Page 1

V roke tistemu, ki skrbi za uspeπnost in poslovno rast podjetja

Informativno glasilo in katalog medpodjetniπkega poslovanja in ponudb. Marec 2007. Cena: 0 SIT. Naklada: 75.000 izvodov, distribuirana na vse podjetniπke naslove v Sloveniji.

Zaloænik: Media Terra., d.o.o., distribucija: Poπta Slovenije


2

Preurejate svoj dom?

SEJEM DOM SEZNAM RAZSTAVLJALCEV PO DEJAVNOSTIH IZDELKI ZA NOTRANJO OPREMO Oprema za kopalnice, keramika

Tik pred pomladjo (kot da bi imeli kakπno zimo), ko se odloËate in naËrtujete, kaj vse je treba pri hiπi postoriti, je ljubljanski Sejem Dom dobrodoπla pomoË. Sejem ima bogato tradicijo, saj so ga na Gospodarskem razstaviπËu letos pripravili æe πestinπtiridesetiË. Na ogled je vse tisto, kar nekdo, ki ureja ali preureja svoj dom, potrebuje pri projektiranju, gradnji ali opremi - od literature in naËrtov, preko gradbenih del in inπtalacij, do najmanjπih podrobnosti za opremo. Urejanje novega doma je poseben uæitek, toda preurejanje starega je veË kot potreba. Mnogi ljudje ne vedo, da bi morali svoj dom preurediti, preËistiti, spremeniti in posveæiti Ëisto vsako leto. Da bo dom sluæil svojemu namenu. Da bi bil generator dobrega poËutja in zdravja svojih stanovalcev. Enako velja za mesta. Enako za obËine. In za dræave. Novi skrbnik naπega glavnega mesta se je zavzeto lotil prenove. Tudi Celjanom in MariborËanom ne gre slabo. Nekateri æupani so se resno lotili svojih vlog, drugi so zakljuËili delo z izvolitvijo. Kaj pa dræava? Ta naπ najveËji in najπirπi dom je πe posebej obËutljiv na ËiπËenja in prenove. Na æalost, tisti, ki so zadolæeni za snago dræave, najveËkrat raje Ëistijo ljudi kot umazanijo. »eprav so tudi ljudje pogosto nesnaga. Toda ravno nesnaga pogosto dræi vajeti v rokah. Poπtene Slovence je sram. Toda ne vedo, kako dekontaminirati svoj zastrupljeni dom. Kako razstrupiti srca in duπe. Kako narediti to deæelo prijazno za vse njene prebivalce. Odgovorov na takπna vpraπanja preurejanja naπega doma ne bomo naπli ne v Bruslju in ne na Sejmu Dom. Odgovor se skriva v globinah naπe vesti in za Ëistostjo (umazanostjo) naπih misli. In ne pozabite: oglaπujte v PodjetnikPodjetniku! To je πe vedno najhitrejπa in najcenejπa pot do vaπih najboljπih kupcev ‡ drugih podjetnikov. Daniel Levski

ABC NET d.o.o., Kozina EFFEKT d.o.o., Brezovica pri Ljubljani HERZ d.d., ©martno pri Litiji IKA, ÆIRI, d.o.o., Æiri INDUSTRIE COTTO POSSAGNO SpA, IT - 31054 Possagno (TV) KARMEN KURADE, Destrnik MARANGONI LUIGI MOBILI D’ARTE, IT-34074 Monfalcone (GO) METALKA ZASTOPSTVA TORNA d.o.o., Ljubljana-»rnuËe MINERAL d.d., Preserje NAV»EK d.o.o., Ljubljana TAPRO TRGOVINA d.o.o., Ljubljana TERMOTEHNA d.o.o., Maribor Talne in stenske obloge, parketi ALPOD d.o.o., Cerknica BRANE’S d.o.o., Trzin EMSA d.o.o., Ljubljana - ©martno ESAL d.o.o. ANHOVO, Deskle EXPERT! d.o.o., Vrhnika KEMOPLAST d.o.o., ©entjur pri Celju MINERAL d.d., Preserje NAV»EK d.o.o., Ljubljana REGENERACIJA, d.o.o., Vodice pri Ljubljani SLOVENIJALES TRGOVINA d.o.o., Ljubljana TANIN SEVNICA d.d., Sevnica VOGART d.o.o., Brezovica pri Ljubljani Svetila EXPERT! d.o.o., Vrhnika KARMEN KURADE, Destrnik MARANGONI LUIGI MOBILI D’ARTE, IT-34074 Monfalcone (GO) PROMIS d.o.o., IvanËna Gorica TEHNOFAN, d.o.o., Ljubljana Tekstilni in konfekcijski izdelki za dom DOLLAR d.o.o., Domæale HITEX d.o.o., Ravne na Koroπkem Vgradno pohiπtvo, pohiπtvo po meri, okovje AGROTRECK d.o.o. LJUBLJANA, Ljubljana - ©martno ANDREJ STRITAR s.p. SPLO©NO MIZARSTVO, Velike LaπËe IZI MOBILI d.o.o., Ljubljana - ©martno M SORA d.d., Æiri MARANGONI LUIGI MOBILI D’ARTE, IT-34074 Monfalcone (GO) MIZARSTVO PEKLENK BORIS s.p., Ljubljana RUSTIKA MASIVA d.o.o., Ljubljana TITAN d.d., Kamnik UMETNO KOVA©TVO BRUNO KAL»I» s.p., Blejska Dobrava VGRADNE OMARE HOBY d.o.o., ©empeter v Savinjski dolini Izdelki za opremo stanovanj in poslovnih prostorov

Oglaπujte, da vas ne bi preglasili! flPodjetnik podjetniku« je najboljπi oglasni medij za ponudbo vseh proizvodov in storitev, ki so namenjeni drugim podjetnikom in podjetjem. Toda ne samo to: 75.000 slovenskih podjetnikov so tudi sami potroπniki, ki potrebujejo vse - od zobne πËetke do avtomobila.

ANDREJ STRITAR s.p. SPLO©NO MIZARSTVO, Velike LaπËe BIO LINE MASTEN IVAN s.p., Maribor BRALKO d.o.o., Velenje CNB BRITOF d.o.o., Kranj FLOK PODJETJE ZA PROIZVODNJO IN TRGOVINO, d.o.o. Komenda HERZ d.d., ©martno pri Litiji HITEX d.o.o., Ravne na Koroπkem MA-AK TRADE d.o.o., Ljubljana MAREMICO, d.o.o., Ljubljana MARSEN, PETERKA MARKO, s.p., Domæale METAL DESIGN d.o.o. AJDOV©»INA, AjdovπËina MINERAL d.d., Preserje MIZARSTVO PEKLENK BORIS s.p., Ljubljana NAV»EK d.o.o., Ljubljana PROMIS d.o.o., IvanËna Gorica RUSTIKA MASIVA d.o.o., Ljubljana S&K COMPANY d.o.o., Miklavæ na Dravskem polju Dekorativni predmeti

Træenje oglasnega prostora v glasilu Podjetnik podjetniku Media Terra d.o.o._Parmova 14_1000 Ljubljana Tel.: 01 230 90 29_GSM: 051 354 606_Faks: 01 230 90 30 e-mail: emil@mediaterra.si

