Page 1

V roke tistemu, ki skrbi za uspeπnost in poslovno rast podjetja

Informativno glasilo in katalog medpodjetniπkega poslovanja in ponudb. Junij 2007. Cena: 0 SIT. Naklada: 75.000 izvodov, distribuirana na vse podjetniπke naslove v Sloveniji.

Zaloænik: Media Terra., d.o.o., distribucija: Poπta Slovenije


2

Gospodarstvo vlada temu svetu! Ko to piπem, je πe april. Pa Ëeprav na koledarju piπe 8. junij. Letoπnje vreme je kot naπa politika. Ne pusti se prijeti ne za glavo in ne za rep. ©e sreËa za to dræavo in za njene dræavljane (vkljuËno s samimi politiki) je, da se gospodarstvo uspeπno prilagaja vremenu in trænim zakonitostim. Neki vidni politik je definiral gospodarstvenike kot tiste, ki se nenehno prilagajajo danim razmeram, medtem ko politiki sledijo svoji viziji in poskuπajo uresniËiti svoje cilje. Poskuπajo dane razmere spreminjati. Zato naj bi bili gospodarstveniki slabi politiki. Ali so zato politiki slabi gospodarstveniki, zadevni politik ni komentiral In ravno v tem je problem. Ravno ko se gospodarstvo prilagodi, politika spremeni razmere. In tako vedno znova. V krogu. Pa Ëeprav se politiki zdi, da gre vedno naprej. V neki televizijski oddaji je nekdo izjavil, da je problem politike, ker so v njej sami povpreËneæi. Vrhunski ljudje so v znanosti, gospodarstvu, visokem πolstvu ... ©e dobro, da je tako. Ko povpreËneæi nastavljajo zanke vrhunskim, jih ti z lahkoto reπujejo. Kaj bi bilo, Ëe bi se v politiki znaπel kakπen vrhunski, ki bi nastavljal vrhunske zanke in vrhunsko nenehno spreminjal dane razmere. Gospodarstvo bi znorelo in v kratkem kolapsiralo. Toda, od kod tem povpreËneæem samozavest, da brez kakrπnekoli autorefleksije in moralnih pomislekov naciji postavljajo cilje in spreminjajo danosti v imenu lastnih vizij? Kaj jim daje to moË in vase zagledanost? Odgovor je na dlani: volitve! DemokratiËne volitve! Mi smo jih izvolili in jim dali mandat, da v naπem imenu odloËajo o naπi usodi. Kakπna zmota! Prav zanimivo: volivno telo se izkaæe kot najbolj zmotljiv organizem, ki ga premoreta narava in druæba. Vsake πtiri leta se ponovno zmotimo, zato moramo Ëez πtiri leta ponovno na volitve. Glede na naπo zmotljivost, bi morale biti volitve vsaj vsake dve leti. Ravno toliko potrebujemo, da ugotovimo, da smo spet zaπuπtrali stvar.

Oglaπujte, da vas ne bi preglasili! flPodjetnik podjetniku« je najboljπi oglasni medij za ponudbo vseh proizvodov in storitev, ki so namenjeni drugim podjetnikom in podjetjem. Toda ne samo to: 75.000 slovenskih podjetnikov so tudi sami potroπniki, ki potrebujejo vse - od zobne πËetke do avtomobila.

Kaj pa Ëe nismo mi krivi? MogoËe pa je rok trajanja politikov samo dve leti in se po tem Ëasu zaËnejo kvariti in gniti? Kakorkoli æe, πe vedno nismo doumeli, da je novodobna demokracija zgolj ena izmed ideologij. Trenutno zmagovita. Trenutno prevladujoËa. Toda niË veË kot to. Vzemite v roke kakπno zgodovinsko knjigo, ki obravnava npr. antiËno ekonomijo. In ugotovili boste, da se na podroËju ekonomije æe poltretje tisoËletje Ëisto niË ni spremenilo. Æe v stari GrËiji so poznali vse, kar mislimo, da smo πele mi izumili: proizvodnjo, storitve, denar, posojila, obresti, borzo, steËaje, korupcijo, globalno træenje, celo oglaπevanje ... in nenehno sooËanje s spremembami danih razmer s strani politike. Gospodarstvo je tisto, ki vlada temu svetu. Æe tisoËe let. In tako bo tudi ostalo. Zato, ko se boste naslednjiË zalotili, da zavidate politikom na njihovi moËi, poloæaju, nagrabljenem denarju - nehajte. Pri priËi nehajte! Ali bi se res radi iz elite preselili med povpreËneæe? Kot Ëlan elite lahko naredite marsikaj bolj koristnega zase, za svoje podjetje in svojo dræavo. Lahko npr. naroËite oglas v PodjetnikPodjetniku in tako πe poveËate uspeπnost svojega poslovanja. Sami ste odgovorni za svoje odloËitve. Politiki niso. Æe zdavnaj so vso svojo odgovornost prevalili na nas, volivce. Daniel Levski

