Page 1

Nr. 3 Juni 2014 | 24. Årgang | Tlf: 33 44 55 55 | Årsabonnement: 706,- incl. moms | Udgivelsesfrekvens: 6 gange årligt

Energirenovering


2

Særtillæg | energirenovering | bygge- & anlægsavisen

Danske bygninger skal være endnu grønnere Regeringens strategi for energirenoveringer af bygninger vil sætte ekstra skub på den grønne omstilling og reducere energiforbruget til varme med en tredjedel. Indlæg af Klima-, Energi- og Bygningsminister Rasmus Helveg Petersen.

D

anmark er et af de få steder i verden, hvor fortællinger om hulmursisolering eller lavenergivinduer kan høste anerkendende blikke ved et middagsselskab. Det er en dansk nationalsport at spare på strøm og varme i husholdninger. En sport, der drives frem af både økonomisk sans og almindelig klimabevidsthed. Det har bragt os i den absolutte elite i verden, når det handler om at spare på energien.

Oliekrisen i 1973 var startskuddet. Dengang var vi dybt afhængige af udenlandsk olie, der blev tredoblet i pris på rekordtid. Det var slut med at fyre for gråspurvene, og skulle familien have bagerbrød om søndagen, måtte man tage cyklen eller bussen. Siden er der opbygget en dansk industri omkring det at spare på energien i bygninger. Virksomhedernes kreativitet og evne til produktudvikling er enestående. Og det kan ses på danskernes varmeregning, virksomhedernes bundlinjer og eksporten.

Men vi kan ikke hvile på laurbærrene. Stigende energipriser i fremtiden, konsekvenserne af CO2-udledningen og udsigten til, at vi igen bliver afhængige af olie og gas fra uroplagede lande betyder, at vi må fortsætte overvejelserne for at få mest muligt ud af hver kilowatt-time. Især i bygninger, hvor varmt vand og opvarmning står for 35 % af det samlede danske energiforbrug. Derfor fremlagde regeringen i starten af maj en samlet strategi for energirenovering af bygninger, som forventes at reducere

energiforbruget til varme i vores bygninger med 35 % frem til 2050. Det svarer til, hvad knap en mio. parcelhuse bruger på opvarmning på et år med det nuværende energiforbrug. Energibesparelser opnås bedst og billigst, når de gennemføres samtidigt med de almindelige renovereringer. Hvert år bruger vi danskere 90 mia. kroner på nye vinduer, tage, vægge og gulve mm., og i løbet af de næste 30-50 år vil de skulle udskiftes. Det koster penge. Opgaven er derfor at få de


3

Særtillæg | energirenovering | bygge- & anlægsavisen

mange milliarder til at gå til energibesparende renoveringer. Et vigtigt initiativ i strategien er derfor, at vi skærper kravene til vinduer og andre materialer. Det giver lidt dyrere komponenter i indkøb, men over tid vil merudgiften opvejes af markante energibesparelser og mindre CO2-udledning. En god byttehandel, synes jeg. Et andet vigtigt initiativ er frivillige energiklasser for eksisterende bygninger. Hensig-

ten er, at bygningsejere fremover kan vælge at renovere henimod en frivillig energiklasse fremfor at leve op til detaljerede krav til de enkelte komponenter. Byggebranchen har efterspurgt denne mulighed. Det åbner op for mere fleksible løsninger uden at det går på kompromis med energieffektiviteten. Jeg vil også fremhæve BedreBolig-ordningen, som skal gøre det mere overskueligt for boligejere at energirenovere. Ordningen er i gang i ni forsøgskommuner, hvor

BedreBolig-rådgivere hjælper boligejerne med alt fra kortlægning af boligens energiforbrug, vejledning om konkrete renoveringsprojekter, kontakten til håndværkerne og dokumenter til banken, der skal udlåne pengene. De foreløbige erfaringer med BedreBolig-ordningen vil blive præsenteret i juni 2014, og senere på året bliver ordningen udrullet i samtlige kommuner. ”Strategi for energirenovering af bygninger” indeholder i alt 21 punkter, som er udarbejdet på baggrund af input fra over

40 organisationer indenfor bygge-, energiog finansieringsbranchen.Tak til dem for deres store arbejde – deres ideer og forslag bærer strategien. ”Virkeligheden er altings prøve” sagde Grundtvig. Nu glæder jeg mig til at se strategien komme ud at virke.


4

Særtillæg | energirenovering | bygge- & anlægsavisen

Større fokus på tæthedskrav Klimaskærmens tæthed er blevet et vigtigt indsatsområde i byggeriet, og specielt på renoveringsprojekter er der behov for større fokus, mener branchechef i Dansk Byggeri,Torben Kaas. Tekst af Mikkel Weber Sandahl

H

vis vi ser lidt ud i fremtiden, så vil de kommende Bygningsreglementer endnu engang rykke grænserne i forhold til bygningers tæthed og energiforbrug. Grundkravet til klimaskærmens tæthed i bygninger var ifølge BR10 1,5 l. pr. sekund pr.m² ved 50 Pa, hvilket i 2015 sænkes til1,0 l. pr. sekund pr. m² ved 50 Pa, og i BR20 er vi helt nede på 0,5 l. pr. sekund pr. m² ved 50 Pa.

tætheden i projekterne, men materialeproducenter kan også blive bedre til at skabe produkter, der giver mening i renoveringssammenhæng. Eksempelvis er det vanskeligt at arbejde med dampspærretape ved gitterspær.

