Page 1

GAZYFIKACJA: RUSZYŁA BUDOWA GAZOCIĄGU DO OSIEKA

S. 2

' WIESCI WYRZYSKIE listopad 2013

Bezpłatny magazyn samorządowy Gminy Wyrzysk ISSN 2300-8571

www.wyrzysk.pl

www.wyrzysk.pl

1

numer 3 listopad 2013

S. 3

KULTURA: UDANY WERNISAŻ

S. 7

OSIEK: BĘDZIE CHODNIK S. 2

JUBILEUSZE ZŁOTE GODY ZA NIMI S. 8-9

SZKOŁA DZIEŃ EDUKACJI S. 11

SPORT SOKOŁY NA DRUGIM MIEJSCU S. 15

GROMADNO BOISKO PRZESZŁO KONTROLĘ S.14

WYPROMUJ FIRMĘ ZA DARMO W WIEŚCIACH WYRZYSKICH

S. 16


2

SŁOWO BURMISTRZA listopad 2013

jesteśmy na

www.wyrzysk.pl

Lekcja demokracji z funduszu

Maria Bratkowska, burmistrz wyrzyska

W ostatnich miesiącach wyjątkowo wyraźnie widać, że mieszkańcy naszych sołectw dobrze odrobili lekcję demokracji. Ta bowiem niesie ze sobą więcej obowiązków niż przywilejów. Takim obowiązkiem jest na przykład fundusz sołecki. Mieszkańcy żeby otrzymać pieniądze musieli się zebrać i wspólnie zdecydować, na co przeznaczą w tym roku swój fundusz. Była to cenna lekcja, która pokazała, że potrzeb zawsze będzie więcej niż pieniędzy do wydania. Choć skala inna, to ta sama zasada towarzyszy funduszom sołeckim i budżetowi gminy. Mieszkańcy sołectw samodzielnie decydowali, na co przeznaczą w przyszłym roku pieniądze, a jakie wydat-

ki będą musiały jeszcze poczekać. Takie decyzje to spora odpowiedzialność i cieszy mnie, że coraz więcej osób chce ją na siebie wziąć. Każdego roku zebrania wiejskie mnie zaskakują. Tym razem cieszy fakt, że coraz więcej sołectw wydaje swoje fundusze na szeroko rozumianą rekreację. Oznacza to, że powoli skraca się „cywilizacyjny” dystans między miastem, a wsią. Małe miejscowości naszej Gminy mają już kanalizację, do Osieka doprowadzony zostanie wkrótce gaz. Dobrzyniewo ma wreszcie świetlicę z prawdziwego zdarzenia, a w Gromadnie powstało długo wyczekiwane boisko. Maria Bratkowska

Pomoc w ośrodku Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oferuje pomoc w zakresie prawa rodzinnego. Na wizytę z prawnikiem należy umówić się telefonicznie: 67/ 286 21 92. W ośrodku dyżuruje też psycholog. W godzinach pracy ośrodka działa Punkt Informacyjny dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie. Gupa AA w Wyrzysku spotyka się w każdy piątek, o godz. 18 przy ul. Bydgoskiej 30a. Grupa AA w Osieku n/Notecią zbiera się w każdą środę o godz. 18. przy ul. Pięknej 1.

Gaz popłynie do Osieka W przyszłym roku mieszkańcy Osieka będą mogli odkręcić kurki z gazem. Inwestor - Polska Spółka Gazownictwa pod koniec października rozpoczęła budowę gazociągu. Pod koniec października inwestorowi został przekazany plac budowy. - Jeszcze w tym roku wykonamy ok. 70 proc. planowanej inwestycji. Całość gazociągu zgodnie z planem skończymy w czerwcu 2014 roku mówi Jarosław Gorączniak, który koordynuje budowę dla Polskiej Spółki Gazownictwa. Jak zapewnia, termin oznacza, że latem przyszłego roku w domach mieszkańców Osieka popłynie gaz. Naturalnie o ile odbiorcy dopełnią wszystkich formalności (patrz ramka). Polska Spółka Gazownictwa wybuduje prawie 17

Gaz może popłynąć w Osieku już latem 2014 r.

km gazociągu, od Polanowa do Osieka. Rury z paliwem będą biec w gruntach rolnych, wzdłuż drogi powiatowej i wojewódzkiej. Na gaz mieszkańcy Osieka czekają od kilkunastu lat. Pierwsze konkretne

ustalenia to rok 2009 r. Rok późnej Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska potwierdziła, że inwestycja nie wpłynie negatywnie na środowisko. To otworzyło drogę do budowy gazociąRED gu do Osieka.

Jak zostać odbiorcą paliwa gazowego? Niezbędne dokumenty można już składać w Biurze Obsługi Klienta PGNiG w Pile, przy ul. Poznańskiej 20, tel. (61) 851 46 01. Tam otrzymamy też pomoc przy wypełnianiu wniosku o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej (dostępny na www.pgnig.pl). Do składanego wniosku należy załączyć plan zabudowy lub szkic sytuacyjny określający usytuowanie obiektu, w którym będą używane przyłączane urządzenia, instalacje lub sieci względem istniejącej sieci, usytuowanie sąsiednich obiektów oraz propozycję lokalizacji punktu wyjścia z systemu gazowego. Warunek ten spełnia aktualna mapa sytuacyjna terenu do celów informacyjnych w skali 1:500, 1:1000 lub 1:2000 uwzględniająca aktualny stan rozgraniczenia działek. We wniosku należy określić preferowany moment zawarcia umowy o przyłączenie do sieci gazowej. Przyłączenie do sieci dystrybucyjnej następuje na podstawie umowy z PGNiG. Po jej podpisaniu możemy rozpocząć prace projektowe i budowlano-montażowe. Pamiętajmy, że naszym obowiązkiem jest przygotowanie miejsca do zamontowania kurka głównego lub punktu redukcyjnego oraz budowa instalacji gazowej (od kurka głównego do odbiorników paliwa gazowego). Do budowy/rozbudowy instalacji gazowej i zamontowania odbiorników gazowych niezbędne jest uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę (Starostwo Powiatowe w Pile). WAŻNE: wykonawcą instalacji gazowej może być wyłącznie osoba posiadająca ważne uprawnienia budowlane w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci gazowych.

Chodnik na ulicy Leśnej w Osieku do 2015 roku Rośnie szansa, że mieszkańcy ul. Leśnej w Osieku doczekają się budowy chodnika przy ruchliwej drodze powiatowej. Z pomocą finansową Gminy Wyrzysk starostwo chce skończyć inwestycję do 2015 r. Budowa chodnika należy do zadań powiatu, który jest właścicielem drogi. Starostwo o chodniku pamiętało, ale inwestycja przesunęła się w czasie. Pomogło porozumienie z Gminą Wyrzysk, która postanowiła dofinansować budowę. Pierwszą umowę o dofinansowanie podpisano niemal rok temu. W 2013

r. starostwo aneksowało dokument, wydłużając czas budowy chodnika o kolejny rok - do 2015 r. W tym roku starostwo zrobiło już dokumenta-

cję na chodnik. Zgodnie z ustaleniami obiecało też rozpocząć prace na ul. Leśnej. - Jeszcze w tym roku chcemy zrobić kolektor

Chodnik ma kosztować prawie 547 tys. zł.

deszczowy, w przyszłym roku będą pieniądze w budżecie na drugi etap prac. Do 2015 r. chodnik przy ul. Leśnej w Osieku będzie gotowy - zapewnia Stefan Piechocki, członek zarządu powiatu pilskiego. Chodnik przy ul. Leśnej ma kosztować ponad 547 tys. zł, z czego 273 tys. zł wyłoży Gmina Wyrzysk. W tym roku zaplanowano w budżecie na ten cel prawie 107 tys. zł. W kolejnych dwóch latach mamy przekazać powiatowi po ponad 83 tys. zł każdego roku. Dofinansowanie nie przekroczy połowy kosztów budowy chodnika. RED

Wieści Wyrzyskie Bezpłatny Magazyn Samorządowy Gminy Wyrzysk Wydawca: Gmina Wyrzysk ul. Bydgoska 29, 89 - 300 Wyrzysk Adres redkacji: ul. Bydgoska 29, 89-300 Wyrzysk Skład redakcyjny Redaktor naczelna: Barbara Wicher Sprawy bieżące: UM w Wyrzysku Oświata: kadry szkół i przedszkoli w Wyrzysku, Osieku, Falmierowie, Gleśnie i Kosztowie. Kultura: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Wyrzysku Sprawy społeczne: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Sport: WLKS Łobzonka, TKS Orzeł, LKS Sokół, Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wyrzysku Nakład: 5 tys. egz. Druk: Agora SA Skład i redakcja: MediaVita.pl


WYDARZENIA

polub Wieści Wyrzyskie listopad 2013

www.wyrzysk.pl

Warta prawie 420 tys. zł świetlica w Dobrzyniewie wreszcie gotowa. Pierwsza impreza może jeszcze w tym roku.

DOCZEKALI ŚWIETLICY Na własną świetlicę prawie 300 mieszkańców Dobrzyniewa czekało 19 lat. Pod koniec października nastąpił odbiór techniczny obiektu. Teraz mieszkańcy czekają już tylko na podłączenie prądu do świetlicy i pozwolenie na użytkowanie. We własnej świetlicy chcieliby przywitać Nowy Rok. - To byłby symbol nowego, lepszego rozdziału w historii naszej wsi - mówili mieszkańcy. Świetlica w pół roku W listopadzie ubiegłego roku Gmina Wyrzysk podpisała umowę o dofinansowanie budowy świetlicy w Dobrzyniewie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Zgodnie z nią z własnego budżetu musieliśmy na świetlicę wyłożyć tylko 25 proc. kosztów kwalifikowalnych. Pozostała część to środki zewnętrzne. Dwa miesiące później podpisano umowę o roboty budowlane, a wykonawca wszedł na plac budowy w maju. Pod koniec października mieszkańcy wraz z burmistrz Marią Bratkowską obejrzeli gotową świetlicę. Budynek ma 157 m kw. Znalazła się w nim spora sala, kuchnia, miejsce na szatnię, dwa pomieszczenia socjalne i ubikacje. Budynek jest w pełni dostoso-

Mają przystanek OSTRÓWEK W październiku w Ostrówku zamontowano nową wiatę przystankową. Gmina Wyrzysk wydała na nią 5 tys. zł. Pierwotnie przystanek miał stanąć w miejscu starego, ale Agencja Nieruchomości Rolnych nie wyraziła zgody na lokalizację przystanku na swojej działce, więc gmina poszukała w pobliżu własnych terenów.