Træenje oglasnega prostora v glasilu Podjetnik podjetniku Media Terra d.o.o. Parmova 14_1000 Ljubljana Tel.: 01 230 90 29 GSM: 051 354 606 Faks: 01 230 90 30 e-mail: emil@mediaterra.si DADA TRADE, d.o.o. Stegne 27 SI-1000 Ljubljana Tel.: +386 (0) 1 5 000 560 Fax: +386 (0) 1 5 000 566 e-mail: dada@siol.net


3

V Brestu pripravljajo novosti Na Ljubljanskem pohiπtvenem sejmu v mesecu novembru lansko leto je Brest-Pohiπtvo d.o.o. iz Cerknice prikazal vrsto novosti. Obiskovalci so jih dobro ocenili in jih Ëim prej æeleli videti tudi na prodajnih mestih. Vsekakor nas v Brestu veseli, da se kupci vse bolj odloËajo za kvalitetnejπe in tudi vrednejπe izdelke in da πe posebej pri Lesnini d.d. Ljubljana dajejo na svojih prodajnih mestih veËji poudarek tovrstnim proizvodom. v orehu in klubsko mizo. Poleg osnovnih elementov program vsebije πe dodatke: police, CD vloæek in TV nastavek. Notranje police so lahko osvetlejne, kar program πe obogati. V salonu Brest v Cerknici si oba programa lahko æe ogledate. Tam lahko ugodno izbirate tudi elemente opuπËenih in izvoznih programov ter vzorce in eksponate. PR informacija: BREST-POHI©TVO d.o.o. Prodaja, Vili FRIM

spalnica

piazza

Kvalitetna in sodobno oblikovana spalnica PIAZZA v orehovem furnirju æe prihaja iz proizvodnih trakov in v juniju jo bodo kupci lahko poiskali tudi na prodajnih mestih v vseh veËjih salonih s pohiπtvom po Sloveniji. Spalnico odlikujejo mehke linije, sodobna oblika, moden orehov furnir, ki ga dopolnjuje tonirano steklo ter kovinske alu noge in roËaji. Nekoliko kasneje v juliju pa bo kupcem na voljo tudi dnevna soba TINA. Program je izdelan v kombinaciji breze-korpusi in trenutno modnega oreha-fronte. Vsebuje vertikale s policami, ki jih lahko poljubno sestavljamo, viπine 204 cm in zapiramo s polnimi vrati, steklom ali predaloma, TV element

BREST-POHI©TVO d.o.o. Cerknica Cesta 4. maja 18 1380 Cerknica, Slovenija tel.: +386 (0)1 70 50 200, 70 50 231 fax: +386 (0)1 70 50 230 info@brest.si, www.brest.si

regal

tina


4


5


6


8


9

Tel.: 01 534 20 54, 01 568 71 95

ŠIVALNI S TRO JI S POREKLOM-2007 ŠE UGODNEJE NOVO! SINGER MODEL 7468 MOČAN, PRIROČEN, VSESTRANSKI Popolnoma elektronski stroj po neverjetni ceni. -91 programov, 6 vrst avtom. Gumbnic -7 mm široki šivi in 13 pozicij igle -Avtomatsko vdevalo niti -Avtomatsko uravnavanje napetosti -Elektronsko vodena moč motorja -Avtomatsko ustavljanje igle zgoraj/spodaj -Osvetlitev izbranega šiva in LCD zaslon -Hitrošivalni zajemalec - horizontal -Izklop transporta za vezenje -Šeststezni transport blaga -LED osvetlitev delovne površine -Dodatni pribor

