Page 1

V roke tistemu, ki skrbi za uspeπnost in poslovno rast podjetja

Informativno glasilo in katalog medpodjetniπkega poslovanja in ponudb. November 2007. Cena: 0 EUR. Naklada: 75.000 izvodov, distribuirana na vse podjetniπke naslove v Sloveniji.

Zaloænik: Media Terra., d.o.o., distribucija: Poπta Slovenije


2

Vse je isto in vendar Oglaπujte, vedno novo! da vas ne bi preglasili!

flPodjetnik podjetniku« je najboljπi oglasni medij za ponudbo vseh proizvodov in storitev, ki so namenjeni drugim podjetnikom in podjetjem. Toda ne samo to: 75.000 slovenskih podjetnikov so tudi sami potroπniki, ki potrebujejo vse - od zobne πËetke do avtomobila.

Træenje oglasnega prostora v glasilu Podjetnik podjetniku Media Terra d.o.o. Parmova 14_1000 Ljubljana Tel.: 01 230 90 29 GSM: 051 354 606 Faks: 01 230 90 30 e-mail: emil@mediaterra.si DADA TRADE, d.o.o. Stegne 27 SI-1000 Ljubljana Tel.: +386 (0) 1 5 000 560 Fax: +386 (0) 1 5 000 566 e-mail: dada@siol.net Spremembe in napake v tisku so možne.

V naπem æivljenju, predvsem pa v æivljenju tega naπega planeta in vesolja okrog njega se zdi, da se vse nenehno ponavlja. Vsak novi dan se zaËne z jutrom in konËa z veËerom. In po vsaki silvestrski zabavi pride novo leto. In pomlad in poletje, jesen in zima. In vsako leto v tem Ëasu v Ljubljani pripravijo Pohiπtveni sejem. Vse se zdi tako predvidljivo, tako ponavljajoËe. In vendar vsak dan postreæe z drugaËnim jutrom in vsak 1. januar z drugaËnim novim letom, polnim preseneËenj in nepriËakovanih dogodkov. Zato si tudi voπËimo vse najboljπe in veliko zdravja in sreËe. Ker ne vemo, kaj nas Ëaka. Tako tudi letoπnji Ljubljanski pohiπtveni sejem streæe z vrsto novosti, ki bodo pritegnili vse, ki jim je nakup pohiπtva veË kot zgolj oprema domovanja z najnujnejπimi stvarmi za vsakdanje æivljenje v zaprtem prostoru, bodisi stanovanju ali hiπi. Slovenski kupec æe kar nekaj Ëasa ne razmiπlja o pohiπtvu kot investiciji za vse æivljenje. Pohiπtvo se vedno bolj obnaπa po vzoru oblaËil. Sledi modi, se prilagaja obdobju v æivljenju svojih lastnikov in njihovemu trenutnemu odnosu do preæivljanja Ëasa izven delovnih obveznosti. Pohiπtvo postaja tudi statusni simbol, predvsem pa sredstvo oblikovanja prostora v skladu z merili, ki veËkratno in zelo raznoliko presegajo njegovo zgolj uporabno funkcijo. Tako je Gospodarsko razstaviπËe pripravilo tudi okroglo mizo z naslovom KonkurenËna inovativnost v pohiπtveni industriji, ki æeli predstaviti uporabnikom - podjetjem, obrtnikom in najπirπi javnosti - πtevilne moænosti, ki jih ponuja oblikovanje in lastne, slovenske, blagovne znamke. NamreË, ravno v uspeπnih lastnih blagovnih znamkah leæi prihodnost slovenske pohiπtvene industrije, toda tudi celotnega slovenskega gospodarstva. Predsednika πe nismo izvolili. Raziskave kaæejo, da naj bi to bil T¸rk. Pa bi bilo kaj drugaËe, Ëe bi zmagal Peterle. Najbræ bi. »eprav predsednik dræave nima bogve kakπnih pooblastil, æe sama njegova osebnost, naËin delovanja, razmiπljanja in govorjenja dovolj moËno vplivajo na podobo naπega vsakdanjika in sploπnega vzduπja v dræavi. KonËno, ne morete, da ne bi priznali, da je v KuËanovih Ëasih bilo drugaËe kot v Drnovπkovih. Boljπe ali slabπe? PaË, kakor komu, vsekakor pa je bilo drugaËe. In tudi zato gospodarstveniki z zanimanjem priËakujemo, kdo nam bo ustvarjal kakπno vzduπje. V dræavi in s tem tudi v ekonomskem prostoru. Daniel Levski


