Page 1

Nr. 2 April Marts2014 2012| |24. 22.Årgang Årgang| |Tlf: Tlf:33 3344 4455 5555 55| |Årsabonnement: Årsabonnement:706,606,-incl. incl.moms moms | | Udgivelsesfrekvens: Udgivelsesfrekvens:66gange gangeårligt årligt

Byggematerialer Renovering af skoler og boliger


2

Særtillæg | byggematerialer | bygge- & anlægsavisen

Staten efterspørger bæredygtige byggematerialer Mange leverandører og producenter venter på pres fra oven med at blive certificeret, da slutbrugeren ofte ikke er opmærksom på bæredygtighed. Med statens beslutning om udelukkende at indkøbe bæredygtige træprodukter forventes flere private virksomheder at omstille sig til bæredygtig træindkøb- og produktion. Tekst af Mikkel Weber Sandahl

 I

skal ikke undervurdere branding værdien ved at være frontrunner – det er en vigtig del af mange virksomheders identitet, siger Niels Peter Dalsgaard Jensen, der påpeger, at selvom der i udbudsmaterialet er krav om at kunne dokumentere bæredygtighed, så vælger mange alligevel det billigste.

Strategi for Intelligent Offentligt Indkøb besluttede Regeringen i oktober, at den vil sikre, at der indkøbes dokumenterbart bæredygtigt træ i staten samt ved brug af træ til statslige bygge- og anlægsarbejder. Den beslutning demonstrerer en generel bevægelse i byggebranchen mod flere bæredygtige byggematerialer, hvor det offentlige vælger at gå forrest for at sætte gang i den udvikling. Departementer, direktorater og ministeriernes styrelser skal således fremover benytte sig af bæredygtigt træ, når der skal nye vinduer i facaderne, eller hvis der skal nye plankegulve på kontorerne. Det gælder både ved nybyggeri og renovering.

– I dag er økonomi en del af det, når virksomheder vælger at blive certificerede eller at bruge certificerede materialer. Man skal kunne mærke det på bundlinjen, og her spiller det offentliges indkøbspolitik en vigtig rolle.

Fokus på hele træets historie

Rygstød til bæredygtig skovdrift Regeringen vil tillige opdatere og præcisere Naturstyrelsens vejledning om indkøb af bæredygtigt træ og udbrede kendskabet til vejledningen i hele den offentlige sektor. Vejledningen definerer bæredygtigt træ som træ fra skove, der opfylder kriterierne for FSC - eller PEFC-certificering og anerkender begge ordninger som dokumentation for bæredygtigt træ. Formand i PEFC Danmark Niels Peter Dalsgaard Jensen, hilser regeringens tiltag velkommen, da man har en fornemmelse af, at mange virksomheder har holdt sig tilbage med at blive certificeret, fordi der ikke der ikke har været tilstrækkelig efterspørgsel på certificerede varer:

– Endelig kan de fremsynede skove og virksomheder få opbakning til deres virksomhedspolitik. Men der kommer ikke til at være et efterslæb, da der lige nu bliver produceret mere certificeret bæredygtigt træ, end markedet er til. Så vi kan sagtens følge med, hvis der kommer en øget efterspørgsel.

Bæredygtighed handler også om økonomi – PEFC bliv stiftet i 2003, og vi plejer at sige, at de første 5 år, der fik vi alle idealisterne med. Så kom der nogle med, som kunne se en økonomisk fordel i det – i forhold til at imødekomme kunder og for at kunne det bruge i deres marketingsarbejde. Man

At handle med træ eller produkter, hvor træ indgår, er at handle med et af vores planets vigtigste råstoffer. I de senere år er der kommet stor fokus på de forhold, som træ fremstilles under. For forbrugerne – primært i de vestlige lande – har det reel betydning, at deres møbler, tømmer, byggematerialer, papir og andre fiberprodukter er fremstillet af træ fra bæredygtige skovbrug. De fleste forbrugere prioriterer producenter, der har et respektfuldt forhold til miljøet, og som tager et medansvar for de belastninger på miljøet, som en produktion af træbaserede produkter altid medfører. Det ses oftere og oftere, at bygherrer stiller deciderede krav om, at så mange materialer som muligt stammer fra bæredygtig produktion – og at det kan dokumenteres.

Da Københavns Rådhus for nylig skulle brandsikres, gjorde Fire Guard det lettere og billigere for fugeentreprenøren at opnå et fuldt tilfredsstillende resultat.


Bestil en gratis kalender T-shirt på cembrit.dk/tshirt*

VI SLÅR DE ANDRE Hos Cembrit er vi verdensmestre i at servicere dig og dine kolleger – ud fra devisen: jeres problem må aldrig blive jeres problem.Vi tager os af jeres udfordringer og giver jer værktøjer, som I kan bruge overfor kunderne. Og har vi leveret noget, der ikke spiller, så står vi til regnskab for det. På den front slår vi konkurrenterne med flere længder. Prøv vores Tagberegner og Tagdesigner på cembrit.dk.

* Så længe lager haves


4

Særtillæg | byggematerialer | bygge- & anlægsavisen | ANNONCE

Passiv brandsikring er blevet lettere og mere økonomisk Øget brandsikkerhed skal bl.a. sikres gennem bedre byggematerialer. Det er udgangspunktet for Dana Lims nye produktserie Fire Guard, der letter håndværkerens arbejde i forbindelse med brandtætning og forbedrer den passive brandsikring ved installationsgennemføringer og lineære fugninger. Serien viste for nylig sit værd i forbindelse med brandsikringen af Københavns berømte Rådhus, hvor ca. 30 nye branddøre er blevet brandtætnet med Fire Guard.

