Page 1

ZAV- beleid


Wat is ZAV-beleid? Heeft u ook weleens gedroomd van een luxe badkamer, een andere keuken, een vaste trap naar de zolder en dergelijke? Het hoeft niet bij een droom te blijven, want dit soort voorzieningen behoort tegenwoordig, óók in een huurwoning, tot de mogelijkheden. ZAV-beleid is het beleid van Vooruitgang over deze Zelf Aangebrachte Voorzieningen. In deze brochure leest u alles over het ZAV-beleid van Vooruitgang. Uiteraard is de inhoud van deze brochure besproken met uw huurdersbelangenMotto Vooruitgang Melden ook in uw belang vereniging, Heeft u plannen om uw huurwoning naar uw Stichting Het motto van Vooruitgang luidt: eigen ideeën en omstandigheden aan te passen? Bewoners‘Maak van ons huis uw thuis’. Dit betekent dat Misschien wilt u een mooiere badkamer inbouwen platform Vooruitgang u de vrijheid geeft om uw huurof een tussenmuurtje weghalen. De eerste stap is Sassenheim e.o. woning op een betaalbare wijze naar eigen

overleg met Vooruitgang, zodat u niet achteraf

wensen en omstandigheden aan te passen.

voor verrassingen komt te staan. Als eigenaar van uw huurwoning willen wij graag

Uitgangspunten

op de hoogte blijven van de staat waarin onze

Behalve met u, moeten we ook rekening houden

woningen verkeren. Het melden van verander-

met anderen, zoals nieuwe huurders die na u

plannen is echter ook in úw belang. U kunt gratis

komen. Daarom hebben wij een paar uitgangs-

gebruik maken van onze ervaring en kennis.

punten op een rij gezet om ervoor te zorgen

Een dakkapel plaatsen in een complex waar wij

dat uw klus op een prettige manier geklaard

over een jaar of drie de daken vernieuwen heeft

kan worden. Het draait eigenlijk allemaal om

weinig zin. Wanneer u toestemming heeft gekre-

vijf punten:

gen voor uw plannen, mogen uw aanpassingen

l

Veranderplannen? Bij grotere bouwkundige

bovendien blijven zitten bij verhuizing. Sommige

veranderingen adviseren wij u ons vooraf op

grote veranderingen komen zelfs in aanmerking

de hoogte te stellen, dit kan problemen bij

voor een vergoeding.

verhuizing voorkomen. l

l

l

l

Vooruitgang adviseert, kent de regels en wil het

Kleine klussen

eventueel ook voor u uitvoeren.

Voor kleine veranderingen (zie tabel) zoals stuc-

Voor grote veranderingen kunt u bij verhuizing

werk of wandtegels hoeft u geen toestemming

een vergoeding ontvangen.

te vragen. U krijgt van ons wel een advies (zie

Zelf verbouwen, betekent ook zelf

bijlagen) waaraan de aanpassing moet voldoen.

onderhouden.

De aanpassing kan zonder probleem blijven zitten

Vooruitgang neemt uw aanpassing, mits

als bij uw vertrek wordt vastgesteld dat u zich aan

van goede kwaliteit, altijd over als er vooraf

die eisen heeft gehouden en de verandering in

toestemming is verleend.

‘goede staat’ verkeert.

Op de komende bladzijden leggen we deze punten zo helder mogelijk aan u uit. Zo weet u precies waar u aan toe bent. Uw woonconsulent staat klaar om uw specifieke vragen te beantwoorden.

Maak van ons huis uw thuis

- pagina 2 -


Het grotere werk

d: Past de investering bij de huurprijs van de wo-

Grote aanpassingen zoals badkamers, keukens,

ning? Een kostbare keuken installeren

uitbouwen/serre’s, dakkapellen en dakterrassen

in een woning van € 300,- huur per maand lijkt

vragen om een wat uitgebreidere beoordeling en

niet zo logisch. Misschien is het dan verstan-

een advies op maat. Wij adviseren u bijvoorbeeld

diger een huis te kiezen dat beter bij u past.

over de bouwtechnische haalbaarheid van uw ideeën

Onze woonconsulenten zijn u graag behulp-

en de materialen die u het best kunt gebruiken.

zaam bij het zoeken naar een andere woning.