OSP doposażone GROMADNO Do strażaków z Gromadna trafił sprzęt za ponad 6 tys. zł (3,7 tys. zł dotacji z gminy i 2,1 tys. zł z wojewódzkiego zarządu OSP). Jednostka kupiła m. in. agregat prądotwórczy, mundury i obuwie bojowe. Za nagrodę w zawodach drużyn pożarniczych druhowie kupili szelki bezpieczeństwa, apteczkę i kombinezon na szerszenie. – Nigdy Jeszcze tylko pozwolenie na użytkowanie i świetlica zacznie działać. „nie przejadamy” pienięwany do potrzeb osób nie- sołectw, czy za wieńce do- się zastanawiały, gdzie go dzy z wygranych. Do tego pełnosprawnych. Obiekt żynkowe. W ubiegłym roku zrobimy. Miejsca użyczała w dzień i w nocy możemy ma wszystkie instalacje, wygrałem tzw. sołtysówkę nam często stadnina koni. liczyć na panią burmistrz, jest ocieplony i ma osob- i mamy kuchenkę gazową. Teraz mamy własne miej- dlatego udaje się nam doną kotłownię z piecem CO Z nagród są też czajniki i sce - opowiada Maria Fran- posażyć jednostkę – mówi na ekogroszek. Świetlica termosy. Mieszkańcy wsi kowska. Jej słowa potwier- Adam Kapczyński z OSP stanęła na sporej działce, już zbierają naczynia, któ- dza Teresa Piasecka, która Gromadno. należącej do gminy. Dzięki re przekażą do świetlicy - działa w radzie sołeckiej: temu możliwe było zapro- chwali się Leszek Malczew- - Dobrzyniewo jest 6 wsią Euroliderki jektowanie dwóch wjaz- ski, sołtys Dobrzyniewa. w gminie pod względem dów i parkingu. Reszta Swoje plany związane ze liczby mieszkańców. A nie WYRZYSK A.Kowalska, nieutwardzonego terenu świetlicą mają też panie mieliśmy się gdzie spoty- A.A. Kowalska, A. Ostazostała obsiana trawą. z Dobrzyniewa. W przy- kać. To jest świetlica z na- łowska, W. Michalska i A. szłym roku chcą reakty- szych marzeń. Świerczyńska z TechniŚwietlica z marzeń wować Koło Gospodyń Panowie już obiecali zor- kum Handlowego zajęły 4. Część wyposażenia do Wiejskich w Dobrzyniewie. ganizować dla swoich pań miejsce w finale konkurświetlicy sołectwo już ma. - Nasz wieniec dożynkowy Dzień Kobiet z prawdziwe- su wiedzy o Funduszach - Od kilku lat gromadzi- zawsze zajmował wysokie go zdarzenia. Unijnych EUROMANIA. my nagrody z turniejów lokaty, a myśmy co roku RED

Pomagamy szpitalowi

Dzięki dotacji z budżetu Gminy Wyrzysk szpital powiatowy kupił histeroskopowy zestaw do elektrosekcji ednometrium. Pacjentki ze schorzenami ginekologicznymi nie są już odsyłane na zabiegi do Piły, czy Bydgoszczy.

3

mieć dzieci. - Wcześniej takie pacjentki musieliśmy wysyłać na zabiegi do innych szpitali - zaznacza lekarka. Zakup histeroskopu ma też podłoże ekonomiczne - wykonane za jego pomocą zabiegi są lepiej opłacane przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Pozostałą z 50 tys. zł kwotę dołożono do zakupu diatermii elektrochirurgicznej. Na wrześniowej sesji radni zgodzili się też na dofinansowanie zakupu nowej karetki dla szpitala. Gmina Wyrzysk wyłoży na ten cel kolejne 50 tys. zł. RED

Histeroskop trafił na oddział położniczo-ginekologiczny naszej lecznicy w maju tego roku. Kosztował ponad 48 tys. zł i mógł być kupiony dzięki pomocy finansowej Gminy Wyrzysk. - To podstawowy sprzęt do badań ginekologicznych, który pozwala na bezinwazyjną diagnostykę macicy - mówi ordynator oddziału położniczo-ginekologicznego, dr Izabela Zielińska. To szczególnie ważne dla kobiet, które jeszcze nie rodziły, a chcą histeroskop trafił na oddział ginekologiczny

Z sesji

Radni uchwalili stawki podatków i opłat, które będą obowiązywać w przyszłym roku. Na październikowej sesji radni ustalili wysokość przyszłorocznych podatków: rolnego, od nieruchomości i środków transportowych. Od stycznia 2014 r. będzie też obowiązywać nowa stawka opłaty za psa. Bez zmian pozostanie natomiast wysokość opłaty targowej. Radni ustalili też nowe

stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego Samorządowej Administracji Mieszkaniowej. Obecny na sesji członek zarządu powiatu pilskiego, Stefan Piechocki potwierdził informację, że Powiat rozpocznie w tym roku budowę chodnika przy ul. Leśnej w Osieku, wraz z odwodnieniem. RED Już w przyszłym numerze podamy nowe wysokości podatków.


4

WIEŚCI Z GMINY listopad 2013

www.wyrzysk.pl

W 2017 roku ma zacząć się budowa dwutorowej linii wysokiego napięcia, która przetnie naszą gminę. Inwestor już rozpoczął rozmowy z właścicielami gruntów.

BĘDZIE LINIA

Dwutorowa linia wysokiego napięcia ma połączyć Piłę i Bydgoszcz. Buduje ją państwowa spółka Polskie Sieci Elektroenergetyczne. Do PSE należy prawie 13,5 tys. km linii energetycznych w całej Polsce. Co inwestycja oznacza dla gminy i mieszkańców? - Po pierwsze, stałe i pewne wpływy podatkowe do gminnego budżetu. Przyjmując obecny kształt inwestycji to kwota rzędu 170 tys. zł każdego roku. Po drugie, budowa linii da nam większą stabilność i bezpieczeństwo energetyczne. Łatwy dostęp do dużych mocy to też argument w walce o inwestorów, którzy chcieliby u nas rozpocząć produkcję – mówi burmistrz Maria Bratkowska. Na czerwcowej sesji o linii mówił przedstawiciel inwestora Grzegorz Łasica. – Uspokajam, że poziom hałasu, jaki będzie wytwa-

PRZEZ TE GMINY BĘDZIE BIEGŁA LINIA ENERGETYCZNA 400 K: 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Stacja elektroenergetyczna Piła Krzewina Gm. Kaczory 7,7 km Gm. Miasteczko Krajeńskie 9,5 km Gm. Wysoka 5 km Gm. Białośliwie 4,7 km Gm. Wyrzysk 11,7 km

Woj. kujawsko-pomorskie 7. Gm. Sadki 13,9 km 8. Gm. Nakło n. Notecią 14,9 km 9. Gm. Sicienko 10,3 km 10. Gm. Białe Błota 7,8 km ŁĄCZNIE: 85,5 KM

rzała linia energetyczna, będzie wynosił nie więcej niż 35 dB. To poziom dopuszczalny w uzdrowiskach – mówił. Wartość całej inwestycji szacuje się na ok. 250 mln zł. PSE nie wykupi pod inwestycję działek, ale ustanowi służebność przesyłu, a właściciele gruntów dostaną rekompensaty. – Pod linią będzie można nadal

uprawiać pole, czy mieć garaż. Na terenie gminy Wyrzysk planowany przebieg linii nie koliduje z mieszkaniami i terenami chronionego krajobrazu – uspokajał specjalista. Zgodnie z polskimi normami linia będzie musiała być oddalona min. 70 m od najbliższego domu. Budowa linii ma się zacząć najwcześniej w połowie 2017 r.

Wybory zimą 5 grudnia uczniowie gimnazjów w Wyrzysku i Osieku oraz Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wyrzysku wybiorą swoich radnych do Młodzieżowej Rady Miejskiej.

powołali gminną komisję wyborczą do MRM. Delegatem została radna Teresa Pinkowska, obok niej zasiądą Damian Nieroda i Michał Olejnik. Opiekunem MRM jest Ryszard Sell.

MRM dostała zielone W przyszłym numerze światło jeszcze przed wa- przedstawimy kandydakacjami, we wrześniu radni tów na młodych radnych.

OGŁOSZENIE w sprawie obowiązkowego przyłączenia do kanalizacji sanitarnej Burmistrz Wyrzyska przypomina właścicielom nieruchomości położonych w Sołectwie Gromadno i Konstantynowo o obowiązku przyłączenia nieruchomości zabudowanych do istniejącej kanalizacji sanitarnej. Wobec faktu, że mija rok od zakończenia inwestycji, jak i z uwagi na bardzo małą liczbę wykonanych przyłączeń Burmistrz Wyrzyska wskazuje, że przyłączenie nieruchomości należy wykonać niezwłocznie. Warunki przyłączenia należy ustalić z operatorem sieci, to jest Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Wyrzysku, ul Podgórna 1A, tel. 67 286 21 96. Nieprzyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej będzie skutkowało wydaniem decyzji administracyjnych przez Burmistrza Wyrzyska, nakładających na właścicieli nieruchomości obowiązku przyłączenia w wyznaczonym terminie. Natomiast niewykonanie decyzji będzie się wiązało z nałożeniem kary administracyjnej.

Mamy prawo chcieć lepszej wsi O tym czego nauczył nas, działający od czterech lat, fundusz sołecki ze Stanisławem Wełniakiem, prezesem Stowarzyszenia Sołtysów Gminy Wyrzysk rozmawia Barbara Wicher. Fundusze sołeckie to dla was kolejny obowiązek? W pewnym sensie tak. Wydawanie wspólnych pieniędzy to spora odpowiedzialność. Nie każdy chce ją na siebie wziąć. Choć środki w ramach funduszu nie są imponujące, to uważam je za bardzo pomocną rzecz. Normalnym jest, że jak się chce mieć korzyści, to ma się jednocześnie obowiązki. W czym pomocną? W nauce samodzielności dysponowania wspólnymi pieniędzmi. Przy okazji poznajemy procedury, bo czym innym jest czyn społeczny, a czym innym wydawanie publicznych środków. Praca nad fundu-

nocześnie pokazuje też mankamenty, jak brak zaangażowania młodzieży w rozwój miejscowści, w której żyją. Fundusze dają nam też motywację: proszę sobie pomyśleć, czy województwo da jakiejś małej wsi pieniądze na chodnik? Nie. Dlatego tak ważne są dla nas pieniądze, które możemy wydać na rzeczy, których realnie potrzebujemy. Fundusz daje nam poczucie, że mamy wpływ na to jak będzie wyglądała nasza miejscowość. Pokazuje nam, że mamy prawo chcieć lepszej wsi. Chyba nie tylko wy chcecie poprawy warunków na wsiach. To prawda, bo jak przeliczyć, ile się inwestuje średnio na mieszkańca, to naStanisław Wełniak, sołtys Gromadna. gle się okaże, że nasze wsie szem to np. w przypadku KGW, OSP, Kółko Rolnicze wcale nie są zapomniane. mojej wsi umacnianie więzi i Rada Sołecka. Tylko perspektywa, z której między mieszkańcami. Nad to oglądamy jest inna. pomysłami, na co wydać Czego Was uczy taka pieniądze pracują u mnie forma samorządności? Inna czyli jaka? zarządy wszystkich orgaOdpowiedzialności za Z jednej strony coraz barnizacji dziających we wsi: wspólne pieniądze. I jed- dziej świadoma, a z drugiej

strony czasem nieroztropna. Cieszy mnie każda inwestycja na wsiach Gminy Wyrzysk, ale jednocześnie zastanawiam się nad kosztami jej utrzymania. Mieszkańcy muszą zrozumieć, że wybudowanie czegoś to tylko połowa kosztów, druga to utrzymanie tego obiektu. A to przecież też pieniądze wydawane na małe miejscowości i ich mieszkańców. A nie chciałby Pan, żeby sołectwa mogły wydawać pieniądze na zabawy integracyjne? Chciałbym, o ile mają już wszystkie chodniki, nie mają dziurawych dróg, a dzieci mają się gdzie podziać w wolnym czasie. Nie mam nic przeciwko imprezom, ale zrzutka na imprezę jest o wiele łatwiejsza niż postawienie wiaty, grilla ogrodowego, czy zagospodarowanie boiska. Dlatego popieram przeznaczanie funduszu na inwestycje sużące integracji mieszkańców.


