Page 1

V roke tistemu, ki skrbi za uspeπnost in poslovno rast podjetja

Informativno glasilo in katalog medpodjetniπkega poslovanja in ponudb. November 2006. Cena: 0 SIT. Naklada: 75.000 izvodov, distribuirana na vse podjetniπke naslove v Sloveniji.

VA© NAJBOLJ©I AS ZA PRODOR NA TUJI TRG mag. Boris GerjoviË MBA raziskave trga, vzpostavitev zastopniπke mreæe, osebni kontakti, nastopi na sejmih, sklepanje pogodb, kontakti s tujimi investitorji... www.mcp-gerjovic.si, mcp.boris@amis.net 040 212 269

Zaloænik: Virgo.Com., d.o.o., distribucija: Poπta Slovenije


2

KONFERENCA

GENESIS SINHRO

XS

STILE DACTILO

3.990 16,65 €

83,42 €

83,42 €

19.990

83,42 €

19.990

19.990

NOVA AIR USNJE - ZRA»NA MREÆICA

15 . 9 9 0 66,73 €


3

Podjetniki v politiki Boris PopoviË in Zoran JankoviË sta podjetnika, ki sta se odloËila prestopiti v politiko. PopoviË pred πtirimi leti, ko je, presenetljivo, postal koprski æupan in pred dnevi, tokrat niË veË presenetljivo, to potrdil s triumfalnim ponovnim izborom. JankoviË Ëisto pred kratkim, ko je postal, prav tako zmagoslavno, æupan slovenske prestolnice. PopoviË se je odloËil za vstop v politiko, ker so ga kot podjetnika ob æivce spravljali nesposobni politiki, ki niso bili kos vodenju obËine in ustvarjanju pogojev za razvoj podjetniπtva. JankoviË se je odloËil, da vstopi v politiko, ko ga je ta (ekonomsko gledano) nesmiselno odæagala z vodilnega mesta velikega in po njegovi zaslugi izjemno uspeπnega in najuglednejπega slovenskega podjetja. Podjetniπtvo je flprizadevanje za dosego Ëim veËjega finanËnega uspeha ob tveganju« in politika je flurejanje druæbenih razmer«, pri tem je podjetnik fllastnik podjetja«, politik pa flkdor se poklicno ukvarja s politiko« oziroma flkdor zna ravnati z ljudmi spretno, okoliπËinam ustrezno«. Ta mala igra z definicijami iz Slovarja slovenskega knjiænega jezika je sicer zabavna, tu pa tam celo zgovorna in pouËna, toda ali nam kaj pove o bistvu vpraπanja? Ko so stari Grki flizumili« besedo politika (politiké), so jo izpeljali iz besede flpolis«, kar danes prevajamo z fldræava« (oziroma flmestna dræava«), takrat pa je pomenila tisto, kar je javno. Politika je ukvarjanje z javnimi stvarmi, s stvarmi, ki se tiËejo vseh. Zakaj potemtakem nekdo, ki prisega na lastnino, torej na zasebno, naenkrat zaËuti potrebo, da se ukvarja z javnim? »e verjamemo zgornjim razlagam, zakaj sta PopoviË in JankoviË vstopila v politiko, potem je pri PopoviËu zadeva vsaj navidezno jasna: v javno je vstopil, da bi zaπËitil svoje zasebno in mu ustvaril πe boljπe pogoje za razvoj. Pri JankoviËu se zdijo stvari nekoliko drugaËne. Zanj je æe Mercator bil neka vrsta javnega, znotraj katerega je bilo resda tudi njegovo zasebno (delnice). Z uspeπnim vodenjem in razvojem tega javnega, je sicer bogatel in poveËeval vrednost tudi svojega zasebnega, toda pri tem je ves Ëas uspeπno ustvarjal vtis, da mu je javno tudi dejansko na prvem mestu. Zdi se, da tudi slovenski politiki in politika æivijo in delajo po zelo podobnem receptu: vodijo in razvijajo javno, da bi lahko obogateli zasebno. Razlika med JankoviËem in politiki je v transparentnosti. Karkoli æe mu nasprotniki oËitajo, je ljudem vsaj pribliæno jasno, kako je priπel do svojega bogastva, kar za politike ne moremo trditi. Zato so ga ljudje tudi volili. Ker verjamejo, da bo tudi v primeru ljubljanskega polisa, tako kot v Mercatorju, prednost dal javnemu. In da je æe dovolj bogat, da mu ni treba javno prelivati v zasebno. Toda, ali smo se s tem vsaj malo pribliæali odgovoru na vpraπanje, zakaj podjetniki rinejo v politiko? Bojim se da ne, toda Ëe pritegnemo tistim, ki trdijo, da so moderne dræave niË veË in niË manj kot le velika podjetja (in toliko bolj to velja za mesta in obËine), potem mogoËe ni daleË dan, ko bo uspeπna JankoviËeva Ljubljana razglasila prevzemno ponudbo za Slovenijo. Do takrat pa se vsi skupaj posvetimo ljubljanskemu pohiπtvenemu sejmu in podjetjem, ki ustvarjajo vedno uspeπnejπi slovenski pohiπtveni trg. Daniel Levski

Oglaπujte, da vas ne bi preglasili! flPodjetnik podjetniku« je najboljπi oglasni medij za ponudbo vseh proizvodov in storitev, ki so namenjeni drugim podjetnikom in podjetjem. Toda ne samo to: 75.000 slovenskih podjetnikov so tudi sami potroπniki, ki potrebujejo vse - od zobne πËetke do avtomobila.

Træenje oglasnega prostora v glasilu Podjetnik podjetniku Media Terra d.o.o. Parmova 14_1000 Ljubljana Tel.: 01 230 90 29 GSM: 051 354 606 Faks: 01 230 90 30 e-mail: emil@mediaterra.si


4

Koliko stane ena Lesnina?