Ook kijken we naar voorschriften van de nutsbedrijven voor gas, water, licht en wordt er getoetst aan het

Toestemming

bouwbesluit en bestemmingsplan.

Bij grote veranderingen krijgt u schriftelijk toe-

Onze jarenlange ervaring en kennis staan borg voor

stemming voor uitvoering. Uiteraard kunt u ook

een degelijk advies dat helemaal bij uw omstandig-

tussentijds voor advies bij ons terecht. Uw aanpas-

heden past.

sing mag na vertrek achterblijven en wordt door ons overgenomen. U weet hiermee precies waar u

Beoordeling door Vooruitgang

aan toe bent. Overleg loont dus de moeite!

Uw persoonlijke vrijheid is ons uitgangspunt. Met dat idee in ons achterhoofd bekijken wij uw plan-

Het kan gebeuren dat we geen toestemming

nen. Daarbij letten we niet alleen op technische zaken,

geven. Dat is bijvoorbeeld het geval als uw verzoek

maar kijken we ook naar het beheer en de verhuur-

niet voldoet aan de wet- en regelgeving of niet

baarheid van de woning in de nieuwe situatie. We

past binnen het beleid van Vooruitgang. In een

geven een paar voorbeelden van vragen die wij stellen

brief zullen we altijd uitleg geven waarom we tot

als we uw plannen bekijken:

dit oordeel zijn gekomen. Voert u de gewenste

a: Vooruitgang beoordeelt het plan, geeft een advies

verandering toch uit, dan moet bij verhuizing één

en een technische omschrijving.

en ander dan ongedaan gemaakt worden en moet

Kunnen bestaande gas-, water- en elektriciteitslei-

eventuele schade worden hersteld. Dit is voor reke-

dingen blijven functioneren, kunnen we er nog bij

ning van de huurder.

als er iets stuk is? Worden er deugdelijke materialen gebruikt of vormen die een risico voor bijvoorbeeld

Hoe melden?

kortsluiting?

Hiervoor hebben wij een speciaal aanvraagfor-

b: Liggen er voor uw wooncomplex renovatie- of

mulier. Dat vult u in en u stuurt het met eventuele

onderhoudsplannen klaar? Het zou jammer zijn om

bijlagen (bijvoorbeeld kopieën bouwtekening,

op eigen houtje te investeren in een woning die

offertes) naar Vooruitgang. Wij nemen dan

volgend jaar voor een grondige renovatie op onze

spoedig contact met u op. Een aanvraagformulier

lijst staat! In gezamenlijk overleg zoeken we naar

vindt u óók achterin deze brochure.

de beste oplossing. c: Is de woning nog verhuurbaar na de aanpassing? Heel aparte plannen kunnen in de toekomst een probleem opleveren als we een nieuwe huurder moeten vinden.

- pagina 3 -

Maak van ons huis uw thuis


Vergoeding Vooruitgang? Een verbouwing kost vaak veel geld. Logisch dus dat u daar iets voor terug wilt krijgen wanneer u binnen 10 jaar verhuist. De volgende punten zijn van belang om te beoordelen of uw klus in aanmerking komt voor een vergoeding:

a: Niet elke grote aanpassing waarvoor toestem-

in deze brochure voor welke voorzieningen u een

ming is verleend, komt in aanmerking voor

gedeeltelijke kostenvergoeding krijgt bij uw ver-

vergoeding. De vergoedingsregeling is vooral

trek. Vooruitgang neemt dus de voorziening over.

bedoeld voor voorzieningen waarvan een

U bent dan niet afhankelijk óf een nieuwe

huurder nog jarenlang plezier kan hebben.

huurder de zaken wil overnemen en óf hij er

Daarom geldt die regeling alleen voor keukens,

voor wil betalen. U behoudt overigens altijd het

badkamers, dakramen en dakkapellen, centrale

zogenaamde ‘wegbreekrecht’, dat houdt in dat

verwarming en vaste trappen (zie tabel);

u bijvoorbeeld uw zelf geplaatste luxe keuken

b: De zelf aangebrachte voorziening moet uiter-

meeneemt. Eventuele schade moet natuurlijk wel

aard in goede staat verkeren. De vergoeding is

worden hersteld. Als het item, in dit voorbeeld

hoger naarmate u zelf korter van de aanpas-

de keuken, door ons nog niet is afgeschreven bent

sing heeft geprofiteerd. U kunt alle rekeningen

u een afschrijfvergoeding verschuldigd. De ver-

voor materiaalkosten en uurlonen van erkende

goeding verrekenen we bij de eindafrekening.