– Der er ingen tvivl om, at tæthedskravet er en god ide. Man kan isolere nok så meget, hvis der er utætheder omkring vinduerne. Så strengere krav til tæthed fører til gode boliger, hvor med styret ventilation skabes bedre indeklima og lavere energiforbrug. Ved nybyggerier er det nemt, da man i princippet kan lægge dampspærren ind når som helst, men vi har en udfordring i forhold til at tænke tæthed ind i renoveringsprojekter, fortæller Torben Kaas og fortsætter:

– Det er et enormt problem, når bygningen ved aflevering ikke lever op til kravene i Bygningsreglementet. Og det er ikke til at bære for håndværkerne, hvis der skal laves udbedringer for hundrede tusindvis af kroner, hvor det rent faktisk er personen, der lavet målingerne, som har lavet en fejl. Derfor er der behov for en hvis standard, så man er sikker på, at målingerne foretages af personer, som både kan håndtere udstyret og analysere målingerne korrekt. Lige nu er der ikke konkrete myndighedskrav på området, og det vil sige, at enhver kan slå sig op som konsulent.

– For at man kan imødekomme disse krav, så er det nødvendigt med en god forståelse for problematikken i hele kæden. Og hvis rådgiveren ikke forstår nødvendigheden, så kommer det aldrig til at være en del af projektet – den forståelse skal gives videre til udførende.

En bred indsats er nødvendig – Der mangler generelt større opmærksomhed om tæthed i renoveringsløsninger. I dag ser vi faktisk energirenoveringsprojekter, hvor tætheden er blevet decideret ringere efterfølgende, hvilket selvfølgelig er uhørt, udtaler Torben Kaas og påpeger, at der skal sættes ind bredt, hvis man skal skabe tætte boliger gennem renovering: – Det primære er selvfølgelig at få rådgivere og de udførende til at tænke på

”Niveauet skal højnes” Samtidig med at tæthedskravet øges, så er det ifølge Torben Kaas også på tide at stille strengere krav til de virksomheder, der skal foretage målingerne:

For at være med til at stille skarpt på den problemstilling har virksomheder, der arbejder med tæthedsmåling, bygningstermografi og tætning af bygninger stiftet brancheforeningen Klimaskærm. I samarbejde med Byggeriets Kvalitetskontrol arbejder man for at forhøje kvaliteten indenfor områderne tæthedsmåling og termografi. Torben Kaas fortæller: – Der har aldrig eksisteret ensartede krav til tæthedsmåling og termografering, og her har foreningen Klimaskærm udformet konkrete krav til medlemmer for udførelsen af målinger, som Energistyrelsen har sagt god for. Herved har man mulighed for at se hvilke virksomheder, der arbejder aktivt for at forbedre indsatsen på området.


3M FAST - Air Sealing Tapes

3M FAST Air Sealing Tapes er specielt udviklet til tætning i forbindelse med døre, vinduer, vindspærre, splejsning af dampspærrefolie og andre steder, hvor der kan forekomme utætheder i en bolig. 8067E FAST-F indfrier de skærpede tætningskrav i 2015 og 2020.

8069E FAST-D

8068E FAST-G

8067E FAST-F - Kan monteres ned til -18°C - 50 års holdbarhed - 6 måneders UV-bestandighed - Klæber på alle byggematerialer - Består sømtest - Certificeret af SITAC - Hurtig og nem montage

8067E FAST-F Enkeltklæbende

8068E FAST-G

8068E FAST-G 8069E FAST-D Trådarmeret

Dobbeltklæbende

3

8067E FAST-F 8067E FAST-F

8069E FAST-D

ge · sømfri mont age onta ri m ·s f øm øm s fri · e

ge · sømfri mont age onta ri m ·s f øm øm fri ·s e

e

e · sømfri mon ntag tag mo e· fri sø øm m fri ·s

ag

• Ligger jævnt og stabilt ved dimensionsændringer som følge af skiftende temperaturer • 40% hurtigere montering • Ingen ”væltede” og halvt islåede monteringssøm, der senere ligger og gnaver/afgiver knirkelyde • Kan ved fejlmontage fjernes uden deformationer • Super ergonomisk montage stilling og ingen belastende arbejdsstillinger • Ingen brug af værktøj • Testet af SBi - Statens Bygge forskningsinstitut

mo nt ag

tage · s øm fri m o nt fri montage · søm søm fri ag mo nt

FAKTA

fri montage · søm søm fri

e· tag on m

fri montage · søm søm f r i mo nt ag

e· tag on m

fri mo søm

novopan_annonce bygge-&anlægsavisen 251x166, tværformat.indd 1

e· tag on m

fri mon søm

e · sømfri mon ntag tag mo e· fri sø m øm fri ·s

e · sømfri mon ntag tag mo e· fri sø m øm fri ·s

Nu reduceres ikke kun varme- og energiforbruget i gulvvarmen vha. NOVOPAN KLIMAGULV - men også monteringstiden reduceres væsentligt ved stående , sømfri montage!

