè ïî âåðñèè WBC. Åùå îäèí ëþáèìåö ìåñòíîé ïóáëèêè, ÷åëÿáèíñêèé òàéáîêñåð Õàÿë Äæàíèåâ, ïðîâåäåò çàùèòó ñâîåãî ñàìîãî öåííîãî òèòóëà — çâàíèÿ ÷åìïèîíà Åâðîïû ñðåäè ïðîôåññèîíàëîâ.  òèòóëüíîì áîþ ïî êèêáîêñèíãó çà çâàíèå ÷åìïèîíà ìèðà ïî âåðñèè ISKA íà ðèíã âûéäåò ÷åìïèîí ìèðà è Åâðîïû ñðåäè ëþáèòå-

ëåé Èëüíàç Ñàéôóëëèí èç ×åëÿáèíñêà.  ìèêñôàéòå âûñòóïèò ïåðñïåêòèâíûé ÷åëÿáèíñêèé áîåö-òÿæåëîâåñ Ìèõàèë Ãàçàåâ. Ïîìèìî èíòåðåñíûõ ïîåäèíêîâ æèòåëè è ãîñòè þæíîóðàëüñêîé ñòîëèöû óâèäÿò ÿðêóþ øîó-ïðîãðàììó, ìíîãî èíòåðåñíûõ àêöèé íàêàíóíå ôåñòèâàëÿ. Ïî òðàäèöèè ïðîøëûõ ëåò íà III ìåæäóíàðîäíûé ôåñòèâàëü åäèíîáîðñòâ «Çà Ðîññèþ!» áóäóò ïðèãëàøåíû âåòåðàíû ñïîðòà, áåñïëàòíûå áèëåòû íà ñïîðòèâíîå øîó ïîëó÷àò þíûå ÷åëÿáèíöû, ó÷àùèåñÿ ñïîðòèâíûõ øêîë ãîðîäà.  ðàìêàõ ïðåáûâàíèÿ â íàøåì ãîðîäå òèòóëîâàííûå ìàñòåðà åäèíîáîðñòâ ïðîâåäóò âñòðå÷è ñ þíûìè ñïîðòñìåíàìè, àâòîãðàô-ñåññèè è ìàñòåðêëàññû. Ôåñòèâàëü «Çà Ðîññèþ!» ïðîéäåò 26 èþíÿ âî äâîðåö ñïîðòà «Þíîñòü», íà÷àëî â 18 ÷àñîâ. Áèëåòû â ãîðîäñêèõ çðåëèùíûõ êàññàõ.

ðåêëàìà

Предприятию требуется ■ ■ ■ ■ ■ ■

бухгалтер

Ôîðìà îïëàòû: îêëàä + ïðåìèÿ Ãðàôèê ðàáîòû: ïîëíûé ðàáî÷èé äåíü Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî, ñîöïàêåò Âîçðàñò äî 50 ëåò Îáðàçîâàíèå íå íèæå ñðåäíåãî ñïåöèàëüíîãî Îïûò ðàáîòû íå ìåíåå 5 ëåò, çíàíèå âñåõ ñèñòåì íàëîãîîáëîæåíèÿ, îïûò ñîñòàâëåíèÿ è ñäà÷è îò÷åòíîñòè, íà÷èñëåíèÿ çàðàáîòíîé ïëàòû Óâåðåííûé ïîëüçîâàòåëü ÏÊ, Word, Exñel, 1C-7.7, Êëèåíò-áàíê. Ðåçþìå îòïðàâëÿòü ïî ôàêñó 8 (351) 263-26-22