Pogovor z Bojanom PapiËem, direktorjem Lesnine d.d. ToËno pred enim letom, tik pred ljubljanskim pohiπtvenim sejmom se je Lesnina lahko pohvalila, da se zelo hitro πiri tudi na Hrvaπkem, kjer je æe prevzela vodilno vlogo, πiritev pa naËrtujejo πe na »eπko in SCG, da je prostorsko in vsebinsko prenovila najveËje tri salone v Ljubljani, Mariboru in Celju in pri tem nadgradila ponudbo predvsem kvalitetnejπega pohiπtva v viπjih cenovnih razredih ter razπirila spremljajoËe programe tekstila in druge ponudbe flvse za dom«. Ost investicij v Sloveniji je usmerila predvsem v izobraæevanje kadrov in izboljπanje servisiranja kupcev, kar se ji je obrestovalo z veË kot 15 odstotno rastjo prodaje ob minimalnem poveËanju prodajnih povrπin. S Ëim se lahko pohvalite danes? Investicija v kadre se nadaljuje. To je dolgoroËni proces, ki zahteva kar nekaj let naporov in vlaganj. Filozofijo odnosa do strank v celoti postavljamo na glavo in prenaπamo iniciativo s kupca na prodajalca. Sliπi se enostavno, vendar je ta proces sestavljen iz toliko podrobnosti, da zahteva dolgotrajno trdo delo. Kupec je iz dneva v dan zahtevnejπi tako do ponudbe, kot tudi do naËina prodaje in servisa. Spremembe pri kupcih gredo v dveh smereh. Slovenski kupec vedno veË zahteva pohiπtvo, ki se prilagaja prostoru in njegovim potrebam in na drugi strani vedno veË iπËe moderno pohiπtvo, medtem ko je πe pred Ëasom bil bistveno bolj konzervativen in iskal predvsem klasiËno pohiπtvo. Temu moramo prilagajati tudi sam prodajni prostor, zato obstojeËe prenove salonov sledijo predvsem tem spremembam pri kupcih. PoveËuje se nakup t.i. pohiπtva za mlade, za mlade po letih in po srcu. Prav tako opaæamo moËno krajπanje nakupnih ciklov. Kot pri oblaËenju vedno veË oblek zavræeno, ne zaradi tega, ker bi se strgale ali drugaËe uniËile, temveË preprosto zato, ker niso veË moderne, ker niso v trendu, ker ne izraæajo naπega trenutnega poËutja in slike o sebi. Tako je vedno bolj tudi pri pohiπtvu, nakupov za flvse æivljenje« praktiËno ni veË. Kaj pa πirjenje prodajnih povrπin, gradnja novih salonov, osvajanje novih træiπË, skratka, vse tisto, kar je v zadnjih nekaj letih zaznamovalo razvoj Lesnine? Letos, vsaj na videz, to ni bilo v ospredju. Veliko se je dogajalo na tistem podroËju, ki javno ni viden. Kupovali smo zemljiπËa za nove salone, iskali primerne lokacije, se ukvarjali s projektiranji. Kupili smo zemljiπËe v Varaædinu, prav tako zemljiπËe za πe eno lokacijo v Zagrebu, decembra odpiramo nov, 18.000 m2 velik prodajni center na Reki . Sploh nam hrvaπki trg zelo hitro raste. »e za Slovenijo lahko reËemo, da je trg v neki zreli fazi, kjer smo veseli vsakega procenta rasti, je na Hrvaπkem to πe vedno eksplozija. Tudi vsak vstop konkurence, npr. Kike v Zagreb, nam rast samo πe pospeπi. Lani ste napovedovali tudi πiritev na »eπko in Srbijo ... ? Na »eπkem stvari dobro potekajo. Pogodba za nakup zemljiπËa je sklenjena, zdaj Ëakamo na izpolnitev πe nekaterih pogojev, kot je npr. en del avtoceste, ki bo to zemljiπËe prometno povezal, to pa je v domeni dræave. Kar se pa tiËe Srbije, smo mi pripravljeni. Trg je raziskan, kupca poznamo, so pa πe vedno nekatere ovire, ki jih Srbija mora odstraniti in tako odpreti svoj trg. Tu so predvsem siva ekonomija, davËna zakonodaja in previsoke carinske dajatve, ki πËitijo domaËe proizvajalce. S tem je onemogoËena globalizacija dobav in razvoj konkurence. Dokler se te stvari ne uredijo, je vstop na

srbski trg nesmiseln. Kriza v Srbiji oËitno πe ni dosegla dna, ki bi omogoËil transformacijo iz preteklosti v neko zazrtost v prihodnost, tako da situacija πe ni zrela za vstop veËjega kapitala. Ko Lesnina vstopi na neki trg, se mora hitro πiriti in v sorazmerno kratkem Ëasu postaviti veËje πtevilo salonov, ki zmanjπujejo reæijske stroπke in tako omogoËiti cenovno konkurenËnost. Kje so geografske meje nadaljnjega πirjenja Lesnine? To je predvsem ta balkanska regija, ki jo zasedajo dræave bivπe Jugoslavije ter krog nekdanjega vzhodnega bloka, ki ga sklepajo »eπka, Slovaπka, Madæarska, Romunija in Bolgarija, ne izkljuËujemo pa tudi Italije. Lani ste na dræavo naslovili poziv, naj se Ëimmanj vpleta v prerazporejanje ustvarjenega dohodka in naj Ëimprej udejanji Damjanove reforme in to v Ëim manj razcefrani obliki. Ali se je v tem letu kaj spremenilo? Na æalost se je ob velikih napovedi kaj malo zgodilo. Reforma je bila temeljito razcefrana, marsikje pa so napovedane celo dodatne obremenitve, kot je dvig DDV-ja in pokojninska protireforma ... Marsikaj se dogaja v imenu prilagajanja zakonodaje evropski. Na tem podroËju smo prvaki. Nekje sem prebral, da stare Ëlanice EU spoπtujejo evropske direktive nekje med 35 in 70 odstotno, Slovenija se pa trudi, da to naredi 100 - odstotno. Marsikdaj pa zakonodajo πe bolj zaostrimo, da bomo ja πe boljπi. To je seveda


5

vse povezano z ekstremno visokimi stroπki, kar lahko dræava krije le z dodatnim obremenjevanjem gospodarstva. Danes v naπih trgovinah opaæamo vedno veËje πtevilo kupcev iz Madæarske, Italije in Avstrije, toda s takπnimi pritiski bomo teæko ohranjali konkurenËnost. In za konec najbolj vroËa tema - prodaja Lesnine? Mediji æe kar nekaj Ëasa pozorno spremljajo dogodke, vse polno je nekakπnih napovedi. Kaj se v resnici dogaja? Tudi sam nimam kaj veË informacij od tistega, kar lahko izvemo iz medijev. Za dræavni deleæ Lesnine oËitno ni primernega kupca. Kar pa lahko zanesljivo reËem, je dejstvo, da kakrπnakoli sprememba lastniπtva ne more usodno vplivati na razvoj Lesnine. Lesnina je danes takπno podjetje, ki lahko uspeπno funkcionira tako samostojno kot tudi v sklopu veËjega sistema. Ob otvoritvi novega salona Harvey Norman v Kopru je slavnostni govornik napovedal 15 do 16 novih Harvey Norman salonov v sorazmerno kratkem Ëasu. Ali je pri tem mogoËe imel v mislih nakup Lesnine? Zgraditi toliko novih salonov v Sloveniji je izredno teæko Sami ugotavljamo, da gradimo vedno hitreje, vedno manj Ëasa porabimo za samo gradnjo in vedno veË za pridobivanje papirjev in dovoljenj. Glede tega je Slovenija zelo in vedno bolj zbirokratizirana, tako da je to zelo teæka, Ëe ne nemogoËa naloga. Kaj pa kdo misli in kaj je imel v mislih, pa seveda ne vem in ne morem komentirati.

Kot so poroËali mediji, je Harvey Norman ponudil 340.000,00 SIT za delnico. Dræava s tem ni bila zadovoljna. Pravijo, da je realna cena veliko viπja. Koliko? Cena je vedno odvisna od priËakovanj prodajalcev in zmoænosti in pripravljenosti kupcev. Prava cena je tista, po kateri se posel sklene. Vse drugo so ugibanja in pregrevanja ozraËja. DomaËi pohiπtveni proizvajalci so prav tako dvignili svoj glas in sporoËili, da so proti prodaji Lesnine tujcem? Lesnina prodaja veË kot 50 odstotkov blaga domaËih proizvajalcev, ker je to, vsaj v tem trenutku, poslovno smiselno. Sam nisem pristaπ vpletanja nacionalnih Ëustev v poslovno sfero. Ponavadi so ravno tisti, ki so najglasnejπi v obrambi nekakπnega nacionalnega interesa, prvi Ëez mejo, tako ali drugaËe. Zelo hitro se izkaæe, da so njihova nacionalna Ëustva povsem v sluæbi osebnih interesov. Med Lesnino in domaËimi proizvajalci obstajajo skupni interesi in ne vidim razlogov, zakaj bi se to v prihodnosti spremenilo. Sicer je res, da bo eventualni novi lastnik lahko imel neke svoje drugaËne interese, vendar je to stvar ugibanj, ki se mi jih zdi neprimerno komentirati.


7

Seznam razstavljalcev na Ljubljanskem pohiπtvenem sejmu 2006 1.