WIEŚCI Z GMINY listopad 2013

www.wyrzysk.pl

5

Większość sołectw Gminy Wyrzysk już zrealizowała tegoroczne fundusze sołeckie. Wsie w tym roku wydały ponad 238 tys. zł. Najczęściej wsie inwestowały w gminne drogi w sołectwach i świetlice wiejskie.

DOBRZYNIEWO Mieszkańcy Dobrzyniewa rozłożyli wydatki ze swojego funduszu równomiernie. 3,5 tys. zł wydali na mobilny namiot, który wykorzystują na plenerowych imprezach. Za 3,45 tys. zł kupili materiały na boisko, w tym ławki. Za kolejne 3,2 tys. zł kupili zewnętrzny stół do tenisa stołowego, który stanął przy boisku.

FALMIEROWO Najwięcej, bo 13 148 zł mieszkańcy wydadzą w tym roku na budowę chodnika we wsi. Ma on mieć 85m długości, z kostki brukowej zrobiono też zjazdy na posesje. Resztę pieniędzy mieszkańcy wydali na stół do tenisa stołowego (1,5 tys. zł).

GROMADNO W Gromadnie mieszkańcy postanowili wydać w tym roku cały swój fundusz na zakup kostki brukowej i utwardzenie terenu przed świetlicą wiejską i remizą. Część polbruku będzie służyć jako parking dla gości świetlicy. Łączny koszt to ponad 26 tys. zł, przy czym do inwestycji ze środków własnych dołożyła Gmina Wyrzysk.

KONSTANT YNOWO W konstantynowie mieszkańcy byli zgodni i zdecydowali się wydać cały fundusz sołecki na zakup materiałów, które posłużyły im do utwardzenia gminnej drogi, biegnącej przez wieś.

KOŚCIERZYN WIELKI W tym roku mieszkańcy z funduszu sołeckiego kupili dodatkowe wyposażenie świetlicy. Największym wydatkiem był zakup sprzętu nagłaśniającego - 5,1 tys. zł. Za pozostałe 10 tys. zł kupili materiały, które posłużyły do utwardzenia dojścia do kładki nad Łobzonką.

OSIEK NAD NOTECIĄ

Całość środków z funduszu sołeckiego mieszkańcy przeznaczyli w tym roku na budowę parkingu przed ośrodkiem zdrowia. Parking przewidziany jest na ok. 7 pojazdów. Utwardzenie będzie zrobione z kostki brukowej, na podbudowie betonowej. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego planuje się wykonać utwardzenie wzdłuż ul. Pięknej, o powierzchni ok. 110 m kw.

RUDA

Mieszkańcy zgodnie wydali 7,7 tys. zł na nowe lampy, które staną we wsi, wzdłuż drogi krajowej nr 10. Lampy będą zamontowane na odcinku od przystanku autobusowego w kierunku Bydgoszczy.

WYRZYSK SKARBOWY

10,5 tys. zł mieszkańcy wydali na nowe urządzenia, które stanęły przy placu zabaw (ławostół, siedzenia i zadaszenie). W tej kwocie zawierał się również montaż sprzętów. Wykonano dwie, połączone ze sobą wiaty drewniane z ławkami i stołami.

ŻUŁAWKA

Całość tegorocznego funduszu sołeckiego mieszkańcy wydali na remont gminnej drogi, biegnącej przez wieś. To kontynuacja zeszłorocznego celu, na jaki wydali swój fundusz.

13 900 zł

AUGUŚCIN

Najwięcej, bo 8,12 tys. zł mieszkańcy zdecydowali się wydać na zakup materiałów, które posłużyły do remontu gminnych dróg. Na biegnące w obrębie wsi drogi został nawieziony gruz, po którym przejechały równiarki. Za półtora tysiąca złotych kupili w tym roku kosiarkę spalinową i akcesoria do niej niezbędne.

238 400 zł 7 260 zł 7 640 zł 10 200 zł 7 200 zł 19 500 zł 7 900 zł 23 900 zł 10 500 zł

8 800 zł

11 041 zł 9 700 zł 24 400 zł 15 100 zł 7 200 zł 13 000 zł 17 148 zł

11 650 zł 10 820 zł

FUNDUSZE PRAWIE WYDANE BĄKOWO

Od początku istnienia funduszu sołeckiego mieszkańcy Bąkowa inwestują w swoją świetlicę wiejską. W tym roku założyli na tarasie zewnątrzną markizę za 11 tys. zł. - Dzięki temu będziemy mogli urządzać tam imprezy w upalne dni - mówi sołtys Krystyna Gwizdowska. Do końca roku chcą wymienić drzwi wewnętrzne w tzw. części młodzieżowej świetlicy. Wstawią też nowe drzwi zewnętrzne do świetlicy.

DĄBKI Mieszkańcy Dąbek, w których nie ma świetlicy wiejskiej poradzili sobie inaczej i w tym roku kupili namiot do organizacji imprez. - W ubiegłym roku wypożyczaliśmy taki namiot na imprezy. Sprawdził się, więc postanowiliśmy kupić własny - mówi sołtys Marek Wasilewski. Do końca roku ma stanąć jeszcze blaszany kontener, w którym zmagazynowane będą ławki i składane stoły, kupione z funduszu sołeckiego. Z tegorocznego funduszu został też utwardzony teren pod kontener.

GLESNO Mieszkańcy Glesna w tym roku zainwestowali w materiały do remontu gminnych dróg - 19 tys. zł.

KAROLEWO-WIERNOWO Mieszkańcy tych dwóch wsi wspólnie zdecydowali, że tegoroczny fundusz sołecki w całości przeznaczą na utwardzenie drogi w Karolewie. Kupili tłuczeń, po którym przejechała równiarka i walec drogowy.

KOSZTOWO Mieszkańcy Kosztowa w tym roku doposażyli swoją świetlicę wiejską. Za 17 tys. zł kupią m. in. nowe stoły i krzesła.

MŁOTKÓWKO Najwięcej pieniędzy z tegorocznego funduszu sołeckiego mieszkańcy postanowili przeznaczyć na zakup materiałów do remontu gminnych dróg w swojej wsi (4,7 tys. zł). Kolejny tysiąc zł na zakup piły motorowej.

POLANOWO

Aż 8,2 tys. zł ze swojego funduszu mieszkańcy przeznaczyli w tym roku na budowę chodnika we wsi. Sporządzono projekt odcinka chodnika wzdłuż drogi gminnej w kierunku zakładu Łuków. Będzie on zlokalizowany po zachodniej stronie jezdni, z możliwością przejścia dla pieszych. Trwa wyłanianie wykonawcy na tę inwestycję.

RZĘSZKOWO

Większość pieniędzy z funduszu w tym roku mieszkańcy Rzęszkowa wydali na zakup materiałów do remontu gminnych dróg.

ŻELAZNO

Mieszkańcy Żelazna postanowili w tym roku doinwestować plac zabaw. Za 2,2 tys. zł kupili zewnętrzny stół do ping-ponga, teraz będą ogradzać plac zabaw. W czerwcu za pozostałe 3 tys. zł kupili namiot na plenerowe imprezy.

FUNDUSZE SOŁECKIE

Fundusze działają od 2009 r. Są to środki wyodrębnione z budżetu gminy, a ich wielkość zależy m. in. od dochodu podatkowego w gminie i od liczby mieszkańców sołectwa. To oni podczas zebrania wiejskiego decydują, na co chcą przeznaczyć fundusz. Przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego muszą: służyć poprawie życia mieszkańców sołectwa, należeć do zadań własnych gminy i być zgodne ze strategią rozwoju gminy.


6

WIEŚCI KULTURALNE listopad 2013

www.wyrzysk.pl

Nostalgiczny koncert

30 listopada zaśpiewa w Wyrzysku Wojciech Gęsicki. Wstęp na koncert, jednego z największych współczesnych bardów, jest bezpłatny! Bard, kompozytor, autor tekstów, konferansjer, wykonawca zaśpiewa u nas kameralny koncert. - Będzie jesiennie, nastrojowo, lirycznie i spokojnie. Damy się ponieść atmosferze listopada, który obfituje w emocjonalne święta - zapowiada swój występ Wojciech Gęsicki. Artysta wraca do Wyrzyska po dwóch latach. W 2011 r. był u nas z koncertem Andrzejkowym. Data tegorocznego koncertu nie

kojnej zadumie, słuchając naprawdę dobrej muzyki - zachęca Czesław Pająk, dyrektor MGOK. Krzysztof Daukszewicz o Wojciechu Gęsickim pisze tak: „Mało kto wnosi na scenę tyle ciepła, co Wojtek Gęsicki. W czasach drapieżnej muzyki, literatury i rzeczywistości, jego pojawienie się na estradzie z piosenkami, które śpiewa powoduje, że przez moment przenosimy się w świat nam bliski i przyjazny. Polecam!”. Wojciech Gęsicki wystąpił u nas w 2011 roku.

jest przypadkowa. - To alternatywa dla hucznych zabaw, które będą się odbywały tego wieczora

w niejednym miejscu w gminie. U nas swoje miejsce znajdą ci, którzy wolą spędzić ten wieczór w spo-

Artysta wystąpi w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Wyrzysku, 30 listopada o godz. 17. MGOK Wstęp wolny.