 D

skulle brandsikres. For at styrke den passive brandsikring blev Fire Guard S 564, som er seriens neutralhærdende siliconefugemasse, anvendt til fugningen af dørene.

ana Lim har for nylig lanceret produktserien Fire Guard, der er testet i henhold til EU-standarderne EN 1366-3 og EN 1366-4 og effektivt forhindrer spredning af ild, varme og røg via installationsgennemføringer og lineære fugninger. Fire Guard-serien bidrager på den måde til byggeriets passive brandsikring og er med til at sikre, at byggeriet overholder de grundlæggende krav til opdeling i brandmæssige enheder samt sikring af stabilitet og flugtveje iht. bl.a. BR10. – Risikoen for spredning af ild, varme og røg øges betragteligt, når installationshullerne ikke lukkes tilstrækkeligt eller udføres med forkerte materialer. Netop denne risiko ønsker vi at modarbejde med vores nye brandsikre produkter. Fire Guardserien gør det lettere for håndværkeren at brandtætne kabler, rør og ventilationskanaler, ligesom serien også letter arbejdet med brandsikker fugning af vinduer, døre, skillevægge, lofter, gulve og etageadskillelser, forklarer Lars Wulf, der er marketingchef hos Dana Lim.

For fugeentreprenør Kim Høj fra Høj Fugeteknik, der har været ansvarlig for fugningen af branddørene på rådhuset, har det været både tidsbesparende og økonomisk fordelagtigt at anvende Fire Guard til fugningen af rådhusets branddøre. Det skyldes bl.a., at Fire Guard S 564 kan anvendes til fugning på bagstop, hvilket gør brug af glasuld helt overflødigt:

Fire Guard letter håndværkerens arbejde med brandtætning og forbedrer den passive brandsikring ved installationsgennemføringer og lineære fugninger.

Grundlaget for brandsikkerhed

evne uden brug af specielle aktiveringsmekanismer eller styresignaler. En effektiv passiv brandsikring udgør derfor grundlaget for en optimal sikring af byggeriet, så menneskeliv reddes, og materielle værdier ikke går tabt ved brand.

Brandsikring deles groft sagt op i to dele, nemlig passiv og aktiv. Aktiv brandsikring udgøres af de elementer, der aktiveres, når branden opstår, såsom brandalarmer og sprinklersystemer. Passiv brandsikring omfatter derimod brug af byggematerialer, der øger byggeriets iboende brandmodstands-

– Passiv brandsikring er af afgørende betydning for en bygnings eller bygningsdels ydeevne i tilfælde af brand. En sådan sikring opnås enten i kraft af de produkter, der er anvendt ved opførelsen af bygningen eller tilføres bygningsdelene for at øge

deres brandmodstandsevne. Det er af afgørende betydning, at disse sikringsforanstaltninger er udformet og installeret korrekt, så bygningen lever op til de stillede krav i tilfælde af brand, forklarer Bent Jensen, der er formand for fagudvalget i SikkerhedsBranchen Passiv Brandsikring.

Pæne og glatte fuger på Københavns Rådhus Københavns mere end 100 år gamle Rådhus fik for nylig installeret ca. 30 nye branddøre, da bygningens øverste etage

– Når man arbejder med brandfuger, er man normalt nødt til at bruge isoleringsmateriale, hvilket ofte gør arbejdet besværligt. Med Fire Guard kan man bruge helt almindelige bagstop, som enhver fugeentreprenør har med sig på arbejde, hvilket betyder, at der er både tid og penge at spare. Samtidig gør den det meget nemmere at lægge en fuge, fordi bagstoppenes runde pasform gør det nemt at opnå den helt rigtige dimensionering af fugen, forklarer Kim Høj og fortsætter: – Fire Guard er både god og nem at bruge. Fugemassen er let at trykke ud med en fugepistol, og den er nem at glitte, så man hurtigt opnår en pæn og glat overflade. Der er derfor tale om en løsning, som både gør arbejdsprocessen lettere, billigere og med et fuldt tilfredsstillende resultat.


1

2

3

Ønsker du at renovere et badeværelsesgulv på under én time med fald til afløb? wedi Fundo gulvelement med indbygget fald til afløb løser denne opgave!

Du sparer tid og dermed omkostninger, når du renoverer baderum med wedi produkter!

En wedi løsning har ikke højere indkøbspris end de mere traditionelle løsninger!

wedi Hovedkontor for de Nordiske lande Industrivej 20 · DK-3550 Slangerup · Tel +45 47 38 23 29 · Fax +45 47 77 23 29 · info@wedi.dk · www.wedi.eu

wedi løsninger vejer op til 1/10 del af de traditionelle løsninger!


6

Særtillæg | byggematerialer | bygge- & anlægsavisen

Genanvendelse af byggematerialer:

Hvordan kan vi gøre det bedre? Lektor Thomas F. Astrup, DTU MILJØ

Bygge- og anlægsaffald har i Danmark traditionelt været et rigtig godt eksempel på effektiv genanvendelse. Store mængder f.eks. af beton, mursten og lignende materialer er blevet indsamlet, nedknust og genanvendt ved nye anlægsarbejder, f.eks. som fyldmateriale i forbindelse med vejbygning. De store mængder har bidraget til, at genanvendelsen samlet set har været høj i Danmark - også sammenlignet med andre lande i Europa. Dette gode udgangspunkt bliver dog udfordret i fremtiden.

 B

yggematerialers bæredygtighed, eller deres miljøpåvirkning, afhænger af flere forhold, f.eks.: forbrug af energi og ressourcer ved produktion af byggematerialerne, byggematerialernes eventuelle mulighed for at bidrage til e nergibesparelser i byggeriet, deres holdbarhed samt muligheden for genanvendelse efter brug. Vi vil fokusere på genanvendelse af byggematerialerne og miljøgevinsten forbundet med den efterfølgende anvendelse.