POHI{TVO ZA APARTMAJE

1.1. Apartmajski program - splo[no AGROTRECK d.o.o. LJUBLJANA, Ljubljana - {martno INTERDOM d.o.o., Maribor IZI MOBILI d.o.o., Ljubljana - {martno KLUN AMBIENTI d.o.o., Ljubljana MARANGONI LUIGI MOBILI D’ARTE, Monfalcone (GO) VENGE d.o.o. Ljubljana, Ljubljana 1.2. Apartmajske kuhinje, kompaktne kuhinje AGROTRECK d.o.o. LJUBLJANA, Ljubljana - {martno ETIS d.o.o. LJUBLJANA, Ljubljana IZI MOBILI d.o.o., Ljubljana - {martno 1.3. Omarne stene za apartmaje AGROTRECK d.o.o. LJUBLJANA, Ljubljana - {martno IZI MOBILI d.o.o., Ljubljana - {martno VENGE d.o.o. Ljubljana, Ljubljana 1.4. Pohi[tvo za apartmaje - ostalo AGROTRECK d.o.o. LJUBLJANA, Ljubljana - {martno INTERDOM d.o.o., Maribor IZI MOBILI d.o.o., Ljubljana - {martno KLUN AMBIENTI d.o.o., Ljubljana KOLPA, d.d. METLIKA, Metlika STOLARNA DOBREPOLJE d.d., Videm - Dobrepolje 2.

Pisalne, delovne in risalne mize za otroke in mladino IZI MOBILI d.o.o., Ljubljana - {martno MIZARSTVO SETNIKAR ROMAN s.p., Ljubljana TOME d.o.o. LJUBLJANA, Ljubljana ?ELVA LJUBLJANA, d.o.o., Ljubljana

LESARSKA {OLA MARIBOR, Maribor METAL DESIGN d.o.o. AJDOV{:INA, Ajdov[;ina NAREDI SAM OBL’:, d.o.o., Kranj {OLSKI CENTER SLOVENJ GRADEC, POKLICNA GOSTINSKA IN LESARSKA {OLA, Slovenj Gradec

3.3.

3.4. Sobe za otroke in mladino AGROTRECK d.o.o. LJUBLJANA, Ljubljana - {martno ALPLES, d.d., ?ELEZNIKI, ?elezniki BIO DOM d.o.o., Celje CRI CELJE d.o.o., Celje GORENJE NOTRANJA OPREMA d.o.o., Velenje IZI MOBILI d.o.o., Ljubljana - {martno KERIN.POVIRK d.o.o., Ljubljana-:rnu;e MIZARSTVO PEKLENK BORIS s.p., Ljubljana MIZARSTVO SETNIKAR ROMAN s.p., Ljubljana NOVOLES d.d. STRA?A, Stra/a PARON d.o.o., La[ko ?ELVA LJUBLJANA, d.o.o., Ljubljana

5.

MASIVNO POHI{TVO

5.1. Kme;ke omare BODO:NOST MARIBOR d.o.o., Maribor LIP RADOMLJE d.d., Radomlje MARANGONI LUIGI MOBILI D’ARTE, Monfalcone (GO) 5.2. Omare - sodobne BODO:NOST MARIBOR d.o.o., Maribor INTERDOM d.o.o., Maribor MIZARSTVO BOL:I:, MITJA BOL:I: s.p., Kozina NOVOLES d.d. STRA?A, Stra/a 5.3. Omare - stilne BODO:NOST MARIBOR d.o.o., Maribor INTERDOM d.o.o., Maribor LIP RADOMLJE d.d., Radomlje NOVOLES d.d. STRA?A, Stra/a

3.5. Igralno pohi[tvo MIZARSTVO SETNIKAR ROMAN s.p., Ljubljana ?ELVA LJUBLJANA, d.o.o., Ljubljana

5.4. Sekreterji ANTICA CASA DEL MOBILE FLORIT s.a.s. BODO:NOST MARIBOR d.o.o., Maribor INTERDOM d.o.o., Maribor

3.6. Pohi[tvo za otroke - ostalo AGROTRECK d.o.o. LJUBLJANA, Ljubljana - {martno HI-PO, d.o.o., GROSUPLJE, Grosuplje HOBY LES d.o.o., {kofja vas IZI MOBILI d.o.o., Ljubljana - {martno KERIN.POVIRK d.o.o., Ljubljana-:rnu;e KLUN AMBIENTI d.o.o., Ljubljana MIZARSTVO SETNIKAR ROMAN s.p., Ljubljana SELES - OBLIKOVANJE POHI{TVA, SEV{EK LEON s.p. Oplotnica ?ELVA LJUBLJANA, d.o.o., Ljubljana

5.5. Masivno pohi[tvo - ostalo ANTICA CASA DEL MOBILE FLORIT s.a.s. BODO:NOST MARIBOR d.o.o., Maribor CRI CELJE d.o.o., Celje INTERDOM d.o.o., Maribor KLUN AMBIENTI d.o.o., Ljubljana SELES - OBLIKOVANJE POHI{TVA, SEV{EK LEON s.p. Oplotnica STEEL PLAST, d.o.o., Oto;e, Podnart {OLSKI CENTER SLOVENJ GRADEC, POKLICNA GOSTINSKA IN LESARSKA {OLA, Slovenj Gradec

4.

6.

POHI{TVO ZA PREDSOBO IN GARDEROBO

2.1. Predsobno in garderobno pohi[tvo AGROTRECK d.o.o. LJUBLJANA, Ljubljana - {martno AKRON d.o.o., Medvode ALPLES, d.d., ?ELEZNIKI, ?elezniki GORENJE NOTRANJA OPREMA d.o.o., Velenje HOBI MONT ALJO{A KRANJC s.p., Celje IZI MOBILI d.o.o., Ljubljana - {martno MARANGONI LUIGI MOBILI D’ARTE, Monfalcone (GO) MIZARSTVO PEKLENK BORIS s.p., Ljubljana MIZARSTVO SETNIKAR ROMAN s.p., Ljubljana MMP d.o.o. Ljubljana, Ljubljana - {entvid NOVOLES d.d. STRA?A, Stra/a PARON d.o.o., La[ko VENGE d.o.o. Ljubljana, Ljubljana 2.2. Pohi[tvo za predsobo in garderobo - ostalo AGROTRECK d.o.o. LJUBLJANA, Ljubljana - {martno AKRON d.o.o., Medvode ALPLES, d.d., ?ELEZNIKI, ?elezniki GARANT, d.d. Polzela, Polzela INTERDOM d.o.o., Maribor IZI MOBILI d.o.o., Ljubljana - {martno KLUN AMBIENTI d.o.o., Ljubljana MIZARSTVO SETNIKAR ROMAN s.p., Ljubljana VENGE d.o.o. Ljubljana, Ljubljana 3.

3.2. Otro[ki stoli KLUN AMBIENTI d.o.o., Ljubljana MIZARSTVO SETNIKAR ROMAN s.p., Ljubljana NOVOLES d.d. STRA?A, Stra/a ?ELVA LJUBLJANA, d.o.o., Ljubljana

POHI{TVO ZA OTROKE

3.1. Otro[ke postelje, pogradne postelje ALPLES, d.d., ?ELEZNIKI, ?elezniki DOMESTY d.o.o., Dobrovo v Brdih IZI MOBILI d.o.o., Ljubljana - {martno KLUN AMBIENTI d.o.o., Ljubljana MIZARSTVO SETNIKAR ROMAN s.p., Ljubljana ?ELVA LJUBLJANA, d.o.o., Ljubljana