NOVOPAN KLIMAGULV er resultatet af de senere års udvikling, der hjælper boligejere til at reducere energiforbruget og byggebranchen til at honorere de nye skærpede lovpligtige 2020-energikrav til nye bygninger og miljørigtige byggematerialer. Et nyt, moderne og hurtigt-regulerende træbaseret gulvvarmesystem, der fordeler og sikrer en ensartet og energibesparende varme.

e· tag on m

e

e

- hurtig og sikker nedlægning og stærk ergonomi!

© offenm.com

e · sømfri mon ntag t a ge mo ·s fri ø m øm fri ·s

Sømfri montage

mo nt ag

e · sømfri mon ntag tag mo e · fri sø m øm fri ·s

e

ntage · s øm fri mo nt ag

age · s øm fri mo nt ag

fri montage · søm søm fri

e

e· tag on m

e· tag on m

3M Industri Hannemanns Allé 53 2300 København S Tlf.: 43480100 Email: dkindustri@mmm.com www.3M.dk/FAST

Pindstrup 8550 Ryomgård Danmark T. +45 89 74 74 00 F. +45 89 74 74 97 www.novopan.dk salg@novopan.dk 07/03/14 07.40

e· tag on m

fri søm


6

Særtillæg | energirenovering | bygge- & anlægsavisen | ANNONCE

Regionsbyggeri med miljøvenligt tagpræg Når Region Syd Danmark overtager det 3.300 m2 store moderne bosted for psykisk udviklingshæmmede i Stenstrup til september, sker det med æstetisk såvel som funktionel hensyntagen til både omgivelser og beboere. Samtidig har byggeriets bæredygtige tagløsning bidraget til opfyldelsen af bygherrens krav om at leve op til reglementets klasse 2020.

T

il september 2014 står Sydbo, som er et bosted bestående af i alt 24 boliger for psykisk udviklingshæmmede, klar til at blive overdraget til Region Syd

Danmark. For projektets rådgivende part, Casa Arkitekter, var det vigtigt at finde den mest velegnede, økonomisk langsigtede, driftssikre og bæredygtige tagløsning til byggeriet.

Fladt og stort tag stillede krav – Vi har lagt vægt på bostedets funktionalitet, som i høj grad understøtter beboernes selvhjulpenhed. Samtidig har vi tilstræbt variation, mulighed for små gårdhaver og ikke mindst et moderne arkitektonisk udtryk, hvor det lave byggeri ikke rager op over landskabet, men i stedet falder i et med omgivelserne uden at fremstå for dominerende eller bastant trods dets størrelse, fortæller Søren Qvist Hansen fra Casa Arkitekter. Den valgte arkitektoniske løsning til boligerne medførte en stor og flad, men samtidig varieret udskåret tagflade, som forbinder de mange boliger langs et fælles gangareal. Dette stillede i særlig grad krav om en optimal isoleringsløsning samt et stærkt, robust og tæt tag, som det var muligt at tilpasse de mange kanter, kiler, vinkler og ikke mindst det specielle afvandingssystem – alt sammen uden at det kom til at medføre dyre, besværlige og tidskrævende foranstaltninger ved montering og efterfølgende vedligehold. – Valget faldt på en miljøvenlig varmttagsløning med tagpapmembranen Derbigum SP FR – en omstændighed, der er medvirkende til, at dette regionsbyggeri opfylder bygherrens ønske om at leve op til Bygnings Reglementets klasse 2020. Udover anvendelsen af bæredygtige materialer har vi bl.a. også gjort brug af en lokal teglværksleverandør, hvilket minimerede transport- og energiforbruget. I det hele taget har vi tilstræbt at udfolde det bæredygtige potentiale gennem hele byggeriets levetid, fastslår arkitekten.

Tagmembran gav tidsbesparelser Selvom byggeriet forløb hen over vinteren, blev tidsplanen mere end overholdt, og det skyldtes ikke mindst, at den valgte tagløsning gjorde processen betydeligt hurtigere for tagentreprenøren. – Derbigum SP FR er hurtig at lægge og nem at tilpasse et byggeri som dette. Hver enkelt af disse boliger er bygget på langs af nogle forbindende gangarealer på en måde, så tagarealet bliver stærkt udskåret og varieret, hvilket giver mange kanter og hjørner.

Den anvendte tagmembran Derbigum SP FR en nem at montere og tilpasse et byggeri som Sydbo

Samtidig blev der stillet meget store krav til isolering og afvanding, hvilket naturligvis forudsatte en robust, tæt og holdbar tagløsning, der let og fleksibelt kunne tilpasses afvandingssystemet midt på taget, de 9 brønde samt de mange kasserender og kiler, fastslår Derbigum-entreprenør Johnny Poulsen fra Ryslinge Tagdækning, der bl.a. stod for monteringen af tagmembranen. – Ikke alene gav Derbigum-membranen os en stor tidsmæssig fordel. Det er også en ideel løsning på længere sigt, idet vi har at gøre med en helt glat, tæt og uorganisk overflade, som er nem at vedligeholde og tilmed har markedets længste levetid, hvilket sikrer, at bygningen er optimalt rustet til fremtiden, afslutter Johnny Poulsen.

Fakta om Derbigum SP FR Derbigum SP FR består af en særlig, modificeret bitumen af ædle polymerer (APP af høj kvalitet, også kaldet TPO), og to separate armeringslag – glasfibervæv og polyesterfilt. Denne kombination sikrer stor holdbarhed, høj isoleringsgrad, tæthed og brandmodstand, samt optimal dimensionsstabilitet og UV-resistens, stor rivestyrke og modstandsdygtighed over for perforering.

