Page 20

20 ANNONCE

Særtillæg | Building green | bygge- & anlægsavisen

Regnvandshåndtering med herlighedsværdi Danmarks byer er i en rivende udvikling. Der bygges og renoveres boliger og erhverv på livet løs, og flotte arkitektoniske perler blomstrer op. Et godt byområde ligger tæt på indkøbsmuligheder, institutioner, kulturelle tilbud, og ikke mindst grønne områder. Men for at fremtidssikre at det grønne bymiljø består, er det vigtigt at tænke fagligt og langsigtet i projekteringen. Tekst af Elias Inceer

 F

regnhændelse, eller hvor meget vand der ønskes håndteret med træerne:

orskning viser, at vi bliver gladere og sundere, når vi er i nærheden af naturen. Livet i det grønne giver mærkbare trivselsmæssige og æstetiske fordele. Med træer omkring os sikrer vi i øvrigt dels en uundværlig biodiversitet og et godt både fysisk og psykisk klima. Med en stigende tilflytning til de stadigt voksende byområder er det derfor ekstra vigtigt at tænke beplantning ind i de urbane områder.

– Beregningerne tilpasses projektets forudsætninger, og med udgangspunkt i nyeste regndata og anbefalingerne for dimensionering fra spildevandskomiteen får de projekterende altså databaserede argumenter for at integrere det grønne som en del af vandhåndteringen.Træplantning bliver dermed mere end blot et spørgsmål om æstetisk og rekreativt udbytte, afslutter Martin Theill Johansen.

– Når vi er i byen, så har vi brug for noget at kigge på, og være ude i, for at få stimuleret vores sanser. Her kommer parker, frodige friarealer og grønne gader ind i billedet, for det kan sagtens lade sig gøre at være tæt på naturen, selvom man bor centralt. Det grønne kan i høj grad bidrage til byområders identitet og forøge attraktionsværdien samtidig med, at der kan skabes en mere tryg, udfoldelsesrig og afslappet hverdag, fortæller landskabsarkitekt Martin Theill Johansen fra Milford.

Den grønne økonomi Der er både god fornuft og økonomi i at tænke beplantning ind i vores metropoler. Gennem en optimal landskabsmæssig planlægning kan vi håndtere og aflede regnvandet og minimere oversvømmelser til fordel for både kældre, kloaksystemer og byens natur: – At tænke natur og især træer ind i byplanlægningen har udover de æstetiske fordele også en lang række praktiske driftsfordele for byen. I stedet for udelukkende at udbygge kloaksystemerne og anvende byens eftertragtede overflader til beplantede regnbede og andre arealkrævende løsninger, kan man koble regnvandshåndtering med træplantning og derved bruge nedbør som en aktiv resurse til at skabe store

Den grønne vision

Visualisering af det moderne bærelagssystem fra det første pilotprojekt i Hammerensgade i København. Siden den første etablering i efteråret 2016 er der blevet udført flere DeepGreen-projekter rundt om i Danmark og adskillige er ved at blive projekteret eller anlagt. sunde og flotte træer, siger Martin Theill Johansen. Netop det sunde træ er fokuspunktet i DeepGreen-konceptet, som man hos Milford rådgiver om. Et system af underjordiske vækstceller, der bærer en belægning, giver et stort rodvolumen så overfladevand opmagasineres og optages af træerne. Den moderne og innovative plantegrube sikrer en ukomprimeret rodzone, god luftudskiftning og fordeler indløbsvandet ud til hele rodnettet og sørger derved for en effektiv afdræning, så træerne ikke drukner. – Træer etableres desværre ofte i utilstrækkelige plantegruber, hvilket betyder, at

I 2013 blev to historiske alléer genetableret i Christiansfeld, der i 2015 blev udpeget til Verdensarv af UNESCO. Træerne indgår som et markant element i byen og dens fremtoning. De er etableret i moderne, rodvenlige vækstceller, og allerede her fire år efter plantning ses resultatet af de gode vækstforhold. Foto: Thomas Thinghuus, Kolding Kommune

Milford samarbejder med landskabsarkitekter, ingeniører, arkitekter, entreprenører og anlægsgartnere samt deres bygherrer med skarp og målrettet fokus på forbedring af bymiljøet og robust grøn infrastruktur rundt om i Skandinavien. Foruden faglig sparring og teknisk rådgivning om træplantning og regnvandshåndtering tilbyder Milford forskellige løsninger til kantafgrænsninger, sokkelrender og wiresystemer til vægbeplantning.

bymiljøet efterlades med træer der mistrives. Et træ i sund vækst kan tilbageholde og fordampe store mængder vand, og med DeepGreen kan vi både tilbyde træerne de optimale forhold for vækst og trivsel samt sikre punktvis regnvandshåndtering. I modsat fald risikerer man, at træerne stagnerer eller dør med omkostninger til eksempelvis genplantning til følge, fortæller Martin Theill Johansen.

Den grønne projektering Med DeepGreen-konceptet kan der foretages beregninger, når træerne indgår i vandhåndteringen, eksempelvis hvor mange træer der skal plantes i forhold til en given

Når der skabes plads og sikres tilpas rodvolumen, så er der basis for at byens træer kan opnå god vækst og bidrage positivt til byens miljø, som her i Aarhus Midtby.

Træer kan bidrage til at et område opleves trygt og frodigt samt til at synliggøre årstidsvariationen – også i et nyt boligområde, som her i August Schades Kvarter, hvor SLA har skabt attraktive grønne uderum. Med de rette vækstvilkår kan træerne i langt højere grad opfylde deres formål og øger deres egen merværdi som årene går.

Boa 5 sektion 4  
Boa 5 sektion 4