Page 1

Zaloænik: Virgo.Com., d.o.o., distribucija: Poπta Slovenije

Foto: FOTOSPRING

Informativno glasilo in katalog medpodjetniπkega poslovanja in ponudb. Junij 2005. Cena: 0 SIT. Naklada: 74.000 izvodov, distribuirana na vse podjetniπke naslove v Sloveniji.

iz lepote narave za lepoto doma

V roke tistemu, ki skrbi za uspeπnost in poslovno rast podjetja


Ali se boste po objavi oglasa v Podjetnik/podjetniku πe ljubili in se dobro imeli? Zagotavljamo vam: πe in πe bolj!

Znano reklamno sporoËilo vas opozarja, da z objavo oglasa na znanih barvastih straneh tvegate velik (poslovni) uspeh, zaradi katerega ne boste imeli veË Ëasa za druæino, za ljubljenje in uæivanje v æivljenju. Zato pa boste imeli gromozansko veliko jahto, ki bo celo leto poæirala denar v portoroπki marini, zato da boste enkrat na leto izpluli do dalmatinskih otokov, kjer se boste cel teden do onemoglosti dolgoËasili ali pa s pomoËjo najsodobnejπih elektronskih komunikacij πe naprej delali in vodili podjetje. Ali je res to vaπ cilj? V flPodjetnik/podjetniku« vam æelimo predvsem olajπati posel in vam tako omogoËiti veliko veË prostega Ëasa, ki ga boste lahko posvetili svojim najbliæjim, svoji druæini, ljubezni, potovanjem po zanimivih krajih, kjer boste spoznavali zanimive ljudi, glasbi, knjigam ... skratka, uæivanju v æivljenju. V flPodjetnik/podjetniku« smo prepriËani, da je vaπa najboljπa stranka drugi podjetnik, ki potrebuje vas in vi potrebujete njega. Vaπ oglas vam bo omogoËil, da se bosta hitreje naπla in si tako prihranila Ëas, ki bi ga drugaËe zapravila za iskanje brez garancije uspeha. Izkuπnje s prvo πtevilko tega, kar πe vedno nekoliko neskromno imenujemo flrevija«, potrjujejo te trditve: Vsi, s katerimi smo æe nekaj dni po izidu prve πtevilke kontaktirali, so bili veË kot zadovoljni. Rezultati so bili nad vsemi priËakovanji. Oglaπevalci so poroËali o telefonih, ki so flpregorevali«, o znatno poveËanem povpraπevanju, o bistveno boljπem rezultatu, kot po oglasu v kateri koli drugi ediciji ... Zato vam bo æe povrπen pregled druge πtevilke pokazal, da se je veËina odloËila, da oglas ponovi oz. nadaljuje s sodelovanjem. Njim so se prikljuËili πe πtevilni novi, ki æe zaupajo novemu mediju.. Poletje je pred nami in z njim Ëas poËitnic, dopustov in potovanj. Poskrbite, da bo za vas to mogoËe prvo resniËno brezskrbno poletje. Ker bo za posel jeseni poskrbljeno, ker bodo naroËila zadostna, ker bodo zaloge prodane. Pred jesenjo izide namreË πe tretja πtevilka flPodjetnika podjetniku«, ki vam bo to omogoËila. Da se boste to poletje πe raje imeli in πe bolj uæivali v æivljenju.