3

Odprt 18. Ljubljanski pohiπtveni sejem Ljubljanski pohiπtveni sejem ni le najveËji dogodek pohiπtvene industrije v Sloveniji, ampak velja hkrati za eno najveËjih sejemskih prireditev pri nas. Na sejmu - letos æe 18. po vrsti - se predstavljajo poleg nekaterih tujih predstavnikov najbolj uveljavljena imena domaËih proizvajalcev pohiπtva, sejem pa je najveËji doslej, saj se je v primerjavi z lanskim razπiril πe za 1000 kvadratnih metrov.

Na popolnoma zasedenem razstaviπËu se predstavlja 309 podjetij iz 23 dræav. Na pribliæno 10.000 kvadratnih metrih razstavnih povrπin si je mogoËe ogledati od vrtnega pohiπtva, svetil, dekorativnih tkanin, peËi, stolov, postelj, sedeænih garnitur, kuhinj, kopalniπke opreme do talnih oblog, oblazinjenega, ploskovnega, stilnega in stavbnega pohiπtva. Sejem dopolnjujejo zanimive sejemske prireditve in strokovna predavanja, ki jih skupaj z GR organizira Zveza lesarjev Slovenije s strokovnimi sodelavci idr. Tako je npr. v torek, 6. novembra, na programu okrogla miza z naslovom KonkurenËna inovativnost v pohiπtveni industriji, ki æeli predstaviti uporabnikom - podjetjem, obrtnikom in najπirπi javnosti - πtevilne moænosti, ki jih ponuja oblikovanje in lastne - slovenske - blagovne znamke za doseganje najviπje dodane vrednosti. Ker je pokrovitelj Meseca oblikovanja letos tudi Gospodarsko razstaviπËe, so v Mestni dvorani GR ob 5. obletnici tega festivala razstavljeni dosedanji nagrajenci, nekaj od njih pa jih

bodo lahko, skupaj z nominiranci, spoznali obiskovalci v petek in soboto popoldne (17.00 -19.00) na kratkih predstavitvah, pod skupnim naslovom 180?. Kot zanimivost velja omeniti πe interdisciplinarni projekt d.school, ki uspeπno uveljavlja nove pristope interdisciplinarnega sodelovanja med univerzo in industrijo za razvoj novih inovativnih izdelkov. Nekaj od teh izdelkov si je mogoËe ogledati na sejmu. Tudi letos sejem ni minil brez nagrad, ki so bile podeljene prvi dan sejma. Posebna komisija podeljuje nagrado Deset najboljπih - top ten za izdelke in sistemske reπitve, ki najbolje zdruæujejo funkcionalnost s tehnoloπko oziroma likovno kvaliteto. Te izdelke si je mogoËe ogledati v avli pred dvorano Kupola. Æe tradicionalno nagrado Zlata vez podeljujeta Gospodarsko razstaviπËe d.o.o. in Zdruæenje lesarstva pri Gospodarski zbornici Slovenije za nov, javnosti πe ne predstavljen izdelek za oblikovalsko izvirnost, træno prodornost in celovito zasnovo. Letos je ponovno podeljeno tudi Posebno priznanje za najlepπi razstavni prostor. Sejem je odprt 5.-10. novembra od 10.00 do 20.00 ure, 11. novembra 2007 pa od 10.00 do 18.00 ure. Redna vstopnica za odrasle je 6,00 EUR, vstopnice s popustom (za otroke od 7. do 16. leta, za dijake, πtudente in upokojence) znaπajo 5 EUR, za otroke do 7. leta starosti in invalide na voziËkih ter njihovega spremljevalca je vstop prost. Vsak obiskovalec z nakupom vstopnice prejme πe Katalog razstavljavcev in izvod revije Hiπe. Samo sejemsko dogajanje spremlja sejemski radio, na sejmiπËu pa so tudi majhne kavarnice za oddih in klepet. Vzemite si Ëas in obiπËite sejem; na njem boste zagotovo naπli tudi kaj takega, kar bi si æeleli imeti doma. VeË informacij: www.gr-sejem.si