DROBNO POHI{TVO

KUHINJE

6.1. Kuhinje za vgraditev⁄dograditev AGROTRECK d.o.o. LJUBLJANA, Ljubljana - {martno ARAN WORLD Srl, Casoli di Atri (TE) DOMESTY d.o.o., Dobrovo v Brdih 4.2. Regali ETIS d.o.o. LJUBLJANA, Ljubljana AKRON d.o.o., Medvode FURLAN {TEDILNIKI d.o.o., {kofljica GORENJE NOTRANJA OPREMA d.o.o., Velenje 4.4. Omare IZI MOBILI d.o.o., Ljubljana - {martno AKRON d.o.o., Medvode LARREDOPIÙ s.r.l., Gemona del Friuli ALTIS d.o.o. IDRIJA, Idrija MIZARSTVO ANTON KREVS s.p., Kranj HOBY LES d.o.o., {kofja vas MIZARSTVO SETNIKAR ROMAN s.p., Ljubljana IZI MOBILI d.o.o., Ljubljana - {martno MLINAR & MLINAR d.o.o., Ljubljana VENGE d.o.o. Ljubljana, Ljubljana NOVA KUHINJA d.o.o., Trzin VGRADNE OMARE HOBY d.o.o., {empeter v Savinjski dolini STV GLOBAL d.o.o., Dob SVEA LESNA INDUSTRIJA, d.d., Zagorje ob Savi 4.5. Drobno pohi[tvo - ostalo AKRON d.o.o., Medvode 6.2. Posami;ne kuhinje ALENKA d.o.o., Ljubljana AGROTRECK d.o.o. LJUBLJANA, Ljubljana - {martno ANTICA CASA DEL MOBILE FLORIT s.a.s. ARAN WORLD Srl, Casoli di Atri (TE) GARANT, d.d. Polzela, Polzela CENTRO CUCINE, Monfalcone (GO) INTERDOM d.o.o., Maribor FURLAN {TEDILNIKI d.o.o., {kofljica KLUN AMBIENTI d.o.o., Ljubljana IZI MOBILI d.o.o., Ljubljana - {martno 4.1. Pohi[tvo in hi[ni bar KLUN AMBIENTI d.o.o., Ljubljana


8

LARREDOPIÙ s.r.l., Gemona del Friuli KERIN.POVIRK d.o.o., Ljubljana-:rnu;e LIPA AJDOV{:INA d.d., Ajdov[;ina MIZARSTVO ERJAVEC ANDREJ s.p., Ljubljana MIZARSTVO NOKTURNO BRANKO BOGOLIN s.p., Leskovec pri Kr[kem MIZARSTVO SETNIKAR ROMAN s.p., Ljubljana MLINAR & MLINAR d.o.o., Ljubljana NOVA KUHINJA d.o.o., Trzin PANLES TRADE d.o.o., Roga[ka Slatina POBLES d.o.o., Cerknica RUSTIKA MASIVA d.o.o., Ljubljana SAN 21 d.o.o. Novo mesto, Novo mesto SPONA d.o.o., Limbu[ SVEA LESNA INDUSTRIJA, d.d., Zagorje ob Savi VENGE d.o.o. Ljubljana, Ljubljana 6.3. Kuhinjski blok ⁄ kuhinjske baterije AGROTRECK d.o.o. LJUBLJANA, Ljubljana - {martno ARAN WORLD Srl, Casoli di Atri (TE) IZI MOBILI d.o.o., Ljubljana - {martno MIZARSTVO SETNIKAR ROMAN s.p., Ljubljana NOVA KUHINJA d.o.o., Trzin POBLES d.o.o., Cerknica SVEA LESNA INDUSTRIJA, d.d., Zagorje ob Savi 6.4. Kuhinjski stoli - [tirino/niki in kuhinjske klopi AGROTRECK d.o.o. LJUBLJANA, Ljubljana - {martno ARAN WORLD Srl, Casoli di Atri (TE) KLUN AMBIENTI d.o.o., Ljubljana LIPA AJDOV{:INA d.d., Ajdov[;ina MIZARSTVO SETNIKAR ROMAN s.p., Ljubljana NOVOLES d.d. STRA?A, Stra/a SVEA LESNA INDUSTRIJA, d.d., Zagorje ob Savi 6.5. Kuhinjske mize AGROTRECK d.o.o. LJUBLJANA, Ljubljana - {martno ARAN WORLD Srl, Casoli di Atri (TE) LARREDOPIÙ s.r.l., Gemona del Friuli LIPA AJDOV{:INA d.d., Ajdov[;ina MIZARSTVO SETNIKAR ROMAN s.p., Ljubljana NOVOLES d.d. STRA?A, Stra/a SVEA LESNA INDUSTRIJA, d.d., Zagorje ob Savi 6.6. Kuhinje - ostalo AGROTRECK d.o.o. LJUBLJANA, Ljubljana - {martno ARAN WORLD Srl, Casoli di Atri (TE) BODO:NOST MARIBOR d.o.o., Maribor F&G PODR?AJ, PROIZVODNJA {TEDILNIKOV, GREGOR PODR?AJ s.p., Grosuplje JEKLO IMEX, d.o.o., RADOVLJICA, Radovljica JEZ d.o.o., Ljubljana KERIN.POVIRK d.o.o., Ljubljana-:rnu;e KLUN AMBIENTI d.o.o., Ljubljana KOVINOPLASTIKA LO? d.d., Stari trg pri Lo/u LARREDOPIÙ s.r.l., Gemona del Friuli MARANGONI LUIGI MOBILI D’ARTE, Monfalcone (GO) MIZARSTVO PEKLENK BORIS s.p., Ljubljana MIZARSTVO PETERNELJ & KR?I{NIK MIHA PETERNELJ s.p., Poljane nad {kofjo Loko MIZARSTVO SETNIKAR ROMAN s.p., Ljubljana MLINAR & MLINAR d.o.o., Ljubljana NOVA KUHINJA d.o.o., Trzin PANLES TRADE d.o.o., Roga[ka Slatina PE:I KERAMIKA, d.o.o., Novo mesto RUSTIKA MASIVA d.o.o., Ljubljana SALON POHI{TVA AMBIENTA, JADRANKA ZAKOV{EK s.p., Celje SAN 21 d.o.o. Novo mesto, Novo mesto SVEA LESNA INDUSTRIJA, d.d., Zagorje ob Savi TEHNOUNION ZASTOPSTVA d.o.o., Ljubljana

7.

KOPALNICE

7.1. Oprema za kopalnice EFFEKT d.o.o., Brezovica pri Ljubljani GORENJE NOTRANJA OPREMA d.o.o., Velenje IKA, ?IRI, d.o.o., ?iri IZI MOBILI d.o.o., Ljubljana - {martno KLUN AMBIENTI d.o.o., Ljubljana KOLPA, d.d. METLIKA, Metlika REFLEX d.o.o., Gornja Radgona SAN 21 d.o.o. Novo mesto, Novo mesto STEEL PLAST, d.o.o., Oto;e, Podnart VIDAX d.o.o., Limbu[

KOPA: INTERIER d.o.o., Ljubljana-{entvid MAKAL, d.o.o., Roga[ka Slatina MEBLO JOGI d.o.o., Nova Gorica MGM d.o.o. NOVA GORICA, Nova Gorica MOBILAR d.o.o., Slavonski Brod SPLO{NO TAPETNI{TVO IVAN BOKAL s.p., {kofja Loka

7.2. Kopalnice - ostalo IKA, ?IRI, d.o.o., ?iri IZI MOBILI d.o.o., Ljubljana - {martno JEKLO IMEX, d.o.o., RADOVLJICA, Radovljica KLUN AMBIENTI d.o.o., Ljubljana KOLPA, d.d. METLIKA, Metlika SAN 21 d.o.o. Novo mesto, Novo mesto STEEL PLAST, d.o.o., Oto;e, Podnart VIDAX d.o.o., Limbu[

8.7. Oblazinjeno pohi[tvo - ostalo EKOTRADE d.o.o., {entjan/ pri Dravogradu GLOBALING d.o.o., Velenje IMPRINT d.o.o., Ljubljana INTERDOM d.o.o., Maribor KLUN AMBIENTI d.o.o., Ljubljana KOPA: INTERIER d.o.o., Ljubljana-{entvid KRALJ JANEZ s.p., {kofljica MAKAL, d.o.o., Roga[ka Slatina MEBLO JOGI d.o.o., Nova Gorica MIZARSTVO-POHI{TVO SILVO ?AKELJ s.p., ?iri MOBILAR d.o.o., Slavonski Brod S&K COMPANY d.o.o., Miklav/ na Dravskem polju SPLO{NO TAPETNI{TVO IVAN BOKAL s.p., {kofja Loka TAPETNI{TVO NOVAK, ROBERT NOVAK s.p., Ljubljana-Polje TOM TOVARNA OPREME d.d., Mokronog

8.