Vaπ urednik


Prst kot kljuË - geslo na vsak prst V prejπnji πtevilki revije flPodjetnik-podjetniku« ste prebrali, kako si lahko æe danes zagotovimo udobno in varno odklepanje vrat s pomoËjo naπega prstnega odtisa. KljuËi, gesla, kode in magnetne kartice so stvar preteklosti. »italci prstnih odtisov, namesto klasiËnih kljuËavnic, so vgrajeni v πtevilne poslovne in stanovanjske objekte v Sloveniji. Vsi vodilni evropski in nekateri slovenski proizvajalci vrat jih vgrajujejo v svoja vrata in s tem svojim uporabnikom dajejo veË udobja, varnosti in dolgoroËno prispevajo k zniæevanju stroπkov. Kaj pa druga podroËja varnosti? Æe od zaËetka leta 2004 ena od vodilnih avstrijskih bank svojim uporabnikom elektronskega banËniπtva omogoËa spletno poslovanje in preverjanje identitete uporabnika s Ëitalci prstnih odtisov. Pametnih kartic in gesel tudi tu ne potrebujemo veË. Znotraj samih banËnih ustanov so s sistemi Ekey TOCA zaπËiteni predali za gotovino, sefi in podroËja poveËane varnosti. Lastniki plovil, ki jih dajejo v najem, ob predaji plovila v Ëitalec prstnih odtisov vnesejo celotno posadko in potnike. Le doloËenim osebam pa je omogoËen zagon motorja ali dostop do posebnih prostorov. Zaradi praktiËnosti uporabe in varnosti, πtevilna podjetja nadomeπËajo Ëitalce magnetnih kartic s Ëitalci prstnih odtisov. Na ta naËin zmanjπujejo stroπke izdelave novih kartic, izkljuËujejo moænost zlorabe in natanËno evidentirajo dostope uporabnikov, ki jim lahko nivojsko omogoËajo dostope, zagon strojev in podobno. Preverjanje, komu, kam in kdaj bomo dovolili vstop, ni prepuπËeno nakljuËju, nezanesljivim sistemom ali pozabljivosti. Razvoj biometrijske tehnologije, ki temelji na znaËilnostih lastnih le enemu Ëloveku, gre proti cilju, imeti za vse dostope le en sam kljuË. Ta najsodobnejπi elektronski kljuË je naπ prstni odtis. V pomnilnik naprave shranimo kodiran izvleËek Najnaprednejπa metoda za identificiranje oseb na podlagi prstnih odtisov je termiËna, ki meri temperaturne razlike med izboklinami in vdolbinami prstnega odtisa. Prsta ne poloæimo na ploskev, temveË z blazinico prsta potegnemo preko dober milimeter πirokega Ëitalca. Na samem Ëitalcu zaradi potega s

Slika prikazuje ohiπje sistema za podometno vgradnjo in zaπËito sistema pred udarci in drugimi poπkodbami. prstom, ne ostane nobena sled prstnega odtisa. Zlorabe s slikami prstnega odtisa, silikonskimi odlitki ali podobnimi tehnikami, so praktiËno nemogoËe. BiometriËna identifikacija je poleg stanovanj, veËstanovanjskih objektov in poslovnih prostorov uporabna za videoteke, klube v katere imajo vstop le Ëlani, fitness centre, marine in podobno. Sistemi shranjujejo od 99 pa do 50.000 prstnih odtisov. »italec ni obËutljiv na temperaturne spremembe, prekomerno vlago in obrabo. Zanesljivo deluje od -30° do +70°C, priporoËljivo pa ga je zaπËititi pred nalivi in sonËno pripeko. Cene TOCAhome sistemov se gibljejo od 99.000 SIT za osnovnega, do 165.000 SIT za zahtevnejπe uporabnike, ki æelijo preko osebnega raËunalnika urejati uporabnike in voditi evidenco dostopov. Za veËje sisteme pa proizvajalec izvedbo prilagaja uporabniku. V mesecu juliju bo EKEY Biometric Systems dal na træiπËe novo druæino sistemov pod imenoma TOCApro in TOCAnet. Sistema sta namenjena veËjim skupinam uporabnikov. Lahko ju povezujemo v mreæo in ju zaradi vgrajenih komunikacijskih protokolov vgradimo v obstojeËe sisteme kontrole pristopa. Medtem, ko Ëitalce TOCApro upravljamo lokalno in podatke o dostopih zbiramo centralno, pa pri Ëitalcih TOCAnet Ëitalce upravljamo centralno in centralno tudi shranjujemo podatke. Cene se gibljejo med 170.000 SIT za TOCApro in SIT 215.000 za TOCAnet. flGarancija 3 leta; æivljenska doba 1.000.000 odËitavanj ali vsaj 10 let«. Informacije o Ekey Biometric Systems lahko dobite pri slovenskem zastopniku, podjetju LINDE MPA d.o.o iz Ljubljane, na www.lindempa.si/ekey in na ekey@lindempa.si