Levetiden er dokumenteret 30 år, og der er tale om et bæredygtigt, halogenfrit og genanvendeligt produkt.

Det store, flade tagareal med mange vinkler og kasserender stillede særlige krav til afvanding og forudsatte en fleksibel og holdbar tagmembran


8

Særtillæg | energirenovering | bygge- & anlægsavisen

Fremtidens håndværker er tværfaglig Lige nu er der stor politisk vilje til at gøre det nemmere for private bygningsejere at energirenovere, og her er det vigtigt, at hele rådgivningsprocessen med håndværkere og rådgivere bliver en positiv og tryg oplevelse. Tekst af Mikkel Weber Sandahl

R

egeringen er i færd med en større indsats for at sætte skub i energirenoveringen, og her er BedreBolig ordningen et af de konkrete tiltag på området. Ifølge Lars Korsholm, chefkonsulent i Byggeri og energieffektivisering i Energistyrelsen, så er det hovedsagelig en mere komplet rådgivning, som private boligejere efterspørger: – Med BedreBolig ordningen er målet, at boligejerne fremover vil indtænke energioptimering over alt, hvor der renoveres. Byggeriet skal generelt blive bedre til at rådgive på tværs af fagdiscipliner, hvor den enkelte også har blik for døre, vinduer, ventilation, isolering osv. Det handler ganske enkelt om at kunne sætte sig i den enkelte bygningsejers sted.

”Vi vil opkvalificere markedets aktører” – Boligejere henvender sig til forskellige

typer af håndværkere, når der deres huse skal renoveres, og skal vi sikre, at håndværkerne har de nødvendige energifaglige kompetencer til at rådgive overordnet set. Vi vil gerne opkvalificere markedets aktører i forhold til alle aspekter ved et renoveringsprojekt, fra afdækning af muligheder, til projektering og planlægning til en tryg byggestyring med en klassisk fejlog mangelopfølgning, hvor man samtidig også klæder boligejeren på i forhold til den fremtidige drift og vedligeholdelse, siger Lars Korsholm. En BedreBolig rådgiver kan ved siden af sin faglige baggrund give en systematiseret rådgivning om energirenovering, hvor hensigten er, at rådgivningen også indtænker boligejerens ønsker og behov i forhold til husets generelle vedligeholdelse, æstetik og funktionalitet.

Ordningen udbygges gradvist I første halvdel af 2014 kører BedreBolig

ordningen som et prøveforløb i de ni kommuner Esbjerg, Fredensborg, Frederikshavn, Høje-Taastrup, Morsø, Næstved, Odense, Roskilde og Skanderborg. Fra marts til maj kommer de første ca. 110 BedreBolig rådgivere til at være uddannet, og ud fra de første erfaringer vil der ifølge Lars Korsholm blive gjort visse justeringer og optimeringer, inden man lancerer ordningen i resten af landet til efteråret.

Gode råd til at få en god forretning ud af energirenovering

•• Markedsføring. Hvis flere kender gevinsterne ved energirenovering, vil antallet af opgaver på området stige. •• Tilfredse kunder. Det får man blandt andet ved at rådgive på tværs af fagskel, så kunderne får en god helhedsoplevelse. •• Se bygningen som helhed og husk at tænke driften ind fra starten.

Fakta: BedreBolig er en ny ordning, som skal gøre det enklere og mere overskueligt for danske boligejere at energirenovere. Formålet er at motivere boligejerne til energirenovering ved at give dem mulighed for en samlet, kvalificeret løsning til at energiforbedre boligen. Ordningen er etableret som en del af regeringens Vækstplan DK. Den indgår som led i regeringens indsats for at skabe vækst og grøn omstilling, og ordningen er vedtaget med bred politisk opbakning.


Arbejdsopgaver:

LIST i A I C E P NET S UDDAN G OLERIN S I E D A FAC

Murer

Tømrer

Maler

Jord, kloak og belægning

Betonarbejde

Hegns- og smedearbejde

Levering af grus og sten

Facadeisolering er et fantastisk produkt som både isolerer, forskønner facaden og er energibesparende. Pudsoverflader udføres i strukturer efter eget valg, stort farveudvalg og med flere års vedligeholdelsesfri overflade.

Vores mangeårige smede- og hegnsafdeling udfører standard- og især specialopgaver inden for: 

Smedehegn

Låger

Trapper

Rækværk

Stålkonstruktioner

Højkvalitets trådhegn

Troels Jørgensen A/S - Fuglegårdsvej 6 - 4892 Kettinge - Tlf. 54 87 43 00 - CVR 33 06 10 72


10

Særtillæg | energirenovering | bygge- & anlægsavisen | ANNONCE

Kort om facadeisolering Facadeisolering opbygges på allerede eksisterende facader. Der er tale om en udvendig efterisolering, som både skjuler og beskytter mindre skader på facaden. Pudseoverfladen udføres i strukturer og farver efter eget valg. Overfladen er smudsog vandafvisende. Se eventuelt mere på Tjas.dk

Et spørgsmål om kvalitet Suveræn holdbarhed er blandt de ønsker, den danske entreprenørvirksomhed Troels Jørgensen A/S oplever som de mest udbredte hos kunderne. Dertil kommer behovet for skræddersyede løsninger. Tekst af Tina Toft

D

er er stor interesse for energirenovering via facadeisolering i Danmark, og den er støt stigende både blandt private og bygherrer og arkitekter, lyder vurderingen fra entreprenørvirksomheden Troels Jørgensen A/S. – Folk er selvfølgelig interesserede i at finde ud af, hvordan de kan spare mest i kroner og ører, og så er der jo den bonus, at det er godt for miljøet. Men det er også meget vigtigt for kunderne at vide, hvor lang en levetid, produkterne har, fortæller Mia Frederiksen, der er direktør og bygningsansvarlig.