bedrijven indienen voor een vergoeding. Bewaar dus alle originele bonnen die met uw

Vergoedingstabel:

verbouwing te maken hebben zorgvuldig!;

periode

percentage

verbetering vertrek

van kostprijs vergoed

uw eigen tijd vergoeden we echter niet. Het vergoedingspercentage van uw investering

1

jaar

70%

1-2

jaar

60%

2-3

jaar

50%

3-4

jaar

40%

4-5

jaar

30%

5-6

jaar

25%

dat u de huur heeft opgezegd en de sleutels

6-7

jaar

20%

7-8

jaar

15%

van de woning zijn ingeleverd.

8-9

jaar

10%

9 - 10 jaar

5%

varieert, zie hiervoor bijgaande tabel. c: De vergoeding geldt over een maximaal investeringsbedrag van € 15.000,-; d: Het bedrag wordt uitgekeerd op het moment

In onze schriftelijke toestemming voor uw klus vermelden wij of de voorzieningen in aanmerking komen voor een vergoeding.

Heeft u nog vragen? Bel dan gerust met uw

Heeft u zelf een aanpassing in uw woning aange-

woonconsulent of kom langs op ons kantoor.

bracht, dan bent ú natuurlijk degene die er uitgebreid van kan genieten. Maar let op: het onderhoud van uw aanpassing is dan óók uw zaak.

Tips l

door uw verbouwing eventueel bij anderen kan

Onderhoud en reparatie van uw aanpassingen zijn

ontstaan.

uw eigen verantwoordelijkheid. Zijn er vragen of problemen, neem dan contact op met de leveran-

l

makkelijk hersteld kan worden

voerd. Als u toestemming voor een voorziening vertrek mag blijven zitten. We vertelden al eerder

Maak van ons huis uw thuis

Schaf bij tegelwerk minstens 1 m² reservetegels aan, zodat eventuele schade in de toekomst

cier of de persoon die de klus voor u heeft uitgeheeft gekregen, heeft u de zekerheid dat die bij

Controleer of uw verzekering schade dekt die

l

Overleg met buren over geplande veranderingen buiten de woning.

- pagina 4 -


Aanvraagformulier aan te brengen voorzieningen Woonstichting Vooruitgang beoordeelt uw aanvraag aan de hand van kwaliteitseisen. Deze eisen vindt u in de ‘Toelichting’. Binnen drie weken krijgt u een antwoord van Woonstichting Vooruitgang. Uw gegevens Naam: ................................................................................ Adres: ............................................................................... E-mail: ................................................................. Postcode: ........................................................................... Woonplaats: ....................................................... Telefoonnummer: .............................................................. Mobiel:................................................................ Korte omschrijving van uw woningaanpassing Waar in de woning, wilt u een aanpassing uitvoeren? .................................................................................. Welke woningaanpassing wilt u gaan uitvoeren? .......................................................................................... ........................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................... Welke materialen gaat u gebruiken? .............................................................................................................. ........................................................................................................................................................................... Wie gaat de klus uitvoeren? ............................................................................................................................ Wanneer wordt de klus uitgevoerd? ............................................................................................................... Woonstichting Vooruitgang wil het voor u doen De meeste verbeteringen (m.n. dubbel glas; cv-installatie; beveiliging volgens Politiekeurmerk) kan Vooruitgang voor u aanbrengen. De kosten hiervan worden naar uw keus en indien mogelijk doorberekend in de huurprijs, in één keer afgerekend of een combinatie hiervan. Indien u van dit aanbod wilt gebruikmaken, krijgt u een vrijblijvende offerte. Heeft u interesse in de aanleg door Vooruitgang? m ja m nee

(uw keuze aankruisen)