Kaj morate vedeti, ko se odloËate o nakupu nove kuhinje? Poznate prednosti pohiπtva, izdelanega po meri ? Ko se odloËate o nakupu nove kuhinje, se boste verjetno sreËali tudi s vpraπanjem , ali izbrati serijsko ali po naroËilu izdelano pohiπtvo. Ne velja veË, da si po meri izdelano pohiπtvo lahko privoπËijo zgolj nekateri. Katera izbira je za vas boljπa, je danes odvisno predvsem od posebnih znaËilnosti prostora, od vaπih potreb ter od priËakovanj, ki jih imate glede nove kuhinje. PROSTORSKE OMEJITVE »e opremljate problematiËen prostor - v katerem imate dimnik, neprave kote, prenizka okna ali mansardo - je odloËitev za pohiπtvo, izdelano po meri, samuomevna. Dober svetovalec bo s prilagojenimi, po meri izdelanimi omaricami, vaπ prostor maksimalno izkoristil, kuhinja pa bo kljub prostorskim omejitvam funkcionalna in praktiËna. Bolj tvegano se odloËate tisti, ki opremljate na videz nezahtevne prostore, a imate v resnici problematiËno razporeditev prikljuËkov (voda, odtok, zraËnik , plinski prikljuËek) in nekatere druge prostorske omejitve. Po naπih izkuπnjah se problema pogosto ne zavedate in iπËete ponudbe za kuhinjo s slabimi, tudi napaËnimi naËrti ne vedoË, da bi v taki kuhinji teæko delali in se zato slabo poËutili. Svetovalec, ki kuhinjo naËrtuje, mora poznati in upoπtevati πtevilna pravila ergonomije in funkcionalnost. Pogosto je ta

pravila moæno upoπtevati le s prilagoditvijo πirin in globin omaric in z izdelavo posebnih prilagojenih elementov. To velja tudi za delovne pulte - Ëe so izdelani po meri, omogoËajo na primer vgraditev aparatov tja, kamor sicer zaradi spojev pulta to ne bi bilo mogoËe. VA©E ÆELJE IN PRI»AKOVANJA »e izbirate pohiπtvo kot pomemben element opreme svojega doma in v njem ne vidite zgolj odlagalnih in shranjevalnih omaric, potem vam ni vseeno, kakπni so njegov videz, kvaliteta, trajnost in usklajenost s prostorom. »e poleg tega iπËete πe posebne materiale in barve, ki se bodo v vaπ prostor najlepπe podale, potem je ponudba serijskih kuhinj za vas verjetno premajhna. Moænosti, ki jih imate pri naËrtovanju kuhinje in ostalega pohiπtva po naroËilu, so res πtevilne. V Excelu vsako kuhinjo izdelamo posebej, izbor materialov in izdelavo omaric prilagodimo intenzivnosti in naËinu uporabe kuhinje. Barve pohiπtva so izbrane in se ujemajo z barvo notranjih vrat, talnih oblog in drugih elementov v vaπem domu. Skoraj vsaka kuhinja je v neËem drugaËna, saj izdelujemo posebne dodatke po æelji naroËnika. In da se pohiπtvo lepπe zlije s prostorom, izdelamo πe pohiπtvo za ostale prostore ter dodatke, kot so karnise, obloge radiatorjev, okrasne poliËke, lesene obloge sten in podobno.

iz lepote narave za lepoto doma

Salon pohiætva v Dobravljah Dobravlje 9 5263 Dobravlje T 05 368 4010 F 05 368 40 15 excelint@siol.net Salon pohiætva v Ljubljani Celovæka 280 1000 Ljubljana T 01 518 3777 F 01 518 3677 excelint-lj@siol.net

www.excel-int.si

V Excelu opremimo vaæ dom s pohiætvom, izdelanim po meri.


Poslovne uspeπnice za poslovno uspeπnost! UËite se iz tujih napak in dobrih knjig. Tu vam jih ponujamo nekaj, ki so marsikomu æe spremenili (poslovno in zasebno) æivljenje - na bolje! Zakaj ga ne bi tudi vam?! Prelomna toËka

Milijonar v eni minuti

Prelomna toËka je tisti Ëarobni trenutek, ko neka poslovna ideja ali informacija o izdelku na lepem preskoËi mejo in se bliskovito razπiri na vse strani.

Je mogoËe v eni sami minuti zasluæiti milijon dolarjev? Vpraπanje vas je morda presenetilo.

Malcolm Gladwell

Prav tako kot lahko en sam bolnik sproæi epidemijo gripe, lahko eno samo natanËno usmerjeno dejanje povzroËi modni trend ali priljubljenost novega izdelka. Svetovna uspeπnica, v kateri Malcolm Gladwell temeljito raziskuje in sijajno pojasnjuje fenomen prelomne toËke, æe nekaj Ëasa po vsem svetu spreminja predstave o tem, kako uËinkovito prodajati izdelke in razπirjati ideje.

Mark Victor Hansen in Robert G. Allen

Milijonar v eni minuti je povsem nov, revolucionaren pristop k ustvarjanju bogastva, hkrati pa je to tudi program samoraziskovanja. Pred vami sta dve knjigi v enem ovitku: izmiπljena zgodba in priroËnik. Vsaka vam bo na svoj naËin pomagala, da boste lahko sprejeli novosti, ki spreminjajo æivljenje. Toda knjiga ne opisuje le kako postati milijonar - uËi nas, kako postati razsvetljeni milijonar, kako priti do bogastva na poπten naËin, kako ravnati z njim in ga deliti z drugimi.