Ñâåäåíèÿ î ïîðÿäêå è ñðîêàõ ïðîâåäåíèÿ ðàñ÷åòîâ ñ êðåäèòîðàìè ïåðâîé î÷åðåäè Áàíêà «Ìîíåòíûé äîì» ÎÀÎ Áàíê «Ìîíåòíûé äîì» Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî (Áàíê «Ìîíåòíûé äîì» ÎÀÎ, äàëåå — Áàíê), ÈÍÍ 7450002096, ÎÃÐÍ 1027400001056, çàðåãèñòðèðîâàííûé ïî àäðåñó: 454048, ã. ×åëÿáèíñê, óë. Äîâàòîðà, ä. 29, ïðèçíàí íåñîñòîÿòåëüíûì (áàíêðîòîì) â ñîîòâåòñòâèè ñ ðåøåíèåì Àðáèòðàæíîãî ñóäà ×åëÿáèíñêîé îáëàñòè îò 17 ôåâðàëÿ 2011 ã. ïî äåëó ¹ À76-25600/2010. Ôóíêöèè êîíêóðñíîãî óïðàâëÿþùåãî Áàíêîì âîçëîæåíû íà ãîñóäàðñòâåííóþ êîðïîðàöèþ «Àãåíòñòâî ïî ñòðàõîâàíèþ âêëàäîâ» (äàëåå — Àãåíòñòâî). Àäðåñ äëÿ ïðèåìà ïî÷òîâîé êîððåñïîíäåíöèè, â òîì ÷èñëå òðåáîâàíèé êðåäèòîðîâ: 454048, ×åëÿáèíñêàÿ îáëàñòü, ã. ×åëÿáèíñê, óë. Äîâàòîðà, ä. 29.  ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 25 ôåâðàëÿ 1999 ã. ¹ 40-ÔÇ «Î íåñîñòîÿòåëüíîñòè (áàíêðîòñòâå) êðåäèòíûõ îðãàíèçàöèé» (â ðåä. îò 6 äåêàáðÿ 2011 ã.) Àãåíòñòâî ïóáëèêóåò èíôîðìàöèþ î ïîðÿäêå è ñðîêàõ ïðîâåäåíèÿ ðàñ÷åòîâ ñ êðåäèòîðàìè Áàíêà. Ðàñ÷åòû ñ êðåäèòîðàìè ïåðâîé î÷åðåäè, ÷üè òðåáîâàíèÿ âêëþ÷åíû â ðååñòð òðåáîâàíèé êðåäèòîðîâ Áàíêà, íà÷íóòñÿ 10 èþíÿ 2013 ã. è áóäóò îñóùåñòâëÿòüñÿ â òå÷åíèå îäíîãî ìåñÿöà â ðàçìåðå 4,21% îò ñóììû íåóäîâëåòâîðåííûõ òðåáîâàíèé ïóòåì ïåðå÷èñëåíèÿ ïðè÷èòàþùèõñÿ êðåäèòîðàì äåíåæíûõ ñðåäñòâ íà óêàçàííûå èìè áàíêîâñêèå ñ÷åòà. Ïîñëå îñóùåñòâëåíèÿ âûøåóêàçàííûõ âûïëàò îáùèé ïðîöåíò óäîâëåòâîðåíèÿ òðåáîâàíèé êðåäèòîðîâ ïåðâîé î÷åðåäè, âêëþ÷åííûõ â ðååñòð òðåáîâàíèé êðåäèòîðîâ Áàíêà, ñîñòàâèò 42,25% îò ñóììû óñòàíîâëåííûõ òðåáîâàíèé.  ñëó÷àå íåâîçìîæíîñòè ïåðå÷èñëåíèÿ äåíåæíûõ ñðåäñòâ íà ñ÷åò êðåäèòîðà ïðè÷èòàþùèåñÿ åìó äåíåæíûå ñðåäñòâà áóäóò âíåñåíû êîíêóðñíûì óïðàâëÿþùèì â äåïîçèò íîòàðèóñà, î ÷åì êðåäèòîðó áóäåò íàïðàâëåíî äîïîëíèòåëüíîå óâåäîìëåíèå. Èíôîðìàöèþ î ïîðÿäêå è ñðîêàõ ïðîâåäåíèÿ âûïëàò ìîæíî òàêæå ïîëó÷èòü ïî òåëåôîíó ãîðÿ÷åé ëèíèè Àãåíòñòâà (8-800-200-08-05).

