Page 1

Verhuizen


Verhuizen een goede voorbereiding is het halve werk! Verhuizen doet u niet iedere dag. Gelukkig maar,

Als u de aangegeven herstelwerkzaamheden zelf

want er komt heel wat bij kijken. Om er zeker van

goed uitvoert, brengen wij u uiteraard geen kos-

te zijn dat alles goed verloopt, raden wij u aan

ten in rekening. Voert u de herstelwerkzaamheden

tijdig allerlei zaken te regelen. Ook tussen u en

niet of onvolledig uit, dan doen wij dit maar wor-

Woonstichting Vooruitgang zijn er zaken om af

den de kosten hiervan bij u in rekening gebracht.

te handelen. In deze brochure leest u hoe u dat zo soepel mogelijk kunt laten verlopen dan weet

Uw ingerichte woning kunnen we natuurlijk niet

u precies waar u aan toe bent.

volledig controleren. Het is dan ook in uw belang de woninginspecteur er op attent te maken als hij

Huur opzeggen

zaken over het hoofd ziet. Anders wijst de inspec-

Allereerst is het van belang om tijdig de huur op

teur u hierop bij de eindinspectie en zal u vragen

te zeggen. U kunt de huur schriftelijk opzeggen

het alsnog te herstellen.

of via onze website www.wstvooruitgang.nl. Als u de huur wilt opzeggen, dan moet u ons dat

Eindinspectie

tenminste een maand van te voren laten weten,

Op de afgesproken datum en tijd vindt de eind-

maar het mag natuurlijk ook eerder. Hoe eerder

inspectie plaats. Tijdens de eininspectie kijk de

u doorgeeft dat u gaat verhuizen, hoe beter.

woninginspecteur of er:

U heeft dan meer tijd om afspraken te maken

- gebreken zijn die niet zichtbaar waren tijdens

met een nieuwe huurder over overname van roerende zaken. U kunt de huur op iedere werkdag van de maand opzeggen, als u maar

de voorinspectie en; - of u de op het voorinspectieformulier vermelde werkzaamheden goed heeft uitgevoerd.

rekening houdt met die maand opzegtermijn. Eventuele nieuwe geconstateerde gebreken

Voorinspectie van de woning

kunt u binnen drie dagen nog herstellen.

Minimaal 14 dagen voor de beeindigingsdatum

Let op: de huureindedatum schuift in dat geval

voert de woninginspecteur in uw woning een

ook drie dagen op.

voorinspectie uit. De woninginspecteur loopt hierbij samen met u de woning door.

De woninginspecteur noteert de meterstanden. Wij adviseren u uw leverancier van gas en elektra

De voorinspectie is bedoeld om na te gaan of er

minimaal twee weken voor uw verhuizing te

schade aan de woning is en of er veranderingen

informeren. Voor het afsluiten of overzetten van

in de woning moeten worden hersteld. Wij stellen

uw telefoonaansluiting kunt u contact opnemen

u in de gelegenheid de schade te herstellen. Mis-

met uw telecomleverancier. Vergeet ook niet uw

schien kunt u de werkzaamheden niet zelf uitvoe-

adres te wijzigen in het bevolkingsregister en

ren. Dan doen wij dat graag voor u. In de brief die

uw adreswijziging door te geven aan TNT-post.

u krijgt toegestuurd staan de bedragen vermeld

Als laatste overhandigt u de huissleutels aan

die wij hiervoor rekenen.

de woninginspecteur.

- pagina 2 -


Eindafrekening

Opleveren van de woning

Eventuele herstelkosten noteren wij op het in-

Afgezien van de roerende zaken die de nieuwe

spectieformulier en betaalt hiervoor krijgt u een

huurder van u overneemt, moeten de woning en

rekening. De afrekening van eventuele stook- en

berging bij het einde van de huurovereenkomst

servicekosten ontvangt u op een later tijdstip.

leeg en schoon worden opgeleverd. Ook het toilet, de douche/badkamer, keuken en zolder moeten

Overname onroerende zaken

netjes en schoon zijn. Zorg dat wand- en vloerte-

De nieuwe huurder mag de woning bezichtigen.

gels, kranen, wastafel(s), fontein en toiletpot(ten)

Als wij de door u aangebrachte wijzigingen in

ontkalkt zijn. Heeft u een tuin? Dan laat u de tuin

de woning overnemen, moet de nieuwe huurder

verzorgd achter en eventuele klimplanten heeft u

deze ook accepteren. U hoeft de woning dus niet

van de gevel verwijderd.