Sidstnævnte kan bl.a. hænge sammen med det klima, som vi har i Danmark, fortæller hun – især på områder tæt ved kysterne, hvor fugten fra havet er svær at ignorere:

besparende for kunde. Det kan eksempelvis være, at du nemt kan skylle snavs væk med en vandslange eller blot lade regnvandet gøre arbejdet.

God investering

Unik tilpasning

– Derfor anbefaler vi altid de mærker, som vi har god erfaring med, selvom de kan koste lidt mere end gennemsnittet, for de er altså mere seje i det i forhold til levetid.

At leve sig ind i kundernes individuelle behov er blandt spidskompetencerne i Troels Jørgensen A/S - ikke mindst i hegns- og smedeafdelingen, der udfører skræddersyet arbejde til både mindre erhverv og private kunder.

Desuden vil de på sigt mindske udgiften til opvarmning, understreger hun. – Men vi kigger selvfølgelig også på andre praktiske fordele. Det kan være i forhold til vedligeholdelse, der også skal være energi-

– Vi elsker at lave specielle ting. Mange kunder kommer til os, fordi de har en gammel låge, som de gerne vil have udformet på en helt ny måde. Det er sådan noget vi

er rigtig gode til. Men vi kan også specialdesigne og fremstille helt nyt baseret på kundernes ønsker og krav. Blandt deres mest populære produkter er bl.a. skydeporte eller låger med automatik og fjernbetjening, trapper, reposer, trådhegn til indhegning af oplagspladser og legepladser eller rækværk. – Og det er nærmest kun fantasien, der sætter grænser, slutter hun.


Nu går Kinnan aktivt ind på markedet for varmepumper og varme/køl til virksomheder og offentlige institutioner Til rene miljøer i salgs- og produktionsvirksomheder

Til urene miljøer i lager og produktionsvirksomheder

- vil vi typisk anbefale Mitsubishi PCA-indelen, der har stor kastelængde. PCA’en placeres stående på gulvet i de rene miljøer f.eks. lagerhaller, bilforretninger mm.

- vil vi typisk anbefale Mitsubishi IDH-indelen med kraftige blæsere, som presser varmen ned mod gulvet. IDH’en er ikke følsom for snavs, og placeres typisk nedhængt fra lofterne.

Til liberale erhverv, servicevirksomheder, mindre kontorer og andre små og mellemstore virksomheder - vil vi typisk anbefale LG Terma V eller Mitsubishi EcoDan og EcoDan+ som lever varmt brugsvand og varmt vand til eksisterende radiatorsystemer. EcoDan+ kan SAMTIDIG levere kold luft til f.eks. serverrum.

Til store virksomheder, offentlige institutioner, indkøbscentre, hoteller og store detailhandelsforretninger - vil vi typisk anbefale Mitsubishi CAHV-udedele, der kan levere ubegrænset varme - og kølekapacitet, når de sættes i serie. Kan levere varmt vand op til 70 ˚C. Vi leverer også Mitsubishi’s PAC ventilations interface til dette segment.

For mere information og priser kontakt:

Anlæg i alle størrelser Tilbagebetalingstid ned til 3 år

Miljørigtigt

Eco Clima

TM

Dalsagervej 25, 8250 Egå Tlf. +45 8617 8700 www.kinnan.dk

Perfekt til CO2-regnskabet


12

Særtillæg | energirenovering | bygge- & anlægsavisen | ANNONCE

Innovativ tætning 3M introducerede tidligere på året en helt ny type af Air Sealing Tape, specielt udviklet til tætning i forbindelse med døre, vinduer, vindspærre, splejsning af dampspærrefolie og alle andre steder hvor der kan forekomme utætheder i en bolig.

3

M har i foråret 2014 introduceret flere varianter af Air Sealing Tapes, og sortimentet omfatter nu både en fleksibel og trådarmeret udgave. Som noget helt nyt på markedet også en dobbeltklæbende tape med samme egenskaber – som gør det muligt at tænke utraditionelt ved montagen af dampspærren og reducere antallet af samlinger. Specielt 8067E FAST-F er med sine fleksible egenskaber unik til at løse lufttætningsproblemer på en helt ny måde.Tapen lever fuldstændigt op til byggereglements tætningskrav år 2020 og med en monteringstemperatur ned til -18° C er det nu muligt, at montere og tætne året rundt på de danske byggepladser.Tapen klæber på samtlige kendte PE-folier på markedet og alle overflader som f.eks. beton uden brug af primer

Sikker og nem montage 8067E FAST-F har på klæbesiden en todelt liner, hvilket hjælper montøren til en sik-