MoË virusne ideje

KonËajte v bankrotu

Seth Godin

Stephen M. Pollen in Mark Levine

Knjiga, ki je sproæila novo marketinπko revolucijo.

Odpovejte sluæbo, plaËujte v gotovini, æivite dobro in... konËajte v bankrotu.

V nasprotju s tradicionalno marketinπko modrostjo, ki poskuπa πteti, meriti in manipulirati z razπirjanjem informacij, Seth Godin trdi, da se informacije najhitreje πirijo med kupci samimi in ne med trænikom in kupcem. Godin je ta revolucionarni koncept dialoga med kupci poimenoval virusna ideja (ideavirus), v svoji knjigi pa uËi trænike, kako ustvariti ugodno okolje, v katerem se bodo njihove ideje lahko πirile same od sebe.

Poslovanje s hitrostjo misli Bill Gates

Kot soustanovitelj, predsednik in izvrπni direktor vodilnega svetovnega proizvajalca raËunalniπke opreme Microsoft nam ta sodobni vizionar zakriva, kaj Ëaka podjetja v vznemirljivih prvih letih novega stoletja. Kaj lahko - in kaj mora - storiti sleherni vodilni poslovneæ, da bi obdræal svoje podjetje na povrπju. flV nekaj sem trdno prepriËan,« piπe Gates. flO tem ali boste zmagovalec ali poraæenec, bo odloËal vaπ naËin uporabe informacij.« Knjiga razkriva podobo podjetja Microsoft, kot jo skoraj gotovo πe ne poznate.

KonËajte v bankrotu vam ponuja nov pogled na kariero in osebne finance in πe veË: ponuja vam novo filozofijo urejanja lastnega æivljenja. Na prvi pogled se zdijo nova pravila igre πokantna, a so najboljπa pot do mirnega in brezskrbnega uæivanja æivljenja.

Æiveti bogato

Stephen M. Pollen in Mark Levine Stephen M. Pollen znova ponuja svoj izzivalen in nevsakdanji pogled na stvari, toda ko ga prebiramo, nas spreleti podobna misel kot ob knjigi KonËajte v bankrotu: kako preprosto in logiËno, le kako, da se tega nisem sam spomnil in le zakaj se tudi sam v æivljenju ne ravnam po teh naËelih. Za bogato æivljenje ni toliko pomembna viπina naπih banËnih raËunov, pomembnejπa je finanËna svoboda. Æiveti bogato je knjiga o koristoljublju - takπnem, ki vas ne bo obremenilo s slabo vestjo. Denar ni umazan, Ëe ga poπteno zasluæimo ...


Zmagovalci

Træenje z dovoljenjem

nihËe ni tako pameten kot smo vsi skupaj Ken Blanchard in Sheldon Bowles V knjigi, ki bi jo moral prebrati vsak Ëlan kolektiva, boste izvedeli, kako izraziti individualci postanejo timski delavci, v Ëem je moË in pomen skupinskega dela, zakaj moË skupine seæe viπje kot doseæki posameznikov, kako pozitivno vplivamo na skupino ñ veliko ali majhno, kako postaviti cilje, ki navdihujejo, izzivajo in spodbujajo ustvarjalno energijo,kako spodbujati vsakega. zaposlenega, zlasti pa vodje skupin. Berljiva in tenkoËutna knjiga - odliËno Ëtivo za vsakogar, ki ga zanimajo vrednote ter prednosti timskega dela. »e æelite uspeti in preæiveti v 21. stoletju, se morate najprej nauËiti, kako delovati kot skupina.

Kako spremenimo neznance v prijatelje, in prijatelje v kupce. Seth Godin MoteËe træenje je sovraænik vsakogar, ki si æeli prihraniti Ëas. Z nenehnim prekinjanjem naπega trenutnega dela moteËi trænik ni zgreπil le svojega prodajnega cilja, temveË je porabil tudi naπo najredkejπo dobrino ñ Ëas. »e boste v prihodnje æeleli nekomu nekaj prodati (torej si pridobiti njegovo pozornost), boste morali najprej dobiti njegovo dovoljenje. Træenje z dovoljenjem je za porabnika priËakovano, osebno in tehtno. PriËakovano, ker ljudje priËakujejo, da se jim boste oglasili. Osebno, ker so sporoËila prilagojena posamezniku. Tehtno, ker sporoËilo govori o tistem, kar potencialnega kupca zanima.