Tradycyjne Andrzejki w skansenie OSIEK 29 listopada skansen w Osieku zaprasza na Andrzejki ze staropolskimi wróżbami. Przyszłość przepowiadać będzie można m. in. lejąc roztopiony ołów i wosk. Specjalne wróżby przewidziano też dla najmłodszych gości skansenu. Będzie spotkanie z pszczelarzem, odlewanie woskowych świec, wypieki katarzynek, przejażdżki konne bryczką (2 zł), pokaz pracy kowala w kuźni i pokaz darcia pierza. Cena biletu 9 zł (skansen nie pobiera opłat za przewodnika). Zgłoszenia tylko dla grup zorganizowanych : tel (67) 286-60-90 lub mail: skansen@muzeum.pila.pl

Nasze chóry zwyciężyły na turnieju 26 października 2013 Wyrzyski Chór Męski oraz Chór Kameralny „Canto” wzięły udział w V Ogólnopolskim Turnieju Chórów o Kryształowe Serce Chełmińskiej Jesieni w Chełmnie. W konkursie uczestniczyły zespoły m.in. z Bydgoszczy, Sopotu, Białegostoku, Poznania, Brus, Jury w składzie prof. Marek Rocławski – Akademia Muzyczna Gdańsk, dr hab. Aleksandra Grucza – Akademia Muzyczna Gdańsk,

dr hab. Iwona Wiśniewska- Mezza Voce pod kierun- wystąpią z cyklem koncer- Polskiej z okazji Dnia Nie-Salomon-Akademia Sztu- kiem Izabeli Cywińskiej z tów na zaproszenie Amba- podległości. ki w Szczecinie przyznało Bydgoszczy. sady Polskiej w Paryżu oraz Piotr Jańczak Wyrzyskiemu Chórowi Wkrótce wyrzyskie chóry Stowarzyszenia Polonii Męskiemu złote pasmo oraz nagrodę ufundowaną przez Posła na Sejm PR Janusza Dzięcioła oraz Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego Ewę Mes. Chór Kameralny „Canto” otrzymał pasmo srebrne i nagrodę ufundowaną przez Prezesa Polskiego Związku Chórów i Orkiestr Oddział w Bydgoszczy Mariana Wiśniewskiego. Grand Prix konkursu zdobył Zespół Wokalny Chór kameralny Canto ze swoim dyrygentem.

Kuluralna biblioteka W listopadzie w biblioJuż 7 listopada na najtekach odbywać się będą młodszych czeka spotkacykliczne spotkania z nie z okazji Światowego dziećmi i młodzieżą. Dnia Pluszowego Misia. Kolejne dwa tygodnie to Przez cztery kolejne po- przygotowania do zabawy niedziałki (w Wyrzysku) andrzejkowej. Dzieci wraz i czwartki (w Osieku) na z opiekunami będą przydzieci czekają w bibliote- gotowywać dekoracje i kach różne atrakcje. sceneografię oraz wybiorą

Ubiegłoroczna zabawa andrzejkowa.

wróżby, które będą królować na zabawie. Andrzejki w bibliotece odbędą się 28 listopada. Bibliotekarki spotkają się też z przedszkolakami. 5 i 19 listopada panie zabiorą najmłodszych na spotkanie z jesienią. Druga wizyta w

przedszkolu będzie związana z nauką dobrych manier na wesoło. W obu bibliotekach w listopadzie odbędzie się spotkanie autorskie z Danutą Bachta-Klemczak. Biblioteka w Wyrzysku

Zawodowa wycieczka do Torunia WYRZYSK W październiku młodzież Technikum Hotelarskiego z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku zwiedziła, w ramach zajęć, czterogwiazdkowy hotel „Copernicus” w Toruniu. Podczas kilkugodzinnego zwiedzania hotelu uczniowie poznali jego wyposażenie, organizację pracy oraz część SPA & Welleness obiektu. Nowoczesne wnętrza, ciekawe rozwiązania architektoniczne oraz wyposażenie obiektu wywarły na naszych uczniach ogromne wrażenie. Kilka osób chciało nawet podjąć praktyki w tym hotelu, a w przyszłości być jego pracownikami. Szkoła i hotel już rozpoczęły w tym kierunku rozmowy.


WIEŚCI KULTURALNE listopad 2013

www.wyrzysk.pl

7

Młodzież z koła fotograficzno-filmowego Oczy Szeroko Otwarte podsumowała pierwszy rok działalności podczas wernisażu wystawy swoich

ŚWIAT OCZYMA MŁODYCH

koleżanki fotografowała Karmena Szamara.

zdjęcie Julii Mocek.

zbiorowy portret autorstwa Wiktorii mróz.

Fotografia portretowa, przyrodnicza, sakralna - to tylko część prac, które można do końca listopada oglądać w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Wyrzysku. Wystawa „Widzę, więc jestem” podsumowuje pierwszy rok działalności koła fotograficzno-filmowego „OCZY SZEROKO OTWARTE”. - Po raz pierwszy cieszę się, że nie macie gdzie siedzieć. Tylu was przyszło na wernisaż - zażartował Czesław Pająk, dyrektor MGOK. I rzeczywiście sala była wypełniona po brzegi gośćmi, rodzicami i młodymi fotografami. Piotr Brzeziński, opiekun koła przygotował dla nich prezentację dorobku sekcji. Materiału było tak dużo, że pierwsza prezentacja miała aż 4 godziny! - Po wstępnej obróbce skróciłem do 2 godzin, potem była „tylko” godzina i tak doszedłem do 30 minut - żartował instruktor. Problem z wyborem zdjęć na wystawę miała także młodzież, która na wystawę wybrała ...907 swoich zdjęć! Ostatecznie na wystawie można znaleźć 170 prac wszystkich podopiecznych koła. Koło rozpoczęło działalność dzięki wsparciu Gminy Wyrzysk i dofinansowaniu ze środków zewnętrznych, jakie zdobył ośrodek kultury. Dzięki tym pieniądzom udało się wyremontować kilka pomieszczeń piwnicy i kupić

Seniorzy z Osieka świętowali Członkowie Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło w Osieku świętowali w październiku Dzień Seniora. Było uroczyste spotkanie, obiad i wspólne śpiewanie piosenek z młodości. - Dla nas każde wyjście z domu to zyskanie innej perspektywy, oderwanie się od codziennych trosk - mówi Janina Kryska, przewodnicząca koła z Osieka. Przed nimi jeszcze zabawa Andrzejkowa i spotkanie Bożonarodzeniowe. A w styczniu wybory nowego przewodniczącego.

wyposażenie do pracowni. Młodzież pracuje bowiem na profesjonalnych aparatach, cyfrowej kamerze i komputerach. Pytany o największy sukces swoich podopiecznych Piotr Brzeziński odpowiada: - Jest nim fakt, że młodzież cieszy się fotografią podczas zajęć. Zaskakuje mnie też fakt, że do tej pory nikt nie odszedł z koła, a wręcz przeciwnie - jest kolejka chętnych. Według niego pierwszy rok działalności koła był próbą wpisania się w „wyrzyski” krajobraz, nie tylko kulturalny. - Dokumentujemy teraźniejszość, uczymy się widzieć więcej - podsumował wernisaż. W 6 grupach fotografii uczy się 24 młodych ludzi. Do koła fotograficzno-filmowego należą: Julia Mocek, Wiktoria Mróz, Zuzia Doberstein, Zuzia Jaskólska, Małgosia Kornacka, Kasia Szymczak, Weronika Wachowiacz, Oliwia Beker, Aleksandra Gawrońska, Iwona Kraczek, Sara Szpott, Kacper Wolski, Dominik Tośko, Wiktoria Sławińska, Hubert Spirydow, Klaudia Tyburczy, Karmena Szamara, Aneta Witkowska, Wiktoria Sak, Sara Nowak, Aleksandra Szamara, Julia Barcikowska, Wiktoria Radtke i Natalia WyRED czyńska. Więcej zdjęć znajdziesz stronie www.fotografia-wyrzysk.pl

zdjęcie Iwony Kraczek.

Autorka M. Kornacka.

zdjęcie Zuzi Doberstein

Twórcze Dzieciaki Ruszają cykliczne zajęcia kreatywnego rozwoju dla dzieci. Raz w miesiącu w MGOK

będą się odbywać kreatywne zajęcia dla dzieci. Ma być kolorowo, pomysłowo i zabawnie. MGOK


8

ZŁOTE listopad 2013 listopad 2013

www.wyrzysk.pl www.wyrzysk.pl

Krystyna i Helmut Hinc z Wyrzyska

Maria i Leon Piszczek z Gromadna

ZE SOBĄ OD

W październiku 8 par z Gminy W ło pięćdziesięciolecia zawarcia okazji małżeństwa zostały odz odzn - Piękny jubileusz, który jest nagradzany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej medalem. To wielkie święto dla Państwa i z tej okazji chcę Wam podziękować za to piękne, wzorowe, zgodne długoletnie, wspólne życie – na powitanie powiedziała Maria Bratkowska, burmistrz Wyrzyska. - Jesteście Państwo przykładem dla młodszych pokoleń, w jakże trudnych czasach, kiedy młodzi ludzie żyją czasem przez długi okres w rozdzieleniu z powodu pracy. To sprawia, że mają dodatkowe trudności w kształtowaniu więzi małżeńskich i rodzinnych.(…) Zgodne życie, to życie składające się z wielu kompromisów, z walki z wie-

Irena i Tadeusz Nowakowscy z Wyrzyska

Regina i Leon Lange z Osieka nad Notecią

loma przeszkodami i umiejętne pokonywanie tych przeszkód. Za to wszystko składam Państwu słowa uznania i podziwu. Gratuluję Wam wytrwałości i życzę, abyście Państwo żyli razem jeszcze długo i szczęśliwie, w zdrowiu i pogodzie ducha, aby spełniały się Wam marzenia. Wszystko co dobre niech Was jeszcze w życiu spotka. W dowód uznania osobom, które przeżyły w jednym związku małżeńskim 50 lat, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na mocy ustawy z dnia 16 października 1992 roku przyznaje specjalne medale. Mają kształt sześcioramiennej gwiazdy, w środku której z jednej strony


E GODY listopad 20132013 listopad

D PÓŁ WIEKU

Wyrzysk uroczyście świętowaa związku małżeńskiego. Z tej naczone medalami. zane z przeżyciem 50 lat w związku małżeńskim, wyrażając swój podziw i uznanie dla tych wspólnie przeżytych dni. Życzę Państwu jak najlepszego zdrowia, pogody ducha oraz życzliwej opieki najbliższych na wiele następOsiem par z Gmi- nych lat – zwróciła się do zagości, kierownik ny Wyrzysk zosta- szczytnych Urzędu Stanu Cywilnego, ło uhonorowanych Ewa Łosoś. Medale za długoletnie pomedalem życie małżeńskie są w PolPrezydenta RP. sce jedynym odznaczeniem, To jedyne odzna- które można otrzymać wyczenie, które moż- łącznie we dwoje. W imieniu RP ośmiu parom na dostać wyłącz- Prezydenta z Gminy Wyrzysk wręczyła nie we dwoje. je burmistrz Wyrzyska Maprzysiędze małżeńskiej. Po- ria Bratkowska. RED zwolę sobie złożyć Państwu serdeczne gratulacje zwią-

www.wyrzysk.pl www.wyrzysk.pl

Joanna i Henryk Wolscy z Osieka nad Notecią wraz z rodziną

Janina i Ignacy Czechowicz z Osieka nad Notecią wra z rodziną

widnieje napis „Za długoletnie pożycie małżeńskie”, a z drugiej dwie srebrzyste róże. - Ten medal jest szczególną nagrodą za to, że byliście wierni złożonej 50 lat temu