Genbrug, genanvendelse eller ny anvendelse Der findes flere typer af genanvendelse. Materialerne kan bruges igen til samme formål som oprindeligt, altså genbruges. Et eksempel er indsamling, oprensning og genbrug af gamle mursten eller vinduer til brug i nybyggeri. Materialer kan også genanvendes ud fra deres ressourceværdi, f.eks. ved omsmeltning af metalskrot til nyt metal. En tredje mulighed er, at materialerne nyttiggøres til formål, hvor materialets oprindelige egenskaber ikke er vigtige. Dette kan f.eks. være anvendelse af nedknust beton i vejbygning eller fremstilling af energi fra brændbare materialer. Indsamling, behandling, oparbejdning og klargøring til nye anvendelser af byggematerialer vil i alle tilfælde kræve en ”indsats” og i alle tilfælde medføre forbrug af energi og ressourcer. Byggematerialerne skal

muligvis skilles ad, forskellige materialer skal sorteres fra hinanden eller skal transporteres til videre behandling. Alle disse processer medfører emissioner til miljøet, dvs. håndteringen af byggematerialerne i affaldsfasen er i sig selv en belastning for miljøet. Jo nemmere det er at adskille materialerne i enkeltdele, jo bedre er det for miljøet. Med andre ord, så kan design og konstruktion af byggematerialerne være afgørende for hvor godt ressourcerne i byggematerialerne sidenhen kan udnyttes. Hvis eksempelvis værdifulde metaller kun vanskeligt kan frasorteres i konstruktionen, så er det ikke sikkert, at metallerne bliver genanvendt. Det er altså ikke tilstrækkeligt blot at sige, at byggematerialer kan genanvendes, fordi enkeltmaterialerne teoretisk kan genanvendes. Man bør også kunne forklare, hvordan det skal ske i praksis og hvilke processer, der er nødvendige. Når selve håndteringen af byggematerialerne i affaldsfasen samlet set er en miljøbelastning, hvordan kan byggematerialer så blive bæredygtige? Hele miljøgevinsten ved genanvendelse af affaldsmaterialer ligger i den nye anvendelse, genanvendelsesfasen. Der opnås udelukkende en miljøgevinst, hvis materialerne erstatter andre og nye produkter. Miljøgevinsten opstår altså først ved, at produktionen af nye byggematerialer undgås. Ellers ikke. Miljøgevinsten er derved størst, når produkter fra miljøbelastende og energiintensiv produktion undgås. Det er altså ikke ligegyldigt, hvordan materialerne genanvendes. Når beton knuses og nyttiggøres som fyldmateriale ved anlægsarbejder, erstattes typisk materialer som grus eller lignende. Produktionen af disse materialer er ikke specielt miljøbelastende sammenlignet med f.eks. nyproduktion af beton. Det vil derfor være meget mere gavnligt for miljøet, hvis betonelementerne i stedet kan nedtages og anvendes igen, således at nyproduktion af tilsvarende betonelementer undgås.

Lektor Thomas F. Astrup, DTU MILJØ

Byggematerialer kan altså blive mere miljøvenlige, hvis det i designfasen tænkes ind,

at materialerne enten let skal kunne adskilles i materialetyper, eller at materialerne i sig selv kan indgå i nybyggeri og dermed spare nyproduktion af tilsvarende byggematerialer. Samme tankegang gør sig gældende ved anvendelse af andre affaldsmaterialer i byggeriet. Man kan f.eks. forestille sig, at affald fra husholdninger eller industrien opgraderes og anvendes ved bygning af nye huse. Igen bør det overvejes, at en eventuel opgradering medfører ressourceforbrug og miljøbelastning, mens miljøgevinsten findes i form af det produkt eller materiale, som erstattes. Løsningen er derfor ikke bæredygtig, hvis opgraderingen er for krævende i forhold til gevinsten. Eller hvis de samme affaldsmaterialer kunne give større miljøgevinst ved andre former for genanvendelse eller nyttiggørelse. Dårlig genanvendelse kan f.eks. være oparbejdning af blandet affaldsplast til grålige plastemner, som anvendes i situationer, hvor træ ville være alternativet. Ved en sådan genanvendelse erstatter plasten altså ikke ny plastproduktion, men i stedet et træprodukt. I dette tilfælde kunne forbrænding og effektiv energiudnyttelse af affaldsplasten give større miljøgevinst for samfundet ved at undgå tilsvarende energiproduktion. Et andet eksempel er genanvendelse af gamle bildæk til fremstilling af belægning ved legepladser. Hvis den

alternative belægning er grus, så er det muligt, at bildækkene kunne give større miljøgevinst i samfundet på anden vis. Det er ikke tilstrækkeligt blot at genanvende og inddrage affaldsmaterialer i byggeriet. Det gør ikke i sig selv byggeriet hverken bæredygtigt eller miljøvenligt. Det er nødvendigt at overveje, hvordan de samme materialer ellers vil kunne anvendes i samfundet. Hvis der findes alternative løsninger, hvor der kan opnås større miljøgevinst, så bør affaldsmaterialerne naturligvis sendes derhen.Tilsvarende med genanvendelse af byggematerialer. At finde den rette anvendelse af materialer i byggeriet er ikke den eneste udfordring i fremtiden. Indholdet af forureningsstoffer og kemikalier i materialerne kan være en stor begrænsning for genanvendelsen. F.eks. kan maling og overfladebehandling gøre, at et ellers værdifuldt materiale kan bidrage til at sprede miljøfremmede stoffer eller gøre det uanvendeligt i nyt byggeri. Dette leder tilbage til den grundliggende udfordring i byggeriet, at materialer bør være så holdbare som muligt, så let adskillelige og sorterbare som muligt, og med så få fremmedstoffer som muligt. Dette er ikke enkelt, men det kræver at genanvendelse tænkes ind allerede i materialefremstilling, materialevalg og design af byggeriet.


FIRE GUARD Brandsikring af fuger og installationsgennemføringer Passiv brandsikring er grundlaget for at sikre bygninger mod brand. Det betyder at alle materialer udvælges så de forhindrer at branden spreder sig. Der er kommet to nye EU standarder som omhandler produkter til brandsikring. EN 1366-3 som omfatter produkter til installationsgennemføringer, og EN 1366-4 som omhandler produkter til lineær fugning. De to nye standarder betyder at produkterne testes på samme måde, hvilket gør det mere simpelt at få godkendt brandsikrings løsninger hos brandmyndighederne og nemmere at finde den rigtige løsning til opgaven.

Opfylder de nye EU standarder EN1366-3 OG EN1366-4.

VIND EN IPAD Scan QR-koden og tilmeld dig vores månedlige nyhedsbrev på www.danalim.dk og deltag i konkurrencen om en Ipad.