MA-AK TRADE d.o.o., Ljubljana MINERAL d.d., Preserje Gospodinjska tehnika BIO NOVA SKK d.o.o., Jesenice FURLAN ©TEDILNIKI d.o.o., ©kofljica JEKLO IMEX, d.o.o., Radovljica LANGO d.o.o., Ljubljana NOVA KUHINJA d.o.o., Trzin ZEPTER SLOVENICA d.o.o., Slovenj Gradec


3

Boste preurejali svoj dom? Po ideje in izdelke za dom - na Sejem Dom Sejem Dom ima bogato tradicijo, saj so ga na Gospodarskem razstaviπËu letos pripravili æe πestinπtiridesetiË. Podjetja iz domovine in tujine med 6. in 11. marcem predstavljajo stavbno pohiπtva ter materiale in izdelke za gradbeniπtvo, izdelke za urejanje stanovanja in okolice, za ogrevanje, hlajenje in varovanje. Na ogled je vse tisto, kar nekdo, ki ureja ali preureja svoj dom, potrebuje pri projektiranju, gradnji ali opremi - od literature in naËrtov, preko gradbenih del in inπtalacij, do najmanjπih podrobnosti za opremo. Letos na Sejmu Dom sodeluje 486 podjetij, od tega jih je 208 iz tujine. Sejem Dom je vsako leto izjemno obiskan. Vsi tisti, ki karkoli gradijo, namreË dobro vedo, da je sejem odliËna priloænost za informacije iz prve roke. Od proizvajalcev dobijo najboljπe in najbolj verodostojne informacije o izdelkih, ki jih potrebujejo. In to je najveËja prednost Sejma Dom pred velikimi trgovskimi centri. Organizator ‡ Gospodarsko razstaviπËe ‡ se tudi letos veseli izjemnega obiska. VeË kot 50.000 obiskovalcev priËakujejo, zato so precej pozornosti posvetili temu, da se tako obiskovali kot razstavljavci na sejmu dobro poËutijo. Pripravili so nekaj novosti, s katerimi je sejem πe prijaznejπi: - poveËanemu povpraπevanju razstavljavcev so vsaj delno ugodili z dodatno montaæno dvorano, postavljeno ob glavni ploπËadi; - πe bolj natanËno so razporedili sejemske vsebine po dvoranah; - da bi se izognili gneËi, so razπirili sejemske hojnice; - del Marmorne dvorane (B2) so spremenili v vhodno-informacijski center, v njej pa je tudi kavarna; - za razstavljavce so rezervirali parkirna mesta tik ob

dvoranah in jim tako olajπali dostop do razstavnih prostorov; - v Ëasu sejma oddaja sejemski radio; - dodatno so osvetlili zunanjo ploπËad; - in ne nazadnje: prav vsi obiskovalci ob vstopu na prireditev dobijo brezplaËen sejemski katalog. Tik pred pomladjo, ko se odloËate in naËrtujete, kaj vse je treba pri hiπi postoriti, Sejem Dom na Gospodarskem razstaviπËu. Pobrskajte med idejami in informacijami, preglejte vzorce in izdelke ter ponudbo storitev, s katerimi bo vaπ dom zanesljivo postal tak, kot si æelite - domaË. Tudi samo po nasvet lahko pridete. Na razstaviπËu bodo namreË tudi letos strokovnjaki Gradbenega inπtituta ZRMK vsem obiskovalcem brezplaËno odgovarjali na vpraπanja, individualno svetovali pri odloËitvah ter na predavanjih predstavili marsikatero novost. Sejem je od 6. do 10. marca odprt vsak dan od 9.30 do 19.30 ure, 11. marca pa do 18. ure. Vstopnice za sejem odrasle stanejo 5 evrov, za otroke, dijake in πtudente so na voljo po 4 evre, otrokom do 7 let ter invalidom pa je zagotovljen prost vstop.


4


5

Savne

Bazenska tehnika, masaæni bazeni

STAVBNO POHI©TVO

SELF d.o.o., Ljubljana TERMOTEHNA d.o.o., Maribor

AQUAGRAD d.o.o., Ig AURA SCHWIMMBAD‹BERDACHUNGEN GmbH, AT-9181 Feistriz im Rosental HSS BAZENI d.o.o., Ljubljana POLYFASER GmbH (BZ), IT-39026 Prad am Stilfserjoch SELF d.o.o., Ljubljana STEINBACH d.o.o., Ljubljana TERMOTEHNA d.o.o., Maribor

Okna in vrata

Izdelki za notranjo opremo - ostalo ALE© DOLINAR s.p., Celje BRALKO d.o.o., Velenje DOLLAR d.o.o., Domæale EFFEKT d.o.o., Brezovica pri Ljubljani FEJO TRADE, JOVITA KOZOL s.p., HoËe GEN - A.R.T., d.o.o., Trzin HQ d.o.o., Ljubljana IZIS - IZTOK TOMC, s.p., Brezje KAMINI KO»EVAR d.o.o., ©empeter v Savinjski dolini MAREMICO, d.o.o., Ljubljana MEBLO JOGI d.o.o., Nova Gorica METAL DESIGN d.o.o., AjdovπËina MIZARSTVO PEKLENK BORIS s.p., Ljubljana NOVA KUHINJA d.o.o., Trzin NOVELA, d.o.o., Jesenice PARNAD d.o.o., Ljubljana TARA, RADE STAMENKOVI» s.p., Maribor TEHNOFAN, d.o.o., Ljubljana TITAN d.d., Kamnik TRGODOM No. 1, d.o.o., Kranj UMETNO KOVA©TVO BRUNO KAL»I» s.p., Blejska Dobrava ZEPTER SLOVENICA d.o.o., Slovenj Gradec ZIEGLER GmbH, AT - 8200 Gleisdorf

Urejanje okolice EMSA d.o.o., Ljubljana - ©martno GIVOS d.o.o., Naklo KO»EVAR & THERMOTRON d.o.o., Polzela KOGRAD IGEM d.o.o., ©entjanæ pri Dravogradu LUMATIK d.o.o., Trzin MINERAL d.d., Preserje NAV»EK d.o.o., Ljubljana PALISADA d.o.o., Jesenice PIPELIFE SLOVENIJA d.o.o., Trzin PREVENT GRADNJE IGM d.d., HoËe VRTNA KLINIKA, LEONIDA OBERSKI s.p., Rogaπka Slatina VRTNARSKE STORITVE MIJA ©TUKELJ s.p., Domæale ZELENI - SISTEMI d.o.o., Seæana Odpadki in kompostiranje ARMEX ARMATURE d.o.o., IvanËna Gorica Okolica hiπe - ostalo

OKOLICA HI©E Vrtno pohiπtvo ABC NET d.o.o., Kozina GAF TRGOVINA d.o.o., Radomlje MA-AK TRADE d.o.o., Ljubljana MARANGONI LUIGI MOBILI D’ARTE, IT-34074 Monfalcone (GO) MEBLO A + A NOVA GORICA d.o.o., Nova Gorica METAL DESIGN d.o.o., AjdovπËina NOVAK E 92 d.o.o., Ljutomer UMETNO KOVA©TVO BRUNO KAL»I» s.p., Blejska Dobrava