Ik verklaar mij te zullen houden aan de kwaliteitseisen en voorschriften van Vooruitgang, zoals genoemd in de ‘Toelichting’ van dit aanvraagformulier en zoals beschreven in de toestemmingsbrief die u als antwoord op uw aanvraag zult ontvangen. Indien Vooruitgang als voorwaarde stelt dat ik de verbetering bij beëindiging van de huurovereenkomst moet verwijderen, zal ik me daaraan houden en eventuele schade herstellen. Plaats en datum: ............................................................... Handtekening huurder: .................................................... Dit formulier kunt u sturen naar: Woonstichting Vooruitgang, Hoofdstraat 10, 2171 AT SASSENHEIM

- pagina 5 -

Maak van ons huis uw thuis

Voor de ‘Toelichting’, zie achterzijde

Verklaring huurder


Toelichting op aanvraagformulier aan te brengen voorzieningen Met het aanvraagformulier vraagt u toestemming om veranderingen aan te brengen in uw woning. Als blijkt dat u zich niet heeft gehouden aan de onderstaande uitgangspunten, verplichten wij u bij vertrek uit de woning of, indien noodzakelijk, onmiddelijk de voorziening ongedaan te maken. Uitgangspunten voor beoordeling Vooruitgang beoordeelt uw aanvraag aan de hand van kwaliteitseisen. Zo moet u ervoor te zorgen dat de aan te brengen voorziening voldoet aan de volgende kwaliteitseisen. 1. De veiligheid van de huurders en omgeving moet ten allen tijde gewaarborgd zijn: - de voorziening moet veilig zijn, - niet brandgevaarlijk zijn - mag de gezondheid geen schade toebrengen 2. De voorziening moet technisch en esthetisch verantwoord zijn uitgevoerd, daarbij geldt dat: - zij moet worden aangebracht volgens technische eisen van Bouwbesluit, nutsbedrijven en Vooruitgang, dat wil zeggen dat ze volgens geldende voorschriften op vakkundige wijze dient te worden uitgevoerd - in geval van installaties de verbetering of verandering daaraan door een erkend installateur moet worden uitgevoerd - er, indien nodig een bouwvergunning is afgegeven of is voldaan aan de meldingsplicht 3. Het uitvoeren van verantwoord onderhoud moet, ook bij toekomstige huurders, gegarandeerd zijn. Dat wil zeggen dat: - de onderhoudsconsequenties aanvaardbaar moeten zijn (zo mogen de voorzieningen geen aanzienlijke extra onderhoudskosten met zich mee brengen) - de onderhoudsgevoelige delen altijd goed bereikbaar zijn - de gebruikte materialen zijn na te leveren of op voorraad zijn (bijv. extra tegels) 4. De voorziening mag de verhuurbaarheid en de waarde van de woning niet schaden: - de woningplattegrond moet zodanig intact blijven dat het de verhuurbaarheid niet schaadt en voldoet aan de eisen van het Bouwbesluit - en is van een minimaal gelijkwaardig kwaliteits-/gebruiksniveau als de bestaande verbetering 5. Algemeen - in woningcomplexen waar sloop-, renovatie- of verkoopplannen bestaan en die al eerder aan de huurder bekend zijn gemaakt, wordt geen vergoeding voor de aangebrachte voorziening verstrekt .

Maak van ons huis uw thuis

- pagina 6 -


Tabel met ZAV (Zelf Aangebrachte Voorzieningen) Hieronder staat de ZAV-tabel. Voor elk onderdeel van deze lijst worden de technische, financiële, en verhuurtechnische ‘voorwaarden’ opgesteld. Daar waar het onmogelijk is om aan deze voorwaarden te voldoen, volgt nader overleg.

Toestemming vragen?

Vergoeding mogelijk?

Klusoverzicht

Verwijderen van dragende wand

ja

nee

Dragende wand verplaatsen

ja

nee

(niet-dragende) Wand verwijderen

ja

nee

nee

nee

niet-dragende) Wand verplaatsen

ja

nee

Verwijderen van vaste kastruimte

nee

nee

Schoorsteen plaatsen

nvt

nvt

ja

nee

Schroten (hout, mdf) aanbrengen

nee

nee

Schroten kunststof

nee

nee

Lambrisering (hout, tegels) aanbrengen

nee

nee

Sierpleister of structuurverf aanbrengen

nee

nee

Steenstrips aanbrengen

nee

nee

Kurk aanbrengen op wand

nee

nee

Tapijt aanbrengen op wand

ja

nee

Opmerkingen

Alle klussen in huis op een rij Wand

(niet-dragende) Wand plaatsen

Schoorsteen verwijderen

- pagina 7 -

Maak van ons huis uw thuis

wordt nooit toegestaan

niet toegestaan in keukens


Toestemming vragen?