Спайс отправляли почтой Çàïðåùåííûé áèçíåñ ïî ðàñïðîñòðàíåíèþ íàðêîòèêîâ ïî÷òîé çàêîí÷èëñÿ äëÿ äâóõ æèòåëåé Ìàãíèòîãîðñêà îáâèíèòåëüíûì ïðèãîâîðîì. Îòó ÷èâøèñü â êîëëåäæå, 19-ëåòíèå Ìàðò÷èí Ñóõîìñêèé è Àëåêñàíäð Ñòóêàëîâ îðãàíèçîâàëè â êðóïíîì ïðîìûøëåííîì ãîðîäå ñåòü ïî ñáûòó íàðêîòè÷åñêèõ ñðåäñòâ. Ñóõîìñêèé, âëàäåÿ òîðãîâûì êèîñêîì, ðåøèë ïðîäàâàòü â íåì âìåñòå ñ òàáà÷íîé ïðîäóêöèåé òàê íàçûâàåìûå ñïàéñû, êóðèòåëüíûå ñìåñè, ñîäåðæàùèå íàðêîòè÷åñêèå ñðåäñòâà èëè ïñèõîòðîïíûå âåùåñòâà.  ðÿäå ñòðàí íà ïîäîáíóþ îòðàâó ââåäåíû ñòðîæàéøèå çàïðåòû. Ïðàêòè÷åñêè ñðàçó ïîñëå ïðèíÿòèÿ ñðåäñòâ íàñòóïàþò ìîùíåéøèå ãàëëþöèíàöèè, êîòîðûå ìîãóò ïðèâåñòè ê òðàãè÷åñêèì ïîñëåäñòâèÿì. Ñóõîìñêèé íàëàäèë îòíîøåíèÿ ñ ïîñòàâùèêàìè èç Ìîñêâû, êîòîðûå ïðèñûëàëè åìó ïîðîøêè îáûêíîâåííîé ïî÷òîâîé ïîñûëêîé âìåñòå ñ ïðåäìåòàìè áûòîâîãî íàçíà÷åíèÿ. ×òîáû íå âûçûâàòü ïîäîçðåíèÿ ó ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ, åìó òðåáîâàëñÿ ÷åëîâåê, êîòîðûé áû ýòè ïîñûëêè ïîëó÷àë íà ñâîå èìÿ. Èì è ñòàë Ñòóêàëîâ. Ïîëó÷åííîå ñûðüå òîâàðèùè ïî êðèìèíàëüíîìó áèçíåñó ôàñîâàëè â ïàêåòû, ïðèìåðíî ïî 25 ìèëëèãðàììîâ, è îòïðàâëÿëè â òîðãîâóþ òî÷êó. Çà îäíó ðàáî÷óþ ñìåíó Ñóõîìñêèé ïðèâîçèë â êèîñê ïî 200 ïàêåòèêîâ ñ âåùåñòâîì. Êàæäûé ïðîäàâàëñÿ ïî íåñêîëüêî ñîòåí ðóáëåé. Çà 12 ÷àñîâ ðàáîòû êèîñêà ïðîäàâöû âûðó÷àëè çíà÷èòåëüíóþ ñóììó, à íàåìíûå ïðîäàâöû ïîëó÷àëè çàðïëàòó ãîðàçäî âûøå ðûíî÷íîé — çà ðèñê.