AK INTERNATIONAL d.o.o., Ljubljana ATC GUTTA d.o.o., Ptuj HERZ d.d., ©martno pri Litiji KO»EVAR & THERMOTRON d.o.o., Polzela MASPE S.r.l., IT - 36022 Cassola (VI) METAL PROFIL, d.o.o., Domæale MINERAL d.d., Preserje SEMMELROCK BAUSTOFFINDUSTRIE GmbH, AT - 9030 Klagenfurt SMREKA d.o.o., Gornji Grad TERMOFLOR d.o.o., Vrhnika TERMOTOM d.o.o., BOROVNICA, Vrhnika VRTNARSKE STORITVE MIJA ©TUKELJ s.p., Domæale

AJM OKNA-VRATA-SEN»ILA d.o.o., Pesnica pri Mariboru AK INTERNATIONAL d.o.o., Ljubljana ALMONT PVC d.o.o., Slovenska Bistrica ALU PROJEKT d.o.o., Kamnik ANDREJ STRITAR s.p. SPLO©NO MIZARSTVO, Velike LaπËe DURAL d.o.o., Slovenj Gradec EDER HELOPAL d.o.o., Selnica ob Dravi FINSTRAL AG Spa, IT-39050 Unterinn/Ritten (BZ) FITTING d.o.o., Postojna GA©PER TRÆENJE d.o.o., Ljubljana GLIN NAZARJE, d.o.o., Nazerje GU BAUBESCHLƒGE AUSTRIA GmbH, AT - 5300 Hallwang bei Salzburg I.N.T. d.o.o., Æiri INLES d.d., Ribnica INOTHERM d.o.o., Dolenja vas INTERNORM OKNA d.o.o., Ljubljana JELOVICA, LESNA INDUSTRIJA, d.d., ©kofja Loka KOVINOPLASTIKA LOÆ d.d., Stari trg pri Loæu LIKO VRHNIKA, d.d., Vrhnika LIP BLED, d.d., Bled LUMATIK d.o.o., Trzin M SORA d.d., Æiri MARANGONI LUIGI MOBILI D’ARTE, IT-34074 Monfalcone (GO) MATJAÆ d.o.o., PetrovËe MINERAL d.d., Preserje MIX d.o.o, Ljubljana MIZARSTVO ©EMRL, FRANCI ©EMRL s.p., Planina NOVAK E 92 d.o.o., Ljutomer OKNA KLI LOGATEC, d.o.o., Logatec PASARSTVO PIRNAR ROMAN s.p., Ljubljana - ©martno PODVELKA PSP d.o.o., Podvleka PTM MARKA» d.o.o., Vuhred PVC NAGODE d.o.o., Postojna RADOX d.o.o., Domæale REMOPLAST d.o.o., Radlje ob Dravi ROLETE KOSEC d.o.o., Mengeπ ROLTEK, d.o.o. ROLETE - ROLO VRATA, Dob pri Domæalah ROTO BAUELEMENTE GmbH S‹D-OST EUROPA, AT - 3660 Klein Pˆchlarn RUSTIKA MASIVA d.o.o., Ljubljana SIMER d.o.o., Celje SLOVENIJALES TRGOVINA d.o.o., Ljubljana ➤


6

SMREKA d.o.o., Gornji Grad STABIL, POSLOVNI SISTEM KOSTANJEVEC - ZASTOPNIK IN UVOZNIK ZA STABIL -DRAGO KOSTANJEVEC S.P.,Maribor TOCOM d.o.o., Ljubljana-»rnuËe TRGOKOP TRGOVINA IN STORITVE, d.o.o., Velenje UKO, KROPA, d.o.o., Kropa UMETNO KOVA©TVO BRUNO KAL»I» s.p., Blejska Dobrava VAL MARKETING d.o.o., Ljubljana VELUX SLOVENIJA d.o.o., Trzin VON, LJUBLJANA, d.o.o., Ljubljana VOVKO d.o.o., Ljubljana SenËila DEKOR SEN»ILA d.o.o., Ljubljana DURAL d.o.o., Slovenj Gradec GAF TRGOVINA d.o.o., Radomlje GLIN NAZARJE, d.o.o., Nazerje INLES d.d., Ribnica INTERNORM OKNA d.o.o., Ljubljana JELOVICA, LESNA INDUSTRIJA, d.d., ©kofja Loka KOSEC ALOJZIJ s.p. - AK ‡ ROL, Mengeπ MIX d.o.o., Ljubljana OKNA KLI LOGATEC, d.o.o., Logatec OMBRA d.o.o., Ljubljana RALUX SEN»ILA IN KLJU»AVNI»ARSVO OTON FILIPI» s.p., Grgar REMOPLAST d.o.o., Radlje ob Dravi ROLETE KOSEC d.o.o., Mengeπ ROLTEK, d.o.o. ROLETE - ROLO VRATA, Dob pri Domæalah SIMER d.o.o., Celje SIMP d.o.o., ©empeter pri Novi Gorici SMODI© IN MAYS d.n.o., Logatec SMREKA d.o.o., Gornji Grad TEHROL ANDREJ KOSEC s.p., Mengeπ VELUX SLOVENIJA d.o.o., Trzin ZAVOD BIG, Ljubljana Stopnice GLIN NAZARJE, d.o.o., Nazerje MINERAL d.d., Preserje MIX d.o.o., Ljubljana SWN MORAVIA S.R.O., CZ - 67531 Jemnice

Lesna in kovinska galanterija FLOK PODJETJE ZA PROIZVODNJO IN TRGOVINO d.o.o., Komenda KO»EVAR & THERMOTRON d.o.o., Polzela KOVINOPLASTIKA LOÆ d.d., Stari trg pri Loæu LUMATIK d.o.o., Trzin SWN MORAVIA S.R.O., CZ - 67531 Jemnice TITAN d.d., Kamnik

NAV»EK d.o.o., Ljubljana PODVELKA PSP d.o.o., Podvleka REMOPLAST d.o.o., Radlje ob Dravi ROLETE KOSEC d.o.o., Mengeπ TERMOFLOR d.o.o., Vrhnika TITAN d.d., Kamnik MONTAÆNE HI©E

Garaæna vrata, ograje

Montaæne hiπe

ADUT M-5 d.o.o. LJUBLJANA, Ljubljana ALMONT PVC d.o.o., Slovenska Bistrica EKSPLAN AT d.o.o., Trzin FINSTRAL AG Spa, IT-39050 Unterinn/Ritten (BZ) GIVOS d.o.o., Naklo GLIN NAZARJE, d.o.o., Nazerje I.N.T. d.o.o., Æiri LAGOJA d.o.o., Mengeπ MATJAÆ d.o.o., PetrovËe METAL PROFIL, d.o.o., Domæale MKL SYSTEMS d.o.o., ©enËur OLYMPS DOOR spol. s r.o., SK - 945 01 Kom·rno PALISADA d.o.o., JESENICE, Jesenice RADOX d.o.o., Domæale ROLTEK, d.o.o. ROLETE - ROLO VRATA, Dob pri Domæalah SEMMELROCK BAUSTOFFINDUSTRIE GmbH, AT - 9030 Klagenfurt TAKT d.o.o., Ljubljana UKO, KROPA, d.o.o., Kropa UMETNO KOVA©TVO BRUNO KAL»I» s.p., Blejska Dobrava VON, LJUBLJANA, d.o.o., Ljubljana