NaroËilnica: Ime in priimek (ali ime podjetja): .................................................................. Naslov: .................................................................. Poπtna πtevilka, poπta: .................................................................. Telefonski kontakt: .................................................................. E-mail: .................................................................. ID πt. za DDV (davËni zavezanec DA NE): ..................................................................

Nepreklicno naroËam knjige (oznaËi izbrano):    

Milijonar v eni minuti Poslovanje s hitrostjo Prelomna toËka . . . . MoË virusne ideje . . . KonËajte v bankrotu . Æiveti bogato . . . . . . Zmagovalci . . . . . . . Træenje z dovoljenjem

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

.5.900 .9.459 .5.900 .5.900 .5.459 .5.459 .5.900 .5.900

SIT SIT SIT SIT SIT SIT SIT SIT

Knjigo + poπtne stroπke bom plaËal: po povzetju (velja za fiziËne osebe) na osnovi raËuna v 15-ih dneh po prejemu raËuna (velja za pravne osebe, DDV je æe vkljuËen v ceno) NaroËilnico poπljite na naslov: Media Terra d.o.o., (za Orbis), Parmova 25, 1000 Ljubljana NaroËilnico lahko poπljete tudi po faksu: 01 280 8 650 ali po e-poπti: mediaterra@virgocom.si

Oglaπujte, da vas ne bi preglasili! flPodjetnik podjetniku« je najboljπi oglasni medij za ponudbo vseh proizvodov in storitev, ki so namenjeni drugim podjetnikom in podjetjem. Toda ne samo to: 74.000 slovenskih podjetnikov so tudi sami potroπniki, ki potrebujejo vse - od zobne πËetke do avtomobila.

Træenje oglasnega prostora v glasilu Podjetnik podjetniku Media Terra d.o.o._Parmova 25_1000 Ljubljana Tel.: 01 280 8 654_GSM: 051 354 606_Faks: 01 280 8 650 e-mail: mediaterra@virgocom.si


Podjetnikov najboljπi prijatelj Urejanje poslovanja manjπega podjetja ali poslovanja s.p.-ja je veπËina, katero bi rad do popolnosti obvladal sleherni podjetnik. VeËja podjetja si za to delo najamejo ustrezno sluæbo, ali celo zaposlijo svojega Ëloveka, lastnik manjπega podjetja ali samostojni podjetnik si tega najveËkrat ne more privoπËiti. Podjetnik mora v eni osebi biti nabavnik, prodajalec, knjigovodja, tajnica in na koncu πe direktor. V tem primeru je prisiljen svoje znanje, predvsem pa dragocen Ëas, katerega bi koristneje porabil v svoji stroki, porabiti za ureditev poslovanja, oz. dokumentacije. Ko se Ëez Ëas podjetje poslovno razπiri, se hkrati poveËa tudi πtevilo zaposlenih. S tem se odpre tudi problematika poslovne povezanosti in medsebojne usklajenosti delovanja zaposlenih. Vsi morajo imeti skupno bazo podatkov, s katerimi operirajo in jih uporabljajo pri svojemu delu. Kako reπiti nastali problem? Z uporabo programskega paketa (programa), ki omogoËa delo v naprednejπi mreæni povezavi. Z dobrim programskim paketom si je poleg izstavljanja raËunov, vnosa prejetih raËunov in ostalih osnovnih dokumentov poslovanja, moæno ogledati tudi razliËne analize poslovanja, tako da se vsak trenutek toËno ve, kaj se v podjetju dogaja.

»e sta dobro urejeni baza artiklov in baza kupcev, je Ëas izdelave raËuna minimalen, enako tudi moænost napake, kajti vsi podatki se prenaπajo iz baze. Enako velja tudi za vnos prejetih raËunov dobaviteljev. Po pravilno vnesenih banËnih izpiskih je tudi pregled plaËanih - neplaËanih obveznosti samo πe rutinski klik po programu. Enako enostaven je tudi vnos zaloge v program, ki se avtomatsko razknjiæuje z izdajo raËuna. ObraËun DDV-ja je prav tako le πe klik na pravo mesto. »e hoËemo Ëim krajπi Ëas nujne administracije , je dobro, da je program povezljiv tudi s plaËilnimi programi (npr. Proklik), tako, da lahko iz programa uvozimo podatke, oz. plaËilne naloge, katere po pregledu sproæimo v plaËila. Program Birokrat je povezljiv tudi s programi za poπiljanje poπte (npr. Outlook Express). In na koncu πe najpomembneje. Ponudnikov tovrstnih programskih paketov je na trgu kar nekaj, toda ali so vsi dobri? Dober programski paket je tisti, katerega vzdræuje podjetje z veË zaposlenimi. Zakaj je to pomembna informacija? VeËje podjetje z veË zaposlenimi je garant za vzdræevanje in podporo. »e vse naπtete funkcije kot so prodaja, marketing, vzdræevanje in podpora opravlja ena sama oseba v podjetju, mora imeti 72 urni delovni dan. Je komu to æe uspelo?