Áèçíåñ øåë óñïåøíî, ïîñêîëüêó ñìåñè âîñòðåáîâàíû íûíåøíåé ìîëîäåæüþ, íå ïðåäñòàâëÿþùåé ñåáå èíîãî âðåìÿïðåïðîâîæäåíèÿ, êðîìå êàê ïîêóðèòü è âûïèòü. Ñóõîìñêèé, îôèöèàëüíî íèãäå íå ðàáîòàÿ, ïðèîáðåë àâòîìîáèëü ÁÌ ïðåäñòàâèòåëüñêîãî êëàññà, ÷àñòî ïîñåùàë êëóáû, ðåñòîðàíû. Äåÿòåëüíîñòüþ ïðåäïðèèì÷èâûõ ëþäåé çàèíòåðåñîâàëèñü êîíòððàçâåä÷èêè.  ôåâðàëå 2012 ãîäà ïîäåëüíèêè áûëè çàäåðæàíû ñîòðóäíèêàìè îòäåëà óïðàâëåíèÿ ÔÑÁ Ðîññèè ïî îáëàñòè. Ñòóêàëîâ êàê ðàç ïîëó÷èë ïîñûëêó ñ äâóìÿ ýëåêòðè÷åñêèìè ÷àéíèêàìè, âíóòðè êîòîðûõ íàõîäèëîñü îêîëî êèëîãðàììà íàðêîòè÷åñêîãî âåùåñòâà, ñîäåðæàùåãî ìåòàíîí è ìåòèëåíäèîêñèïèðîâàëåðîí (JWH-21 è MDPV).  äàëüíåéøåì Ñòóêàëîâ äîëæåí áûë ïåðåäàòü ýòó ïîñûëêó Ñóõîìñêîìó. Ïðè çàäåðæàíèè ñóä îñòàâèë Ñòóêàëîâà íà ñâîáîäå ïîä ïîäïèñêîé î íåâûåçäå. Îäíàêî òîò è íå äóìàë îñòàíàâëèâàòüñÿ, ïðîäîëæàë çàíèìàòüñÿ ïðåñòóïíîé äåÿòåëüíîñòüþ. Îí áûë ïîâòîðíî çàäåðæàí è àðåñòîâàí. Ïðàâîáåðåæíûé ðàéîííûé ñóä Ìàãíèòîãîðñêà ïðèãîâîðèë Ì. Ñóõîìñêîãî ê äåâÿòè ãîäàì ëèøåíèÿ ñâîáîäû â êîëîíèè ñòðîãîãî ðåæèìà ñî øòðàôîì â ðàçìåðå 100 000 ðóáëåé ïî ðàçëè÷íûì ïóíêòàì ñòàòüè 228.1 ÓÊ ÐÔ. À. Ñòóêàëîâó ñóä âûíåñ íàêàçàíèå â âèäå ïÿòè ëåò ëèøåíèÿ ñâîáîäû â êîëîíèè ñòðîãîãî ðåæèìà òàêæå ïî ïóíêòàì ñòàòüè 228.1 (ñîó÷àñòèå â ïðèãîòîâëåíèè ê íåçàêîííîìó ñáûòó íàðêîòè÷åñêîãî ñðåäñòâà, ñîâåðøåííîå ãðóïïîé ëèö ïî ïðåäâàðèòåëüíîìó ñãîâîðó, â îñîáî êðóïíîì ðàçìåðå) ÓÊ ÐÔ.

Èðèíà Ãóíäàðåâà

îáúÿâëåíèÿ Ïðîäàì áåòîíîìåøàëêó á/ó, 0,5 êóá.ì, ãîëîâêó áëîêà ÃÀÇ-24 â  ñáîðå, êîëåíâàë íà ÃÀÇ-21, áàÿí íåìåöêèé, á/ó. Òåë.: 254-75-45, óë. Ãðîçíåíñêàÿ, 6. Òðåáóþòñÿ îõðàííèêè â ×ÎÏ. Ðåæèì ðàáîòû: äíåâíîé, ñóòî÷íûé, âîç ìîæíà âàõòà. Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. Íàëè÷èå óäîñòîâåðåíèÿ ÷àñòíîãî îõðàííèêà îáÿçàòåëüíî. Òåë.: 8-922-150-65-10, 8-965-857-39-97.