IGOTON, ANTON DONO©A s.p., Rogaπovci JELOVICA, LESNA INDUSTRIJA, d.d., ©kofja Loka KAGER HI©A d.o.o., Ptuj LESNINA INÆENIRING d.d., Ljubljana LIBELLA - HAUS GmbH, DE - 14793 Ziesar MARLES HI©E MARIBOR d.o.o., Limbuπ RIHTER MONTAÆNE GRADNJE d.o.o., Ljubno ob Savinji RIKO HI©E d.o.o., Ljubljana RIMA d.o.o., Ljubljana - Polje ZDRAVA HI©A d.o.o., Dobrova

Stavbno pohiπtvo - ostalo ALUKOMEN MONTAL d.d., Komen GLIN NAZARJE, d.o.o., Nazerje GU BAUBESCHLƒGE AUSTRIA GmbH, AT - 5300 Hallwang bei Salzburg INOTHERM d.o.o., Dolenja vas JELOVICA, LESNA INDUSTRIJA, d.d., ©kofja Loka KERBER INÆENIRING, d.o.o., Medvode KOVINOPLASTIKA LOÆ d.d., Stari trg pri Loæu MATJAÆ d.o.o., PetrovËe MIX d.o.o., Ljubljana MIZARSTVO ©EMRL, FRANCI ©EMRL s.p., Planina

GRADBENI©TVO Izolacijski materiali EKO PRODUKT d.o.o., Ljubljana EMSA d.o.o., Ljubljana - ©martno EUROCLEAN d.o.o., Ljubljana FI LINE d.o.o., Ljubljana FIBRAN NORD d.o.o., Novo mesto FRAGMAT TIM d.d., Laπko IGOTON, ANTON DONO©A s.p., Rogaπovci JUB d.d., Dol pri Ljubljani K-TES d.o.o., Medvode KEMA PUCONCI d.o.o., Puconci LESNINA INÆENIRING d.d., Ljubljana LESPATEX, d.o.o., Ljubljana MELTAL d.o.o., Maribor NOVOLIT d.d., Nova vas OBEN-AUF d.o.o., Ljubljana RAVAGO, d.o.o., ©tore ROEFIX d.o.o., Grosuplje SAINT-GOBAIN ISOVER SCE HANDELS GmbH, Maribor SIKA SISTEMI ZA LEPLJENJE IN TESNENJE d.o.o., Trzin ➤


7

Kako pridemo v podjetju do dobrega poËutja zaposlenih? avtorica: mag.Boæena Kramar Pogosto ostanejo vizije le utopiËne sanje. Podjetja, kjer tega ni, so jasno doloËila cilje. DoloËanje ciljev postane bolj enostavno, ko je jasno, kateri dejavniki so pomembni za to. Preden so doloËeni stroπki ‡ koristi, kot pri drugih poslovnih ciljih, je treba posvetiti pozornost naslednjim elementom: -Doseæki morajo biti jasni: kaj æelim, da bo rezultat te aktivnosti? Npr. zmanjπanje odsotnosti zaradi bolezni s 4% na 3%. -Rezultat mora biti merljiv: kako bom vedel, da sem bil uspeπen? -»as: kdaj toËno hoËem doseËi cilj? -Stroπki: koliko Ëasa ali denarja smo pripravljeni vloæiti za doseganje tega cilja? Strukturalni naËin obravnave pri doloËanju stvarnih ciljev na zaËetku strategije ukrepov zelo poveËa moænosti uspeha. Vsem zaposlenim bo jasna vizija, cilji in njihovi merljivi rezultati. Hkrati pa morajo biti doloËeni tudi cilji napredovanja. Kdo naj bi bil vkljuËen? KljuËna beseda je flvkljuËitev«, saj je pomembno pregledati Ëim veË mnenj zaposlenih, da bi se vsi poËutili kot del procesa. Pomembna je jasna razumljivost, izboljπanje poËutja in vkljuËenost v ta proces. VkljuËitev je flkljuË«, ker veliko iniciativ, ki so ultimativno postavljene, zahtevajo od zaposlenih, da flnaredijo nekaj drugega«. Vpliv managerja na dobro poËutje zaposlenih bi moral biti pomemben dejavnik pri selekciji in napredovanju. Idealna je kombinacija, da sta v podjetju organizirana dva oddelka (za razvedrilo in zdravstvo), ki naj bi delala skupaj. Ko ustrezni strokovnjaki ugotovijo doloËena dejstva glede zdravja in poËutja, naj bi potem delali naprej skupaj z managerji in prizadetimi zaposlenimi, da bi priπli do ustreznih ukrepov. Mnogi managerji bodo imeli promoviranje dobrega poËutja in zdravja za izziv. To je lahko tudi dober naËin za izboljπanje njihovega lastnega zdravja in poËutja. Potreben je program izobraæevanja, razvoja in zavedanja teh problemov. Managerji lahko podpirajo sporoËila o zdravju in dobrem poËutju, opazujejo napredek in poskuπajo pomagati ljudem, da se dræijo spremenjenega obnaπanja. Npr. uporabljati stopnice namesto dvigala, na sestankih ponuditi vodo in sadje namesto kave in piπkotov, vzpodbujati zaposlene, da izkoristijo odmor za pravo malico ipd. Primarni, sekundarni in terciarni posegi Primarni posegi so za odstranitev ali spremembo dejstev na izvoru; sekundarni pomagajo ljudem; terciarni pa se ukvarjajo z æe narejeno πkodo. Npr. delavec odhaja in ga skuπaπ zadræati z napredovanjem, sluæbenim avtom (terciarni posegi). Primer sekundarnega posega je opogumljati zaposlene, da povedo, kaj jih skrbi, preden pride do odhoda iz podjetja. Tu se lahko uvedejo plani napredovanja, programi usposabljanja ipd. Oba posega se ukvarjata s simptomi, ne pa z viri. Najbolj uËinkoviti so primarni posegi, kot so: dobri delovni odnosi, fleksibilno delo, dober manager, atraktivni dohodek... »eprav so primarni posegi najbolj uËinkoviti, jih je teæko uvesti in za uveljavitev zahtevajo veË Ëasa. Teæava tega posega je tudi, da je uspeh oznaËen z ne-dogodkom (npr. odhod zaposlenih iz podjetja bo manjπi).