Novo v Ljubljani! Lesnina Center Brdo Energija iz/areva iz vsega, ;esar se dotaknem, kamor pogledam in ;emu sem zapisan. Moj luksuzni dom me polni z njo, ko v njem po;ivam, v prijetnih uricah dru/enja in zabave s prijatelji. Moj luksuzni dom je samo moj, meni luksuzen.

Media Terra

Samo za va[ dom smo v Ljubljani Center Brdo na ve; kot petini od 25.000 m2 odprli novi oddelek z ekskluzivno ponudbo presti/nih svetovnih (in doma;ih) pohi[tvenih blagovnih znamk. Zdaj kon;no lahko resni;no izbirate.

Lesnina d.d., Cesta na Bokalce 40, Ljubljana.


5

Kaj je to Lesnina Exclusive? Obiskovalci Lesnininega salona brdo v Ljubljani so skorajda vse poletje bili priËe velikim prenovitvenim delom, ki so skorajda v celoti spremenila podobo 25.000 m2 velikega najveËjega slovenskega pohiπtvenega salona. Dva meseca Ëakanja, da je salon zasijal v povsem novi luËi, se je splaËalo - zaposlenim in predvsem kupcem:

Diskontni oddelek s svojimi najniæjimi cenami pri nas je πe vedno v najniæji, kletni etaæi. Oddelek z butiËno ponudbo (tepihi, posteljina, posoda, jedilni pribor, kristal, darilni program, Kare studio, hiπni tekstil, parketi, laminati...) se je zdaj razπiril Ëez celotno pritliËje in ponuja najveËjo izbiro vsega, kar potrebujemo za prijetnejπi in lepπi dom, medtem ko se je pohiπtvo v celoti preselilo v nadstropje in na galerijo... Zlasti zanimiva je prav galerija, ki ponuja najveËjo novost salona Brdo: na veË kot 5.000 m2 se zdaj tam bohoti kraljestvo znanih in prestiænih svetovnih blagovnih znamk oddelek Exclusive! Kuhinje Dan K¸chen, Le cucine Arrex, EffeQuattro, Gorenje Avstrija, sedeæne garniture Koinor, Himolla, CaliaItalia, Mebelplast, dnevni regali Santarossa, Gwinner, Alpe, Brˆcker, SMA, Europeo, Crema Francesco, jedilnice in stoli Effezeta in Sed It ter πirok izbor vseh vrst pohiπtva Italstyle. Slovenski kupec namreË vedno bolj zahteva pohiπtvo, ki se prilagaja njegovim potrebam in æeljam ter seveda prostoru in in na drugi strani vedno bolj iπËe moderno in kakovostno pohiπtvo, pohiπtvo z imenom in karakterjem, medtem ko je bil πe pred Ëasom bistveno bolj konzervativen in iskal predvsem klasiËno pohiπtvo. Tem spremembam se prilagaja tudi Lesnina, na eni strani s prenavljanjem svojih salonov in na drugi strani s πirjenjem ponudbe. Prvi je stopil na to pot njihov najveËji in najprestiænejπi salon, v kratkem pa lahko priËakujemo podobne spremembe tudi v Mariboru, Celju in πe kje, zanesljivo pa se bodo oddelki Exclusive zelo hitro