-25% POPUSTA

726,13 EUR 544,60 EUR 130.508 SIT

ENKRATNA PRILOŽNOST

-30% POPUSTA

SINGER 7468

PONUDBA, KI JE NE MORETE ZAVRNITI! ŠTIRINITNI overlock FAPPYCO 734 je kakovosten štirinitni overlock stroj, nepogrešljiv v vsakem gospodinjstvu, z rokavnikom, diferencialom, odmičnim nožem in dodatkom za šivanje zavitih robov z el. uravnavo hitrosti. Odreže zašije in obrobi v eni fazi. po izjemni ceni 430,68 EUR 301,47 EUR 72.245 SIT FAPPYCO 734 - cena samo do odprodaje zalog S TEM OGLASOM, DO KONCA JUNIJA VELIKO ZNIŽANJE CEN ZA GOTOVINSKO PLAČILO. NOVO - NAKUP NA OBROČNO ODPLAČEVANJE (DO 24 MESECEV). Cene veljajo za gotovinski nakup. MOŽNA DOSTAVA NA DOM. OB NAKUPU STROJA BREZPLAČEN TEČAJ ŠIVANJA. Na zalogi več kot 50 modelov šivalnih strojev! Zelo ugodno industrijski šivalni stroji! WTC Nakupovalna galerija, Dunajska 158, Ljubljana. Delovni čas: 9.- 19 URE sobota 9.-13.URE. Int. stran: http://si.bernina.com


11

VARSTVO PRI DELU •Izdelamo izjavo o varnosti •Svetujemo pri načrtovanju, nakupu in vzdrževanju sredstev za delo •Izobražujemo POŽARNA VARNOST • Izdelamo požarni red s prilogami • Izdelamo potrebna poročila • Vodimo zakonsko predpisane evidence • Svetujemo, nadzorujemo • Izobražujemo PREVOZ NEVARNIH SNOVI - ADR Svetujemo in usposabljamo Vodimo evidence Pripravljamo poročila

Ferol d.o.o., Maistrova 33, 2212 Šentilj PE Maribor, Jadranska cesta 27, tel.: 02/331 31 66, info@ferol.si, www.ferol.si


13

Skok v poletna panonska doæivetja Poletje je ravno pravi Ëas za vse, ki iπËete nova doæivetja, aktiven dopust za vso druæino in sprostitev od vsakodnevnega stresa. Panonsko morje je nedvomno pustilo bogato dediπËino termalnih vrelcev, ki so jih povsem nakljuËno naπli sredi prejπnjega stoletja v Moravskih Toplicah. Sodobno termalni srediπËe Terme 3000 deluje danes pod krovno blagovno znamko Panonske terme v Poslovni skupini Sava. Potopite se v Ërno zlato Term 3000 in doæivite razkoπje poletnih dni Si ob krepitvi zdravja æelite πe razvajanja in aktivnega preæivljanja prostega Ëasa? S termalnimi vrelci smo v Termah 3000 ustvarili Ëarobni svet vodnih uæitkov, kjer vas priËakuje kar 28 bazenov. Popolno sprostitev boste doæiveli v sodobnem wellness centru Thermalium, kjer bodo naπi strokovnjaki z edinstveno Ërno termo mineralno vodo poskrbeli za vrhunsko nego vaπega telesa. Nepozabne poletne dni boste doæiveli v hotelu Livada Prestige s petimi zvezdicami, ki je edinstven hotel v Evropi s termalno vodo v skoraj vsaki sobi. Ob vrhunski nastanitvi vas bomo razvajali z bogato kulinariko Danila Kozarja, Ëlana slovenske kuharske reprezentance. Poletno sprostitev in novih moËi si boste nabirali v Ëudovitem svetu savn, duh Prekmurja pa vam bomo priËarali tudi z avtohtonimi masaæami in drugimi wellness storitvami.

Grosuplje; samostojna hiπa; 130m2, parcela 764m2; leto izgradnje 1980; Cena: 300.000 Eur Koda: 3430

Naravni Park - Terme 3000, Moravske Toplice d.d. KranjËeva 12 , 9226 Moravske Toplice www.terme3000.si, E-mail: info@terme3000.si Tel: 00386 2 512 22 00, Fax: 00386 2 548 16 07

Grosuplje; samostojna hiπa; 228m2, parcela 1400m2; leto izgradnje 1987; Cena: 166.900 Eur Koda: 3181

LJ - Beæigrad; 3 sobno stanovanje, 80m2; novogradnja 2006; nad. 3/5; Cena: 299.900 Eur Koda: 3440

LJ - ViË Rudnik; 2,5 sobno stanovanje, 68m2; leto izgradnje 1988; nad. 1/3; Cena: 195.292 Eur Koda: 3362

Le nekaj korakov od termalnega kompleksa in hotelov boste lahko uæivali v igri golfa, saj se igriπËe z 18 igralnimi polji razprostira na 50 hektarjih, ki kot naravni park obdajajo termalni kompleks in je najdaljπe igralno polje v Sloveniji. Zraven pestre ponudbe za preæivljanje aktivnega oddiha se lahko podate na avanturistiËne kolesarske izlete in preæivljate vroËe poletne dni ob pestrih animacijskih programih.