Strateπki naËin obravnave dobrega poËutja zaposlenih ‡ proces πestih korakov Ta proces sestoji iz naslednjih korakov: 1. Predhodno naËrtovanje: izbrati team ljudi, ki bodo vkljuËeni v proces naËrtovanja in sporoËanja vizije, ciljev. 2. Zbiranje podatkov: zaËnite z oËitnimi podatki, ki so povezani z zdravjem; dodajte podatke o odhodih; uporabljajte revizijo strokovnjakov za fiziËno in psihiËno zdravje. 3. Analiza: katere zdravstvene teæave povzroËajo najveËje direktne stroπke? Kaj vse ti podatki pomenijo? Kako se primerjamo z drugimi organizacijami? Spremenite informacije v znanje! 4. Izgradnja vizije in ciljev: Veste, kje ste sedaj in odloËite se, kje bi radi bili? Kako lahko vplivate na situacijo? Katera dejstva v zvezi z zdravjem povzroËajo najveËje stroπke, direktne ali indirektne? SporoËajte vizijo in naËrt kampanje. 5. Izvajanje posega: revitalizirajte in prerazporedite obstojeËe investicije v zvezi z zdravjem. 6. Vrednotenje: Ponovno preglejte kljuËne dejavnike. Ali dajejo rezultate za zaposlene in delodajalce? Ali so cilji πe vedno ustrezni? Veliko vpraπanje: In kaj potem? Tukaj je osem predlogov: -zaËnite meriti; zbirajte podatke in razmiπljajte o tem, kar æe veste o svojih zaposlenih, -izdelajte graf in ga obesite na steno pisarne ter povabite managerje, da dodajo informacije o dobrem poËutju, -razmiπljajte o obnovi in ovrednotite razliËnost v obnaπanju ter se izognite organizacijski entropiji, -zavrzite vse opise del, ki obravnavajo ljudi kot avtomate brez moæganov, -povejte, kar mislite in pohvalite, kadar je za to moænost, -razmiπljajte o izboljπanju delovnega okolja in reagirajte fleksibilno, -delajte veË stvari, ki jih imajo ljudje radi in manj tistih, ki jih ne marajo, -poskrbite za ljudi in ljudje bodo skrbeli za posel. SPORO»ILO... Izboljπanje poËutja je potovanje. Na poti so otoki, kjer se lahko ustavimo in odpoËijemo, vendar se potovanje nadaljuje in vsak dan prinaπa nove izzive. Moramo se zanesti na osnovne principe in pazljivo reagirati na nevarnosti. Ljudje oz. zaposleni morajo razumeti, da smo vsi odvisni drug od drugega. Potrebujemo ljudi, ki jih ni strah, da bodo naredili napako, ki kaæejo in si zasluæijo spoπtovanje, ki so odprti in poπteni. Izboljπanje poËutja ni lahko. Zahteva zavezanost, vztrajnost in neomajno prepriËanje, da so ljudje pomembni. Obstajajo meritve, analize, ukrepi, vendar zaËnite in konËajte v misli, da zdravi in zadovoljni ljudje ustvarjajo uspeh podjetja. Stroπki slabega poËutja so precej viπji, kot si mislimo. Izboljπanje poËutja sproπËa v ljudeh energijo, da se vrnejo v posel s pozitivno naravnanostjo. Na sploπno ljudje dosegajo le majhne cilje v primerjavi s svojimi resniËnimi zmoænostmi. Dejavniki, ki jih zadræujejo, so pogosto pomanjkanje samozaupanja ali pomanjkanje sodelovanja.


8


9


10


11

TERMO, d.d., INDUSTRIJA TERMI»NIH IZOLACIJ, ©kofja Loka TERMOTOM d.o.o., BOROVNICA, Vrhnika TILIA d.o.o., Novo mesto TRIMO d.d., Trebnje URSA SLOVENIJA, d.o.o., Novo mesto ZORA DOMÆALE z.o.o., Mengeπ ZRNO d.o.o., Raka

HOTENJKA d.o.o., Brezovica pri Ljubljani JUB d.d., Dol pri Ljubljani KEMA PUCONCI d.o.o., Puconci ROEFIX d.o.o., Grosuplje SIKA SISTEMI ZA LEPLJENJE IN TESNENJE d.o.o., Trzin SINERG d.o.o., Postojna TANIN SEVNICA d.d., Sevnica TEHNOUNION ZASTOPSTVA d.o.o., Ljubljana TERMOTOM d.o.o., BOROVNICA, Vrhnika

Gradbeni izdelki in materiali Kritine ANGA TRGOVINA d.o.o., Ljubljana ARHEM d.o.o., Ljubljana ESAL d.o.o. ANHOVO, Deskle EUROCLEAN d.o.o., Ljubljana GORI©KE OPEKARNE d.d., RenËe GRAS d.o.o., Ljubljana HERMI, d.o.o., Celje HERZ d.d., ©martno pri Litiji ISOSPAN BAUSTOFFWERK GmbH, AT - 5591 Ramingstein KALCER d.o.o., Trzin KEMA PUCONCI d.o.o., Puconci MINERAL d.d., Preserje NOVOLIT d.d., Nova vas PREVENT GRADNJE IGM d.d., HoËe PROMIS d.o.o., IvanËna Gorica RAVAGO, d.o.o., ©tore ROEFIX d.o.o., Grosuplje RSCM-GRADBENI MATERIALI d.o.o., »rna na Koroπkem SEMMELROCK BAUSTOFFINDUSTRIE GmbH, AT - 9030 Klagenfurt SIKA SISTEMI ZA LEPLJENJE IN TESNENJE d.o.o., Trzin TARANTELA d.o.o., ©kofja Loka TEHNOUNION ZASTOPSTVA d.o.o., Ljubljana TERMO, d.d., INDUSTRIJA TERMI»NIH IZOLACIJ, ©kofja Loka TMP d.o.o., Ljubljana - »rnuËe WIENERBERGER OPEKARNA ORMOÆ d.d., Ormoæ XELLA POROBETON SI, d.o.o., Kisovec ZRNO d.o.o., Raka Barve, laki, lepila AMBIENTI, DAGMAR »E©NOVAR s.p., Grosuplje BINA d.o.o., Maribor EMSA d.o.o., Ljubljana - ©martno

ANGA TRGOVINA d.o.o., Ljubljana ARETTA d.o.o., Æalec ARTIMEX d.o.o., Ljubljana BRAMAC STRE©NI SISTEMI d.o.o., ©kocjan BURJA d.o.o., Ljubljana ESAL d.o.o. ANHOVO, Deskle GORI©KE OPEKARNE d.d., RenËe LESNINA INÆENIRING d.d., Ljubljana LESPATEX, d.o.o., Ljubljana MELTAL d.o.o., Maribor OBEN-AUF d.o.o., Ljubljana SIKA SISTEMI ZA LEPLJENJE IN TESNENJE d.o.o., Trzin SLOVENIJALES TRGOVINA d.o.o., Ljubljana TERMOFLOR d.o.o., Vrhnika TERMOTOM d.o.o., BOROVNICA, Vrhnika TONDACH SLOVENIJA, d.o.o., Kriæevci pri Ljutomeru TRGOKOP TRGOVINA IN STORITVE, d.o.o., Velenje TRIMO d.d., Trebnje ZORA DOMÆALE z.o.o., Mengeπ Vodovodne inπtalacije ARMEX ARMATURE d.o.o., IvanËna Gorica HERZ d.d., ©martno pri Litiji JEKLO IMEX, d.o.o., Radovljica MIX d.o.o, Ljubljana ROTO PODJETJE ZA PREDELAVO IN TRÆENJE d.o.o., Murska Sobota SANITAR d.o.o., Ljubljana TILIA d.o.o., Novo mesto TITAN d.d., Kamnik Gradbena mehanizacija RENT d.o.o., Koper