Tradicionalni karate je najboljπa rekreacija za vsakega poslovneæa! Ta knjiga je namenjena mojstrom karateja! Ker bodo mojstri razumeli tudi skrite kotiËke njenega sporoËila. Ker bodo v njej naπli vodila, na katera doslej niti pomislili niso. Ker bo knjiga obogatila njihovo znanje, razπirila obzorja, poglobila razumevanje karateja, gibanja in æivljenja.

Ta knjiga je, paradoksalno, namenjena tudi zaËetnikom! Ker jim bo razkrila, kar veËini zaËetnikov ostaja prikrito in jim bo olajπala nadaljnjo pot po πirjavah, kjer naπa duh in telo zaplavata v navduπujoËi enotnosti. Ker jim bo pritrdila v njihovi odloËitvi, da se podajo na to pot obvladovanja lastnega telesa in usmerjanja duha.

Ta knjiga je namenjena tudi vsem, ki se kakorkoli ukvarjajo z vadbo svojega telesa. Ker jim bo pomagala razumeti pomen pravilnega dihanja, temeljne prvine vsakega gibanja in predvsem gibanja, ki povzroËa doloËen uËinek. Ker jih bo, Ëetudi ne za karate, navduπila za drugaËno, razumevajoËe vadbo in ukvarjanje s svojim telesom.

Ta knjiga je prav tako namenjena vsem, ki razmiπljajo o sebi in svojem mestu v svetu. Ker ta knjiga sicer ni filozofsko delo, je pa utemeljena in zgrajena iz neke veliËastne in nam marsikdaj nerazumljive tradicije, prenesene v naπ prostor in Ëas ter obogatene z naπim, evropskim razumevanjem telesa in njegovega gibanja.

Ta knjiga je hkrati priroËnik, vodnik, roman in spremljevalec na πportni in æivljenjski poti vsakega sodobnega Ëloveka.

NaroËilnica: Ime in priimek (ali ime podjetja): .................................................................. Naslov: .................................................................. Poπtna πtevilka, poπta: ..................................................................

Telefonski kontakt: .................................................................. E-mail: .................................................................. ID πt. za DDV (davËni zavezanec DA NE): ..................................................................

Nepreklicno naroËam knjigo: Karate Do za mojstre po prednaroËniπki ceni 2900,oo SIT (cena velja za naroËila do 15. julija. Po tem datumu bo veljala maloprodajna cena 3.900,oo SIT) Za naroËila veË kot ene knjige priznavamo dodatni 10% popust, za naroËila veË kot 10 knjig pa enotni 20% popust. Knjigo + poπtne stroπke bom plaËal: po povzetju (velja za fiziËne osebe) na osnovi raËuna v 15-ih dneh po prejemu raËuna (velja za pravne osebe, DDV je æe vkljuËen v ceno) NaroËilnico poπljite na naslov: Media Terra d.o.o., Parmova 25, 1000 Ljubljana

NaroËilnico lahko poπljete tudi po faksu: 01 280 8 650 ali po e-poπti: mediaterra@virgocom.si


Ekskluzivna priloænost:

Vaπ prostor v srcu Dalmacije!

Proizvodne hale ali skladiπËa ali prodajni prostori ... Vodice so ena najatraktivnejπih turistiËnih toËk na Hrvaπkem, ki v poletni sezoni privabijo tudi do 25.000 gostov dnevno. S svojo urejenostjo, πtevilnimi lokali, lepimi sprehajaliπËi in plaæami ter Ëudovito marino so si priborile sloves fldalmatinskega Saint-Tropez-a«.

Hali pripada tudi poslovni objekt v dveh etaæah (2x250 m2, sicer potreben temeljite adaptacije, toda kakovostno grajen in pametno zasnovan), vse skupaj na 8500 m2 zemljiπËa z veË dovoznimi potmi.

Toda Vodice imajo tudi odliËno gospodarsko lego. Od ©ibenika so oddaljene 12 km, od Zadra 45 km in od Splita 100 km. Avtocesta Zagreb - Split teËe samo nekaj kilometrov stran od Vodic.