razπirili tudi v Lesninine najveËje salone na Hrvaπkem - v Zagrebu, Splitu, na Reki in v najnovejπo pridobitev v Varaædinu.. Najbræ pa tudi nismo daleË od resnice, Ëe zatrdimo, da bo Lesnina Exclusive igrala zelo pomembno vlogo tudi pri skorajπnjem πirjenju na Ëeπki in srbski trg. In komu je namenjen Exclusive? Vsekakor tistim bolj zahtevnim in petiËnim kupcem, ki za svoj denar zahtevajo najboljπe, toda ne samo njim. Lesnina, tudi ko gre za Exclusive pohiπtvo, uspeva ponuditi svetovno kakovost po veË kot konkurenËnih cenah, popolnoma v skladu z njihovo znano maksimo: Pri nas je tudi najdraæje pohiπtvo najcenejπe! Bojan PapiË, direktor Lesnine d.d.

Slovenci po potroπnih navadah vse bolj postajamo podobni dræavljanom najrazvitejπih dræav. Pri nakupnih odloËitvah kakovost in design postajata pomembnejπa od same cene izdelka. Tem novim navadam smo prisluhnili v Lesnini in prostor namenjen izbrani ponudbi pohiπtva poimenovali Exclusive. Beseda zdruæuje ponudbo blagovnih znamk, s katerimi je zagotavljena kakovost in design ter Lesnino, ki z najugodnejπimimi cenami jamËi, da je tovrstna ponudba dostopna kar najπirπemu delu prebivalstva.


6

Ko kupujete raËunalnik, pomislite tudi na dober stol

PROTI BOLE»INAM V HRBTENICI Vsak Ëlovek ima drugaËno, sebi lastno obliko hrbtenice. »e æelimo dobro in zdravo sedeti, se mora naslon pisarniπkega stola prilagoditi vaπi hrbtenici. Brez ledvene opore

zjutraj opoldan zveËer

Neenakomeren pritisk

VeËino dneva presedimo na delu, v avtu ali doma. Pri dolgotrajnem sedenju se medenica zvraËa nazaj, hrbtenica pa brez popolne opore izgubi naravno “S” obliko. Pojavi se neenakomerna obremenitev medvretenËnih ploπËic in poslediËno boleËine v hrbtenici:

Z vgradnjo variabilne ledvene opore, ki omogoËa zvezno spreminjanje oblike naslona stola in s tem prilagoditev stola prav vaπi hrbtenici, doseæemo trojni uËinek: 1. Podpora medenici, da ostane v pokonËnem poloæaju, 2. PomoË hrbetnici v ledvenem predelu, da ohrani specifiËno “S” obliko in s tem enakomeren pritisk na medvretenËne ploπËice, 3. Razbremenitev ledvenega predela hrbtenice z vertikalno podporo zgornjega dela telesa. S tem prepreËimo boleËine v spodnjem delu hrbtenice ter napetost v predelu zgornjega dela hrbta, vratu in ramen.

Z ledveno oporo

Enakomeren pritisk

V naπe pisarniπke stole vgrajujemo izkljuËno ledvene opore vodilnega svetovnega proizvajalca Leggett & Platt. Izdelek je specialno za nas nastal v njihovem razvojnem oddelku v Nurnbergu (NemËija).

STOL MEGABIT kolesa primerna za parket nastavitev viπine sedenja nastavitev nagiba sedeæa asinhronsko drsna podsedeæna ploπËa nastavitev nagiba hrbtiπËa regulacija sile potiska hrbtiπËa stola nastavitev viπine hrbtiπËa naslon za roke: - nastavljiv po viπini - vrtljiv - pomik naprej - nazaj Variabilna ledvena opora

STOL AROS XP kolesa primerna za parket nastavitev viπine sedenja nastavitev nagiba sedeæa asinhronsko nastavitev nagiba hrbtiπËa nastavitev viπine hrbtiπËa naslon za roke nastavljiv po viπini Variabilna ledvena opora

3 0 gmaersae c e v n

Leggett & Platt

249

90

EUR

Leggett & Platt

nc i j e

12 9

90

EUR

©iroke moænosti oblazinjenja v mikrovlakna, renno, Oekopelle ali usnje, v raznih barvah, iz rok slovenskih tapetniπkih mojstrov.