Enkel gulvvarme sparer energi og CO2 NOVOPAN KLIMAGULVE har fræsede spor til varmefordelingsplader og varmeslanger, hvilket gør det enkelt at projektere og udføre gulvvarme i renoveringsprojekter og nybyggeri. Pladerne har desuden en lav indbygningshøjde og er udstyret med dobbelt fer-not-system, så limningen sker let og ergonomisk. Løsningen kan opleves på BYGGERI ’14. Tekst af Martin Fogt Pollas Rønberg

N

OVOPAN KLIMAGULVE fra Novopan Træindustri A/S er en MK-godkendt, energi- og CO2-venlig gulvvarmeløsning baseret på gulvspånplader, der produceres i 70 % genbrugstræ. Pladerne er udformet, så varmefordelingsplader og varmeslanger automatisk kommer til at ligge rigtigt, og de enkelte varmezoner i bygningen kan dermed projekteres præcist på tegnebrættet.

Færre arbejdsgange i udførelsen – Det gælder også, hvis byggeriet har ukurante eller skæve arealer. Her er der mange

muligheder for at få en tilpasset løsning, forklarer produktspecialist Peter Simonsen fra Novopan Træindustri A/S og fortsætter: – Samtidig betyder gulvspånpladernes forfræsede spor til varmeslanger, at tømreren ikke skal bruge tid på at opfinde individuelle løsninger ude på byggepladsen. Pladerne er desuden udstyret med dobbelt fer-not-system, så man kan påføre to limstrenge i én arbejdsgang med pladen liggende i vandret plan. Det er en let og ergonomisk korrekt løsning.

Komfortabelt indeklima – Gulvvarme giver et mere komfortabelt indeklima end mange radiatorsystemer. Varmegulvplader med alu-varmefordelingsplader og varmeslanger leverer - modsat radiatorer - en jævn og konstant opstigende varme, så rumtemperaturen med samme komfort kan holdes 1-2oC lavere. Derudover udmærker en løsning med NOVOPAN KLIMAGULVE sig i forhold til betonbaserede gulvvarmeløsninger ved at have en meget kortere reaktionstid, som muliggør udnyttelse af solindfald samt natsænkning af temperaturen, fortæller Peter Simonsen.

Lav indbygningshøjde giver mindre arbejde Varmegulvpladerne fra Novopan udmærker sig bl.a. også ved, at der ikke tilføres fugt i løbet af byggeprocessen, hvilket er en stor fordel især ved renoveringer. Derudover er varmegulvpladerne ligeså lette at håndtere og udlægge som almindelige spånplader og vejer ca. det samme. – Vores gulvvarmesystem gør det ligeså overkommeligt at installere gulvvarme som

ker, nem og hurtig applikationsproces. Tapens elastiske egenskaber gør den ideel til materialer, som udvider sig ved temperaturforskelle.

Høje kvalitetskrav Tætningstape 8067E FAST-F er testet af SP, Sveriges Tekniske Forskningsinstitut, og har opnået SP SITACs P-mærkning til:

•• Lufttætning af vinduer og døre •• Splejsning af dampspærrer •• Tapen er også godkendt til overflader som akryl og alkyd Dokumenteret holdbarhed på 50 år Testen hos SP dokumenterer tillige en 50 års aldersbestandighed. 8067E FAST-F er testet i et klimakammer over 6 måneder og ved en temperaturer på 90 grader C. Det er unikt at kunne præsentere en tape, som imødekommer byggebranchens krav om en holdbarhed på 50 år og som har dokumentation for dette.

at lave en almindelig spånpladekonstruktion i gulvet. Et NOVOPAN KLIMAGULV kan også udlægges direkte oven på et eksisterende betongulv, og den lave indbygningshøjde betyder, at man som oftest undgår at skulle justere dørhøjderne efterfølgende. Samtidig slipper man for at brække det gamle betongulv op, forklarer Peter Simonsen og pointerer: – Når der er tale om nybyggerier, kan man med fordel udnytte hulrummet under klimagulvene til placering af de tekniske installationer. NOVOPAN KLIMAGULVE findes desuden i en MK-godkendt udgave til vådrum, hvor det igen giver store fordele, at det er en tør og let løsning. Her slipper man også for i mange tilfælde at skulle forstærke den eksisterende konstruktion, som man skal ved betonkonstruktioner.

En løsning for fremtiden Novopan Træindustri A/S medbringer bl.a. gulvvarmeløsningen på BYGGERI '14-messen d. 25.-28. februar i Fredericia, hvor Peter Simonsen glæder sig til at fremvise det enkle gulvvarmesystem for de udførende og projekterende på messen: – For os handler messen primært om at få udbredt kendskabet til de muligheder, som klimagulvene giver både i renoveringsprojekter og nybyggerier. En gulvvarmeløsning med NOVOPAN KLIMAGULV egner sig specielt godt til lavtemperaturkilder som f.eks. jordvarme, hvilket betyder, at klimagulvene også er en løsning for fremtiden, hvor mere energirigtig opvarmning vil få større og større betydning, afslutter han.


tilmelD Dig nyheDsbrev - og vind en iPad mini!