Konrad i Lidia Guss z Osieka nad Notecią

99

Jolanta i Feliks Poklękowscy z Gromadna


10

WIEŚCI ZE SZKOŁY listopad 2013

www.wyrzysk.pl

Tak się bawią rodzice! Tym razem w szkole w Kosztwie na zabawie integracyjnej spotkali się rodzice. Była zacięta walka, ale przede wszystkim dobra zabawa. ”Aktywnie i zdrowo integracja na sportowo” to hasło październikowego spotkania w szkole. W zmaganiach wzięły udział dwie drużyny, których kapitanami zostay: Ilona Brukwicka (Tajfuny) i Marzena Tadych (Huragany). Łatwo nie było, bo zawodnicy musieli sobie przypomnieć jak m. in. skacze się w worku czy rzuca do kosza. Trzeba też było zaprezentować umiejętności taneczne. Rywalizację podgrzał mecz w „ dwa ognie”, który wygrała drużyna „Tajfunów”, choć całość zawodów wygrały

składy drużyn Huragany: Marzena Tadych, Magdalena Miły- Karnowska, Joanna Bednarek, Monika Wachowska, Anna Kowalska, Joanna Miły, Ewa Pasieta, Krystian Dobrowolski, Marcin Raszka, Rafał Kubich, Mirek Kożuchin, Adam Rumiński. Tajfuny: Ilona Brukwicka, Lucyna Tomczyk, Monika Karnowska, Anna Muszyńska, Anna Kubich, Hania Raszka, Paulina Dobrowolska, Brygida Rumińska, Iwona Kożuchin, Iwona Wachowiacz, Tomek Miły, Damian Karnowski

„Huragany”. Bez względu na miejsce, wszyscy zostali udekorowani złotymi krążkami. Zawodników dopingowała Rada Rodzicw (która przy-

gotowała poczęstunek), nauczyciele i zaproszeni goście: burmistrz Maria Bratkowska, sołtys Kosztowa Renata Młodzik, radny Krzysztof Bartkus i pro-

boszcz Marek Pisarski. Główną prowadzącą spotkanie była Oliwia Rozpłoch-Grzelak. W imieniu Rady Rodziców dziękujemy wszyst-

kim, którzy przyczynili się do tego, że ten fantastyczny wieczór na długo pozostanie w naszej pamięci. SP Kosztowo

O ekologii wiedzą wszystko W październiku po raz trzynasty odbyła się Ekologiczna Olimpiada Powiatu Pilskiego. W eliminacjach gminnych wzięli udział uczniowie ze szkół podstawowych i gimnazjów Gminy Wyrzysk. Ze szkół podstawowych najlepiej rozwiązali test: Igor Rumiński z SP Kosztowo, Natalia Seneka i Hubert Błaszczyk z SP Wyrzysk, Szymon Chuchla i Joanna Brząkała z SP Falmierowo Wśród gimnazjalistów Wyrzysk na etapie powia-

gimnazjaliści na ekologicznej olimpiadzie.

Nasze dzieci będą bezpieczne Dzieci ze szkół w Wyrzysku, Gleśnie, Kosztowie, Falmierowie i Osieka n. Notecią wzięły udział w gminnym konkursie „Bezpieczna droga do szkoły”.

Uczniowie klas I-III musieli wykazać się wiedzą zasad ruchu drogowego czy udzielania pierwszej pomocy. Konkurs miał przede wszystkim wzmocnić właściwe nawyki zachowania

zwycięska trójka uczniów.

się na drodze. Po zaciętej walce zwyciężyła drużyna z Wyrzyska, drugie miejsce zajęła Szkoła Podstawowa z Falmierowa, a trzecie miejsce zdobyła Szkoła Podstawowa z Osieka nad Notecią. Podziękowania należą się Sławomirowi Mikołajczakowi, komendantowi Straży Miejskiej w Wyrzysku, który przewodniczył komisji konkursowej oraz przedstawicielowi Policji, Sebastianowi Kowalskiemu. Organizatorki: Teresa Wójcik i Bogusława Rokicka-Kulasek

towym będą reprezentować: Patrycja Kowalska z Gimnazjum w Wyrzysku, Mirosław Deja z Gimnazjum w Osieku nad Notecią, Krzysztof Martin, Krzysztof Jaśkiewicz i Małgorzata Kornacka z Gimnazjum w Wyrzysku. W ostatnich latach nasze dzieci i młodzież zajmują też wysokie lokaty na etapie powiatowym olimpiady ekologicznej. To warte podkreślenia, bo wiedza jaką muszą dysponować znacznie wykracza poza materiał szkolny. - Tak rozwinięta świado-

mość ekologiczna bardzo cieszy, zwłaszcza że tym dzieciom przyszło dorastać w często zdegradowanym już środowisku przyrodniczym. Daje też nadzieję, że zadbają o przyrodę Gminy Wyrzysk, która jest unikatowa - mówi Anna Kubich, specjalistka ochrony środowiska, która towarzyszyła młodzieży na olimpiadzie. Organizator etapu gminnego – Urząd Miejski w Wyrzysku – ufundował dla uczestników pamiątkowe upominki i dyplomy, a dla szkół i opiekunów wydania RED albumowe.

Szalone lata 90-te

Uczniowie klasy IIb Gimnazjum w Osieku n. Notecią zorganizowali dyskotekę w klimacie lat 90-tych. Był tamten big-bit, kultowy jeans i hippisowskie kolory. Nie zabrakło konkursu na najciekawszy strój. Pierwsze miejsce zajęli ex aequo Kajetan Pinkowski i Oliwia Skubiszyńska. Nagroda: wspólny taniec. Dyskoteka pozwoliła poczuć klimat lat, których wcześniej nie znaliśmy. Wszyscy przez krótką chwilę mogliśmy poudawać innych ludzi i pobyć w innym wcieleniu. Marta Chrzan, uczennica kl. IIIa Gim. w Osieku nad Notecią


DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ listopad 2013

www.wyrzysk.pl

11

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej we wszystkich szkołach uczniowie przygotowali uroczyste apele. A pierwszoklasiści stanęli do ślubowania.

NAUCZYCIELE ŚWIĘTOWALI W październiku wszystkie nasze szkoły świętowały Dzień Edukacji Narodowej. Z Dniem Papieskim szkolne uroczystości połączyły gminazja w Wyrzysku i Osieku. - Obchodzimy razem Dzień Patrona i Dzień Edukacji Narodowej, bo dla Jana Pawła II dobro szkoły i młodzieży było priorytetem - zwróciła się do gości Iwona Schulz, dyrektor Gimnazjum w Osieku n. Notecią. Uczniowie przygotowali dla swoich pedagogów program artystyczny, który był „wyrazem podziękowania dla tych, którzy się nimi opiekują i ich uczą”. Życzenia nauczycielom złożyła burmistrz Maria Bratkowska: - Dziś padło wiele pięknych słów, ale przyglądając się dzisiejszej uroczystości chciałoby się powiedzieć, że Wasz Patron wykazał się już wielką pracą. W Gimnazjum w Wyrzysku uczniowie klasy IIIe oraz IIc pod kierunkiem I. Duszczak A. Krzyckiej zaprezentowali program artystyczny. Część obchodów uroczystości przeniosła się do kościoła. Lektorami w przedstawieniu byli: Karolina Śron, Patrycja Bogacka, Karolina Pasternak, Klaudia Tyburczy, Edyta Madaj, Agnieszka Gajewska, Karina Kwasińska, Marek Kapczyński, Danuta Rycyk, Justyna Zmidzińska, Joanna Wachowska, Patrycja Kowalska, Agnieszka Staniewska, Natalia Sosnowska i Tomasz Jagodziński. Młodzież przedstawiła życiorys bł. Jana Pawła II, Jego dzieciństwo, młodość, drogę do kapłaństwa, wyboru na Stolicę Piotrową oraz Jego

W Falmierowe mali „Tropiciele” stali się uczniami.

uroczysty przemarsz gimnazjalistów z Osieka.

Pasowanie uczniów I klasy w Kosztowie.

Gimnazjaliści z Wyrzyska obchodzą Dzień Papieski.

podróże misyjne po całym świecie. Nad oprawą muzyczną czuwała Agnieszka Rummel. Szkoła w Falmierowie, Gleśnie i Kosztowie połączyła Dzień Edukacji Narodowej ze świętem pasowania pierwszoklasistów na uczniów. W Falmierowie „Tropiciele” z klasy I, pod kierunkiem wychowawczyni, Renaty Nowickiej przedstawili program artystyczny. „Rozmawiajcie często ze mną. Chciejcie mnie zawsze zrozumieć. Kochaj-

będzie mistrzem” było hasłem Dnia Edukacji Narodowej w Kosztowie. Przed pasowaniem pierwszoklasiści pokazali swoje umiejętności w programie artystycznym, przygotowanym, wraz z wychowawczynią Beatą Letka. O oprawę reszty uroczystości zadbali uczniowie z kółka teatralnego, pod kierunkiem Małgorzaty Domek. 30-lecie pracy obchodziła tego dnia dyrektor Marlena Januszewska. Punktem kulminacyjnym występów z okazji

cie mnie!” - list z takimi sowami dzieci przekazały podczas uroczystości swoim rodzicom. Miłą niespodziankę szkole zrobiła firma Provident, która podarowa placówce ksiąki i sprzt sportowy. W Gleśnie 12 pierwszaków nim stało się uczniami szkoły „zdawało” egzamin z wiedzy o Dniu Edukacji Narodowej oraz praw i obowiązków ucznia. Program artystyczny przygotowała klasa II pod opieką Małgorzaty Wodzińskiej. Kto nie był uczniem, nie

Dnia Edukacji Narodowej w szkole podstawowej w Wyrzysku była prezentacja nauczycieli w pracy. Przed uroczystością w szkole przeprowadzono ankietkę, w której dzieci wybrały w czterech kategoriach ulubionych nauczycieli. Zwariowanym Pedagogiem został Wojciech Sobiech, Królową Uśmiechu Urszula Lach, Królową Dobroci Anna Panek, a Ostoją Cierpliwości Wojciech Sobiech. Weronika Rola, Szkoły podstawowe i gimnazja gminy wyrzysk.

Duch szkoły pasował pierwszaków w Gleśnie, młodzież z Osieka występowała dla swoich nauczycieli, podobnie jak uczniowie z Wyrzyska


12

ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI listopad 2013

jesteśmy na

www.wyrzysk.pl

Historia nauczycielką życia takie same prawo, jak własnemu, a zatem jest drogą do uporządkowanej miłości społecznej.

Z historykiem, dr. Romanem Chwaliszewskim, szefem pilskiej delegatury Wojwódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków rozmawia Barbara Wicher. „Ojczyznę kochać trzeba i szanować…” śpiewał dawno temu Muniek Staszczyk. Problem w tym, że nikt już chyba nie wie, czym ta miłość jest. Miłość Ojczyzny powinna mieć w sobie coś z ciepła miłości matki i ojca oraz czci i wdzięczności dla nich. Czy w obecnej rzeczywistości można jeszcze zdefiniować, kim jest patriota? W każdej rzeczywistości można zdefiniować patriotę jako człowieka, którego cechuje umiłowanie tego, co ojczyste: historii, tradycji, języka swego narodu, a także ojczystego krajobrazu. Patriota rozumie, że ojczyzna jest dobrem wspólnym obywateli i jako taka, jest też wielkim obowiązkiem.