PIVK d.o.o.,Jalnova 49, 1000 Ljubljana, Tel.: 01 428 90 80, stoli@pivk.si, www.pivk.si


spalnica

piazza

7

BREST-POHIŠTVO d.o.o. Cerknica Cesta 4. maja 18 1380 Cerknica, Slovenija

tel.: +386 (0)1 70 50 200, 70 50 231 fax: +386 (0)1 70 50 230 info@brest.si, www.brest.si


10

Izberite BISTVO raËunovodske storitve RaËunovodstvo je ena pomembnejπih poslovnih funkcij, ki je poleg ostalih prisotna praktiËno v vsakem podjetju. Na tem podroËju manjπe ali srednje gospodarske organizacije obiËajno koristijo storitve zunanjih partnerjev.

Nekateri se seveda odloËajo tudi za menjavo raËunovodskih servisov. Razlogi za takπno odloËitev dozorijo na podlagi nezadovoljstva z raËunovodsko storitvijo.

• raËunovodje so strokovnjaki z visokoπolsko izobrazbo in izkuπnjami. Znajo pravoËasno svetovati in svoje kliente opozoriti na morebitne pomanjkljivosti pri poslovanju glede zakonodaje • ko pride do davËnega pregleda je na vaπi strani davËni svetovalec z opravljenim izobraæevanjem za davËnega svetovalca, ki je meseËno prisoten na veË davËnih pregledih. • πtevilo zaposlenih omogoËa kvalitetno, zanesljivo in hitro obravnavo vsakega podjetja • obveπËanje o aktualnih zakonodajnih spremembah je zagotovljeno skozi internetni portal, do katerega dostopajo poslovni partnerji z geslom • za dostavo in odpremo dokumentacije poskrbimo mi po vsej Sloveniji. • veËji odjemalci naπih storitev imajo zagotovljen on-line dostop do naπega raËunovodskega informacijskega sistema

Nezadovoljstvo odraæa cena storitve, pomanjkljiva strokovnost, slaba odzivnost in zastareli informacijski pristopi. So tudi drugi vzroki, kot je recimo pomanjkanje kadrov v raËunovodskih servisih in zaradi tega kampanjsko obravnavanje poslovnih partnerjev.

Cena storitev pri nas je pavπalna. Zavzema vse, kar potrebujete od vaπega raËunovodskega partnerja. DoloËimo jo na podlagi Ëasa, ki ga raËunovodje potrebujejo za kvalitetno izvedbo storitev. »as ugotovimo iz obsega raËunovodske dokumentacije. Torej si vzemite nekaj trenutkov Ëasa.

Ste tudi vi nezadovoljni in se odloËate za menjavo raËunovodskega partnerja?

Izpolnite vpraπalnik in ga poπljite po faxu: 01 54 66 038. Lahko pa vpraπalnik izpolnite tudi na naπi internetni strani www.bistvo.si

Izberite BISTVO raËunovodske storitve. Pri nas si to predstavljamo takole:

Poslali vam bomo ponudbo, ki se ji boste le steæka uprli!

Ime in naslov podjetja: Telefon:

Fax:

Kontaktna oseba: ©tevilo obraËunov plaË in avtorskih honorarjev (meseËno): V tem delu vpraπalnika oznaËite ali vpisujete meseËno ali letno πtevilo knjigovodskih listin: Prejeti raËuni vkljuËno z gotovinskimi in avansnimi: Izdani raËuni vkljuËno z avansnimi: ©tevilo maloprodajnih blagajniπkih mest:

Bistvo d.o.o. Leskoπkova 10, 1000 Ljubljana tel. 54 66 033, fax: 54 66 038 www.bistvo.si

❑ letno

❑ meseËno


11

Prevodi so predragi! 5 nasvetov za hitro zniæanje stroπkov jezikovnih storitev

Pri prevajalski agenciji LEEMETA so prepriËani, da je mogoËe pri prevajanju prihraniti kar do 75 %.