Objekt stoji v t. i. flindustrijski« coni, ki se vedno bolj spreminja v trgovsko cono. V neposredni bliæini tako æe rase bodoËi Bauhaus center ter trgovski center Plodina. Sami VodiËani æe razmiπljajo, da flindustrijski« del zaradi turizma izmestijo v notranjost proti avtocesti, ta predel pa v celoti spremenijo v trgovsko-poslovni center.

In ravno ob vpadnici z avtoceste, niti streljaj od stare flmagistrale«, stoji ne povsem dokonËana proizvodna hala (800 m2, notranja neto viπina 6 m), ki se lahko zlahka spremeni tudi v izredno kvalitetno skladiπËe ali dvonadstropni prodajni prostor (2 x 800 m2). Ob sami hali so pridobljena dovoljenja in æe postavljeni temelji za razπiritev za dodatnih 1500 m2 tlorisnih povrπin.

Skratka, gre za priloænost za vse, ki razmiπljajo o prodoru ali pa πirjenju svojih pozicij v osrednji Dalmaciji in sicer po veË kot ugodnih cenah. Vse naπteto je namreË na prodaj za samo ca. 1,5 mio Evrov, moæni pa so tudi dogovori o parcialni prodaji.

Posredovanje informacij in kontaktov: Media Terra, d.o.o., Parmova 25, Ljubljana, E-mail: mediaterra@virgocom.si


VeËopravilnost - modna muha ali resniËno zmanjπevanje stroπkov? Sedanje veËopravilne (flmultifunkcijske«) naprave uspeπno nadomeπËajo starejπe enoopravilne aparate. NajveËja plusa sta predvsem prihranek pri zaËetni investiciji in stroπku obratovanja. fl©e pred kratkim smo imeli v pisarnah klasiËen tiskalnik, predpotopni faks, analogni fotokopirni stroj, v oddelku marketinga pa πe barvni brizgalni tiskalnik in skener. To vse lahko sedaj zamenjamo za sodobni veËopravilni aparat. Ta omogoËa vse naπteto, preko mreæe ali v barvah, manjπi pa so tudi stroπki«, pravi naπ sogovornik Kristjan Golob iz Konica Minolta Slovenija. Najbolj oËiten prihranek je zaËetna investicija. Namesto treh, πtirih aparatov, kupimo in vzdræujemo samo enega. Sodobne veËopravilne naprave omogoËajo tiskanje, kopiranje, skeniranje in faksiranje, boljπe tudi omreæno ter v barvah. ©e dodatni prihranek pa je pri stroπkih lastniπtva aparata. DoloËeni aparati zaradi (pre)majhne obremenjenosti ne upraviËijo stroπka investicije oziroma je TCO (total cost of ownership) na posamezen izpis prevelik. Temu se sicer izognemo æe z nakupom veËopravilnega aparata, ki je praviloma bolj obremenjen, πe najlaæje pa je, da izberemo pravi aparat za pravo mesto. Seveda pa ni vse tako roænato. V primeru, da vam odpove centralna veËopravilna naprava, bodite pozorni na to, da imate na voljo rezervni scenarij in dobro servisno podporo. Tudi cene potroπnega materiala so zelo razliËne. V sploπnem je ta najdraæji pri brizgalnih tiskalnikih, kjer je cena Ërnobelega izpisa praviloma nad 40 tolarji na A4 stran, medtem ko so laserski tiskalniki cenejπi, z okoli 6 tolarji na stran. Trenutno najcenejπi pa so veËopravilni aparati, ki so se razvili iz fotokopirnih strojev (cena A4 izpisa praviloma pod 4 tolarji).

Gre namreË za dve cenovni politiki proizvajalcev: Investment driven (pomembna je zaËetna investicija) in Cost driven (pomembni so stroπki obratovanja v celotni æivljenjski dobi aparata). Oziroma povedano drugaËe; niæjo nakupno ceno aparata preplaËamo z draæjim potroπnim materialom in obratno. Zavedati pa se moramo, da flfinanciranje« preko potroπnega materiala tudi nekaj stane. Kristjan Golob, Konica Minolta Slovenija: flS pravilno izbiro aparatov lahko prihranimo tudi do 80% stroπkov namenjenih papirnemu poslovanju«. VeËopravilni tiskalniki so tudi prijazni do uporabnikov in administratorjev, saj nudijo preko spletnih orodij popoln pregled nad posameznim strojem. OmogoËeno je tudi loËeno obraËunavanje stroπkov izpisov, bodisi po oddelkih, uporabnikih ali barvno in Ërnobelo. Enako velja za dodelitev pravic uporabnikom; doloËeni lahko samo kopirajo, nekateri lahko tiskajo v barvah, poπiljanje elektronske poπte z aparata ni dovoljeno in podobno. Glede na veliko πtevilo prednosti, ki jih ponujajo veËopravilni aparati, se bo trend zamenjave nadaljeval tudi v prihodnje. Z novimi reπitvami bodo tako podjetja πe uËinkovitejπa, stroπki pa πe manjπi. Torej, Ëe æelite zmanjπati stroπke, pokliËite podjetje Konica Minolta Slovenija na 01/568 05 00, kjer vam bodo z veseljem pomagali!