UDBUDSSERVICE gør dit salgsarbejde skarpere - hver dag

FÅ NYE KUNDER HVER DAg

Din direkte adgang til de vigtigste nyheder Vil du gerne holde dig orienteret men er træt af ligegyldige nyheder i din mailboks? Det forstår vi godt. Derfor har vi lavet et nyhedsbrev, hvor du hver tirsdag og torsdag kan få reel viden om alle de spændende ting, der sker i den danske bygge- og anlægsbranche. Nyhedsbrevet er spækket med interessante branchenyheder og artikler om innovative projekter og løsninger til byggebranchen. BONUS: Ved at tilmelde dig nyhedsbrevet får du også Bygge- & Anlægsavisen leveret til din mailboks, iPhone eller tablet, så snart avisen er på gaden! Deltag i konkurrencen nu Du kan tilmelde dig på www.bygge-anlaegsavisen.dk eller send en mail med din og dine medarbejderes mailadresser til vm@mediaxpress.dk. Du kan også tilmelde dig nyhedsbrevet ved at scanne QR-koden

PRØV UDBUDSSERVICE og FÅ 3 PRoJEKTER – HELT gRATIS

www.UDBUDSSERVICE.DK ELLER RIng 70 25 30 31

Med udbudsservice får du: Ô Info om byggeprojekter, der matcher præcis dit firma Ô Både private og offentLIge byggeprojekter Ô Skræddersyet projektinformation på mail – HVeR DAg Ô Kontaktoplysninger på de projektansvarlige – HVeR gAng

gå ikke glip af nye kunder Udbudsservice er en mailtjeneste, der sikrer dig information om nye aktive byggeprojekter, som er relevante for netop dit firma. Lige nu kan du prøve Udbudsservice gratis.

intropris - kun

495,- pr./md. Optimalt inde- og udeklima

* ved 12 mdr. abonnement og betalingsservice

Op til 90 % energibesparelse

FÅ 3 pRo gRATIS DU K jEKT ER An B YD E PÅ

Mindre CO2-udslip

5850 1213 I www.condair.dk

EVAPORATIV KØLING I BEFUGTNING I AFFUGTNING I I NSTRUMENTER R-75.446 - nr03 halvside 130x350mm CMYK.indd 1

26-05-2014 16:14:42


14

Særtillæg | energirenovering | bygge- & anlægsavisen | ANNONCE

Standarden DS 452:2013… …gælder termisk isolering af bygningsinstallationer, som fx varme-, ventilations-, køle-, solvarme- og brugsvandsanlæg samt termisk isolering af industrianlæg. Den omfatter også installationer i det fri og alle dele af installationen herunder plane og krumme overflader på eksempelvis rørsystemer, ventiler, ventilatorer og tanke. Kilde: Dansk Standard

Certificeret energirenovering Kvik Isolering I/S sikrer dig store energibesparelser med isolering af teknisk udstyr efter de nyeste og mest miljøvenlige normer. Tekst af Tina Toft

M

angelfuld isolering af teknisk udstyr i alle former for byggerier, eksempelvis ventiler eller flanger, belaster indeklimaet, miljøet og sender energiregningen helt til vejrs. Det kan dog nemt undgås, fortæller Lars Rolf Weje, der er medejer af Kvik Isolering I/S sammen med Stein Willy Venstad. – Efter en grundig inspicering af det konkrete byggeri kan vi lave beregninger, der dokumenterer, hvad der kan spares. På basis heraf laver vi et uforpligtende tilbud, som inkluderer alle omkostninger, så kunden på forhånd kan se, om det er en god investering – det er det i øvrigt altid, så det er blot et spørgsmål om præcis hvor god.

Skræddersyede løsninger

Økonomisk støtte

Dog oplever de hos Kvik Isolering I/S, at mange holder sig tilbage fordi de ikke ved at der er mange penge at spare, samt de frygter, processen bliver besværlig og dyr – også fremadrettet på grund af vedligeholdelse og lignende.

Lars Rolf Weje understreger, at der med energiaftalen fra 2006 endvidere er mulighed for at søge finansiel støtte.

– Folk frygter, at det bliver besværligt og dyrt, og så lader de være at gøre noget overhovedet, men sådan forholder det sig ikke med vores produkter. Med mere end 30 års erfaring i branchen mener vi at kunne tilbyde de bedste og mest fleksible løsninger. Det er komponenter, som supernemt kan tages af og monteres igen – du behøver ikke at være uddannet til det, for de lukkes ganske enkelt med snore og velcro.

Nye Standarder – Siden 2013 har standarden DS 452 betydet, at alt offentligt byggeri skal have energirenoveret sine tekniske systemer, og man kan faktisk få tilskud til isoleringen, hvis det bliver indrapporteret via et energiselskab. Det er et landsdækkende tilbud, og jeg kan kun anbefale folk at benytte sig af det – vi hjælper selvfølgelig gerne med råd og vejledning.

Godt for miljøet Der er desuden flere fordele udover de åbenbare økonomiske:

– Miljøhensynet er vigtigt, og det er da også derfor, at der er en dansk standard på området, for det er bare spild, hvis det tekniske udstyr ikke er ordentligt isoleret. Isoleringen er også med til at forbedre indeklimaet. Isolering kan også reducere støjen i det aktuelle rum. Han slutter: – Og der er ikke tale om standardløsninger. Isoleringspuderne og –jakkerne tilpasses 100 % til kundens unikke forhold – det er ganske enkelt vores speciale.