Celje - V uspeπnih in v prihodnost usmerjenih slovenskih podjetjih vedo, da je kljuË do finanËne uspeπnosti in poslovne rasti v πirjenju na tuja træiπËa. Direktorji se tako pogosto sooËajo z izzivom: kako uspeπno delovati v tujini in dobro sodelovati s tujimi partnerji, ne da bi to katapultiralo proraËun posameznih projektov v nebo? Æe izkuπnje nas uËijo, da je cena zelo dober pokazatelj kakovosti. Lahko podjetniki tako sploh upraviËeno upajo na profesionalne jezikovne storitve po cenah, ki ne bodo slabile konkurenËnosti njihovega podjetja? Samo SeniËar, direktor hitrorastoËe slovenske prevajalske agencije LEEMETA, pohiti z odgovorom: flSeveda! Profesionalno opravljen prevod ni nujno tudi pregreπno drag. Cena je v prvem koraku odvisna predvsem od naËina dela v prevajalski agenciji in kako se agencija loti izdelave prevoda. Moderna tehnologija nam omogoËa precejπnje prihranke, ne da bi zaradi tega trpela kakovost.« In hudomuπno doda: flZ nekaj napotki pa so lahko prihranki celo πe veËji.«

Kaj torej priporoËajo pri prevajalski agenciji LEEMETA? 1. VËasih vam zadostuje æe osnovno razumevanje besedila in ne potrebujete profesionalnega prevoda. V takπnih primerih si lahko pomagate z raËunalniπkim prevajalnikom, kot je InterTran (www.tranexp.com:2000/Translate/result.shtml). Tovrstni prevajalniki imajo sicer svoje slabosti, kot je na primer natanËnost, vendar pa si lahko z njim pomagate razumeti posamezne besede, fraze, stavke in celo spletne strani. Hitro in povsem brezplaËno - 100 % prihranek! 2. Sodobna tehnologija omogoËa zniæevanje stroπkov na podlagi baze prevodov, ki se ustvarja med prevajanjem. Z bazo doseæemo, da enako ali podobno besedilo prevedemo samo enkrat, zaradi Ëesar je prevod opravljen hitreje in seveda ceneje. Napredna prevajalska agencija vam lahko tako ponudi precejπnje popuste na ujemajoËa se besedila. Prihranki se gibljejo okrog 25 %, ponekod pa seæejo celo do 75 %! 3. Bodite pozorni na cene v primeru manj pogostih jezikov ali nujnih naroËil. VeËina prevajalskih agencij namreË dodatno zaraËuna na primer prevod v arabπËino ali nujni prevod, ki ga potrebujete v roku nekaj ur. »e vam uspe pridobiti prevod po redni ceni, lahko prihranite od 15 pa vse tja do 50 %. 4. Zgodi se, da potrebujete prevod samo dveh stavkov, ali pa morda niste prepriËani o pravilni rabi vejice v povedi. Tudi tukaj previdnost ne bo odveË. VeËina agencij namreË zaraËunava flminimalna naroËila«, kar pomeni, da boste za prevod dveh stavkov odπteli ceno prevoda nekaj strani. Ponekod vam bodo v tovrstnih primerih pomagali celo povsem brezplaËno - v enem preprostem koraku do 100 % prihranka! 5. Pri prevodih gradiv, kot so prospekti ali navodila za uporabo, navadno ni dovolj samo prevod. Besedilo je treba uskladiti s slikami in poskrbeti, da bo prevod skladen z izvirnikom. Preden zaupate projekt prevajalski agenciji, se prepriËajte, da bodo poskrbeli za profesionalen izdelek in vas ne bodo napotili k oblikovalskemu studiu, kjer boste za storitev seveda dodatno plaËali. Hkrati tudi pazite, da vam oblikovanja in priprave za tiskanje ne bodo πe posebej izdatno zasolili. Zagotovljen prihranek med 15 in 35 %. S.S.