Î×ÅÐÅÒÍÛÉ Ãðèãîðèé Âàñèëüåâè÷

Ãëóáîêî ñêîðáèì è âûðàæàåì èñêðåííèå ñîáîëåçíîâàíèÿ ðîäíûì è áëèçêèì ïî ïîâîäó ñìåðòè Ãðèãîðèÿ Âàñèëüåâè÷à Î÷åðåòíîãî — òàëàíòëèâîãî ðóêîâîäèòåëÿ â ñôåðå ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà, àêòèâíîãî îáùåñòâåííîãî äåÿòåëÿ. Âñÿ æèçíü Ãðèãîðèÿ Âàñèëüåâè÷à — ýòî ÿðêèé ïðèìåð ñàìîîòâåðæåííîãî òðóäà, ñëóæåíèÿ ëþäÿì è ëþáâè ê ñâîåìó äåëó.  òå÷åíèå ïÿòíàäöàòè ëåò Ã.Â. Î÷åðåòíûé ðàáîòàë íà ðóêîâîäÿùèõ äîëæíîñòÿõ â êîëõîçàõ è ñîâõîçàõ Åòêóëüñêîãî ðàéîíà. Ñ 1964 ïî 1988 ã. Ãðèãîðèé Âàñèëüåâè÷ âîçãëàâëÿë êîëõîç «Ðàññâåò» â Óâåëüñêîì ðàéîíå, êîòîðûé çà âðåìÿ åãî ðàáîòû ñòàë îäíèì èç ëó÷øèõ õîçÿéñòâ îáëàñòè. Íåñìîòðÿ íà çàíÿòîñòü, îí âåë áîëüøóþ îáùåñòâåííóþ ðàáîòó. Îòëè÷èòåëüíîé ÷åðòîé Ãðèãîðèÿ Âàñèëüåâè÷à áûëî ñòðåìëåíèå óëó÷øèòü æèçíü çåìëÿêîâ, îí âñåãäà ïðîÿâëÿë çàáîòó î ëþäÿõ, ÷åì çàñëóæèë óâàæåíèå è ïðèçíàòåëüíîñòü îäíîñåëü÷àí.  ïåðèîä åãî ðóêîâîäñòâà êîëõîçîì «Ðàññâåò» áûë îòñòðîåí ïîñåëîê Ñèíèé Áîð: çäåñü âûðîñ æèëîé ìàññèâ, âîçâåäåíû îáúåêòû ñîöêóëüòáûòà è ïðîèçâîäñòâåííûå ïîìåùåíèÿ. Ãðèãîðèé Âàñèëüåâè÷ íàãðàæäåí îðäåíîì Ëåíèíà, îðäåíîì Îêòÿáðüñêîé Ðåâîëþöèè, îðäåíîì Òðóäîâîãî Êðàñíîãî Çíàìå-

íè, óäîñòîåí çâàíèÿ «Çàñëóæåííûé ðàáîòíèê ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà ÐÑÔÑл. Åìó ïðèñâîåíî çâàíèå «Ïî÷åòíûé ãðàæäàíèí Óâåëüñêîãî ðàéîíà». Ã.Â. Î÷åðåòíûé èçáèðàëñÿ êàíäèäàòîì â ÷ëåíû áþðî ×åëÿáèíñêîãî îáêîìà ïàðòèè, äåïóòàòîì îáëàñòíîãî Ñîâåòà äåïóòàòîâ òðóäÿùèõñÿ, äåïóòàòîì ðàéîííîãî Ñîâåòà, äâàæäû áûë äåëåãàòîì âñåñîþçíûõ ñúåçäîâ êîëõîçíèêîâ, ÿâëÿëñÿ ÷ëåíîì ñîþçíîãî ñîâåòà êîëõîçîâ. Ïàìÿòü îá ýòîì çàìå÷àòåëüíîì ÷åëîâåêå áóäåò âñåãäà æèòü â ñåðäöàõ çåìëÿêîâ!

Ãàâðèëþê Þðèé Òðîôèìîâè÷, Ãðèãîðüåâ Èâàí Âàñèëüåâè÷, Çàâàëèùèí Àëåêñàíäð Âàñèëüåâè÷, Çàõàðîâ Âèêòîð Àëåêñååâè÷, Èâàíîâ Íèêîëàé Ôåäîðîâè÷, Êëåïèêîâà Çèíàèäà Ñïèðèäîíîâíà, Êîòîâ Âëàäèìèð Ïåòðîâè÷, Ëèòîâ÷åíêî Àíàòîëèé Ãðèãîðüåâè÷, Íèêèòåíêî Âàëåíòèí Àëåêñååâè÷, Òèòîâ Íèêîëàé Âàñèëüåâè÷, Ôåòèñîâ Âëàäèìèð Àëåêñàíäðîâè÷, Øàøêîâ Âèêòîð Âàñèëüåâè÷, Øóìàêîâ Ñåðãåé Âåíèàìèíîâè÷, Øóìàêîâ Àëåêñåé Âàñèëüåâè÷, Øóíäååâ Èâàí Íèêàíäðîâè÷.

Челябинский рабочий  

30 мая 2013

Челябинский рабочий  

30 мая 2013