Gradbene storitve, sanacije, zakljuËna dela ALU PROJEKT d.o.o., Kamnik HERMI, d.o.o., Celje IGOTON, ANTON DONO©A s.p., Rogaπovci MELTAL d.o.o., Maribor MINERAL d.d., Preserje NAV»EK d.o.o., Ljubljana NOVAK E 92 d.o.o., Ljutomer SIKA SISTEMI ZA LEPLJENJE IN TESNENJE d.o.o., Trzin TERMOFLOR d.o.o., Vrhnika TERMOTOM d.o.o., BOROVNICA, Vrhnika Orodja, pribor in aparati za profesionalno in domaËo uporabo ATOM RADENCI d.o.o., Radenci BURJA d.o.o., Ljubljana JOSEF STEINER d.o.o., Lenart v Slovenskih goricah MIX d.o.o, Ljubljana PRENOVA TALNE OBLOGE IN NAPRAVE d.o.o., Slovenske Konjice SIKA SISTEMI ZA LEPLJENJE IN TESNENJE d.o.o., Trzin TEHNOUNION ZASTOPSTVA d.o.o., Ljubljana TITAN d.d., Kamnik Gradbeniπtvo - ostalo ARMEX ARMATURE d.o.o., IvanËna Gorica ATC GUTTA d.o.o., Ptuj BURJA d.o.o., Ljubljana HERMI, d.o.o., Celje HERZ d.d., ©martno pri Litiji JOSEF STEINER d.o.o., Lenart v Slovenskih goricah JUB d.d., Dol pri Ljubljani LEAS d.o.o., Solkan LESPATEX, d.o.o., Ljubljana MINERAL d.d., Preserje NOVOLIT d.d., Nova vas OMEGA GOSPODARSKE STORITVE d.o.o., Gornja Radgona PRENOVA TALNE OBLOGE IN NAPRAVE d.o.o., Slovenske Konjice PRIZMA d.o.o., Velenje PROMIS d.o.o., IvanËna Gorica RENT d.o.o., Koper - Capodistria ROEFIX d.o.o., Grosuplje ROTO PODJETJE ZA PREDELAVO IN TRÆENJE d.o.o., ➤ Murska Sobota


12

Podjetniπka Ponudba

na kratko

Pokaæite prst svojim starim kljuËem! BiometriËni Ëitalniki prstnih odtisov ekey TOCA omogoËajo varen in udoben dostop do stanovanja, hiπe, poslovnih prostorov ali raËunalniπkih podatkov. Pozabite kode, kljuËe, smart- in magnetne kartice! Prstni Ëitalniki TOCA so v Sloveniji na voljo pri pooblaπËenih prodajalcih, proizvajalcih vrat in Linde mpa. PoiπËite na www.fingerprint.si ali 01 53 09 495, 041 740 740. Dovolj je, da imate vsaj en prst!

SAINT-GOBAIN WEBER TERRANOVA d.o.o., Grosuplje SIKA SISTEMI ZA LEPLJENJE IN TESNENJE d.o.o., Trzin SMREKA d.o.o, Gornji Grad TITAN d.d., Kamnik WIGOPOL GmbH, AT - 1150 Dunaj ZORA DOMÆALE z.o.o., Mengeπ ZRNO d.o.o., Raka

HORIZONT: Na podroËju ohlajevanja nudimo vrhunske klimatske naprave znamke Coolwex po vsej Evropi. Samo v Sloveniji imamo veË kot 115 monterskih/servisnih ekip. Klimatske naprave Coolwex zmorejo veË kot obiËajne, ki le hladijo. S pomoËjo moderne tehnologije ËiπËenja zraka poveËujejo vitalnost, so izjemno varËne in tihe. Za klimatske naprave dajemo do 5-letno garancijo. Specializirani pa smo tudi za POSLOVNO CENTRALNE SISTEME (CHILLER in CRV), po katerih zanimanje naraπËa predvsem zaradi πtevilnih ekonomskih prednosti. Horizont d.o.o.,Vodovodna 30 c, SI-2000 Maribor. Tel: 00386 2 320 71 50, fax: 00386 2 320 71 51. E-mail: horizont@horizont.si , e-naslov: www.coolwex.com V podjetju EXCEL INTERNATIONAL D.O.O. izdelujemo pohiπtvo po naroËilu za kuhinje, jedilnice in dnevne sobe. Specializirani smo za opremljanje zahtevnih prostorov in izdelavo pohiπtva po posebnih æeljah kupcev. Za veË informacij nas pokliËite na tel. 01 518 37 77 ali 05 368 40 10 ali obiπËite www.excel-int.si.

VAILLANT d.o.o., Ljubljana VAKSING d.o.o., Koper - Capodistria VETO VELETRGOVINA d.o.o. Ljubljana-»rnuËe WEISHAUPT d.o.o., Celje WVterm d.o.o., Maribor

TehniËno varovanje - ostalo METAL PROFIL, d.o.o., Domæale TITAN d.d., Kamnik ZAMEL & CET, Pszczyna

Hladilne in prezraËevalne naprave STORITVE, INÆENIRING IN LITERATURA

OPREMA ZA VSE VRSTE OGREVANJA IN HLAJENJA Ogrevalna in klimatizacijska tehnika BIO PLANET d.o.o., Ljubljana CREINA d.d., Kranj DIMINOX d.o.o., Ljubljana DINES d.o.o., Ljubljana DOBER MOJSTER, d.o.o., Celje EGRO ELEKTRO GRELNA OPREMA STANISLAV ZORMAN s.p., Komenda ETIK d.o.o., Ljubljana FRAGMAT TIM d.d., Laπko GORENJE d.d., Velenje GRADBENI©TVO SOK d.o.o., Velika Nedelja HERZ d.d., ©martno pri Litiji IGOTON, ANTON DONO©A s.p., Rogaπovci IKA, ÆIRI, d.o.o., Æiri IMAG d.o.o., Brezovica pri Ljubljani JEKLO IMEX, d.o.o., Radovljica KAMINI IN PE»I LUZAR ZVONKO s.p., ©entjernej KLIMA CENTER HORIZONT d.o.o., Maribor KLJU»AVNI»ARSTVO KOÆELJ URO© s.p., Domæale KOLING d.o.o., Spodnja Idrija KOOP TRGOVINA d.o.o., Zdole KOPT, BLED, d.o.o., Lesce KOVINTRADE d.d., Celje LAGOJA d.o.o., Mengeπ LARA CAMINETTI S.r.l., IT - 34070 Farra d’Isonzo (GO) LENTHERM-INVEST d.o.o., Lenart v Slovenskih goricah LIPACOM d.o.o., Ljubljana MARKO AVGU©TIN s.p. PE»ARSTVO, Komenda MECUM d.o.o., Ljubljana METALKA ZASTOPSTVA TORNA d.o.o., Ljubljana-»rnuËe MIX d.o.o, Ljubljana NIX d.o.o., SemiË POSLOVNI SISTEM MERCATOR d.d., Ljubljana PROMIS d.o.o., IvanËna Gorica REMIH INÆENIRING d.o.o., Ljubljana SANITAR d.o.o., Ljubljana SELTRON d.o.o., Bistrica ob Dravi SONNENKRAFT ÷STEREICH VERTRIEBS GmbH, AT - 9300 St. Veit/Glan TERMO-TEHNIKA, d.o.o., BraslovËe TERMOCENTER d.o.o., Ljubljana TERMOTEHNIKA d.o.o., Novo mesto TITAN d.d., Kamnik