Roman Chwaliszewki.

łości do ojczyzny stworzyły obraz patrioty zaściankowego, zamkniętego w swym smutnym, pełnym złości świecie? Prawdziwej miłości, także do Ojczyzny, nigdy nie da się zawłaszczyć. Bo ona nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą, Nie ma Pan wrażenia, że nie pamięta złego, lecz rapróby zawłaszczenia mi- duje się prawdą. Stąd ten,

Obchody 11 listopada Tegoroczne obchody Święta Niepodległości rozpoczną się już 8 listopada. W piątek o godz. 17 w sali widowiskowej w Wyrzysku wystąpi młodzież z gimnazjum w Osieku. Pieśni patriotyczne zaśpiewa też Stowarzyszenie Śpiewu Halka. Z okazji Święta Niepodległości w kościele w Wyrzysku 11 listopada odbędzie się o godz. 11 uroczysta msza św., której towarzyszyć będzie orkiestra dęta z Osieka n. Notecią. W jej asyście po mszy złożone zostaną kwiaty pod pomnikiem Chrystusa Króla. 12 listopada o godz. 12 w uczniowie SP w Osieku przejdą pod obelisk, gdzie odbędzie się apel poległych. Do wspólnego świętowania w Wyrzysku i Osieku zapraszamy wszystkich mieszkańców gminy. RED

kto prawdziwie kocha Ojczyznę, kocha także innych ludzi. Ta miłość nie ma nic wspólnego z zaściankowością, smutkiem czy ze światem pełnym złości. Błogosławiony Jan Paweł II, Honorowy Obywatel Miasta i Gminy Wyrzysk, pouczał nas, że patriotyzm jako miłość ojczyzny, przyznaje wszystkim narodom

rodzinie, gdy zabraknie w niej miłości ofiarnej, trudno żyć i rozwijać się, bo brakuje poczucia bezpieczeństwa wynikającego z Czy w takim razie jest więzi i pomocy wzajemnej sens uczenia młodych Po- we wszystkim i do końca. laków miłości do Polski w Bez niej pozostaną tylko kontekście tragedii naro- pięknie brzmiące deklaradowej? cje i nic nie znaczące słowa. Już w starożytności stwierdzono, że historia jest A może czas zrozumieć, nauczycielką życia. O swo- że patriotyzm to swoisty jej historii, także tej tragicz- związek. Nie kochamy nej, pamiętają wszystkie kraju, bo w nim się uromądre i liczące się narody. dziliśmy. To proces dawaPamięć jest siłą niezbędną nia i otrzymywania. Gdy do tworzenia i utrzymywa- jedno zacznie w tym ukłania poczucia tożsamości, dzie dominować z miłości czyli wzajemnych więzów nici. braterstwa we wspólnocie. Można przywołać słowa Trzeba ową pamięć kształ- kanclerza Jana Zamojskietować od najmłodszych lat. go „Takie będą Rzeczypospolite jakie jej młodzieży Nie możemy po prostu chowanie”. Wielkość pańzrozumieć, że patriotyzm stwa jest sumą postaw jego to dbałość o prawo, roz- obywateli. wijanie solidarności społecznej, pielęgnacja demoCzego by Pan życzył Pokracj? lakom z okazji zbliżająceKultura chrześcijańska go się Święta Niepodległouczy, że nie ma większej ści? miłości nad tę, gdy ktoś Poczucia dumy z bycia życie swe oddaje za przy- Polakiem i przynależności jaciół. Próbę naszego umi- do wielkiej rodziny, zgodłowania ojczyzny stanowi nie pracującej dla osiągniękażde zagrożenie jej wol- cia wspólnego celu, jakim ności. W ojczyźnie jak w jest dobro ogółu.

O Łobzonce to pieśń

Zatem wypływasz z krajeńskich głębin, głębin pradawnych, świetlistych dąbrów, łęgów olszowych i rdzawych grądów, borów mieszanych zielonej plamy, i mokrych lasów jak parasole, łąk z szuwarami i rokiciną źródeł dziewiczych wąziutką strużką, gronową strugą, gdzieś spod kamienia.

I powolutku wzrastasz przełomem, rzeko graniczna poprzez stulecia, ciągniesz uparcie wody swe dumne, przy wilczych jarach, pod stawy młyńskie, krajobrazami tajnych uroczysk, z moczarów dzikim niezwykłym światem, poprzez równiny, jak okiem zmierzyć, i zalewowe nikłe jeziorka.

rozlewasz siebie między stokami, pod naturalne mosty z jesionów, skłaniasz swe nurty, by się połączyć w agonnym skurczu, z leniwą wodą sinej Noteci.

A pomnisz ongiś w poprzedniej erze, gdy jęzor lodu rzeźbił tę ziemię, z ciepłego cieku wód roztopionych, spływałaś masą ku pradolinie, pławione w wirach potężne dęby, z lasów krajeńskich jak pchane żaglem, pędem pomknęły z twymi prądami, byłaś potężną naszą prarzeką, spienione bystrza w twym dolnym biegu, z wielkim impetem pruły dwa brzegi

Aż spięli ciebie pod werskim mostem, aż okrążyli mostem czerwonym, aż gwałt zadali twej wodzie żywej, jazów systemem z betonu stali, gdy zmierzałaś płynąć z północy, minąwszy gaje Klasztornej Górki, dwóm bardzo starym miasteczkom, zwilżyć ich stopy, przy morenowych wałach i wzgórzach.

A pomnisz wieki na wskroś zaprzeszłe, gdy zewsząd stada zwierząt tajemne, spomiędzy sosen, strzelistych świerków, na ruń wpadały z głosów jazgotem, gdy tur przewodnik pośrodku dzików, niedźwiedzi burych, łosi, jeleni, przemawiał władczo, mroził ogromem, prawdziwy tyran w gronie maluczkich, pierzchały żwawo bobry z wydrami, lękliwe sarny trwały w ostojach, a dumny bielik sokoliw wzrokiem, żer gdzieś wypatrzył ponad twą taflą.

Mijając zmyślnie cmentarzysk gniazda, obok dolinnych rynien i pasm, z bogatym runem Góry Dębowej, obok piaszczystych teras i osad, obok czołowych nanosów moren, ciągle gwałtownym kluczysz meandrem,

A wspomnij jeszcze wieki piętnaste, gdy hardy Krzyżak z Inflantczykami, postawił stopę wrażą na brzegu, gdzie hoża Orla wód ci przydaje, na lewym brzegu hen na wschód jeszcze, kędy wyrosły dąbki i dęby,

nasze rycerstwo i bracia chłopi, bitwę zamknęli znakiem wiktorii, z tarczą, tak z tarczą, dosięgły ziemi obce proporce, w grząskiej dolinie Krzyżacy marli, gdzieś legły kości na prochy starte, młynem historii, w widłach rzek obu. Ten przedwojenny Wyrzysk pamiętasz, staw ligi morskiej i kolonialnej, białe łabędzie przy kajakarni, iluminacje wianków czerwcowych, panien bijące niepewne serca, jak gołębicom po długim locie, zali się wróżby spełnią już latem, o zamążpójściu. Gorące ciała ludzie pławili, w twoich głębinach tuż przy zakolach, na złotych żwirze suszyli torsy, i wszystko było tak jakby święto. Spozieram dzisiaj w skryte odmęty, (i najważniejsze zawsze gotowy) śledzę wnikliwie tajemne tonie, to nie przypadek, w wodach się Wenus odbija drżąca, poświata latarń pomarańczowa. Rzeko nizinna gdzież twój duch żywy, poruszający wieczną materię, gdzie serce od lat bez przerwy bije, nad grząskim brzegiem nadstawiam ucha, kładąc się w poprzek tajnej otchłani, w oddali głuchej gdzieś zaszeleścił, dąb komierowski. Zdzisław Seroka, październik 2012


WIEŚCI Z GMINY listopad 2013

www.wyrzysk.pl

13

Powstał Gminny Program Wspierania Rodziny 2013-2015. Dzięki niemu wsparcie trafi do rodzin szybciej i będzie efektywniejsze.

Skutecznie pomogą rodzinom We wrześniu radni uchwalili pierwszy Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2013-2015. Posłuży on przede wszystkim do wsparcia rodzin, które przeżywają trudności opiekuńczo-wychowawcze. Chodzi o udzielenie pomocy na tyle wcześnie i w takim wymiarze, by uniknąć spraw o ograniczenie i odebranie praw rodzicielskich. Splot różnych okoliczności życiowych powoduje, że nie zawsze rodzina jest w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwo emocjonalne. By jej w tym pomóc powstało szereg instytucji. Gminny Program Wspierania Rodziny powstał, by jeszcze lepiej skoordynować pracę wszystkich jednostek, działąjących na rzecz rodziny. Problemy, z którymi borykają się niektóre rodziny są bardzo złożone, dlatego wymagają interdyscyplinarnych rozwiązań. Alkoholizmowi, narkomanii, przemocy, czy zwykłej społecznej nieporadności

W 2012 roku: - 749 rodzin otrzymywało świadczenia rodzinne z MGOPS w Wyrzysku - 412 osób pobierało zasiłek pielęgnacyjny - 79 osób pobrało jednorazowy dodatek z tytułu urodzenia się dziecka - 163 osoby dostały jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka - 92 osoby otrzymały świadczenia alimentacyjne - 2 dzieci pozostawało w rodzinach zastępczych - 1270 osób pozostawało w rodzinach objętych pomocą społeczną - 488 dzieci dostało stypendia szkolne - 420 osób skorzystało z dożywiania - 68 rodzin dostało zasiłek celowy na zakup żywności

Gmina będzie jeszcze skuteczniej wspierać rodziny z dziećmi.

często towarzyszy też problem ubóstwa i bezrobocia. Taka sytuacja nie pozostaje bez wpływu na dzieci, które niajako „dziedziczą” społeczne niedostosowanie po rodzicach, którym nikt nie pomógł. Program wspierania rodziny ma pomóc takim rodzinom, a nie wyręczać je w wychowywaniu i opiece nad dziećmi.

Najważniejsze nad czym pracowaliśmy w programie to jak najszybsze rozpoczęcie pracy z taką rodziną, by uniknąć sytuacji, gdy dziecko musi opuścić niewydolną rodzinę. Program powstał po analizie najczęstszych problemów, z jakimi borykają się rodziny z Gminy Wyrzysk, objęte naszą pomocą. Naj-

Tylko z harmonogramem Wystawianie odpadów wielkogabarytowych poza harmonogramem jest zwykłym śmieceniem i stanowi wykroczenie. W nowym systemie łatwiej pozbyć się odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Odpady te można dostarczać do wyznaczonych punktów, a do czasu ich wyznaczenia

organizowane są zbiórki mobilne. W Gminie Wyrzysk najbliższa mobilna zbiórka zostanie przeprowadzona 18 listopada. Na wniosek mieszkańców w naszej gminie staną wkrótce dwa doraźne Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. W Wyrzysku, w pobliżu stadionu, w podwórzu dawnego GCI, a w Osieku między stadionem i

PRZYGARNIJ PSIAKA !