9.

OBLAZINJENO POHI{TVO

8.1. Le/alniki MEBLO JOGI d.o.o., Nova Gorica KLUN AMBIENTI d.o.o., Ljubljana 8.2. Po;ivalniki in gugalniki DESIGN OFFICE d.o.o. KOPER, Koper IMPRINT d.o.o., Ljubljana KLUN AMBIENTI d.o.o.m Ljubljana SELES - OBLIKOVANJE POHI{TVA, SEV{EK LEON s.p. Oplotnica SPLO{NO TAPETNI{TVO IVAN BOKAL s.p. {kofja Loka TAPETNI{TVO NOVAK, ROBERT NOVAK s.p. Ljubljana-Polje 8.3. Fotelji BRALKO d.o.o.. Velenje DESIGN OFFICE d.o.o. KOPER. Koper IMPRINT d.o.o.. Ljubljana MEBLO JOGI d.o.o., Nova Gorica KLUN AMBIENTI d.o.o.. Ljubljana SPLO{NO TAPETNI{TVO IVAN BOKAL s.p.. {kofja Loka TAPETNI{TVO NOVAK, ROBERT NOVAK s.p.. Ljubljana-Polje 8.4. Sede/ne garniture - sodobne EKOTRADE d.o.o., {entjan/ pri Dravogradu FABRIKA namje[taja DALLAS, Bla/uj, Sarajevo GLOBALING d.o.o., Velenje INTERDOM d.o.o., Maribor KLUN AMBIENTI d.o.o., Ljubljana KOPA: INTERIER d.o.o., Ljubljana-{entvid MAKAL, d.o.o., Roga[ka Slatina MARANGONI LUIGI MOBILI D’ARTE, Monfalcone (GO) MEBLO JOGI d.o.o., Nova Gorica MGM d.o.o. NOVA GORICA, Nova Gorica MIZARSTVO-POHI{TVO SILVO ?AKELJ s.p., ?iri MOBILAR d.o.o., Slavonski Brod SPLO{NO TAPETNI{TVO IVAN BOKAL s.p., {kofja Loka TOM TOVARNA OPREME d.d., Mokronog 8.5. Sede/ne garniture - stilne ANTICA CASA DEL MOBILE FLORIT s.a.s. EMOK d.o.o., Cerkno INTERDOM d.o.o., Maribor KLUN AMBIENTI d.o.o., Ljubljana KOPA: INTERIER d.o.o., Ljubljana-{entvid MEBLO JOGI d.o.o., Nova Gorica SPLO{NO TAPETNI{TVO IVAN BOKAL s.p., {kofja Loka STILLES d.d., Sevnica

SPALNICE

9.1. Spalnice, ki jih je mo/no dograditi DOMESTY d.o.o., Dobrovo v Brdih GARANT, d.d. Polzela, Polzela INTERDOM d.o.o., Maribor IZI MOBILI d.o.o., Ljubljana - {martno KRASOPREMA d.d. DUTOVLJE, Dutovlje LIP BLED, d.d., Bled MIZARSTVO SETNIKAR ROMAN s.p., Ljubljana SMOLEJ, d.o.o., Tr/i; 9.2. Zra;ne postelje DOMA-KO d.o.o. MIRNA, Mirna FULL - POINT d.o.o. KOPER, Koper MARSEN, PETERKA MARKO, s.p., Dom/ale 9.3. Kme;ke in pode/elske spalnice BODO:NOST MARIBOR d.o.o., Maribor LIP RADOMLJE d.d., Radomlje MARANGONI LUIGI MOBILI D’ARTE, Monfalcone (GO) 9.4. Dvojne postelje, enojne postelje DOMA-KO d.o.o. MIRNA, Mirna IZI MOBILI d.o.o., Ljubljana - {martno KIG d.d.. Ig KLUN AMBIENTI d.o.o., Ljubljana MEBLO JOGI d.o.o. NOVA GORICA, Nova Gorica NOVOLES d.d. STRA?A, Stra/a SMOLEJ, d.o.o., Tr/i; SPLO{NO TAPETNI{TVO IVAN BOKAL s.p., {kofja Loka TOM TOVARNA OPREME d.d., Mokronog 9.5. Mre/e iz letvic, okvirji DOMA-KO d.o.o. MIRNA. Mirna MARSEN, PETERKA MARKO, s.p.. Dom/ale MEBLO JOGI d.o.o., Nova Gorica PERFECTA d.o.o.. Zagreb SMOLEJ, d.o.o.. Tr/i;

9.6. ?imnice BOUNT d.o.o.. Koper - Capodistria DOMA-KO d.o.o. MIRNA. Mirna INTERDOM d.o.o., Maribor KLUN AMBIENTI d.o.o., Ljubljana MEBLO JOGI d.o.o. NOVA GORICA, Nova Gorica PERFECTA d.o.o., Zagreb SPLO{NO TAPETNI{TVO IVAN BOKAL s.p., {kofja Loka TOM TOVARNA OPREME d.d., Mokronog 8.6. Sede/ni elementi, sestavljeni v ve;je garniture TRGODOM No. 1, d.o.o., Kranj INTERDOM d.o.o., Maribor KLUN AMBIENTI d.o.o., Ljubljana


leykam


11

9.7. Spalnice - sodobne ALPLES, d.d., ?ELEZNIKI, ?elezniki BREST POHI{TVO d.o.o. CERKNICA, Cerknica DOMA-KO d.o.o. MIRNA, Mirna GORENJE NOTRANJA OPREMA d.o.o., Velenje INTERDOM d.o.o., Maribor IZI MOBILI d.o.o., Ljubljana - {martno KLUN AMBIENTI d.o.o., Ljubljana LIP BLED, d.d., Bled MEBLO JOGI d.o.o., Nova Gorica MIZARSTVO PEKLENK BORIS s.p., Ljubljana MIZARSTVO SETNIKAR ROMAN s.p., Ljubljana NAREDI SAM OBL’:, d.o.o., Kranj NOVOLES d.d. STRA?A, Stra/a PARON d.o.o., La[ko SMOLEJ, d.o.o., Tr/i; VENGE d.o.o. Ljubljana, Ljubljana 9.8. Spalnice - stilne INTERDOM d.o.o., Maribor LIP RADOMLJE d.d., Radomlje MEBLO JOGI d.o.o., Nova Gorica MIZARSTVO SETNIKAR ROMAN s.p., Ljubljana STILLES d.d., Sevnica

10.3. Jedilnice - stilne INTERDOM d.o.o., Maribor LIP RADOMLJE d.d., Radomlje NOVOLES d.d. STRA?A, Stra/a STILLES d.d., Sevnica 10.4. Jedilnice - ostalo BODO:NOST MARIBOR d.o.o., Maribor FORTRADE d.o.o., Vrhnika INTERDOM d.o.o., Maribor KERIN.POVIRK d.o.o., Ljubljana-:rnu;e KLUN AMBIENTI d.o.o., Ljubljana

12. 11.

MIZE, STOLI

11.1. Mize h kav;u in foteljem - sodobne INTERDOM d.o.o., Maribor MARANGONI LUIGI MOBILI D’ARTE, Monfalcone (GO) NOVOLES d.d. STRA?A, Stra/a 11.2. Mize h kav;u in foteljem - stilne INTERDOM d.o.o., Maribor 11.3.