DANA LIM A/S - KØBENHAVNSVEJ 220 - DK-4600 KØGE - TLF. +45 56 64 00 70 - FAX +45 56 64 00 90 - E-MAIL: INFO@DANALIM.DK - WWW.DANALIM.DK


8

Særtillæg | byggematerialer | bygge- & anlægsavisen | ANNONCE

Bæredygtighed bygges med mursten Europæiske arkitekter ser generelt mursten som det mest bæredygtige byggemateriale til facader. Det viser en ny international rapport, hvor 1600 arkitekter fra 8 europæiske lande har medvirket.

 T

eglbranchen har i mange år arbejdet hårdt for at dokumentere og beskrive murstens mange fordele, når det gælder bæredygtigheds mere end 50 indikatorer ifølge de fælles europæiske normer. Derfor er det naturligvis glædeligt, at så mange arkitekter ude i verden anerkender den miljømæssige fornuft i at bygge med mursten”, udtaler Tommy Bisgaard, direktør for Kalk- og Teglværksforeningen og Bygitegl.dk. Arkitekterne i rapporten kommer blandt andet fra Tyskland, Spanien, Italien, England og Frankrig. I Skandinavien ser man en lignende tendens blandt arkitekter, idet de foretrækker mursten fremfor andre facadematerialer i deres egen privatbolig. Undersøgelser fra Lunds Tekniske Højskole viser, at cirka 2 ud af 3 skandinaviske arkitekter foretrækker selv at bo i murede teglhuse. Det skyldes blandt andet murstens holdbarhed og lille behov for vedligehold.

– To væsentlige aspekter, når det gælder bæredygtighed på europæiske plan.

Topkarakterer til mursten ”Mursten ligger rigtigt flot i forhold til opfyldelse af mange indikatorer i de europæiske CEN- standarder for bæredygtighed”, fastslår Tommy Bisgaard, og fortsætter: – Det er netop egenskaber som en holdbarhed på mindst 150 år for tegl og et minimalt behov for vedligehold, der er med til at placere mursten blandt de mest bæredygtige byggematerialer på markedet. Dertil kommer fordelen ved et rigtigt godt indeklima samt gode sociale forhold såsom arkitektonisk værdi og øget brandsikkerhed. Der er endvidere ingen behov eller risici ved deponering og over 95 % recirkulering af nedbrudt tegl. Dertil kommer en høj score for de økonomiske indikatorer for det murede byggeri med tegltag, herunder en meget høj gensalgsværdi.

Den perfekte klimaskærm Bæredygtighed handler også om at skabe fremtidssikre løsninger, der tager højde for ændrede klimaforhold. Klimaforskningen viser, at vejret i fremtiden byder på mere nedbør, flere skift mellem frost- og tøperioder og et generelt mere ekstremt klima med kraftigere storme. Dette stiller i fremtiden ekstra store krav til bygningers facader. – Hvis man vil være på forkant med klimaforandringerne, er det afgørende at bygge solidt, så vind og vejr påvirker bygningen mindst muligt. Det indebærer også at bygge i tunge konstruktioner for bedre at kunne fastholde konstante temperaturer indendørs uden behov for dyr køling. Her må man se på både byggematerialet og de konstruktioner, det indgår i. Mursten er utroligt modstandsdygtigt overfor nedbør, fugt og temperaturskift. Det skyldes, at tegl har en naturlig evne til at optage og afgive fugt uden at skade murværket. I teglbranchen fokuserer vi meget på at udvikle stærke murværkskonstruktioner, fx med EPS-søjler, der kan modstå den øgede belastning fra vinden og samtidig isolere muren effektivt, fortæller Tommy Bisgaard.

Arkitektens vision bevares Stærke bæredygtige løsninger kan sagtens kombineres med spændende arkitektur. Arkitekter har mange muligheder med tegl som facade- eller tagmateriale.

– Vi ser ofte, at arkitekter og teglværker samarbejder om at udvikle nye formater og farvespil, der passer til arkitekternes vision. - Det er meget givende og innovative samarbejder, som åbner den skattekiste af muligheder, som netop tegl, som en af byggeriets mindste og mest spændende byggesten, rummer. Arkitekten kan samtidig være sikker på, at når murstensfacaden står, bevarer den sit æstetiske udtryk for eftertiden. Den hverken ruster, skifter farve eller forvitrer, men får en flot patina med årene, siger Tommy Bisgaard.

Om Kalk- og Teglværksforeningen Kalk- og Teglværksforeningen blev dannet i 1893, og har i 120 år varetaget medlemmernes interesser. Foreningen repræsenterer danske, norske og svenske producenter af bl.a. teglsten, byggesten, mørtler og kalkprodukter og støtter markedsføring, forskning og udvikling inden for kalk- og teglområdet.


ANNONCE | Særtillæg | Byggematerialer | bygge- & anlægsavisen

ARoS Aarhus Kunstmuseum Novopan Klimagulv sikrer et lavt varme- og energiforbrug i ny tagpavillon på toppen af ARoS Aarhus Kunstmuseum.

 A

RoS Aarhus Kunstmuseum er et spektakulært billed- og oplevelseshus. Arkitekturen er i international klasse og kunsten det samme. Begge byder på oplevelser af høj karat. ARoS er med sine 17.700 kvadratmeter, fordelt over ni etager, ét af Nordeuropas største kunstmuseer. Den danske arkitektvirksomhed,Schmidt Hammer Lassen Architects,vandt i 1997 konkurrencen om at tegne det nye museum i kamp med 109 tegne-stuer fra det meste af verden.Schmidt Hammer Lassen Architects er en af Skandinaviens mest anerkendte,prisvindende arkitektvirksomheder og står naturligt nok for den seneste udvidelse med op-førelsen af en ny tagpavillon på 310 kvm på toppen af ARoS Aarhus Kunstmuseum.En tilbygning, som binder det eksisterende museum sammen med Olafur Eliassons spektakulære kunstværk,Your rainbow panorama,der giver mulighed for at opleve byens flotteste udsigt over Aarhus i alle regnbuens farver. Novopan Klimagulve er selektivt udvalgt som gulvvarmeløsning i projektet. Tilbygningen gør det nu muligt for publikum at gå hele vejen op indendørs i museet