Transportni voziËki Transportni voziËki so nepogreπljiv del opreme pri logistiki vseh vrst blaga. Æe v daljni zgodovini je bil izum kolesa in nato izdelava preprostega voziËka velikanski doseæek in izjemna pomoË takratnemu Ëloveku. Kljub dolgi zgodovini pa transportni voziËki vse do danes niso izgubili na pomenu. Nasprotno, sodobne logistike z blagom si danes brez transportnih voziËkov ne moremo predstavljati! Prav tako so transportni voziËki nepogreπljivi z vidika varstva pri delu. »e delavec tovor prenaπa ali dviga, si lahko poπkoduje hrbtenico, sklepe itd., pri prevaæanju tovora z voziËki pa se temu izognemo. Pred nakupom transportnih voziËkov je potrebno dobro premisliti za kaj jih potrebujemo, predvsem je potrebno upoπtevati: maksimalno velikost voziËka (dvigala, vrata!), potrebno nosilnost, vrsto koles (polna guma, brezsledna guma, pnevmatike poliamid...), material iz katerega je izdelan (jeklo, aluminij, nerjaveËe jeklo...), izvedbo itd. Obstaja namreË zelo πirok izbor voziËkov - od univerzalnih pa vse do specialnih izvedb. Uporabljeni materiali 1. Jeklo je najbolj pogosto uporabljen material. Je zelo trdno in nezahtevno za vzdræevanje. Seveda pa mora biti ustrezno zaπËiteno z barvo, ki je odporna na udarce. 2. NerjaveËe jeklo je odporno na korozijo in je primerno za voziËke, ki so izpostavljeni vlagi oz. kjer so visoke higienske zahteve (kuhinje, transport hrane, zdravstvo...).

3. Lahka litina je trdna kot jeklo, vendar bistveno laæja. Primerna je za voziËke, kjer je zelo pomembna lastna teæa (voziËke, ki jih prevaæamo s seboj v vozilih). 4. Leseni deli so lahko iz navadnih vezanih ploπË, MDF ploπË ali pa visokotrdnih specialnih ploπË, ki so odporne na udarce in vodo. Kolesa/leæaji Kolesa so najpomembnejπi del vsakega voziËka. Vrsta in velikost koles je odvisna od nosilnosti in namena voziËka. 1. Kolesa iz trde gume so zelo trpeæna in ne potrebujejo nikakrπnega vzdræevanja. Serijsko so iz Ërne gume, Ëe pa æelite, da ne puπËajo sledi, je potrebno izbrati kolesa iz sive gume! 2. Pnevmatike odlikuje majhen kotalni upor ter miren tek tudi po slabπem terenu. 3. Kolesa iz poliamida so odporna na kemikalije. 4. Kolesa iz poliuretana so primerna za kar najveËje obremenitve. Leæaji so pri manj zahtevnih voziËkih drsni, sicer pa valjËni ali celo krogliËni za najveËje obremenitve. Izvedbe voziËkov Obstaja veliko vrst voziËkov, toda omenimo samo nekaj najpogostejπih. Prekucni voziËki so primerni za hitro in enostavno manipulacijo raznovrstnega blaga (zaboji, kartoni, bela tehnika, vreËe...). Obstajajo zloæljivi prekucni voziËki, ki so idealni za dostavo blaga, saj zloæeni ne zavzamejo praktiËno nobenega prostora v vozilu. Tak voziËek bi morali imeti v svojih vozilih pravzaprav vsi. Zelo uporabni so voziËki za transport po stopnicah, saj to predstavlja enega veËjih transportnih problemov. Pred nakupom voziËka si dobro oglejte katalog proizvajalca, saj boste morda πele takrat ugotovili, kakπen voziËek potrebujete, ne bo pa πkodilo, Ëe se posvetujte s strokovnjakom.


Podjetnik Podjentiku Junij 2005  

Podjetnik Podjetniku je revija, ki ponuja podjetnikom neposredno ponudbo svojih izdelkov ali storitev tistim, ki to najbolj potrebujejo – dr...

Advertisement