GORENJE d.d., Velenje KLIMA CENTER HORIZONT d.o.o., Maribor KORAK RAJKO MISJA s.p., Radenci LENTHERM-INVEST d.o.o., Lenart v Slovenskih goricah MECUM d.o.o., Ljubljana REAM d.o.o., Trzin TERMO-TEHNIKA, d.o.o., BraslovËe TERMOTEHNIKA d.o.o., Novo mesto VAILLANT d.o.o., Ljubljana Oprema za vse vrste ogrevanje in hlajenja - ostalo BIOMASA d.o.o., LuËe DIMINOX d.o.o., Ljubljana GEOSONDA d.o.o., Kranj GORENJE d.d., Velenje GRADBENI©TVO SOK d.o.o., Velika Nedelja GVOZDI»-ELEKTRONIK k.d., Ptuj HERZ d.d., ©martno pri Litiji ISTRABENZ PLINI, d.o.o., Koper - Capodistria KAMINI KO»EVAR d.o.o., ©empeter v Savinjski dolini KLIMA CENTER HORIZONT d.o.o., Maribor KO»EVAR & THERMOTRON d.o.o., Polzela KOOP TRGOVINA d.o.o., Zdole LENTHERM-INVEST d.o.o., Lenart v Slovenskih goricah MECUM d.o.o., Ljubljana METALKA ZASTOPSTVA TORNA d.o.o., Ljubljana-»rnuËe REAM d.o.o., Trzin SANITAR d.o.o., Ljubljana SONNENKRAFT ÷STEREICH VERTRIEBS GmbH, AT - 9300 St. Veit/Glan TERMO-TEHNIKA, d.o.o., BraslovËe TERMOCENTER d.o.o., Ljubljana TERMOTEHNIKA d.o.o., Novo mesto TITAN d.d., Kamnik VAILLANT d.o.o., Ljubljana VAKSING d.o.o., Koper - Capodistria VETO VELETRGOVINA d.o.o., Ljubljana-»rnuËe TEHNI»NO VAROVANJE Mehansko in elektronsko varovanje TITAN d.d., Kamnik VOVKO d.o.o., Ljubljana ZAMEL & CET, Pszczyna

NepremiËninsko posredovanje LJUBLJANA NEPREMI»NINE d.o.o., Ljubljana Arhitektura, naËrtovanje AMBIENTI, DAGMAR »E©NOVAR s.p., Grosuplje MARLES HI©E MARIBOR d.o.o., Limbuπ TITAN d.d., Kamnik VRTNARSKE STORITVE MIJA ©TUKELJ s.p., Domæale Revije, zaloæbe ENERGETIKA MARKETING, d.o.o., Ljubljana MB - TECH d.o.o., Ljubljana - Polje POLITRON: POSLOVNE DEJAVNOSTI MARJAN PAPEÆ s.p., Ljubljana TEHNIS, d.o.o., Ljubljana ZAVOD BIG, Ljubljana Storitve, inæeniring in literatura - ostalo BRANE’S d.o.o., Trzin GRAS d.o.o., Ljubljana DRUGO AS DOMÆALE MOTO CENTER, d.o.o., Trzin ATOM RADENCI d.o.o., Radenci FRISTADS d.o.o., Naklo JINK d.o.o., Gornja Radgona KONIK d.o.o., Slovenj Gradec MASPE S.r.l., IT - 36022 Cassola (VI) ORTOPEDICA d.o.o., Maribor POSREDOVANJE GUGI, VLADIMIR DLOUHY s.p., ApaËe UMETNO KOVA©TVO BRUNO KAL»I» s.p., Blejska Dobrava ZAVAROVALNICA MARIBOR d.d., Maribor ZEPTER SLOVENICA d.o.o. SLOVENJ GRADEC, Slovenj Gradec ZUPAN STANISLAV s.p. GLEDALI©KA KAVARNA, Maribor ●


13


14

Uspeπnice in poslovne uspeπnice! UËite se iz tujih napak in dobrih knjig. Tu vam jih ponujamo nekaj, ki so marsikomu æe spremenili (poslovno in zasebno) æivljenje - na bolje! Zakaj ga ne bi tudi vam?!

Ted C. Fishman

Zdrav otrok in ljubezen starπev

flKitajski izziv je osupljiva zgodba o rdeËem velikanu, ki se pravkar prebuja iz globokega spanca in se z eksplozivno hitrostjo spreminja v eno najpomembnejπih velesil. V bliænji prihodnosti bo v njej najti vse najveËje, najviπje, najdaljπe in najhitrejπe stvari pod soncem. Fishman bo za vedno spremenil vaπ pogled na Kitajsko - ne samo, kar zadeva njen poloæaj v svetu, temveË tudi, glede njenega vpliva na ZDA in Evropo«

PriroËnik za starπe. Knjiga ponuja enkratno priloænost za osebno rast. »e reπimo stvari, ki izvirajo iz otroπtva, lahko z otroki vzpostavimo zavesten in bolj zdrav odnos. Pri tem starost otrok ni pomembna. Poleg drugih praktiËnih pristopov, ki lahko uËinkovito oblikujejo vez med starπem in otrokom, v knjigi tudi izvemo, kako otrokom pomagati, da bodo postali zdravi, odgovorni in ljubeËi ljudje.

Zapomnite si vsako ime

Zmagovalci

Avtor v knjigi Zapomnite si vsako ime, pojasnjuje dva postopka za laæje pomnenje imen na razliËnih druæabnih in poslovnih sreËanjih. S fotografijami in opisi posameznikove zunanjosti razloæi kako uporabimo njegovi osnovni tehniki za dolgoroËno pomnenje πtevilnih imen in obrazov. Ustvarjanje osebnih stikov v poslovnem svetu je nujno, najpomembneje pri tem pa je, da ljudi nagovorite z njihovimi imeni.

V knjigi, ki bi jo moral prebrati vsak Ëlan kolektiva, boste izvedeli, kako izraziti individualci postanejo timski delavci, v Ëem je moË in pomen skupinskega dela, zakaj moË skupine seæe viπje kot doseæki posameznikov, kako pozitivno vplivamo na skupino ñ veliko ali majhno, kako postaviti cilje, ki navdihujejo, izzivajo in spodbujajo ustvarjalno energijo,kako spodbujati vsakega. zaposlenega, zlasti pa vodje skupin.

Kitajski izziv

Harville Hendrix

Benjamin Levy

za naroËila do 20.03.2007 25% popusta

Ken Blanchard in Sheldon Bowles

za naroËila do 20.03.2007 25% popusta

VeπËine sporazumevanja

888 dni na Soπki fronti

Knjiga VE©»INE SPORAZUMEVANJA prikazuje vrednote poπtenega, neposrednega in neobremenjenega sporazumevanja. Temelji na veπËinah, ki so temelj vseh odnosov. Kar se v pogovoru zdi povsem naravno in intuitivno, je æal najveËkrat nepravilno. »e bi se opazovali, bi s preseneËenjem ugotovili, kako pogosto ste napaËno prepriËani, da drugi vedo, kaj veste vi, in da vam lahko berejo misli.