ad den spiralformet trappe op til Your rainbow panorama, hvilket ikke tidligere var muligt. Projektet tog sin start i marts måned, og medio november var der officiel indvielse på projektet til glæde for museets gæster. Novopan Klimagulve er selektivt udvalgt som gulvvarmeløsning i projektet. Frederik Schou-Hansen, arkitekt maa og projektleder på projektet forklarer; - “Der er nogle ret skrappe krav til indbygningshøjder ved opvarmning og kølingsløsninger i tagpavillonens gulvkonstruktion, idet der ligger et kæmpe stålkonstruktions-system under gulvet. Et system, der bærer hele kunstværket Your rainbow panorama. Det betyder, at der nogle steder kun er få centimeters luft fra færdigt gulv ned til stålkonstruktion, der krydser igennem hele gulvet, der gør, at man ikke kan fremføre traditionel varme til konvektorgrave. Således er der en lang række bindninger i de fysiske forhold, hvor traditionel gulvvarmeløsning med varmeslanger nedstøbt i betongulvet ikke er en mulighed. Omstændighederne giver simpelthen ikke plads til det. De forhold gør Novopan Klimagulvet til den optimale løsning i denne sammenhæng”.

H+H Termoblokken er markedets bedst isolerende blok…og så er den endda blevet endnu bedre! Med sine kun 40 cm’s tykkelse og en U-værdi på 0,12 W/m2 k, bør der ikke være nogen tvivl om, hvilken blok du skal vælge. Scan koden og få meget mere information om Termoblokken og hvorfor den skal indgå i dit næste projekt! Termoblokken.dk

Har jeg løsningen til dit næste projekt?

Build with ease

HplusH.dk

9


10

Særtillæg | byggematerialer | bygge- & anlægsavisen | ANNONCE

Når kun de bedste materialer er gode nok Det historiske Dehns Palæ i København er i øjeblikket under restaurering efter en omfattende tagbrand i 2010. Overalt i bygningen er der fokus på at få genskabt de oprindelige løsningers høje kvalitet. Derfor bruges der bl.a. svenske kalkstensfliser på gulvarealerne i kælderen og stueetagens trappearealer. De sarte natursten og risikoen for opstigende fugt stiller helt særlige krav til gulvløsningerne, fortæller entreprenøren.

 D

ehns Palæ i København, som bl.a. huser Dansk Apotekerforening, blev i 2010 ramt af en omfattende tagbrand. Sammen med det efterfølgende slukningsarbejde efterlod branden bygningen stærkt medtaget, og siden da har Dehns Palæ været under restaurering. Overalt bliver der fokuseret på at få genskabt den elegance og høje kvalitet, som kendetegnede bygningen før branden. Restaureringen forventes at være færdig i 2015.

Opstigende fugt og sarte natursten I øjeblikket arbejder 7 murere fra entreprenøren Einar Kornerup A/S på gulvene i Dehns Palæs kælderetage og på stueetagens store trappepartier. Her skal der etableres i alt ca. 800 m2 flisearealer med kalkstensfliser fra Gotland i Sverige. Kravene er høje til både udførelsen og de gulvprodukter, som anvendes, bl.a. fordi der i kælderen skulle tages hånd om den opstigende fugt, forklarer byggeleder Svend Matthisen: – Gulvene i kælderen havde intet kapillarbrydende lag, da vi gik i gang. Der var derfor intet, der ville forhindre fugt fra jorden i at trænge op i fliserne og efterfølgende misfarve eller mørne dem. Samtidig er der en generel udfordring, når man arbejder

med sarte naturstensfliser: Hvis opblandingsvandet i fliseklæberen fordamper ud gennem fliserne, så opstår der risiko for, at fliserne får grimme skjolder eller misfarves.

Det skyldes, at ARDEX S 27 W har meget korte tørre- og hærdetider. Flisearealerne er derfor gangbare og klar til fugning allerede efter kun 2 timer.

Epoxymembran og naturstensklæber

– Det giver store tidsgevinster, når arbejdsgangene indrettes efter de meget korte hærde- og tørretider. Det er især en fordel i et omfattende renoveringsprojekt som Dehns Palæ. Her projekteres der løbende, og hver dag byder på nye overraskelser, som skal håndteres, påpeger Svend Matthisen.

Entreprenøren besluttede derfor i samråd med ARDEX, som leverede gulvprodukterne, at den bedste løsning var at etablere en 100 % fugttæt epoxymembran oven på undergulvet. Valget faldt på epoxyharpiksgrunderen ARDEX EP 2000, der bl.a. udmærker sig ved høj vedhæftningsevne og effektiv afspærring af opstigende fugt og byggefugt. Efter påføringen blev membranen strøet med sand for at øge vedhæftningen til den overliggende fliseklæber yderligere. Desuden har murerne anvendt tætningsbånd for at fugtsikre det nederste af væggene optimalt. – Derefter lagde vi fliserne i naturstensklæberen ARDEX S 27 W, som har en såkaldt ARDURAPID-effekt. Effekten gør, at opblandingsvandet ikke fordamper ud gennem fliserne, når klæberen tørrer. I stedet bindes vandet krystallinsk i selve klæberen, så vi undgår misfarvninger, og fliserne holder sig flotte i årevis.

Tidsbesparende løsninger Ud over at skåne kalkstensfliserne for misfarvninger giver fliseklæberens ARDURAPID-effekt yderligere fordele for murerne. Selve fliselægningen kan således laves hurtigt, så snart fliserne er skåret til.

Murerne fra Einer Kornerup A/S har desuden etableret vådrum i Dehns Palæs kælder med den hurtigttørrende vådrumsmembran ARDEX 8 + 9, som sikrer en elastisk og revnefri konstruktion. Derudover har de anvendt hurtigcementen ARDEX A 38 MIX til genopretning af cementpudslag bl.a. på bygningens trappearealer. A 38 MIX udmærker sig ved at give en næsten svind- og spændingsfri hærdning og udtørring, og cementpudslaget er gangbart allerede efter 2-3 timer.