LJ - Center; 2 sobno stanovanje, 39m2; leto izgradnje 1890; leto prenove 2002; nad. 2/3; Cena: 127.920 Eur Koda: 3261

LJ - Beæigrad; 2 sobno stanovanje, 55m2; leto izgradnje 1964; leto prenove 2007; nad. 1/4; Cena: 159.900 Eur Koda: 3440

LJ - Center; samostojna hiπa; 200m2, parcela 500m2; leto izgradnje 1805; potrebno obnove; Cena: 570.000 Eur Koda: 3210

LJ - Center; 1 sobno stanovanje, 28,9m2; leto izgradnje 1904; leto prenove 2007; nad. pk/5; Cena: 79.900 Eur Koda: 3199


14

Uspeπnice in poslovne uspeπnice! UËite se iz tujih napak in dobrih knjig. Tu vam jih ponujamo nekaj, ki so marsikomu æe spremenili (poslovno in zasebno) æivljenje - na bolje! Zakaj ga ne bi tudi vam?!

Aktivno æivljenje

Do golega in Ëisto do konca

AKTIVNO ÆIVLJENJE - ZDRAVO ÆIVLJENJE z video kaseto S knjigo Aktivno æivljenje - zdravo æivljenje boste vzljubili telesno gibanje ob katerem se boste zabavali, uæivali in vsak dan zase napravili nekaj dobrega! Knjigi je priloæena video kaseta ali DVD, z enournim programom raznih vaj, ki pa so sestavni del knjige. Tako je vadba ob vodenju veliko bolj zanimiva in tudi uËinkovita.

Matjaæ Fritz je πokantno in brez olepπav opisal æivljenje in neizbeæen propad slovenskega narko - dilerja mednarodnega slovesa. Avtor s svojim posebnim literarnim pristopom brezobzirno razkriva in predstavlja skriti svet narko-dilerstva, njegov zaËetni mamljivi sijaj, zvijaËe in nevarne stranpoti, ki zaradi naivnosti in æelje po avanturi ter hitrem in velikem zasluæku mamijo in uniËujejo tudi slovensko mladino.

Kodrlajsasti piton

Otok brez milosti

KODRLAJSASTI PITON Je roman o narkomanskem æivljenju, v katerem je Marko Jeπe ob pomoËi Braneta Gradiπnika, po resniËni izpovedi popisal vso bedo in najbolj grozljive strani svojega in nasploh narkomanskega æivljenja, ki ga je preæivel v Kranju in drugje. SporoËilo knjige je odloËen NE drogam in pa motivacija, upanje, zakaj in kako se izvleËi iz sveta drog. Knjigi posebno teæo dajeta priËevanje Markove mame.

Knjiga Otok brez milosti je politiËna grozljivka iz Titovega komunistiËnega reæima. V knjigi je Dimitrij Æilevski, doma iz KoËevja objavil svoje spomine na komunistiËna koncentracijska taboriπËa v Stari Gradiπki, Golem otoku, Svetem Grgurju, Ugljanu in BileËi, kot tudi spomine na komunistiËni zapor v Ljubljani, na Metelkovi ulici.

Manuela Pendl Æalek

Matjaæ Fritz

Marko Jeπe in Branko Gradiπnik

Dimitrij Zilevski

NaroËilnica: Ime in priimek (ali ime podjetja):

.................................................................. Naslov:

.................................................................. Poπtna πtevilka, poπta:

..................................................................

Nepreklicno naroËam knjige (oznaËi izbrano):    

Aktivno æivljenje Do golega in Ëisto do konca Kodrlajsasti piton Otok brez milosti

29,29 € 21,05 € 5.800 SIT 24,27 € 4.900 SIT 20,50 € 7.000 SIT 5.031 SIT

Telefonski kontakt:

.................................................................. E-mail:

.................................................................. ID πt. za DDV (davËni zavezanec  DA  NE):

.................................................................. Knjigo + poπtne stroπke bom plaËal:  po povzetju (velja za fiziËne osebe)  na osnovi raËuna v 15-ih dneh po prejemu raËuna (velja za pravne osebe, DDV je æe vkljuËen v ceno) NaroËilnico poπljite na naslov: Media Terra d.o.o., Parmova 14, 1000 Ljubljana NaroËilnico lahko poπljete tudi po faksu: 01 230 90 30 ali po e-poπti: emil@mediaterra.si NaroËene knjige vam bo dostavil zaloænik knjig Rotis.


15


Podjetnik Podjetniku Junij 2007  

Podjetnik Podjetniku je revija, ki ponuja podjetnikom neposredno ponudbo svojih izdelkov ali storitev tistim, ki to najbolj potrebujejo – dr...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you