9.9. Stenske, zlo/ljive in omarne postelje DOMA-KO d.o.o. MIRNA, Mirna MEBLO JOGI d.o.o., Nova Gorica MIZARSTVO SETNIKAR ROMAN s.p., Ljubljana SMOLEJ, d.o.o., Tr/i; 9.10. Vodne postelje ARDENA TOMA? NOVAK s.p., Ljubljana DOMA-KO d.o.o. MIRNA, Mirna GLOBALING d.o.o., Velenje MAREMICO, d.o.o., Ljubljana MARSEN, PETERKA MARKO, s.p., Dom/ale MIZARSTVO SETNIKAR ROMAN s.p., Ljubljana 9.11. Spalnice - ostalo AGROTRECK d.o.o. LJUBLJANA, Ljubljana - {martno BREST POHI{TVO d.o.o. CERKNICA, Cerknica DOLLAR d.o.o., Dom/ale DOMA-KO d.o.o. MIRNA, Mirna HITEX d.o.o., Ravne na Koro[kem HOBY LES d.o.o., {kofja vas IZI MOBILI d.o.o., Ljubljana - {martno JEKLO IMEX, d.o.o., RADOVLJICA, Radovljica KIG d.d., Ig KLUN AMBIENTI d.o.o., Ljubljana MAREMICO, d.o.o., Ljubljana MEBLO JOGI d.o.o. NOVA GORICA, Nova Gorica METAL DESIGN d.o.o. AJDOV{:INA, Ajdov[;ina MIZARSTVO SETNIKAR ROMAN s.p., Ljubljana NAREDI SAM OBL’:, d.o.o., Kranj SMOLEJ, d.o.o., Tr/i; VENGE d.o.o. Ljubljana, Ljubljana

Vrtljivi stoli, stoli na kolesih, vrtljivi stoli na kolesih DONAR d.o.o., Ljubljana KLUN AMBIENTI d.o.o., Ljubljana 11.4. Kotne klopi - sodobne KLUN AMBIENTI d.o.o., Ljubljana SMOLEJ, d.o.o., Tr/i; STOLARNA DOBREPOLJE d.d., Videm - Dobrepolje 11.5. Kotne klopi - stilne KLUN AMBIENTI d.o.o., Ljubljana SMOLEJ, d.o.o., Tr/i; 11.6. Jedilne in raztegljive mize - sodobne ARAN WORLD Srl, Casoli di Atri (TE) INTERDOM d.o.o., Maribor KLI LOGATEC, d.d., Logatec LIP RADOMLJE d.d., Radomlje NOVOLES d.d. STRA?A, Stra/a SMOLEJ, d.o.o., Tr/i; STOLARNA DOBREPOLJE d.d., Videm - Dobrepolje 11.7. Jedilne in raztegljive mize - stilne ARAN WORLD Srl, Casoli di Atri (TE) INTERDOM d.o.o., Maribor LIP RADOMLJE d.d., Radomlje NOVOLES d.d. STRA?A, Stra/a STILLES d.d., Sevnica 11.8. Gugalni stoli KLI LOGATEC, d.d., Logatec KLUN AMBIENTI d.o.o., Ljubljana NOVOLES d.d. STRA?A, Stra/a

10.1. Jedilnice - posamezni pohi[tveni kosi CRI CELJE d.o.o., Celje INTERDOM d.o.o., Maribor KERIN.POVIRK d.o.o., Ljubljana-:rnu;e LIPA AJDOV{:INA d.d., Ajdov[;ina MARANGONI LUIGI MOBILI D’ARTE, Monfalcone (GO) NOVOLES d.d. STRA?A, Stra/a

11.9. Stoli - sodobni ALE{ DOLINAR s.p., Celje DONAR d.o.o., Ljubljana KLI LOGATEC, d.d., Logatec KLUN AMBIENTI d.o.o., Ljubljana LIP RADOMLJE d.d., Radomlje NOVOLES d.d. STRA?A, Stra/a SMOLEJ, d.o.o., Tr/i; STOLARNA DOBREPOLJE d.d., Videm - Dobrepolje

10.2. Jedilnice - sodobne INTERDOM d.o.o., Maribor KERIN.POVIRK d.o.o., Ljubljana-:rnu;e MURALES d.d. LJUTOMER, Ljutomer NOVOLES d.d. STRA?A, Stra/a STOLARNA DOBREPOLJE d.d., Videm - Dobrepolje

11.10. Stoli - stilni INTERDOM d.o.o., Maribor KLUN AMBIENTI d.o.o., Ljubljana LIP RADOMLJE d.d., Radomlje NOVOLES d.d. STRA?A, Stra/a STILLES d.d., Sevnica

10.

JEDILNICE

11.11. Mize, stoli - ostalo ALTIS d.o.o. IDRIJA, Idrija BODO:NOST MARIBOR d.o.o., Maribor INTERDOM d.o.o., Maribor KLUN AMBIENTI d.o.o., Ljubljana METAL DESIGN d.o.o. AJDOV{:INA, Ajdov[;ina MURALES d.d. LJUTOMER, Ljutomer S&K COMPANY d.o.o., Miklav/ na Dravskem polju SMOLEJ, d.o.o., Tr/i; STOLARNA DOBREPOLJE d.d., Videm - Dobrepolje DNEVNE SOBE

12.1. Pohi[tvo za dograditev - sodobno ALPLES, d.d., ?ELEZNIKI, ?elezniki GARANT, d.d. Polzela, Polzela IZI MOBILI d.o.o., Ljubljana - {martno MEBLO JOGI d.o.o., Nova Gorica MIZARSTVO SETNIKAR ROMAN s.p., Ljubljana MMP d.o.o. Ljubljana, Ljubljana - {entvid POBLES d.o.o., Cerknica 12.2. Pohi[tvo za dograditev - stilno INTERDOM d.o.o., Maribor MARANGONI LUIGI MOBILI D’ARTE, Monfalcone (GO) MIZARSTVO SETNIKAR ROMAN s.p., Ljubljana 12.3. Kme;ke in pode/elske dnevne sobe BODO:NOST MARIBOR d.o.o., Maribor MIZARSTVO SETNIKAR ROMAN s.p., Ljubljana 12.4. Razdelilni elementi MIZARSTVO SETNIKAR ROMAN s.p., Ljubljana 12.5. Regali INTERDOM d.o.o., Maribor IZI MOBILI d.o.o., Ljubljana - {martno MIZARSTVO SETNIKAR ROMAN s.p., Ljubljana 12.6. Dnevne sobe - sodobne BREST POHI{TVO d.o.o. CERKNICA, Cerknica DOMESTY d.o.o., Dobrovo v Brdih GORENJE NOTRANJA OPREMA d.o.o., Velenje INTERDOM d.o.o., Maribor IZI MOBILI d.o.o., Ljubljana - {martno MIZARSTVO PEKLENK BORIS s.p., Ljubljana MIZARSTVO SETNIKAR ROMAN s.p., Ljubljana NOVOLES d.d. STRA?A, Stra/a PARON d.o.o., La[ko POBLES d.o.o., Cerknica 12.7. Dnevne sobe - stilne ANTICA CASA DEL MOBILE FLORIT s.a.s. INTERDOM d.o.o., Maribor MIZARSTVO SETNIKAR ROMAN s.p., Ljubljana NOVOLES d.d. STRA?A, Stra/a POBLES d.o.o., Cerknica STILLES d.d., Sevnica 12.8. Dnevne sobe - ostalo AGROTRECK d.o.o. LJUBLJANA, Ljubljana - {martno AKRON d.o.o., Medvode BREST POHI{TVO d.o.o. CERKNICA, Cerknica IZI MOBILI d.o.o., Ljubljana - {martno MIZARSTVO SETNIKAR ROMAN s.p., Ljubljana NAREDI SAM OBL’:, d.o.o., Kranj POBLES d.o.o., Cerknica


12

13.