SPLASH Kvik Isolering I/S har Danmarks første Frosio-certificerede Inspektør Niveau 3 indenfor isolering.


15

Særtillæg | energirenovering | bygge- & anlægsavisen

Bygherrer kan skære 1% af byggeudgifterne Energistyrelsen lancerer nu vejledningen, Den energieffektive byggeplads, som skal hjælpe bygherrer og rådgivere med at spare energi på byggepladsen. Vejledningen vil i de fleste tilfælde kunne bidrage til at holde energiudgifterne på under 0,5 % af byggesummen.

D

et kræver normalt meget energi at opføre en bygning.Typisk, hvad der svarer til 2-4 års fremtidigt varmeforbrug eller 0,5-1,5 % af byggesummen. Men der er stor forskel på energiforbruget på de forskellige byggepladser, og udgiften kan i mange tilfælde reduceres til under 0,5 % af byggesummen.

Sæt ind i begyndelsen af projektet Muligheden for at påvirke og reducere energiforbruget i en byggeproces er størst i begyndelsen af projektet. Derfor henvender vejledningen sig især til bygherrer og

rådgivere, der tager nogle af de vigtigste valg i begyndelsen af et byggeri. Entreprenører, leverandører og håndværkere kan dog også hente inspiration i vejledningen. Projektleder i Energistyrelsen, Simon Chræmmer Jørgensen, fortæller: – Uanset, om byggeprojektet er stort eller småt, og hvordan det er organiseret, vil vejledningen kunne guide bygherrer og rådgivere igennem deres overvejelser, så de sparer energi i hele forløbet.

Flere virksomheder har set resultater Ved at bruge redskaberne i vejledningen,

bliver byggeprocessen mere lean, uden at det giver ekstra besvær. Miljøchef hos NCC, Svend Mertz, siger: – Groft sagt, er det ofte et spørgsmål om at planlægge byggeriet, så tingene kan gøres i den rigtige rækkefølge – dvs. lukke huset af med permanente vinduer, før man sætter varme på. Andre gange er der behov for en usædvanlig løsning, som projektleder Steen Rasmussens fra MT Højgaard fandt til et kontorbyggeri: – Byggefolkene lavede f.eks. en midlertidig ”tagdækning” med tagnedløb over atrium. Så kunne de arbejde i tørvejr ude og inde på samme tid uden at måtte stoppe aktiviteter om vinteren. Det forkortede byggeperioden og gav et mindre energiforbrug.

Opvarmning og udtørring sluger 80 % Et af de områder, som sluger meget energi, er opvarmning og udtørring. Det udgør i gennemsnit 80 pct. af byggeprocessens samlede energiforbrug. Ofte er det dog muligt at finde besparelser på dette område – især hvis der tænkes energibevidst allerede under planlægningen af byggeriet.

Kom til fyraftensmøde om vejledningen Energistyrelsen inviterer til fyraftensmøder i København, Aalborg og Aarhus hhv. den 4., 11. og 12. juni, hvor der vil blive en grundig introduktion til metoderne i vejledningen og givet eksempler fra byggepladser. Det er gratis at deltage.

Rumventilation, optimeret komfort og energiforbrug - hvordan ? Med LS Control MultiController er det muligt at styre og kontrollere ventilation i enkelt rum til optimal komfort og energiforbrug. Især i klasselokaler, kontorlandskaber, mødelokaler mv., er der meget at vinde ved at styre ventilationen efter belastningsgraden. Med LS Control MultiController og sensorer i diskret tidløst design er dette muligt samtidig med at komfort og dermed ydeevne for personer i rummet optimeres. Besøg www.lscontrol.dk og se alle vore løsningsforslag samt det omfattende produktprogram .

LS Control A/S · Industrivej 12, Gelsted · 4160 Herlufmagle · tlf. +45 5550 5550 · lsc@lscontrol.dk · www.lscontrol.dk


GRØNNE TAGE OG SORTE BUNDLINIER Vi ved, at tagdækning og vedligehold af tage er noget som interesserer få mennesker i længden. Derfor gør vi os ekstra umage for at sikre dig problemfrie tagløsninger, som holder tæt og mindsker de miljømæssige fodaftryk i hele tagets lange levetid – samtidigt med, at du får en unik totaløkonomi.

Vi anvender DERBIGUMs produkter, som er unikke i forhold til kvalitet og miljøbelastning – og som har markedets dokumenterede længste levetider. Taget lægges af vores autoriserede tagdækkere, som følger den seneste udvikling og er blandt branchens dygtigste og bedst uddannede.

Levetiden og tagets totaløkonomi afhænger af to ting: det anvendte tagmateriale, samt måden materialet lægges på.

I kombination med 15-års garanti er du derfor sikret mod problemer med dit tag og økonomiske overraskelser i mange år frem.

Det er en løsning som giver sorte tal på bundlinien – også i dit grønne regnskab. Kontakt os på telefon 70 15 15 17 eller tjek www.derbigum.dk hvis du vil vide mere om, hvordan dit næste tagpap projekt kan blive en god investering – både økonomisk og miljømæssigt.

Danmarks stærkeste kæde af tagdækkere

Byggeoganlaegsavisen 3 sek4 2014  
Byggeoganlaegsavisen 3 sek4 2014