Vergoeding mogelijk?

Klusoverzicht

Schrotenplafond (hout, mdf)

nee

nee

Schrotenplafond (kunststof)

nee

nee

Polystyreen platen

nee

nee

Gipsplaten

nee

nee

ja

nee

nee

nee

Opmerkingen

Alle klussen in huis op een rij Plafond

Verlaagde plafondconstructie Inbouwspots armaturen etc Houten balken weghalen

ja

nee

Houten balken plaatsen

nee

nee

Polystyreen balken

nee

nee

Ornamenten (houtgips)

nee

nee

Tapijt

nee

nee

Linoleum/marmoleum/kurk/vinyl

nee

nee

Zwevend laminaat/parket

nee

nee

ja

nee

Andere binnendeuren

nee

nee

Weghalen binnendeuren

nee

nee

ja

nee

niet toegestaan in keukens

Vloer

Plavuizen en vloertegels

alleen randen lijmen

Kozijn, raam, deur

Dichtmaken deur Weghalen kozijn

ja

nee

Betimmering/beplating

nee

nee

Binnendeuren en kozijnen schilderen

nee

nee

Schuifdeur of schuifwand plaatsen

nee

nee

Harmonicadeur

nee

nee

Andere deurkrukken

nee

nee

Maak van ons huis uw thuis

- pagina 8 -

bij verhuizing terugplaatsen


Toestemming vragen?

Vergoeding mogelijk?

Klusoverzicht

Bijzetsloten

ja

nee

Inbraakpreventie/politiekeurmerk

ja

ja

Deurhorren/raamhorren

nee

nee

Kattenluik in buitendeur

ja

nee

Sierglas/glas in lood binnen

nee

nee

Stickers

nee

nee

Opmerkingen

Alle klussen in huis op een rij Kozijn, raam, deur (vervolg)

Dubbele beglazing

ja

ja

Voorzetramen

ja

nee

nee

ja

zie ‘trouwe huurderskorting’

Badkamerverbetering

nee

ja

zie ‘trouwe huurderskorting’

Badkamer(onderdeel)vervangingen

nee

ja

Andere toiletpot of duoblok

nee

nee

(ander) Fonteintje

nee

nee

ja

ja

nee

nee

ja

ja

Nieuwe vensterbanken

Sanitair

Specifiek:

Tweede toilet (bijvoorbeeld in badkamer) Andere wastafel Douche aanleggen Vast ligbad aanbrengen

ja

ja

Andere wandtegels aanbrengen

nee

nee

Wandtegels schilderen

nee

nee

Voegen in kleur schilderen

nee

nee

Andere vloertegels in toilet/badkamer

nee

nee

Andere kranen

nee

nee

Wasmachineaansluiting

nee

ja

Wasdrogeraansluiting

nee

nee

- pagina 9 -

Maak van ons huis uw thuis

zie ‘trouwe huurderskorting’

zie ‘trouwe huurderskorting’


Toestemming vragen?

Vergoeding mogelijk?

Klusoverzicht

Plaatsen nieuwe keuken

nee

ja

Keuken (onderdeel) vervanging

nee

nee

Extra onderkastjes

nee

nee

Extra bovenkastjes

nee

nee

Planken tussen kastjes

nee

nee

Planken overig

nee

nee

Ander aanrechtblad

nee

nee

Andere deurtjes

nee

nee

Vervangen tegelwerk

nee

nee

Extra tegels

nee

nee

Andere kraan

nee

nee

Inbouwapparatuur

nee

nee

ja

nee

Opmerkingen

Alle klussen in huis op een rij Keuken zie ‘trouwe huurderskorting’

Specifiek:

Afzuigkap Wasmachine aansluiting

zie ‘trouwe huurderskorting’

geen vergoeding mogelijk

nee

ja

Wasdroger aansluiting

ja

nee

extra groep noodzakelijk

Vaatwasser aansluiting

ja

nee

extra groep noodzakelijk

Verplaatsen energiemeters

nee

nee

wordt nooit toegestaan

Verwijderen meterkast

nee

nee

wordt nooit toegestaan

Extra wandcontactdozen

nee

nee

Andere schakelaars

nee

nee

Installaties aangebr. of gecontr. door erkend installateur 1)

Gasleiding aanleggen

ja

nee

Buitenkraan

nee

nee

Schotelantenne

nee

nee

alleen achterzijde woning

Zendantenne

nee

nee

alleen achterzijde woning

Maak van ons huis uw thuis

- pagina 10 -


Toestemming vragen?

Vergoeding mogelijk?

Klusoverzicht

ja

nee

Aansluitpunt buitenverlichting

nee

nee

Elektra in berging of garage

nee

nee

Aanbrengen cv-installatie

ja

ja

Extra radiator plaatsen

ja

ja

Opmerkingen

Alle klussen in huis op een rij Installaties aangebr. of gecontr. door erkend installateur (vervolg) Extra groep (voor elektrisch koken/vaatwasser)

Radiator verplaatsen of vervangen

ja

nee

nee

nee

Vloerverwarming

ja

nee

Thermostaatknoppen

ja

ja

Sierradiator in badkamer

Klokthermostaat

ja

nee

nee

nee

Mechanische ventilatie

ja

nee

Gevelkachel

ja

nee

Schutting

nee

nee

Heg

nee

nee

Specifiek:

nee

nee

Vaste planten/struiken verwijderen of planten

nee

nee

let op:

Bomen verwijderen of planten

nee

nee

wettelijke regelgeving

Vijver (max. 1/3 van tuinoppervlakte)

nee

nee

Andere terrastegels

nee

nee

Uitbreiding bestrating

nee

nee

Ophogen bestrating

nee

nee

Close-in-boiler

Tuinen

1)

let op: overleg met buren

zandlevering mogelijk

Aanleg of verandering van installaties moet via geldende voorschriften uitgevoerd worden.

- pagina 11 -

Maak van ons huis uw thuis


Toestemming vragen?

Vergoeding mogelijk?

Klusoverzicht

Bouwen schuur/garage

ja

ja

let op vergunning of melding

Bouwen serre/bijkeuken

ja

ja

‘‘“

nee

nee

ja

nee

Zonnescherm

nee

nee

Rolluiken (indien geen bouwvergunning vereist ivm gevelaan-

nee

nee

Ombouwen vlizotrap naar vaste trap

ja

ja

Aanbrengen isolatie (dak, vloer, wand en leidingen)

ja

ja

Aanbrengen dakkapel

ja

ja

Aanbrengen dakraam

ja

ja

Opmerkingen

Alle klussen in huis op een rij Overig

Dierenverblijf (indien geen bouwvergunning vereist) Sauna

““

““

““

zicht)

Maak van ons huis uw thuis

- pagina 12 -

let op vergunning of melding


Uitleg trouwe huurders korting Er zijn een groot aantal ‘zelf aangebrachte voor-

In de bijlage ziet u onder opmerkingen of de

zieningen’ die niet alleen voor u, maar ook voor

‘trouwe huurders korting’ van toepassing is.

Vooruitgang van meerwaarde zijn. Vooruitgang

U moet er wel rekening mee houden dat als een

ondersteunt dergelijke investeringen en wil hier

bepaald onderdeel in de woning nog niet is af-

ook financieel in bijdragen. We noemen het

geschreven, u wel eerst de afschrijving (zie tabel)

‘trouwe huurders korting’ omdat de korting hoger

moet betalen. Keukens worden bijvoorbeeld in

wordt naarmate huurders langer in de woning

15 jaar afgeschreven. Bij een keuken van 1000 euro

wonen. Ook bij de ‘trouwe huurders korting’ geldt

die u in jaar 12 wilt vervangen door een luxe keu-

uiteraard dat voorzieningen aan bouwvoorschrif-

ken betaalt u eerst 200 euro afschrijving.

ten en veiligheidseisen moeten voldoen. Ook geldt

Voor het plaatsen van een nieuwe standaard

voor een aantal elementen een maximale aan-

keuken hoeft u natuurlijk niets te betalen, de kor-

schafprijs. Voor mengkranen is dit bijvoorbeeld 200

ting krijgt u over de meerkosten.