PISARNI{KO POHI{TVO

13.1. Pisarni[ko pohi[tvo AGROTRECK d.o.o. LJUBLJANA, Ljubljana - {martno DESIGN OFFICE d.o.o. KOPER, Koper ERGOLES d.o.o., Ljubljana HAM d.o.o., Ljubljana HI-PO, d.o.o., GROSUPLJE, Grosuplje HIT PRELESS d.o.o., Medvode IMA d.o.o., Preserje MARANGONI LUIGI MOBILI D’ARTE, Monfalcone (GO) METALIMPEX, d.o.o., :rni Kal MIZARSTVO PEKLENK BORIS s.p., Ljubljana MIZARSTVO SETNIKAR ROMAN s.p., Ljubljana MZG, d.o.o. GROSUPLJE, Grosuplje NAREDI SAM OBL’:, d.o.o., Kranj POBLES d.o.o., Cerknica STILLES d.d., Sevnica TRIPLAN d.o.o., Ljubljana 14.

DRUGO POHI{TVO

14.1. Delovne mize IZI MOBILI d.o.o., Ljubljana - {martno 14.2. Pleteno pohi[tvo in kovinsko pohi[tvo METAL DESIGN d.o.o. AJDOV{:INA, Ajdov[;ina 14.3.

Prenosno pohi[tvo - pohi[tvo za lastno monta/o ATOM RADENCI d.o.o., Radenci IZI MOBILI d.o.o., Ljubljana - {martno 14.4. Poletno pohi[tvo INTERDOM d.o.o., Maribor NOVOLES d.d. STRA?A, Stra/a STEEL PLAST, d.o.o., Oto;e, Podnart 14.5. Drugo pohi[tvo - ostalo IZI MOBILI d.o.o., Ljubljana - {martno ROLETARSTVO MEDLE d.o.o., Novo mesto STEEL PLAST, d.o.o., Oto;e, Podnart 16.

DESIGN STUDIO

16.1. Design studio ROSI ZGONC, d.o.o., Ljubljana ZAVOD BIG, Ljubljana 17.

SVETILA

17.1. Svetila ANTICA CASA DEL MOBILE FLORIT s.a.s. ARIES DESIGN d.o.o., {empeter PIRNAT KOVINOPASARSTVO d.o.o., Ljubljana RACMAN, d.o.o. LJUBLJANA, Ljubljana SIJAJ HRASTNIK d.d., Hrastnik TAPETNI{TVO NOVAK, ROBERT NOVAK s.p., Ljubljana-Polje 18.

POHI{TVENO OKOVJE

18.1. Pohi[tveno okovje BLA?I:, ROBNI TRAKOVI d.o.o., Ljubljana DIAPROMET LJUBLJANA, d.o.o., Ljubljana HOBY PROGRAM d.o.o., Grosuplje KUM-PLAST d.o.o., Zagorje ob Savi RUJZ DESIGN d.o.o., Ljubljana VENGE d.o.o. Ljubljana, Ljubljana

19.

TKANINE

19.1. Dekorativne tkanine BOUNT d.o.o., Koper - Capodistria SHANTI ENTERPRISES, New Delhi

22.

DRUGO

22.1. Drugo - neimenovano ALENKA d.o.o., Ljubljana AMS d.o.o., Ljubljana ANTICA CASA DEL MOBILE FLORIT s.a.s. 19.2. Zavese ATOM RADENCI d.o.o., Radenci BOUNT d.o.o., Koper - Capodistria BATAGEL & CO d.o.o., Postojna ROLETARSTVO MEDLE d.o.o., Novo mesto BENEDICT d.o.o., Ljubljana SHANTI ENTERPRISES, New Delhi BIO NOVA SKK d.o.o., Jesenice SMODI{ IN MAYS d.n.o., Logatec BLA?I:, ROBNI TRAKOVI d.o.o., Ljubljana VELANA TOVARNA ZAVES, d.d., Ljubljana BOJLES d.o.o., Ljubljana - {martno BRALKO d.o.o., Velenje 19.3. Pregrinjala CESTNIK MIROSLAV s.p. - POSREDNI{TVO CVENK, Ptuj BOUNT d.o.o., Koper - Capodistria CONSTRUCTOR AUSTRIA WOLFGANG ZAUFENBERGER, MEBLO JOGI d.o.o., Nova Gorica Klagenfurt ODEJA, {KOFJA LOKA, d.d., {kofja Loka DAVID ZHANG INTERNATIONAL CO Ltd., s.r.o., Praha SHANTI ENTERPRISES, New Delhi DROP SHOP d.o.o. LJUBLJANA, Ljubljana - {entvid DURAL d.o.o., Slovenj Gradec 19.4. Preproge DZS, ZALO?NI{TVO IN TRGOVINA, d.d., Ljubljana ORIENTHAUS REYHANI GmbH, Graz EXPERT! d.o.o. Pribor center, Vrhnika SHANTI ENTERPRISES, New Delhi FEJO TRADE, JOVITA KOZOL s.p., Ho;e FUNDER MAX GmbH, St. Veit 19.5. Tkanine - ostalo GRAWE ZAVAROVALNICA d.d., Maribor DOLLAR d.o.o., Dom/ale HOBY PROGRAM d.o.o., Grosuplje HITEX d.o.o., Ravne na Koro[kem HQ d.o.o., Ljubljana ODEJA, {KOFJA LOKA, d.d., {kofja Loka HROVAT JURIJ s.p. SPLO{NO PE:ARSTVO, Menge[ S&K COMPANY d.o.o., Miklav/ na Dravskem polju HSS BAZENI d.o.o., Ljubljana SHANTI ENTERPRISES, New Delhi INTERLES, d.o.o., Lenart v Slovenskih goricah SMODI{ IN MAYS d.n.o., Logatec IZIS - IZTOK TOMC, s.p., Brezje J.U.A.FRISCHEIS d.o.o., Ljubljana - {entvid JINK d.o.o., Gornja Radgona 20. STORITVE, IN?ENIRING IN LITERATURA KAMINI IN PE:I LUZAR ZVONKO s.p. KERIN.POVIRK d.o.o., Ljubljana-:rnu;e 20.1. Nepremi;ninsko posredovanje KGZ M SORA z.o.o., ?iri EDER HELOPAL d.o.o., Selnica ob Dravi KOLPA, d.d. METLIKA, Metlika KONIK d.o.o., Slovenj Gradec 20.2. Banke, zavarovalnice KOOP TRGOVINA d.o.o., Zdole ZAVAROVALNICA MARIBOR d.d., Maribor KOPT, BLED, d.o.o. KOVINATRADE d.d. CELJE, Celje 20.3. Arhitektura, na;rtovanje LANGO d.o.o., Ljubljana ARIES DESIGN d.o.o., {empeter MADERALES d.o.o., Ljubljana HOBI MONT ALJO{A KRANJC s.p., Celje MARMO d.o.o., Ljubljana POBLES d.o.o., Cerknica MEGA-MAR d.o.o., Novo mesto MIZARSTVO PETERNELJ & KR?I{NIK MIHA PETERNELJ s.p., 20.4. Revije, zalo/be Poljane nad {kofjo Loko MB - TECH d.o.o., Ljubljana - Polje MKL SYSTEMS d.o.o., {en;ur MLADINSKA KNJIGA ZALO?BA d.d., Ljubljana MLINAR - PREDELAVA LESA d.o.o., ?abnica POLITRON> POSLOVNE DEJAVNOSTI MARJAN PAPE? s.p., NOVELA, d.o.o., Jesenice Ljubljana ORTOPEDICA d.o.o., Maribor PARNAD d.o.o., Ljubljana 20.5. Raziskave, razvoj, inovacije PASARSTVO PIRNAR ROMAN s.p., Ljubljana - {martno ELLMAX d.o.o., Slovenska Bistrica PIRC INTERNATIONAL d.o.o., Ljubljana POSREDOVANJE GUGI, VLADIMIR DLOUHY s.p., Apa;e 20.6. Storitve, in/eniring in literatura - ostalo POTENCIAL d.o.o., LJUBLJANA, Ljubljana JEKLO IMEX, d.o.o., RADOVLJICA, Radovljica PROGETTOLEGNO SNC, Gorizia VENGE d.o.o. Ljubljana, Ljubljana PVC NAGODE d.o.o., Postojna ZAVOD BIG, Ljubljana REGENERACIJA, d.o.o., Vodice pri Ljubljani ROLETARSTVO MEDLE d.o.o., Novo mesto ROSI ZGONC, d.o.o., Ljubljana 21. ZDRU?ENJA IN USTANOVE SINERG d.o.o., Postojna SLOLES d.o.o., {entjur 21.1. Zdru/enja in ustanove SMODI{ IN MAYS d.n.o., Logatec SREDNJA GOZDARSKA IN LESARSKA {OLA POSTOJNA, STEINBACH d.o.o., Ljubljana Postojna TRGOKOP TRGOVINA IN STORITVE, d.o.o., Velenje SREDNJA LESARSKA {OLA {KOFJA LOKA, {kofja Loka TRIDOM d.o.o., Ljubljana {OLSKI CENTER LJUBLJANA, SREDNJA LESARSKA {OLA, UNIVERZA V LJUBLJANI, BIOTEHNI{KA FAKULTETA, Ljubljana Ljubljana TEHNI{KI {OLSKI CENTER NOVA GORICA SREDNJA LESARS- VISCONTI FINE ART d.o.o., Ljubljana KA IN GRADBENA {OLA, Nova Gorica ZEPTER SLOVENICA d.o.o. SLOVENJ GRADEC, Slovenj ZAVOD ZA USPOSABLJANJE JANEZA LEVCA, Ljubljana Gradec ZUPAN STANISLAV s.p. GLEDALI{KA KAVARNA MARIBOR, Maribor ZUPANC JURIJ s.p., Selca