11

ANNONCE | Særtillæg | Byggematerialer | bygge- & anlægsavisen

Nyt undertag med klæbekant Isola har udviklet banevarer i 110 mm bredde med klæbekant for at imødekomme de nye retningslinjer fra Branchearbejdsmiljørådet for bygge- og anlægsbranchen (BAR). Løsningen giver mindre materialespild, ligesom klæbekanter forhindrer slagregn og fygesne i at trænge ind i konstruktionen. Tekst af Mikkel Weber Sandahl

 P

Arbejde på tagkonstruktioner er risikofyldt, og de syv dødsfald i byggeriet i det forgangne år er alle faldulykker. Når man monterer undertag fra tagrygning og ned, så burde der monteres et stillads under taget, og det er ikke altid tilfældet i en travl hverdag. Det er baggrunden for, at BAR nu anbefaler, at undertag altid monteres i vandrette baner, hvor banebredden ikke må overstige 1100 mm.

å BYGGERI´14 fremviste Isola deres nye undertag, som er udviklet til at opfylde de krav, som Branchearbejdsmiljørådet har stillet i deres nye metodebeskrivelse for oplægning af undertag.Teknisk Produktchef i Isola Alex Winsley fortæller i den forbindelse: – Vores stand var meget besøgt, og vi havde en rigtig positiv dialog med de besøgende, som godt kunne se de sikkerhedsmæssige fordele ved vores produkter. Sikkerheden er meget vigtig for os. Vi har fokus på vores brugere, og vi arbejder hele tiden på at videreudvikle vores produkter i forhold til nye behov og nye krav fra håndværkerne. Hvis vi kan skubbe på en udvikling, hvor færre håndværkere falder igennem tagene, så har vi gjort vores arbejde.

Totalgaranti giver tryghed På Isolas stand kunne man opleve Isola Isokraft, Isola Tyvek Pro og Isola Tyvek Supro Grid på BYGGERI´14. Alle produkterne er godkendt i DUKO, og der er henholdsvis 15 års og 20 års totalgaranti på undertagene, hvilket giver en vigtig tryghed for både de udførende og de fremtidige brugere.

ge · sømfri mont age onta ri m ·s f m øm ø fri ·s e

fri montage · søm søm f r i mo nt ag

e

e · sømfri mon ntag tag mo e· fri sø øm m fri ·s

ag

• Ligger jævnt og stabilt ved dimensionsændringer som følge af skiftende temperaturer • 40% hurtigere montering • Ingen ”væltede” og halvt islåede monteringssøm, der senere ligger og gnaver/afgiver knirkelyde • Kan ved fejlmontage fjernes uden deformationer • Super ergonomisk montage stilling og ingen belastende arbejdsstillinger • Ingen brug af værktøj • Testet af SBi - Statens Bygge forskningsinstitut

mo nt ag

ntage · s øm fri m o nt fri montage · søm søm fri ag mo nt

FAKTA

fri montage · søm søm fri

e· tag on m

ge · sømfri mont age onta ri m ·s f øm øm fri ·s e

e· tag on m

e· tag on m

fri mo søm

novopan_annonce bygge-&anlægsavisen 251x166, tværformat.indd 1

NOVOPAN KLIMAGULV er resultatet af de senere års udvikling, der hjælper boligejere til at reducere energiforbruget og byggebranchen til at honorere de nye skærpede lovpligtige 2020-energikrav til nye bygninger og miljørigtige byggematerialer. Et nyt, moderne og hurtigt-regulerende træbaseret gulvvarmesystem, der fordeler og sikrer en ensartet og energibesparende varme.

e· tag on m

fri mon søm

e · sømfri mon ntag tag mo e· fri sø m øm fri ·s

e · sømfri mon ntag tag mo e· fri sø m øm fri ·s

Nu reduceres ikke kun varme- og energiforbruget i gulvvarmen vha. NOVOPAN KLIMAGULV - men også monteringstiden reduceres væsentligt ved stående , sømfri montage!

e· tag on m

e

e

- hurtig og sikker nedlægning og stærk ergonomi!

© offenm.com

e · sømfri mon ntag t a ge mo ·s fri ø m øm fri ·s

Sømfri montage

mo nt ag

e · sømfri mon ntag tag mo e ·s fri øm øm fri ·s

e

ontage · s øm fri mo nt ag

age · s øm fri mo nt ag

fri montage · søm søm fri

e

e· tag on m

Pindstrup 8550 Ryomgård Danmark T. +45 89 74 74 00 F. +45 89 74 74 97 www.novopan.dk salg@novopan.dk 07/03/14 07.40

e· tag on m

fri søm


12

Særtillæg | byggematerialer | bygge- & anlægsavisen | ANNONCE

Nem og effektiv montage Wedi gulvelement med indbygget fald til afløb er en oplagt løsning til renovering af baderum.

 D

er er kunder, som har det krav, at badeværelset skal være færdig på én arbejdsuge, og den udfordring kan wedi løse qua den hurtige, effektive og rationelle arbejdsgang, og uden at arbejdsmiljøet blev sat overstyr, da wedi løsnin ger vejer op til en 1/10 del af de traditionelle løsninger.