euro (inclusief montage). Een voorbeeld voor uw keuken: U woont al 22 jaar in dezelfde woning en uw keuken is 16 jaar oud. Een nieuwe keuken krijgt u helemaal voor niets, want daar betaalt u gewoon huur voor. U wilt door Vooruitgang echter graag een luxere keuken laten plaatsen met verlengd aanrechtblad ed. Dan ontstaat het volgende sommetje: meerprijzen Vervanging bestaande keuken

¤

0,00

Verlengd kunststof aanrechtblad

¤

110,00

Afzuigkapkast

¤

89,00

Extra bovenkastje, 70 cm hoog

¤

75,00

Extra onderkast

¤

88,00

Extra ladekast

¤

181,00

Anderhalve spoelbak

¤

145,00

Eénhendel mengkraan

¤

50,00

+ ¤

600,00

12 uur meerwerk á ¤ 50,00 Totale kosten

¤ 1338,00

Trouwe huurders korting 32%*

- ¤

Netto te betalen

¤

428,16 909,84 *

*) - Het netto te betalen bedrag kunt u ineens aan ons betalen of via een huurverhoging van ongeveer ¤ 8,00 per maand. Inbouwapparatuur zoals een vaatwasmachine, koelkast, vrieskast en dergelijke worden door ons geplaatst en zijn voor eigen rekening.

- pagina 13 -

Maak van ons huis uw thuis


Een voorbeeld voor uw badkamer/toilet: U woont 21 jaar in de woning en bent de 1e bewoner en u wilt graag uw badkamer/toilet door Vooruitgang opnieuw laten betegelen en een een wat luxere uitstraling geven. Tegelwerk wordt in 20 jaar afgeschreven. meerprijzen Standaard wandtegelwerk Tegelwerk tot aan plafond tegelen, circa 5 m

2

¤

0,00

¤

418,00

Standaard vloertegelwerk (bijpassende plavuis)

¤

0,00

Douche armatuur, Grohe (glijstang, douchekop, zeepbakje)

¤

68,00

Douchethermostaatkraan

¤

78,00

Eénhendelmengkraan Grohe voor wastafel

¤

130,00

Design handdoekradiator Brugman 600 x 1800

¤

303,00

Wastafelmeubel Oort model Florida 55 x 180

¤

179,00

+ ¤

800,00

16 uur meerwerk á ¤ 50,00 Totale kosten

¤ 1976,00

Trouwe huurderskorting 31%* Netto te betalen

- ¤

612,56

¤ 1363,44 *

*) - Voor genoemde bedragen worden ook alle werkzaamheden uitgevoerd. - Garantie en onderhoud is voor Vooruitgang. - Aangebrachte zaken maken onlosmakelijk deel uit van de woning en moeten bij verhuizing in de woning achterblijven. U ontvangt reeds korting op plaatsing en apparatuur, op eventuele eigen betalingen is de regel ZAV van toepassing. - Betaling eventueel in maximaal 12 termijnen. - Zie kortingspercentage

Prijspeil oktober 2009

Maak van ons huis uw thuis

- pagina 14 -


Kortingspercentages

Gehanteerde levensduur

5 jaar

10%

Element

10 jaar

15%

Aanrecht

15

15 jaar

20%

Wc incl. stortbak

20

20 jaar

30%

Kranen

20

Tegelwerk

20

25 jaar (of langer) 40% (= max.)

jaar

Voor de tussenliggende jaren komt er 1% bij.

Aan deze voorbeelden kunnen geen rechten worden ontleend. Algemeen: Voor de gehele brochure geldt dat uw wensen moeten passen binnen de beleidskaders van Vooruitgang, het huurreglement en algemene wet- en regelgeving.

- pagina 15 -

Maak van ons huis uw thuis


122034

Woonstichting Vooruitgang Hoofdstraat 10 2171 AT Sassenheim Telefoon: (0252) - 24 10 10 Telefax: (0252) - 24 10 29 E-mail: mail@wstvooruitgang.nl www.wstvooruitgang.nl

WST - Zelf aangebrachte voorzieningen  
WST - Zelf aangebrachte voorzieningen