13

Uspeπnice in poslovne uspeπnice! UËite se iz tujih napak in dobrih knjig. Zdrav otrok in ljubezen starπev

Poslovanje s hitrostjo misli Bill Gates

Harville Hendrix

7.900 25% popusta

PriroËnik za starπe. Knjiga ponuja enkratno priloænost za osebno rast. »e reπimo stvari, ki izvirajo iz otroπtva, lahko z otroki vzpostavimo zavesten in bolj zdrav odnos. Pri tem starost otrok ni pomembna. Poleg drugih praktiËnih pristopov, ki lahko uËinkovito oblikujejo vez med starπem in otrokom, v knjigi tudi izvemo, kako otrokom pomagati, da bodo postali zdravi, odgovorni in ljubeËi ljudje.

9.459 50% popusta

Za vami: Ali lahko skromni ljudje uspejo

Kot soustanovitelj, predsednik in izvrπni direktor vodilnega svetovnega proizvajalca raËunalniπke opreme Microsoft nam ta sodobni vizionar zakriva, kaj Ëaka podjetja v vznemirljivih prvih letih novega stoletja. Kaj lahko - in kaj mora - storiti sleherni vodilni poslovneæ, da bi obdræal svoje podjetje na povrπju. flV nekaj sem trdno prepriËan,« piπe Gates. flO tem ali boste zmagovalec ali poraæenec, bo odloËal vaπ naËin uporabe informacij.«

Kako se ... ljubite kot porno zvezda

Roger Fritz

Jenna Jameson

»e bi radi izvedeli kaj veË o ljudeh, ki Avtorica Jenna Jameson je po oceni so sposobni krotiti svoj ego, potem revije Rolling Stone igralka , ki ji je preberite to knjigo. Iz Fritzove knjige uspelo postati zvezda med med seva spoznanje, kako lahko tudi brez slaËipuncami, revija New York pa jo pretiranega ponosa postanete boljπi prednaroËilo: imenuje kulturna ikona. Kot najveËja Ëlovek in dober vodja. Avtor ugotavlzvezda filmov za odrasle vseh Ëasov izid 10. dec. ja, kako so vase zagledani ljudje je prejela vsa najviπja priznanja, ki jih kratkovidni in bolj obËutljivi oz. podeljuje tovrstna industija. Jenna se do za naroËila ranljivi ob neuspehih, saj ne morejo je izkazala tudi kot sposobna poslov1.12.2006 razumeti, da ima vsakdo πibke toËke. na æenska. Njeni nepozabni spomini je ne ce sit 0 1.00 V takih trenutki ti prepotentneæi tudi ne so veË stvari hkrati: πokantna seksualmorejo raËunati na podporo drugih ljudi. Saj, kdo pa bo pomagal na zgodovina, pogled od znotraj na skrito delovanje milijarde tistim , ki jih æene zgolj stremuπtvo in prevzetnost? V knjigi boste dolarjev vredne industrije filmov za odrasle in grozljiva pripoved odkrili vrsto dobrih misli, rekov in spoznanj, kakπne so lastnosti iz Jennine mraËne preteklosti. Z demoni iz preteklosti se vedno dobrega vodje. Zanimivo bo spoznanje, da najbolj moËne osebsooËa s humorjem in pripoveduje zabavne zgodbe iz enega nosti ne potrebujejo nenehnih pohval in uspehov. V knjigi boste izmed najbolj spornih poslovnih podroËij v zgodovini, vam deli lahko izpolnili vpraπalnik, ki vam bo pokazal, kako sebiËni ste in sramotne nasvete, med katere sodi tudi njenih deset zapovedi odkrili, zakaj so skromni ljudje zgled, ki mu drugi radi sledijo. zapeljevanja in spolnosti, kako postati sam svoj zvodnik in kako Zapiπite si geslo: napake in porazi so πele uvod v zmago! uspeti v poslovnem svetu kot æenska (ali moπki).

NaroËilnica: Ime in priimek (ali ime podjetja):

..................................................................

ID πt. za DDV (davËni zavezanec  DA  NE):

..................................................................

Naslov:

.................................................................. Poπtna πtevilka, poπta:

.................................................................. Telefonski kontakt:

.................................................................. E-mail:

..................................................................

Nepreklicno naroËam knjige (oznaËi izbrano):    

Zdrav otrok in ljubezen Poslovanje s hitrostjo misli Ali lahko skromni ljudje uspejo Ljubite se kot porno zvezda

5.925 SIT 19,73 € 4.729 SIT 18,36 € 4.400 SIT 24,62 € 5.900 SIT 24,72 €

Menjalni teËaj 239,640.

Knjigo + poπtne stroπke bom plaËal:  po povzetju (velja za fiziËne osebe)  na osnovi raËuna v 15-ih dneh po prejemu raËuna (velja za pravne osebe, DDV je æe vkljuËen v ceno) NaroËilnico poπljite na naslov: Media Terra d.o.o., Parmova 14, 1000 Ljubljana NaroËilnico lahko poπljete tudi po faksu: 01 230 90 30 ali po e-poπti: emil@mediaterra.si NaroËene knjige vam bo dostavil zaloænik knjig Orbis.


14

Izdelujemo modno æensko in moπko usnjeno konfekcijo iz kvalitenega ovËjega usnja in uvËjega krzna. Do konca novembra vam nudimo 10 % popust na kupljeno ali naroËeno konfekcijo

Info: 041/709 924 ali 03/5764 484, Domis d.o.o., Selski vrh 5, 3215 LoËe.


Podjetnik Podjetniku November 2006  

Podjetnik Podjetniku je revija, ki ponuja podjetnikom neposredno ponudbo svojih izdelkov ali storitev tistim, ki to najbolj potrebujejo – dr...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you