meer, zoals vroeger, in oorspronkelijke staat op te leveren. Voor de meeste aangebrachte voorzie-

- Vloerbedekking moet zijn verwijderd, inclusief

ningen/wijzigingen ontvangt u geen vergoeding.

lijm- en foamresten. De plafonds, wanden, deur-

Betreft het een voorziening die een duidelijke

en en binnenkozijnen verkeren in goede staat.

meerwaarde voor de woning betekent, dan ken-

- Stickers moeten zijn verwijderd en wandcontact-

nen wij wel een vergoedingenbeleid. Het gaat dan

dozen, schakelaars en huistelefoons zijn niet

om voorzieningen zoals een aanbouw, dakkapel,

beschilderd.

serre etc.

- Hang- en sluitwerk zijn in goede staat en functioneren goed.

Roerende zaken Met roerende zaken bedoelen we alle ‘losse

Let ook op de volgende zaken:

zaken’, zoals tapijt, losse kasten en gordijnen

- Verwijder spijkers, schroeven, pluggen en

enz. Als de nieuwe huurder dat soort zaken van u

haakjes uit wanden, plafonds en houtwerk;

wil overnemen, dan is dat mogelijk. Maar u kunt

- Dicht gaatjes zodat wanden, plafonds en het

hem of haar daar natuurlijk nooit toe verplichten.

houtwerk schilder- of sausklaar zijn.

Tijdens de woningbezichtiging vult u samen met

- Laat geen klodders of resten achter;

de nieuwe huurder het overnameformulier in. Een

- Dicht gaatjes in tegels met siliconenkit in

kopie van dit formulier geeft u aan de woninginspecteur bij de eindinspectie, zodat hij weet welke roerende zaken er achterblijven in de woning. De roerende zaken die de nieuwe huurder niet wil overnemen, verwijdert u. Houdt er rekening mee dat de overnamen van roerende zaken altijd een afspraak is tussen u en de nieuwe huurder. Woonstichting Vooruitgang is hierin geen partij.

- pagina 3 -

gelijke kleur; - Dicht gaatjes in cement met cement in gelijke kleur.


Standaardprijslijst

- Verhuisverlof regelen met werkgever

O

Bij de voorinspectie vertelt de woninginspecteur

- Informeren naar mogelijke vergoeding

O

welke beschadigingen of veranderingen u moet herstellen. Misschien kunt u dat niet zelf of heeft u er geen tijd voor. Dan doen wij dat graag voor

Verhuiskosten bij de werkgever - Informeren naar mogelijkheden

O

Belastingaftrek voor verhuiskosten

u. Als u de aangegeven herstelwerkzaamheden

- Maten nieuwe huis opnemen

O

zelf goed uitvoert, brengen wij u uiteraard geen

- TNT-verhuisbericht halen bij

O

kosten in rekening. Voert u de herstelwerkzaam-

Postkantoor of invullen via www.tnt.nl - Beginnen met alles op te ruimen wat

heden niet of onvolledig uit, dan brengen wij de kosten in rekening zoals die staan vermeld in

O

u niet meeneemt naar uw nieuwe woning

de brief met de te verrekenen werkzaamheden. Uiteraard houden wij hierbij wel rekening met

Naar een andere gemeente?

een afschrijvingstermijn.

- Gemeentegids en plattegrond aanschaffen

Verhuizen een goede voorbereiding is het halve

Informeren naar:

werk! U kunt niet vroeg genoeg beginnen met

- Huisarts

O

de voorbereidingen voor uw verhuizing. Al vanaf

- Tandarts

O

het moment dat u weet wanneer u gaat verhui-

- Gezinszorg

O

zen kunt u hiermee starten. En als de verhuizing

- Maatschappelijk werk

O

er op zit, is het vaak nog niet voorbij. Ook na de

- Consultatiebureau

O

verhuizing zijn er nog zaken die u moet regelen.

- Kleuter- en kinderopvang

O

Hier volgt een checklist met praktische verhuistips

- Scholen

O

die u op weg kunnen helpen.