Co roku ponad połowa psów ze schroniska w Pile znajduje nowe domy. Tym razem na swojego Pana czeka Pimpek.

Pimpek na swój dom czeka już drugi rok. Nie jest wymagającym pieskiem, nadaje się zarówno do domu, jak i na podwórko. Lubi pilnować i jest bardzo czujny. Pimpek to

średni piesek, który waży ok. 18 kg. Pimpek jest wysterylizowany i zaszczepiony. Piesek nie cierpi na żadne schorzenia. Spodobał Ci się Pimpek Zadzwoń 697 994 888. Schronisko w Pile przy ul. Na Leszkowie czynne jest we wszystkie dni tygodnia w godz. 8.00 do 16.00 RED

cmentarzem. Będzie można w nich nieodpłatnie oddać nie tylko śmieci wielkogabarytowe, jak stare meble, ale też zużyte sprzęty np. telewizor czy pralkę, W PSZOK będzie można też pozbyć się gruzu i odpadów budowlanych. Do punktów odpady musimy dostarczyć własnym transportem. Agnieszka PRGOK

Matusiak,

większym nadal pozostaje bezrobocie (228 rodzin) i związane z nim ubóstwo (220), długotrwała choroba (201), niepełnosprawność (176) i życiowa bezradność (125). W tym roku udało się się zrealizować kilka z założeń gminnego programu. Współorganizując np. Dzień Seniora czy piknik

integracyjny wspieraliśmy rodziny i wzmacnianie więzi międzypokoleniowych. Do tych zadań należy też wspieranie klubów sportowych, półkolonii i imprez o charakterze rodzinnym. Aktywnie współpracujemy też z organizacjami pozarządowymi, działającymi na rzecz dzieci i rodziny. Z rodzinami pracuje 7 pracowników socjalnych oraz 2 asystentów rodziny. To między innymi oni będą w kolejnych latach pracować nad kampaniami informacyjno-profilaktycznymi na rzecz rodzin. Program określa też cele, które chcemy osiągnąć do 2015 r. Bedziemy starać się jeszcze bardziej zaktywizować organizacje pozarządowe, działające na rzecz dzieci i rodzin. Konsekwentnie będziemy podnosić jakość usług ośrodka pomocy społecznej. Jednym z najważniejszych celów jest pomoc w tworzeniu rodzinnych domów dziecka. Hanna Łapacz

Przyjadą specjaliści Szpital Powiatowy w Wyrzysku, pod honorowym patronatem Starosty Pilskiego, Mirosława Mantaja i Burmistrz Wyrzyska Marii Bratkowskiej organizuje konferencję „Zdrowa Kobieta, zdrowy Mężczyzna, zdrowa Rodzina”. 19 listopada do Wyrzyska przyjadą lekarze-specjaliści chorób nowotworowych mężczyzn i kobiet. Założenia i sposoby realizacji „I Ogólnopolskiego programu profilaktyki nowotworów głowy i szyi” zreferuje dr Janusz Skowronek, który na codzień pracuje w zakładzie brachyterapii w Wielkopolskim Centrum Onkologicznym w Poznaniu. Prof. Andrzej Roszak przedstawi obecnie stosowane, nowoczesne metody radioterapii w ginekologii onkologicznej. Prof. Piotr Milecki opo-

wie o współcześnie dostępnych metodach leczenia raka prostaty. Co najważniejsze wszyscy specjaliści opowiedzą o sposobach zapobiegania i wczesnego wykrywania najczęstszych nowotworów. O mammografii, jej skuteczności opowie dr Agnieszka Dyzman-Sroka, szefowa Wojewódzkiego Ośrodka Koordynującego Populacyjny Program Wczesnego Wykrywania Raka Piersi. A przypomnijmy - większość badań profilaktycznych jest BEZPŁATNA (dla określonych grup wiekowych). Wystarczy tylko się zarejestrować w wybranych przychodniach. Konferencja „Zdrowa Kobieta, zdrowy Mężczyzna, zdrowa Rodzina” odbędzie się 19 listopada o godz. 11 w sali widowiskowej przy Szkole Podstawowej w Wyrzysku. Wstęp wolny.


14

SPORT listopad 2013

www.wyrzysk.pl

Blisko sportowego Oskara Gmina Wyrzysk zajęła drugie miejsce w boju o Oskary Sportowe Ministerstwa Sportu i Turystyki. Mieliśmy się czym pochwalić, bo przez ostatnie 5 lat na inwestycje związane z aktywnością fizyczną wydaliśmy ponad 6,7 mln zł! Startowaliśmy w kategorii „Sport dzieci i młodzieży”, a wyprzedził nas Bełchatów. Czytając nasze zgłoszenie powinniśmy być dumni z zajęcia drugiego miejsca w kraju. Przez kilka ostatnich lat w Gminie Wyrzysk powstało wiele sportowych obiektów, z których czynnie korzystają nie tylko dzieci i młodzież. Jedną z największych inwestycji była budowa hali sportowej w Osieku n. Notecią. W niespełna półtora roku postawiliśmy obiekt wart ponad 3,6 mln zł. Wcześniej powstało tutaj centrum sportowo–rekreacyjne, a na jego terenie m. in. boisko wielofunkcyjne ze sztuczną nawierzchnią do gry w piłkę ręczną, siatUrząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego skontrolował boisko w Gromadnie. Nie było żadnych zastrzeżeń do inwestycji i gmina otrzymała dotację na to zadanie w pełnej kwocie. Kontrolerzy z Poznania sprawdzali dokumentację budowlaną, opinie, uzgodnienia, pozwolenia, ewidencję księgową, operacje finansowe, wykonanie zakresu rzeczowego robót. Byli też na wizji lokalnej w Gromadnie, z której sporządzili dokumentację fotograficzną. - Kontrola inwestycji jest obowiązkową czynnością przed wypłatą dotacji. Sprawdzana jest wtedy zgodność inwestycji z wnioskiem i projektem.

Centrum sportowo-rekreacyjne w osieku n. Notecią

i boisko Orlik przy szkole w Wyrzysku.

kówkę, koszykówkę, tenis ziemny, 4-torowa bieżna i trybuny na 146 miejsc. Koszt to prawie 740 tys. zł. Rok temu rozpoczęliśmy budowę boiska w Gromadnie, tak jak na poprzednie dwie inwestycje na boisko też zdobyliśmy dofinansowanie ze środków zewnętrznych. W tym samym roku w Wyrzysku powstała siłownia zewnętrzna. We wrześniu podobny obiekt dostał Osiek. W 2009 r. w Wyrzysku oddaliśmy kompleks Orlik z szatniami. Przy szkole działaj więc boisko do piłki

gimnazjum w Wyrzysku, naprawiliśmy ogrodzenie i nawierzchnię na kortach tenisowych w Wyrzysku i Osieku. Wiele prac wykonano w hali sportowej i stadionie „Łobzonka” oraz boiskach pozostałych klubów. W 2010 r. rozpoczęto prace w związku z planowaną budową hali sportowej dla Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Wyrzysku. Zadanie jest realizowane w latach 2010 – 2015 i ma kosztować 3,5 mln zł. Powstanie m. in. arena o wymiarach 19mx36 m z widownią na 150 miejsc, 4

nożnej z trawy syntetycznej i boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowo-gumowej. Koszt to ponad 1,12 mln zł. W tym samym roku otworzyliśmy boisko przy szkole w Falmierowie. Na ten cel z budżetu gminy przekazano ponad 20 tys. zł, przy czym wszystkie możliwe prace zostały wykonane w czynie społecznym przez rodziców i uczniów. Gmina konsekwentnie modernizuje już istniejące obiekty: zrobiliśmy nową nawierzchnię, oświetlenie i schody na boiskach przy

Boisko bez uwag

Urzędnicy kontrolują też jakość wykonania. W naszym przypadku kontrola nie wykazała żadnych uwag, co do realizacji inwestycji. Dzięki temu na konto gminy wpłynęło 140 tys. zł dofinansowania, jakie udało nam się zdobyć na tę inwestycję - mówi burmistrz Maria Bratkowska.

Koszt całej inwestycji to ok. 278 tys. zł. W Gromadnie wybudowano dwa boiska: do piłki nożnej i wielofuncyjne. Obok nich stanęły dwie trybuny z 140 miejscami. Większe boisko okala 200-metrowa bieżnia. Przed nimi wybudowano parking na 10 samochodów. Boisko w Gromadnie

zaczęło budzić emocje, gdy wiosenne deszcze uszkodziły część inwestycji. Od tego czasu zostało wykonane dodatkowe odwodnienie, a skarpy okalające boisko zostały wzmocnione. Obyło się to bez dodatkowych nakładów, bo wykonawca kanalizacji i świetlicy w Dobrzyniewie na

Oldboje ruszyli do boju Po raz kolejny na boisku wielofunkcyjnym “Orlik 2012” odbył się Turniej Piłki Nożnej Old Boys. W jesiennych zmaganiach wzięły udział drużyny old boy’sów z Białośliwia, Budzynia, Kościerzyna Wielkiego i Osieka nad No-

tecią. W ramach turnieju rozegrano sześć meczy, według zasady każdy z każdym. W meczu pomiędzy Białośliwiem, a Budzyniem wygrała drużyna z Białośliwia 3:1. Drużyna z Osieka pokonała Kościerzyn Wielki 2:1. Kościerzyn uległ również drużynie z Biało-

śliwia 3:2. Wynikiem 4:2 skończył się mecz pomiędzy Osiekiem a Budzyniem. Białośliwie pokonało Osiek 2:0. W ostatnim meczu pomiędzy Kościerzynem, a Budzyniem nasi wygrali 4:2. Red Drużyna z Osieka.

szatnie z natryskami, magazyny i pomieszczenia gospodarcze. Do tego gabinet lekarski i sala fitness. W latach 2007–2012 na terenie gminy powstały 24 nowe place zabaw i tereny rekreacyjne za blisko 453 tys. zł. W sumie przez ostatnich 5 lat na zadania inwestycyjne związane z kulturą fizyczną i sportem wydano 6.729.052,50 zł, a pozyskano środki z zewnątrz, w tym unijne, w wysokości 2.487.001 zł, co stanowi 37 proc. poniesionych wydatków. RED własny koszt wywiózł do Gromadna nadmiar ziemi z budowy. Tym sposobem zabezpieczyliśmy boisko, nie ponosząc za te prace dodatkowych kosztów. Już po oddaniu boiska pojawiły się pytania o celowość tej inwestycji. Zapytaliśmy o to sołtysa Gromadna. – O boisko staraliśmy się wiele lat. Teraz słyszymy pytania o celowość rozwijania wsi w naszej gminie? – odpowiada Stanisław Wełniak. Trawiaste boisko w Gromadnie wymaga stałej pielęgnacji. Zajmie się tym Wyrzyski Ośrodek Sportu i Rekreacji, jednostka organizacyjna gminy, która zajmuje się już zarządzaniem basenem, boiskami i placami zabaw. RED


SPORT listopad 2013

www.wyrzysk.pl

15

Sokół Kościerzyn Wielki wyprzedził Orłów z Osieka i zajmuje miejsce wicelidera tabeli. Zaraz za nim ze stratą jednego punktu jest Łobzonka.