De håndværkere og entreprenører som anvender wedi i dagligdagen, sætter stor pris på, at produktet er nemt at arbejde med og kan håndteres uden yderligere foranstaltninger. På trods af produktets lave vægt, har det en enorm stabilitet, tåler vand og fugt samt har en isolerende effekt, mindst på niveau med de mere kendte isoleringsmaterialer. Wedi Fundo er gulvelement med indbygget fald til afløb, både det traditionelle kvadratiske afløb og det designmæssige flotte linje afløb. Fundo gulvelement med fald til afløbet kan leveres fra kun 20,0 mm tykkelse, når der skal være løsninger uden meget niveauforskel og eventuel gulvvarme kan lægges lige under klinkerne og dermed opnås hurtig og effektiv varme. Når der er tale om vandbåren gulvvarme, kan det anbefales at anvende Fundo fra 40,0 mm tykkelse, hvor varmekilden ligger ned-fræset i wedi og dermed både isolerer med sparer energi til følge samt hurtig reaktionstid, da varmekilden ligger lige under klinkerne. Dette kan give varmebesparelse op til 35 %. På et projekt i Nordjylland blev et gulv på 6 m² kan monteret på ca. én arbejdstime, ovenpå eks. konstruktion i træ og fald til afløb er perfekt i én arbejdsgang, det betød at entreprenøren kunne udføre 3 gulve om

dagen, inkl. handling af materialer, placering af gulvbrønd mv. Den næste fordel i ovennævnte projekt var; det var minimalt hvad der skal ryddes op/ gøres rent, når badeværelset er renoveret, da der ikke er puds og betonstøv, og der er ikke støv i om omkring badrummet og disse baderum lå i kombination af stueetage og første sal. Det er vigtigt at påpege, at wedi løsninger ikke har en højere omkostning end de traditionelle løsninger, når der skal renoveres

baderumsgulve, men har en stor besparelse i tid, og det er også økonomisk ansvarlighed.

Mere end gulve Wedi er også kundespecifikke løsninger, fra simple pladetyper på specialmål til wellness områder med bænke beklædt med mosaik, runde dampkabiner med led lys i lofterne og til spabade, alt sammen udført i den velkendte blå formstabile kerne og efterfølgende påført coating for effektiv vedhæftning af puds, fliser eller spartelmasse.


13

ANNONCE | Særtillæg | Byggematerialer | bygge- & anlægsavisen

Ny 2.generations Klimagulv Nu reducerer Novopan Klimagulv ikke kun varme- og energiforbruget i gulvvarmen men også tiden væsentligt ved stående sømfri montage!

 P

ende. Pladen slippes, og den falder let og uhindret på plads i sporet. Efterfølgende fikseres varmefordelinspladen i gulvspånpladens spor, og den ligger plant til underlaget. Designet gør, at alu-varmefordelingspladen fikseres øjeblikkelig og helt uproblematisk uden traditionel brug af søm til fastgørelse. Sømfri fiksering mindsker risikoen for evt. spændinger og buler i alupladerne. Monteringen foregår let og ergonomisk uden uhensigtsmæssige belastende arbejdsstillinger for montøren. Designet forbedrer monteringstiden væsentligt, så i en tid med fokus på lønomkostninger i byggeri, er der noget at spare på det nye 2.generations Novopan klimagulv.

å årets messe BYGGERI ’14 i dagene den 25-28. februar introducerer Novopan Træindustri A-S en ny forbedret montageløsning, der reducer tidsforbruget ved udlægning af alu-varmefordelingspladerne i Novopan klimagulv. Løsningen er sømfri, hvorved der undgås buler i alu-pladerne grundet spændinger og “væltede” monteringsøm. Et nyt, moderne og hurtigtregulerende træbaseret gulvvarmesystem, der fordeler og sikrer en ensartet og energibesparende varme. Novopan klimagulv er resultatet af de senere års udvikling, der hjælper boligejere til at reducere energiforbruget og byggebranchen til at honorere de nye skærpede lovpligtige 2020-energikrav til nye bygninger og miljørigtige byggematerialer. Gulvene kan tilpasses de fleste konstruktioner og er en gennemarbejdet og komplet løsning til installering af vandbaseret gulvvarme. Systemet er egnet til såvel nybyggeri som boligrenovering, og er en hurtig, tryg, enkel og økonomisk løsning, der bl.a. ligger under gulvet i projektet Åhusene - Aarhus, Svalin - Roskilde og senest i udvidelsen af ARoS Aarhus Kunstmuseum med schmidt/hammer/lassen architects tilbygning af tagpavillonen.

Varmefordelingspladen er afprøvet af SBi, Statens Byggeforskningsinstitut. Montagen af det ny 2.generations Klimagulv fra Novopan Træindustri sker stående. Pladen slippes, og den falder let og uhindret på plads i sporet. Designet gør, at aluvarmefordelingspladen fikseres øjeblikkelig og helt uproblematisk uden traditionel brug af søm til fastgørelse. Sømfri fiksering mindsker risikoen for evt. spændinger og buler i alu-pladerne. Monteringen foregår let og ergonomisk uden uhensigtsmæssige belastende arbejdsstillinger for montøren.

Sømfri montage, hurtig og sikker nedlægning og stærk ergonomi! Novopan Træindustri A-S introducerer 2.generation af Novopan klimagulv - gulvpladen til gulvvarme - med et nyt monterings-

Skru op og ned for varmen reaktionstiden er stadig kort, og økonomien bevaret !

venligt design. Alu-varmefordelingspladen bygger på et nyt design med vulster (små udposninger) i de kanaler, hvor aluminiumsprofilen placeres i de forfræsede spor i gulvspånpladen. Montagen sker stå-

Temperaturændring opnås stadig ved f.eks. natsænkning - den ønskede temperatur opnås indenfor en halv til to timer modsat traditionelle gulvvarmesystemer indstøbt i betondæk, som er op til tolv timer om at nå en ønsket temperaturændring grundet betondækkets store termiske inerti. Således kan der stadig opnås energibesparelser på ca. 5 % af varmeregningen.

Radonann 266x175 byg og anl okt 12_BygTek Platon ann 02.10.12 11:08 Side 1

Isola Radonsikring - Komplet og sikker radonbeskyttelse! Radonspærre 400 eller Radonmembran SBS Isola Radonspærre 400

Radon Tætningsmasse

Isola as Vesterballevej 5 7000 Fredericia Tlf.: 70208052 www.isola-platon.dk

Radon Samlebånd

Isola Radonmembran SBS

Radon Flexibånd

Radonmanchett

Isola Radonbrønd

Radonbrønd 500

Isola Radonsikring - Ingen gør det enklere!