- Verenigingen

O

De checklist bestaat uit een aantal fasen

Informeren naar:

Zodra u weet wanneer u gaat verhuizen

- Openbaar vervoer

O

O

– Huur oude woning opzeggen

O

- Systeem ophalen huisvuil

O

- Oude dozen bewaren

O

- Hondenbelasting

O

- Verhuizing telefoon regelen

O

- Gemeentelijke bepalingen

O

- Verhuizing internetaansluiting regelen

O

- Verhuizing televisieaansluiting regelen

O

- School inlichten

O

- Afspraken maken over overname

O

vloerbedekking en dergelijke met vorige en toekomstige bewoners - Informeren naar mogelijkheden

O

van huurtoeslag (www.belastingdienst.nl)

- pagina 4 -


2. Vier tot twee weken voor de verhuizing

- Laat huisvuilcontainers leeg en schoon

- Kinderen aanmelden bij nieuwe school

O

achterlaten, zo mogelijk samen met de

- Instellingen zoals banken en verzekeraars

O

afvalkalender

O

inlichten - Adreswijzigingen versturen

O

5. De dag voor de verhuizing

- Afsluiten elektra, gas en water

O

- Koelkast ontdooien en schoonmaken

O

- Volle diepvriezer op de koudste

O

nieuwe woning regelen - Aansluiten elektra, gas en water

O

oude woning regelen - Pak vast in wat u kunt, er gaat meer tijd in

O

- Meubelen demonteren

O

- Water uit de wasmachine tappen en

O

trommelbeveiliging vastzetten

zitten dan u misschien denkt - Noteer op iedere doos wat er in zit en

stand zetten

O

vermeld de kamer waar de doos naar

- Laatste dingen inpakken

O

- Tuinplanten in emmers of plastic

O

zakken doen

toe moet

2. Twee weken voor de verhuizing

6. De verhuisdag

- Opvang kinderen op de verhuisdag regelen O

- Laatste gordijnen weghalen

O

- Opvang huisdieren regelen

O

- Alle sleutels in de handbagage

O

- Huismeester inlichten

O

- Huis controleren op achtergebleven

O

- Bibliotheekboeken terugbrengen

O

- Belangrijke papieren die u niet direct

O

nodig hebt en sieraden in een bankkluisje

spullen - Meterstanden opnemen

O

- Waterleiding aftappen in de winter

O

(ook als het niet vriest)

opbergen - Wat u niet meer wilt meenemen naar het

O

4. Week voor de verhuizing - Eventueel vloerbedekking losmaken

O

- Vaste lampen afnemen

O

- Gordijnen afnemen (behalve slaapkamer)

O

- Schotelantenne afnemen

O

- Alles inpakken wat u niet top het laatste

O

moment nodig heeft O

voor grofvuil - Vaste tuinplanten lossteken

O

(als het jaargetijde daarvoor geschikt is)

- pagina 5 -

O

achterlaten

Nieuwe huis kunt u te koop aanbieden

- Gemeentereiniging inschakelen

- Woning schoon en in goede staat - Alle ramen en deuren goed sluiten

O

- Sleutels afgeven aan de woninginspecteur

O


7. Na aankomst in nieuwe woning - Alles zoveel mogelijk op de juiste plaats

8. De verhuizing O

neerzetten - Eén kamer zo snel mogelijk

O

‘bewoonbaar’ maken

- Alles uitpakken

O

- Eventuele schade aan de woning met de

O

verhuurder regelen - Onverhoopte verhuisschade melden bij

- Slaapkamergordijnen ophangen

O

- Koel- en vrieskast een dag rust geven

O

- Kennismaken met de nieuwe buren/

O

- Binnen vijf dagen na de verhuizing

voordat je ze aanzet - Wasmachine aansluiten en trommelbeveiliging losmaken

O

verzekeraar O

huismeester aangifte van adreswijziging doen bij de afdeling Burgerzaken van uw (nieuwe) woongemeente

- pagina 6 -

O


- pagina 7 -


Bij het opstellen van de brochure heeft Woonstichting Vooruitgang grote zorgvuldigheid betracht. Echter voor onjuistheden en/of onvolledigheden met betrekking tot de informatievoorziening op welke grond dan ook kan Vooruitgang niet verantwoordelijk worden gesteld. Vooruitgang geeft geen garanties voor het resultaat. Geen enkele aansprakelijkheid wordt aanvaard. Januari 2009

www.wstvooruitgang.nl

101748-01

Woonstichting Vooruitgang Hoofdstraat 10 2171 AT Sassenheim Telefoon: (0252) - 24 10 10 Telefax: (0252) - 24 10 29 E-mail: mail@wstvooruitgang.nl

WST - Verhuizen  
WST - Verhuizen