JESTEŚMY NA PRZODZIE TABELI Największym wygranym rundy jesiennym zdaje się być zespół z Kościerzyna Wielkiego. Sokoły konsekwentnie pięły się w górę tabeli. Gdyby nie walkower ze Zrywem Sypniewo nie mieliby na koncie ani jednego przegranego meczu. W 9. kolejce pokonali Łobzonkę, na jej własnym boisku. Z rzutu wolnego gola wbił Łukasz Kapeja. Niedosyt pozostał tylko po meczu z najwyżej rozstawionymi Kaczorami. Z remisu powinni się bardziej cieszyć Zjednoczeni, bo w drugiej połowie na boisku wyraźnie dominowały Sokoły. - Od 10 kolejek jesteśmy praktycznie niepokonani. Przed nami dwa trudne mecze. Jeśli wygramy będziemy liderem tabeli, w najgorszym wypadku utrzymamy się na drugiej pozycji - mówi trener Łukasz Dłoniak.

Terminarz XII kolejka 9-10 listopad Zryw Sypniewo - Orzeł Osiek Noteć Dziembowo-Sokół Orkan Śmiłowo - Łobzonka XIII kolejka 16-17 listopad Orzeł - Zjednoczeni Kaczory Łobzonka - Iskra Bądecz Sokół - Orkan Śmiłowo

Chłopaki z Wyrzyska depczą jednak Sokołom po piętach. Obydwie drużyny mają jeszcze przed sobą mecz z rozstawionym na trzeciej pozycji w tabeli Orkanem Śmiłowo. - Co nie znaczy, że nie obawiam się meczu z Bądeczem. Spotkanie z Zakrzewem pokazało, że na boisku wszystko

się może zdarzyć i nie ma przeciwnika, którego można lekceważyć - mówi trener Łobzonki, Marek Pankowski i liczy, że ostatnie przegrane kolejki nie przekreślą awansu. Nie wiedzie się w tej rundzie Orłom Osiek, który jeszcze niedawno był naszym najlepszym zespo-

Sokół ma swoją flagę Już w październiku Sokół Kościerzyn Wielki wyjdzie na boisko z swoją flagą. Debiut nastąpi podczas meczu w Wyrzysku. Flaga Sokoła będzie miała wymiary 4x1,5 m i właśnie jest misternie wyszywana. Jej hasło – „wszystko przyjdzie z czasem, zdobędziemy to, co powinno być

nasze” odzwierciedla apetyt klubu, który po trzech sezonach w A klasie ma zamiar awansować do ligi okręgowej. Na pomysł flagi wpadł Daniel Gawroński, który zachęcił zawodników, działaczy i sympatyków klubu z Kościerzyna Wlk. do zasponsorowania flagi. Do tej pory na flagę złożyli się: Łukasz Kania, Krystian

Kowalski, Dawid Tomkotonis, Radosław Kominiak, Marcin Kupilas, Paweł Madecki, Wojciech Klapa, Łukasz Dłoniak, Michał Grochowski, Marcin Walczak, Mateusz Rogozinski, Mateusz Nowacki, Przemek Wypchło, Łukasz Kapeja, Daniel Gawroński, Patryk Semczuk, Danuta Dłoniak

Nasi uczniowie byli jedynymi na podium spoza Piły. Skład reprezentacji chłopców: Marcel Zgryźniak, Wojciech Hałas, Ma-

4:2 0:14 0:4

Noteć Dziembowo Sokół Kościerzyn Wielki Łobzonka Wyrzysk

1:3 3:0 4:1

Łobzonka Wyrzysk Błyskawica Nieżychowo Orzeł Osiek n. Notecią

1:3 0:1

Iskra Bądecz Sokół Kościerzyn Wielki

1:1 2:0 4:1

Sokół Kościerzyn Wielki Łobzonka Wyrzysk Orzeł Osiek n. Notecią

łem w tabeli. Od 8. kolejki chłopaki z Osieka notują same porażki. O ile przegrana z Orkanem Śmiłowo, czy Stellą Białośliwie jest możliwa do zrozumienia, to już porażka w meczu z Iskrą Bądecz (13 miejsce w tabeli) jest niezrozumiała. Orły nie zdobyły od trzech kolejek ani jednego punktu

i spadły na szóstą pozycję w tabeli. - Przechodzimy ewidentny kryzys. Nie możemy się podnieść po meczu ze Śmiłowem. Widać braki w odporności psychicznej młodych zawodników mówi trener Orłów, Marcin Koc. Mimo złej passy wyróżniają się Karol Boiński i Remigiusz Wieczorek.

Złoty liść

Zawodnicy z Osieka wygrali turniej piłki nożnej dla chłopców ze szkół podstawowych gminy Wyrzysk „Złoty liść”.

Drugie miejsce zajęła SP w Falmierowie, przed uczniami z Wyrzyska i Kosztowa. Zawody odbywał się w systemie każdy z każdym, a wszystkie drużyny zostały nagrodzone medalami i dyplomami. Poza rywalizacją drużynową pamiątkowe statuetki otrzymali: król strzelców Mikołaj Michałek (SP teusz Dorosz, Patryk Wa- Tomasz Jagodziński, Szy- Osiek, 7 bramek), najlepszy jer, Miłosz Murach, Patryk mon Nosek, Jakub Bazela. bramkarz Mateusz Jagła Jańczak, Michał Chuchla, Adam Dziamara (SP Osiek, 4 bramki wpuszczone), najlepszy zawodnik Mariusz Barciszewski (SP Falmierowo) i nagrodę fair play zabrała ze sobą Wiktoria Wachowska (SP Kosztowo). Wyróżnienia i drobne upominki za postawę w

Brąz na mistrzostwach Gimnazjaliści z Wyrzyska zajęli trzecie miejsce na Mistrzostwach Powiatu Pilskiego w Sztafetowych Biegach Przełajowych.

RED

tabela VII kolejka Orzeł Osiek n. Notecią Krajna Sławianowo Błyskawica Nieżychowo VIII kolejka Zjednoczeni Kaczory Sokół Kościerzyn Wielki Orkan Śmiłowo IX kolejka Orzeł Osiek n. Notecią Łobzonka Wyrzysk X kolejka Zjednoczeni Kaczory Jedność Zakrzewo Stella Białośliwie

czasie rywalizacji otrzymała czwórka zawodników: Adrian Kożuchin (SP Kosztowo), Marek Kowalski (SP Osiek), Hubert Jagodziński (SP Falmierowo) i Paweł Langenau (SP Wyrzysk). Głównym organizatorem zawodów były: Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Falmierowie i Uczniowski Klub Sportowy „Unikat” w Falmierowie z Renatą Nowicką na czele. W organizacji pomogły też: Szkoła Podstawowa im Powstańców Wielkopolskich w Wyrzysku (Cezary Gdaniec), Urząd Miejski w Wyrzysku oraz Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wyrzysku (Wacław Michalec). Turniej był współfinansowany ze środków dotacji z budżetu Gminy Wyrzysk na rok 2013 – kultura fizyczna Marek Kułakowski


16

WIEŚCI Z GMINY/PROMOCJA listopad 2013

www.wyrzysk.pl

Przyjemnie i pożytecznie Uczniowie Szkoły Podstawowej w Kosztowie połączyli przyjemne z pożytecznym. Święto Ziemniaka poprzedziła akcja sprzątania świata.

już panie z Rady Rodziców. Ziemniaki upiekli strażacy z Kosztowa. Pragniemy podziękować wszystkim, którzy się

Upiekli ziemniaki

włączyli w przygotowanie tego święta, które przyniosło wiele radości nie tylko dzieciom, ale również doSP Kosztowo rosłym.

Każda klasa, wraz z wychowawcą, udała się na wyznaczony teren, z którego pozbierała śmieci. Nic dziwnego, że wszyscy czekali na popołudnie i nagrodę za pracę - „Święto ziemniaka”. Wcześniej w sali sportowej rozegrane zostały konkurencje sportowe. Głównym rekwizytem zmagań był ziemniak. Tą część dnia przygotowała Oliwia Rozpłoch- Grzelak. Po zakończeniu rozgrywek dzieci udały się na boisko, na którym czekały Po pracy najlepiej smakują pieczone ziemniaki.

Mieszkańcy Dąbek bawili się na Święcie Pieczonego Ziemniaka. Przy okazji wspólnie zdecydowali, na co przeznaczą przyszłoroczny fundusz sołecki. Było wspólne ognisko i zabawy z ziemniakiem w roli głównej. Przy okazji mieszkańcy zdecydowali się przeznaczyć środki z funduszu sołeckiego w 2014 r. na zakup urządzeń do ćwiczeń na świeżym powietrzu oraz doprowa-

dzenie prądu do pomieszczenia magazynowego i świetlicy na powietrzu.

zabawy nie brakowało

Laureatki

Święto jesieni Małgorzata Wodzińska Była rywalizacja umysłozabrała uczniów z Glesna wa, sportowa i kulinarna. na jesienną uroczystość. Za wszystkie konkurencje najwięcej punktów zdobył Dzieci, rodziców i na- zespół „gruszek”. uczycieli przywiała dyrekA na końcu zespoły zjator szkoły, Ewa Dmoche- dły wcześniej przygotowawicz, która oddała głos ne potrawy. Największym „Pani Jesieni”. powodzeniem cieszył się Ta podzieliła gości na pieczony ziemniak. Halina Betańska cztery zespoły: jabłka, jesienne świtęto w szkole w Gleśnie. gruszki, grzybki i buraczki.

WYRZYSK Maria Anna Wawrzyniak i Aneta Witkowska z gimnazjum zakwalifikowały się do etapu rejonowego Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej. Do etapu szkolnego przystąpiło 11 uczniów, którzy musieli rozwiązać dość trudny test z zagadnień dotyczących działania samorządu i ustroju Polski.

--------------------------------------------------------promocja -----------------------------------------------To jest

MIEJSCE na

TWOJĄ PROMOCJĘ! Na co czekasz? Przyślij nam materiał na

wiesciwyrzyskie@gmail.com

promocja dla firm z Gminy Wyrzysk jest BEZPŁATNA

KLUB TESSEN AIKIDO DOJO WYRZYSK ZAPRASZA

NA NAUKĘ SZTUKI SAMOBRONY

Zajęcia prowadzi instruktor z stopniem mistrzowskim 2 dan Hombu Dojo Tokio. Na treningi zapraszamy od 8 lat wzwyż. Zajęcia odbywają się w hali sportowej prz ul. Wiejskiej we wtorki i czwartki: -grupa 8-15 lat godz 18.00-19.00 -grupa 15+ godz 19.00-20.30 Informacja: tel. 781-661-602 e-mail : aikihinc@office.net.pl

Wieści Wyrzyskie 11.2013  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you