Avtor se ne ukvarja samo s kroniko spopadov na SoËi temveË zariπe tudi πirπi vojaπki in politiËni poloæaj v Evropi. Pomembno mesto je namenil propagandi, ki je v prvi svetovni vojni dobila grozljive razseænosti, posledice te velike flzarote proti resnici« pa lahko Ëutimo πe danes. Posegel je tudi po virih, ki opisujejo revπËino in trpljenje civilnega prebivalstva.

Miro SimËiË

James C. Wethere, Bond Wethere

za naroËila do 20.03.2007 20% popusta

za naroËila do 20.03.2007 15% popusta

Poslovanje s hitrostjo misli

Mozzarella

Bill Gates

v receptih najboljπih kuharskih mojstrov Od neapeljskih sirarjev prihaja vsak dan sveæe narejena mozzarella iz bivoljega mleka. Jedo jo samostojno ali pa kot dodatek drugim domaËim sestavinam v tradicionalnih napolitanskih jedeh, ki jim mozzarella daje znaËilen okus in mehko, soËno vezavo. Prav zaradi svojih lastnosti pa se do a Ëil za naro bivolja mozzarella odliËno prilega 20.03.2007 sta tudi zahtevam sodobne kuhinje pu po % 25 enostavna je za pripravo, lahka za prebavo in je odliËen dodatek k drugim klasiËnim sestavinam, na primer jajËevcem, paradiæniku, papriki, prπutu al ...

za naroËila do 20.03.2007 50% popusta

Kot soustanovitelj, predsednik in izvrπni direktor vodilnega svetovnega proizvajalca raËunalniπke opreme Microsoft nam ta sodobni vizionar zakriva, kaj Ëaka podjetja v vznemirljivih prvih letih novega stoletja. Kaj lahko - in kaj mora - storiti sleherni vodilni poslovneæ, da bi obdræal svoje podjetje na povrπju. flV nekaj sem trdno prepriËan,« piπe Gates. flO tem ali boste zmagovalec ali poraæenec, bo odloËal vaπ naËin uporabe informacij.«


15

Æivljenske strategije

OljËno olje

Ali poznate 10 æivljenjskih zakonov? Ali imate izdelano strategijo v æivljenju ali pa æivite iz dneva v dan? Tisti, ki v æivljenju zmagujejo, poznajo pravila igre in imajo izdelan naËrt. Zato so neprimerno bolj uËinkoviti od tistih, ki vsega tega nimajo. Æivljenski zakoni delujejo tako kot zakon teænosti, ne glede ali se s tem strinjamo ali ne. »e jih spoznamo in se ravnamo po njih, smo na dobri poti, da postanemo, Ëe æe ne odliËni pa vsaj dobri v svojem poklicu, pri vzgoji otrok, v πportu ali pa v odnosih do svojih najbliæjih.

v receptih najboljπih kuharskih mojstrov Stari Rimljani so med prvimi spoznali blagodejne uËinke oljËnega olja. Uporabljali so ga kot mazilo, zdravilo ali pa kot dragoceno trgovsko blago. V stoletjih se je oljËno olje s Sicilije razπirilo po kuhinjah vsega sveta in z njimi bogatimo in spreminjamo sicer povsem preporste sestavine v Ëudovite, okusa polne jedi. V sodobno kuhinjo prinaπa oljËno olje povsem novo æivljenje, pa naj s seboj nosi bogate arome toskanske pokrajine, zeliπËne priokuse Provanse ali pa neobrzdano ostrino Pucuda.

Æiveti bogato

Prelomna toËka

Stephen M. Pollen znova ponuja svoj izzivalen in nevsakdanji pogled na stvari, toda ko ga prebiramo, nas spreleti podobna misel kot ob knjigi KonËajte v bankrotu: kako preprosto in logiËno, le kako, da se tega nisem sam spomnil in le zakaj se tudi sam v æivljenju ne ravnam po teh naËelih.

Prelomna toËka je tisti Ëarobni trenutek, ko neka poslovna ideja ali informacija o izdelku na lepem preskoËi mejo in se bliskovito razπiri na vse strani.

Stephen M. Pollen in Mark Levine

Za bogato æivljenje ni toliko pomembna viπina naπih banËnih raËunov, pomembnejπa je finanËna svoboda. Æiveti bogato je knjiga o koristoljublju - takπnem, ki vas ne bo obremenilo s slabo vestjo. Denar ni umazan, Ëe ga poπteno zasluæimo ...

Malcolm Gladwell

Prav tako kot lahko en sam bolnik sproæi epidemijo gripe, lahko eno samo natanËno usmerjeno dejanje povzroËi modni trend ali priljubljenost novega izdelka. Svetovna uspeπnica, v kateri Malcolm Gladwell temeljito raziskuje in sijajno pojasnjuje fenomen prelomne toËke, æe nekaj Ëasa po vsem svetu spreminja predstave o tem, kako uËinkovito prodajati izdelke in razπirjati ideje.

NaroËilnica: Ime in priimek (ali ime podjetja):

.................................................................. Naslov:

.................................................................. Poπtna πtevilka, poπta:

.................................................................. Telefonski kontakt:

.................................................................. E-mail:

.................................................................. ID πt. za DDV (davËni zavezanec  DA  NE):

..................................................................

Nepreklicno naroËam knjige (oznaËi izbrano):            

Kitajski izziv Zdrav otrok in ljubezen starπev Zapomnite si vsako ime Zmagovalci VeπËine sporazumevanja 888 dni na Soπki fronti Mozzarella Poslovanje s hitrostjo misli Æivljenske strategije OljËno olje Æiveti bogato Prelomna toËka

37,14 € 32,97 € 8.900 SIT 37,14 € 5.900 SIT 24,62 € 8.900 SIT 37.14 € 8.855 SIT 36,95 € 5.900 SIT 24,62 € 9.459 SIT 39.47 € 5.475 SIT 22.85 € 6.900 SIT 28,79 € 5.459 SIT 22,78 € 5.900 SIT 24,62 € 8.900 SIT 7.900 SIT

Knjigo + poπtne stroπke bom plaËal:  po povzetju (velja za fiziËne osebe)  na osnovi raËuna v 15-ih dneh po prejemu raËuna (velja za pravne osebe, DDV je æe vkljuËen v ceno) NaroËilnico poπljite na naslov: Media Terra d.o.o., Parmova 14, 1000 Ljubljana NaroËilnico lahko poπljete tudi po faksu: 01 230 90 30 ali po e-poπti: emil@mediaterra.si NaroËene knjige vam bo dostavil zaloænik knjig Orbis.


Podjetnik Podjetniku Marec 2007  
Podjetnik Podjetniku Marec 2007  

Podjetnik Podjetniku je revija, ki ponuja podjetnikom neposredno ponudbo svojih izdelkov ali storitev tistim, ki to najbolj potrebujejo – dr...

Advertisement