12

Kako pravilno izbrati Trezor? Kako lahko zaπËitite svoj denar, dokumente in medije pred ognjem in krajo? ZaπËitite sebe in svoje æivce. Trezor lahko zaπËiti vaπe podjetje, zasebno lastnino in dokumente. Poleg tega lahko prihranite na zavarovalnih policah. Na kakπna vpraπanja morate odgovoriti, ko se odloËate o zaπËiti svoje lastnine pred ognjem in krajo? Za laæjo odloËitev oz. izbiro ustreznega trezorja je priporoËljivo odgovoriti na naslednja vpraπanja:

- kombinacijo lahko kadarkoli spremenite - varnostni zapiralni sistem - baterije so vkljuËene - uporaba je preprosta RazliËni zapiralni sistemi se lahko med seboj kombinirajo.

1. Kaj æelite shraniti v trezor? V podjetju: dokumente in vredne stvari, denar in Ëekovne knjiæice, raËune podjetja, gradbene naËrte, dokumente od avta, certifikate, kadrovske dokumente, podatke vaπih strank, pogodbe, elektronske medije (arhiv na filmu, rezultati raziskav, drugi elektronski mediji)

»e æelite imeti korist od zavarovanja, najprej uskladite stopnjo varnosti trezorja. Za to zavarovalniπki agenti potrebujejo podrobne podatke o varnosti vaπega trezorja (ECB-S ali VdS standard).

2. Kako velik trezor potrebujete? PriporoËamo, da izberete trezor, ki trenutno presega vaπe potrebe, saj se odveËni prostor zelo hitro zapolni in je stroπek za nakup novega trezorja veliko veËji, kot Ëe takoj izberete veËji trezor. Na sploπno velja pravilo, da se koliËina dokumentacije podvoji v 4-5 letih. 3. Kateri sistem za zaklepanje bi izbrali? a. kljuËavnico z dvobradim kljuËem b. mehansko kombinacijsko kljuËavnico - ne potrebujete kljuËev - kombinacijo lahko kadarkoli spremenite c. elektronsko kombinacijsko kljuËavnico - ne potrebujete kljuËev

ZAK d.o.o. Triglavska 61 1000 Ljubljana Tel.: 01/434 57 40 Faks: 01/434 57 42

4. Kakπne so vaπe zahteve po varnosti? Ocenite vrednost stvari, ki jih nameravate shraniti in glede na to izberite varnostni nivo trezorja.

Na sploπno so standardi razdeljeni na dva podroËja: Trezorji certificirani na poæarno varnost (60 min ali 120 min ognjevzdræne varnosti, dokumentacija ali mediji) Trezorji certificirani na protivlomno varnost - evropska norma 1143-1 (varnostne stopnje od 0-12) . Obstajajo tudi trezorji, ki zdruæujejo oba standarda v enem. Evropski standardi, ki reπujejo tip testa in certifikate so sledeËi: EN 1143-1 (trezorji vkljuËno z ATM), EN 1143-2 (depozitni sistemi), EN 14 450 (varnostni trezorji), EN 1047-1 (varnostni trezorji za medije), EN 1300 (standard za kljuËavnice) V Evropi je garantirana najviπja stopnja varnosti za trezorje, ki so certificirani v testnih laboratorijih, potrjenih s strani ECB*S-a.

POSEBNA PONUDBA (za blago iz razstavnega prostora in poπkodovane omare) Razprodaja rabljenih oz. poπkodovanih kartoteËnih omar, varnostnih omar, trezorjev, garderobnih omar ter kovinskih omar. Cena s popustom tudi do 50%! V Ëasu Pohiπtvenega sejma dodatna akcijska ponudba trezorjev iz zaloge.

Vabljeni v naæ razstavni salon! Hotelski trezor

www.zak-oprema.net info.zak@siol.net


13


14


15


Podjetnik Podjetniku November 2007  
Podjetnik Podjetniku November 2007  

Podjetnik Podjetniku je revija, ki ponuja podjetnikom neposredno ponudbo svojih izdelkov ali storitev tistim, ki to najbolj potrebujejo – dr...

Advertisement