Tørre og sunde huse


14

Særtillæg | byggematerialer | bygge- & anlægsavisen | ANNONCE

Miljøvenlige plastprodukter

MERE END 50 ÅRS ERFARING

til byggeri over og under jorden

Markeringsnet

Til markering af kabler og ledninger m.m. for at undgå graveskader. Findes i alle farver afhængig af formålet.

Kan du få øje på radiatoren?

Miljønet

Godkendt af miljøstyrelsen. Til markering og adskillelse af forurenet jord. Flere varianter i såvel bredde, styrke samt maskestørrelser.

Armeringsnet

Sikrer en stabil indkørsel. Undgå kørespor. Kan placeres mellem stabilgrus og afretningssand.

Snefangsrør med sømkant

Modvirker problemer med fygesne i tagkonstruktioner. Findes i størrelserne ø22 mm, ø32 mm, ø42 mm, ø70 mm.

Tagrendenet Forhindrer tilstopning af alle typer tagrender.

BIO-BLOK

®

Til regnvandshåndtering. Til såvel små og store faskiner som til opbygning af forsinkelsesbassiner.

BIO-BLOK®

Anvendes som filtermedie ved nedsivning af spildevand. Bedre biologisk rensning. Ressourcebesparende med hensyn til grus.

Hvem siger, at en radiator skal være kedelig. Eller kun skal afgive varme? Hudevad Consilio er resultatet af et stærkt parløb mellem arkitekter og Ribe Jernindustri. Danmarks største radiatorproducent åbner med deres nye radiatorbænk op for spændende indretningsmuligheder.

 O

rdet CONSILIO er latin og betyder ”bevidst” eller ”tilsigtet”. CONSILIO giver derudover associationer til det engelske ord ”conceal”, som betyder ”skjule”. Med disse to betydninger er CONSILIO et rigtig godt navn til en radiator, hvor rør og ventiler er skjulte, og hvor radiatoren opfattes mere som et møbel end en radiator. Tilslutningerne er placeret således, at alle rør og ventiler er gemt væk under bænken. Visuelt betyder det et glat og æstetisk smukt design, der let lader sig integrere i arkitekturen. Den er samtidig nem at installere uden samlinger under gulvet.

Slidstærk, funktionel og elegant

Phone +45 98 92 21 22 - E-mail: plast@expo-net.dk - www.expo-net.dk

Et af de absolutte nøgleord for radiatorbænken er slidstyrke. Alle materialer er udvalgt med styrke og kvalitet for øje. For eksempel er løsningens plane, lodrette flade svejst på radiatoren, hvor den i en standardudførelse kun ville være løst påsat. Flere af bænkens dele kan udskiftes nemt og hurtigt.


15

ANNONCE | Særtillæg | Byggematerialer | bygge- & anlægsavisen

UDBUDSSERVICE gør dit salgsarbejde skarpere - hver dag

GÅ IkkE GLIP AF PRojEk tER I DIN REGIoN CONSILIO’s funktionalitet understreges ved mange gennemtænkte detaljer: Eksempelvis er ventil og følerhoved skjult under bænken ved brug af en specialanboring. Dette giver en fysisk beskyttelse af emnerne og udgør et vigtigt element i det stilrene design.

eksempel er bryggers, børneværelser og indgangsområder eller ungdomsboliger. Men mulighederne med Consilio er ubegrænsede. Med radiatorbænken bliver vægplads netop frigjort til fordel for et funktionelt møbel, der samtidig varmer rummet effektivt op.

Endvidere er radiatorbænken udført således, at alle belastninger fra brug af bænken overføres til gulvet gennem benene. Der overføres altså ingen belastninger gennem de vandførende dele af møblet.

Et utal af designmuligheder

Moderne varmeløsning til ethvert rum CONSILIO er enestående til rum, hvor pladsen skal udnyttes maksimalt. Et typisk

Hudevad Consilio leveres som standard med siddeflade af bøgetræ og lakeret i umbragrå, men kan også fås i andre lakeringsfarver samt siddeflade i enten eg, ask eller mahogni. Dermed kan man kombinere farve og træsort i et utal af muligheder, så det endelige look passer nøjagtig til boligens stil og udtryk. Hvorfor også lade sig begrænse?

TILMELD DIG I DAG på www.UDBUDSSERVICE.Dk

DÆKKER BÅDE PRIVATE OG OFFENTLIGE BYGGEPROJEKTER I DIN REGION Udbudsservice er en mailtjeneste der sikrer dig værdifuld information fra CRM-Byggefaktas database, som er Danmarks største med ca. 9.000 aktive byggeprojekter. Heraf er 50% private. Vælg selv de typer af projekter du vil have sidste nyt om hver morgen: Licitationer Byd på de åbne og indbudte

Licitationsresultat Byd ind som underentreprenør

Du får naturligvis kontaktoplysninger på de ansvarlige – hver gang.

speciaLpRis i apRiL måned - kun: - ved 12 mdr. abonnement og betalingsservice

Læs mere her: www.udbudsservice.dk eller scan QR-koden med din smartphone. Du kan også ringe på 7025 3031 og tale med os.

495,kr./måned


Hudevad Consilio

Hudevad Consilio

- når radiatoren er et møbel

Hvem siger, at en radiator skal være kedelig. Eller kun skal afgive varme? Hudevad Consilio er en radiatorbænk, der forener funktionalitet og æstetik. Slidstærke kvalitetsmaterialer og et design med fokus på detaljer gør den til mere end en varmekilde.

Innovative radiators manufactured in Denmark

Hudevad Consilio er et praktisk og smukt radiatormøbel til byggerier, hvor der er behov for ekstra robust inventar. Dens slidstyrke gør den velegnet til steder, hvor der færdes mange mennesker, mens det stilrene design gør, at den også passer ind i ethvert hjem.

Identify. Invent. Inspire. EN 442-1 adv.dk.04.014/0

Ribe Jernindustri A/S · Saltgade 11 · DK-6760 Ribe · Tlf.: +45 75 42 02 55

www.hudevad.dk www.rio.dk

Byggeoganlaegsavisen 2 sek4 2014  
Byggeoganlaegsavisen 2 sek4 2014